IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012/2 U ... - Grad Kraljevica

kraljevica.hr

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012/2 U ... - Grad Kraljevica

Str.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012/2 U 2012/3

1

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2012/2

PLAN BR. 2012/3

Povećanje/smanjenje

15.059.000,00

16.277.729,00

1.218.729,00

kn

kn

kn index 8,09%

Pozicija Ekonomska

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka Plan 2012/2

Razdjel: 001 GRAD KRALJEVICA

15.059.000,00

Glava: 00101 GRAD KRALJEVICA 13.505.000,00

GLAVNI

PROGRAM

PROGRAM

Aktivnost

311

312

313

321

322

323

329

343

381

Aktivnost

329

Kapitalni

projekt

422

426

PROGRAM

Aktivnost

329

381

381

A01

0101

0102

A010101

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

A010103

0111

K010104

0111

0111

A010201

0111

0111

0820

Funkc.

klasifikacija

GRADSKA UPRAVA I LOKALNA

SAMOUPRAVA

GRADSKA UPRAVA

Gradska uprava

Plaće (Bruto)

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi na plaće

Naknade troškova zaposlenima

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali financijski rashodi

Tekuće donacije

Pričuva

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Informatička oprema i namještaj

Postrojenja i oprema

Nematerijalna proizvedena imovina

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

Tekuće donacije

3.192.000,00

2.877.000,00

2.817.000,00

1.590.000,00

20.000,00

268.000,00

100.000,00

108.000,00

435.000,00

267.000,00

15.000,00

14.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

315.000,00

289.000,00

264.000,00

10.000,00

15.000,00

Povećanje/

smanjenje

1.218.729,00

1.218.729,00

99.000,00

75.000,00

55.000,00

0,00

25.000,00

-15.000,00

10.000,00

13.000,00

30.000,00

-8.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

15.000,00

4.000,00

5.000,00

Index %

8,1%

9,0%

3,1%

2,6%

2,0%

0,0%

125,0%

-5,6%

10,0%

12,0%

6,9%

-3,0%

0,0%

0,0%

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,6%

8,3%

5,7%

40,0%

33,3%

Plan 2012/3

16.277.729,00

14.723.729,00

3.291.000,00

2.952.000,00

2.872.000,00

1.590.000,00

45.000,00

253.000,00

110.000,00

121.000,00

465.000,00

259.000,00

15.000,00

14.000,00

60.000,00

60.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

339.000,00

313.000,00

279.000,00

14.000,00

20.000,00

Izvori financiranja

Izvor Plan 2012/3

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

16.277.729,00

1.590.000,00

45.000,00

253.000,00

110.000,00

121.000,00

465.000,00

259.000,00

15.000,00

14.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

279.000,00

14.000,00

20.000,00


Pozicija Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka Plan 2012/2

Povećanje/

smanjenje

Index %

Str.

Plan 2012/3

2

Izvori financiranja

Izvor Plan 2012/3

Aktivnost

329

381

GLAVNI A02

PROGRAM

PROGRAM 0203

Aktivnost

381

Aktivnost

322

323

Kapitalni

projekt

451

PROGRAM

Aktivnost

322

323

Kapitalni

projekt

451

454

Aktivnost

322

323

Aktivnost

381

Aktivnost

323

329

PROGRAM

Aktivnost

329

0204

0205

A010202

0111

0111

A020301

0810

A020302

0810

0810

K020305

0810

A020407

0820

0820

K020409

0820

0820

A020408

0820

0820

A020410

0820

A020411

0820

0820

A020503

0980

Odbori i političke stranke GV

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

JAVNE POTREBE

SPORT I TEHNIČKA KULTURA

Udruge sporta i tehničke kulture

Tekuće donacije

Dom sporta Kraljevica i ostali objekti

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Ulaganja u sportske objekte

Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima

KULTURA

Dvorci Kaštel i Frankopan

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Ulaganje u objekte kulture

Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu

Domovi Bakarac, Šmrika i Križišće

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Sufinanciranje udruga kulture

Tekuće donacije

Kulturne manifestacije i informiranje

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ostale odgojno obrazovne aktivnosti

