luty 2010 - KSOW

razemdlaradomki.pl

luty 2010 - KSOW

Więcej innowacji

dzięki pieniądzom

z Brukseli

STR. | IV |

Bieżace informacje

dotyczące wykorzystania

środków z PROW

STR. | VIII |

Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

LUTY 2010

Jeden wspólny wniosek

o różne płatności

STR. | III |

Polagra-Premiery-relacja z targów

STR. | IV |


spis treści

Komisja Europejska

zaakceptowała

sprawozdanie z realizacji

PROW za 2008 rok

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady (WE)

nr 1698/2005 z września 2005 r.

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

państwa członkowskie są zobowiązane

do przekazywania Komisji Europejskiej

(do 30 czerwca kolejnego roku) rocznych

sprawozdań z postępu prac dotyczących

wdrażania programów. Sprawozdanie za rok

2008 przekazane przez Polskę w czerwcu

2009 zostało zaakceptowane przez Komisję

Europejską 11 lutego br. Obecnie w Ministerstwie

trwają prace nad sprawozdaniem za rok 2009.

ZMIANY FINANSOWE PROGRAMU

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

NA LATA 2007-2013

Komisja Europejska

zatwierdziła modyfikacje

dla Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

Dnia 18 stycznia 2010 r. zapadła decyzja

Komisji w sprawie zatwierdzenia zmian

do programu rozwoju obszarów wiejskich

dla Polski na lata 2007-2013 oraz zmieniająca

decyzję Komisji C(2007)4126 z dnia 7 września

2007 r. zatwierdzającą program Rozwoju

wiejskich CCI 2007 PL 06 RPO 001.

Polska wnioskowała o zwiększenie puli środków

na działanie „Renty strukturalne” o 362 mln

euro oraz na działanie „Wspieranie gospodarstw

niskotowarowych” o 150 mln euro.

Polska przekazała Komisji Europejskiej w dniu

22 grudnia 2008 r. projekt zmiany finansowej

PROW 2007-2013. Pieniądze na ten cel zostały

przesunięte z innych działań finansowanych

w ramach PROW 2007-2013.

Na stronie MRiRW znajdą Państwo tekst

PROW 2007-2013 uwzględniający zmiany

zatwierdzone formalnie na szczeblu

wspólnotowym.

Redaktor prowadzący – Michał Kret

„PROWieści“ przygotowywane są w Wydziale

Monitorowania i Sprawozdawczości Departamentu

Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tel. +48 22 623 24 83, +48 22 623 20 04

Fot. na okładce – PROW, Stock

Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jeden wspólny wniosek o różne płatności _

III

Więcej innowacji dzięki pieniądzom z Brukseli _

IV

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013_

VI

„Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia

do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”_ VIII

Najnowsze wiadomości z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich_ IX

Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW _

X

Informacja ogólna _ 2

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych

w rolnictwie i leśnictwie_ 5

Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 6

Działanie 113 Renty strukturalne 7

Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników

i posiadaczy lasów 8

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 9

Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej _ 10

Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa _ 11

Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 12

Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne _ 13

Działanie 142 Grupy producentów rolnych 14

Działanie 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach

gospodarowania (ONW)_ 15

Działanie 214 Program rolnośrodowiskowy

(Płatności rolnośrodowiskowe) _ 16

Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów

innych niż rolne 17

Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego

przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów

zapobiegawczych_ 18

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej _ 19

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw_ 20

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 21

Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi_ 22

Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 23

Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy _ 24

Działanie 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,

nabywanie umiejętności i aktywizacja_ 25

Pomoc techniczna _ 26

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju _

Obszarów Wiejskich 2007-2013 _ 27

| II


aktualności

Mniej formalności dla korzystających z PROW

Jeden wspólny wniosek o różne płatności

Od 2010 roku wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych można złożyć

na jednym formularzu, który jednocześnie pozwala ubiegać się m.in. o płatności w ramach

systemów wsparcia bezpośredniego i ONW.

Na przełomie 2007 i 2008 roku przeprowadzono

przegląd Wspólnej Polityki

Rolnej (WPR).

Z analizy przeglądu jasno wynika,

że należy uprościć zasady wdrażania

WPR. Założenia ogólne projektowanych

ułatwień już są gotowe. Zakładają one

wprowadzanie działań, dzięki którym

obciążenia administracyjne rolników

będą mniejsze. Jednocześnie przystępność

instrumentów finansowych UE

zwiększy się. Dzięki zmianom uda się

także odciążyć administracje krajowe,

a tym samym w budżecie UE na WPR

pozostanie więcej środków.

Mniej papierkowej pracy

Nowy wspólny wniosek jest dużym

ułatwieniem w „papierkowej pracy”

dla rolnika, który ma gospodarstwo

na obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania i jednocześnie

jest beneficjentem programu

rolnośrodowiskowego. Taki rolnik będzie

mógł wnioskować o wspomniane

dwie płatności i dodatkowo o wsparcie

bezpośrednie „za jednym zamachem”.

W przeszłości, pomimo, że kampania

składania wniosków trwała dla wszystkich

tych płatności od 15 marca do 15

maja, rolnicy musieli osobno składać

wniosek o płatności bezpośrednie i ONW,

a także dokumenty o przyznanie płatności

rolnośrodowiskowych.

Jeden formularz dla ONW, programu

rolnośrodowiskowego i płatności

bezpośrednich ułatwi pracę także administracji

– będzie jej łatwiej obsługiwać

wspomniane działania. Łatwiej

bowiem monitorować poprawność

terminów, powierzchni czy wymogów,

gdy wnioski o działania, realizowane

na tych samych powierzchniach,

składane są na jednym formularzu.

Jak skorzystać z ułatwienia

Wniosek o płatność rolnośrodowiskową

składa się z dwóch części.

Pierwsza część, czyli tzw. wniosek o

przyznanie płatności na 2010 rok, jest

częścią wspólnego formularza dla płatności

bezpośrednich, ONW i płatności

rolnośrodowiskowych. Otrzymają go

pocztą wszyscy rolnicy, którzy korzystali

dotąd z płatności w ramach systemów

wsparcia bezpośredniego. Wypełniany

jest przez wszystkich rolników,

którzy występują o przyznanie płatności

rolnośrodowiskowej.

Rolnicy, którzy nie korzystali do tej pory

z płatności w ramach systemów wsparcia

bezpośredniego, mogą pobrać formularz

wniosku na stronie www.arimr.gov.pl lub

otrzymać go w biurach powiatowych ARiMR,

oddziałach regionalnych ARiMR oraz

ośrodkach doradztwa rolniczego.

Druga część wniosku rolnośrodowiskowego,

tzw. deklaracja pakietów

rolnośrodowiskowych, to część szczegółowa.

Rolnik musi w niej doprecyzować:

czy korzysta z płatności z tytułu realizacji

przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

i poprawy dobrostanu zwierząt

w ramach PROW 2004–2006

(w tym przypadku część ta nosi nazwę:

„Deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych

w ramach PROW

2004-2006 w roku…”)

czy z płatności z programu rolnośrodowiskowego

w ramach PROW

2007–2013 (w tym przypadku część

ta nosi nazwę: „Deklaracja pakietów

rolnośrodowiskowych w ramach

PROW 2007-2013

Części szczegółowe wniosku, czyli

deklaracje pakietów rolnośrodowi-

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach prowadzonej

kampanii informacyjnej „Nowoczesna wieś

to korzyść dla miasta” przygotowało ulotkę informacyjną

dotyczącą wspólnego wniosku. Ulotka zawiera

najważniejsze informacje w zakresie dostępności wniosku,

terminu jego złożenia i podstawowych zasad jego

wypełniania. Została rozesłana do wszystkich Biur Powiatowych

ARiMR. Informacje w zakresie stosowania

jednego, wspólnego formularza wniosku rozpowszechniane

są również przez pracowników Departamentu

Rozwoju Obszarów Wiejskich przy okazji uczestniczenia

w rozmaitych spotkaniach na terenie kraju.

skowych w ramach PROW 2007-2013”

i deklaracje pakietów rolnośrodowiskowych

w ramach PROW 2004-2006,

będą dostępne na stronie www.arimr.

gov.pl. Można je będzie także otrzymać

w biurach powiatowych ARiMR,

oddziałach regionalnych ARiMR oraz

ośrodkach doradztwa rolniczego.

Zanim ułatwienie

stanie się proste

Przed wypełnieniem wniosku warto

poświęcić czas na wnikliwą lekturę

instrukcji jego wypełniania. Zawiera

ona szczegółowe informacje i pomocne

wskazówki, jak skorzystać z nowego systemu

ubiegania się o płatność. Instrukcja

jest dostępna na stronie www.arimr.gov.

pl lub w biurach powiatowych ARiMR,

oddziałach regionalnych ARiMR oraz

ośrodkach doradztwa rolniczego.

Zawsze, gdy rolnicy mają jakiekolwiek

pytania lub wątpliwości związane z wypełnianiem

wniosku o płatność rolnośrodowiskową,

mogą skontaktować się z pracownikami

ARiMR, ośrodków doradztwa

rolniczego lub Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi. Warto także skorzystać

z infolinii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa 0-800 38-00-84.

◘ Aleksandra Adamczewska

PROWieści luty 2010

| III


PROW w praktyce

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Polagra-Premiery w Poznaniu

Więcej innowacji

dzięki pieniądzom z Brukseli

Już ponad 25 tys. gospodarstw rolnych podpisało umowy na zakup nowych

maszyn i urządzeń w ramach PROW 2007-2013.

