Η πάταξη του παρεμπορίου στις προτεραιότητες της νέας

acsmi.gr

Η πάταξη του παρεμπορίου στις προτεραιότητες της νέας

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ ΗΗ Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

(Ν.Π.∆.∆.)

Ακαδηµίας 18, 106 71 Αθήνα

Τηλ.: 210 3680700

Fax : 210 3614726

E-mail: info@acsmi.gr

Web site: www.acsmi.gr

Αθήνα 27-07-2006

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΑ

Με πρόσκληση της νέας διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας

συγκλήθηκε η πολυαντιπροσωπευτική φορέων και κλάδων Επιτροπή Αντιµετώπισης του

Παρεµπορίου, η οποία έχει, εδώ και τέσσερα χρόνια, πρωτοστατήσει στη µάχη για την

αντιµετώπιση των αθέµιτων και παράνοµων πρακτικών και την ορθολογική λειτουργία της

αγοράς.

Η επιτροπή Παρεµπορίου διαπίστωσε ότι παρά τον αγώνα της που εκφράζει τη

δικαιολογηµένη αγανάκτηση των επιχειρήσεων της χώρας και παρά τις νοµοθετικές

ρυθµίσεις της παρούσης και της προηγούµενης κυβέρνησης, το παρεµπόριο συνεχίζει να

εξαπλώνεται µε την ανοχή των ελεγκτικών αρχών, ενώ θεσµικοί φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης στα πλαίσια µιας διαµορφούµενης άτυπης «ρουσφετοποίησης του επιχειρείν»

διευρύνουν ολοένα περισσότερο την έκταση των πάγκων και των δρόµων που καλύπτουν οι

λαϊκές, ενώ, σε αντίθεση µε την πάγια αναλογία 90 προς 10 των προϊόντων γης και θάλασσας

έναντι των προϊόντων µεταποίησης, το ποσοστό των τελευταίων βαίνει διαρκώς αυξανόµενο.

Παραπέρα, οι δηµοτικοί άρχοντες δεν έχουν ακόµη κάνει πράξη τη σχετική πρόβλεψη

του νόµου για υποχρεωτική γνωµοδότηση επιµελητηρίων και άλλων φορέων για τη

χορήγηση των αδειών υπονοµεύοντας την επιχειρηµατική δραστηριότητα και την κοινωνική

συνοχή των τοπικών κοινωνιών που εκλέγονται για να ενισχύσουν, ενώ δίπλα στην παλαιά

ασθένεια των ταχυτσουβαλιαζόµενων εµπορευµάτων εµφανίζονται νέες αθέµιτες πρακτικές

των ψευδεπίγραφα κατασκευασµένων στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. προϊόντων τρίτων χωρών

και διαιωνίζεται η παζαροποίηση της πόλης, όπως εύγλωττα υποδηλώνει η τελευταία

απόφαση για τη διενέργεια εµπορικών εκθέσεων στο Ζάππειο.


Αν η εξάπλωση του παρεµπορίου συνδυαστεί µε τη γιγάντωση και συνεχόµενη

διείσδυση των πολυεθνικών αλυσίδων και των µέτρων στήριξής τους, όπως το ωράριο,

προκύπτει αυτό που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες έρευνες, δηλαδή η δεινή θέση, οι

ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας, βιωσιµότητας και µέλλοντος των ελληνικών µικρών

εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας θα συνεχίσει τη δράση του, οργανώνοντας

και ειδική παρέµβαση στην προεκλογική περίοδο για την εγρήγορση της πολιτείας στην

κατεύθυνση εφαρµογής των νόµων σε ότι αφορά το παρεµπόριο και τον αυστηρό έλεγχο των

εισαγωγών µας, αλλά και για να αναλάβουν οι υποψήφιοι δηµοτικοί άρχοντες το µεγάλο

µερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

More magazines by this user
Similar magazines