BÄÄÄM - URBANI EKSPERIMENTI NA SAVI | BEOGRAD

tanjasimo

Opis projekta:
BÄÄÄM – Urbani eksperimenti na Savi | Beograd

koncepcija projekta i organizacija > tanja simonovic · tanja.simonovic@r-u-e.de

učesnici > david becker / kilian blum / anna eckenweber / johannes herbert / pia heusne / andre may /

anatol rettberg / jannis schiefer / matthias spindler / lucas m. schubert / pascal simon i drugi ljudi

mentori > professorin heike klussmann / tristan lannuzel · univerzitet u kaselu

www.baaam.eu


Opis projekta

Projekat BÄÄÄM – Urbani eksperimenti na Savi | Beograd bavi se prostornim kvalitetima

Španske kuće. Od maja do avgusta 2015. aktiviraćemo to zdanje, eksperimentalno

utvrđujući njegove prostorne osobenosti, menjajući svojim akcijama percepciju datog

mesta. U okviru tih akcija uzećemo u obzir, primera radi, prisustvo podzemne vode u

podrumu, baš kao i vrućinu usled nedostatka krova, koji bi unutrašnjost zgrade štitio od

jakog sunca u Srbiji. Te nas okolnosti inspirišu, tako da se iz njih rađaju ideje za osoben

odnos prema Španskoj kući. Središnji motivi naših akcija biće, u skladu s tim, otvorenost

i propustljivost. Ove osobine proističu već i iz samog stanja u kojem se zgrada nalazi, ali

imaju i simbolično značenje. Kako međusobno korespondiraju unutrašnjost i spoljašnjost?

Šta iz unutrašnjosti zgrade prodire u grad, a šta iz grada prodire u unutrašnjost

zgrade? Kakvo je komunikativno dejstvo naših akcija? Kako one deluju u urbanom kontekstu?

Koji je njihov domet?

Pored praktičnog rada u Španskoj kući i na njoj bavićemo se i interakcijom između naših

aktivnosti i reakcija okruženja.

U saradnji sa interdisciplinarnim timom, koji čine stručnjaci i studenti iz različitih oblasti

u okviru arhitekture, urbanizma, pejzažne arhitekture, elektrotehnike i likovne umetnosti,

primenićemo eksperimentalni pristup transformaciji prostora, u želji da delujemo kao

katalizator i da podstaknemo razvoj ovog mesta. Projekat će presudno obeležiti interdisciplinarnost

projektnog tima, heterogenost učesnika i raznorodna priroda njihovog

interesovanja za grad. U Španskoj kući boravićemo tri meseca, da bismo je upoznali, ali

i da bismo ono što otkrijemo promenili svojim intervencijama, i tako stvorili prostore koji

se uvek mogu percipirati i doživeti na novi i drugačiji način.

Ovaj participativni projekat realizovaćemo tokom leta 2015. godine u Beogradu, u

saradnji sa različitim aktivistima, grupama i institucijama. Pozivamo sve zainteresovane

da podele naše oduševljenje potencijalom Španske kuće i da se i sami angažuju u tom

prostoru, doprinoseći projektu idejama iz oblasti arhitekture, likovne umetnosti, muzike,

filmskog stvaralaštva, koreografije itd. Osnovni cilj naših aktivnosti biće pritom formiranje

mreže aktivista u Španskoj kući, koji će u nju uneti oduševljenje i tako trajno oživeti

dati prostor.


Prostor

Španska kuća nalazi se u

centru Beograda, u Savamali,

svega nekoliko metara

od Save. U prošlosti je

ovaj deo grada bio ribarsko

naselje, a zbog redovnih

poplava zvali su ga Bara

Venecija. Tokom poplava

stanovnici su se ulicama

kretali u ribarskim čamcima.

Pre Drugog svetskog rata

Španska kuća služila je kao

carinarnica i kao administrativna

zgrada u kojoj

je bila smeštena uprava

Luke Beograd (http://www.

goethe.de/mmo/priv/11195416

-standart.pdf, preuzeto

25.04.2015). Desno: Španska kuća 1903

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:506329-Kako-su-nastali-nazivi-nekih-delova-grada-i-kako-su-zaboravljeni

Usled sve intenzivnijeg saobraćaja, tokom druge polovine 20. veka zgrade

u Savamali bile su izložene velikom opterećenju, tako da su mnoge od njih

danas teško oštećene. Ulice ove četvrti i danas zagušuju automobili i kamioni,

a kroz nju, i to kraj same obale, prolazi čak i železnička pruga, koja je još uvek

u upotrebi. Tokom poslednjih šest godina Savamala se, međutim, pretvorila u

četvrt koja danju spava, a noću živi: 2009. u njoj je otvoren Kulturni centar Grad

(KC Grad), a 2012. Mixer Haus. Ova dva prostora daju pečat kreativnoj sceni

Savamale. Od prilike u isto vreme kada je otvoren Mixer Haus, ali nezavisno od

njega, Goethe-Institut u Beogradu počeo je u Savamali da priprema projekat

Urban Incubator Belgrade (predavanje Ivana Kucine, Studio KM8, 12.05.2015).