Tegoroczna, trzecia już z kolei edycja

Międzynarodowych Targów Mechanizacji

Rolnictwa Polagra-Premiery w Poznaniu,

odbywała się w dniach 11‐14 lutego. Targi

były okazją do upowszechniania przydatnej

w praktyce wiedzy, do dyskusji o palących

problemach producentów rolnych.

Nieszablonowe spotkania

dla producentów rolnych

Podczas Targów Polagra-Premiery odbywały

się dwie nieszablonowe imprezy-Dzień

Agrospecjalisty oraz Europejski

Dzień Młodego Rolnika. Pierwsza z nich

obfitowała w spotkania, seminaria, fora,

konferencje, zjazdy itp. poświęcone sprawom

najbardziej aktualnym i ważnym dla

całego rolniczego sektora. Jednym z poruszanych

podczas imprezy tematów było np.

wykorzystanie ziarna zbóż oraz biomasy

na cele energetyczne. Dyskutowano również

o perspektywach upraw rzepaku oraz

nowych odmianach roślin w rolnictwie,

ogrodnictwie i sadownictwie.

Europejski Dzień Młodego Rolnika to

międzynarodowe spotkanie młodych producentów

rolnych. Pierwszy raz zorganizowano

je w Polsce i w naszej części Europy.

W spotkaniu dział wzięło ponad tysiąc

młodych rolników z kilkunastu organizacji

związkowych zrzeszonych w Europejskiej

Radzie Młodych Rolników (CEJA)

Korzystajcie z unijnej pomocy

Podczas ceremonii otwarcia targów minister

Marek Sawicki zachęcał młodych

rolników do większej aktywności zarówno

na forach krajowych, jak i unijnych. Mówił

również o możliwości korzystania ze

środków unijnych i składania wniosków

w ramach PROW 2007 – 2013. Minister

zachęcał do kupna nowoczesnych maszyn.

FOT. Aleksandra Szuwar

| IV


Podkreślał, że ten rok będzie korzystny dla

rolników pod względem zasilenia ich w

środki z Unii Europejskiej. – Mamy możliwości

skorzystania naprawdę z dużych

pieniędzy jeśli chodzi o środki unijne – powiedział

minister Sawicki.

Do tej pory, w ramach działania „Modernizacja

gospodarstw rolnych” z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007‐2013, zostało podpisanych ponad 25

tys. umów, w tym również na zakup nowych

maszyn i urządzeń. Bez tego rodzaju inwestycji,

Polska z pewnością nie mogłaby być aż

tak konkurencyjna jeśli chodzi o eksport rolno-spożywczy.

Można to potraktować jako

dowód, że dokonujemy dobrych wyborów i

staramy się efektywnie gospodarować przyznanymi

nam środkami wspólnotowymi.

Dwa stoiska MRiRW dla rolników

Na targi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi przygotowała dwa stoiska-stałe,

z informacjami dotyczącymi dostępnego

wsparcia finansowego, oraz specjalne, które

przeznaczone było dla młodych rolników.

Ministerstwo przygotowało bezpłatne materiały,

które były dystrybuowane podczas

targów, a obecni na stoisku pracownicy resortu

udzielali informacji zainteresowanym.

Rolnicy odwiedzający pierwsze stoisko

najczęściej pytali o możliwości wsparcia

w ramach PROW 2007‐2013, szczególniew

PROW w praktyce

zakresie tworzenia grup producentów rolnych

oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Stoisko przygotowane z okazji Dnia

Młodego Rolnika działało jeden dzień.

Do jego odwiedzenia gorąco zachęcał

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów

Wiejskich, Pan Michał Marciniak.

Na stoisku dostępne były multimedialne

broszury o Programie Rozwoju Obszarów

Wiejskich przygotowane specjalnie dla

młodych rolników.

Podczas panelu dyskusyjnego dla młodych

rolników Dyrektor zaprezentował

multimedialną broszurę pt. Wsparcie dla

młodych rolników z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007‐2013.

Jednocześnie Dyrektor podkreślił, że Program

skierowany jest przede wszystkim

do młodych i aktywnych producentów rolnych

a także do osób, które chcą rozpocząć

działalność rolniczą. Zachęcił też do korzystania

z PROW 2007‐2013 wskazując, że

udział młodych osób w modernizacji sektora

rolnego i obszarów wiejskich jest ważny

ponieważ przyczynia się do osiągnięcia

sukcesu w kształtowaniu nowoczesnej i

przyjaznej środowisku i ludziom wsi.

Nagrody dla najlepszych

Podczas targów zastanawiano się m. in.

nad skutecznym lobbingiem młodych producentów

rolnych w Brukseli. Wręczono

też nagrody w ramach ogólnopolskiego

konkursu „Najbardziej Innowacyjny Młody

Rolnik 2010”. Uznano, że środki unijne

przeznaczone na modernizację gospodarstwa

najefektywniej wykorzystali: Jarosław

Krzykowski (ze Szla koło Przasnysza, woj.

mazowieckie), Sławomir Bułaś (mieszka w

Kolnie koło Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie),

Krzysztof Pytlarz (Wancerzow,

powiat częstochowski, woj. śląskie).

Setki wystawców i tysiące gości

Polagra-Premiery to największa impreza

branżowa w Polsce, która przeznaczona

jest dla producentów żywności,

sadowników i warzywników z kraju

i Europy. Podczas tegorocznej imprezy

do stolicy Wielkopolski przyjechało

aż 300 wystawców z Austrii, Danii,

Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowenii,

Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier,

Włoch i Polski. Poznań gościł także

wystawców z Indii oraz Zjednoczonych

Emiratów Arabskich. Podczas targów

zaprezentowali oni łącznie ponad 200

rynkowych nowości (m.in. technologie,

maszyny i urządzenia).

Polagrę-Premiery odwiedziło w tym

roku ponad 50 tys. gości. Następna edycja

targów odbędzie się w 2011 roku.

◘ Stanisław Dymczyk

Z okazji targów Polagra-Premiery Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dwa stoiska informacyjne dla rolników oraz multimedialną broszurę.

FOT. Materiały MRiRW

PROWieści luty 2010

| V


aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007- 2013

Dnia 28 stycznia 2010 r. odbyło

się posiedzenie Komitetu Monitorującego

Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007‐2013, któremu

przewodniczył Podsekretarz Stanu

w MRiRW Pan Artur Ławniczak.

Pan Minister Ławniczak podkreślił, iż

rolą Komitetu Monitorującego jest nie

tylko wydawanie opinii, ale również

proponowanie rozwiązań, które byłyby

pomocne przy realizacji programu.

Stan wdrażania i realizacji

Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007‐2013

W listopadzie 2009 r. został zakończony

proces udzielania akredytacji

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa jako Agencji

Płatniczej dla wszystkich 21 działań

oraz „Pomocy technicznej” finansowanych

w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata

2007‐2013. Do końca 2009 r. zostały

uruchomione wszystkie działania

PROW 2007‐2013, zaś największe

kwoty płatności zrealizowane zostały

w województwach: mazowieckim,

wielkopolskim i lubelskim.

W związku z Europejskim Planem

Naprawy Gospodarczej zwiększono

budżet Programu o dodatkowe przyznane

Polsce środki w wysokości

168,89 mln euro.

Działanie „Modernizacja

gospodarstw rolnych”

Działanie „Modernizacja gospodarstw

rolnych” cieszy się dużym zainteresowaniem

i w 4 województwach

(wielkopolskim, zachodniopomorskim,

lubuskim i kujawsko-pomorskim) złożone

wnioski wyczerpują alokację przeznaczoną

do końca programu. MRiRW

poszukuje rozwiązania dla tych, którzy

chcieliby i mogliby zainwestować w modernizację

swoich gospodarstw. Aktualnie

trwają uzgodnienia wewnętrzne projektu

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie

w sprawie podziału środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013. Biorąc pod uwagę

dane dotyczące liczby złożonych wniosków

o przyznanie pomocy w ramach

działania „Modernizacja gospodarstw

rolnych” w ramach „naboru” z 2009 r.

oraz wynikające z wnioskowanych kwot

zapotrzebowania na środki finansowe,

w niektórych województwach zaproponowano

zwiększenie limitu dostępnych

środków finansowych na 2009 r.

Uwagi Komisji Europejskiej

Podczas posiedzenia Komitetu

podkreślono, iż Komisja z wielkim

zainteresowaniem przygląda się największemu

w Unii Europejskiej Programowi

Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obserwując wyniki dotyczące

zakontraktowanych i wydatkowanych

środków na poziomie programu można

uznać, że są zadowalające, mimo,

iż wyniki te są nierównomierne na

poziomie poszczególnych osi działań.

Zwrócono uwagę, iż na tym etapie realizacji

programu należy się zastanowić

nad tym, jak ten system polepszyć

i uprościć. Komisja Europejska pozytywnie

oceniła wprowadzenie kryteriów

wyboru w miejsce kolejności

zgłoszeń w działaniach „Tworzenie

i rozwój mikroprzedsiębiortw” oraz

„Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Ponadto Komisja Europejska proponuje

rozważenie wprowadzenia ściślejszych

kryteriów wyboru w działaniu

„Zwiększenie wartości dodanej

podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

w związku z dużym zapotrzebowaniem

na środki finansowe ww. działania.

