Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku - Wydział Mechaniczny

am.gdynia.pl

Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku - Wydział Mechaniczny

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Nr 28 Przedmiot: Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku

Kierunek/Poziom kształcenia:

Forma studiów:

Profil kształcenia:

Specjalność:

MiBM/studia pierwszego stopnia

Stacjonarne/niestacjonarne

Praktyczny

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów

Oceanotechnicznych

Semestr

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze

W C L P S W C L P

VII 1 1 10

VIII E 3 2 30

Razem w czasie studiów: 40

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dot.

przedmiotu)

1. Wiedza i umiejętności w zakresie szkoły pogimnazjalnej

2. Program winien być zgodny programem szkolenia w dziale maszynowym na poziom operacyjny i

zarządzania tab. 5.2.17 Rozp. MI z dnia13 lipca 2005 Dz.U. Nr 173 poz. 1445/2005 z późn. zm.

Cele przedmiotu

1. Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania

bezpieczną eksploatacją statku, niezbędnych do bezpiecznej obsługi technicznego wyposażenia

statku

Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) – po zakończeniu cyklu kształcenia:

Symbol Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do

kierunkowych

efektów

kształcenia

EKP1 wykorzystać wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczną eksploatacją statku, K_W12

EKP2

organizacją i zarządzaniem zasobami siłowni okrętowej

stosować podstawowe technologie informatyczno-komunikacyjne w zakresie

pozyskiwania i przetwarzania informacji w bezpiecznej eksploatacji siłowni

korzystać z norm i dokumentacji technicznej;

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów analizy i zarządzania

ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich oraz

materialnych – specyficznych dla siłowni pływających obiektów

komercyjnych

K_W09

K_U07

K_W15

EKP3 pracować w grupie przyjmując w niej różne role, rozumie zasady współpracy K_K05

K_W12, K_U07, K_W09, K_W15, K_K05 – symbole efektów kształcenia dla kierunku (W-wiedza, U-umiejętności,

K-kompetencje społeczne)

Treści programowe:

Semestr VII

Lp.

Zagadnienia

1. Prezentacja prac seminaryjnych wykonanych w czasie praktyki

morskiej realizowanej w semestrze VI.

Instruktaż i szkolenie na statku. Zaznajomienie ze statkiem. Listy

Liczba godzin Odniesienie

W C L/P

do EKP dla

przedmiotu

2 EKP1


kontrolne dotyczące prac niebezpiecznych.

2. Sygnały alarmów. Zadania członków załogi podczas alarmów.

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu ratowniczego,

przeciwpożarowego, środków ochrony osobistej i pierwszej

pomocy medycznej.

3. Rozmieszczenie i przeznaczenie: awaryjnego zespołu

prądotwórczego, awaryjnej pompy pożarowej, przycisków

sygnalizacji alarmowej, awaryjnego ssania zęz, systemu zaworów

szybkozamykających, systemu zamykania przejść wodo i

ognioszczelnych, wyjść awaryjnych, stacji sterowania stałymi

instalacjami gaśniczymi, systemu oświetlenia awaryjnego.

4. Procedury wachtowe, przyjmowanie i zdawanie obowiązków.

Procedury utrzymania i monitorowania zdolności siłowni do pracy

okresowo bezwachtowej.

5. Rozmieszczenie i przeznaczenie instalacji i wyposażenia ochrony

środowiska. Książka zapisów olejowych. Okrętowy plan

zapobiegania rozlewom olejowym.

6. Procedura bunkrowania paliwa (lista kontrolna czynności

wykonywanych przed, w trakcie i po przyjęciu paliwa).

7. Procedury utrzymania i monitorowania skuteczności działania

środków bezpieczeństwa pożarowego.

