Výroční zpráva 2011 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí as

vak.cz

Výroční zpráva 2011 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí as

Výroční zpráva

za rok 2011


1. Obsah

Úvodní slovo 2

3. Základní údaje o společnosti 4

4. Základní údaje o základním kapitálu 5

4.1 Účastnické cenné papíry 5

4.2 Popis struktury společnosti 5

4.3 Operace se základním kapitálem za posledních pět roků 6

5. Základní údaje o činnosti společnosti 7

5.1 Hlavní oblasti činnosti společnosti 7

5.2 Organizační složky 7

5.3 Patenty, licence a smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost společnosti 7

5.4 Hlavní investice za poslední dvě účetní období 8

5.5 Budoucí investice 8

5.6 Počet zaměstnanců za poslední čtyři účetní období 8

6. Roční účetní závěrka za rok 2011 9

6.1 Rozvaha v plném rozsahu 10

6.2 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 14

6.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu 16

6.4 Přehled o peněžních tocích 18

7. Zpráva auditora 19

Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2011: bez výhrad 19

8. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti 22

8.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu 22

8.2 Výše dividendy na 1 000 Kč nominální hodnoty akcií 22

8.3 Majetkové účasti a.s. 22

8.4 Půjčky a úvěry společnosti - stav k 31. 12. 2011 22

9. Informace o statutárních orgánech a vedení společnosti 23

9.1 Představenstvo 23

9.2 Dozorčí rada 23

9.3 Vedení společnosti 24

9.4 Údaje o zakladatelích akciové společnosti 24

9.5 Výše plnění statutárním a dozorčím orgánům a vedení společnosti v roce 2011 24

9.6 Počet cenných papírů a. s. vlastněný členy orgánů společnosti 24

9.7 Výše nesplacených půjček a úvěrů poskytnutých členům orgánů 24

10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 25

11. Hlavní strategické záměry společnosti na období 2012-2014 29

1


2. Úvodní slovo

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení hosté,

je za námi další rok činnosti naší společnosti, jejíž přehled spolu s výsledky hospodaření

Vám předkládáme ve formě výroční zprávy za rok 2011.

Říká se, že zdravá prosperující firma je jako stolička o třech nohách. Jednotlivé nohy tvoří:

spokojený majitel, spokojený zákazník a spokojený zaměstnanec. Pokud jedna z těchto

noh chybí, stolička padá.

V naší společnosti mohou být majitelé (naši akcionáři) určitě spokojeni, protože v roce

2011 jsme společně dosáhli velmi pozitivních ekonomických výsledků.

Kromě zisku, který je z větší části reinvestován zpátky do vodního hospodářství, se nám

postupně daří snižovat i celkové zadlužení společnosti, a tím společnost finančně stabilizovat,

což je patrné z tabulkových přehledů ve výroční zprávě.

Druhá noha stoličky - zákazník je spokojen, když má k dispozici spolehlivého a odborně

zdatného partnera pro jeho potřeby ve vodním hospodářství.

V poslední době se nám podařil úžasný kus práce v přístupu k našim odběratelům, které

jsme začali vnímat jako důležité zákazníky. Ti nám přinášejí práci a peníze, a za jejich peníze

jim chceme nabídnout kromě vody i úsměv, slušné pozdravení a celkově příjemný pocit

ze setkání s naší firmou. Během roku 2011 jsme obdrželi řadu pochvalných dopisů nebo

E-mailů, ve kterých je oceňována operativnost a odbornost našich spolupracovníků, především

v rámci akce „Vodoměr namísto paušálu“.

Samozřejmě, že tyto pozitivní změny jsou vykoupeny vyššími nároky vedení firmy na jednotlivé

spolupracovníky. Tento tlak může být někdy chápán negativně, ale my si dobře uvědomujeme,

že ve stále tvrdší konkurenci musíme být rychlejší, progresivnější a lepší.

Snažíme se postupně prosazovat metody moderního řízení společnosti s cílem přiblížit se

zákazníkovi. Důkazem toho je i ukončení implementace fakturace vodného a stočného,

která umožňuje našim odběratelům moderní způsoby plateb formou SIPA nebo trvalých

platebních příkazů. Zahájili jsme také práce na komplexní elektronizaci pošty a dokumentů.

Třetí nohu stoličky tvoří spokojený zaměstnanec.

Příjemné pracovní prostředí vytvářejí především rozumné mezilidské vztahy. Zde se všem

spolupracovníkům snažíme vysvětlovat naši práci jako společné dílo.

Hospodářské výsledky roku 2011 byly natolik příznivé, že jsme na počátku roku 2012 nepřistoupili

ke zvyšování úplat za vodné a stočné. V rámci České republiky se naše ceny

pohybují v průměrné hladině. Vodné spíše níže, stočné mírně výše nad průměrem ČR.

2


2. Úvodní slovo

Co říci závěrem:

Děkuji touto cestou všem členům představenstva a dozorčí rady za konstruktivní a aktivní

přístup při jednání těchto vrcholných orgánů společnosti. Starostům, resp. zástupcům

ostatních samospráv za důvěru, kterou do nás vkládají a všem zaměstnancům společnosti

za práci a dosažené výsledky. Přeji nám všem hodně optimizmu do další práce,

která je bohužel stále komplikována a znepříjemňována dlouhodobými právními kauzami,

které naše společnost vede.

Ing. Bohuslav Vaňous

ředitel společnosti

3


3. Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno

Sídlo

Identifikační číslo 48173398

DIČ

CZ48173398

Právní forma

Akciová společnost

Datum vzniku společnosti 1. 1. 1994

Zapsáno u

Předmět podnikání emitenta:

1. Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování

2. Projektová činnost ve výstavbě

3. Silniční motorová doprava nákladní

4. Opravy silničních vozidel

5. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Místo zveřejnění dokumentů:

4 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

akciová společnost

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Krajský soud v Hradci Králové

Spisová značka: oddíl B, vložka 991

6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vodovodů

a kanalizací, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování čerpacích

stanic s palivy, montáž měřidel, poradenská a konsultační činnost apod.)

