pobierz plik (*pdf) - Akademia Morska w Szczecinie

am.szczecin.pl

pobierz plik (*pdf) - Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska

w Szczecinie

Informator

dla kandydatów na studia

w roku akademickim 2013/2014

Wydzia³ Nawigacyjny

Wydzia³ Mechaniczny

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


2. miejsce

wœród uczelni publicznych

w 2012 r. wg rankingu


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

(in¿ynierskie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia

(magisterskie)

Wydzia³

Nawigacyjny

kierunki kszta³cenia

2013/2014

Kandydaci na studia

przyjmowani s¹ na kierunek,

a wybór specjalnoœci

kszta³cenia nast¹pi w trakcie

II roku nauki

KIERUNEK: NAWIGACJA

4-letnie studia o specjalnoœciach:

- transport morski (TM)

- po³owy morskie (PM)

- in¿ynieria ruchu morskiego (IRM)

- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne

(PHiON)

- ratownictwo (RAT)

- morskie systemy informatyczne (MSI)

- eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF)

- transport morski i œródl¹dowy (TMiŒ)

- górnictwo morskie (GM)

KIERUNEK: TRANSPORT

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

- in¿ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego

(IBTM)

- technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

3,5-letnie studia o specjalnoœci:

- geoinformatyka (G)

KIERUNEK: INFORMATYKA

3,5-letnie studia o specjalnoœci:

- informatyka morska (IM)

KIERUNEK: NAWIGACJA

1,5-roczne studia o specjalnoœci:

- transport morski (TM)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

(in¿ynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

4-letnie studia o specjalnoœci:

- transport morski (TM)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

3,5-letnie studia o specjalnoœci:

- geoinformatyka (G)

KIERUNEK: INFORMATYKA

3,5-letnie studia o specjalnoœci:

- informatyka morska (IM)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

(magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

2-letnie o specjalnoœciach:

- transport morski (TM)

- transport morski (TM) – studia w jêzyku angielskim

3

Wydzia³ Nawigacyjny

Wydzia³ Mechaniczny

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


4

Co mo¿esz robiæ

po studiach

na Wydziale Nawigacyjnym?

Kierunek nawigacja

Celem kszta³cenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie

studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki

i innych powi¹zanych dziedzin nauki, pozwalaj¹cych na

elastycznoϾ w dokonywaniu wyboru drogi kariery

zawodowej. Program kszta³cenia obejmuje praktyki zawodowe

morskie lub l¹dowe oraz specjalistyczne kursy

i szkolenia.

Absolwenci s¹ przygotowani do pracy w charakterze

oficerów pok³adowych na statkach morskich i œródl¹dowych,

w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z ¿eglug¹

miêdzynarodow¹. Mog¹ znaleŸæ zatrudnienie w s³u¿-

bach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji,

flocie po³owowej, statkach pasa¿erskich, statkach

offshore zabezpieczaj¹cych pola naftowe, na wie¿ach

wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach

specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych.

Mog¹ tak¿e zasilaæ l¹dowe s³u¿by eksploatacyjne,

techniczne, administracjê morsk¹, instytucje klasyfikacyjne

i s³u¿bê SAR.

Kierunek transport

Studenci tego kierunku zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci

z zakresu funkcjonowania transportu morskiego,

bezpieczeñstwa ¿eglugi oraz nowoczesnych systemów

nawigacyjnych i transportowych.

Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiêbiorstwa

zajmuj¹ce siê projektowaniem, eksploatacj¹

i organizacj¹ transportu i systemów transportowych,

a tak¿e jednostki badawcze, techniczne i normatywne

w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia

przepisów.

Kierunek geodezja i kartografia

Absolwenci specjalnoœci geoinformatyka nabywaj¹

wiedzê teoretyczn¹ oraz umiejêtnoœci praktyczne prowadzenia

dzia³alnoœci in¿ynierskiej w zakresie geodezji,

kartografii oraz systemów informacji o terenie, a tak¿e

pos³ugiwania siê nowoczesnymi technikami pomiarów

geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Znajduj¹ zatrudnienie w przedsiêbiorstwach

wykorzystuj¹cych informacje geograficzne.

Kierunek informatyka

Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku

informatyka s¹ umiejêtnoœci z zakresu programowania

komputerów, projektowania i zarz¹dzania systemami

informatycznymi, administrowania bazami danych

oraz sieciami komputerowymi. Studenci poznaj¹ zasady

in¿ynierii oprogramowania w stopniu umo¿liwiaj¹cym

efektywn¹ pracê w zespo³ach programistycznych.

Absolwenci s¹ równie¿ przygotowani do rozpoczêcia

dzia³alnoœci na w³asny rachunek i tworzenia samodzielnie

firm o charakterze us³ugowym.


kierunek nawigacja

Kariera zawodowa

absolwenta

Wydzia³u Nawigacyjnego

studia I stopnia 4 lata (w tym praktyka morska)

dyplom in¿yniera

kariera na l¹dzie

np.: w jednostkach organizacyjnych zwi¹zanych

z ¿eglug¹ oraz szeroko rozumian¹ gospodark¹

morsk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem s³u¿b

kontroli ruchu, wydzia³ów bezpieczeñstwa

¿eglugi, urzêdów morskich itp.

dalsze kszta³cenie specjalistyczne,

studia podyplomowe, studia doktoranckie

Przyk³adowe zarobki:

kadet (student)

marynarz

– ok. 500 euro

– ok. 1000 euro

oficer pok³adowy

starszy oficer

kapitan

studia II stopnia 1,5 roku

dyplom magistra in¿yniera

uzupe³nienie praktyki morskiej

(do 12 miesiêcy)

dyplom oficera wachtowego

kariera morska

dyplom

kapitana ¿eglugi wielkiej

– ponad 2000 euro

– ponad 3000 euro

– ponad 5000 euro

5

Wydzia³ Nawigacyjny

Wydzia³ Mechaniczny

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


kierunki: transport, geodezja i kartografia, informatyka

studia I stopnia 3,5 roku

dyplom in¿yniera

studia II stopnia 1,5 roku

dyplom magistra in¿yniera

kariera na l¹dzie

dalsze kszta³cenie specjalistyczne,

studia podyplomowe,

studia doktoranckie

np.: projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu,

nadzór techniczny nad systemami transportowymi;

wdra¿anie, eksploatacja, projektowanie systemów nawigacyjnych;

kariera geodezyjna, systemy informacji przestrzennej,

ochrona œrodowiska i rozwój regionalny;

kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych,

administrowanie bazami danych, sieciami itp.

6


Wydzia³

Mechaniczny

kierunki kszta³cenia

2013/2014

Kandydaci na studia

przyjmowani s¹ na kierunek,

a wybór specjalnoœci

kszta³cenia nast¹pi w trakcie

II roku nauki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

(in¿ynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

4-letnie studia o specjalnoœciach:

– eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

- uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi

- napêdy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja ch³odnicowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania si³owni¹

okrêtow¹

- elektroenergetyka okrêtowa i systemy

sterowania

– eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i

elektroenergetycznych (EOUNiE)

– diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ

okrêtowych (DiRMiUO)

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych

(DiRSW)

– ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów

(OŒwEFiP)

KIERUNEK: MECHATRONIKA

4-letnie studia o specjalnoœci:

– elektroautomatyka okrêtowa (EO)

3,5-letnie studia o specjalnoœci:

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

Studia stacjonarne drugiego stopnia

(magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1,5-roczne studia o specjalnoœciach:

– budowa i eksploatacja morskich systemów

energetycznych (BiEMSE)

– computer aided marine engineering (studia

w jêzyku angielskim prowadzone wspólnie

z Fachhochschule Flensburg)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

(in¿ynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

4-letnie studia o specjalnoœci:

– eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

- uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi

- napêdy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

7

Wydzia³ Mechaniczny

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


8

- eksploatacja ch³odnicowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania si³owni¹

okrêtow¹

- elektroenergetyka okrêtowa i systemy

sterowania

4-letnie studia o specjalnoœci:

– ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów

(OŒwEFiP)

KIERUNEK: MECHATRONIKA

4-letnie studia o specjalnoœciach:

– elektroautomatyka okrêtowa (EO)

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

(magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

2-letnie studia o specjalnoœci:

– budowa i eksploatacja morskich systemów

energetycznych (BiEMSE)

Co mo¿esz robiæ

po studiach

na Wydziale Mechanicznym?

Kierunek mechanika i budowa maszyn

Absolwent specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych

po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego

mo¿e pe³niæ funkcjê oficera w za³odze maszynowej

statków morskich, byæ zatrudniony w stoczniach

remontowych oraz w dzia³ach utrzymania ruchu takich

przedsiêbiorstw jak: elektrociep³ownie, papiernie,

huty, porty, oczyszczalnie œcieków, przepompownie.

Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty maszyn

i urz¹dzeñ okrêtowych po uzyskaniu dyplomu

oficera mechanika wachtowego mo¿e pe³niæ funkcjê

oficera w za³odze maszynowej statków morskich,

w stoczniach i zak³adach remontowych oraz w dzia-

³ach utrzymania ruchu takich przedsiêbiorstw jak:

elektrociep³ownie, papiernie, huty, porty, kopalnie,

przepompownie, jako specjalista diagnostyk.

Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty si³owni

wiatrowych posiada umiejêtnoœci niezbêdne do

zrozumienia zagadnieñ z zakresu budowy, wytwarzania

i eksploatacji maszyn. Mo¿e byæ zatrudniony

w zak³adach wytwarzania, przesy³u i dystrybucji energii

oraz w przedsiêbiorstwach energetyki odnawialnej,

nadzoru eksploatacji si³owni wiatrowych morskich

i l¹dowych, w zak³adach produkuj¹cych urz¹dzenia

elektryczne, elektrowniach i elektrociep³owniach,


firmach produkuj¹cych konstrukcje wsporcze, osprzêt,

urz¹dzenia i uk³ady izolacyjne.

Kierunek mechatronika

Absolwent specjalnoœci eksploatacja okrêtowych

urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych po

uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego

mo¿e byæ zatrudniony jako oficer mechanik na statku,

w s³u¿bach dozoru technicznego armatorów, w s³u¿-

bach towarzystw klasyfikacyjnych i w s³u¿bach dozoru

technicznego, przedsiêbiorstwach przemys³u energetycznego.

Absolwent specjalnoœci ochrona œrodowiska w eksploatacji

floty i portów mo¿e byæ zatrudniony w laboratoriach

badawczych, instytucjach odpowiedzialnych

za ochronê œrodowiska na ró¿nych szczeblach

administracji pañstwowej, w przedsiêbiorstwach armatorskich,

stoczniach, portach oraz w zak³adach

przemys³owych.

Absolwent specjalnoœci budowa i eksploatacja morskich

systemów energetycznych otrzymuje wykszta³cenie

specjalistyczne, odpowiadaj¹ce potrzebom

nowoczesnej floty i przemys³u maszynowego.

Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych,

projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania

i rozwijania produkcji w przedsiêbiorstwach przemys-

³u maszynowego i pokrewnych.

Absolwent specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa

jest przygotowany do pracy wœród cz³onków za³óg

obiektów p³ywaj¹cych jako oficer elektroautomatyk

okrêtowy, w s³u¿bach dozoru technicznego armatorów,

w s³u¿bach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach

produkcyjnych i remontowych, w przedsiêbiorstwach

przemys³u okrêtowego oraz innych zajmuj¹cych

siê wytwarzaniem i eksploatacj¹ maszyn oraz

uk³adów mechatronicznych.

