8 a) Izmjene Proračuna 25.09.13-posebni dio - Grad Kraljevica

kraljevica.hr

8 a) Izmjene Proračuna 25.09.13-posebni dio - Grad Kraljevica

Str.

1

II. POSEBNI DIO

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013/2

U 2013/3

PLAN BR. 2013/2

PLAN BR. 2013/3

Povećanje/smanjenje

16.220.000,00

16.339.785,00

119.785,00

kn

kn

kn

index Pl

(3/2) 100,74%

Pozicija

Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka

Plan 2013/2

Povećanje/

smanjenje

Plan 2013/3

Index Pl

(3/2)

Razdjel: 001 GRAD KRALJEVICA

16.220.000,00

Glava: 00101 GRAD KRALJEVICA 14.540.000,00

GLAVNI A01 GRADSKA UPRAVA I LOKALNA

3.598.000,00

PROGRAM

SAMOUPRAVA

PROGRAM 0101 GRADSKA UPRAVA

3.096.000,00

Aktivnost

311

312

313

321

322

323

324

329

343

381

Aktivnost

329

Kapitalni

projekt

422

426

PROGRAM

Aktivnost

329

381

381

Aktivnost

Aktivnost

381

Aktivnost

322

323

Kapitalni

projekt

454

PROGRAM

Aktivnost

322

323

Aktivnost

322

323

Aktivnost

A010101

Gradska uprava

0111 Plaće (Bruto)

0111 Ostali rashodi za zaposlene

0111 Doprinosi na plaće

0111 Naknade troškova zaposlenima

0111 Rashodi za materijal i energiju

0111 Rashodi za usluge

0111 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0111 Ostali financijski rashodi

0111 Tekuće donacije

A010103 Pričuva

0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

K010104 Informatička oprema i namještaj

0111

0111

0102

A010201

329 0111

381 0111

GLAVNI A02

PROGRAM

PROGRAM 0203

381

Postrojenja i oprema

Nematerijalna proizvedena imovina

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće

0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0111 Tekuće donacije

0820 Tekuće donacije

A010202 Odbori i političke stranke GV

A020301

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

JAVNE POTREBE

SPORT I TEHNIČKA KULTURA

Udruge sporta i tehničke kulture

0810 Tekuće donacije

A020302 Dom sporta Kraljevica i ostali objekti

0810 Rashodi za materijal i energiju

0810 Rashodi za usluge

K020305 Ulaganja u sportske objekte

0204

0810

A020407

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu

KULTURA

Dvorci Kaštel i Frankopan

0820 Rashodi za materijal i energiju

0820 Rashodi za usluge

A020408 Domovi Bakarac, Šmrika i Križišće

0820 Rashodi za materijal i energiju

0820 Rashodi za usluge

A020410 Sufinanciranje udruga kulture

0820

Tekuće donacije

2.986.000,00

1.726.000,00

45.000,00

278.000,00

130.000,00

125.000,00

415.000,00

0,00

232.000,00

15.000,00

20.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

10.000,00

502.000,00

476.000,00

441.000,00

15.000,00

20.000,00

26.000,00

6.000,00

20.000,00

3.155.000,00

1.425.000,00

521.000,00

521.000,00

534.000,00

150.000,00

384.000,00

370.000,00

370.000,00

767.000,00

355.000,00

105.000,00

250.000,00

140.000,00

30.000,00

110.000,00

122.000,00

122.000,00

119.785,00

119.785,00

586.000,00

648.000,00

-43.000,00

-20.000,00

0,00

-17.000,00

-15.000,00

10.000,00

20.000,00

13.000,00

-34.000,00

0,00

0,00

691.000,00

691.000,00

0,00

0,00

0,00

-62.000,00

-62.000,00

-70.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

-83.000,00

65.000,00

65.000,00

-26.000,00

0,00

-26.000,00

-122.000,00

-122.000,00

73.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

-27.000,00

-27.000,00

16.339.785,00

14.659.785,00

4.184.000,00

3.744.000,00

2.943.000,00

1.706.000,00

45.000,00

261.000,00

115.000,00

135.000,00

435.000,00

13.000,00

198.000,00

15.000,00

20.000,00

751.000,00

751.000,00

50.000,00

40.000,00

10.000,00

440.000,00

414.000,00

371.000,00

23.000,00

20.000,00

26.000,00

6.000,00

20.000,00

3.165.000,00

1.342.000,00

586.000,00

586.000,00

508.000,00

150.000,00

358.000,00

248.000,00

248.000,00

840.000,00

355.000,00

105.000,00

250.000,00

220.000,00

30.000,00

190.000,00

95.000,00

95.000,00

100,7%

100,8%

116,3%

120,9%

98,6%

98,8%

100,0%

93,9%

88,5%

108,0%

104,8%

85,3%

100,0%

100,0%

1251,7%

1251,7%

100,0%

100,0%

100,0%

87,6%

87,0%

84,1%

153,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,3%

94,2%

112,5%

112,5%

95,1%

100,0%

93,2%

67,0%

67,0%

109,5%

100,0%

100,0%

100,0%

157,1%

100,0%

172,7%

77,9%

77,9%


Str.