1 EKP1

2 EKP1

1 EKP1

1 EKP1

2 EKP1

1 EKP1

Semestr VIII

Lp. Zagadnienia Liczba

godzin

W Ć L

1. Podział kompetencji członków załogi wymagany przez

Konwencję STCW. (5.2.17 p.1)

2. Struktury organizacyjne załogi statku, funkcje kierownicze i

Odniesienie

do EKP dla

przedmiotu

3 EKP1

3 EKP1

odpowiedzialność członków załogi. (5.2.17 p.2)

3. Organizacja działu maszynowego. (5.2.17 p.3) 2 EKP1

4. Przyjmowanie i zdawanie obowiązków. (5.2.17 p.4) 1 EKP3

5. Instruktaż i szkolenie na statku. (5.2.17 p.5) 1 EKP1

6. Dokumenty i dzienniki działu maszynowego, biuro maszynowe.

(5.2.17 p.6)

7. Obowiązki członków załogi wynikające z Kodeksu ISM i

regulaminu pracy(5.2.17 p.7)

8. Zadania członków załogi podczas alarmów i awarii urządzeń

okrętowych. (5.2.17 p.8)

9. Rozmieszczenie zdalnych wyłączników i sygnalizacji stanu

mechanizmów i wentylacji, zrywanie zaworów, zamknięcia

przejść i wyjść awaryjnych. (5.2.17 p.9)

10. Procedury wyłączania i uruchamiania systemów okrętowych

napędu głównego, systemów pomocniczych oraz maszyn i

urządzeń awaryjnych. (5.2.17 p.10)

11. Kierowanie zespołem ludzkim. Zarządzanie ryzykiem zasobów

ludzkich oraz materialnych. (5.2.17. p.11)

5 EKP1

3 EKP1

1 EKP1

2 EKP2

2 EKP2

7 EKP3

Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/:


Symbol

EKP

Test

Egzamin

ustny

Egzamin

pisemny

Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie

praktyczne

Inne

EKP1

X

EKP2

X

EKP3 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

VII

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykonał i zaliczył wszystkie zajęcia

seminaryjne, zgodnie z planem studiów. Ocena końcowa – ocena za prezentację i udział

w seminarium.

Student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz spełnia wymagania konwencji STCW

odnośnie zaliczenia przedmiotu. 100% obecności na wykładach. W przypadku

VIII

nieobecności (max. 10% zajęć) - zaliczenie konsultacyjne materiału z wykładu. Wykład:

egzamin pisemny.

Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dst., jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane

minimum.

Nakład pracy studenta:

Szacunkowa liczba godzin na

Forma aktywności

zrealizowanie aktywności

W, C L P S

Godziny kontaktowe 30 10

Czytanie literatury 20

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10

Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 20

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 3

Udział w konsultacjach

Łącznie godzin 63 30

Liczba punktów ECTS 3 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4

Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających

40

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Konwencja STCW78/95 z późn. zmianami.

2. Kodeks ISM 2002 (ISM Code).

3. Ramęda H., „System zarządzania bezpieczeństwem” WSM Szczecin 1998.

4. Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem

Zanieczyszczaniu, PRS, Gdańsk 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Dokumentacja techniczna urządzeń siłowni.


2. System zarządzania bezpieczeństwem na statku (podczas praktyki).

3. Listy kontrolne (Check lists).

4. Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code).

5. Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS Convention).

Prowadzący przedmiot:

Tytuł/stopień, imię, nazwisko

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr inż. Jerzy Herdzik prof. nadzw. AM

st.of. mech. okr.

2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia:

Dr inż. Andrzej Młynarczak

st.of. mech. okr.

Jednostka dydaktyczna

KSO

KSO

Objaśnienie skrótów:

W –zajęcia audytoryjne,

Ć – ćwiczenia,

L – laboratorium,

P –projekt,

S – seminarium

E – egzamin

ECTS - (ang. European Credit Transfer System) - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów

zaliczanych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia

Konwencja STCW – (ang. Standards of Training, Certification and Watchkeeping) - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach

w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.

Data aktualizacji: 12.04.2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines