marzec 2011 - KSOW

razemdlaradomki.pl

marzec 2011 - KSOW

Rozmowa

z Ministrem Markiem

Sawickim

STR. | III |

„Ułatwianie startu

młodym rolnikom”

- zmiana rozporządzenia

STR. | IV |

Dlaczego warto

inwestować w rozwój

targowisk

STR. | VI |

Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

marzec 2011

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Publikacja opracowana w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Liczba zawartych umów/wydanych decyzji

w ramach działania

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”

16 276

ważne instytucje

dla prow 2007-2013

Instytucja Zarządzająca:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl

Jednostka certyfikująca:

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Ministerstwo Finansów

http://www.mf.gov.pl

agencja płatnicza:

Szanowni Państwo!

Przed Państwem kolejny numer

miesięcznika „PROWieści”

wydawanego przez Departament

Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.

Zamieściliśmy w nim najbardziej

aktualne informacje dotyczące

realizowanego Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Tematem przewodnim bieżącego

numeru jest nowelizacja

rozporządzenia dotyczącego działania

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”

PROW 2007–2013. W numerze

polecamy wywiad z Markiem

Sawickim, Ministrem Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, oraz rozmowę

w numerze

Sukces LGD na targach w Berlinie __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ V

Bez pomocy unijnej młodych rolników byłoby mniej ______________________X

Dobry klimat dla rolnictwa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __XIII

z Piotrem Kukawką, beneficjentem

działania „Ułatwianie startu młodym

rolnikom”. Ponadto w numerze artykuł

„Dlaczego warto inwestować

w rozwój targowisk?” oraz nowości

w programie rolnośrodowiskowym.

Poza tym prezentujemy przykłady

dobrych praktyk w ramach działania

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”

PROW 2007–2013, a także interesujący

artykuł „Dobry klimat

dla rolnictwa”.

Zachęcamy do lektury

i współpracy przy redagowaniu

„PROWieści”.

Redakcja „PROWieści”

Najnowsze zmiany legislacyjne PROW 2007–2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/

podmioty wdrażające:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego

http://www.arr.gov.pl

Samorządy Województw:

Dolnośląskie: www.umwd.dolnyslask.pl

Kujawsko-Pomorskie: www.kujawsko-pomorskie.pl

Lubelskie: www.lubelskie.pl

Lubuskie: www.lubuskie.pl

Łódzkie: www.lodzkie.pl

Małopolskie: www.malopolskie.pl

Mazowieckie: www.mazovia.pl

Opolskie: www.umwo.opole.pl

Podkarpackie: www.umwp.podkarpackie.pl

Podlaskie: www.wrotapodlasia.pl

Pomorskie: www.woj-pomorskie.pl

Śląskie: www.slaskie.pl

Świętokrzyskie: www.sejmik.kielce.pl

Warmińsko-Mazurskie: www.wrota.warmia.mazury.pl

Wielkopolskie: www.umww.pl

Zachodniopomorskie: www.wzp.pl

Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa

www.fapa.com.pl

mocą tego formularza (Dz. U. Nr 55, poz. 287)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie

gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach

o niekorzystnych warunkach gospodarowania

(ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2011 r. Nr 55,

poz. 286)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007–2013

Wszystkie zmiany legislacyjne PROW 2007–2013

dostępne są na stronie www.minrol.gov.pl w zakładce

PROW 2007–2013

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

pomocy finansowej w ramach działania „Program

rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 55,

poz. 289)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach

których wnioski o przyznanie pomocy lub płatność

mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego

na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien

spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania

wniosków za pomocą tego formularza (Dz. U. Nr

55, poz. 288)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

jakie powinien spełniać formularz wniosku o

przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć

rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu

zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych

warunków i trybu składania wniosku za pomarzec

2011


zdaniem ministra

Rozmowa z Markiem Sawickim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Panie Ministrze, jakie

zmiany zostały wprowadzone

w rozporządzeniu regulującym

zasady przyznawania

pomocy finansowej

w ramach działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom”?

– Wprowadzono zmianę

zasad ustalania kolejności

przysługiwania pomocy

przez wprowadzenie kryteriów

wyboru. Pomoc w ramach

działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom”

przysługiwać będzie poszczególnym wnioskodawcom

w kolejności wynikającej z

uzyskanej liczby punktów przyznawanych

według trzech kryteriów: powierzchnia

użytków rolnych tworzonego gospodarstwa,

kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy

oraz stopa bezrobocia w powiecie,

w którym położone jest gospodarstwo. Ponadto,

w związku z ustanowieniem kryteriów

wyboru, wprowadzony został również

zamknięty nabór wniosków o przyznanie

pomocy, trwający nie dłużej niż 60 dni.

Rozporządzenie dopuszcza także możliwość

przyznania pomocy wszystkim

młodym rolnikom, którzy rozpoczęli działalność

rolniczą w gospodarstwie rolnym,

bez względu na sposób nabycia/wejścia w

posiadanie tego gospodarstwa. Ważne jest,

aby od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej

do dnia złożenia wniosku o przyznanie

pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy,

a do dnia wydania decyzji o przyznaniu

pomocy – więcej niż 18 miesięcy.

W programie rolnośrodowiskowym

również dokonano zmian. Na czym one

polegają?

– Od 2011 roku w programie rolnośrodowiskowym

obowiązuje wiele nowości.

Najważniejsze zmiany dotyczą wymagań

uczestnictwa w tym działaniu, wysokości

niektórych stawek płatności oraz dostępności

pakietów. Znaczącym ułatwieniem

dla rolników będzie również możliwość

składania wniosku o przyznanie płatności

rolnośrodowiskowych przez Internet, wraz

z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich

oraz płatności w ramach ONW.

Do złożenia wniosku za pomocą formularza

internetowego nie będzie wymagany

podpis elektroniczny. By skorzystać z

tej opcji, należy wystąpić do właściwego

miejscowo kierownika biura powiatowego

ARiMR z wnioskiem o nadanie loginu i

hasła do systemu internetowego. Hasło i login

zostaną przesłane drogą pocztową lub,

na życzenie, e-mailem.

A co z działaniem dotyczącym budowy

i modernizacji lokalnych targowisk?

Kiedy będzie można składać wnioski?

– Obecnie przygotowany jest projekt

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy

finansowej w ramach działania „Podstawowe

usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Znajdzie się w nim dodatkowy zakres

działania dotyczący budowy i modernizacji

targowisk. Następnie projekt rozporządzenia

przesłany zostanie do konsultacji

społecznych i zewnętrznych, w tym do

samorządów województw. Projekt będzie

również dostępny na stronie internetowej

MRiRW w Biuletynie Informacji Publicznej

celem zgłaszania uwag. Po zakończeniu

procesu legislacyjnego samorządy

będą mogły ogłaszać nabory wniosków o

przyznanie pomocy w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej” w zakresie

budowy lub modernizacji

targowisk.

Jest duża szansa, że nabór

wniosków dotyczących

tego typu inwestycji odbędzie

się jeszcze w tym roku.

Panie Ministrze, jaki

jest stan wdrażania PROW

2007–2013 na dziś?

– Od 2007 roku wypłaciliśmy

już w ramach PROW

ponad 19 mld zł. Dynamika

wypłat znacząco wzrosła w

latach 2009 i 2010. Dzięki

środkom z PROW 2007–2013 polscy

rolnicy mogli doposażyć i zmodernizować

swoje gospodarstwa. Łącznie zrealizowano

ponad 40 tys. projektów w ramach działania

„Modernizacja gospodarstw rolnych”,

dzięki czemu zakupiono m.in. prawie 20

tys. maszyn i urządzeń rolniczych oraz ponad

15 tys. ciągników.

Samorządy gminne wybudowały, zmodernizowały

i wyposażyły już ponad 300

obiektów, w tym boiska przy szkołach wiejskich,

świetlice wiejskie oraz inne obiekty

użyteczności publicznej, takie jak żłobki

czy przedszkola. Podpisano już prawie

2000 umów na realizację projektów z zakresu

usług dla mieszkańców i gospodarki

obszarów wiejskich – prawie 90 procent z

nich dotyczy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

i oczyszczalni ścieków.

Ponad 900 zakładów przetwórczych w

Polsce skorzystało już z pomocy na budowę,

modernizację lub zakup linii produkcyjnych.

Ponadto dzięki środkom z PROW

2007–2013 477 grup producentów rolnych

może wytwarzać i sprzedawać swoje produkty

na wspólnym rynku.

Wspieramy też aktywność społeczności

lokalnych przez podejście Leader. W

Polsce obecnie działa 336 lokalnych grup

działania, które realizują zadania i projekty

zaplanowane w ramach lokalnych strategii

rozwoju.

Dziękujemy za rozmowę.

◘ Redakcja „PROWieści”

fot. Archiwum MRiRW

fot. Archiwum MRiRW

| III


temat numeru

Zmiany w działaniu „Ułatwianie startu

młodym rolnikom” PROW 2007–2013

W dniu 22 marca 2011 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, która

wprowadza zmiany w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach

PROW 2007–2013.

Zmiany dotyczą zakresu warunków

przyznawania i wypłaty pomocy oraz systemu

naboru wniosków. Najważniejszą z

nich są nowe reguły ustalania kolejności

przysługiwania pomocy przez wprowadzenie

kryteriów wyboru.

Ważne: powierzchnia,

kwalifikacje i stopa

bezrobocia

Pomoc w ramach działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom” przysługiwać

będzie poszczególnym wnioskodawcom

w kolejności wynikającej z uzyskanej

liczby punktów przyznawanych według

następujących trzech kryteriów wyboru:

powierzchnia użytków rolnych w tworzonym

gospodarstwie (5–16 pkt) – najwyższą

liczbę punktów otrzymają wnioskodawcy,

którzy utworzą gospodarstwa o największym

areale użytków rolnych;

kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy

(1–5 pkt) – najwyższą liczbę punktów otrzymają

wnioskodawcy z wykształceniem rolniczym

na poziomie wyższym;

stopa bezrobocia w powiecie, w którym

położone jest gospodarstwo (0–5 pkt)

– najwyższą liczbę punktów uzyskają wnioskodawcy

przejmujący gospodarstwa w powiecie,

w którym bezrobocie jest najwyższe

w danym województwie.

W przypadku wnioskodawców, którzy

uzyskają taką samą liczbę punktów, o

kolejności przyznania pomocy zdecyduje

powierzchnia użytków rolnych w tworzonym

gospodarstwie, przy czym preferowana

będzie większa liczba użytków rolnych.

Spośród wnioskodawców, którzy uzyskają

jednakową liczbę punktów i wskazali we

wniosku o przyznanie pomocy gospodar-

stwa o identycznej powierzchni użytków

rolnych, o kolejności przyznania wsparcia

zadecyduje data złożenia poprawnego

i kompletnego wniosku.

W związku z ustanowieniem kryteriów

wyboru wprowadzony został również

zamknięty nabór wniosków o przyznanie

pomocy, trwający nie dłużej niż 60

dni. Informacja o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach

działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

w poszczególnych województwach

zostanie podana przez Prezesa ARiMR do

publicznej wiadomości na stronie internetowej

administrowanej przez Agencję oraz

co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu

ogólnokrajowym.

Złagodzenie kryteriów

dostępu

Rozporządzenie dopuszcza także możliwość

przyznania pomocy wszystkim młodym

rolnikom, którzy rozpoczęli prowadzenie

działalności rolniczej w gospodarstwie

rolnym, bez względu na sposób nabycia/wejścia

w posiadanie tego gospodarstwa, o ile od

fot. Archiwum MRiRW

dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności

rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie

pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy,

a do dnia wydania decyzji o przyznaniu

pomocy – więcej niż 18 miesięcy. Do tej pory

możliwość przyznania pomocy osobom prowadzącym

działalność rolniczą istniała wyłącznie

w przypadku osób, które stały się posiadaczami

nieruchomości powyżej 1 ha UR

w drodze spadku albo w drodze darowizny

otrzymanej w trakcie nauki w systemie dziennym

bądź przed uzyskaniem pełnoletności.

22 marca br. weszła w życie również

nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w sprawie podziału

środków Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013. Umożliwia

ona uwzględnienie – w ramach puli finansowej

pozostałej do rozdysponowania w

każdym województwie do końca okresu

programowania 2007-2013 – wszystkich

osób, których wnioski o przyznanie pomocy

złożone w ubiegłym roku zawierały

zapotrzebowanie przekraczające wysokość

wojewódzkiego limitu środków, a którzy

spełniają kryteria dostępu w ramach działania

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Oznacza to, że wnioskodawcy, dla których

w 2010 roku nie wystarczyło środków finansowych,

będą mogli uzyskać wsparcie bez konieczności

ponownego składania wniosków

w ramach tegorocznego naboru, o ile spełniają

obowiązujące w ubiegłym roku warunki

przyznania pomocy.

Rozporządzenia oraz pozostałe szczegółowe

informacje na temat działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom” są dostępne na

stronach internetowych www.minrol.gov.pl i

www.arimr.gov.pl .

◘ Wydział Komunikacji – DROW

IV |

marzec 2011


aktualności

Sukces LGD na Międzynarodowych Targach

Grüne Woche 2011

Lokalne grupy działania z Pomorza, Warmii i Mazur oraz Małopolski wzięły

udział w Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie. Sześć z nich zostało

nagrodzonych przez resort rolnictwa.

Tegoroczne targi Grüne Woche 2011

miały dla Polski szczególne znaczenie, ponieważ

nasz kraj przyjął tytuł Kraju Partnerskiego.

W konkursie zorganizowanym

przez Wydział Leader DROW wyłoniono

sześć LGD, które uzyskały najlepsze oceny

za dotychczasowe osiągnięcia we współpracy

międzynarodowej, realizację projektów z

zakresu produktu turystycznego, lokalnego,

kreowanie marki lokalnej, a także ze względu

na koncepcję zagospodarowania stoiska

wystawienniczego i posiadanie materiałów

informacyjnych w języku obcym.

Laureatami konkursu były następujące

LGD:

1) Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi,

2) Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju

Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior

Mazurskich (LGD 9),

3) Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek,

4) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dolina Soły,

5) Stowarzyszenie Lokalna

Grupa Działania Żywiecki

Raj,

6) Lokalna Grupa Działania

Spichlerz Górnego

Śląska.

Pegaz z patyków i

dzieła

sztuki z makaronu

Ekspozycja stoisk LGD

wyróżniała się oryginalnością

i pomysłowością.