2

Pozicija

Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka

Plan 2013/2

Povećanje/

smanjenje

Plan 2013/3

Index Pl

(3/2)

Aktivnost

323

329

PROGRAM

Aktivnost

329

372

381

PROGRAM

Aktivnost

329

381

PROGRAM

Aktivnost

372

381

Aktivnost

323

329

381

Kapitalni

projekt

382

GLAVNI

PROGRAM

PROGRAM

Aktivnost

351

351

363

PROGRAM

Aktivnost

323

381

381

PROGRAM

Aktivnost

322

323

Aktivnost

323

PROGRAM

Aktivnost

323

381

PROGRAM

Aktivnost

322

323

Aktivnost

323

A020411

0820

0820

0205

A020503

0980

0206

A020601

0620

0620

0207

A020701

1070

A020702

0301

0980

0980

1070

0760

0760

0760

K020703

0760

A03

A030101

0451

0490

0490

0302

A030201

0320

0320

0360

0303

A030301

0490

0490

A030302

0610

0304

A030401

0660

0660

0305

A030501

0640

0640

A030502

0660

Kulturne manifestacije i informiranje

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ostale odgojno obrazovne aktivnosti

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostale naknade grañanima i kućanstvima

iz proračuna

Tekuće donacije

CIVILNO DRUŠTVO

Udruge civilnog društva

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Pomoći stanovništvu

Ostale naknade grañanima i kućanstvima

iz proračuna

Tekuće donacije

Sufinanciranje udruga i ustanova zdravstvene

skrbi

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije

Nabavka opreme

Kapitalne donacije

ODRŽIVI RAZVOJ

GOSPODARSTVO

Subvencije i potpore

Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru

Pomoći unutar općeg proračuna

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I

SPAŠAVANJE

Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje

Rashodi za usluge

Tekuće donacije

Tekuće donacije

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA

Poslovni prostori

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Stambeni prostor

Rashodi za usluge

POMORSKO DOBRO

Plaže

Rashodi za usluge

Tekuće donacije

ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

Javna rasvjeta

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Zelene površine

Rashodi za usluge

150.000,00

70.000,00

80.000,00

230.000,00

230.000,00

10.000,00

60.000,00

160.000,00

20.000,00

20.000,00

6.000,00

14.000,00

713.000,00

450.000,00

430.000,00

20.000,00

217.000,00

138.000,00

64.000,00

15.000,00

46.000,00

46.000,00

7.787.000,00

1.042.000,00

1.042.000,00

971.000,00

36.000,00

35.000,00

488.000,00

488.000,00

48.000,00

434.000,00

6.000,00

153.000,00

118.000,00

15.000,00

103.000,00

35.000,00

35.000,00

360.000,00

360.000,00

330.000,00

30.000,00

2.582.000,00

710.000,00

420.000,00

290.000,00

337.000,00

337.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

32.000,00

-10.000,00

10.000,00

32.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-476.215,00

-7.000,00

-7.000,00

4.000,00

0,00

-11.000,00

-46.000,00

-46.000,00

-2.000,00

-44.000,00

0,00

-33.000,00

-33.000,00

-5.000,00

-28.000,00

0,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

-5.000,00

-20.000,00

142.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

18.000,00

18.000,00

170.000,00

80.000,00

90.000,00

240.000,00

240.000,00

10.000,00

60.000,00

170.000,00

20.000,00

20.000,00

6.000,00

14.000,00

723.000,00

458.000,00

438.000,00

20.000,00

249.000,00

128.000,00

74.000,00

47.000,00

16.000,00

16.000,00

7.310.785,00

1.035.000,00

1.035.000,00

975.000,00

36.000,00

24.000,00

442.000,00

442.000,00

46.000,00

390.000,00

6.000,00

120.000,00

85.000,00

10.000,00

75.000,00

35.000,00

35.000,00

335.000,00

335.000,00

325.000,00

10.000,00

2.724.000,00

760.000,00

420.000,00

340.000,00

355.000,00

355.000,00

113,3%

114,3%

112,5%

104,3%

104,3%

100,0%

100,0%

106,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

101,4%

101,8%

101,9%

100,0%

114,7%

92,8%

115,6%

313,3%

34,8%

34,8%

93,9%

99,3%

99,3%

100,4%

100,0%

68,6%

90,6%

90,6%

95,8%

89,9%

100,0%

78,4%

72,0%

66,7%

72,8%

100,0%

100,0%

93,1%

93,1%

98,5%

33,3%

105,5%

107,0%

100,0%

117,2%

105,3%

105,3%


Str.