Absolwenci specjalnoœci mechatronika systemów

energetycznych s¹ przygotowani do zajmowania stanowisk

pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych,

w s³u¿bach remontowych przedsiêbiorstw

produkcyjnych, w s³u¿bach nadzoru technicznego

przedsiêbiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych,

jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,

zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym

i maszynowym oraz w jednostkach zajmuj¹cych siê

diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urz¹dzeñ

wraz z ich uk³adami mechatronicznymi.

9

Wydzia³ Mechaniczny

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


kierunek mechanika i budowa maszyn

studia I stopnia 4 lata ESO/EOUNiE

(w tym praktyka morska 6 miesiêcy)

dyplom in¿yniera

studia I stopnia 4 lata DiRMiUO

(w tym praktyka morska 6 miesiêcy)

dyplom in¿yniera

studia I stopnia 3,5 roku OŒwEFiP

(w tym praktyka)

dyplom in¿yniera

studia II stopnia 1,5 roku

dyplom magistra in¿yniera

Kariera zawodowa

absolwenta

Wydzia³u Mechanicznego

uzupelnienie praktyki morskiej

(do 6 miesiêcy ESO, EOUNiE,

DiRMiUO)

dyplom oficera

mechanika wachtowego

kariera morska

dyplom starszego oficera

mechanika okrêtowego

kariera l¹dowa

np.: w s³u¿bach nadzoru

technicznego armatorów,

w s³u¿bach towarzystw

klasyfikacyjnych i s³u¿bach dozoru

technicznego zak³adów

przemys³owych, serwisach

technicznych firm przemys³u

maszynowego, administracji

morskiej, jednostkach

projektowych, konstrukcyjnych

i technologicznych zwi¹zanych

z przemys³em okrêtowym

i maszynowym, firmach

konsultacyjnych i doradztwa

przemys³u maszynowego

kariera l¹dowa

np.: w s³u¿bach nadzoru

technicznego si³owni wiatrowych,

l¹dowych i morskich, s³u¿bach

technicznych firm przemys³u

maszynowego; jednostkach

projektowych, konstrukcyjnych i

technologicznych zwi¹zanych z

przemys³em energii odnawialnej,

firmach konsultacyjnych i

doradztwa przemys³u energii

odnawialnej

kariera l¹dowa

np.: w laboratoriach badawczych,

instytucjach odpowiedzialnych

za ochronê œrodowiska na

ró¿nych szczeblach administracji

pañstwowej,

w przedsiêbiorstwach

armatorskich, stoczniowych,

portach; opracowywanie planów

badañ w zakresie ochrony

œrodowiska, przeprowadzanie

badañ z wykorzystaniem

odpowiedniej aparatury oraz

opracowywanie i interpretacja

uzyskanych wyników badañ

10

Przyk³adowe zarobki:

kadet (student)

motorzysta

– ok. 500 euro

– ponad 1000 euro

oficer mechanik

starszy oficer mechanik

– ponad 3000 euro

– ponad 5000 euro


kierunek mechatronika

studia I stopnia 4 lata EO

(w tym praktyka morska 6 miesiêcy)

dyplom in¿yniera

uzupe³nienie praktyki morskiej

(do 12 miesiêcy)

dyplom oficera elektroautomatyka

okrêtowego

Przyk³adowe zarobki:

kariera morska

studia II stopnia 1,5 roku

dyplom magistra in¿yniera na kierunku

mechanika i budowa maszyn

elektroautomatyk – ponad 3000 euro

studia I stopnia 3,5 roku MSE

(w tym praktyka)

dyplom in¿yniera

kariera na l¹dzie

np.: w stoczniach remontowych

i produkcyjnych, zakladach przemyslu

maszynowego, slu¿bach nadzoru, serwisach,

instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych,

s³u¿bach technicznych armatorów, firmach

diagnostycznych i remontowych

11

Wydzia³ Mechaniczny

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


12

Wydzia³

In¿ynieryjno

-Ekonomiczny

Transportu

kierunki kszta³cenia

2013/2014

Kandydaci na studia

przyjmowani s¹ na kierunek,

a wybór specjalnoœci

kszta³cenia nast¹pi w trakcie II

roku nauki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie

(ZSTwE)