Sídlo společnosti - Slezská 350, Jablonné nad Orlicí sekretariát ředitele a ekonomického náměstka.


4. Základní údaje o základním kapitálu

Zvýšení základního kapitálu a. s. bylo zapsáno do Obchodního rejstříku v měsíci červenci 2006 a hromadné

listinné akcie byly předány obcím a městům koncem měsíce října 2006. Výše zapsaného základního

kapitálu činí 567 075 000 Kč a je zcela splacen.

Celkový objem emise 525 187 000 Kč.

Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.

Kmenové akcie na majitele 41 887 ks, ISIN - CZ0009058350, jm. hodn. 1 000 Kč,

celkový objem emise 41 887 000 Kč.

Kmenová akcie, původně se zvláštními právy, 1 ks, ISIN 770940002122, jmenovitá hodnota 1 000 Kč,

celkový objem emise 1 000 Kč, nyní ve vlastnictví města Jablonné nad Orlicí.

Počet akcií umístěných mezi veřejností :

Mezi veřejností je umístěno 41 887 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, na které připadá

41 887 000 Kč základního kapitálu, tj. 7,4 % z celkového základního kapitálu společnosti.

Akcie se neobchodují na žádném veřejném trhu.

4.1 Účastnické cenné papíry

525 187 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč

41 887 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1 ks akcie-původně se zvláštními právy, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč

4.2 Popis struktury společnosti

Struktura akcionářů k 31. 12. 2011 počet akcí % z celk. počtu

Města obce 525 188 92,6

DIKOVÉ 41 887 7,4

Celkem 567 075 100,0

Města a obce

Dikové

Dnem 1. ledna 2006 byl zrušen Fond národního majetku a jeho působnost přešla na Ministerstvo financí.

Dnem zrušení Fondu zanikla zvláštní práva spojená s „akcií se zvláštními právy“, to znamená, že tato

akcie se stala obyčejnou akcií na jméno. Společnost požádala Ministerstvo financí o odkup této akcie

za nominální hodnotu, tj. 1 000,- Kč. Usnesením vlády č. 366 ze dne 11. 4. 2007 byl přímý prodej této

akcie společnosti schválen a následně v roce 2008 odkoupilo tuto akcii od a.s. město Jablonné nad Orlicí.

5


4. Základní údaje o základním kapitálu

Osoby, které společnost ovládají a osoby s podílem nad 4 % na hlasovacích právech:

Největší akcionáři Adresa IČ počet akcií %

město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň 278955 109 688 19,3

město Letohrad Václavské náměstí 1, 561 01 Letohrad 279129 84 015 14,8

město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 279102 77 951 13,7

obec Červená Voda Červená Voda 268 278637 30 808 5,4

město Jablonné nám. 5. května, Jablonné nad Orlicí 278963 25 099 4,4

Největší akcionáři

město Choceň

město Letohrad

město Lanškroun

obec Červená Voda

město Jablonné n. Orl.

4.3 Operace se základním kapitálem za posledních pět let

Poslední zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 101 962 tis. Kč schválila mimořádná valná hromada

akciové společnosti konaná 14. 10 2004. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno nepeněžitým vklady

vodohospodářského majetku měst a obcí v působnosti a.s.

6


5. Základní údaje o činnosti společnosti

5.1 Hlavní oblasti činnosti společnosti

Provozuje podnikatelskou činnost na větší části okresu Ústí nad Orlicí a 61 obcí a měst okresu jsou hlavními

akcionáři společnosti. Společnost se stará o 676 km hlavních vodovodních řadů, 274 km vodovodních

přípojek a 142 km kanalizace.

Na základě smluv provozuje akciová společnost vodovody a kanalizace v některých obcích okresu

Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou (Javornice, Přestavlky, Cotkytle, Nasavrky, Červený Potok, Hedeč,

Prostřední Lipka, Rudoltice, Říčky u Orlického Podhůří).

Struktura tržeb a výnosů za poslední 4 roky (vše v tis. Kč):

Stav k 31. 12. 2008 2009 2010 2011

1. Tržby za vodné 81 351 83 490 87 826 88 449

2. Tržby za stočné 46 411 45 763 48 238 53 885

3. Tržby obchodní činnosti 46 713 95 929 44 583 35 008

4. Stavební výroba 21 068 16 908 15 124 17 364

5. Dílenské činnosti 8 512 6 287 6 360 7 858

6. Nákladní a speciální doprava 4 346 2 901 3 913 4 620

7. Tržby ČOV 2 607 2 281 3 283 4 945

8. Ostatní 2 435 2 185 2 313 3 276

CELKEM: 213 443 255 744 211 640 215 405

Meziroční zvýšení tržeb a výnosů ovlivnily především vyšší tržby za stočné (zvýšením ceny vody odkanalizované

od 1. 1. 2011) a externí služby (likvidace dovezených odpadních vod na našich ČOV).

5.2 Organizační složky

Společnost je vnitřně členěna na:

I. ředitelství, které zahrnuje úsek ředitele, ekonomický úsek, výrobně technický úsek , obchodní úsek

II. výkonné provozy:

provoz vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí

provoz vodovodů a kanalizací Letohrad

provoz vodovodů Lanškroun

provoz vodovodů Ústí nad Orlicí

provoz vodovodů Choceň

provoz kanalizací a ČOV Lanškroun

provoz kanalizací a ČOV Choceň

provoz autodílen a dopravy

provoz dispečinku a elektrodílen

5.3 Patenty, licence a smlouvy se zásadním významem

pro podnikatelskou činnost společnosti

Akciová společnost nevlastní žádné patenty ani licence. Pro podnikatelskou činnost (obchodní činnost)

jsou důležité uzavřené smlouvy o výhradním zastoupení firem Kroll-Hellmers (kanalizační vozidla) a IBAK

(kamery pro monitoring kanalizací) pro ČR.

7


5. Základní údaje o činnosti společnosti

5.4 Hlavní investice za poslední dvě účetní období

Rok 2010

Název investice Pořizovací cena tis. Kč Umístění Způsob financování

1. Propojení vodovodu Trpík-Rudoltice 3 219 Tuzemsko Vlastní zdroje

2. Doplnění kanalizace Choceň 2 154 Tuzemsko Vlastní zdroje

3. Plynofikace areálu VAK v Jablonném 1 007 Tuzemsko Vlastní zdroje

4. Vodovod Sudslava - úpravna vody 1 154 Tuzemsko Vlastní zdroje

5. Rekonstrukce vodovodu Králíky 682 Tuzemsko Vlastní zdroje

6. Kanalizace Lanškroun - Lidická 444 Tuzemsko Vlastní zdroje

7. Rekonstrukce vodovodu Brandýs n. Orlicí 409 Tuzemsko Vlastní zdroje

8. Rekonstrukce vodovodu H. Čermná 393 Tuzemsko Vlastní zdroje

9. Stroje, dopravní prostředky a GIS 2 085 Tuzemsko Vlastní zdroje

Rok 2011

Název investice

Pořizovací

cena tis. Kč

Umístění

Způsob financování

1. Intenzifikace ČOV Letohrad a dostavba VK 5 097,8 Tuzemsko Vlastní zdroje

2. Letohrad – rekonstrukce vodovou a kanal. Pavlištův kopec 2 016,5 Tuzemsko Vlastní zdroje

3. Lanškroun – rekonstrukce vodovodu ul. T.G.M. 1 357,2 Tuzemsko Vlastní zdroje

4. Dlouhá Třebová – rekonstrukce vodovodu 1 083,2 Tuzemsko Vlastní zdroje

5. Skrovnice – rekonstrukce vodovodu 1 078,6 Tuzemsko Vlastní zdroje

6. Lanškroun – rekonstrukce kanalizace Kollárova II. 738,7 Tuzemsko Vlastní zdroje

7. Pokračování vodovodu u p. Flekra Libchavy 732,3 Tuzemsko Vlastní zdroje

8. Mladkov - rekonstrukce vodovodu 711,1 Tuzemsko Vlastní zdroje

9. Plynofikace správních budov, dílen, skladu - dokončení 611,7 Tuzemsko Vlastní zdroje

10. Plynový kotel a přípojka pro pr. budovu ČOV Lanškroun 500,0 Tuzemsko Vlastní zdroje

11. Choceň – přepojení výusti V1 U mlýna 520,3 Tuzemsko Vlastní zdroje

12. Sázava – rekonstrukce vodovodu 432,7 Tuzemsko Vlastní zdroje

13. Králíky – rekonstrukce vodovodu ul. 5. května 379,2 Tuzemsko Vlastní zdroje

14. Letohrad - Kunčice – prodloužení vodovodu 328,0 Tuzemsko Vlastní zdroje

15. Dispečink – rek. rozvaděčů, el. instalace celkem 903,9 Tuzemsko Vlastní zdroje

16. Stroje, dopravní prostředky a GIS 3 023,3 Tuzemsko Vlastní zdroje

5.5 Budoucí investice

Rok 2012 - 2013:

Název investice Pořizovací cena tis. Kč Umístění Způsob financování

1. Intenzifikace ČOV Letohrad a doplnění kanalizační sítě Letohrad 89 811 Tuzemsko

2. Úpravna vody Choceň - zahájení 25 100 Tuzemsko

5.6 Počet zaměstnanců za poslední čtyři účetní období

Dotace z oper. programu

(EU) a vlastní zdroje

Dotace z oper. programu

(EU) a vlastní zdroje

3. Stroje a dopravní prostředky 7 000 Tuzemsko Vlastní zdroje

Rok 2008 2009 2010 2011

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 157 156 150 150

8


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

6.1 Rozvaha v plném rozsahu

6.2 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu

6.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu

6.4 Přehled o peněžních tocích

9


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

6.1 Rozvaha v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období

a b c

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Minulé

účetní

období

AKTIVA CELKEM 1 1 430 950 -460 108 940 842 944 516

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 1 372 268 -489 496 882 799 886 665

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 4 914 -4 860 54 90

B.I.1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 753 -753 0 0

3. Software 7 4 035 -3 981 54 90

4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0

5. Goodwill 9 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 126 -126 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 1 367 104 -484 609 882 495 886 325

B.II.1. Pozemky 14 4 960 0 4 960 4 928

2. Stavby 15 1 139 250 -348 453 790 797 800 320

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 191 979 -136 111 55 868 61 818

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 45 -45 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 30 829 0 30 829 19 247

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 41 0 41 12

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 250 0 250 250

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 250 0 250 250

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0

4

10


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období

a b c

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Minulé

účetní

období

C. Oběžná aktiva 31 57 571 -639 56 932 59 701

C.I. Zásoby 32 5 276 -450 4 826 4 893

C.I.1. Materiál 33 5 276 -450 4 826 4 844

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0

3. Výrobky 35 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0

5. Zboží 37 0 0 0 49

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 466 0 466 467

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 261 0 261 261

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41

3. Pohledávky - podstatný vliv 42

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 205 0 205 206

6. Dohadné účty aktivní 45

7. Jiné pohledávky 46

8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 50 640 -189 50 451 50 396

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 44 692 -189 44 503 44 821

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení

43

52 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 54 4 977 0 4 977 4 447

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 756 0 756 960

8. Dohadné účty aktivní 56 38 0 38 0

9. Jiné pohledávky 57 177 0 177 168

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 1 189 0 1 189 945

C.IV.1. Peníze 59 147 0 147 531

2. Účty v bankách 60 1 042 0 1 042 414

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 63 1 111 0 1 111 1 150

D.I.1. Náklady příštích období 64 1 111 0 1 111 1 140

2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 10

4

11


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

Označení P A S I V A Číslo

Stav v běžném

účet. období

Stav v minulém

účet. období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 67 940 842 944 517