Uczestnicy zaprezentowali

wyśmienitą regionalną

kuchnię oraz wyroby lokalnych

twórców. Goście

odwiedzający stoiska LGD

mogli nacieszyć się widokiem

wspaniałych bukietów kwiatów z bibuły

oraz wyrobów artystycznych z makaronu!

Na ekspozycjach targowych prowadzone

były warsztaty wikliniarskie, sztukatorskie,

zajęcia z tworzenia ozdobnych koszyków z

„papierowej wikliny” oraz budowy rzeźb z

patyków. Szczególne wrażenie wywarła na

zwiedzających imponująca, blisko czterometrowa

rzeźba z patyków oraz gałęzi przedstawiająca

pegaza, wykonana przez artystę plastyka

Pana Waldemara Rudyka, który pełni

funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Spotkanie z niemieckim LGD

Ponadto goście odwiedzający stoiska

LGD mogli poznać smak lokalnych specjalności

kulinarnych: ryb wędzonych i

marynowanych, wędlin własnego wyrobu,

sękaczy, nalewek, serów podpuszczkowych,

kiełbasy wędzonej, a także tradycyjnego

smalcu z ogórkiem, który szczególnie posmakował

gościom z Niemiec. Czas spędzony

na targach umilała muzyka kapeli

ludowej Pieńkowianie, która wzbudziła

ogromne zainteresowanie wśród zwiedzających,

wykonując ludowe przyśpiewki oraz

suity regionalne.

Podczas targów odbyły się dwa spotkania

polskich LGD z przedstawicielami niemieckich

LGD odpowiedzialnych za realizację

podejścia Leader w Niemczech. Stanowiły

one doskonałą okazję do wymiany doświadczeń,

wzajemnej prezentacji swoich dokonań

oraz poszukiwania wspólnych obszarów

współpracy międzynarodowej.

Aktywni, nowatorscy

i skuteczni, czyli sukces

polskich LGD

Dzięki współpracy i zaangażowaniu

naszych grup wspólnie zorganizowaliśmy

fot. LGD9

| V


niezwykle wartościowe wystąpienie Polski

na tym najważniejszym i największym

branżowym spotkaniu producentów i

przetwórców żywności z całego świata.

Udział w targach był także doskonałą

okazją do promocji podejścia Leader w

ramach PROW 2007–2013 oraz Polski.

Produkty regionalne oferowane przez

LGD były obecne we wszystkich działaniach

promocyjnych tej prestiżowej imprezy.

Wydarzenie to zwróciło na polskie

LGD oraz oferowane przez nie produkty

uwagę zarówno publiczności, jak i mediów

niemieckich oraz międzynarodowych. Ta

wizyta umożliwiła LGD wymianę doświadczeń

oraz nawiązanie współpracy

międzynarodowej.

To nie koniec współpracy,

czyli ciąg dalszy nastąpi

Udział LGD w Międzynarodowych

Targach Grüne Woche w Berlinie stanowi

kontynuację cyklu wydarzeń targowych organizowanych

przez MRiRW. Na tych imprezach

lokalne inicjatywy mają możliwość

zaprezentowania dorobku oraz promocji

regionów za pomocą produktów regionalnych

lub tradycyjnych.

W sierpniu 2010 r. grupy z Małopolski

na zaproszenie Słowackiej Sieci Obszarów

Wiejskich wzięły udział w targach Agrokomplex.

W naszym stoisku prezentowane

były doświadczenia Polski w zakresie realizacji

podejścia Leader oraz sieciowania na

obszarach wiejskich. Dzięki targom Agrokomplex

możliwe było nawiązanie partnerskich

kontaktów polskich i słowackich

LGD. Efektem tej współpracy jest inicjatywa

wspólnej konferencji lokalnych grup

działania z województwa małopolskiego

z LGD z dwóch regionów Słowacji: kraju

preszowskiego i koszyckiego.

MRiRW nie zamierza poprzestać na

wymienionych wydarzeniach. W planie

działania KSOW na lata 2010–2011

przewidziano środki umożliwiające LGD

wsparcie w ramach wymiany doświadczeń

oraz mające na celu promowanie współpracy

międzynarodowej.

◘ Katarzyna Łukasiewicz, DROW

VI |

aktualności

Dlaczego warto inwestować

w rozwój targowisk?

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich to

nie tylko upiększanie przestrzeni, ale również zapewnienie

mieszkańcom wsi źródeł dochodów pozwalających

im godnie żyć.

Zrównoważony rozwój wsi wymaga

wypracowania podejścia, w którym wszystkie

aspekty życia wiejskiego – zarówno

społeczno-kulturalne, jak i ekonomiczne

– będą ze sobą współdziałały. Jednym z elementów

wspierających rozwój gospodarczy

wsi są targowiska, na których mieszkańcy

wsi mogą sprzedawać, a konsumenci zaopatrywać

się w świeże produkty.

Inwestycje związane z modernizacją

lub budową targowisk są bardzo kosztowne

i z reguły nie przynoszą wymiernych

dochodów budżetom gmin. W związku z

tym zasadne jest wsparcie tworzenia targowisk

ze środków wspólnotowych.

Analizując dane GUS, należy stwierdzić,

że w przeważającej mierze targowiska

lokują się blisko rynków zbytu, czyli w miastach

lub ich najbliższej okolicy. W 2008 r.

spośród ponad 10,5 tys. targowisk w Polsce

tylko 2,2 tys. targowisk zlokalizowanych

było w gminach wiejskich. Jednak wzrost

liczby targowisk (w latach 2004–2008)

Liczba targowisk stałych i sezonowych w poszczególnych województwach

w Polsce w 2008 r. (dane GUS)

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

567

470

291

310 251 202

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

51

189

LUBUSKIE

1244

80 79 144

164 153 152 140 124 116

ŁÓDZKIE

2716 1643

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

Korzyści z inwestowania w rozwój targowisk:

1. Stworzenie warunków do sprzedaży

bezpośredniej. Najkrótsza droga od

producenta do odbiorcy końcowego

(brak pośredników, kosztów pośrednich,

możliwość kupna zawsze świeżych

produktów).

2. Tworzenie więzi handlowych – odbiorca

może w prosty sposób kontrolować pochodzenie

towaru.

3. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (lokalne

centra zbytu skupiają wokół siebie

inne rodzaje aktywności gospodarczej).

4. Bliskość rynku zbytu dla producenta.

5. Tworzenie miejsc pracy – obsługa targowiska.

6. Bezpośrednia konkurencja wymusi poprawę

jakości produkowanych towarów.

7. Podtrzymanie tradycji kupieckich.

PODLASKIE

PODKARPACKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

targowiska stałe

targowiska sezonowe

223 205 19 76 155 299

87 80 79 79 77 58

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

marzec 2011


aktualności

jest znacznie szybszy w gminach wiejskich

niż w pozostałych (miejskich i miejsko-

-wiejskich). Przy ogólnym wzroście liczby

targowisk w Polsce o 25 procent w gminach

wiejskich ich liczba podniosła się

ponaddwukrotnie (z 1 tys. w 2004 r.). W

gminach wiejskich, podobnie jak w pozostałych,

zwiększa się przede wszystkim

liczba targowisk sezonowych. W 2008 r.

było ich 1,6 tys., czyli o 71 procent więcej

niż rok wcześniej i 3,8 razy więcej niż

w 2004 r.

Według danych z 2008 r., uwzględniających

typologię gmin w Polsce, ponad

60 procent targowisk zlokalizowano

na terenach gmin miejskich, a około 20

procent znajdowało się na terenach gmin

wiejskich i miejsko-wiejskich. W wyznaczonych

jednostkach administracyjnych

około 78 procent targowisk wyznaczonych

było w granicach miast. W przeważającej

mierze targowiska powstają

Liczba targowisk ogółem w Polsce według typu gminy (dane GUS)

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

gminy miejskie

gminy wiejsko-miejskie

gminy wiejskie

2004 2005 2006 2007 2008

blisko rynków zbytu, czyli w miastach

lub ich najbliższej okolicy.

◘ Wydział Działań Samorządowych

DROW

Liczba targowisk ogółem w Polsce (dane GUS)

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008

POLSKA 8 436 9 042 8 500 8 923 10 523

DOLNOŚLĄSKIE 2 204 2 266 2 112 2 166 2 869

KUJAWSKO-POMORSKIE 214 218 225 233 219

LUBELSKIE 230 240 241 242 240

LUBUSKIE 212 227 225 221 232

ŁÓDZKIE 214 213 238 238 244

MAŁOPOLSKIE 2 238 1 832 1 710 1 643 1 396

MAZOWIECKIE 592 563 582 969 877

OPOLSKIE 67 67 82 80 357

PODLASKIE 98 102 102 103 98

PODKARPACKIE 271 285 253 257 268

POMORSKIE 469 674 350 378 310

ŚLĄSKIE 453 475 489 469 493

ŚWIĘTOKRZYSKIE 206 164 163 199 155

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 110 287 337 207 285

WIELKOPOLSKIE 355 359 361 358 721

ZACHODNIOPOMORSKIE 503 1 070 1 030 1 160 1 759

| VII


aktualności

Nowości w programie rolnośrodowiskowym

Od 2011 roku w programie rolnośrodowiskowym obowiązuje wiele zmian.

Najważniejsze dotyczą wymagań uczestnictwa w tym działaniu, wysokości niektórych

stawek oraz dostępności pakietów.

Zmiany w podpisanej 10 marca

2011 r. nowelizacji rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26

lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych

warunków i trybu przyznawania pomocy

finansowej w ramach działania „Program

rolnośrodowiskowy” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33,

poz. 262 ze zm.) wynikają z rekomendacji

organów kontrolnych UE (audytu

Komisji Europejskiej i Europejskiego

Trybunału Obrachunkowego), dostosowania

przepisów programu rolnośrodowiskowego

do zmian w regulacjach

wspólnotowych oraz z doświadczeń z

wdrażania programu.

E-wniosek, ułatwienie dla rolników

Od tego roku możliwe jest składanie

wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich,

rolnośrodowiskowych oraz w

ramach ONW za pośrednictwem Internetu.

Do złożenia wniosku za pomocą

formularza internetowego nie będzie

wymagany podpis elektroniczny. By skorzystać

z tej opcji, należy wystąpić do

właściwego miejscowo kierownika biura

powiatowego z wnioskiem o nadanie loginu

i hasła do systemu internetowego.

Hasło i login zostaną przesłane drogą

pocztową lub, na życzenie, e-mailem.

realizują już program, ale dotychczas nie

składali wniosku o dopłaty do ww. upraw

sadowniczych.

Nowa zasada korzystania z pakietu 2.

Rolnictwo ekologiczne dotycząca zakładania

upraw drzew i winorośli na obszarach

zmeliorowanych wynika z ich specyfiki.

Systemy korzeniowe niektórych

upraw sadowniczych, głównie drzew i winorośli,

głęboko penetrują glebę, a co za

tym idzie – znacznie ingerują w panujące

na danym terenie stosunki wodne i stwarzają

zagrożenie zniszczenia drenarskich

systemów melioracyjnych.

Od 2009 r. włącznie nie ma możliwości

otrzymania płatności rolnośrodowiskowej

dla nowo założonej uprawy

orzecha włoskiego. Płatność przysługuje

jedynie rolnikom, którzy od 2008 r. mają

taką uprawę, a dodatkowo nie powiększyli

ani w 2009, ani w 2010 r. swojego

zobowiązania o inne pakiety.

Ekstensywne trwałe użytki zielone

tylko na obszarach Natura 2000

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza

ograniczenie dostępu do jednego

pakietu programu rolnośrodowiskowego:

pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki

zielone.

Rolnicy przystępujący do programu

rolnośrodowiskowego od 2011 r. będą

mogli podjąć się realizacji pakietu 3. Ekstensywne

trwałe użytki zielone tylko na

obszarach Natura 2000. Ograniczenie

dostępu do pakietu jedynie do tych rolni-

Rolnictwo ekologiczne – uprawy sadownicze

W pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne

w wariantach 2.9–2.12 możliwe jest

zakładanie sadów i upraw winorośli na

gruntach, na których istnieje system

melioracji dostosowany do tego rodzaju

upraw. Zasada ta dotyczy nowych beneficjentów,

którzy przystępują do programu

od 2011 roku, oraz tych rolników, którzy

fot. Agnieszka Kucharska

VIII | marzec 2011


ków wynika z analizy wskaźników monitoringu

określonych w PROW – zostały

przekroczone wartości wskaźników dla

tego pakietu. Pozostawiono jednak możliwość

realizacji Ekstensywnych TUZ na

obszarach Natura 2000. Z jednej strony

siedliska występujące na tych terenach

wymagają szczególnej ochrony, realizowanej

poprzez wprowadzenie wymogów

programu rolnośrodowiskowego, z drugiej

zaś prowadzenie działalności rolniczej

na tych obszarach generuje pewne

utrudnienia, które rekompensują płatności.

Pozostawienie możliwości realizacji

pakietu 3. na obszarach Natura 2000 jest

ważną zachętą do czynnej ochrony tych

obszarów i ma walor edukacyjny, pokazując,

że można zyskać, gospodarując na

obszarach Natura 2000.

Zmiany w pakiecie 7. Ochrona zagrożonych

zasobów genetycznych zwierząt

w rolnictwie

Dobrą wiadomością dla beneficjentów

pakietu 7. Ochrona zagrożonych zasobów

genetycznych zwierząt w rolnictwie

jest zmiana dotycząca podwyższenia limitów

zwierząt, które mogą zostać objęte

wsparciem rolnośrodowiskowym. Od

2011 roku płatność rolnośrodowiskową

można otrzymać dodatkowo na 26 000

zwierząt.

W pakiecie tym zmieniono także

sposób naliczania płatności. Nowelizacja

wprowadziła system polegający na

uwzględnianiu faktycznie posiadanej

liczby zwierząt, co jest związane z systemem

redukcji płatności dotyczącym

przedeklarowania zwierząt.

aktualności

Wyższe stawki w pakiecie 8. Ochrona

gleb i wód na gruntach zagrożonych

erozją

W ramach minimalnych norm (wchodzących

w skład cross-compliance) obowiązuje

wymóg dotyczący gruntów zagrożonych

erozją wodną – co najmniej 40

procent gruntów ornych na obszarach zagrożonych

erozją wodną ma pozostać pod

okrywą zimową. Obszary te zajmują ok.