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– ubezpieczenia transportowe (UT)

– ekologistyka (E)

KIERUNEK: LOGISTYKA

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– logistyka przedsiêbiorstw (LP)

– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

– informatyka w logistyce (IwL)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU)

– zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach

(ZIwPiU)

– systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach

(SBwPiU)

– informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP)

– zarz¹dzanie przemys³owymi systemami

energetycznymi (ZPSE)

Studia stacjonarne drugiego stopnia

(magisterskie)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

1,5-roczne studia o specjalnoœci:

– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

– Maritime Management – studia prowadzone

w jêzyku angielskim

KIERUNEK: TRANSPORT

1,5-roczne studia o specjalnoœci:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

(in¿ynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie

(ZSTwE)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– ekologistyka (E)

– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)

– ubezpieczenia transportowe (UT)

KIERUNEK: LOGISTYKA

3,5-letnie studia o specjalnoœci:

– logistyka przedsiêbiorstw (LP)


– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

– informatyka w logistyce (IwL)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU)

– zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach

(ZIwPiU)

– systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach

(SBwPiU)

– informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP)

– zarz¹dzanie przemys³owymi systemami

energetycznymi (ZPSE)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

(magisterskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

1,5-roczne studia o specjalnoœci:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

1,5-roczne studia o specjalnoœci:

– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

Co mo¿esz robiæ

po studiach

na Wydziale In¿ynieryjno

-Ekonomicznym Transportu?

Kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

Absolwent kierunku zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

jest przygotowany do pe³nienia funkcji kierowniczych

i wykonawczych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych

i us³ugowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka),

ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorstw

gospodarki morskiej.

Ma umiejêtnoœci wyznaczania optymalnych celów

strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji,

koordynacji i kontroli wyznaczonych zadañ

produkcyjnych i us³ugowych z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii informatycznych. Jest przygotowany

do zarz¹dzania procesami logistycznymi w europejskim

systemie transportowym oraz zarz¹dzania

transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedz¹

o przedsiêbiorczoœci, zasadach prawnych prowadzenia

dzia³alnoœci gospodarczej, o etyce zarz¹dzania oraz

spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw w globalnej

gospodarce. Posiada umiejêtnoœci z zakresu

zarz¹dzania i in¿ynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach

naukowych wyposa¿onych w u¿ytkowe oprogramowanie

oraz na praktykach krajowych i zagranicznych.

Biegle pos³uguje siê zawodowym jêzykiem

angielskim. Posiada mo¿liwoœci uzyskania certyfikatów

potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyków obcych.

13

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


Kierunek transport

Absolwenci tego kierunku maj¹ wiedzê z zakresu:

in¿ynierii ruchu transportowego,

in¿ynierii œrodków transportu,

analizy systemów transportowych,

zarz¹dzania procesami eksploatacyjnymi,

logistyki transportu.

S¹ specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu

³adunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego

i centrów logistycznych oraz organizacji zarz¹dzania

³añcuchem transportowym „dom–dom”.

Maj¹ umiejêtnoœæ wykorzystania technologii informatycznych

w pracy zawodowej. S¹ przygotowani do

pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach

eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu,

logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych

stanowi¹cych ich zaplecze oraz w instytucjach

zwi¹zanych z szeroko pojêtym transportem. Biegle

pos³uguj¹ siê zawodowym jêzykiem angielskim.

Posiadaj¹ mo¿liwoœci uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych

znajomoœæ jêzyków obcych.

Absolwent tej specjalnoœci jest profesjonalnie przygotowany

do podejmowania optymalnych decyzji

w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, finansowymi

i informacjami w przedsiêbiorstwie. Potrafi diagnozowaæ,

rozwi¹zywaæ problemy i monitorowaæ procesy

gospodarcze, w tym transportowe; ma umiejêtnoœci

projektowania procesów produkcyjnych i transportowych.

Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne

w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiêbiorstwa

w warunkach konkurencji i zmiennoœci otoczenia

wewnêtrznego i zewnêtrznego. Ma kompetencje

umo¿liwiaj¹ce podjêcie pracy w przedsiêbiorstwach

ró¿nej wielkoœci, krajowych i miêdzynarodowych,

tak¿e we w³asnych firmach (szczególnym obszarem

preferencji s¹ przedsiêbiorstwa bran¿y TSL). Mo¿e

znaleŸæ zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiêbiorstwie,

operator bran¿y TSL, projektant i doradca

zajmuj¹cy siê logistyk¹, transportem i spedycj¹,

ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych

i administracyjnych.

Pos³uguje siê profesjonalnie jêzykiem obcym, zw³aszcza

angielskim, zna terminologiê logistyczno-transportow¹

oraz potrafi wykorzystaæ narzêdzia informatyczne

w zarz¹dzaniu logistycznym przedsiêbiorstwem.

14

Kierunek logistyka


kierunki: zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, transport, logistyka

Kariera zawodowa

absolwenta

Wydzia³u In¿ynieryjno-

-Ekonomicznego Transportu

Przyk³adowe zarobki:

kariera na l¹dzie (wszystkie specjalnoœci)

technomenad¿erowie

studia I stopnia 3,5 roku

dyplom in¿yniera

dalsze kszta³cenie

dyplom Master of Business Administration (MBA),

studia podyplomowe, studia III stopnia (doktoranckie)

in¿ynier – ponad 2000 euro

marynarz (¯Œ) – ponad 1500 euro

studia II stopnia 1,5 roku

dyplom magistra in¿yniera

kariera w ¿egludze œródl¹dowej

specjaliœci z zakresu logistyki, transportu, zarz¹dzania produkcj¹, zarz¹dzania jakoœci¹,

znajduj¹cy zatrudnienie na rynku pracy m.in.: w przedsiêbiorstwach spedycyjnych,

logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze gospodarki

morskiej (zarz¹dy portów, firmy prze³adunkowe) i w firmach turystycznych (turystyka wodna)

15

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


16

Warunki rekrutacji

Studia I stopnia

Do podjêcia studiów

I stopnia w Akademii Morskiej

w Szczecinie mo¿e byæ

dopuszczona osoba, która

posiada œwiadectwo

dojrza³oœci oraz spe³nia

warunki rekrutacji.

Na wszystkich wydzia³ach rekrutacja na studia

prowadzona jest na kierunki. Wybór specjalnoœci

dokonywany bêdzie w semestrze wskazanym przez

dziekana. Dziekan okreœla i podaje do wiadomoœci

studentów, które z oferowanych dla poszczególnych

kierunków specjalnoœci bêd¹ uruchomione w danym

roku akademickim.

Celem odpowiedniego przygotowania przez uczelniê

oferty kszta³cenia, ju¿ w toku rekrutacji kandydat

wskazuje jedn¹ lub dwie specjalnoœci, w których

chcia³by siê kszta³ciæ.

Rekrutacjê na studia przeprowadzaj¹ wydzia³owe

komisje rekrutacyjne, które podejmuj¹ decyzje

w sprawach przyjêcia na studia. W przypadku rekrutacji

na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami

sk³ad wydzia³owej komisji rekrutacyjnej mo¿e

byæ rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie

partnerskie.

