Specyfika produkcji leśnej

stary.wl.sggw.pl

Specyfika produkcji leśnej

PPL Wykład 1

Michał Orzechowski

Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW

Specyfika produkcji leśnej

• Współczesne znaczenie i zadania

• Wielkoobszarowość

• Wielofunkcyjność

Michał Orzechowski

Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW

Specyfika produkcji leśnej

• Długi cykl (okres) produkcji

• Uzależnienie od otoczenia (ryzyko

produkcji)

• Zróżnicowanie czynników produkcji

• Nierozerwalność produktu i środka

produkcji

• Trudność określenia dojrzałości plonu

• Niejednorodność produktu

1


Michał Orzechowski

Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW

Produkcja leśna odbywa się w .....

komisje ONZ i przez Ministerialny Proces Ochrony Lasów w

Europie (MCPFE).

Las: obszar z pokrywą koron drzew (lub równoważne zwarcie pni

drzew) na ponad 10 % i powierzchni większej niż 0,5 ha.

Drzewa powinny osiągać wysokość minimum 5 m w stanie

dojrzałym in situ

Inny obszar zalesiony: obszar ... 5 do 10 % drzew, które są w

stanie osiągnąć wysokość 5 m w stadium dojrzałym in situ

lub pokrywą ponad 10% drzew, które nie są w stanie osiągnąć

wysokości 5 m w stadium dojrzałym in situ

Produkcja leśna odbywa się w .....

Polska

Ustawa o lasach 1991

Michał Orzechowski

Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW

Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością

leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem

leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:

a) przeznaczony do produkcji leśnej lub

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku

narodowego albo

c) wpisany do rejestru zabytków,

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb

gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych,

linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami

energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także

wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

2


Specyfika produkcji leśnej

Współczesne znaczenie i zadania

zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat,

powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia

człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,

H2O

CO2

Specyfika produkcji leśnej

Współczesne znaczenie i zadania

ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych

stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody

lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

a) zachowanie różnorodności przyrodniczej,

b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych,

c) walory krajobrazowe,

d) potrzeby nauki,

Lasy tropikalne

Lasy europejskie

3


Specyfika produkcji leśnej

Współczesne znaczenie i zadania

ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na

zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym

znaczeniu społecznym,

Gleba leśna

Gleba bez lasu - Tybet

Specyfika produkcji leśnej

Współczesne znaczenie i zadania

ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji

zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na

obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,

4


Specyfika produkcji leśnej

Współczesne znaczenie i zadania

produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna

oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Wielkoobszarowość

Specyfika produkcji leśnej

Grunty leśne

9,026 mln ha

Grunty leśne,

zadrzewione i zakrzewione

9,4 mln ha

Lesistość około

29 %

1,9 mld m 3

5


Wielkoobszarowość

Specyfika produkcji leśnej

Lesistość

około

29 %

źródło: Ochrona środowiska 2009

6


Wielkoobszarowość

Specyfika produkcji leśnej

źródło: Ochrona środowiska 2009

Ile lasu przypada na 1 mieszkańca kraju?

7


Wielkoobszarowość

Specyfika produkcji leśnej

Planowanie - nadleśnictwo

20-30 tys ha

Nadzór – leśnictwo

1200-1500 ha

Inwentaryzacja i opis taksacyjny

drzewostan

średnio 2,5 ha

Wielkoobszarowość

Specyfika produkcji leśnej

8


Specyfika produkcji leśnej

Wielkoobszarowość

(struktura własności)

Wielofunkcyjność

OCHRONA - PRODUKCJA - USŁUGI

2006 2009

Specyfika produkcji leśnej

9


Rezerwaty

Rez „Jezioro Kalejty”

Rez „Kuriańskie Bagno”

Lasy ochronne - glebochronne

Lasy glebochronne Hel Bór

10


Lasy ochronne - glebochronne

Lasy ochronne - wodochronne

11


Lasy ochronne - wodochronne

Lasy wodochronne – Bór bagienny (BMb) Nadl. Zwoleń

Lasy ochronne - wodochronne

Lasy wodochronne – rozległe bory bagienne na torfowiskach wysokich

12


Specyfika produkcji leśnej

Długi cykl (okres) produkcji

Specyfika produkcji leśnej

Uzależnienie od otoczenia

(ryzyko produkcji)

ZAGROŻENIA:

13


Potrzebowice

Rudy Raciborskie

8 godz – 5,6 tys ha

18 dni – 9 tys ha

Specyfika produkcji leśnej

Uzależnienie od otoczenia

(ryzyko produkcji)

14


Specyfika produkcji leśnej

Uzależnienie od otoczenia

(ryzyko produkcji)

Specyfika produkcji leśnej

Zróżnicowanie czynników produkcji

Związane z odmiennością procesów produkcji

•Proces produkcji

PODSTAWOWEJ

Długi okres produkcji

Uzależnienie od:

sił przyrody

przeszłości

zagrożeń

presji społeczeństwa

•Proces produkcji

TOWAROWEJ

Krótki okres produkcji

Uzależnienie od:

planowania

wieku drzewostanu

celu zabiegu

dostępności lasu

zapotrzebowania

15


Nierozerwalność

produktu i środka produkcji

przyrost - zapas

Specyfika produkcji leśnej

Średnio 5 m 3 /ha

Średnio 240 m 3 /ha

Specyfika produkcji leśnej

Trudność określenia dojrzałości plonu

Wiek dojrzałości naturalnej

Wiek dojrzałości ilościowej

Wiek dojrzałości technicznej

Wiek dojrzałości .......

Niejednorodność produktu

16


Niejednorodność produktu

Specyfika produkcji leśnej

Inne cechy specyficzne produkcji leśnej

• Hodowla nakierowana na cechy pnia

• Niewielka modyfikacja genetyczna

hodowanych organizmów

• Brak nawożenia gleb

• Relacja czasu produkcji i czasu pracy

• Ograniczone możliwości korygowania procesu

produkcji

• Sezonowość prac

• .....

17


???

michal.orzechowski@wl.sggw.pl

18

More magazines by this user
Similar magazines