9 procent powierzchni kraju; zostały wymienione

w załączniku do rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych

norm (Dz. U. Nr 39 poz. 211). Dla beneficjentów

programu rolnośrodowiskowego

oznacza to konieczność wyłączenia tej

powierzchni z płatności rolnośrodowiskowej.

Dlatego od 2011 roku stawka za

realizację pakietu 8. na terenach zagrożonych

erozją wodną została podwyższona

(patrz ramka).

Obowiązujące od 2011 r. stawki

płatności rolnośrodowiskowej w ramach

pakietu 8. Ochrona gleb i wód

330 zł/ha

420 zł/ha

420 zł/ha

Wariant 8.1.

Wsiewki poplonowe

458 zł/ha – w przypadku

gruntów położonych na obszarach

zagrożonych erozją wodną

Wariant 8.2.

Międzyplon ozimy

750 zł/ha – w przypadku

gruntów położonych na obszarach

zagrożonych erozją wodną

Wariant 8.3.

Międzyplon ścierniskowy

690 zł/ha – w przypadku

gruntów położonych na obszarach

zagrożonych erozją wodną

Warto podkreślić, iż zaprojektowane

w znowelizowanym rozporządzeniu

rozwiązanie wpisuje się w politykę UE

dotyczącą wdrażania instrumentów finansowych

na obszarach problemowych,

zgodnie bowiem z opinią Europejskiego

Trybunału Obrachunkowego (ETO)

płatność rolnośrodowiskowa powinna

być zróżnicowana w zależności od presji

środowiskowych występujących na danym

obszarze.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę

Nowelizacja wprowadziła pewne zmiany

w zakresie rozszerzania zobowiązania rolnośrodowiskowego.

Dotychczas zobowiązanie

rolnośrodowiskowe można było rozszerzać

tylko w zakresie pakietów 4., 5. i 7. Od 2011

roku możliwe jest także dołączenie pakietu

6. Ochrona zagrożonych zasobów genetycznych

roślin w rolnictwie jako dodatkowego

w drugim lub trzecim roku trwania zobowiązania

rolnośrodowiskowego.

W ramach zmian wprowadzonych nowelizacją

pojawiło się uproszczenie dla rolników

ubiegających się o płatność w ramach

pakietów przyrodniczych, czyli pakietu 4.

Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych

i siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami

Natura 2000 i pakietu 5. Ochrona

zagrożonych siedlisk przyrodniczych i siedlisk

lęgowych ptaków na obszarach Natura

2000. Obecnie, by ubiegać się o płatność,

nie muszą już mieć opinii regionalnego dyrektora

ochrony środowiska. Od tego roku

możliwe jest także wykonanie dokumentacji

przyrodniczej w tym samym roku, w którym

składany jest wniosek.

Nowelizacja stworzyła także możliwość

przejścia na program rolnośrodowiskowy

w ramach PROW 2007–2013 rolnikom

realizującym co najmniej trzy lata program

rolnośrodowiskowy w ramach PROW

2004–2006.

◘ Departament Płatności

Bezpośrednich MRiRW

Gdzie można się dowiedzieć więcej:

Szkolenia w zakresie zmian w programie

rolnośrodowiskowym obowiązujących

od 2011 roku były prowadzone w

dniach 1–14 marca br. w Centrum Doradztwa

Rolniczego w Radomiu, Centrum

Doradztwa Rolniczego w Krakowie,

Centrum Doradztwa Rolniczego

w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie.

Na stronie CDR Brwinów dostępne są

prezentacje przedstawiające wszystkie

zmiany w programie rolnośrodowiskowym

wprowadzone nowelizacją:

www.cdr.gov.pl, zakładka projekt rozporządzenia

rolnośrodowiskowego.

| IX


wywiad

Bez pomocy unijnej młodych rolników byłoby mniej

Ma pan 22 lata i dwukrotnie aplikował

Pan o środki unijne dostępne w ramach

PROW. Z jakim skutkiem?

– W ramach działania „Modernizacja gospodarstw

rolnych” nie udało mi się zdobyć

pieniędzy, ponieważ pierwszeństwo miały

gospodarstwa mleczne. Przez to moja ocena

rankingowa mieściła się za 5000. wnioskiem.

Otrzymałem jednak 75 tys. złotych

bezzwrotnej pomocy w ramach działania

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Swój

plan zrealizowałem więc w 50 procentach, co

wymaga modyfikacji mojego biznesplanu.

Na czym polega ta modyfikacja?

– Rodzice przekazali mi 11,3 hektara, dodatkowo

wydzierżawiłem 5 hektarów. Uprawiam

na nich zboża, które przeznaczam na

pasze dla trzody chlewnej. Mój problem polega

na tym, że nie mam maszyn. Muszę pożyczać

je od taty. Niestety, tata ma już wysłużony

i mało wydajny sprzęt. Za środki z dwóch

wspomnianych działań w ramach PROW

chciałem kupić większy ciągnik i urządzenia

towarzyszące, a potem wydzierżawić jeszcze

trochę ziemi i uprawiać na niej m.in. rzepak.

Ponieważ nie udało mi się zdobyć pomocy na

modernizację gospodarstwa, a 75 tys. złotych

to obecnie za mało na duży nowoczesny ciągnik

i maszyny, zwrócę się do Agencji o korektę

wniosku. Otrzymane środki chcę przeznaczyć

na pług, rozsiewacz i opryskiwacz.

Młodym osobom łatwiej jest zmienić plany,

więc jestem nastawiony optymistycznie.

Czy dokumentacja, którą składał Pan

w ramach wspomnianych dwóch działań z

PROW, była skomplikowana?

– Na pewno było mi łatwiej niż innym

rolnikom, bo w 2008 roku, tuż po liceum, odbyłem

półroczny staż w powiatowym biurze

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Makowie Mazowieckim. Na staż

skierował mnie Urząd Pracy. Podczas pracy

w biurze mogłem więc poznać procedury i

przepisy. Poza tym korzystam z pomocy pracowników

Ośrodka Doradztwa Rolniczego z

Makowa Mazowieckiego.

Rozmowa z Piotrem Kukawką, rolnikiem z okolic Makowa Mazowieckiego

Czy pomoc z działania dla młodych rolników

jest dla Pana istotna?

– Bez środków z tego działania wielu młodych

ludzi nie zajmowałoby się rolnictwem.

Młodych rolników byłoby mniej. Jednak

trzeba przez trzy kolejne lata pracować w

rolnictwie, a przez pięć lat być właścicielem

gruntów. Takie są wymogi programu. W naszym

regionie ziemia nie tanieje, a świński dołek,

według mnie, nie potrwa długo. Nie mam

więc powodów do narzekania.

Czy produkcja trzody chlewnej przynosi

Panu straty?

– Teraz tak. Do każdej sztuki trzody,

którą oddawaliśmy ostatnio do skupu, dołożyłem

z tatą 70 zł. A przecież mamy własne

zboża dla trzody, kupujemy więc tylko

mieszanki. Moi koledzy, którzy kupują zarówno

pasze, jak i mieszanki, dołożyli 150

zł do każdej sztuki żywca. Ale z tego, co

widzę na rynku, z tego, co mówią moi koledzy,

z którymi uczę się w szkole rolniczej,

oraz z tego, co można przeczytać na forach

internetowych, widać, że to powinno się

wkrótce zmienić.

Dlaczego Pan uważa, że świński dołek

szybko się skończy?

– Coraz więcej dużych gospodarstw likwiduje

stada, więc wkrótce na rynku będzie

brakować wieprzowiny i jej ceny wzrosną.

Dla rolników takie wahania cen nie są dobre,

fot. Mariusz Przybylski

także ze względu na skalę zmartwień. Lepsza

byłaby stabilizacja cenowa.

Jeśli produkcja trzody jest deficytowa, to

czemu Pan ją kontynuuje?

– Szkoda jest patrzeć na puste kojce. Poza

tym od dziecka obserwowałem, jak rodzina

prowadzi gospodarstwo, potem pomagałem

rodzicom i dlatego teraz bardzo lubię rolnictwo.

Mój tata też przejął gospodarstwo gdy

był młody, miał wówczas 18 lat i nie poddał się

w trudnych chwilach. Ja jestem w lepszej sytuacji,

bo mam jeszcze dopłaty unijne do upraw.

Gdyby nie one, byłbym na minusie.

Czy zamierza pan kontynuować kształcenie

w kierunku rolniczym?

– Mam maturę i chcę dalej się uczyć. Obecnie

uczę się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia

Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Golądkowie na kierunku technik rolnik.

Ale cały czas myślę o studiach, bo teraz, żeby

być rolnikiem, lepiej wszystko umieć. Im więcej

zrobi się samemu, tym większe szanse na sukces.

A mnie interesuje ekonomia i informatyka, więc

gdy skończę szkołę rolniczą, pomyślę o studiach.

Myślał pan o powiększeniu gospodarstwa?

Może to jest recepta na zwiększenie

zysków w gospodarstwie.

– Myślałem, ale zakup ziemi wchodzi w

grę tylko po rozsądnej cenie – hektar ziemi w

okolicy Makowa Mazowieckiego kosztuje od

20 do 40 tys. zł. Jednak gdyby udało mi się wydzierżawić

jeszcze kilkanaście hektarów ziemi,

mógłbym pomyśleć o dywersyfikacji produkcji

rolnej i powiększeniu jej skali. W mojej okolicy

są większe gospodarstwa, nawet kilkusethektarowe.

Ale ja wychodzę z założenia, że dla

mnie dobre gospodarstwo to takie, w którym

mogę sam wszystko zrobić. Nie mam żony i

dzieci, więc jeszcze mogę poświęcić dużo czasu

na pracę. Mam to szczęście, że praca w rolnictwie

to moje hobby. Nie traktuję jej jak konieczności.

ale jako coś, co daje mi satysfakcję.

Dziękuję za rozmowę.

◘ Mariusz Przybylski

X |

marzec 2011


okiem praktyka

Zapraszamy do debaty LGD, samorządy i organizacje społeczne z obszarów wiejskich

Razem dla Leadera!

Jedną z podstawowych cech podejścia Leader jest partnerstwo. Chciałbym, żeby

przykładem właśnie takiej, partnerskiej współpracy była dyskusja o przyszłości

Leadera w Polsce i Europie po 2013 roku. Już dziś zapraszam do wzięcia udziału

w tej debacie.

Nowa perspektywa finansowa

UE na lata 2014–2020 wydawać

się może zagadnieniem

bardzo odległym. Jednak kiedy

weźmie się pod uwagę złożoność

i długotrwałość procesów decyzyjnych

i legislacyjnych w Unii,

dochodzimy do wniosku, że czas

najwyższy zacząć poważnie się

zastanawiać nad przyszłością.

Moment to dobry również dlatego,

że już możemy czerpać z

doświadczeń połowy okresu programowania.

Także zgromadzone

na bazie tego doświadczenia

opracowania, analizy i badania

są niezwykle pomocne w refleksji

nad tym, co za nami, a zarazem dają już wiele

rekomendacji na przyszłość. Przykładem

mogą być: raport z oceny średniookresowej

PROW 2007–2013, raport specjalny nr 5

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

dotyczący podejścia Leader czy też sprawozdania

z prac grup tematycznych przy

podkomitecie ds. Leadera przy Europejskiej

Sieci Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy do dyskusji

W debatę na temat przyszłości Leadera,

którą chcielibyśmy zaproponować, powinny

zostać zaangażowane te środowiska, które

są i potencjalnie mogą być związane z jego

realizacją. Mam na myśli oczywiście lokalne

grupy działania i samorządy wszystkich

szczebli, ale także organizacje społeczne

działające na obszarach wiejskich, środowiska

naukowe, samorząd rolniczy, ośrodki

doradztwa, przedsiębiorców itd.

Dyskusję tę widzimy z punktu widzenia

instytucji zarządzającej jako proces

dochodzenia do wspólnych stanowisk. Niekoniecznie

jednego. Tak jak wielu jest partnerów

zaangażowanych w realizację tego

podejścia, tak też wiele z pewnością będzie

wizji przyszłości. Debata ma służyć zebraniu

propozycji i wybraniu najbardziej optymalnego

modelu (modeli), który będzie można

zaproponować Komisji Europejskiej.

Ważna konferencja z udziałem

przedstawicieli UE

Finałem tej wymiany poglądów będzie

organizacja międzynarodowej konferencji

„Leader approach after 2013 against new

challenges for the development of rural areas

of Europę", która odbędzie się w dniach 3–5

października 2011 r. w Koszęcinie na Śląsku,

Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, województwa śląskiego

oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Niedawno doszło do podpisania porozumienia

w tej sprawie między organizatorami,

a prace nad jej przygotowaniem

trwają od dłuższego czasu. Konferencja,

m.in. ze względu na trwające w tym czasie

przewodnictwo Polski w Radzie UE, będzie

miała bardzo wysoką rangę. Do udziału w

niej zaproszeni zostaną przedstawiciele Komisji

Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds.

Rolnictwa), europejskich sieci organizacji

wiejskich (ELARD, PREPARE, RED) krajowych

sieci LGD oraz liczne grono ekspertów.

Od strony KE konferencję objęła patronatem

Europejska Sieć Obszarów Wiejskich.

Tak ważne wydarzenie stanie się doskonałą

okazją do zaprezentowania zaproszonym gościom

stanowisk wypracowanych wcześniej.

To nie może być puste

hasło

Konferencja w Koszęcinie stanowić więc

będzie swego rodzaju podsumowanie wcześniejszej

dyskusji. W jej ramach przewidujemy

wiele ciekawych wydarzeń, m.in.:

cykl spotkań przedstawicieli LGD, organizacji

społecznych działających na

obszarach wiejskich, samorządów gmin

z przedstawicielami samorządów województw

(instytucji wdrażających dla osi

4. PROW) w kwietniu,

spotkanie sieci regionalnych LGD w Polsce

(maj),

seminarium z udziałem polskich i węgierskich

LGD (w ramach węgierskiej prezydencji

w UE w pierwszej połowie 2011 r.,

Budapeszt, 27–28 maja br.),

konferencja – podsumowanie analizy zidentyfikowanego

dorobku naukowego

dotyczącego podejścia Leader w ramach

SPO-ROL 2004–2006 oraz PROW

2007–2013 (czerwiec),

konferencja – podsumowanie analizy modeli

wdrażania podejścia Leader w Europie

w latach 2007–2013 (czerwiec/lipiec).