Przedstawicielka Komisji poruszyła

również kwestię monitorowania Lokalnych

Grup Działania, których Polska

posiada największą liczbę w całej

Unii Europejskiej, co KE przyjmuje

z dużym zadowoleniem.

Podczas posiedzenia Komitetu

wskazano również na potrzebę ulepszenia

i usprawnienia wdrażania

PROW 2007‐2013, informując, iż KE

zachęca Polskę do wykorzystania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

do wdrożenia nowych działań PROW

2007‐2013 (jak np. „Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiortw”, „Uczestnictwo

rolników w systemach jakości

żywności”). Zwrócono uwagę, iż

KSOW którego jednym z głównych

celów jest usprawnienie wdrażania

programu posiada zasoby i środki finansowe,

żeby bardziej te działania

„pobudzić”, nie tylko poprzez informację,

ale poprzez bardziej aktywne

instrumenty.

Ocena średniookresowa

PROW 2007‐2013

Podczas posiedzenia Komitetu poinformowano,

iż 15 stycznia 2010 r.

odbyło się posiedzenie Grupy Zarządzającej

Ewaluacją Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata

2007‐2013, zaś ogłoszenie przetargu

na realizację oceny średniookresowej

PROW 2007‐2013 odbędzie się w drugiej

połowie lutego.

Linia demarkacyjna między

pierwszym filarem WPR (owoce

i warzywa) a PROW 2007‐2013

W związku z wprowadzeniem

nowego wsparcia w ramach rynku

owoców i warzyw (I filar WPR),

Polska została zobowiązana przez

Komisję Europejską do uaktualnienia

linii demarkacyjnych w Programie

Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 –

2013) oraz wprowadzenia odpowiednich

zapisów w „Strategii krajowej

dla zrównoważonych programów

operacyjnych organizacji producentów

owoców i warzyw w Polsce na

lata 2010 – 2013”. Uaktualnione zapisy

linii demarkacyjnych mają zabezpieczyć

przed podwójnym finansowaniem

operacji z dwóch różnych

źródeł finansowania.

PROWieści luty 2010

| VI


aktualności

W związku z tym, że zakres pomocy

niektórych działań w ramach PROW

2007 – 2013 nakłada się z zakresem

pomocy w ramach Programów Operacyjnych,

o których mowa w rozporządzeniu

Komisji (WE) nr 1580/2007,

udzielanej w ramach I filaru WPR,

w celu wyeliminowania możliwości

finansowania tych samych operacji

z dwóch różnych źródeł, Departament

Rozwoju Obszarów Wiejskich, wraz

z Departamentem Rynków Rolnych,

wypracował treść nowych zapisów

ustanawiających kryteria rozgraniczające.

Kwestia ta będzie przedmiotem

dalszych prac.

Plan działania Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2010‐2011

Jednym z tematów, który również

był poruszany w trakcie posiedzenie

Komitetu było przedstawienie informacji

na temat Planu działania Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich na lata

2010‐2011. W ramach KSOW zorganizowano

wiele spotkań pomiędzy

Państwami Członkowskimi UE, jako

przykład podając m.in.: robocze spotkanie

z przedstawicielem Niemieckiej

Sieci oraz przedstawicielami Krajowych

Sieci Litwy i Łotwy, współpracę

w ramach Europejskiej Strategii Regionu

Morza Bałtyckiego. Zwrócono

również uwagę, iż zrealizowano szereg

priorytetowych zadań podając za przykład

m.in: prace nad kształtem Planu

działania na lata 2010‐2011, zorganizowanie

ogólnopolskich konferencji promujących

dobre praktyki, jak również

wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

na obszarach wiejskich, tj. Ogólnopolski

konkurs „Przyjazna wieś” oraz

konferencja „Polityka spójności na

obszarach wiejskich”, wydanie różnego

rodzaju publikacji. Pracownicy SC

KSOW uczestniczyli ponadto w wielu

seminariach o zasięgu regionalnym,

ogólnopolskim, jak również międzynarodowym.

Zmiana kryterium regionalnego

wyboru operacji dla działania

„Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007‐2013

W trakcie posiedzenia Komitetu

została również zaprezentowana propozycja

zmiany dotyczącej kryterium

regionalnego, które jest jednym z 4

kryteriów oceny wniosków o przyznanie

pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007

– 2013. Przedstawiciele Departamentu

Rozwoju Obszarów Wiejskich

poinformowali, iż suma punktów

uzyskanych na podstawie kryteriów

decyduje o kolejności na liście operacji,

zgodnie z którą podpisywane są

umowy o przyznanie pomocy. Przyjęcie

zaproponowanej zmiany umożliwi

przyznanie 1 lub 2 punktów za spełnienie

kryterium regionalnego. Właściwy

organ samorządu województwa

może określić kryterium regionalne

składające się z dwóch części. Spełnienie

warunków określonych w obu

częściach oznaczałoby przyznanie

2punktów. W przypadku spełnienia

jednego z wymagań operacja otrzyma

1 punkt. W przypadku niespełnienia

kryterium regionalnego punktów nie

przyznaje się.

Jednym z podjętych ustaleń było to,

iż projekty uchwał w sprawie przyjęcia

podziału środków Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013 w zakresie Schematu III

pomocy technicznej – „Stworzenie

i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich (KSOW) ” oraz w sprawie

zmiany kryterium regionalnego wyboru

operacji dla działania „Odnowa

i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007‐2013

zostaną przesłane członkom komitetu

do podjęcia w trybie obiegowym.

◘ Urszula Mateusiak

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został

powołany Zarządzeniem nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie

powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

z późniejszymi zmianami.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej

oraz przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji rolniczych oraz

pozarządowych organizacji związanych z ochroną środowiska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej

biorą udział w pracach Komitetu Monitorującego z głosem doradczym.

Do zadań Komitetu Monitorującego należy w szczególności:

konsultowanie kryteriów wyboru finansowanych przedsięwzięć;

dokonywanie okresowego przeglądu postępu w osiąganiu określonych celów programu;

dokonywanie analizy wyników wdrażania;

analiza i zatwierdzenie sprawozdań rocznych z postępu prac oraz końcowego sprawozdania

z postępu prac przed ich przesłaniem do Komisji;

Komitet może wnioskować do Instytucji Zarządzającej o dokonanie korekty lub przeglądu

programu, który zmierza do osiągnięcia celów EFRROW lub poprawę jego zarządzania w tym

zarządzania finansami;

analiza i zatwierdzenie propozycji poprawek do decyzji Komisji w sprawie wkładu z EFRROW.

PROWieści luty 2010

| VII

FOT. STOCK


aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne nowego dokumentu

„Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

– założenia do Strategii zrównoważonego

rozwoju wsi i rolnictwa”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

przygotowało dokument „Kierunki rozwoju

obszarów wiejskich – założenia

do Strategii zrównoważonego rozwoju

wsi i rolnictwa”. „Strategia zrównoważonego

rozwoju wsi i rolnictwa”, dla której

wiodącą rolę pełni minister rolnictwa

i rozwoju wsi, została ujęta jako jedna

z 9 docelowych strategii rozwoju w dokumencie

„Sposób uporządkowania strategii

rozwoju”, zaakceptowanym przez Radę

Ministrów 24 listopada 2009 r.

Mając na uwadze toczące się obecnie

prace nad krajowymi dokumentami strategicznymi,

w szczególności „Krajową

strategią rozwoju regionalnego” (KSRR),

„Długookresową strategią rozwoju kraju”

oraz „Koncepcją przestrzennego zagospodarowania

kraju na lata 2008‐2033”

(KPZK) istnieje pilna potrzeba zadbania

o należyte uwzględnienie wsparcia dla

rozwoju obszarów wiejskich. Niewątpliwie

bardzo istotną przesłanką opracowania

powyższego dokumentu jest

debata nad kształtem Wspólnej Polityki

Rolnej (WPR) oraz polityki spójności po

roku 2013.

Celem „Strategii zrównoważonego

rozwoju wsi i rolnictwa” jest określenie

pożądanej wizji obszarów wiejskich na

płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej

i środowiskowej oraz priorytetów w tym obszarze

dla polityki państwa, a także zapewnienie

ich realizacji poprzez instrumenty

polityki wspólnotowej i krajowej, a przede

wszystkim Wspólnej Polityki Rolnej oraz

polityki spójności. Strategia ma również za

zadanie wskazanie na interakcje pomiędzy

obszarami wiejskimi i miastami, a także na

nowe wyzwania dla obszarów wiejskich.

Zgodnie z „Kierunkami rozwoju obszarów

wiejskich…..” obszary wiejskie powinny

stać się atrakcyjnym miejscem pracy,

zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia

działalności rolniczej lub pozarolniczej,

z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych,

krajobrazowych i kulturowych

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

KIERUNKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZAŁOŻENIA DO „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU WSI I ROLNICTWA”

Warszawa, styczeń 2010 r.

Powyższy dokument dostępny jest

na stronie internetowej MRiRW:

http://www.bip.minrol.gov.pl/strona/

DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1754

tych terenów dla przyszłych pokoleń.

Z uwagi na fakt, iż rolnictwo wciąż stanowi

istotny element obszarów wiejskich

w Polsce, przyszłe kierunki rozwoju

obszarów wiejskich będą także uwarunkowane

sytuacją i potrzebami polskiego

sektora rolnego, jako element

rynku unijnego i globalnego. Dlatego

myśląc o rozwoju obszarów wiejskich

w horyzoncie długookresowym należy

widzieć je z całym bogactwem ich zasobów

i form aktywności mieszkańców

wsi i małych miast.