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.000,00

6.000,00

20.000,00

2.930.000,00

1.244.000,00

435.000,00

435.000,00

599.000,00

120.000,00

479.000,00

210.000,00

210.000,00

806.000,00

295.000,00

120.000,00

175.000,00

190.000,00

120.000,00

70.000,00

150.000,00

30.000,00

120.000,00

121.000,00

121.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

173.000,00

165.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

184.000,00

38.000,00

38.000,00

116.000,00

30.000,00

86.000,00

30.000,00

30.000,00

90.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

5.000,00

-120.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

55.000,00

35.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0%

0,0%

0,0%

11,1%

14,8%

8,7%

8,7%

19,4%

25,0%

18,0%

14,3%

14,3%

11,2%

8,5%

0,0%

14,3%

2,6%

-100,0%

178,6%

0,0%

0,0%

0,0%

4,1%

4,1%

110,0%

116,7%

100,0%

17,3%

18,2%

0,0%

26.000,00

6.000,00

20.000,00

3.255.000,00

1.428.000,00

473.000,00

473.000,00

715.000,00

150.000,00

565.000,00

240.000,00

240.000,00

896.000,00

320.000,00

120.000,00

200.000,00

195.000,00

0,00

195.000,00

150.000,00

30.000,00

120.000,00

126.000,00

126.000,00

105.000,00

65.000,00

40.000,00

203.000,00

195.000,00

10.000,00

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

7 Kapitalni

7 Kapitalni

1 Opći

1 Opći

7 Kapitalni

7 Kapitalni

1 Opći

1 Opći

1 Opći

5 Pomoći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

6.000,00

20.000,00

473.000,00

150.000,00

385.000,00

180.000,00

240.000,00

120.000,00

200.000,00

0,00

195.000,00

30.000,00

120.000,00

123.000,00

3.000,00

65.000,00

40.000,00

10.000,00


Pozicija Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka Plan 2012/2

Povećanje/

smanjenje

Index %

Str.

Plan 2012/3

3

Izvori financiranja

Izvor Plan 2012/3

372

381

Aktivnost

323

PROGRAM

Aktivnost

329

381

PROGRAM

Aktivnost

372

Aktivnost

323

329

381

Kapitalni

projekt

382

Aktivnost

PROGRAM

Aktivnost

Kapitalni

projekt

422

0206

0207

GLAVNI A03

PROGRAM

PROGRAM 0301

351

351

363

322

323

A020502

A020601

A020701

Održavanje objekta Vrtić

CIVILNO DRUŠTVO

Udruge civilnog društva

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Pomoći stanovništvu

A020702 Sufinanciranje udruga i ustanova zdravstvene

skrbi

0760 Rashodi za usluge

0303

0980

0980

0911

0620

0620

1070

0760

0760

K020703

0760

A030101

0451

0490

0490

A030301

0490

0490

K030302

0490

Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz

proračuna

Tekuće donacije

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz

proračuna

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

Nabavka opreme

Kapitalne donacije

ODRŽIVI RAZVOJ

GOSPODARSTVO

Subvencije i potpore

Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru

Pomoći unutar općeg proračuna

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA

Poslovni prostori

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Rekonstrukcija objekata i nabavka opreme

Postrojenja i oprema

60.000,00

95.000,00

8.000,00

8.000,00

40.000,00

40.000,00

8.000,00

32.000,00

667.000,00

465.000,00

465.000,00

172.000,00

126.000,00

38.000,00

8.000,00

30.000,00

30.000,00

7.383.000,00

897.000,00

897.000,00

841.000,00

36.000,00

20.000,00

205.000,00

88.000,00

10.000,00

78.000,00

82.000,00

32.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

18.000,00

13.000,00

13.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

794.729,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

145.729,00

70.000,00

10.000,00

60.000,00

75.729,00

75.729,00

0,0%

31,6%

0,0%

0,0%

7,5%

7,5%

0,0%

9,4%

2,7%

2,8%

2,8%

2,9%

0,0%

0,0%

62,5%

0,0%

0,0%

10,8%

8,9%

8,9%

9,5%

0,0%

0,0%

71,1%

79,5%

100,0%

76,9%

92,4%

236,7%

60.000,00

125.000,00

8.000,00

8.000,00

43.000,00

43.000,00

8.000,00

35.000,00

685.000,00

478.000,00

478.000,00

177.000,00

126.000,00

38.000,00

13.000,00

30.000,00

30.000,00

8.177.729,00

977.000,00

977.000,00

921.000,00

36.000,00

20.000,00

350.729,00

158.000,00

20.000,00

138.000,00

157.729,00

107.729,00

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

7 Kapitalni

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

7 Kapitalni

60.000,00

125.000,00

8.000,00

8.000,00

35.000,00

478.000,00

126.000,00

38.000,00

13.000,00

4.000,00

26.000,00

921.000,00

36.000,00

20.000,00

20.000,00

138.000,00

107.729,00


Pozicija Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka Plan 2012/2

Povećanje/

smanjenje

Index %

Str.