Świadome uczestnictwo w tak poważnej

debacie wymaga szerokiej wiedzy o

procesach kształtowania przyszłej perspektywy

finansowej i przeglądu dotychczasowych

doświadczeń u wszystkich,

którzy w niej będą brać udział. Dlatego

też m.in. poprzez ww. wydarzenia oraz

szeroką akcję informacyjno-promocyjną

podejścia Leader będziemy dokładać

wszelkich starań, by taką świadomość

kształtować u naszych partnerów. Sądzę,

że tak rozumiane partnerstwo pozwoli

zagwarantować, że w dyskusji o przyszłości

hasło „razem dla Leadera" nie pozostanie

pustym sloganem.

◘ Paweł Pacek

DROW

| XI


dobre praktyki

„Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007–2013

fot. archiwum MRiRW

Budowa dwóch tuneli foliowych, zakup

instalacji do nawadniania

Beneficjent prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie

o powierzchni ok. 20 ha. Dużą część gruntów zajmuje łąka. Jest to

teren podmokły, wymagający odwodnienia. Druga część gospodarstwa

to sad wiśniowy i plantacje truskawek.

W celu zwiększenia dochodów młody rolnik postanowił rozpocząć

uprawę warzyw pod osłonami. Wsparcie finansowe, jakie

otrzymał w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

PROW 2007–2013, umożliwiło mu wybudowanie dwóch tuneli

o powierzchni 210 m 2 każdy, w których prowadzi uprawy pomidorów

i ogórków. W ramach inwestycji beneficjent wykonał także

tzw. system nawadniania kropelkowego. W każdym tunelu na ziemi

rozmieszczonych jest osiem gumowych węży podłączonych do instalacji

wodnej działającej w gospodarstwie.

Zastosowanie osłon dobrze się sprawdza w przypadku roślin

ciepłolubnych, takich jak pomidory i ogórki. Ta metoda uprawy

zapewnia im lepsze warunki rozwoju przy mniejszym nakładzie

pracy. Wybudowanie tuneli pozwoliło przyspieszyć zbiory nawet

o blisko dwa miesiące.

◘ Mariusz Przybylski

Województwo wielkopolskie, gmina Kazimierz

Biskupi

Wysokość dofinansowania: 50 000 zł

Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 37 500 zł

Zakup agregatu otrząsająco-

-owiewającego do zbioru owoców

pestkowych.

Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 13

ha. Głównym kierunkiem produkcji są uprawy sadownicze (wiśnia

i śliwa) i plantacje wieloletnie (porzeczka) oraz w nieznacznym

stopniu trawa na gruncie ornym.

Uzyskanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym

rolnikom” PROW 2007–2013 umożliwiło rolnikowi zakup

agregatu otrząsająco-owiewającego do zbioru owoców pestkowych.

Zbiór wiśni czy śliwek odbywa się przez strącanie ich za pomocą

zamontowanej na agregacie otrząsarki na leżący na ziemi ekran.

Owoce przenoszone są na transporter i kierowane do oczyszczania,

które polega na odrywaniu szypułek oraz odwiewaniu z liści.

Oczyszczony owoc spada do skrzynek lub skrzyniopalet. Rozładunek

skrzynek odbywa się ręcznie, natomiast napełniona skrzyniopaleta

opuszczana jest hydraulicznie. Agregat obsługuje pięć osób.

W zależności od sprawności załogi zebranie plonu z jednego drzewa

zajmuje ok. 1–1,5 minuty. Dziennie doświadczeni pracownicy

są w stanie dzięki maszynie zebrać owoce z około 0,5–0,7 ha.

Zastosowanie agregatu ułatwiło pracę przy zbiorach. Zautomatyzowanie

tego procesu pozwoliło wyeliminować koszty związane

z koniecznością zatrudnienia dużej liczby pracowników

sezonowych.

◘ Mariusz Przybylski

Województwo łódzkie, gmina Dmosin

Wysokość dofinansowania: 50 000 zł

Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW: 37 500 zł

fot. archiwum MRiRW

XII | luty 2011


aktualności

Wspólna Polityka Rolna w kontekście zmian klimatycznych

Dobry klimat dla rolnictwa

Jednym z sektorów, na które zmiany klimatu mają szczególny wpływ, jest rolnictwo.

Znalazło to odzwierciedlenie w komunikacie KE dotyczącym WPR po 2013 r. „Wspólna

Polityka Rolna (WPR) do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym

z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”.

W komunikacie podkreślano, że europejskie

rolnictwo powinno być konkurencyjne

nie tylko pod względem gospodarczym,

lecz również środowiskowym.

Jednocześnie jako jeden z celów WPR

określono zrównoważone gospodarowanie

zasobami naturalnymi i działania w

kierunku łagodzenia zmian klimatu. Ponadto

wskazano, że istnieje konieczność

utrzymania kierunku działań mających na

celu przeznaczanie większych funduszy na

wyzwania związane ze zmianami klimatu.

Rodzaje i źródła gazów

cieplarnianych

Jako że w ramach sektora rolnego kwestie

zmian klimatu są niezwykle ważne,

warto zwrócić uwagę na wielkość emisji gazów

cieplarnianych (GC) z rolnictwa.

Głównymi gazami cieplarnianymi mającymi

wpływ na efekt cieplarniany są:

dwutlenek węgla (CO 2

),

metan (CH 4

),

podtlenek azotu (N 2

O),

Emisja CO 2

w roku 2009 stanowiła

82,4 proc. całkowitej emisji GC w Polsce.

Głównym źródłem emisji CO 2

jest przemysł

energetyczny – 53,7 proc. Przemysł

wytwórczy i budownictwo generują 9,7

proc., transport – 14,1 proc., inne sektory –

16 proc. Dla równowagi, pochłanianie CO 2

w roku 2009 oszacowano na ok. 40,4 mln

ton. Oznacza to, że ok. 10,7 proc. całkowitej

emisji CO 2

jest pochłanianych przez

lasy.

W związku z tym można stwierdzić, iż

sektor rolnictwa ma niewielki wpływ na

emisję CO 2

, czyli główny składnik GC.

Niemniej jednak sektor rolnictwa jest

jednym z głównych źródeł emisji metanu,

którego udział w całkowitej krajowej emisji

GC w roku 2009 wyniósł 9,2 proc., w tym

z sektora rolnego – 35,5 proc., na co składa

się głównie fermentacja jelitowa zwierząt

gospodarskich. Innymi źródłami emisji

metanu są emisja lotna z paliw oraz odpady.

Ich udział w krajowej emisji metanu

w roku 2009 wynosił odpowiednio 33,6

i 21,6 proc.

Udział emisji podtlenku azotu N 2

O

stanowił 7,3 proc. całkowitej emisji GC w

Procentowy udział poszczególnych

gazów w emisji krajowej GC bez emisji

i pochłaniania w roku 2009

Źródło: Krajowy raport inwentaryzacyjny 2011

CO 2

82,42 %

CH 4

9,22 %

N 2

O

7,30 %

HFC

1,04 %

PFC

0,01 %

SF 6

0,01 %

gazy przemysłowe

fot. Archiwum MRiRW

roku 2009. Jego głównymi źródłami są gleby

rolne – 65,9 proc., odchody zwierzęce –

18,3 proc., przemysł chemiczny – 3,9 proc.

oraz spalanie paliw – 7,2 proc.

Sumaryczny udział źródeł emisji gazów

cieplarnianych z rolnictwa w całkowitej emisji

krajowej wynosił w 2009 roku 8,5 proc.

Obejmuje to odpowiednio:

fermentację jelitową (emisja CH 4

), udział

w całkowitej emisji 2,4 proc.;

odchody zwierzęce (emisja N 2

O), udział w

całkowitej emisji 1,3 proc.;

emisję bezpośrednią z gleb (emisja N 2

O),

udział w całkowitej emisji 3,4 proc.;

emisję pośrednią z gleb (emisja N 2

O),

udział w całkowitej emisji 1,3 proc.

W rolnictwie drzemie istotny potencjał

przeciwdziałania zmianom klimatycznym,

w tym poprzez zmniejszenie emisji gazów

cieplarnianych m.in. w drodze ograniczenia

zużycia energii, racjonalnego zużycia

nawozów mineralnych i innych środków

produkcji. Rolnictwo pełni znaczącą rolę

w procesie sekwestracji węgla na obszarach

wiejskich, odpowiadając jednocześnie jedynie

za 9 proc. całkowitej emisji CO 2

do

atmosfery. Ten korzystny bilans wpływu

polskiego rolnictwa na zmiany klimatyczne

utrzymuje się dzięki racjonalnej gospodarce

ziemią w procesach produkcyjnych w rolnictwie.

Niemniej jednak warto pamiętać,

że zmiany zasobów cieplnych oraz większa

zmienność warunków meteorologicznych

powodują potrzebę wprowadzenia do produkcji

nowych upraw lub zwiększenia areału

obecnie już uprawianych.

Emisje GC, a sektor rolnictwa

Chociaż rolnictwo, jak obrazują powyższe

dane, nie jest głównym emitentem

| XIII


aktualności

gazów cieplarnianych, to właśnie na ten

sektor największy wpływ mają zachodzące

zmiany klimatu. W związku z tym można

przypuszczać, że w ramach WPR wspierane

będą coraz intensywniej prośrodowiskowe

działania polegające na zachętach finansowych

dla rolników, których realizacja w założeniu

prowadzi do ochrony środowiska,

zachowania różnorodności biologicznej

oraz ograniczania skutków zmian klimatycznych.

Należy przy tym zauważyć, że już

obecnie realizowane są tego rodzaju działania

w ramach Osi 2 PROW 2007–2013.

Przykładowo, w ramach programu rolnośrodowiskowego

można skorzystać z pakietów:

rolnictwo zrównoważone, ochrona

gleb i wód oraz strefy buforowe, które wpisują

się w zakres celów adaptacyjnych do

zmian klimatu.

Zapobieganie uwalnianiu się dwutlenku

węgla do atmosfery może być realizowane

poprzez zwiększenie lesistości

w Polsce. Bardzo duże znaczenie ma tu

działanie „Zalesianie gruntów rolnych

oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”

wdrażane w ramach PROW 2007–2013,

które wpisuje się bezpośrednio w kierunki

polityki ekologicznej państwa. Sprawne

wdrażanie tego działania przyczyni się

do ograniczenia emisji CO 2

do atmosfery,

jednocześnie nie ingerując w sposób

drastyczny w siedliska zwierząt i roślin.

We wnioskach końcowych oceny ex post

PROW 2004–2006 wskazano, że analiza

potencjału sekwestracji węgla wykazała, iż

obszary nowo zalesione magazynują 122

788 ton węgla na rok. Stanowi to ok. 0,21

proc. rocznego potencjału sekwestracji

węgla przez lasy w Polsce.

Pamiętać również warto, że działanie

„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej

zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie

instrumentów zapobiegawczych”

pozwoli na utrzymanie i odtworzenie

zniszczonych lasów, czyli również dotychczasowego

potencjału sekwestracji węgla.

Istotny i znaczący wkład w realizację

wspólnotowych celów środowiskowych ma

także I filar WPR obejmujący płatności

bezpośrednie, z których korzysta większość

rolników UE.

Podkreślenia wymaga jednak

to, iż całkowita emisja gazów

cieplarnianych w polskim

rolnictwie w latach 1988–2009

wyrażona w ekwiwalencie CO 2

ulega ciągłemu spadkowi

w stosunku do roku 1988 r.

Otrzymanie wsparcia bezpośredniego

w pełnej wysokości uzależnione jest od

spełniania wskazań środowiskowych wynikających

ze wspólnotowych dyrektyw i rozporządzeń

oraz od spełnienia wytycznych

dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami

środowiska w ramach tzw. zasady cross

compliance. Wypełnianie tych warunków

przyczynia się zarówno do ograniczania

emisji gazów cieplarnianych (w tym poprzez

zwiększenie sekwestracji węgla w glebie

i w biomasie), jak i do adaptacji do zmian

klimatycznych (np. poprzez zwiększanie

pojemności wodnej gleb). Powszechny charakter

płatności bezpośrednich gwarantuje

również duży efekt środowiskowy. Podsumowując,

można powiedzieć, że jeśli chodzi

o dostarczanie dóbr środowiskowych

i spełnianie wymogów środowiskowych,

WPR już dziś stanowi jeden z kluczowych

elementów wspólnotowego instrumentarium

realizacji celów środowiskowych.

Patrząc w przyszłość

W przypadku rolnictwa ograniczenie

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

może być realizowane poprzez: racjonalne

użytkowanie ziemi i przestrzeganie przez

rolników wymogów wzajemnej zgodności

Całkowita emisja gazów cieplarnianych

w polskim rolnictwie w latach 1988–2009

wyrażona w ekwiwalencie CO 2

.

Źródło: Krajowy raport inwentaryzacyjny 2011

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(cross compliance), promocję rolnictwa

ekologicznego, upowszechnianie doradztwa

rolniczego w zakresie stosowania zasad

dobrej praktyki rolniczej, stosowanie energooszczędnych

technologii w produkcji

rolniczej, stosowanie niekonwencjonalnych

źródeł energii w rolnictwie i na obszarach

wiejskich, zalesianie gruntów rolnych. Ponadto

edukacja i świadomość społeczna powinny

stanowić jeden z podstawowych warunków

realizacji polityki klimatycznej. Z

tego względu należy rozszerzyć i zintensyfikować

takie działania, jak publikowanie

informacji, organizowanie seminariów oraz

konferencji na temat wpływu rolnictwa na

emisję gazów cieplarnianych i związanych z

tym zmian klimatycznych.

Choć nieznany jest jeszcze ostateczny

kształt WPR po 2013 roku, komunikat KE

w tej sprawie pozwala sądzić, że ochrona

środowiska, w tym ograniczanie wpływu

zmian klimatu, będzie jej ważnym elementem.

Doświadczenia z dotychczasowego

wdrażania WPR zdają się potwierdzać zasadność

takiego podejścia.

Chociaż działania podejmowane przez

UE na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

oraz efektywności energetycznej

nie rozwiążą problemów związanych ze

zmianami klimatu, mogą służyć realizacji

niektórych europejskich celów gospodarczych,

takich jak przewag gospodarczych

poprzez budowę gospodarki niskoemisyjnej

i jako takie powinny zostać poddane

analizie kosztów i korzyści.