A. Vlastní kapitál 68 808 549 800 749

A.I. Základní kapitál 69 567 075 567 075

A.I.1. Základní kapitál 70 567 075 567 075

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0

3. Změny základního kapitálu 72 0 0

A.II. Kapitálové fondy 73 110 361 110 361

A.II.1. Emisní ážio 74 28 640 28 640

2. Ostatní kapitálové fondy 75 81 721 81 721

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti 77 0 0

5. Rozdíly z přeměn společností 78 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 83 403 83 120

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 50 234 49 885

2. Statutární a ostatní fondy 81 33 169 33 235

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 82 39 204 33 229

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 39 204 33 229

2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 85 8 506 6 964

B. Cizí zdroje 86 128 049 142 963

B.I. Rezervy 87 1 839 1 200

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 1 839 1 200

3. Rezerva na daň z příjmu 90 0 0

4. Ostatní rezervy 91 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 92 23 448 21 065

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0

6. Vydané dluhopisy 98 0 0

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0

8. Dohadné účty pasivní 100

9. Jiné závazky 101 0 0

10. Odložený daňový závazek 102 23 448 21 065

12

9


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

Označení P A S I V A Číslo

Stav v běžném

účet. období

Stav v minulém

účet. období

a b c 5 6

B.III. Krátkodobé závazky 103 24 655 32 724

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 15 275 22 256

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0

5. Závazky k zaměstnancům 108 3 587 3 328

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 2 058 2 013

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 1 880 4 507

8. Krátkodobé přijaté závazky 111 889 2

9. Vydané dluhopisy 112 0 0

Dohadné účty pasivní 113 769 0

Jiné závazky 114 197 818

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 78 107 87 974

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 50 769 58 997

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 27 338 28 977

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0

C.I. Časové rozlišení 119 4 244 805

C.I.1. Výdaje příštích období 120 4 244 805

2. Výnosy příštích období 121 0 0

13


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

6.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Označení T E X T Číslo Skutečnost v účetním období

a b c

sledovaném

1

minulém

2

I. Tržby za prodej zboží 1 26 255 32 030

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 24 130 26 467

+ Obchodní marže 3 2 125 5 563

II. Výkony 4 179 687 170 417

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 167 528 158 891

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0

3. Aktivace 7 12 159 11 526

B. Výkonová spotřeba 8 76 013 72 602

B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 49 509 48 603

B.2. Služby 10 26 504 23 999

+ Přidaná hodnota 11 105 799 103 378

C. Osobní náklady 12 59 796 58 735

C.1. Mzdové náklady 13 43 672 42 385

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 387 450

C.3. Náklady na sociální zabezpečí a zdravotní pojištění 15 14 433 14 517

C.4. Sociální náklady 16 1 303 1 382

D. Daně a poplatky 17 1 562 956

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 31 860 32 143

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 9 167 8 470

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 414 91

2. Tržby z prodeje materiálu 21 8 753 7 379

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 6 916 6 050

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 139

F.2. Prodaný materiál 24 6 916 5 910

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní

oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25 685 1164

IV. Ostatní provozní výnosy 26 294 358

H. Ostatní provozní náklady 27 1 639 1 541

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 12 804 11 616

14

11


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

Označení T E X T Číslo Skutečnost v účetním období

a b c

sledovaném

1

minulém

2

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 0 0

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 0 0

X. Výnosové úroky 42 1 2

N. Nákladové úroky 43 916 1 447

XI. Ostatní finanční výnosy 44 -0 364

O. Ostatní finanční náklady 45 999 915

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -1 914 -1 996

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 2 383 2 657

Q.1. - splatná 50 0 0

2. - odložená 51 2 383 2 657

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 8 506 6 964

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0 0

S.1. - splatná 56 0 0

2. - odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 8 506 6 964

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

(ř. 30+48+53+-54)

61 10 890 9 620

15


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

6.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu

za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Položka

Text

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

A Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)

A.1. Počáteční stav 567 075 567 075

A.2. Zvýšení 0 0

A.2. Snížení 0 0

A.3. Konečný zůstatek 567 075 567 075

B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)

B.1. Počáteční stav 0 0

B.2. Zvýšení 0 0

B.3. Snížení 0 0

B.4. Konečný zůstatek 0 0

C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252

C.1. Počáteční zůstatek A. +/- B. 567 075 567 075

C.2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 0 0

C.3. Změna stavu účtu 252 0 0

C.4. Konečný zůstatek účtu 252 0 0

C.5. Konečný zůstatek A. +/- B. 567 075 567 075

D. Emisní ážio

D.1. Počáteční stav 28 640 28 640

D.2. Zvýšení 0 0

D.3. Snížení 0 0

D.4. Konečný zůstatek 28 640 28 640

E. Rezervní fondy

E.1. Počáteční stav 49 885 49 575

E.2. Zvýšení 349 310

E.3. Snížení 0 0

E.4. Konečný zůstatek 50 234 49 885

F. Ostatní fondy ze zisku

F.1. Počáteční zůstatek 33 235 33 661

F.2. Zvýšení 640 640

F.3. Snížení 706 1 066

F.4. Konečný zůstatek 33 169 33 235

16

13


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

Položka

Text

Skutečnost v účetním období

běžném

minulém

G.1. Počáteční zůstatek 81 721 81 721

G.2. Zvýšení 0 0

G.3. Snížení 0 0

G.4. Konečný zůstatek 81 721 81 721

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření

H.1. Počáteční zůstatek 0 0

H.2. Zvýšení 0 0

H.3. Snížení 0 0

H.4 Konečný zůstatek 0 0

I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)

I.1. Počáteční zůstatek 33 229 27 989

I.2. Zvýšení 5 975 5 240

I.3. Snížení 0 0

I.4. Konečný zůstatek 39 204 33 229

J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)

J.1 Počáteční zůstatek 0 0

J.2. Zvýšení 0 0

J.3. Snížení 0 0

J.4. Konečný zůstatek 0 0

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 8 506 6 964

14

17


6. Roční účetní závěrka za rok 2011

6.4 Přehled o peněžních tocích

za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

18

Položka

Text

Skutečnost

v účetním období

běžném

minulém

P. Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku úč. období 945 1 950

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 10 889 10 810

A.1. Úprava o nepeněžní operace 32 796 33 600

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku 31 860 32 143

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 435 -36

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv do výnosů (-), do nákladů (+) -414 48

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0

A.1.5. Vyúčt. nákladové úroky (+) s vyj. kap., vyúčtované výnos. úroky (-) 915 1 445

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0

A* Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr. kap. 43 685 44 410

A.2. Změna stavu nepeněžních složek prac. kapitálu -4 374 -6 971

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti (+/-) au čas. rozlišení 723 -229

A.2.2. Změna stavu kratkodob. závazků z provoz. činnosti (+/-) pu čas, rozl. -5 164 -8 825

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 67 2 083

A.2.4. Změna stavu krátkodob. finančního maj. nespadající do PP a ekv. 0 0

A** Čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zdaněním a mimoř. položk. 39 311 37 439

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -916 -1 447

A.4. Přijaté úroky (+) 1 2

A.5. Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za min. období (-)

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmu z mim.č.

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

A*** Čistý peněžní tok z provoz. činnosti 38 396 35 994

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 27 994 -20 426

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 414 91

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -27 580 -20 335

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodob. Závazků na PP a ekv. -9 866 -15 598

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. -706 -1 066

C.2.1. Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) 0 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0

C.2.3. Další vklady PP společníků a akcionářů 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -706 -1 066

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zapl. srážkové daně (-) 0 0

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -10 572 -16 664

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 244 -1 005

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 1 189 945


7. Zpráva auditora

Auditor:

Ing. František Cabicar, IČ: 43476660

Místo podnikání: K Hvězdárně 1374/18, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové.

Oprávnění: osvědčení Komory auditorů ČR č. 1511.

Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2011: bez výhrad

19


20

7. Zpráva auditora


7. Zpráva auditora

Tato zpráva byla projednána v představenstvu společnosti dne 21. 05. 2012.

21


8. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti

8.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu

Rok

Vlastní kapitál

2008 789 660 tis. Kč

2009 794 851 tis. Kč

2010 800 748 tis. Kč

2011 808 549 tis. Kč

8.2 Výše dividendy na 1000 Kč nominální hodnoty akcií

Rok Hrubá dividenda

2009 0 Kč

2010 0 Kč

2011 0 Kč

8.3 Majetkové účasti a.s.

Jméno, sídlo, IČ Předmět činnosti Základní kapitál

Orlická laboratoř, s. r. o.

Na Lhotce 219, 560 03

Česká Třebová

IČO 60912677

Rozbory pitných

a odpadních vod a zemin

Výše

výnosu

Podíl

emitenta

750 000 Kč 0 33,3%

Dalšími 2 společníky v Orlické laboratoři, s. r. o., jsou město Česká Třebová a Orlická hydrogeologická

společnost, s. r. o., Ústí nad Orlicí. Majetkový vklad obou dalších společníků činí rovněž 250 000 Kč.

Žádný výnos z podílu akciové společnosti ve společnosti s r. o. nebyl dosud realizován.

Orlická laboratoř s. r. o. zajišťuje pro akciovou společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí

veškeré rozbory pitných a odpadních vod. Obchodní vztahy se uskutečňují v obvyklých cenách. Výdaje

za rozbory vod v roce 2011 činily 4 464 tis. Kč.

Orlická laboratoř zpracovala zprávu o činnosti za rok 2011 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající

a ovládanou osobou.

8.4 Půjčky a úvěry společnosti (v tis. Kč)

Peněžní ústav Důvod půjčky

Celková

výše

Splaceno Zůstatek Splatnost

ČMZRB - investiční úvěr Dostavba kanal. Letohrad 16 423 8 211 8 212 2018

ČMZRB - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Lanškroun 21 650 8 490 13 160 2019

ČMZRB - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Choceň 39 090 7 665 31 425 2022

MF ČR - náv. fin. výpomoc Dostavba kanal. Jablonné 4 429 4 429 0 2011

KB - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Lanškroun 5 000 4 800 200 2012

GE Bank - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Choceň 12 000 6 000 6 000 2014

GE Bank - kontokor. úvěr Financování provozu 7 930 0 7 930 2012

KB - revolv. a překl. úvěr Financování provozu 10 500 5 320 5 180 2012

KB - překl. úvěr Financování provozu 6 000 0 6 000 2012

celkem 78 107

22


9. Informace o statutárních orgánech

a vedení společnosti

9.1 Představenstvo

Ing. Vlastislav Vyhnálek

Miroslav Wágner

Ing. Ladislav Valtr, MBA

RNDr. Svatopluk Šeda

Martin Hatka

Ing. Košťál Martin

PaedDr. Miloš Harnych

Pavel Šisler

Ing. Lubomír Fiedler

zaměstnanec společnosti, předseda představenstva

starosta města Jablonné nad Orlicí, místopředseda představenstva

místostarosta města Choceň, místopředseda představenstva

jednatel OHGS Ústí nad Orlicí, člen představenstva

místostarosta města Letohrad, člen představenstva

zástupce města Lanškroun, člen představenstva

starosta obce Červená Voda, člen představenstva

starosta obce Dolní Dobrouč, člen představenstva

výrobně-technický náměstek společnosti, člen představenstva

9.2 Dozorčí rada

Jana Ponocná

Rudolf Pomikálek

Milan Beneš

Jana Hodovalová

Petr Tomášek

starostka města Králíky, předseda dozorčí rady

energetik společnosti, místopředseda dozorčí rady

vedoucí provozu a.s. – Choceň, člen dozorčí rady

starostka obce Libchavy, člen dozorčí rady

starosta města Brandýs nad Orlicí, člen dozorčí rady

Na řádné valné hromadě a.s. dne 28. 6. 2011 došlo k personálním změnám představenstva a dozorčí rady.

Byla provedena nová volba statutárních orgánů.

V představenstvu ukončili činnost následující členové představenstva:

- Ing. Bohuslav Vaňous, a to vzhledem ke střetu funkcí předsedy představenstva a ředitele a.s.,

- Ing. Josef Malý, který odešel do starobního důchodu.

Dále došlo k personální výměně vzhledem k výsledkům voleb do obecních zastupitelstev:

- za město Choceň byl odvolán pan Miroslav Kučera a byl zvolen Ing. Ladislav Valtr, MBA,

- za obec Červená Voda byl odvolán pan Miroslav Švestka a byl zvolen PaedDr. Miloš Harnych,

- za obec Dolní Dobrouč byl odvolán Ing. Petr Kolář a byl zvolen pan Pavel Šisler.

Novými členy představenstva byli zvoleni Ing. Vlastislav Vyhnálek a Ing. Lubomír Fiedler.

Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Vlastislav Vyhnálek, místopředsedy představenstva byli zvoleni

pan Miroslav Wágner a Ing. Ladislav Valtr, MBA.

V dozorčí radě ukončil činnost Ing. Vlastislav Vyhnálek, a to vzhledem k nové funkci v představenstvu a.s.

Novým členem byl zvolen pan Petr Tomášek, starosta města Brandýs nad Orlicí. Předsedou dozorčí rady

byla zvolena paní Jana Ponocná.

23


9. Informace o statutárních orgánech

a vedení společnosti

9.3 Vedení společnosti

Ing. Vaňous Bohuslav

ředitel akciové společnosti

Ing. Mikulecký Libor ekonomický náměstek a. s.

Ing. Fiedler Lubomír

výrobně-technický náměstek a. s., člen představenstva

Od 1. dubna 2011 funkci ekonomického náměstka zastává Ing. Mikulecký Libor, Ing. Malý ukončil pracovní

poměr odchodem do starobního důchodu.

9.4 Údaje o zakladatelích akciové společnosti

Zakladatelská listina Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,

ve formě notářského zápisu ze dne 8. 11. 1993 o jednorázovém založení akciové společnosti dnem 1. 1. 1994

ze státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.

9.5 Výše plnění statutárním a dozorčím orgánům

a vedení společnosti v roce 2011

Peněžní příjmy Z toho tantiémy Naturální příjmy

Představenstvo 311 000 0 0

Z toho vedení společnosti 83 000 0 0

Dozorčí rada 76 000 0 0

9.6 Počet cenných papírů a.s. vlastněný členy orgánů společnosti

V majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nejsou žádné akcie s výjimkou akcií

prvotně získaných ve 2. vlně kupónové privatizace.

9.7 Výše nesplacených půjček a úvěrů poskytnutých členů orgánů

Členům statutárních a dozorčích orgánů a členů vedení společnosti nebyly poskytovány žádné naturální

příjmy ani požitky. Dále nebyly těmto osobám poskytnuty žádné úvěry, půjčky, resp. záruky.

24


10. Zpráva představenstva o hospodaření

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011

V návaznosti na základní informace v „úvodním slově“ lze konstatovat, že společnost pokračovala v potřebných

rekonstrukcích a opravách vodohospodářských zařízení ve vlastnictví společnosti. Technická úroveň

provozovaného majetku se udržuje přibližně na konstantní úrovni. Řada staveb se obnoví, na druhou stranu

působí „zub času“. Je to neustálý koloběh.

Konkrétně jsme v roce 2011 vybudovali za 14,7 mil. Kč investic vlastními pracovníky. Jednalo se o velké

množství menších, ale potřebných akcí. Subdodavatelskými firmami byly pořízeny stavební akce za celkem

10,4 mil. Kč. Z toho největší položku tvořila Intenzifikace ČOV Letohrad a dostavba VK (5,1 mil. Kč) a rekonstrukce

vodovodu a kanalizace v Letohradě - Pavlištův kopec (2,0 mil. Kč).

I v roce 2011 se nám podařilo zajistit téměř bezproblémovou dodávku pitné vody. Zde vidíme markantní zlepšení

oproti stavům před 10-20 lety především díky soustavnému a koncepčnímu používání vodárenského

dispečinku. Díky němu máme včasnou informaci o tom, že se na tom kterém vodovodu něco děje. V dřívějších

dobách byla dost často situace řešena až po vyprázdnění vodojemů a upozornění, že „neteče voda“.

Součástí provozu dispečink je hledač poruch, který postupně (dle finančních možností společnosti) získává

nejmodernější vyhledávací zařízení. Ve spolupráci s vedoucími jednotlivých provozů vodovodů a kanalizací

pak provádíme koncepční analýzu poruch na vodovodních sítích. Dost velká část této činnosti probíhá v noci.

Noční průtoky vody do jednotlivých spotřebišť jsou poměrně objektivním měřítkem, které je v naší společnosti

dlouhodobě vyhodnocováno.

Ztráty vody v síti v roce 2011 dosáhly hodnoty 10,82 % (v roce 2010 činily 15,15 %). Což je velice příznivé číslo

při porovnání s ostatními vodohospodářskými provozovateli v rámci České republiky.

Kvalita vody v sítích v roce 2011

Zpráva o kvalitě pitné vody v sítích vodovodů byla každoročně sestavena ve formě závěrečné zprávy, obsahující

přehledy vodovodů s jednotlivými nevyhovujícími složkami (ukazateli jakosti) po jednotlivých vodovodech.

Pro rok 2011 byla zavedena nová, objektivnější a názornější metodika pro hodnocení a prezentaci laboratorních

výsledků, umožňující utřídění vodovodů jako celků do čtyř jakostních kategorií.

Kategorie 1. - vodovody, kde všechny jakostní složky vyhovují požadovaným normám ve 100 %.

Kategorie 2. - vodovody, kde nevyhovují vzorky do 20 % z počtu rozborů (zahrnuje převážně anomální stavy,

nemající trvalý charakter - zákal, pH, mikrobiologie).

Kategorie 3. - vodovody, kde nevyhovují vzorky od 20% - 50% z počtu rozborů (ukazatele, kde stačí přijetí

okamžitých, nebo krátkodobých opatření, např. odkalení - zákal, pH, Rn, mikrobiologie).

Kategorie 4. - vodovody, kde nevyhovují vzorky od 50 % z počtu rozborů (ukazatele vyžadující dlouhodobá

opatření, mnohdy investičního charakteru - dusičnany, Rn). Jedná se o vodovody Helvíkov,

Květná a Tatenice.

Výsledkem uvedeného hodnocení a prezentace výsledků je konstatování významně lepšího stavu oproti

roku 2010 a to nárůstem počtu vodovodů v kategorii 1, kde se oproti roku 2010 zvýšil počet takto vyhovujících

vodovodů ze 12 na 24. Současně byl zaznamenán pokles vodovodů z kategorie 4, a to z 15 vodovodů

v roce 2010 na 11 vodovodů v roce 2011.

K udržení tohoto velmi pozitivního trendu si pro rok 2012 společnost

stanovila prioritní opatření:

- stálá pravidelná kontrola stanovených ochranných pásem vodních zdrojů a kontrolu dodržování režimu

hospodaření v nich,

- monitoring vlivu odběru vody na okolí a na vodu vázané ekosystémy na jímacích územích vodovodů Lanškroun,

- výstavba a uvedení do provozu nového vodního zdroje podzemní vody vodovodu Těchonín.

25


10. Zpráva představenstva o hospodaření

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011

Hospodářské výsledky společnosti a.s.

Akciová společnost dosáhla za rok 2010 zisk před zdaněním ve výši 9 620 tis. Kč, tj. o 2 620 tis. Kč více

oproti stanovenému plánu. Na příznivém výsledku se podílely především zvýšené tržby za vodné a stočné

a vyšší zisk z prodeje zboží a vodohospodářského materiálu. Dosažený hrubý zisk je v porovnání s minulým

rokem vyšší o 2 597 tis. Kč.

Plánované tržby a výnosy nebyly naplněny o 20 160 tis. Kč v důsledku nižších tržeb obchodní činnosti a dosáhly

hodnoty 211 640 tis. Kč.

Od roku 2002 musí všechny akciové společnosti účtovat o odložené dani. Odložená daň je závazkem,

který slouží jako rezerva na vyšší daňovou povinnost v budoucích obdobích a vytváří se především

z rozdílu mezi daňovými a uplatňovanými účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku.

V roce 2010 vypočtená odložená daň (odložený daňový závazek) činí 2 656 tis. Kč, to znamená, že výsledným

hospodářským výsledkem za rok 2010 je zisk po zdanění ve výši 6 964 tis. Kč.

Struktura tržeb a výnosů hlavní činnosti za posledních 5 let (vše v tis. Kč):

Stav k 31. 12. 2007 2008 2009 2010 2011

1. Tržby za vodné 79 944 81 351 83 490 87 826 88 449

2. Tržby za stočné 45 723 46 411 45 763 48 238 53 885

3. Obchodní činnosti 75 456 47 413 97 700 45 789 35 008

4. Ostatní činnosti 34 846 38 268 28 791 29 787 38 063

CELKEM za všech činnosti 232 969 213 443 255 744 211 640 215 405

Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za posledních 5 let:

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Voda fakturovaná v tis. m 3 3 695 3 739 3 553 3 378 3 401

z toho domácnosti 2 260 2 243 2 228 2 118 2 095

Ostatní 1 435 1 496 1 325 1 260 1 306

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Voda odkanalizovaná v tis. m 3 1 868 1 856 1 777 1 753 1 738

z toho domácnosti 874 878 860 853 831

Ostatní 994 978 917 900 907

Z přehledu je zřejmé, že zejména objem vody fakturované mírně vzrostl oproti předcházejícímu roku.

Nárůst byl zejména u ostatních odběratelů. Pokles u domácností je v trendu minulých let.

U vody odkanalizované došlo k poklesu oproti roku 2010. Nárůst byl zaznamenán pouze u ostatních

odběratelů. Pokračoval trend poklesu u domácností.

Investice

Investiční výstavba byla v roce 2011 zaměřena (kromě dokončení akcí rozestavěných z minulého roku)

na investiční akci „Intenzifikace čistírny odpadních vod Letohrad a dokončení kanalizace“.

Celkový objem realizovaných investic (včetně splátek úvěrů) činil 37,5 mil. Kč.

Dodavatelské investice byly realizovány v hodnotě 10,4 mil. Kč, investice prováděné vlastními pracovníky

na rekonstrukcích vodovodů a kanalizací v hodnotě 14,7 mil. Kč.

Dále byly pořízeny stroje, zařízení, informační systém a pozemky v hodnotě 3,023 mil. Kč. Splátky návratných

finančních výpomocí ze státního rozpočtu a splátky úvěrů činily 9,430 mil. Kč.

Nejvýznamnější investiční akce jsou uvedeny v předchozí části výroční zprávy.

V roce 2011 nebyla společnosti poskytnuta žádná dotace na investiční akci, ani žádný další úvěr, všechny

provedené investice a splátky byly hrazeny z vlastních zdrojů.

V červnu 2011 byl ukončen operativní pronájem 2 smykových nakladačů Caterpillar 242B. Jeden smykový

nakladač byl odkoupen a u druhého se pokračuje v operativním pronájmu.

26


10. Zpráva představenstva o hospodaření

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011

Opravy hmotného majetku

V průběhu celého roku 2011 byly prováděny opravy vodohospodářských objektů, vodovodních a kanalizačních

sítí, dopravních a mechanizačních prostředků, strojů a zařízení.

Dodavatelsky byly provedeny v roce 2011 opravy hmotného majetku v hodnotě 7 856 tis. Kč, z toho:

na vodovodech za 2 782 tis. Kč, na kanalizacích a čistírnách odpadních vod za 1 457 tis. Kč, ostatní opravy

(především na dopravních a mechanizačních prostředcích) za 3 617 tis. Kč.

Hlavní finanční ukazatelé / tis. Kč/

Stav k 31. 12. 2007 2008 2009 2010 2011

1. Aktiva celkem 931 503 956 556 959 187 944 517 940 842

2. Pohledávky celkem (netto) 40 749 40 238 50 324 50 864 50 917

3. Vlastní kapitál 785 829 789 660 794 852 800 748 808 549

4. Základní kapitál 567 075 567 075 567 075 567 075 567 075

5. Závazky celkem 46 844 61 781 61 011 53 790 48 103

6. Bankovní úvěry 98 391 104 664 103 129 87 974 78 107

7. Hospodářský výsledek (HV) před zdaněním 12 339 8 880 7 023 9 620 10 890

8. Odložená daň z příjmu 1 635 3 680 832 2 656 2 383

Pohledávky

Pohledávky (netto) z obchodních vztahů k 31. 12. 2011 činily 44 764 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 2 076 tis. Kč.

Závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2011 činily 15 275 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 1 974 tis. Kč.

Cizí zdroje (cizí kapitál)

společnosti uvedené v rozvaze k 31. 12. 2011 činí 128 049 tis. Kč a zahrnují:

a) krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 15 275 tis. Kč

b) ostatní krátkodobé závazky ve výši 9 380 tis. Kč

c) bankovní úvěry a výpomoci v hodnotě 78 107 tis. Kč, z toho bezúročné úvěry od Českomoravské záruční

banky na investiční akce 52 797 tis. Kč

d) odložený daňový závazek 23 448 tis. Kč

e) rezervy 1 839 tis. Kč.

Pokles cizích zdrojů oproti roku 2010 o 14 915 tis. Kč je ovlivněn především úhradou stanovených splátek

půjček ze státního rozpočtu a bankovních úvěrů v průběhu roku 2011 a snížením závazků z obchodních

vztahů.

27


10. Zpráva představenstva o hospodaření

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011

Ukazatele vyplývající z finanční analýzy společnosti v letech 2006 - 2011

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011

doporuč.

hodn.

% % % % % % %

Podíl cizího kapitálu na vlastním kapitálu 16,93 18,54 21,13 20,65 17,85 15,84 < 50

Celková zadluženost 14,47 15,59 17,40 17,11 15,01 13,61 < 50

Celková likvidita 161,68 178,27 126,33 140,46 173,27 106,46 > 150

Rentabilita nákladů 3,05 4,82 2,50 2,48 3,40 4,11

Rentabilita vl. kapitálu 1,01 1,36 0,66 0,78 0.87 1,05

Podíl vl. kapitálu k celkovým aktivům 89,63 85,51 82,55 82,87 84,78 85,94 > 50

Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2011 a 2012

K 1. lednu 2011 byla zvýšena cena vody odkanalizované na částku 31,00 Kč/m 3 bez DPH, cena vody

pitné se nezměnila.

Důvodem zvýšení ceny stočného v roce 2011 bylo kromě zvýšení cen elektrické energie, plynu, s nárůstu

odpisů dlouhodobého hmotného majetku hlavně vliv rozsáhlých investic do rekonstrukcí stávajících čistíren

odpadních vod a dostavby kanalizací.

Od 1.1.2012 nedochází ke změně základních sazeb ceny vodného a stočného, ale pouze k úpravě,

vyplývající ze zvýšení sazby DPH o 4%.

Celková cena včetně 14 % DPH od 1. ledna 2012 činí:

voda pitná (vodné) 29,64 Kč/m 3

voda odkanalizovaná (stočné) 35,34 Kč/m 3 .

28

35


11. Hlavní strategické záměry společnosti

na období 2012 - 2014

S ohledem na finanční náročnost vodohospodářských investic realizovaných v posledních letech i akcí připravovaných

na období let 2012 – 2014 jsou strategické záměry společnosti poměrně stručné.

Důvodem je přijatý princip „zachování rovnováhy“ mezi tvorbou zdrojů financování (odpisy hmotného majetku

+ část rozděleného zisku) a objemem realizovaných investic v daném roce.

Strategické záměry lze shrnout do těchto bodů:

• budeme pokračovat v akci „Intenzifikace ČOV Letohrad a dokončení kanalizace Letohrad“, finanční objemy,

harmonogram prací i dokončení stavby je vázáno na přidělení dotace ze SFŽP (souvislost s probíhající

právní kauzou F-M),

• v roce 2013 zahájíme další akci z OP SFŽP - „Úpravna vody Choceň“ (samozřejmě opět za předpokladu

přidělení dotace)

• dle plánu financování obnovy vodohospodářského majetku budeme realizovat nejnutnější rekonstrukce

vodovodů a kanalizací včetně požadavků a potřeb akcionářů společnosti, kde se jedná především

o lokality, ve kterých dochází k novému asfaltování vozovek či chodníků + havarijní resp. technicky nevyhovující

stavy vodohospodářské infrastruktury, zároveň tímto budeme naplňovat plán financování obnovy

vodohospodářského majetku

• pro zachování dosažených (zlepšených) výsledků v kvalitě dodávané pitné vody a prodloužení životnosti

se ve spolupráci s odbornou firmou zaměříme na postupnou rekognoskaci a sanaci stávajících

vodních zdrojů

• dokončíme výkupy vodárensky využívaných pozemků, kde doposud nebyly zcela narovnány vlastnické

vztahy

• v průběhu následujících let vylepšíme zákaznický systém vůči odběratelům (zpružnění podávání informací,

komplexní servis vůči klientům)

• ve spolupráci s firmou OHGS Ústí nad Orlicí budeme v roce 2012 prezentovat naši společnosti v rámci

připravované knihy „Podzemní vody ČR“.

V Jablonném nad Orlicí, dne 10. 5. 2012

Představenstvo společnosti

36 29


Poznámky


Poznámky


© www.setservis.cz

More magazines by this user
Similar magazines