Plan 2012/3

4

Izvori financiranja

Izvor Plan 2012/3

454

Aktivnost

323

PROGRAM

Aktivnost

323

381

Kapitalni

projekt

386

PROGRAM

Aktivnost

322

323

Aktivnost

323

Aktivnost

323

Aktivnost

323

Aktivnost

323

Aktivnost

323

PROGRAM

Kapitalni

projekt

426

0304

0305

0306

0490

A030302

0610

A030401

0660

0660

K030402

0660

A030501

0640

0640

A030502

0660

A030503

0660

A030504

0660

A030505

0660

A030506

0660

K030601

0660

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu

Stambeni prostor

Rashodi za usluge

POMORSKO DOBRO

Plaže

Rashodi za usluge

Tekuće donacije

Ulaganja u pomorsko dobro

Kapitalne pomoći

ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

Javna rasvjeta

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Zelene površine

Rashodi za usluge

Dječja igrališta i urbana oprema

Rashodi za usluge

Javno prometne površine

Rashodi za usluge

Groblja

Rashodi za usluge

Objekti oborinske odvodnje

Rashodi za usluge

GRADNJA OBJEKATA

KOMUN.INFRASTRUKTURE

Projektna dokumentacija i gradnja objekata

Nematerijalna proizvedena imovina

50.000,00

35.000,00

35.000,00

320.000,00

250.000,00

220.000,00

30.000,00

70.000,00

70.000,00

2.405.000,00

770.000,00

420.000,00

350.000,00

365.000,00

365.000,00

70.000,00

70.000,00

810.000,00

810.000,00

290.000,00

290.000,00

100.000,00

100.000,00

2.297.000,00

1.247.000,00

597.000,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

242.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.000,00

152.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

322.000,00

322.000,00

82.000,00

0,0%

0,0%

0,0%

20,9%

26,8%

30,5%

0,0%

0,0%

0,0%

10,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

18,8%

18,8%

17,2%

17,2%

40,0%

40,0%

14,0%

25,8%

13,7%

50.000,00

35.000,00

35.000,00

387.000,00

317.000,00

287.000,00

30.000,00

70.000,00

70.000,00

2.647.000,00

770.000,00

420.000,00

350.000,00

365.000,00

365.000,00

70.000,00

70.000,00

962.000,00

962.000,00

340.000,00

340.000,00

140.000,00

140.000,00

2.619.000,00

1.569.000,00

679.000,00

7 Kapitalni

1 Opći

1 Opći

5 Pomoći

1 Opći

1 Opći

4 Posebni

4 Posebni

4 Posebni

4 Posebni

4 Posebni

4 Posebni

4 Posebni

1 Opći

4 Posebni

5 Pomoći

7 Kapitalni

50.000,00

35.000,00

167.000,00

120.000,00

30.000,00

70.000,00

420.000,00

350.000,00

365.000,00

70.000,00

962.000,00

340.000,00

140.000,00

5.000,00

477.000,00

107.000,00

90.000,00


Pozicija Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka Plan 2012/2

Povećanje/

smanjenje

Index %

Str.

Plan 2012/3

5

Izvori financiranja

Izvor Plan 2012/3

454

Kapitalni

projekt

386

514

PROGRAM

Aktivnost

323

Kapitalni

projekt

411

426

Aktivnost

329

PROGRAM

Aktivnost

323

329

381

381

Glava:

Aktivnost

0307

00102

K030602

A030701

Zajednički komunalni razvoj

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA

OKOLIŠA

Katastar i baze podataka

K030702 Prostorno planska dokumentacij i otkup

zemljišta

0660 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0302

GLAVNI B02

PROGRAM

PROGRAM 0201

311

313

0660

0660

0660

0660

A030703

0530

A030201

0320

0360

0320

0360

B020101

0911

0911

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu

Kapitalne pomoći

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima

u javnom sektoru

Rashodi za usluge

Nematerijalna proizvedena imovina

Zaštita okoliša

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I

SPAŠAVANJE

Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

Tekuće donacije

DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI"

KRALJEVICA

DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI" KRALJEVICA

DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI"

Dječji vrtić "Orepčići"

Plaće (Bruto)

Doprinosi na plaće

650.000,00

1.050.000,00

648.900,00

401.100,00

700.000,00

100.000,00

100.000,00

580.000,00

50.000,00

530.000,00

20.000,00

20.000,00

559.000,00

559.000,00

48.000,00

130.000,00

375.000,00

6.000,00

1.289.000,00

1.289.000,00

1.289.000,00

1.289.000,00

1.189.000,00

100.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

-95.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-75.000,00

15.000,00

-90.000,00

5.000,00

5.000,00

33.000,00

33.000,00

0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,9%

0,0%

0,0%

0,0%

-13,6%

-25,0%

-25,0%

-12,9%

30,0%

-17,0%

25,0%

25,0%

5,9%

5,9%

0,0%

0,0%

8,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

890.000,00

1.050.000,00

648.900,00

401.100,00

605.000,00

75.000,00

75.000,00

505.000,00

65.000,00

440.000,00

25.000,00

25.000,00

592.000,00

592.000,00

48.000,00

130.000,00

408.000,00

6.000,00

1.289.000,00

1.289.000,00

1.289.000,00

1.289.000,00

1.189.000,00

100.000,00

1 Opći

4 Posebni

5 Pomoći

7 Kapitalni

4 Posebni

4 Posebni

1 Opći

7 Kapitalni

7 Kapitalni

1 Opći

1 Opći

1 Opći

5 Pomoći

1 Opći

4 Posebni

1 Opći

1 Opći

1 Opći

57.000,00

343.000,00

440.000,00

50.000,00

648.900,00

401.100,00

75.000,00

65.000,00

440.000,00

25.000,00

48.000,00

30.000,00

100.000,00

248.000,00

160.000,00

6.000,00

1.189.000,00

100.000,00


Pozicija Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka Plan 2012/2

Povećanje/

smanjenje

Index %

Str.

Plan 2012/3

6

Izvori financiranja

Izvor Plan 2012/3

Glava:

GLAVNI

PROGRAM

PROGRAM

Aktivnost

311

312

313

321

322

323

329

343

Kapitalni

projekt

424

00103

C03

0301

C030101

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

K030102

0820

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

KRALJEVICA

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

KRALJEVICA

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Narodna knjižnica i čitaonica

Plaće (Bruto)

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi na plaće

Naknade troškova zaposlenima

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali financijski rashodi

Nabavka knjiga

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti

265.000,00

265.000,00

265.000,00

255.000,00

129.000,00

3.000,00

22.000,00

14.000,00

23.000,00

45.000,00

17.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

265.000,00

265.000,00

265.000,00

255.000,00

129.000,00

3.000,00

22.000,00

14.000,00

23.000,00

45.000,00

17.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

1 Opći

129.000,00

3.000,00

22.000,00

14.000,00

23.000,00

45.000,00

17.000,00

2.000,00

10.000,00


Pozicija Ekonomska Funkc. Vrsta rashoda/izdatka Plan 2012/2 Povećanje/ Index %

klasifikacija klasifikacija

smanjenje

Str.

Plan 2012/3

7

Izvori financiranja

Izvor Plan 2012/3

IZDACI

IZVOR

1

Opći prihodi i primici

PLAN

9.387.000,00

4

Prihodi za posebne namjene

4.677.000,00

5

Pomoći

770.000,00

7

Prihod od prodaje nefinancijske imovine

1.443.729,00

16.277.729,00

PRIMICI

IZVOR

1

Opći prihodi i primici

PLAN

9.387.000,00

4

Prihodi za posebne namjene

4.677.000,00

5

Pomoći

770.000,00

7

Prihod od prodaje nefinancijske imovine

1.405.000,00

16.239.000,00

More magazines by this user
Similar magazines