◘ Departament Płatności

Bezpośrednich MRiRW

Literatura:

1. Krajowy raport inwentaryzacyjny 2011 „Inwentaryzacja

gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–

2009”. Raport przygotowany na potrzeby ramowej

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie

zmian klimatu oraz protokołu z Kioto. Warszawa,

luty 2011

2. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRiRW: „Jak

Wspólna Polityka Rolna, w tym w szczególności

działania Programu Obszarów Wiejskich

2007–2013 są ukierunkowane na proces adaptacji

do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego skutkom?”

– Jerzy Kozyra, IUNG, Puławy 2009

XIV | marzec 2011


Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 | Dane narastająco według stanu na 28.02.2011 r.

Kod

działania

publiczne ogółem środki EFRROW

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

29 550 297 548,92 22 225 356 176,37 168 070 21 992 161 501,66 95 444 8 546 784 799,87 10 848 274 183,28 36,10

111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 156 644 000,00 117 483 000,00 321 244 572 195,51 52 46 818 025,00 0,00 0,00

112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 1 639 720 916,98 1 229 790 687,74 20 602 1 353 800 000,00 16 276 1 071 975 000,00 413 250 000,00 25,43

- Nabór 2008 6 495 324 750 000,00 5 058 252 900 000,00 413 250 000,00

w tym: - Nabór 2009 1 209 61 700 000,00 941 48 300 000,00

- Nabór 2010 12 898 967 350 000,00 10 277 770 775 000,00

113 Renty strukturalne* 9 989 045 194,43 7 491 783 893,93 28 528 30 680 334,51 15 961 19 670 069,27 4 090 726 983,93 40,93

- Kampania 2007 8 884 7 839 708,02 6 693 8 253 974,15 503 789 775,64

w tym:

- Kampania 2008 8 181 8 091 874,49 6 985 8 675 618,12

- Kampania 2010 11 463 14 748 752,00 2 283 2 740 477,00

- zobowiązania za okres 2004-2006 3 586 937 208,29

114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 462 188 710,33 346 641 532,75 18 841 82 907 700,00 14 209 59 751 050,00 6 343 320,00 1,35

- Nabór 2009 8 139 29 183 500,00 6 712 24 175 550,00 6 343 320,00

w tym: - Nabór 2010 9 536 47 626 500,00 7 051 33 345 800,00

- Nabór 2011 1 166 6 097 700,00 446 2 229 700,00

121 Modernizacja gospodarstw rolnych 7 424 625 912,03 5 609 081 021,73 77 912 11 202 511 400,15 34 373 4 734 978 978,15 3 596 212 912,71 46,78

w tym: - Nabór 2007 18 372 2 278 479 151,99 14 436 1 832 789 337,37 3 596 212 912,71

- Nabór 2009 24 863 3 709 253 089,17 19 937 2 902 189 640,78

- Nabór 2011 34 677 5 214 779 158,99 0 0,00

123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 3 664 594 384,78 2 748 445 788,58 2 614 6 899 440 092,11 959 1 508 557 946,65 621 930 618,43 16,63

- Nabór 2008 818 1 631 536 714,11 503 829 106 245,22 621 930 618,43

w tym:

125

126

- Nabór 2009 807 1 902 297 255,36 431 662 427 658,28

- Nabór 2010 989 3 365 606 122,64 25 17 024 043,15

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku

wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań

zapobiegawczych

2 497 206 358,00 1 894 951 106,24 388 1 752 515 077,15 265 916 974 854,75 38 125 272,55 1,49

391 610 000,00 293 707 500,00 2 637 189 448 702,10 305 16 854 560,32 0,00 0,00

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 313 335 657,00 235 001 742,46 15 691 81 914 420,00 12 527 65 585 610,00 2 843 944,83 0,89

133 Działania informacyjne i promocyjne 117 486 827,97 88 115 120,98 8 46 494 924,33 3 294 013,00 168 964,84 0,14

141 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych-zob. z lat 2004-2006 2 342 145 806,02 1 756 609 394,11 1 916 701 408,01 81,59

142 Grupy producentów rolnych 551 693 781,37 413 745 387,85 528 107 876 655,80 514 105 324 692,73 161 970 757,98 28,51

w tym:

- zobowiązania za okres 2007-2013 528 107 876 655,80 514 105 324 692,73 117 828 552,63

- zobowiązania za okres 2004-2006 44 142 205,35

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

21 131 993 352,25 16 909 945 912,17 3 376 505 4 451 769 121,73 3 277 402 9 167 522 057,67 9 060 095 129,46 42,66

211/212

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

9 603 959 556,86 7 726 726 911,03 2 997 721 2 922 231 5 293 552 403,46 5 295 673 681,35 55,07

- Kampania 2007 756 344 737 734 1 345 217 611,26 5 295 673 681,35

w tym: - Kampania 2008 755 658 744 588 1 361 451 650,49

- Kampania 2009 751 203 741 803 1 359 204 210,95

- Kampania 2010 734 516 698 106 1 227 678 930,76

214 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 9 130 298 774,17 7 367 397 352,57 367 648 3 703 461 385,98 348 715 3 497 237 327,40 3 401 538 298,47 36,78

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) - (nowe) 124 520 1 295 451 370,57 114 553 1 147 479 601,30 1 077 017 965,34

- zobowiązania za okres 2004-2006 243 128 2 408 010 015,41 234 162 2 349 757 726,10 2 324 520 333,13

221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 2 006 125 021,22 1 621 346 408,75 10 860 227 681 264,35 6 358 138 739 678,81 362 883 149,64 18,28

Zalesianie gruntów rolnych - (nowe) 9 679 219 141 854,00 5 624 133 230 490,81 176 714 631,62

w tym:

226

Zalesianie gruntów innych niż rolne - (nowe) 1 181 8 539 410,35 734 5 509 188,00

- zobowiązania za okres 2004-2006 186 168 518,02

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy

oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

391 610 000,00 317 200 000,00 276 520 626 471,40 98 237 992 648,00 0,00 0,00

- Nabór 2009 169 368 668 892,30 98 237 992 648,00 0,00

- Nabór 2010 107 151 957 579,10 0 0,00

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

13 735 313 649,97 10 341 323 894,20 41 099 15 617 278 922,14 14 557 7 590 415 785,14 1 257 335 247,94 8,27

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 364 148 795,27 1 033 587 962,83 16 705 1 430 641 835,54 6 008 509 992 148,00 253 004 886,09 17,90

- Nabór 2008 4 050 331 309 319,62 2 056 171 490 600,50 253 004 886,09

w tym: - Nabór 2009 3 838 306 845 566,33 2 321 186 752 289,00

- Nabór 2010 8 817 792 486 949,59 1 631 151 749 258,50

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 4 010 921 874,08 3 044 594 791,03 15 523 2 870 698 496,12 2 850 449 853 053,83 133 041 513,98 3,26

- Nabór 2009 4 983 803 494 975,55 2 249 340 540 043,33 133 041 513,98

w tym:

- Nabór 2010 10 540 2 067 203 520,57 601 109 313 010,50

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 6 042 047 743,21 4 572 007 809,19 2 493 7 552 260 401,19 2 005 4 906 805 556,28 337 056 300,50 4,71

313/322

/323

Odnowa i rozwój wsi 2 318 195 237,41 1 738 013 083,12 6 378 3 763 678 189,29 3 694 1 723 765 027,03 534 232 547,37 20,71

Oś 4 LEADER

3 086 600 573,66 2 468 674 680,35 16 187 1 755 921 843,05 5 177 685 805 616,01 112 187 781,25 3,05

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2 430 291 352,16 1 944 153 379,12 14 996 1 213 123 011,12 4 388 487 241 354,70 23 849 594,91 0,85

421 Wdrażanie projektów współpracy 58 742 614,56 46 993 329,96 173 6 073 432,13 54 1 831 172,75 56 604,26 0,04

431

Pomoc techniczna

Nazwa działania

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i

aktywizacja

RAZEM

Limit środków dla działań

na lata 2007-2013 w PLN***

wnioskowana kwota

(zł)

Zawarte umowy / wydane decyzje Zrealizowane płatności

597 566 606,94 477 527 971,27 1 018 536 725 399,80 735 196 733 088,56 88 281 582,08 12,32

1 044 945 120,71 783 708 840,52 649 232 878 590,59 401 125 084 773,00 40 233 498,06 3,77

68 549 150 245,49 52 729 009 503,62 3 602 510 44 050 009 979,18 3 392 981 26 115 613 031,70 21 318 125 839,99 30,69

18 538 897 899,98 7 361 554 715,91 -13 104 416 149,04

* prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności

** wykorzystanie limitu środków EFRROW według zapotrzebowań ARiMR

*** szacunkowe limity finansowe obowiązujące od 16 lutego 2011 r. do 15 marca 2011 r. zostały przeliczone wg kursu 3,9161 (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych)

liczba

Złożone wnioski

liczba umów /

decyzji

kwota umów / decyzji

(zł)

wypłacona kwota (zł)

wykorzystanie

limitu środków

EFRROW**


www.minrol.gov.pl

zakładka PROW 2007-20013

Działania PROW 2007-20013/

214. Program rolnośrodowiskowy/

Biblioteczka rolnośrodowiskowa

Redakcja PROWieści:

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

tel. + 48 22 623 18 42, faks + 48 22 623 20 51

Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Nakład: 5500 egz.

Koordynacja redakcyjna: www.ppress.pl

Projekt i skład: www.projektyprasowe.pl

Druk: Chromapress


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

(PROW 2007 – 2013):

Informacja ogólna 3

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 4

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 5

Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 6

Działanie 113 Renty strukturalne 7

Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 8

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 9

Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 10

Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 11

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Działanie 126

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 12

wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich

działań zapobiegawczych

Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 13

Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne 14

Działanie 142 Grupy producentów rolnych 15

Działanie 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 16

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Działanie 214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 17

Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 18

Działanie 226

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy 19

i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 20

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 21

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 22

Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi 23

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 24

Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy 25

Działanie 431

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 26

i aktywizacja

Pomoc techniczna 27

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 28

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r. 2


INFORMACJA OGÓLNA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 – 2013) jest dokumentem

określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, to jest

w latach 2007 – 2013. Duża część przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów

wdrażanych w latach 2004 – 2006 w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006,

realizującego w Polsce tzw. działania towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej oraz Sektorowego Programu

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

2004 – 2006”, realizującego cele Polityki Spójności UE.

PROW 2007 – 2013 został przyjęty w dniu 24 lipca 2007 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju

Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Zaś w dniu 7 września 2007 r. decyzją Komisji Wspólnot

Europejskich nr CCI2007PL06RPO001 został zatwierdzony do realizacji.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest finansowany zarówno z budżetu

UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW), jak i z krajowych

środków publicznych. Łączna kwota dofinansowania ze środków publicznych w ramach Programu to ponad

17,4 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ok. 13,4 mld euro. Udział krajowych środków

publicznych wyniesie ok. 4 mld euro. Faktycznie do rozdysponowania jest około 14,4 mld euro, ponieważ blisko

3 mld stanowią zobowiązania z lat 2004 – 2006 podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2004 – 2006.

Plan finansowy PROW 2007 – 2013 w podziale na osie (w euro na cały okres programowania)


Ogółem wkład publiczny

Wkład publiczny (EUR)

Stawka wkładu

EFRROW (%)

Kwota EFRROW

Oś 1 7 379 532 000,00 75,00 5 534 649 000,00

Oś 2 5 366 001 520,00 80,00 4 292 801 216,00

Oś 3 3 430 183 920,00 75,00 2 572 637 940,00

Oś 4 787 500 000,00 80,00 630 000 000,00

Pomoc techniczna 266 600 000,00 75,00 199 950 000,00

Razem 17 229 817 440,00 76,79 13 230 038 156,00

Tabela finansowa w podziale na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 (5a) rozporządzenia

(WE) nr 1698/2005 – regiony konwergencji


Ogółem wkład publiczny

(EUR)

Stawka wkładu

EFRROW (%)

Kwota EFRROW (EUR)

Oś 1 106 667 222,00 90,00 96 000 500,00

Oś 2 11 111 111,00 90,00 10 000 000,00

Oś 3 69 877 222,00 90,00 62 889 500,00

Oś 4 0 0 0

Razem 187 655 555,00 90,00 168 890 000,00

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

3


DZIAŁANIA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW

WIEJSKICH 2007 – 2013

Działania PROW 2007 – 2013 realizowane będą w ramach czterech osi priorytetowych.

Oś 1 (gospodarcza) „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”:

Działanie 111 – Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 112 – Ułatwianie startu młodym rolnikom

Działanie 113 – Renty strukturalne

Działanie 114 – Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Działanie 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie 123 – Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Działanie 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa

i leśnictwa

Działanie 126 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk

żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Działanie 132 – Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Działanie 133 – Działania informacyjne i promocyjne

Działanie 142 – Grupy producentów rolnych

Oś 2 (środowiskowa) „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”:

Działanie 211/212 – Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania (ONW)

Działanie 214 – Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

Działanie 221/223 – Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Działanie 226 – Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie

instrumentów zapobiegawczych

Oś 3 (społeczna) „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”:

Działanie 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Działanie 322/323/313 – Odnowa i rozwój wsi

Oś 4 LEADER:

Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Działanie 421 – Wdrażanie projektów współpracy

Działanie 431 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Pomoc Techniczna

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

4


Działanie 111

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH

W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji

i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do

spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w szkołach

rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Beneficjentami szkoleń są instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej działalność szkoleniową.

Limit środków dla działania na

lata 2007 – 2013: 40 000 000 euro

Termin naboru wniosków:

5.10. – 13.11.2009 r.

30.09. – 29.10.2010 r.

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 321

Liczba zawartych umów ogółem:

52

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób

zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” w poszczególnych województwach:

0 5 10 15 20 25 30 35

Cały kraj

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

16

19

18

13

20

17

15

20

16

18

14

18

20

16

23

24

34

wnioski złożone

zawarte umowy

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

5


UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Działanie 112

Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub

zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie

gospodarstwa rolnego.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 420 000 000 euro

Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania „Ułatwianie

startu młodym rolnikom”:

Terminy naborów wniosków:

03.03. – 31.12.2008 r.

25.03. – 31.12.2009 r.

17.08. – 31.12.2010 r.

% realizacji alokacji – 25,43

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 20 602

Liczba wydanych decyzji ogółem:

16 276

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 7 398

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

12 898

10 277

6 495

5 058

1 209 941

2008 2009 2010

złożone wnioski wydane decyzje

Płatności realizowane w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

80

67,6

60

42,8

36,5 37,6

40

26,0

26,5

18,3 19,7

16,8

9,6

7,6 11,2 4,6 8,0 9,9 13,3

20

5,3

6,6 6,54,0

5,3 5,2

3,3

2,5 3,9

3,5

2,92,8

1,6

1,4 1,0 2,0

0

lipiec 2008

wrzesień 2008

listopad 2008

styczeń 2009

marzec 2009

maj 2009

lipiec 2009

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

6


RENTY STRUKTURALNE

Działanie 113

Działanie to ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej

wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw

rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Pomoc

będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym na powiększenie

prowadzonego już przez nich gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych

będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą

działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka) i którzy

zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 2 549 600 000 euro

Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania „Renty

strukturalne”:

Terminy naborów wniosków:

25.06. – 20.08.2007 r.

30.06. – 08.07.2008 r.

01.09. – 10.09.2010 r.

12 000

8 000

8 884

8 181

6 693 6 985

11 463

% realizacji alokacji – 40,93

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 28 528

4 000

2 283

Liczba wydanych decyzji ogółem:

15 961

0

kampania 2007 kampania 2008 kampania 2010

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 2 506 268

w tym:

zobowiązania z lat 2004 – 2006

2 058 854 dla 53 072 beneficjentów

zobowiązania z lat 2007 – 2013

447 414 dla 14 522 beneficjentów

złożone wnioski

wydane decyzje

Miliony zł

100

80

60

40

20

0

listopad 2007

styczeń 2008

Płatności realizowane w ramach działania „Renty strukturalne” w ujęciu miesięcznym:

marzec 2008

maj 2008

lipiec 2008

wrzesień 2008

listopad 2008

styczeń 2009

marzec 2009

maj 2009

lipiec 2009

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

zobowiązania z lat 2004-2006 zobowiązania z lat 2007-2013

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

7


Działanie 121 114

KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH

PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW

Celem działania jest umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystanie

z doradztwa w celu:

• dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross – compliance) tj. w zakresie

gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt,

zdrowotności roślin;

• zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;

• wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;

• ochrony środowiska naturalnego;

• poprawy bezpieczeństwa pracy.

Beneficjentem działania są rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają

gospodarstwo rolne (i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności

bezpośrednie) lub las.

Limit środków dla działania na

lata 2007 – 2013:

118 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

15.04. – 31.12.2009 r.

16.08. – 31.12.2010 r.

od 01.01.2011 r.

% realizacji alokacji – 1,35

Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania „Korzystanie

z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”

10 000

8 000

6 000

4 000

8 139

6 712

9 536

7 051

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 18 841

Liczba wydanych decyzji

ogółem: 14 209

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 2 835

2 000

0

1 166

446

2009 2010 2011

złożone wnioski wydane decyzje

Płatności realizowane w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników

i posiadaczy lasów” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

maj 2010

czerwiec 2010

0,7 0,8 0,7

lipiec 2010

sierpień 2010

wrzesień 2010

październik 2010

listopad 2010

grudzień 2010

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

8

1,3

1,6

styczeń 2011

luty 2011


D

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Działanie 121

Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze

wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości

produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej

z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania

zwierząt.

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub

zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej.

Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność

rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W przypadku osoby fizycznej jest to osoba pełnoletnia

i taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy

udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji

PROW 2007 – 2013, nie może przekroczyć 300 000 zł.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 1 849 068 111 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Modernizacja

gospodarstw rolnych”:

Terminy naborów wniosków:

09.11. – 13.12.2007 r.

21.04. – 28.04.2009 r.

03.01. – 28.01.2011 r.

% realizacji alokacji – 46,78

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 77 912

Liczba zawartych umów ogółem:

34 373

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 34 906

40 000

30 000

20 000

10 000

0

34 677

24 863

18 372

19 937

14 436

0

kampania 2007 kampania 2009 kampania 2011

złożone wnioski zawarte umowy

Miliony zł

Płatności realizowane w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ujęciu miesięcznym:

300

200

100

0

listopad 2008

240,4

252,2

204,8

217,6

228,4

190,5

163,4

142,1

151,5 163,6

68,3 94,5 115,9

113,5 133,8 148,6 157,6

105,6 141,9

111,1

68,3

96,6 87,6

90,770,7

0,3 5,4 31,3

styczeń 2009

marzec 2009

maj 2009

lipiec 2009

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

9


Działanie 123

ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ

PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw

w sektorze przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, uwarunkowanej wzrostem wartości

dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii

produkcji, jak również poprawie warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub

nowowprowadzanych standardów.

Beneficjentem działania jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która:

• posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów

rolnych;

• działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub

przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót

nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 932 000 000 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Zwiększanie

wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”:

Terminy naborów wniosków:

23.04. – 09.05.2008 r.

15.04. – 21.04.2009 r.

17.11. – 16.12.2009 r.

12.08. – 10.09.2010 r.

% realizacji alokacji – 16,63

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 2 614

Liczba zawartych umów ogółem:

959

1 000

800

600

400

200

0

989

818 807

503

431

25

2008 2009 2010

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 646

złożone wnioski

zawarte umowy

Płatności realizowane w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

i leśnej” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

100

80

60

40

20

0

lipiec 2009

20,6

18,4 20,0 12,0

2,9 3,5 16,1

11,4

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

58,9

46,0

69,9

maj 2010

41,0

24,2

lipiec 2010

92,5

wrzesień 2010

37,3 32,7

30,3 28,9 26,8 28,4

listopad 2010

styczeń 2011

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

10


Działanie 125

POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY

ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM

ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Działanie wdrażane w ramach dwóch schematów:

• schemat I – Scalanie gruntów;

• schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Cel działania:

Schemat I

• Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych;

• Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów

do zabudowań gospodarczych;

• Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej

i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

Schemat II

• Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych;

• Zwiększenie retencji wodnej;

• Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Beneficjentem działania jest :

Schemat I – Starosta

Schemat II – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 637 531 111 euro

w tym:

schemat I Scalanie gruntów –

160 000 000 euro,

schemat II Gospodarowanie rolniczymi

zasobami wodnymi – 477 531 111 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne

w zależności od województw

% realizacji alokacji – 1,49

Liczba złożonych wniosków ogółem:

388

w tym: schemat I – 72

schemat II – 316

Płatności realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa

i leśnictwa” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

10

8

6

4

2

0

5,21 5,63

1,76 2,41 1,30

1,00

0,12 0,36

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

sierpień 2010

9,45

wrzesień 2010

październik 2010

listopad 2010

grudzień 2010

1,82

0,60

8,48

styczeń 2011

luty 2011

Liczba wydanych decyzji ogółem: 265

w tym: schemat I – 46

schemat II – 219

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 72

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

11


Działanie 126

PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ

ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA KLĘSK

ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH

DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH

Pomoc może być przeznaczona na inwestycje związane z przywracaniem potencjału produkcji rolnej

w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniki działania niekorzystnych zjawisk

atmosferycznych (powódź, osuwiska ziemi).

Pomoc ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Wsparcie

przyznaje się i wypłaca do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód w majątku trwałym, plantacjach,

wieloletnich, maszynach oraz w pogłowiu zwierząt gospodarskich, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska

atmosferyczne, oszacowanych przez komisję i do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi

na jedno gospodarstwo maksymalnie 300 tys. zł.

Limit środków dla działania na lata 2007 – 2013:

100 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

30.09. – 12.11.2010 r.

30.11. – 30.12.2010 r.

02.02. – 15.03.2011 r.

Liczba złożonych wniosków ogółem:2 637

Liczba wydanych decyzji ogółem: 305

Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku

wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” w poszczególnych

województwach:

0 200 400 600 800 1000

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

29

73

15

12

1

1

39

0

26

5

137

230

306

275

683

805

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

12


Działanie 132

UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI

ŻYWNOŚCI

Cel działania:

• Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

• Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości;

• Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości

żywności. Działanie jest realizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Beneficjentem działania jest producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) oraz wytwarza produkty

uczestniczące w systemach jakości żywności.

Limit środków dla działania na lata 2007 – 2013:

80 000 000 euro

Terminy naborów wniosków: od 15.04.2009 r.

% realizacji alokacji – 0,89

Liczba złożonych wniosków ogółem: 15 691

Liczba wydanych decyzji ogółem: 12 527

Liczba zrealizowanych płatności: 4 703

Płatności realizowane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

w ujęciu miesięcznym:

Tysiące zł

800

600

400

200

0

czerwiec 2010

29,3 77,9 163,6 256,6 235,7

lipiec 2010

sierpień 2010

wrzesień 2010

październik 2010

listopad 2010

545,8 475,5

706,5

grudzień 2010

styczeń 2011

luty 2011

353,2

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

13


DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE

Działanie 133

Celem działania jest:

• zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności;

• pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności;

• pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności;

• wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

Beneficjentem działania są grupy producentów.

Aby kwalifikować się do wsparcia grupa producentów musi:

• skupiać podmioty, które aktywnie uczestniczą w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych

produktów lub sposobu produkcji co musi być potwierdzone przedstawieniem dokumentów

potwierdzających, że grupa producentów, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej skupione w tej grupie producentów wytwarzają lub produkują na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, których dotyczy działanie;

• pochodzić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działać na podstawie stosownej umowy lub innego

właściwego dokumentu określającego jej strukturę, cel i sposób działania.

Za grupę producentów nie uznaje się organizacji branżowych i międzybranżowych reprezentujących jeden lub

więcej sektorów.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 30 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

od 28.09.2009 r.

% realizacji alokacji – 0,14

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 8

Liczba zawartych umów ogółem: 3

Liczba zrealizowanych płatności: 4

dla 2 różnych beneficjentów

Płatności realizowane w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” w ujęciu miesięcznym:

Tysiące zł

120

105,4

90

60

35,2

28,3

30

0,0 0,0 0,0 0,0

0

lipiec 2010

sierpień 2010

wrzesień 2010

październik 2010

listopad 2010

grudzień 2010

styczeń 2011

luty 2011

0,0

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

14


GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Działanie 142

Celem działania jest wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej

w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów

rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach

członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu,

w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych.

Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach.

Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania

w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz

w okresie swojej działalności.

Limit środków dla działania na lata 2007 – 2013:

140 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

od 16.07.2007 r.

% realizacji alokacji – 28,51

Liczba złożonych wniosków ogółem: 528

Liczba wydanych decyzji ogółem: 514

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 932

w tym:

zobowiązania z lat 2004 – 2006 – 268

zobowiązania z lat 2007 – 2013 – 664

Płatności realizowane w ramach działania „Grupy producentów rolnych” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

12

10

8

6

4

2

0

maj 2008

lipiec 2008

wrzesień 2008

listopad 2008

styczeń 2009

marzec 2009

maj 2009

lipiec 2009

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

zobowiązania z lat 2007 - 2013 zobowiązania z lat 2004-2006

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

15


Działanie 211/212

WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH

GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH

WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW)

Działanie jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych na obszarach,

na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty

wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania, kompensują istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza

granicami ONW.

Celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności

obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie

zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 2 448 750 000 euro

Terminy naborów wniosków:

15.03. – 11.06.2007 r.

15.03. – 09.06.2008 r.

15.03. – 09.06.2009 r.

15.03. – 11.06.2010 r.

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 2 997 721

Liczba wydanych decyzji ogółem:

2 922 231

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 3 004 855

% realizacji alokacji – 55,07

Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”:

800 000

600 000

400 000

200 000

0

756 344 755 658 751 203 734 516

737 734 744 588 741 803 698 106

2007 2008 2009 2010

Miliony zł

złożone wnioski

wydane decyzje

Płatności realizowane w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” w ujęciu miesięcznym:

800

600

400

200

0

styczeń 2008

marzec 2008

maj 2008

lipiec 2008

wrzesień 2008

listopad 2008

styczeń 2009

marzec 2009

maj 2009

lipiec 2009

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

16


Działanie 214

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY (PŁATNOŚCI

ROLNOŚRODOWISKOWE)

W ramach programu rolnośrodowiskowego będzie realizowanych 9 pakietów rolnośrodowiskowych:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

Pakiet 9. Strefy buforowe

W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań,

wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności przywracanie

walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności

biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie

użytkowanie gleb i ochrona wód oraz ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich

i lokalnych odmian roślin uprawnych. Beneficjentem działania jest rolnik.

Limit środków dla działania na lata

2007–2013: 2 314 861 111 euro

Terminy naborów wniosków:

15.03. – 09.06.2008 r.

15.03. – 09.06.2009 r.

15.03. – 11.06.2010 r.

% realizacji alokacji – 36,78

Liczba złożonych wniosków ogółem: 367 648

w tym:

zobowiązania z lat 2004 – 2006 – 243 128

zobowiązania z lat 2007 – 2013 – 124 520

Liczba wydanych decyzji ogółem: 348 715

w tym:

zobowiązania z lat 2004-2006 – 234 162

zobowiązania z lat 2007-2013 – 114 553

Liczba zrealizowanych płatności ogółem:

525 500

w tym:

zobowiązania z lat 2004 – 2006 – 317 889

zobowiązania z lat 2007 – 2013 – 207 611

Miliony zł

Płatności realizowane w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”

w ujęciu miesięcznym:

600

500

400

300

200

100

0

luty 2008

kwiecień 2008

czerwiec 2008

sierpień 2008

październik 2008

grudzień 2008

luty 2009

kwiecień 2009

czerwiec 2009

sierpień 2009

październik 2009

grudzień 2009

luty 2010

kwiecień 2010

czerwiec 2010

sierpień 2010

październik 2010

grudzień 2010

luty 2011

zobowiązania z lat 2004-2006 zobowiązania z lat 2007-2013

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

17


Działanie 221/223

ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ

ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE

Działanie to wdrażane będzie w ramach dwóch schematów:

• Schemat I – zalesianie gruntów rolnych;

• Schemat II – zalesianie gruntów innych niż rolne.

Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów uprawianych rolniczo, zakładanych sztucznie (poprzez

sadzenie). Pomoc udzielana w ramach Schematu I dotyczy:

• założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie);

• pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna);

• utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa).

Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów

odłogowanych, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w tym ochrona przed

erozją. Zakłada się tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów.

Celem działania jest powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej

stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy

ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.