3

Pozicija

Ekonomska

klasifikacija

Funkc.

klasifikacija

Vrsta rashoda/izdatka

Plan 2013/2

Povećanje/

smanjenje

Plan 2013/3

Index Pl

(3/2)

Aktivnost

323

Aktivnost

323

Aktivnost

323

Aktivnost

323

PROGRAM

Kapitalni

projekt

323

Kapitalni

projekt

411

426

Aktivnost

323 0530

329 0530

Glava: 00102

Aktivnost

311 0911

313 0911

Glava: 00103

GLAVNI

PROGRAM

PROGRAM

Aktivnost

311

312

313

321

322

323

329

343

Kapitalni

projekt

424

A030503

Dječja igrališta i urbana oprema

0660 Rashodi za usluge

A030504 Javno prometne površine

0660 Rashodi za usluge

A030505 Groblja

0660 Rashodi za usluge

A030506 Objekti oborinske odvodnje

0660 Rashodi za usluge

0306 GRADNJA OBJEKATA

KOMUN.INFRASTRUKTURE

K030601 Projektna dokumentacija i gradnja objekata

426 0660 Nematerijalna proizvedena imovina

454 0660 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu

Kapitalni K030602

projekt

Zajednički komunalni razvoj

386 0660 Kapitalne pomoći

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim

društvima u javnom sektoru

PROGRAM 0307 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA

OKOLIŠA

Aktivnost A030701 Katastar i baze podataka

GLAVNI B02

PROGRAM

PROGRAM 0201

C03

0660 Rashodi za usluge

K030702 Prostorno planska dokumentacij i otkup

zemljišta

0660 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0660 Nematerijalna proizvedena imovina

A030703 Zaštita okoliša

0301

B020101

C030101

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI" KRALJEVICA

DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI" KRALJEVICA

DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI"

Dječji vrtić "Orepčići"

Plaće (Bruto)

Doprinosi na plaće

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

KRALJEVICA

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

KRALJEVICA

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Narodna knjižnica i čitaonica

0820 Plaće (Bruto)

0820 Ostali rashodi za zaposlene

0820 Doprinosi na plaće

0820 Naknade troškova zaposlenima

0820 Rashodi za materijal i energiju

0820 Rashodi za usluge

0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0820 Ostali financijski rashodi

K030102 Nabavka knjiga

0820

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti

93.000,00

93.000,00

960.000,00

960.000,00

240.000,00

240.000,00

242.000,00

242.000,00

2.211.000,00

1.161.000,00

675.000,00

486.000,00

1.050.000,00

648.900,00

401.100,00

951.000,00

60.000,00

60.000,00

826.000,00

76.000,00

750.000,00

65.000,00

40.000,00

25.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.226.000,00

174.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

270.000,00

138.000,00

3.000,00

22.000,00

15.000,00

24.000,00

47.000,00

19.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

151.000,00

151.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-57.000,00

-57.000,00

-139.215,00

97.785,00

0,00

97.785,00

-237.000,00

133.100,00

-370.100,00

-368.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-308.000,00

27.000,00

-335.000,00

-20.000,00

-40.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

0,00

-260,00

0,00

0,00

0,00

93.000,00

93.000,00

1.111.000,00

1.111.000,00

220.000,00

220.000,00

185.000,00

185.000,00

2.071.785,00

1.258.785,00

675.000,00

583.785,00

813.000,00

782.000,00

31.000,00

583.000,00

20.000,00

20.000,00

518.000,00

103.000,00

415.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.226.000,00

174.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

270.000,00

138.000,00

3.000,00

22.000,00

15.000,00

24.260,00

47.000,00

18.740,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0%

100,0%

115,7%

115,7%

91,7%

91,7%

76,4%

76,4%

93,7%

108,4%

100,0%

120,1%

77,4%

120,5%

7,7%

61,3%

33,3%

33,3%

62,7%

135,5%

55,3%

69,2%

0,0%

180,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

101,1%

100,0%

98,6%

100,0%

100,0%

100,0%

More magazines by this user
Similar magazines