Pre toga je Španska kuća (350 m2) dugo stajala prazna i neiskorišćena. Bilo

je različitih planova, pa bi ponekad čak otpočeli i građevinski radovi, ali bi oni

uvek ubrzo bili obustavljeni. Tako su vremenom od Španske kuće ostali isključivo

spoljni zidovi, podrum i temeljna ploča. Staru fasadu pridržavaju veliki metalni

nosači, prozorski otvori zakovani su daskama ili priručno zatvoreni zarđalim

armiranim gvožđem. Krova uopšte ni nema, a podrum je pun podzemne vode

i nije priključen na mrežu za vodosnabdevanje. Goethe-Institut u Beogradu

instalirao je 2013. u Španskoj kući privremene drvene kontejnere, a 2014. Urban

Incubator Belgrade realizovao je tu projekat urbanog baštovanstva (http://

www.goethe.de/ins/cs/bel/prj/spa/deindex.htm, preuzeto 25.04.2015).

Položaj Španske kuće

U sklopu urbanističkog projekta Beograd na vodi gradske vlasti planiraju da

Savamalu, gradsku četvrt koja se prostire na ukupno 180 ha, pretvore u luksuzni

kvart, po ukusu jednog arapskog ivestitora. U aktuelnom modelu Španska

kuća i njena neposredna okolina namenjeni su objektima za kulturne sadržaje

(http://www.dw.de/ein-hauch-von-dubai-in-belgrad/a-18318606, preuzeto

13.05.2015).


Polazišta, motivi i ciljevi

Goethe-Institut u Beogradu i nezavisno udruženje Asocijacija Urbani inkubator odlučili

su da već tokom leta 2015. godine sprovedu prve akcije u okviru programa namenjenog

Španskoj kući, čiji će se glavni deo potom realizovati 2016. i 2017. godine. Upravo u tom

kontekstu i mi smo pozvani da se pridružimo akcijama, ali i da na to podstaknemo

druge aktiviste i umetnike. Kao referenca pritom nam služi projekat „ŽupaŽupa – plutajuća

platforma za umetnost i komunikaciju”, koji smo tokom nekoliko letnjih meseci

2014. realizovali na jednom parobrodu starom preko 100 godina usidrenom u Beogradu,

na obalama Save.

Naš entuzijazam u velikoj meri proističe iz osnovnih koordinata. Španska kuća nalazi se

u centru Beograda, nedaleko od ušća Save u Dunav. Još veći utisak na nas, međutim,

ostavlja fasada ove bivše carinarnice, podignute krajem 19. veka. Nju pridržavaju snažni

čelični nosači, ukrasi su otpali, malter se sljuštio, na sve strane proviruju gole cigle, a na

prozorima odavno nema stakala, pa se čini da se spoljašnjost i unutrašnjost zgrade na

pojedinim mestima međusobno stapaju. Taj utisak pojačava upravo i samo najuočivljivije

svojstvo Španske kuće: ona, naime, uopšte nema krov. U tom kontekstu, sve naše

akcije zasnivaće se na stanju u kome se Španska kuća trenutno nalazi.


Projekat je strukturiran kao otvoren proces koji se po želji može modifikovati. S jedne

strane, jedva čekamo da ostvarimo sopstvene ideje, dok, s druge strane, želimo da ovaj

prostor otvorimo i za druge aktiviste koje osobenosti Španske kuće ne privlače ništa

manje nego nas same. Zato pozivamo sve zainteresovane da učestvuju već u fazi pripreme,

ali i u fazi rada i realizacije neših privremenih intervencija. Nadamo se da ćemo

već tokom prvih kontakata uspeti da uspostavimo potpuno međusobno poverenje,

kako bi se svi koji pokažu interesovanje za ovaj projekat ubrzo i sami aktivirali u njemu.

I stanovnici okolnih zgrada kojima naše aktivnosti privuku pažnju takođe mogu da nam

se pridruže, naravno ukoliko to žele. Saradnju planiramo i sa Univerzitetom umetnosti

u Beogradu, kao i sa različitim beogradskim ustanovama i organizacijama. Iskoristićemo

iskustva koja smo stekli na parobrodu Župa tokom leta 2014. godine, a informacije

o mogućim poljima rada i angažovanja prenosićemo potencijalnim partnerima i u

neposrednim razgovorima. U potrazi za zainteresovanima i eventualnim „saborcima”

oblikovali smo formalni i sadržinski okvir veoma otvorene prirode, što će našim sagovornicima

omogućiti da razviju sopstvene, vrlo raznovrsne ideje za oživljavanje Španske

kuće.

Otvorićemo ovaj prostor za široku publiku, koristeći ga eksperimentalno, ne bi li smo

tako doznali koliko naši pokušaji da oživmo Špansku kući mogu promeniti situaciju i koliku

pažnju takvim aktivnostima možemo privući. Koliki je komunikativni potencijal onoga

što radimo? Koliko to utiče na grad? Koliku pažnju privlači Španska kuća, i da li bi ta

pažnja mogla biti veća nego što je bila do sada? Isprobaćemo različite izražajne forme,

od arhitektonskih zahvata, pa sve do skupltorskih i koreografskih eksperimenata. Tematski

smo vezani za pitanje njihove komunikativne delotvornosti. Kako da Špansku kuću,

koja leži kraj reke, između ulice i železničke pruge, gotovo pod Brankovim mostom, takoreći

na samom rubu Savamale, postavimo u centar pažnje? Stvorićemo inspirativno

urbano okruženje, sa ciljem da svojim akcijama neprekidno menjamo prostor, ali i da mu

i mi sami neprekidno prilazimo na neki novi način, da bismo tako detaljno istražili njegov

specifični potencijal i utvrdili kakvo je dejstvo naših intervencija u gradskom kontekstu.

Naš primarni cilj je da tokom leta 2015. u Španskoj kući i oko nje izgradimo mrežu zainteresovanih,

kao i mrežu aktivnih učesnika, i da tako pružimo trajni impuls kulturnom

razvoju grada. Unapred se radujemo inspiraciji koju će nam pružiti šarm stare fasade,

kao i letu koje ćemo provesti u Španskoj kući , sarađujući sa istomišljenicima i saborcima.


Struktura i saradnja

Mesto na kome će se odvijati naše aktivnosti shvatamo kao otvoreni prostor za

participativno delovanje, koji ćemo mi, s jedne strane, sami obrađivati, ali ćemo ga istovremeno,

s druge strane, učiniti pristupačnim i za sve ostale zainteresovane. Špansku

kuću ćemo pretvoriti u javni prostor, čije kvalitete mogu koristiti umetnici, urbanisti

i susedi, tj. žitelji Savamale.

Naziv projekta BÄÄÄMURBANI EKSPERIMENTI NA SAVI | BEOGRAD pritom treba

shvatiti istovremeno i kao temu i kao zahtev. BÄÄÄM će analizirati zgradu i njena

specifična svojstva, zasnivati sopstvene akcije na tim analizama i pozivati druge da se

i sami konkretno i produktivno bave građevinskim i arhitektonskim osobenostima ovog

zdanja.

BÄÄÄM pruža povod za diskusije o aktuelnim strategijama gradskog razvoja, analizira

prostorne i socijalne kvalitete grada i postavlja pitanja koja mogu imati čak i

eksplozivno dejstvo, bez obzira na to što su suptilno formulisana.

BÄÄÄM će doprineti porastu značaja Španske kuće za Beograd u celini.

BÄÄÄM se obraća svima i otvoren je za sve: svojim idejama zajednički ćemo udahnuti

novi život Španskoj kući!

BÄÄÄM – krećemo od jedne kuće, da bismo osvojili čitav grad!


Tajming i program

Na početku projekta studenti Univerziteta u Kaselu organizovaće jednonedeljnu radionicu

u Španskoj kući, koja će početi 17.05.2015. i obeležiti pokretanje projekta kao celine. Na toj

radionici istraživaćemo Špansku kuću, praviti skice i fotografisati, trudeći se da se u ovom

prostoru odomaćimo i da razvijemo empatiju prema njemu. Nakon što potpuno otkrijemo

i upoznamo prostor, otpočećemo svoju prvu akciju usmerenu ka transformisanju prostora,

pod nazivom SCHÄUMEN (sr. penušanje). Ovom ćemo akcijom 22.05.2015. i zvanično

otvoriti projekat.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže!

U saradnji sa beogradskim Smart kolektivom i magazinom Liceulice planiramo niz akcija

u Španskoj kući, koje će, između ostalog, obuhvatiti i berzu poklona, posetu studija IM-

PORT//EX-PORT iz Berlina i intervenciju sa flašama od PET-a. Pored toga, u naš projekat

integrisani su i nastavni sadržaji Univerziteta u Kaselu. U okviru kursa Svetlosne instalacije

u podrumu Španske kuće testiraćemo tako, primera radi, jednu privremenu svetlosnu

instalaciju. Neke od naših manifestacija dokumentovaće članovi Foto-kolektiva Belgrade

RAW, a planirana je i saradnja sa budućim filmskim stvaraocima – studentima Fakulteta

dramskih umetnosti u Beogradu.

Menadžment projekta

Učesnici u projektu tesno će sarađivati i međusobno će se dogovarati o svim važnim pitanjima.

Pored toga, projekat će koordinisati Tanja Simonović, koja će ujedno preuzeti i ulogu

umetničkog rukovodioca.

Finansije

Kao studentski projekat, upućeni smo na finansijsku podršku. Trudićemo se da projekat realizujemo

koristeći najjednostavnija moguća sredstva. Štedeći resurse, upotrebljavaćemo

prevashodno one materijale koje pronađemo na licu mesta, a bavićemo se i risajklingom i

tzv. apsajklingom (upcycling), tj. pretvaranjem odbačenih predmeta i materijala u nove i

inovativne proizvode.

Podrška

Svaka finansijska podrška veoma će nas obradovati. Cilj nam je da obezbedimo putne

troškove i troškove materijala za goste koji u projektu učestvuju po pozivu.

www.baaam.eu

More magazines by this user
Similar magazines