Beneficjentem działania jest rolnik – właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne,

z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb

Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 513 501 520 euro

Terminy naborów wniosków:

01.08. – 01.10.2007 r.

01.08. – 30.09.2008 r.

01.06. – 31.07.2009 r.

01.06. – 31.08.2010 r.

Liczba złożonych wniosków ogółem: 10 860

Liczba wydanych decyzji ogółem: 6 358

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 35 737

w tym:

zobowiązania z lat 2004 – 2006 – 23 707

zobowiązania z lat 2007 – 2013 – 12 030

% realizacji alokacji – 18,28

Płatności realizowane w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż

rolne” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

50

40

30

20

10

0

lipiec 2008

wrzesień 2008

listopad 2008

styczeń 2009

marzec 2009

maj 2009

lipiec 2009

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

zobowiązania z lat 2004-2006 zobowiązania z lat 2007-2013

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

18


Działanie 226

ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ

ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY I WPROWADZENIE

INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Działanie ma na celu odnawianie i pielęgnowanie drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne

i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym

uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pomoc będzie realizowana w oparciu o kompleksowe

projekty obejmujące lasy.

Beneficjentem pomocy są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – Nadleśnictwa

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013:

100 000 000 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania

„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez

katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”:

Terminy naborów wniosków:

16.12. – 17.12.2009 r.

5.10. – 13.12.2010 r.

200

150

169

Liczba złożonych wniosków ogółem:

276

100

98

107

Liczba zawartych umów ogółem: 98

50

0

0

2009 2010

złożone wnioski

zawarte umowy

Liczba złożonych wniosków w naborze 2010 w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego

przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” w ujęciu miesięcznym:

0 5 10 15 20

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

7

7

8

10

19

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

19


Działanie 311

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI

NIEROLNICZEJ

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez

rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie

na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach

wiejskich.

Beneficjentem działania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik co najmniej przez 12

miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 345 580 000 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej”:

Terminy naborów wniosków:

05.06. – 07.11.2008 r.

15.04. – 31.12.2009 r.

24.08. – 31.12.2010 r.

10 000

8 000

6 000

8 817

% realizacji alokacji – 17,90

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 16 705

4 000

2 000

4 050 3 838

2 056 2 321

1 631

Liczba zawartych umów ogółem:

6 008

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 3 451

0

2008 2009 2010

złożone wnioski

zawarte umowy

Miliony zł

Płatności realizowane w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

w ujęciu miesięcznym:

25

20,6

20

14,3 16,2 15,7

13,3

13,8 14,0

15

11,5 11,912,5

10,010,1

7,7

9,0 7,9 7,7 8,2 7,5

10

5

0

luty 2009

0,1 0,8 1,5 2,9 8,7 7,8

19,3

kwiecień 2009

czerwiec 2009

sierpień 2009

październik 2009

grudzień 2009

luty 2010

kwiecień 2010

czerwiec 2010

sierpień 2010

październik 2010

grudzień 2010

luty 2011

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

20


TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 312

Celem działanie jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjentem działania jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej

10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Limit środków dla działania na lata

2007 – 2013: 1 023 583 600 euro

Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania „Tworzenie

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” :

Terminy naborów wniosków:

05.05. – 18.05.2009 r.

28.06. – 09.07.2010 r.

12 000

9 000

10 540

% realizacji alokacji – 3,26

Liczba złożonych wniosków

ogółem: 15 523

6 000

3 000

4 983

2 249

Liczba zawartych umów ogółem:

2 850

0

2009 2010

601

Liczba zrealizowanych płatności

ogółem: 1 239

złożone wnioski

zawarte umowy

Płatności realizowane w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

20

18,05 17,86

13,99

15

12,37 12,27 11,69

9,22

7,82 8,15

10

6,29 6,94 5,33

5

0,04 0,55 0,28 2,21

0

listopad 2009

grudzień 2009

styczeń 2010

luty 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

sierpień 2010

wrzesień 2010

październik 2010

listopad 2010

grudzień 2010

styczeń 2011

luty 2011

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

21


Działanie 321

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI

I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy

infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy, co przyczyni się do poprawy

warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

• gospodarki wodno – ściekowej w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę,

b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;

• tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

• wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii

geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Beneficjentem działania jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca

zadania określone w zakresie pomocy.

Limit środków EFRROW dla działania na lata

2007 – 2013:

1 166 469 740 euro

Płatności realizowane w ramach działania „Podstawowe

usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej” w ujęciu miesięcznym:

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne w

zależności od województw

% realizacji alokacji – 4,71

Liczba złożonych wniosków ogółem: 2 493

Liczba zawartych umów ogółem: 2 005

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 457

Miliony zł

100

80

60

40

20

0

marzec 2010

84,9

63,8

46,8

51,1

29,6

2,4 2,6 2,8 8,012,919,7 12,3

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej” w poszczególnych województwach:

0 50 100 150 200 250 300 350

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

62

69

61

66

108

127

115

125

102

119

130

146

121

135

80

103

121

93

102

92

117

152

169

187

189

185

201

212

228

215

251

315

wnioski złożone

zawarte umowy

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

22


Działanie 313/322/323

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój

tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz

wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Beneficjentem działania jest osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka

samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status

organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie).

Limit środków EFRROW dla działania na lata

2007 – 2013: 442 185 000 euro

Płatności realizowane w ramach działania „Odnowa

i rozwój wsi” w ujęciu miesięcznym:

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne

w zależności od województw

% realizacji alokacji – 20,71

Liczba złożonych wniosków ogółem: 6 378

Liczba zawartych umów ogółem: 3 694

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 1 580

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

w poszczególnych województwach:

Miliony zł

100

80

60

40

20

0

listopad 2009

50,1 53,1

31,6

45,2

26,4 31,0 26,4

0,11,92,0 10,7 23,8

22,9

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

wrzesień 2010

listopad 2010

0 200 400 600 800 1000

91,4

styczeń 2011

54,6 63,0

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

95

89

179

132

108

138

132

316

241

220

192

291

246

218

250

275

238

238

219

265

366

399

428

411

391

428

527

472

543

551

642

832

wnioski złożone

zawarte umowy

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

23


WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

Działanie 413

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji

projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia

na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie

powstawania nowych miejsc pracy.

Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów

kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań:

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

• Odnowa i rozwój wsi,

oraz innych projektów zwanych „małymi projektami”, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub

zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Limit środków EFRROW dla działania „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” na lata 2007 – 2013:

496 400 000 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw

% realizacji alokacji – 0,85

Liczba złożonych wniosków ogółem: 14 996

Liczba zawartych umów ogółem: 4 388

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 1 184

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w poszczególnych województwach:

0 500 1000 1500 2000

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

89

264

183

143

215

221

325

166

312

315

233

171

369

300

541

535

477

541

621

605

634

707

684

880

908

865

918

1043

1400

1432

1486

1801

wnioski złożone

zawarte umowy

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

24


WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

Działanie 421

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizacje projektów współpracy międzyregionalnej

i międzynarodowej:

• zawartych w LSR;

• nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

Projekty współpracy:

• muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;

• mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się

zagadnieniem Rozwoju obszarów wiejskich;

• jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, wówczas poniesione przez nie koszty

nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowane;

• jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej

części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (EFRROW);

• jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty

organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków

projektu współpracy, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowany i powinny stanowić integralną cześć

projektu współpracy.

Limit środków EFRROW dla działania „Wdrażanie

projektów współpracy” na lata 2007 – 2013:

12 000 000 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne w zależności od

województw

% realizacji alokacji – 0,04

Liczba złożonych wniosków ogółem: 173

Liczba zawartych umów ogółem: 54

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 12

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

25


Działanie 431

FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA,

NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

Działanie ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy lokalnych grup działania wybranych

w ramach realizacji osi 4 PROW 2007 – 2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji

lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez

to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania

potencjału obszarów wiejskich.

W 2008 r. Samorządy Województw ogłosiły konkursy na wybór lokalnych grup działania (LGD)

do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013. Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju

składano pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja ”.

Limit środków EFRROW dla działania

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

nabywanie umiejętności i aktywizacja” na lata

2007 – 2013: 121 600 000 euro

Terminy naborów wniosków:

terminy naboru wniosków są różne

w zależności od województw

% realizacji alokacji – 12,32

Liczba złożonych wniosków ogółem: 1 018

Liczba zawartych umów ogółem: 735

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 1 714

Płatności realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności

i aktywizacja” w ujęciu miesięcznym:

Miliony zł

10

8

6

4

2

0

7,4 8,5 6,7

7,4

4,7 6,3

5,3 6,0

6,3

4,0 4,0

1,7

1,4 1,0

wrzesień 2009

listopad 2009

styczeń 2010

marzec 2010

maj 2010

lipiec 2010

6,2

5,0

wrzesień 2010

listopad 2010

styczeń 2011

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,

nabywanie umiejętności i aktywizacja” w poszczególnych województwach:

3,8

2,5

0 30 60 90 120

Dolnośląskie

Kujawsko - pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

23

25

29

31

37

39

36

39

33

37

29

31

39

40

48

48

45

45

57

60

56

60

65

78

76

76

78

79

93

94

107

120

wnioski złożone

zawarte umowy

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

26


Pomoc techniczna

POMOC TECHNICZNA

Pomoc jest udzielana na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania,

monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu. Ponadto ma na celu wdrożenie sprawnego

i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji a także utworzenie i zapewnienie

funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach pomocy możliwe jest finansowanie działań

informacyjno – promocyjnych dotyczących następnego okresu programowania oraz ocen ex post, audytów

i przygotowywania końcowych sprawozdań dotyczących poprzedniego okresu programowania.

W ramach Pomocy technicznej realizowane będą trzy schematy:

Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji

Programu

Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne

Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Limit środków dla „Pomocy Technicznej” na lata

2007 – 2013: 266 600 000 euro

Płatności realizowane w ramach „Pomocy

Technicznej” w ujęciu miesięcznym:

Terminy naborów wniosków: od 11.03.2009 r.

% realizacji alokacji – 3,77

Liczba złożonych wniosków ogółem: 649

Liczba zawartych umów ogółem: 401

Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 234

Miliony zł

8

7

6

5

4

3

2

1

0

grudzień 2009

luty 2010

2,1

2,1 2,0 2,7 2,5 3,7

2,1 2,6

0,4 0,6

kwiecień 2010

czerwiec 2010

sierpień 2010

3,7

2,6

6,8

5,5

październik 2010

grudzień 2010

luty 2011

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania „Pomoc Techniczna”:

0 20 40 60 80 100

0,7

MRiRW

ARiMR

MF

UZP

ARR

FAPA

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

7

5

1

2

4

3

8

8

8

8

17

21

19

15

17

25

24

16

20

23

16

17

15

19

23

27

28

27

27

33

33

41

45

38

40

38

36

39

46

50

58

100

wnioski złożone

zawarte umowy

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

27


Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wg stanu na dzień 28 lutego 2011 r.

Kod działania Nazwa działania Terminy naboru wniosków

Limit środków dla

działania

na lata 2007-2013

(EUR) wkład UE

liczba

Złożone wnioski Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne) Zrealizowane płatności

Kwota umów / decyzji (zł)

%

Kwota umów / decyzji (zł)

wypłacona kwota (zł)

liczba umów

liczba liczba różnych

złożonych

Ogółem EFRROW / decyzji

płatności beneficjentów

wniosków

Ogółem EFRROW Ogółem EFRROW

oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 5 630 649 500,00 168 070 21 992 161 501,66 16 514 795 510,55 95 444 56,79% 8 546 784 799,87 6 410 090 275,66

111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

05.10.2009 r. - 13.11.2009 r.

30.09.2010 r. - 29.10.2010 r.

2 947

717

wykor

lim

śro

EFR

256 426 10 848 274 183,28 8 134 480 512,65 3

30 000 000,00 321 244 572 195,51 183 429 146,63 52 16,20% 46 818 025,00 35 113 518,75 0 0 0,00 0,00

112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 315 000 000,00 20 602 1 353 800 000,00 1 015 350 000,00 16 276 79,00% 1 071 975 000,00 803 981 250,00 7 398 7 398 413 250 000,00 309 937 500,00

nabór 2008 03.03.2008r. - 31.12.2008r. 6 495 324 750 000,00 243 562 500,00 5 058 77,88% 252 900 000,00 189 675 000,00 7 398 7 398 413 250 000,00 309 937 500,00

nabór 2009 25.03.2009 r. - 31.12.2009 r. 1 209 61 700 000,00 46 275 000,00 941 77,83% 48 300 000,00 36 225 000,00

nabór 2010 17.08.2010 r. - 31.12.2010 r. 12 898 967 350 000,00 725 512 500,00 10 277 770 775 000,00 578 081 250,00

113 Renty strukturalne² 1 912 200 000,00 28 528 30 680 334,51 23 010 250,88 15 961 55,95% 19 670 069,27 14 752 551,95 2 506 268 67 594 4 090 726 983,93 3 068 032 300,68

zobowiązania za okres 2007-2013 - Kampania 2007 25.06.2007 r. - 20.08.2007 r. 8 884 7 839 708,02 5 879 781,01 6 693 75,34% 8 253 974,15 6 190 480,61 447 414 14 522 503 789 775,64 377 841 080,37

zobowiązania za okres 2007-2013 - Kampania 2008 30.06.2008 r. - 08.07.2008 r. 8 181 8 091 874,49 6 068 905,87 6 985 85,38% 8 675 618,12 6 506 713,59

zobowiązania za okres 2007-2013 - Kampania 2010 01.09.2010 r. - 10.09.2010 r. 11 463 14 748 752,00 11 061 564,00 2 283 2 740 477,00 2 055 357,75

zobowiązania za okres 2004-2006 2 058 854 53 072 3 586 937 208,29 2 690 191 220,31

114 Korzystanie z usług doradczych 88 500 000,00 18 841 82 907 700,00 62 180 775,00 14 209 75,42% 59 751 050,00 44 813 287,50 2 835 2 827 6 343 320,00 4 757 490,00

kampania 2009 15.04.2009 r. - 31.12.2009 r. 8 139 29 183 500,00 21 887 625,00 6 712 24 175 550,00 18 131 662,50

kampania 2010 16.08.2010 r. - 31.12.2010 r. 9 536 47 626 500,00 35 719 875,00 7 051 33 345 800,00 25 009 350,00

kampania 2011 od 01.01.2011 r. 1 166 6 097 700,00 4 573 275,00 446 2 229 700,00 1 672 275,00

121 Modernizacja gospodarstw rolnych 1 397 171 500,00 77 912 11 202 511 400,15 8 401 883 550,11 34 373 44,12% 4 734 978 978,15 3 551 234 233,61 34 906 27 276 3 596 212 912,71 2 697 159 400,02

nabór 2007 09.11.2007r. - 13.12.2007r. 18 372 2 278 479 151,99 1 708 859 363,99 14 436 78,58% 1 832 789 337,37 1 374 592 003,03 34 906 27 276 3 596 212 912,71 2 697 159 400,02

nabór 2009 21.04.2009r. - 28.04.2009r. 24 863 3 709 253 089,17 2 781 939 816,88 19 937 80,19% 2 902 189 640,78 2 176 642 230,59

nabór 2011 03.01.2011 r. - 28.01.2011 r. 34 677 5 214 779 158,99 3 911 084 369,24 0 0,00 0,00

123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 699 000 000,00 2 614 6 899 440 092,11 5 174 580 069,08 959 36,69% 1 508 557 946,65 1 131 418 459,99 646 514 621 930 618,43 466 447 963,37

125

nabór 2008 23.04.2008r. - 09.05.2008 r. 818 1 631 536 714,11 1 223 652 535,58 503 61,49% 829 106 245,22 621 829 683,92 646 514 621 930 618,43 466 447 963,37

nabór 2009

15.04.2009 r. - 21.04.2009 r.