W dniu 20 stycznia 2010 r. materiał

„Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

– założenia do Strategii zrównoważonego

rozwoju wsi i rolnictwa” został przekazany

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi do konsultacji. Szerokie konsultacje

ww. dokumentu zostały przewidziane jako

istotny element procesu przygotowania

zarówno „Strategii zrównoważonego rozwoju

wsi i rolnictwa” jak i innych dokumentów

strategicznych w zakresie rozwoju

obszarów wiejskich.

Powyższy dokument cieszył się dużym

zainteresowaniem. W ramach konsultacji

do Departamentu Rozwoju Obszarów

Wiejskich oraz Departamentu Programowania

i Analiz w MRiRW wpłynęło wiele

komentarzy z różnych środowisk, w których

podkreślono potrzebę stworzenia tego

typu dokumentu.

◘ Krzysztof Pawlak

FOT. STOCK

PROWieści luty 2010

| VIII


aktualności

Wiadomości z KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

(KSOW) powstała by wspierać wdrażanie

polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Eksperci KSOW mają oceniać

ten proces, a także identyfikować

oraz analizować szanse i zagrożenia.

Zadaniem KSOW jest również rozpowszechnianie

wiedzy w tych zakresach

oraz wymiana informacji wśród

wszystkich zainteresowanych partnerów

na poziomie lokalnym, regionalnym

oraz wspólnotowym.

Główną strukturę KSOW w Polsce

stanowią: Sekretariat Centralny w Ministerstwie

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

i 16 Sekretariatów Regionalnych w Samorządach

Województw, które mają na

celu zapewnienie właściwego funkcjonowania

KSOW.

Od października 2009 r. funkcjonuje

portal internetowy Krajowej Sieci

Obszarów Wiejskich www.ksow.pl,

stanowiący główne narzędzie służące

do efektywnego i szybkiego przekazywania

informacji i wiedzy na temat

szeroko rozumianego rozwoju obszarów

wiejskich.

BERLIN. 19 stycznia 2010 r. podczas

75 Targów Grüne Woche odbyło

się pierwsze nieformalne spotkanie

przedstawicieli krajowych sieci obszarów

wiejskich Polski i Niemiec.

W spotkaniu ze strony niemieckiej

uczestniczył szef Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich w Federalnym

Urzędzie ds. Rolnictwa i Wyżywienia

– dr Jan Swoboda. Polskę reprezentował

Andrzej Sobieszek przedstawiciel

Sekretariatu Centralnego KSOW Departamentu

Rozwoju Obszarów Wiejskich

w MRiRW. W spotkaniu tym

uczestniczył również Radca Ministra

w Federalnym Ministerstwie Rolnictwa,

Polityki Żywnościowej i Ochrony

Konsumentów – Frank Bartelt. Podczas

spotkania dr Jan Swoboda zaprezentował

strukturę sieci obszarów wiejskich

oraz zasady jej funkcjonowania. Frank

Bartelt przedstawił najważniejsze wyzwania

dotyczące rozwoju obszarów

wiejskich w Niemczech oraz podkreślił

znaczenie lokalnych grup działania

dla zrównoważonego rozwoju obszarów

wiejskich w Niemczech. Natomiast

Andrzej Sobieszek omówił efekty

wdrażania planu działania KSOW

w latach 2008‐2009 w Polsce oraz Plan

działania KSOW na lata 2010‐2011.

Strony wyraziły chęć dalszej współpracy

i wymiany doświadczeń dotyczących

działania sieci obszarów wiejskich

w obu krajach.

HELSINKI. W dniach 21‐22 stycznia

2010 r. odbyło się drugie seminarium

dotyczące wdrażania 9 priorytetu

„Wzmocnienie zrównoważonego Rolnictwa,

leśnictwa oraz rybołówstwa”

w ramach Strategii dla Regionu Morza

Bałtyckiego. Uczestniczyli w nim pracownicy

MRiRW: Marcin Zieliński –

FOT. STOCK

Wydz. Prognoz, Dep. Programowania

i Analiz, Beata Krajewska – Wydz.

Leader i Adam Sczaniecki – przedstawiciel

SC KSOW z Dep. Rozwoju

Obszarów Wiejskich.Seminarium

przewodniczył Joumi Lind, V-ce Minister

Rolnictwa Finlandii. Spotkanie

podzielono na kilka oddzielnych grup

tematycznych. Przedstawiciele Polski

uczestniczyli w grupie tematycznej

dot. projektu flagowego „Zrównoważony

rozwój obszarów wiejskich”.

Celem osiągniętym przez grupę tematyczną

w ramach seminarium było

przyjęcie propozycji zgłoszonych

przez stronę polsko-szwedzką, ustalenie

działań innowacyjnych jakie będą

realizowane przez LGD w regionie

Morza Bałtyckiego oraz określenie

propozycji dalszego działania po roku

2013, które będą nadzorowane przez

partnerów z Litwy.

RYGA. W dniach 28‐30 kwietnia

2010 r. Północno-Bałtyckie Sieci Obszarów

Wiejskich organizują kolejne

spotkanie (jest ono kontynuacją spotkania

w Helsinkach). Na spotkaniu

będą poruszane problemy rozwoju obszarów

wiejskich, które są głównym

zadaniem Narodowych Sieci Obszarów

Wiejskich basenu morza Bałtyckiego.

Reprezentanci poszczególnych

krajów przedstawią swoje propozycje

dalszej współpracy jakie były tematem

ustaleń w Helsinkach oraz zakres

i sposoby wdrażania projektów przez

Narodowe Sieci Obszarów Wiejskich.

◘ JAN NOWAK

PROWieści luty 2010

| IX


Ponad 12 mld zł wypłacone z PROW

Do 31 stycznia 2010 r. z PROW 2007-2013 wypłacono rolnikom i przetwórcom żywności ok. 12,03

mld zł. Wykorzystanie środków EFRROW jest na poziomie 17,49%.

Śodki ogółem wypłacone z PROW 2007-2013 (narastająco, w zł)

14

12

10

8

6

4

2

0

0,05

0,13

0,48

1,49

1,91

2,71

3,06

3,30

3,44

11.2007

3,60

01.2008

3,78

03.2008

3,94

05.2008

4,19

07.2008

4,84

09.2008

5,61

11.2008

Biliony

6,27

6,79

7,54

7,91

8,34

8,66

9,13

9,47

10,20

10,94

11,38

12,03

01.2009

03.2009

05.2009

07.2009

09.2009

11.2009

01.2010

Największa kwota wypłacona z PROW 2007 – 2013, ponad 3,83 mld zł na koniec stycznia, została

przeznaczona na Działanie „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”. ARiMR rozpoczęła wypłaty dopłat ONW za 2009 rok od

16 października. Nigdy dotąd ARiMR nie rozpoczynała tak wcześnie realizacji tych dopłat. Do końca stycznia

ARiMR wydała decyzje w sprawie dopłat ONW dla ponad 673 tyś. rolników, czyli ponad 89 % spośród około

750 tyś uprawnionych.

Struktura zrealizowanych płatności w ramach PROW 2007 – 2013 – stan na dzień 31 stycznia 2010 r.

Program

rolnośrodowiskowy

(płatności

rolnośrodowiskowe)

15,45%

ONW

31,87%

Zalesianie gruntów

rolnych oraz zalesianie

gruntów innych niż

rolne

1,83%

Różnicowanie w

kierunku działalności

nierolniczej

0,87%

Funkcjonowanie

lokalnej grupy

działania

0,11% Rozwój

mikroprzedsiębiorstw

0,01%

Pomoc Techniczna

0,04%

Odnowa i rozwój wsi

0,03%

Ułatwianie startu

młodym rolnikom

2,17%

Grupy producentów

rolnych

0,71%

Wspieranie

gospodarstw

niskotowarowych

10,87%

Zwiększenie wartości

dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

0,78%

Renty strukturalne

22,09%

Modernizacja

gospodarstw rolnych

13,17%


ŚREDNIA WIELKOŚĆ POWIERZCHNI GRUNTÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH ORAZ W KRAJU W 2009 ROKU.

0 5 10 15 20 25 30 35

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Średnia krajowa

3,8

4,46

7,4

7,41

6,71

5,39

8,44

10,15

12,05

15,52

14,94

13,46

17,71

20,11

18,82

22,95

30,15

NAJNOWSZE ZMIANY LEGISLACYJNE PROW 2007 – 2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr

209, poz. 1611) http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009209161101.pdf Aktualności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2009, Nr 210, poz. 1622)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009210162201.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

"Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009, Nr 199, poz. 1536) http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009199153601.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

„Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—

2013 (Dz.U.09, Nr 200, poz. 1539)


Program

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

na lata 2007-2013

Bieżąca informacja

o stanie realizacji PROW


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

(PROW 2007-2013):

Informacja ogólna 2

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i 5

leśnictwie

Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 6

Działanie 113 Renty strukturalne 7

Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 8

lasów

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 9

Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 10

i leśnej

Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z

11

rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 12

Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne 13

Działanie 142 Grupy producentów rolnych 14

Działanie 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych 15

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

(ONW)

Działanie 214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 16

Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 17

niż rolne

Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez

katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych 18

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 19

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 20

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 21

Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi 22

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju 23

Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy 24

Działanie 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 25

umiejętności i aktywizacja

Pomoc techniczna 26

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 27


INFORMACJA OGÓLNA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 - 2013) jest

dokumentem określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym

okresie programowania, to jest w latach 2007-2013. Duża część przewidzianych w Programie

działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach 2004-2006 w ramach Planu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, realizującego w Polsce tzw. działania

towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

2004 – 2006”, realizującego cele Polityki Spójności UE.

PROW 2007 - 2013 został przyjęty w dniu 24 lipca 2007 roku na posiedzeniu

Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Zaś w dniu 7 września

2007 r. decyzją Komisji Wspólnot Europejskich nr CCI2007PL06RPO001 został

zatwierdzony do realizacji.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest finansowany zarówno

z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Łączna kwota dofinansowania

ze środków publicznych w ramach Programu to ponad 17,4 mld euro. Alokacja środków

z budżetu UE wynosi ok. 13,4 mld euro. Udział krajowych środków publicznych wyniesie ok.

4 mld euro. Faktycznie do rozdysponowania jest około 14,4 mld euro, ponieważ blisko

3 mld stanowią zobowiązania z lat 2004-2006 podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2004-2006.

Tabela 1. Plan finansowy PROW 2007-2013 z podziałem na osie (w euro na cały okres

programowania)


Wkład publiczny w euro

Ogółem wkład

publiczny

Stawka wkładu

EFRROW (%)

Kwota EFRROW

Oś 1 7 486 199 222,00 75,21 5 630 649 500,00

Oś 2 5 377 112 631,00 80,02 4 302 801 216,00

Oś 3 3 500 061 142,00 75,30 2 635 527 440,00

Oś 4 787 500 000,00 80,00 630 000 000,00

Pomoc techniczna 266 600 000,00 75,00 199 950 000,00

Razem 17 417 472 995,00 76,93 13 398 928 156,00

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

2


DZIAŁANIA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW

WIEJSKICH 2007-2013

Działania PROW 2007-2013 realizowane będą w ramach czterech osi priorytetowych.

Oś 1 (gospodarcza) „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”:

Działanie 111 – Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 112 – Ułatwianie startu młodym rolnikom

Działanie 113 – Renty strukturalne

Działanie 114 – Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Działanie 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie 123 – Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Działanie 132 – Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Działanie 133 – Działania informacyjne i promocyjne

Działanie 142 – Grupy producentów rolnych

Oś 2 (środowiskowa) „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”:

Działanie 211/212 – Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Działanie 214 – Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

Działanie 221/223 – Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Działanie 226 – Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz

wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Oś 3 (społeczna) „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki

wiejskiej”:

Działanie 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Działanie 322/323/313 – Odnowa i rozwój wsi

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

3


Oś 4 LEADER:

Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju

Działanie 421 – Wdrażanie projektów współpracy

Działanie 431 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności

i aktywizacja

Pomoc Techniczna

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

4


Działanie 111

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH

W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do

restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej

lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w

szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Beneficjentami szkoleń są instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej działalność szkoleniową.

Limit środków dla działania na

lata 2007-2013 40 000 000 euro

Termin naboru wniosków:

5.10.2009 – 13.11.2009

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 175

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych

w rolnictwie i leśnictwie” w poszczególnych województwach:

0 5 10 15 20 25 30

Cały kraj

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

5

6

7

7

8

9

9

10

10

10

11

10

10

11

13

14

25

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

5


UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Działanie 112

Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie

przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych.

Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne

prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 420 000 000 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom”:

Terminy naborów wniosków:

03.03.-31.12.2008 r.

25.03.-31.12.2009 r.

% realizacji alokacji – 16,25

7 000

6 000

5 000

6 495

5087

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 7 705

4 000

3 000

Liczba zawartych umów/ wydanych

decyzji ogółem: 5 810

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 5 218

2 000

1159

1 000

680

0

2008 2009

złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ujęciu

miesięcznym:

Miliony

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5,25

VII

08

25,95

VIII

08

36,50 37,55 16,75

IX

08

X 08

XI

08

4,60 3,50 3,30

7,95 9,90 13,25

XII

08

I 09 II 09

III

09

IV

09

V 09

26,50

VI

09

18,30 19,70 9,55

6,55 6,50

4,00 5,30

VII

09

VIII

09

IX

09

X 09

XI

09

XII

09

I 10

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

6


RENTY STRUKTURALNE

Działanie 113

Działanie to ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany

pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności

gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności

rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym na powiększenie

prowadzonego już przez nich gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych

będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą

działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka), i którzy

zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 2 549 600 000 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Renty

strukturalne”:

Terminy naborów wniosków:

25.06.-20.08.2007 r.

30.06.-08.07.2008 r.

% realizacji alokacji – 26,84

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 17 064

Liczba zawartych umów/ wydanych

decyzji ogółem: 13 667

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 1 661 905

w tym:

zobowiązania z lat 2004-2006 –

1 390 845 dla 52 980 beneficjentów

zobowiązania z lat 2007-2013 –

271 060 dla 13 687 beneficjentów

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

8 884

6690

8180

6977

kampania 2007 kampania 2008

złożone wnioski

zawarte umowy/ wydane decyzje

Miliony

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Renty strukturalne” w ujęciu miesięcznym:

100

80

60

40

20

0

XI 07

XII 07

I 08

II 08

III 08

IV 08

V 08

VI 08

VII 08

VIII 08

IX 08

X 08

XI 08

XII 08

I 09

II 09

III 09

IV 09

V 09

VI 09

VII 09

VIII 09

IX 09

X 09

XI 09

XII 09

I 10

zobowiązania z lat 2004-2006 zobowiązania z lat 2007-2013

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

7


Działanie 121 114

KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH

PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW

Celem działania jest umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez

korzystanie z doradztwa w celu :


dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance)

tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu

i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin;
zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;

wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;

ochrony środowiska naturalnego;

poprawy bezpieczeństwa pracy.

Beneficjentem działania są rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

posiadają gospodarstwo rolne (i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności

bezpośrednie) lub las.

Limit środków dla działania na

lata 2007-2013 218 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

15.04. – 31.12.2009 r.

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 8 155

Liczba zawartych umów/

wydanych decyzji ogółem: 5 215

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników

i posiadaczy lasów” w poszczególnych województwach:

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

16

58

52

185

255

191

177

198

521

577

600

735

719

1 289

1 285

1 297

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

8


D

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Działanie 121

Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności

poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji,

poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji

rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania

zwierząt.

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej

lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej.

Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca

działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W przypadku osoby fizycznej jest to osoba

pełnoletnia i taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy

udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji

PROW 2007 – 2013, nie może przekroczyć 300 000 zł.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 1 849 068 111 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Modernizacja

gospodarstw rolnych”:

Terminy naborów wniosków:

09.11.-13.12.2007 r.

21.04.-28.04.2009 r.

% realizacji alokacji – 19,72

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 43 235

Liczba zawartych umów/ wydanych

decyzji ogółem: 25 256

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

18 372

14507

24863

10749

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 15 404

0

kampania 2007 kampania 2009

złożone wnioski

zawarte umowy/ wydane decyzje

Miliony

300

250

200

150

100

50

0

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

w ujęciu miesięcznym:

240,35

204,83

0,27 5,39 31,34 68,29 94,49 142,09

163,39

115,86

113,50 133,80 96,60105,63

68,32

XI 08

XII

08

I 09

II 09 III 09 IV 09 V 09 VI 09 VII 09 VIII

09

IX 09 X 09 XI 09

XII

09

I 10

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

9


Działanie 123

ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ

PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące poprawie konkurencyjności

przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, uwarunkowanej

wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów,

procesów i technologii produkcji, jak również poprawie warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących

lub nowowprowadzanych standardów.

Beneficjentem działania jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która:

1) posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;

2)działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub

przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza

równowartości w zł 200 mln euro.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 932 000 000 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Zwiększanie

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”:

Terminy naborów wniosków:

23.04.-09.05.2008 r.

15.04.-21.04.2009 r.

17.11.-16.12.2009 r.

% realizacji alokacji – 2,40

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 1 625

Liczba zawartych umów/ wydanych

decyzji ogółem: 540

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 127

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

818 807

467

73

kampania 2008 kampania 2009

złożone wnioski zawarte umowy/ wydane decyzje

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji

rolnej i leśnej” w ujęciu miesięcznym:

Miliony

25

20

15

10

5

0

20,03 20,63

18,40

16,12

12,02

6,41

VIII 09 IX 09 X 09 XI 09 XII 09 I 10

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

10


Działanie 125

POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Działanie wdrażane w ramach dwóch schematów:

1) schemat I – Scalanie gruntów;

2) schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Cel działania:

Schemat I

1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych.

2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów

do zabudowań gospodarczych.

3. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i

społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

Schemat II

1. Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych.

2. Zwiększenie retencji wodnej.

3. Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Beneficjentem działania jest :

Schemat I – Starosta

Schemat II - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Limit środków dla działania na

lata 2007-2013 637 531 111 euro

w tym:

schemat I Scalanie gruntów –

160 000 000 euro ,

schemat II Gospodarowanie

rolniczymi zasobami wodnymi –

477 531 111 euro

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Poprawianie

i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem Rolnictwa

i leśnictwa” w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

0 10 20 30 40 50 60

12

11

19

3

29

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są

różne w zależności od

województw

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

2

4

12

3

9

53

2

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 272

w tym:

schemat I – 50

schemat II – 222

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

2 6

11

5

6 4

4 1

1

Liczba zawartych umów/

wydanych decyzji ogółem: 131

w tym:

schemat I – 16

schemat II – 115

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

19

24

29

1

Schemat II

Schemat I

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

11


Działanie 132

UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI

ŻYWNOŚCI

Cel działania:

1.Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2.Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości.

3.Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach

jakości żywności. Działanie jest realizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Beneficjentem działania jest producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na

podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) oraz

wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności.

Limit środków dla działania na

lata 2007-2013 80 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

od 15.04.2009 r.

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 10 376

Liczba zawartych umów/

wydanych decyzji ogółem: 1 167

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

w poszczególnych województwach:

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

144

247

165

39

207

120

155

523

780

698

759

988

1099

1089

1510

1853

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

12


DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE

Działanie 133

Celem działania jest:

− zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności;

− pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności;

− pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności;

− wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności;

Beneficjentem działania są grupy producentów.

Aby kwalifikować się do wsparcia grupa producentów musi:

− skupiać podmioty, które aktywnie uczestniczą w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych

produktów lub sposobu produkcji co musi być potwierdzone przedstawieniem dokumentów potwierdzających,

że grupa producentów, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

prawnej skupione w tej grupie producentów wytwarzają lub produkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

produkty, których dotyczy działanie;

− pochodzić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działać na podstawie stosownej umowy lub innego

właściwego dokumentu określającego jej strukturę, cel i sposób działania.

Za grupę producentów nie uznaje się organizacji branżowych i międzybranżowych reprezentujących

jeden lub więcej sektorów.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 30 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

od 28.09.2009 r.

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 4

Liczba zawartych umów/

wydanych decyzji ogółem: 2

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

13


GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Działanie 142

Celem działania jest wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej

w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów

rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach

członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu,

w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych.

Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach.

Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania

w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz

w okresie swojej działalności.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 140 000 000 euro

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Grupy producentów

rolnych” w poszczególnych województwach:

Terminy naborów wniosków:

od 16.07.2007 r.

% realizacji alokacji – 15,13

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 355

Liczba zawartych umów/

wydanych decyzji ogółem: 334

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 456

w tym:

zobowiązania z lat 2004-2006 –

189

zobowiązania z lat 2007-2013 –

267

Miliony

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Grupy producentów rolnych”

w ujęciu miesięcznym:

7,94

5,12 4,76

2,97 3,11

3,51

3,84 4,23 4,46

3,73

5,21

1,62 1,92

0,63 0,88 0,63

1,04 1,21

2,02 2,80 2,03

1,20 1,55 1,10 1,46

1,78 1,41

0,35

0,71

0,76 1,52 0,94 0,94 1,08 1,43 2,11

1,68 1,30

V 2008

VI 2008

VII 08

VIII 08

IX 08

X 08

XI 08

XII 08

I 09

II 09

III 09

IV 09

V 09

VI 09

VII 09

VIII 09

IX 09

X 09

XI 09

XII 09

I 10

zobowiązania z lat 2007 - 2013 zobowiązania z lat 2004-2006

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

14


Działanie 211/212

WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH

GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH

WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW)

Działanie jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych na obszarach,

na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty

wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania, kompensują istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza

granicami ONW.

Celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie

żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie

zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 2 448 750 000 euro

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 2 263 205

Terminy naborów wniosków:

15.03.-11.06.2007 r.

15.03.-09.06.2008 r.

15.03.-09.06.2009 r.

% realizacji alokacji – 40,07

Liczba zawartych umów/

wydanych decyzji ogółem:

2 155 686

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 2 184 266

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”:

780 000

760 000

740 000

720 000

700 000

680 000

660 000

640 000

620 000

756 344 755658 751203

737741 744512

2007 2008 2009

673433

złożone wnioski

zawarte umowy/ wydane decyzje

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” w ujęciu miesięcznym:

Miliony

600

500

400

300

200

100

0

341,2

265,8 281,5244,8

99,9 98,5

116,5

6,2 3,1 1,5 0,3

508,4

275,5

155,5 203,7 71,9

18,9 9,5 0,7 1,2 0,5

448,7443,6

155,9

79,7

I 08

II 08

III 08

IV 08

V 08

VI 08

VII 08

VIII 08

IX 08

X 08

XI 08

XII 08

I 09

II 09

III 09

IV 09

V 09

VI 09

VII 09

VIII 09

IX 09

X 09

XI 09

XII 09

I 10

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

15


Działanie 214

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY (PŁATNOŚCI

ROLNOSRODOWISKOWE)

W ramach programu rolnośrodowiskowego będzie realizowanych 9 pakietów rolnośrodowiskowych:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

Pakiet 9. Strefy buforowe

W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań,

wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności

przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie

różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania,

odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód oraz ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i

lokalnych odmian roślin uprawnych. Beneficjentem działania jest rolnik.

Limit środków dla działania na lata 2007-2013

2 314 861 111 euro

Terminy naborów wniosków:

15.03.-09.06.2008 r.

15.03.-09.06.2009 r.

% realizacji alokacji – 20,12

Liczba złożonych wniosków ogółem: 254 502

w tym:

zobowiązania z lat 2004-2006 – 195 478

zobowiązania z lat 2007-2013 – 59 024

Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji

ogółem: 229 013

w tym:

zobowiązania z lat 2004-2006 – 184 690

zobowiązania z lat 2007-2013 – 44 323

Liczba zrealizowanych płatności ogółem:

263 919

w tym:

zobowiązania z lat 2004-2006 – 223 382

zobowiązania z lat 2007-2013 – 40 537

Miliony

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy (Płatności

578,1

rolnośrodowiskowe)” w ujęciu miesięcznym:

600

500

400

300

200

100

0

II 08

353,5 331,9

301,2

86,8

41,3 26,0 17,5 3,6 2,3 2,4 0,5 1,3 5,2 15,8 106,228,9 12,3 6,3 4,5 2,9 0,9 1,1 0,3 19,4

0,0 0,0 24,4 26,2 6,5 2,8 1,2 1,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 14,1

III 08

IV 08

V 08

VI 08

VII 08

VIII 08

IX 08

X 08

XI 08

XII 08

I 09

II 09

III 09

IV 09

V 09

VI 09

VII 09

VIII 09

IX 09

X 09

XI 09

XII 09

I 10

zobowiązania z lat 2004-2006 zobowiązania z lat 2007-2013

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

16


Działanie 221/223

ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ

ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE

Działanie to wdrażane będzie w ramach dwóch schematów:

Schemat I - zalesianie gruntów rolnych

Schemat II - zalesianie gruntów innych niż rolne

Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów uprawianych rolniczo, zakładanych sztucznie

(poprzez sadzenie). Pomoc udzielana w ramach Schematu I dotyczy:

1) założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie);

2) pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna);

3) utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa).

Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych lub

innych gruntów odłogowanych, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w tym

ochrona przed erozją. Zakłada się tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów.

Celem działania jest powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie

ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie

korytarzy ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian

klimatu. Beneficjentem działania jest rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne,

z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb

Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 513 501 520 euro

Terminy naborów wniosków:

01.08.-01.10.2007 r.

01.08.-30.09.2008 r.

01.06.-31.07.2009 r.

% realizacji alokacji – 11,37

Liczba złożonych wniosków ogółem: 7 743

Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji

ogółem: 3 859

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 20 668

w tym:

zobowiązania z lat 2004-2006 – 14 821

zobowiązania z lat 2007-2013 – 5 847

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów

innych niż rolne” w ujęciu miesięcznym:

Miliony

60

50

40

30

20

10

0

28,64

34,11

47,84

18,87

12,65

13,00

8,31

3,41

5,69

0,45 0,17 0,37 1,50 1,56 3,30

0,44 0,23 0,75 7,57 9,45 2,57 2,32 0,52 0,17

1,06 1,13

3,25 3,36

0,22 0,66

2,813,29

0,12 0,25 0,15 0,11

VII VIII IX X 08 XI XII I 09 II 09 III IV V 09 VI VII VIII IX X 09 XI XII I 10

08 08 08 08 08

09 09 09 09 09 09 09 09

zobowiązania z lat 2004-2006 zobowiązania z lat 2007-2013

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

17


Działanie 226

ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ

ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY I WPROWADZENIE

INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Działanie ma na celu odnawianie i pielęgnowanie drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne

i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym

uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pomoc będzie realizowana w oparciu o kompleksowe

projekty obejmujące lasy.

Beneficjentem pomocy są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – Nadleśnictwa

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Limit środków dla działania na lata 2007-2013

100 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

16.12.2009 r. - 17.12.2009 r.

Liczba złożonych wniosków ogółem:169

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez

katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” w poszczególnych województwach:

0 5 10 15 20 25 30

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

3

3

5

6

6

8

9

9

10

10

14

12

12

13

22

27

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

18


Działanie 311

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI

NIEROLNICZEJ

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania

przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem,

co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na

obszarach wiejskich.

Beneficjentem działania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik co najmniej przez

12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

Limit środków dla działania na lata

2007-2013 345 580 000 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Różnicowanie w

kierunku działalności nierolniczej”:

Terminy naborów wniosków:

05.06.-07.11.2008 r.

15.04.-31.12.2009 r.

% realizacji alokacji – 7,18

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 7 888

Liczba zawartych umów/ wydanych

decyzji ogółem: 3 374

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

4 051

3820

2050

1133

2008 2009

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 1 351

złożone wnioski

zawarte umowy/ wydane decyzje

Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

w ujęciu miesięcznym:

Miliony

25

20

15

10

8,66

7,83

19,25

14,35

16,21

13,34

10,02 10,09

5

0

0,10 0,82 1,50

2,93

II 09 III 09 IV 09 V 09 VI 09 VII 09 VIII 09 IX 09 X 09 XI 09 XII 09 I 10

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

19


TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 312

Celem działanie jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój

przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjentem działania jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo

zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Limit środków dla działania na lata 2007-2013

1 023 583 600 euro

Terminy naborów wniosków:

05.05.-18.05.2009 r.

% realizacji alokacji – 0,02

Płatności (w tyś zł) realizowane w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ujęciu

miesięcznym:

Tysiące

600

500

400

551,92

Liczba złożonych wniosków ogółem: 4 983

Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji

ogółem: 658

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 12

300

200

100

0

40,55

XI 09 XII 09 I 10

278,74

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w poszczególnych

województwach:

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

99

89

216

215

311

243

194

269

357

213

176

171

474

551

548

857

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

20


Działanie 321

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI

I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

Celem działania jest Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy

infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy

warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

1. gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę,

b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji

zagrodowej,

2. tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

3. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii

geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac

budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

Beneficjentem działania jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t.

wykonująca zadania określone w zakresie pomocy.

Limit środków EFRROW dla działania na lata

2007-2013 1 166 469 740 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne

w zależności od województw

Liczba złożonych wniosków ogółem: 1 984

Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji

ogółem: 965

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

w poszczególnych województwach:

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

69

66

78

94

113

102

105

127

123

125

119

146

135

180

187

215

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

21


Działanie 313/322/323

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój

tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz

wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Beneficjentem działania jest osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest

jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca

status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie).

Limit środków EFRROW dla działania na lata

2007-2013 442 185 000 euro

Płatności (w tyś zł) realizowane w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” w ujęciu miesięcznym:

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne w zależności

od województw

Tysiące

2 500

2 000

1 500

1 895,13 2 019,26

% realizacji alokacji – 0,15

1 000

Liczba złożonych wniosków ogółem: 2 989

Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji

ogółem: 2 555

500

0

99,05

XI 09 XII 09 I 10

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 17

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

w poszczególnych województwach:

0 50 100 150 200 250 300 350

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

95

118

140

147

150

164

118

137

154

206

232

241

224

236

279

348

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

22


WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

Działanie 413

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR)

realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia

na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie

powstawania nowych miejsc pracy.

Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć

projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- Odnowa i rozwój wsi,

oraz innych projektów zwanych „małymi projektami”, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub

zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Limit środków EFRROW dla działania „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007-2013

496 400 000 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne w zależności od

województw

Liczba złożonych wniosków ogółem: 1786

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w poszczególnych

województwach:

0 50 100 150 200 250 300 350

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

3

8

5

0

0

37

50

87

84

122

122

170

189

244

321

344

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

23


WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

Działanie 421

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizacje projektów współpracy

międzyregionalnej i międzynarodowej:

- zawartych w LSR;

- nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

Projekty współpracy:

- muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;

- mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się

zagadnieniem Rozwoju obszarów wiejskich;

- jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, wówczas poniesione przez nie koszty

nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowane;

- jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części

projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich (EFRROW);

- jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji

spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy,

koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowany i powinny stanowić integralną cześć projektu współpracy.

Limit środków EFRROW dla działania „Wdrażanie

projektów współpracy” na lata 2007-2013

12 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne w zależności od

województw

Liczba złożonych wniosków ogółem: 3

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

24


Działanie 431

FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA,

NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

Działanie ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy lokalnych grup działania wybranych w

ramach realizacji osi 4 PROW 2007-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji

lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez

to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania

potencjału obszarów wiejskich.

W 2008 r. Samorządy Województw ogłosiły konkursy na wybór lokalnych grup działania (LGD) do

realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –

2013. Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju składano

pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

nabywanie umiejętności i aktywizacja ”.

Limit środków EFRROW dla działania

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

nabywanie umiejętności i aktywizacja” na lata

2007-2013 121 600 000 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne w

zależności od województw

% realizacji alokacji – 0,19

Liczba złożonych wniosków ogółem: 681

Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji

ogółem: 405

Płatności (w tyś zł) realizowane w ramach działania

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie

umiejętności i aktywizacja” w ujęciu miesięcznym:

Miliony

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

1,36

3,97

4,72

1,66

IX 09 X 09 XI 09 XII 09 I 10

1,03

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 347

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie

umiejętności i aktywizacja” w poszczególnych województwach:

0 20 40 60 80

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

21

24

28

32

32

30

30

38

40

38

40

52

62

63

71

80

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

25


Pomoc techniczna

POMOC TECHNICZNA

Pomoc jest udzielana na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania,

monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu. Ponadto ma na celu wdrożenie sprawnego

i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji a także utworzenie i zapewnienie

funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach pomocy możliwe jest finansowanie działań

informacyjno-promocyjnych dotyczących następnego okresu programowania oraz ocen ex post, audytów

i przygotowywania końcowych sprawozdań dotyczących poprzedniego okresu programowania.

W ramach Pomocy technicznej realizowane będą trzy schematy:

Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji

Programu

Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne

Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Limit środków EFRROW dla „Pomocy Technicznej” na

lata 2007-2013 199 950 000 euro

Płatności (w tyś zł) realizowane w ramach „Pomocy

Technicznej” w ujęciu miesięcznym:

Terminy naborów wniosków: od 11.03.2009 r.

% realizacji alokacji – 0,38

Liczba złożonych wniosków ogółem: 225

Liczba zawartych umów/ wydanych decyzji ogółem: 80

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 26

Miliony

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2,10

XII 09 I 10

2,14

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Pomoc Techniczna”:

0 5 10 15 20 25 30

MRiRW

ARiMR

MF

UZP

ARR

FAPA

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

1

1

0

4

4

5

6

6

6

7

7

8

8

9

10

13

17

17

20

22

27

27

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

26


Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wg stanu na dzień 31 stycznia 2010 r.

Kod działania Nazwa działania Terminy naboru wniosków

111

Limit środków dla

działania

na lata 2007-2013

(EUR) wkład UE

liczba

Złożone wnioski Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne) Zrealizowane płatności

Kwota umów / decyzji (zł)

liczba

Kwota umów / decyzji (zł)

liczba

wypłacona kwota (zł)

umów /

Ogółem EFRROW płatności

decyzji

Ogółem EFRROW Ogółem EFRROW

oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 5 630 649 500,00 88 966 11 514 774 118,86 8 638 868 433,80 52 122 5 058 249 097,60 3 790 704 446,06 1 954 340 5 987 626 498,77 4 490 709 797,34 19,86%

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i

leśnictwie

wykorzystanie

limitu

05.10.2009 r. - 13.11.2009 r. 30 000 000,00 175 186 782 296,00 140 086 722,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00%

112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 315 000 000,00 7 705 385 250 000,00 288 937 500,00 5 810 290 500 000,00 217 875 000,00 5 218 260 900 000,00 195 675 000,00 16,25%

nabór 2008 03.03.2008 r. - 31.12.2008 r. 6 495 324 750 000,00 243 562 500,00 5 060 253 000 000,00 189 750 000,00 5 218 260 900 000,00 195 675 000,00

nabór 2009 25.03.2009 r. - 31.12.2009 r. 1 210 60 500 000,00 45 375 000,00 750 37 500 000,00 28 125 000,00

113 Renty strukturalne 1 912 200 000,00 17 064 15 934 587,83 11 950 940,87 13 667 14 437 551,66 10 828 163,75 1 661 905 2 656 403 982,01 1 992 293 282,17 26,84%

zobowiązania za okres 2007-2013 - Kampania 2007 25.06.2007 r. - 20.08.2007 r. 8 884 7 840 902,85 5 880 677,14 6 690 6 966 753,32 5 225 064,99 271 060 294 480 584,55 220 859 603,25

zobowiązania za okres 2007-2013 - Kampania 2008 30.06.2008 r. - 08.07.2008 r. 8 180 8 093 684,98 6 070 263,73 6 977 7 470 798,34 5 603 098,75

zobowiązania za okres 2004-2006 1 390 845 2 361 923 397,46 1 771 433 678,92

114 Korzystanie z usług doradczych 15.04.2009 r. - 31.12.2009 r. 163 500 000,00 8 155 29 265 300,00 21 948 975,00 5 215 16 716 500,00 12 537 375,00 0,00%

121 Modernizacja gospodarstw rolnych 1 397 171 500,00 43 235 6 051 275 030,64 4 538 456 272,93 25 256 3 334 305 027,45 2 500 728 770,47 15 404 1 584 147 667,63 1 188 110 739,27 19,72%

123

nabór 2007 09.11.2007 r. - 13.12.2007 r. 18 372 2 278 844 000,09 1 709 133 000,07 14 507 1 850 146 592,34 1 387 609 944,19 15 404 1 584 147 667,63 1 188 110 739,27

nabór 2009 21.04.2009 r. - 28.04.2009 r. 24 863 3 772 431 030,55 2 829 323 272,86 10 749 1 484 158 435,11 1 113 118 826,28

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i

leśnej

699 000 000,00 1 625 3 533 833 969,47 2 650 375 477,10 540 792 172 922,95 594 129 692,21 127 93 620 192,80 70 215 144,54 2,40%

nabór 2008 23.04.2008 r. - 09.05.2008 r. 818 1 631 536 714,11 1 223 652 535,58 467 732 633 751,60 549 475 313,70 127 93 620 192,80 70 215 144,54

nabór 2009

15.04.2009 r. - 21.04.2009 r.

17.11.2009 r. - 16.12.2009 r.

807 1 902 297 255,36 1 426 722 941,52 73 59 539 171,35 44 654 378,51

125

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

483 778 000,00 272 1 188 065 865,15 893 837 243,57 131 538 924 328,81 401 210 869,58 0 0,00 0,00 0,00%

Schemat I

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

50 236 559 796,30 184 072 338,84 16 93 255 789,68 69 933 018,29 0 0,00 0,00

Schemat II

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

222 951 506 068,85 709 764 904,73 115 445 668 539,13 331 277 851,29 0 0,00 0,00

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności od 15.04.2009 r. 60 000 000,00 10 376 54 313 400,00 40 735 050,00 1 167 6 004 600,00 4 503 450,00 0 0,00 0,00 0,00%

133 Działania informacyjne i promocyjne od 28.09.2009 r. 22 500 000,00 4 224 086,99 168 065,24 2 87 562,00 65 671,50 0 0,00 0,00 0,00%

141

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania z lat

2004-2006

442 500 000,00 271 230 1 307 582 575,12 980 686 572,02 55,58%

142 Grupy producentów rolnych od 16.07.2007 r. 105 000 000,00 355 69 829 582,78 52 372 187,09 334 65 100 604,73 48 825 453,55 456 84 972 081,21 63 729 059,34 15,13%

211/212

zobowiązania za okres 2007-2013 od 16.07.2007 r. 355 69 829 582,78 52 372 187,09 334 65 100 604,73 48 825 453,55 267 51 600 371,56 38 700 277,68

zobowiązania za okres 2004-2006 189 33 371 709,65 25 028 781,66

oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 4 302 801 216,00 2 525 619 3 088 964 825,87 2 471 171 860,70 2 388 558 6 273 157 592,24 5 018 526 073,79 2 468 853 5 911 166 233,65 4 728 924 958,36 27,99%

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

1 959 000 000,00 2 263 205 2 155 686 3 934 849 393,20 3 147 879 514,56 2 184 266 3 832 808 550,93 3 066 238 741,17 40,07%

kampania 2007 15.03.2007 r. - 11.06.2007 r. 756 344 737 741 1 345 225 604,50 1 076 180 483,60 2 184 266 3 832 808 550,93 3 066 238 741,17

kampania 2008 15.03.2008 r. - 09.06.2008 r. 755 658 744 512 1 361 219 787,16 1 088 975 829,73

kampania 2009 16.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 751 203 673 433 1 228 404 001,54 982 723 201,23

214 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 1 853 000 000,00 254 502 2 543 491 852,53 2 034 793 482,02 229 013 2 250 693 115,89 1 800 554 492,71 263 919 1 858 043 910,10 1 486 435 172,48 20,12%

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2008 15.03.2008 r. - 09.06.2008 r. 21 717 183 334 875,92 146 667 900,74 20 553 168 918 366,61 135 134 693,29 40 537 183 429 547,15 146 743 633,19

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2009 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 16 885 167 604 210,26 134 083 368,21 8 615 71 506 981,02 57 205 584,82

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2009 - kontyn. 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 20 422 198 125 327,92 158 500 262,34 15 155 127 334 694,47 101 867 755,58

zobowiązania PROW 2004-2006 - (część nowe 2007) 15.05.2006 r. - 31.08.2006 r. 18 743 170 901 225,96 136 720 980,77 18 282 166 420 559,03 133 136 447,22 223 382 1 674 614 362,95 1 339 691 539,29

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2007) 01.03.2007 r. - 11.06.2007 r. 44 491 516 351 018,61 413 080 814,89 43 209 508 708 996,36 406 967 197,09

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2008) 15.03.2008 r. - 09.06.2008 r. 68 038 683 426 265,87 546 741 012,70 66 048 679 155 839,91 543 324 671,93

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2009) 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 64 206 623 748 927,99 498 999 142,39 57 151 528 647 678,49 422 918 142,79

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

27


221/223

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż

rolne

410 801 216,00 7 743 163 210 292,51 130 568 234,01 3 859 87 615 083,15 70 092 066,52 20 668 220 313 772,62 176 251 044,71 11,37%

226

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2007 01.08.2007 r. - 01.10.2007 r. 2 695 70 741 199,59 56 592 959,67 2 037 51 831 274,25 41 465 019,40 5 847 100 192 462,39 80 153 969,90

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2008 01.08.2008 r. - 30.09.2008 r. 1 841 35 303 416,49 28 242 733,19 1 164 24 244 982,70 19 395 986,16

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2009 01.06.2009 r. - 31.07.2009 r. 2 408 51 403 606,30 41 122 885,04 259 8 174 591,60 6 539 673,28

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2008 01.08.2008 r. - 30.09.2008 r. 411 3 358 930,74 2 687 144,59 270 2 491 213,00 1 992 970,40

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2009 01.06.2009 r. - 31.07.2009 r. 388 2 403 139,40 1 922 511,52 129 873 021,60 698 417,28

zobowiązania PROW 2004-2006 14 821 120 121 310,23 96 097 074,81

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez

katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

16.12.2009 r. - 17.12.2009 r.

80 000 000,00 169 382 262 680,83 305 810 144,66 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00%

oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 2 635 527 440,00 17 844 9 949 451 209,83 6 305 480 656,37 7 552 4 895 122 625,76 3 109 727 051,50 1 380 109 969 852,41 82 237 601,24 0,74%

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 259 185 000,00 7 888 641 954 843,73 481 466 132,73 3 374 279 425 633,00 209 569 224,72 1 351 105 085 189,50 78 813 891,26 7,18%

nabór 2008 05.06.2008 r. - 07.11.2008 r 4 050 331 720 748,62 248 790 561,47 2 056 172 398 910,50 129 299 182,88 1 351 105 085 189,50 78 813 891,26

nabór 2009 15.04.2009 r. - 31.12.2009 r. 3 838 310 234 095,11 232 675 571,26 1 318 107 026 722,50 80 270 041,84

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 05.05.2009 r. - 18.05.2009 r. 767 687 700,00 4 983 823 257 157,69 617 442 868,21 658 88 635 650,00 66 476 737,45 12 871 216,00 653 411,98 0,02%

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

1 166 469 740,00 1 984 6 494 858 469,02 4 058 777 157,46 965 3 110 615 427,13 1 947 876 765,00 0 0,00 0,00 0,00%

313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

442 185 000,00 2 989 1 989 380 739,39 1 147 794 497,97 2 555 1 416 445 915,63 885 804 324,33 17 4 013 446,91 2 770 298,00 0,15%

oś 4 LEADER 630 000 000,00 2 470 306 721 185,01 226 895 490,20 405 71 108 592,41 56 939 463,27 347 12 740 919,60 956 627,58 0,04%

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

496 400 000,00 1 786 133 230 492,71 88 102 936,37 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00%

4.1/413 "małe projekty" 1 461 29 960 819,78 21 497 994,22 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

4.1/413 - 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 9 620 491,00 496 392,80 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

4.1/413 - 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 24 1 976 412,00 1 581 129,60 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

4.1/413 -

313/322/323

Odnowa i rozwój wsi 292 100 672 769,93 64 527 419,75 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

421 Wdrażanie projektów współpracy

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

12 000 000,00 3 137 841,00 110 272,80 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00%

121 600 000,00 681 173 352 851,30 138 682 281,03 405 71 108 592,41 56 939 463,27 347 12 740 919,60 956 627,58 0,19%

Pomoc Techniczna od 11.03.2009 r. 199 950 000,00 225 103 102 181,92 77 326 636,44 80 14 670 963,00 11 003 222,25 26 4 240 052,28 3 180 039,21 0,38%

Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji

Programu

od 11.03.2009 r. 122 93 968 722,27 70 476 541,70 43 12 624 433,00 9 468 324,75 19 3 911 277,02 2 933 457,77

Działania informacyjne i promocyjne od 11.03.2009 r. 47 3 624 123,21 2 718 092,41 22 857 923,00 643 442,25 4 150 907,48 113 180,61

Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich od 11.03.2009 r. 56 5 509 336,44 4 132 002,33 15 1 188 607,00 891 455,25 3 177 867,78 133 400,84

RAZEM³

13 398 928

156,00

2 635 124 24 963 013 521,49 17 719 743 077,50 2 448 717

16 312 308

871,01

11 986 900

256,86

4 424 946

12 025 743

556,71

9 306 009 023,73 17,49%

1. Zaczernione pola nie są wypełniane ze względu na specyfikę działań

2. Prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności (dotyczy kwot przy złożonych wnioskach oraz wydanych decyzjach)

3. Kwota podana w pozycji limit środków RAZEM odnosi się do wszystkich działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 31 stycznia 2010 r.

28

More magazines by this user
Similar magazines