Pobierz raport środowiskowy GPEC 2011 - Gdańskie ...

gpec.pl

Pobierz raport środowiskowy GPEC 2011 - Gdańskie ...

20

11

Raport

środowiskowy


Od 2006 roku GPEC posiada certyfikat

potwierdzający zgodność Systemu

Zarządzania Środowiskiem z normą

ISO 14001.

Strategia środowiskowa

Od 2006 roku posiadamy certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania

Środowiskiem z normą ISO 14001.

Polityka środowiskowa wpisana jest w strategię firmy. Przywiązujemy szczególną wagę do zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Na bieżąco monitorujemy wpływ działalności firmy na otoczenie oraz podejmujemy i doskonalimy działania proekologiczne. Wdrażamy

nowoczesne i ekologiczne technologie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wykazujemy również dbałość o otoczenie,

pozostając m.in. w zgodzie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

W realizacji strategii środowiskowej wspierają nas też nasze wartości, wypracowane i wspólnie przyjęte przez pracowników.

Nasze wartości

działamy ze

świadomością

konsekwencji oraz

wpływu na otoczenie.

dbamy o stały rozwój

naszych umiejętności,

kompetencji

i organizacji.

relacje opieramy na

szacunku, współpracy

i otwartej komunikacji.

dostarczamy

rozwiązania

o ustalonej jakości,

stosując najlepsze

praktyki.

przestrzegamy

obowiązującego

prawa, ustalonych

zasad i norm

etycznych, jesteśmy

wiarygodnym

partnerem

w biznesie.

2

R aport środowiskowy 2011 R aport środowiskowy 2011 3


Ochrona

atmosfery

Zanieczyszczenie powietrza - działania proekologiczne

Wymagania prawne dotyczące działań proekologicznych są dziś coraz wyższe. Firma,

która chce być uznawana za nowoczesną, musi nie tylko im sprostać, ale także wykazać

się inicjatywą i zaproponować własne, innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie.

GPEC działa tak od lat.

Od roku 1991 zlikwidowaliśmy 152 kotłownie, które emitowały

znaczną ilość zanieczyszczeń, a odbiorców ciepła podłączyliśmy

do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo zmodernizowaliśmy

4 kotłownie zamieniając kotły opalane węglem lub koksem na

nowoczesne, ekologiczne kotły gazowe.

Od roku 1992 w GPEC realizujemy plan likwidacji „niskiej emisji”.

„Niska emisja” to strumień zanieczyszczeń wchodzący w skład spalin

emitowanych z kominów o stosunkowo małej wysokości. Obok

motoryzacji jest to główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza

w miastach. Ze względu na niewielką wysokość kominów i mały

zasięg rozprzestrzeniania się spalin powstające zanieczyszczenia

gazowe oraz pyły kumulują się w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.

Efekt ten potęgowany jest dodatkowo utrudnioną wentylacją miast

wynikającą z gęstej zabudowy.

W roku 2005 zmodernizowaliśmy kotłownię miałową znajdującą

się w pobliżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na nowoczesną

Elektrociepłownię produkującą energię elektryczną w skojarzeniu

z energią cieplną. Obiekt zasilany jest gazem ziemnym zaliczanym

do paliw ekologicznych. W efekcie znacznie zredukowana została

emisja zanieczyszczeń do środowiska. O 99% w stosunku do okresu

przed modernizacją została obniżona emisja dwutlenku siarki (SO 2

)

i pyłu, a o 50% emisja dwutlenku azotu (NO 2

) oraz dwutlenku węgla

(CO 2

). Emisja sadzy oraz toksycznego alfabenzoalfapirenu została

całkowicie wyeliminowana. Również w kolejnych latach będziemy

kierować nacisk na dalsze ograniczenie emisji rzeczywistej (CO 2

)

oraz ochronę zasobów naturalnych przy wytwarzaniu ciepła.

Mierzalnym efektem ekologicznym programu likwidacji „niskiej

emisji” oraz modernizacji kotłowni miałowej jest redukcja

zanieczyszczeń do powietrza.

Elektrociepłownia Matarnia

O ponad 99% w stosunku do okresu

przed modernizacją została obniżona

emisja dwutlenku siarki, a o 50% emisja

dwutlenku azotu oraz dwutlenku węgla.

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SO 2

NO 2

CO

CO 2

*100

pył

Efekt ekologiczny – redukcja zanieczyszczeń 1991-2011

4

R aport środowiskowy 2011 R aport środowiskowy 2011 5


Monitorujemy zanieczyszczenia

powietrza w trzech aspektach:

• emisję rzeczywistą gazów i pyłów do

powietrza,

• emisję gazów cieplarnianych,

• pomiary zanieczyszczeń do atmosfery.

Emisja rzeczywista gazów i pyłów do powietrza

(kotłownie GPEC)

W 2011 roku wyemitowaliśmy z eksploatowanych kotłowni do

powietrza 499,94 ton (bez CO 2

) zanieczyszczeń pyłowych oraz

gazowych. Ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery zależy

bezpośrednio od ilości, jakości oraz rodzaju zużytego paliwa.

Największy udział w ilości wprowadzonych zanieczyszczeń

generowała kotłownia opalna miałem węgla kamiennego – 437,79

ton (bez CO 2

) co stanowiło 88% emisji ogółem.

[Mg]

173

Pył

155

CO

94

78

Rzeczywista emisja gazów i pyłów do powietrza z eksploatowanych

kotłowni GPEC z 2011 roku

Pył

CO

SO 2

NO 2

CO 2

*1000

Pozostałe:

Sadza

Benzo-a-Piren

29

SO 2

NO 2

CO 2

1

Sadza

Benzo-a-Piren

Emisja gazów cieplarnianych (kotłownia miałowa)

W ramach ustaleń Protokołu z Kioto redukujemy emisje gazów

cieplarnianych poprzez uczestnictwo w Systemie Handlu

Uprawnieniami do Emisji (ETS). System ten jest jednym

z instrumentów polityki ekologicznej państwa. Polega na tym, że

przydziela się tzw. "górny limit emisji zanieczyszczeń". Następnie

ten limit dzielony jest w postaci odpłatnych certyfikatów. Jeżeli dane

przedsiębiorstwo nie wykorzysta przyznanego mu limitu to może

wydane pozwolenia sprzedać lub wykorzystać w następnym roku

rozliczeniowym. System ten objął tylko kotłownię opalaną miałem

węgla kamiennego. Aby obniżyć emisyjność (CO 2

) z kotłowni

w GPEC przede wszystkim kontrolujemy jakościowe parametry

dostarczanego opału. Spełniamy wszystkie wymagania w zakresie

monitorowania emisji dwutlenku węgla. W efekcie w roku 2011

wyemitowaliśmy 3179 ton (CO 2

) mniej niż dopuszczalny roczny

przydział wynoszący dla GPEC 29 524 ton.

CO 2

[Mg]

29 524

25 248

przydział CO 2

rzeczywista emisja CO 2

z kotłowni miałowej

Stosunek posiadanych uprawnień CO 2

do rzeczywistej emisji CO 2

z kotłowni miałowej

Okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń

(kotłownia miałowa)

W ramach stałej kontroli oddziaływania GPEC na środowisko

prowadzimy pomiary jakości i ilości emisji zanieczyszczeń

wprowadzanych do powietrza z kotłowni opalnej miałem węgla

kamiennego. Okresowe pomiary emisji (SO 2

, NO 2

) wykonywane są

przez zewnętrzne akredytowane laboratoria. W 2011 roku pomiary

emisji zanieczyszczeń gazowych spełniły wymogi obowiązujących

standardów emisyjnych.

SO 2

[mg/m 3 ]

713

Norma

kotłownia

miałowa

1500

NO 2

[mg/m 3 ]

Pomiary emisji NOx oraz SOx w kotłowni miałowej w porównaniu z dopuszczalną emisją

Wielkość emisji pyłu również określono na podstawie okresowych

pomiarów wykonywanych przez akredytowane laboratorium.

Wyniki pomiarów obrazują spełnienie obowiązujących przepisów

dotyczących standardów emisyjnych. Jednocześnie pomiary

potwierdzają, że zastosowanie w źródle ciepła GPEC urządzeń

odpylających - baterii cyklonów - spowodowało zmniejszenie

emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza o ok. 80%

Pył [mg/m 3 ]

400

356

400

302

Pomiary pyłu w kotłowni miałowej w porównaniu z dopuszczalną emisją

Badanie emisji pyłu zawieszonego PM10

Przykładając szczególną wagę do kwestii środowiskowych

zleciliśmy badanie polegające na określeniu wpływu emisji pyłu

zawieszonego PM10* na jakość powietrza także poza granicami

terenu kotłowni miałowej, w tym na terenach związanych ze stałym

pobytem ludzi. Analiza objęła również emisję niezorganizowaną ze

wszystkich operacji towarzyszących procesowi spalania w kotłowni

m.in.: innymi transportu, rozładunku i magazynowania węgla.

Wyniki kompleksowej analizy potwierdziły, że oddziaływanie emisji

zorganizowanej oraz niezorganizowanej pyłu spełnia standardy

jakości powietrza na terenie oraz poza terenem kotłowni opalanej

miałem węgla kamiennego.

Na terenie zakładu na bieżąco ograniczamy emisje nie tylko

poprzez sprawnie działające cyklony, ale również poprzez szczelne

poszycia zasobników opału oraz dodatkowy układ pomiarowy

zamontowany na potrzeby ewidencji bezpowrotnie zużytej wody

bieżącej do zraszania hałd węgla oraz żużla.

*PM10 – wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze

Norma

kotłownia

miałowa

Norma

kotłownia

miałowa

6

R aport środowiskowy 2011 R aport środowiskowy 2011 7


Gospodarka

odpadowa

Zanieczyszczenie gleby - działania proekologiczne

W

2011

roku wytworzyliśmy 1740 ton odpadów niebezpiecznych, paleniskowych oraz

komunalnych.

Segregowane odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne

wytworzone w ciągu roku poddaliśmy recyklingowi. W przypadku

braku recyklingu odpady poddawane zostały utylizacji. Ilość

wytworzonych odpadów monitorujemy na bieżąco oraz kwartalnie.

Rok Odpady [Mg ]

2011

niebezpieczne paleniskowe komunalne

3 1 736 1

Głównymi odpadami które są możliwe do dalszego

zagospodarowania są odpady paleniskowe - lotny popiół i żużel.

Stanowią one ok. 98% wszystkich wytworzonych odpadów.

Popioły lotne z kotłowni są odbierane przez firmę która poddaje

je odzyskowi. Żużel z kotłowni odbierany jest przez osoby fizyczne

na potrzeby własne (m.in. na utwardzanie dróg dojazdowych)

bezpośrednio z kotłowni.

Źródłem powstawania odpadów innych niż niebezpieczne są procesy

związane z konserwacją, remontami, wymianą i przebudową

urządzeń i obiektów. Odpady inne niż niebezpieczne zbieramy

selektywnie w miejscu wytworzenia, a następnie systematycznie

oddajemy je firmom posiadającym stosowne zezwolenia na ich

odbiór i unieszkodliwianie.

Wietrzenie magazynów

Zorganizowaliśmy akcje „wietrzenie magazynów” polegającą na

sprzedaży zbędnych zapasów magazynowych. Oferowane do

sprzedaży były części zamienne (elektryczne, hydrauliczne i inne),

które można powtórnie wykorzystać. W innym przypadku zapasy

oddane zostałyby na składowisko.

W GPEC przywiązujemy szczególną wagę do magazynowania

odpadów niebezpiecznych. Odbywa się to w sposób

uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska w pojemnikach

odpornych na działanie składników odpadów i posiadających

szczelne zamknięcie. Pojemniki ustawiamy na powierzchniach

utwardzonych z zabezpieczeniem przed powstawaniem odcieków

lub na kuwetach.

Efekty:

Sprzedaliśmy i zaoszczędziliśmy kilkaset

kilogramów materiałów (druty, blachy, zawory,

rury itd.). W innym przypadku zapasy oddane

zostałyby na składowisko.

8

R aport środowiskowy 2011 R aport środowiskowy 2011 9


Gospodarka

wodno-ściekowa

Zanieczyszczenia wody - działania proekologiczne

Prowadzimy gospodarkę wodno-ściekową zgodnie z umową z przedsiębiorstwem wodnokanalizacyjnymi

działającym na terenie Gdańska.

Jakość ścieków przemysłowych wprowadzanych do miejskiej sieci

kanalizacyjnej badana jest dwa razy w roku w celu zapewnienia

odpowiednich parametrów. W 2011 roku jakość ścieków

przemysłowych była zgodna z wymaganiami prawa.

Zmniejszenie ubytków wody sieciowej

– AKCJA ZIELONA WODA

W celu wykrycia i usunięcia nieszczelności systemu ciepłowniczego

oprócz rutynowych działań w GPEC prowadzimy proces barwienia

wody grzewczej. Barwienie wody ma na celu doskonalenie jakości

dostaw ciepła i ciepłej wody. Działanie to realizujemy w ramach

okresowego przeglądu infrastruktury ciepłowniczej. Jest to najlepszy

sposób na wykrycie ewentualnych nieszczelności wymienników

służących do podgrzewania wody lub w innych miejscach

infrastruktury.

Efekty:

W 2011 roku zidentyfikowaliśmy 9 przecieków

w miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 12

uszkodzonych wymienników, a to w efekcie

pozwoliło na zmniejszenie strat wody

10

R aport środowiskowy 2011 R aport środowiskowy 2011 11


Zmniejszenie

strat cieplnych

Zużycie energii - działania proekologiczne

Efektywność energetyczna to dziś jeden z kluczowych elementów zrównoważonego

sposobu działania i stylu życia. To innowacyjne rozwiązanie, które promuje przemyślane

wykorzystanie i zużycie energii przy zachowaniu komfortu cieplnego. Dzięki niemu dajemy

naszym klientom i mieszkańcom gwarancję, że mogą mieszkać i żyć wygodnie, przyjemnie

i zgodnie z naturą.

Badanie termowizyjne

Chcąc efektywnie wykorzystać energię pierwotną stale

monitorujemy swoje instalacje przesyłowe i dystrybucyjne. Ma to

na celu zapewnienie wysokiej jakości usług i ograniczenia strat.

Prowadzimy okresowe badania sieci ciepłowniczej za pomocą

oblotów i badań termowizyjnych.

Samolot krąży wzdłuż sieci ciepłowniczej w Gdańsku i Dolnym

Sopocie, robiąc zdjęcia w podczerwieni, na które następnie

nakłada się mapę. Powierzchnie o jasnym zabarwieniu wykazują

miejsca o większym promieniowaniu cieplnym, a powierzchnie

o ciemniejszych barwach oznaczają nieznaczną emisję cieplną.

Im jaśniejsze miejsce na mapie tym większe straty ciepła.

Zbieranie danych odbywa się za pomocą wojskowego skanera TIR,

a zastosowana technologia termalna w podczerwieni jest jedynym

ze sposobów mierzenia strat energii.

Efekty:

W 2011 roku zidentyfikowano 557 miejsc

podwyższonej temperatury na ciepłociągu,

sklasyfikowano je w kategoriach:

• Kat. 1 – 17 szt. (ekstremalne podejrzenie awarii)

• Kat. 2 – 79 szt. (wysoka możliwość awarii)

• Kat. 3 – 461 szt. (niska możliwość awarii)

Lokalizowanie nieprawidłowości termicznych dostarcza

konkretnych wskazówek na temat miejsc utraty energii,

awarii i ewentualnych wycieków. Dzięki temu możemy

podejmować działania z wyprzedzeniem i w efekcie

uniknąć strat energii związanych z awariami.

Inne działania w celu ograniczenia strat na

przesyle

Systematycznie wymieniamy i modernizujemy sieć ciepłowniczą.

Od 1992 roku zmodernizowaliśmy 88 km sieci kanałowej

na nowoczesną sieć preizolowaną. Stała modernizacja sieci

przesyłowych pozwala zmniejszać straty energii cieplnej na

przesyle, a to przekłada się na stan środowiska naturalnego.

Kontynuując działania proekologiczne w 2011 w GPEC zawarliśmy

umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony

Środowiska. Dokument obejmuje prace związane z modernizacją

sieci ciepłowniczej. Celem projektu jest wymiana w aglomeracji

gdańskiej przestarzałej sieci kanałowej na sieć preizolowaną, a co

za tym idzie zmniejszenie strat energii podczas przesyłu ciepła.

Faza realizacji projektu rozpoczęła się w trzecim kwartale 2010 r.

i potrwa łącznie cztery lata, do 2013 r. W tym czasie modernizacji

ulegnie 7,6 km sieci ciepłowniczej należącej do GPEC.

12

R aport środowiskowy 2011 R aport środowiskowy 2011 13


Inne działania proekologiczne

Należy pamiętać, że nie tylko działalność produkcyjna firmy, ale także codzienne

czynności, nawyki przekładają się na stan środowiska. Nie bagatelizujemy więc

własnego wpływu na otoczenie naturalne. Pojedyncze działania proekologiczne mogą

wydawać się nieistotne, ale jeżeli zaangażuje się w nie cała firma, efekt może być zaskakujący.

W 2011 propagowaliśmy proekologiczne działania, m.in.:

Zbieramy tony

makulatury, a otrzymane

drzewka przekazujemy

mieszkańcom Gdańska.

Ekologiczne ciepło

Ciepło systemowe to marka ekologicznego produktu, oferowanego

przez GPEC, w postaci usługi dostawy ciepła oraz ciepłej

wody. Powstała ona jako efekt unowocześnienia infrastruktury

i wdrażania nowych technologii. Ciepło systemowe wytwarzane

jest w kogeneracji, a więc w tym samym miejscu powstaje energia

elektryczna i ciepło, co pozwala na podnoszenie efektywności

wykorzystania paliwa. Marka została odznaczona godłem

promocyjnym „Teraz Polska”.

Drzewko za makulaturę

Pracownicy GPEC zbierali makulaturę w swoich siedzibach

w ramach akcji Dziennika Bałtyckiego „Dzień Ziemi - Drzewko za

Makulaturę”. Za każde 5 kg makulatury otrzymaliśmy sadzonki

drzew, które zasadzone zostały na terenie Zespołu Szkół

Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 na gdańskiej

Żabiance. Dzięki zaangażowaniu pracowników zebraliśmy tony

makulatury, a otrzymane drzewka przekazaliśmy mieszkańcom.

E-faktura

Dbając o środowisko i szanując czas swoich klientów wprowadziliśmy

e-fakturę będącą elektronicznym odpowiednikiem tradycyjnej

wersji dokumentu. Wybierając e-fakturę klient wspiera działania

mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Świadomie

wybierając elektroniczną formę rachunku ogranicza się

wykorzystanie papieru, którego produkcja przyczynia się do

wycinania drzew na szeroką skalę oraz wymaga zużycia dużej

ilości energii.

Workflow

W trosce o środowisko oraz w celu usystematyzowania pracy

pracowników został zbudowany System Elektronicznego Obiegu

Dokumentów. Zapewnia on zintegrowaną obsługę korespondencji

przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, poprzez rejestrację,

dekretację i zarządzanie obiegiem korespondencji. Ogranicza się

w ten sposób wykorzystanie papieru.

Eko Edukacja

Gromadzimy wiedzę związaną z ochroną środowiska, ale

także chętnie się nią dzielimy. Wspólnie z lokalnymi mediami

przygotowujemy cykliczne dodatki edukacyjne dla mieszkańców

Pomorza, zawierające praktyczne porady dotyczące racjonalnego

korzystania z ogrzewania i wody. Prowadzimy także akcje

edukacyjne w celu promowania zachowań proekologicznych

w trójmiejskich szkołach w ramach Klubu Tygryska.

14

R aport środowiskowy 2011 R aport środowiskowy 2011 15


Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk

tel.: 58 52 43 580, fax: 58 52 43 590

e-mail: gpec@gpec.gda.pl

www.gpec.gda.pl

More magazines by this user
Similar magazines