17.11.2009 r. - 16.12.2009 r.

807 1 902 297 255,36 1 426 722 941,52 431 53,41% 662 427 658,28 496 820 743,71

nabór 2010 12.08.2010 r.-10.09.2010 r. 989 3 365 606 122,64 2 524 204 591,98 25 17 024 043,15 12 768 032,36

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

483 778 000,00 388 1 752 515 077,15 1 335 060 692,16 265 68,30% 916 974 854,75 687 732 816,82 72 21 38 125 272,55 28 577 959,86

Schemat I

termin naboru wniosków w

72 330 731 059,92 261 097 918,12 46 63,89% 233 137 252,37 174 851 615,08 72 21 38 125 272,55 28 577 959,86

Schemat II

zależności od województwa

316 1 421 784 017,23 1 073 962 774,04 219 69,30% 683 837 602,38 512 881 201,74

126

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku

wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich

działań zapobiegawczych

75 000 000,00 2 637 189 448 702,10 142 086 526,58 305 16 854 560,32 12 640 920,24 0 0 0,00 0,00

nabór 2010

30.09.2010 r. - 12.11.2010 r.

30.11.2010 r. - 30.12.2010 r.

2 544 181 767 941,30 136 325 955,98 305 16 854 560,32 12 640 920,24

nabór 2011 02.02.2011 r. -15.03.2011 r. 93 7 680 760,80 5 760 570,60 0 0,00 0,00

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności od 15.04.2009 r. 60 000 000,00 15 691 81 914 420,00 61 435 815,00 12 527 79,84% 65 585 610,00 49 189 207,50 4 703 4 327 2 843 944,83 2 132 941,35

133 Działania informacyjne i promocyjne od 28.09.2009 r. 22 500 000,00 8 46 494 924,33 34 871 193,25 3 37,50% 294 013,00 220 509,75 4 2 168 964,84 126 723,63

141

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania z lat 2004-

2006

442 500 000,00 389 953 152 512 1 916 701 408,01 1 437 525 399,90

142 Grupy producentów rolnych 105 000 000,00 528 107 876 655,80 80 907 491,85 514 97,35% 105 324 692,73 78 993 519,55 932 472 161 970 757,98 119 782 833,84

211/212

zobowiązania za okres 2007-2013 od 16.07.2007 r. 528 107 876 655,80 80 907 491,85 514 97,35% 105 324 692,73 78 993 519,55 664 378 117 828 552,63 86 676 180,67

zobowiązania za okres 2004-2006 268 94 44 142 205,35 33 106 653,17

oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 4 302 801 216,00

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o

niekorzystnych warunkach gospodarowania

1 959 000 000,00

3 376

505

2 997

721

4 451 769 121,73 3 561 415 297,38 3 277 402 97,06% 9 167 522 057,67 7 334 017 646,14

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

28

3 566

092

858 392 9 060 095 129,46 7 248 065 140,99 4

2 922 231 97,48% 5 293 552 403,46 4 234 841 922,77 3 004 855 815 090 5 295 673 681,35 4 236 527 793,92

kampania 2007 15.03.2007 r. - 11.06.2007 r. 756 344 737 734 97,54% 1 345 217 611,26 1 076 174 089,01 3 004 855 815 090 5 295 673 681,35 4 236 527 793,92

kampania 2008 15.03.2008 r. - 09.06.2008 r. 755 658 744 588 98,54% 1 361 451 650,49 1 089 161 320,39

kampania 2009 16.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 751 203 741 803 1 359 204 210,95 1 087 363 368,76

kampania 2010 15.03.2010 r. - 11.06.2010 r. 734 516 698 106 95,04% 1 227 678 930,76 982 143 144,61

214 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 1 853 000 000,00 367 648 3 703 461 385,98 2 962 769 108,78 348 715 94,85% 3 497 237 327,40 2 797 789 861,92 525 500 117 288 3 401 538 298,47 2 721 230 565,96

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2008 15.03.2008 r. - 09.06.2008 r. 21 724 184 017 523,32 147 214 018,66 20 537 94,54% 168 937 556,61 135 150 045,29 207 611 59 502 1 077 017 965,34 861 614 330,22

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2009 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 16 940 170 491 484,30 136 393 187,44 16 230 95,81% 156 083 982,72 124 867 186,18


zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2009 - kontyn. 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 20 439 198 172 982,28 158 538 385,82 20 190 98,78% 189 758 177,48 151 806 541,98

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2010 15.03.2010 r. - 11.06.2010 r. 29 094 378 746 461,58 302 997 169,26 25 275 323 446 265,88 258 757 012,70

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2010 - kontyn. 15.03.2010 r. - 11.06.2010 r. 36 323 364 022 919,09 291 218 335,27 32 321 309 253 618,61 247 402 894,89

zobowiązania PROW 2004-2006 - (część nowe 2007) 15.05.2006 r. - 31.08.2006 r. 18 759 170 905 245,14 136 724 196,11 18 288 97,49% 166 751 536,11 133 401 228,89 317 889 70 735 2 324 520 333,13 1 859 616 235,74

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2007) 01.03.2007 r. - 11.06.2007 r. 44 497 516 416 137,21 413 132 909,77 43 210 97,11% 508 771 069,64 407 016 855,71

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2008) 15.03.2008 r. - 09.06.2008 r. 68 054 683 626 078,37 546 900 862,70 66 062 97,07% 679 453 253,40 543 562 602,72

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2009) 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 64 376 626 173 266,73 500 938 613,38 63 164 624 360 106,91 499 488 085,53

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2010) 15.03.2010 r. - 11.06.2010 r. 47 442 410 889 287,96 328 711 430,37 43 438 91,56% 370 421 760,04 296 337 408,03

221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 410 801 216,00 10 860 227 681 264,35 182 145 011,48 6 358 58,55% 138 739 678,81 110 991 743,05 35 737 11 529 362 883 149,64 290 306 781,11

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2007 01.08.2007 r. - 01.10.2007 r. 2 713 72 277 231,76 57 821 785,41 2 036 75,05% 51 794 803,60 41 435 842,88 12 030 4 536 176 714 631,62 141 371 704,90

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2008

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2009

01.08.2008 r. - 30.09.2008 r.

(kontyn.) 01.06.- 31.07.2008 r.

01.06.2009 r. - 31.07.2009 r.

(kontyn.) 15.03.- 09.06.2009 r.

1 851 35 191 961,86 28 153 569,49 1 163 62,83% 24 157 366,80 19 325 893,44

2 438 51 070 021,40 40 856 017,12 2 065 84,70% 45 368 932,30 36 295 145,84

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2010

01.06.2010 r. - 31.08.2010 r.

(kontyn.) 15.03.- 11.06.2010 r.

2 677 60 602 638,98 48 482 111,18 360 11 909 388,11 9 527 510,49

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2008 01.08.2008 r. - 30.09.2008 r. 413 4 091 477,05 3 273 181,64 268 64,89% 2 475 417,10 1 980 333,68

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2009

01.06.2009 r. - 31.07.2009 r.

(kontyn.) 15.03.2009 r. -

09.06.2009 r.

398 2 397 442,00 1 917 953,60 304 76,38% 2 030 623,40 1 624 498,72

226

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2010

01.06.2010 r. - 31.08.2010

r.(kontyn.) 15.03.- 11.06.2010 r.

370 2 050 491,30 1 640 393,04 162 1 003 147,50 802 518,00

zobowiązania PROW 2004-2006 23 707 7 730 186 168 518,02 148 935 076,21

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i

wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

80 000 000,00 276 520 626 471,40 416 501 177,12 98 35,51% 237 992 648,00 190 394 118,40 0 0 0,00 0,00

nabór 2009 16.12.2009 r. - 17.12.2009 r. 169 368 668 892,30 294 935 113,84 98 237 992 648,00 190 394 118,40

nabór 2010 5.10.2010 r. -13.12.2010 r. 107 151 957 579,10 121 566 063,28 0 0,00 0,00

oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 2 635 527 440,00 41 099 15 617 278 922,14 10 151 523 993,31 14 557 35,42% 7 590 415 785,14 4 972 038 687,02 6 727 6 034 1 257 335 247,94 873 531 895,05

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 259 185 000,00 16 705 1 430 641 835,54 1 072 981 376,54 6 008 35,97% 509 992 148,00 382 494 110,97 3 451 3 189 253 004 886,09 189 753 661,85

nabór 2008 05.06.2008r. - 07.11.2008 r 4 050 331 309 319,62 248 481 989,72 2 056 50,77% 171 490 600,50 128 617 950,38 3 451 3 189 253 004 886,09 189 753 661,85

nabór 2009 15.04.2009 r. - 31.12.2009 r. 3 838 306 845 566,33 230 134 174,69 2 321 60,47% 186 752 289,00 140 064 216,72

nabór 2010 24.08.2010 r. -31.12.2010 r. 8 817 792 486 949,59 594 365 212,13 1 631 151 749 258,50 113 811 943,88

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 767 687 700,00 15 523 2 870 698 496,12 2 153 023 871,99 2 850 18,36% 449 853 053,83 337 389 790,28 1 239 1 157 133 041 513,98 99 781 134,06

nabór 2009 05.05.2009 r. - 18.05.2009 r. 4 983 803 494 975,55 602 621 231,62 2 249 340 540 043,33 255 405 032,45 1 239 1 157 133 041 513,98 99 781 134,06

nabór 2010 28.06.2010r. - 09.07.2010r. 10 540 2 067 203 520,57 1 550 402 640,37 601 109 313 010,50 81 984 757,83

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

1 166 469 740,00 2 493 7 552 260 401,19 4 709 709 391,33 2 005 80,43% 4 906 805 556,28 3 143 252 445,76 457 432 337 056 300,50 218 920 778,57

442 185 000,00 6 378 3 763 678 189,29 2 215 809 353,45 3 694 57,92% 1 723 765 027,03 1 108 902 340,01 1 580 1 455 534 232 547,37 365 076 320,57

oś 4 LEADER 630 000 000,00 16 187 1 755 921 843,05 1 244 070 906,87 5 177 31,98% 685 805 616,01 477 369 193,10 2 910 1 280 112 187 781,25 76 743 111,78

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

496 400 000,00 14 996 1 213 123 011,12 809 831 841,26 4 388 29,26% 487 241 354,70 318 517 745,32 1 184 943 23 849 594,91 16 750 468,24

4.1/413 "małe projekty" 11 176 199 706 033,94 159 727 433,83 2 980 26,66% 47 724 095,42 38 157 844,52 1 071 845 10 933 736,01 7 835 262,35

4.1/413 - 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 506 34 196 021,83 27 356 817,46 104 20,55% 6 765 936,00 5 412 748,80 28 27 1 423 962,50 1 055 532,40

4.1/413 - 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 745 75 305 545,41 60 244 436,33 94 12,62% 8 251 105,00 6 600 884,00 31 29 1 537 452,30 1 020 180,40

4.1/413 -

313/322/323

Odnowa i rozwój wsi 2 569 903 915 409,94 562 503 153,64 1 210 47,10% 424 500 218,28 268 346 268,00 54 54 9 954 444,10 6 839 493,09

421 Wdrażanie projektów współpracy

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

12 000 000,00 173 6 073 432,13 4 858 745,90 54 31,21% 1 831 172,75 1 464 938,18 12 8 56 604,26 17 095,65

121 600 000,00 1 018 536 725 399,80 429 380 319,71 735 72,20% 196 733 088,56 157 386 509,60 1 714 337 88 281 582,08 59 975 547,89

Pomoc Techniczna od 11.03.2009 r. 199 950 000,00 649 232 878 590,59 174 658 942,94 401 61,79% 125 084 773,00 93 813 579,75 234 21 40 233 498,06 30 175 123,09

Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu od 11.03.2009 r. 309 199 010 258,63 149 257 693,97 186 60,19% 104 656 864,00 78 492 648,00 118 21 30 322 236,02 22 741 676,81

Działania informacyjne i promocyjne od 11.03.2009 r. 134 15 397 683,59 11 548 262,69 81 60,45% 10 516 719,00 7 887 539,25 47 18 6 138 271,37 4 603 703,41

Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich od 11.03.2009 r. 206 18 470 648,37 13 852 986,28 134 65,05% 9 911 190,00 7 433 392,50 69 11 3 772 990,67 2 829 742,87

RAZEM³

1. Zaczernione pola nie są wypełniane ze względu na specyfikę działań

13 398 928

156,00

2. Prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności (dotyczy kwot przy złożonych wnioskach oraz wydanych decyzjach)

3. Kwota podana w pozycji limit środków RAZEM odnosi się do wszystkich działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013

4. Wykorzystanie limitu środków EFRROW według zapotrzebowań ARiMR

3 602

510

44 050 009 979,18 31 646 464 651,05 3 392 981 94,18% 26 115 613 031,70 19 287 329 381,67

6 523

680

999 126 21 318 125 839,99 16 362 995 783,56 3

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

29

More magazines by this user
Similar magazines