Od decyzji wydzia³owej komisji rekrutacyjnej przys³uguje

odwo³anie, w terminie 14 dni od daty dorêczenia

decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstaw¹

odwo³ania mo¿e byæ jedynie wskazanie naruszenia

warunków i trybu rekrutacji na studia.

W przypadku odwo³ania decyzjê podejmuje rektor,

po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

Decyzja rektora jest ostateczna.


Wymagane

dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym

terminie w dziekanatach wydzia³ów:

podanie o przyjêcie na studia,

ankietê osobow¹,

1

œwiadectwo dojrza³oœci ,

2

szeϾ fotografii papierowych o wymiarach 3,5 cm x

4,5 cm oraz jedn¹ w formie elektronicznej jako

za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej

uczelni w zak³adce REKRUTACJA,

w³asnorêcznie napisane oœwiadczenie kandydata,

¿e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu

opuszczania kraju (dotyczy kandydatów na kierunki

„p³ywaj¹ce”),

dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne

w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM

w Szczecinie – wp³aty mo¿na dokonaæ w kasie

uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Bank Pekao SA VII O/Szczecin

16124018641111000022055615,

kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (w przypadku

nie posiadania dowodu osobistego kserokopie

stron paszportu z danymi osobowymi),

kandydaci na studia stacjonarne – oœwiadczenie

o spe³nieniu warunków do podjêcia i kontynuowania

studiów bez wnoszenia op³at, o którym mowa w art.

170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo

o szkolnictwie wy¿szym,

zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do

nauki na obranym kierunku studiów,

kandydaci na studia niestacjonarne na kierunki nawigacja,

mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika

– morskie œwiadectwo zdrowia.

Ponadto kandydaci dokonuj¹ rejestracji poprzez

stronê internetow¹ uczelni – formularz rejestracyjny

w zak³adce REKRUTACJA.

1

œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê

Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez

szko³ê œredni¹ (tzw. „stara matura”) lub inne równowa¿ne

(w tym: œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo

matury dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza

granicami Polski przez obywatela Polski, œwiadectwo

uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski)

2

fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraŸne,

przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów

z ciemnymi szk³ami, z g³ow¹ w lewym pó³profilu z widocznym

ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlon¹

twarz¹

17

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


18

Dodatkowe

warunki rekrutacji

Dodatkowe warunki rekrutacji obowi¹zuj¹ kandydatów

ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia stacjonarne

na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn

oraz mechatronika (kierunki objête Konwencj¹ STCW

- praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

Dodatkowe warunki rekrutacji to:

spe³nienie wymagañ do uzyskania, b¹dŸ posiadanie,

wa¿nego miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia

marynarza,

praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2013

roku, odbywana w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa

Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa

maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹

miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza,

bêd¹ skierowani w trakcie postêpowania rekrutacyjnego

na nieodp³atne obowi¹zkowe badania lekarskie,

1

w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom

cukru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, badania

2

neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne.

Badania przeprowadzane bêd¹ w Przychodni

Samodzielnego ZOZ Szkó³ Wy¿szych w Szczecinie

(Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii

Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyñskiego 9).

Warunkiem przyst¹pienia do badañ lekarskich jest

z³o¿enie dokumentów we w³aœciwym dziekanacie.

Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu

zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie w dniach od

1.07.2013 r. do 16.07.2013 roku.

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach:

nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika

po og³oszeniu wyników rekrutacji przez

wydzia³ow¹ komisjê rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okresie

od sierpnia do wrzeœnia 2013 r. obowi¹zkowe

szkolenia.

NieobecnoϾ na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia

powoduje skreœlenie z listy. Usprawiedliwienia

lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej

dokonuje dziekan wydzia³u. Zaliczenia

praktyki dokonuje dziekan wydzia³u na podstawie

protoko³u dyrektora Oœrodka Szkoleniowego Ratownictwa

Morskiego.

Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów

bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji.

Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym

Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie

(OSRM), ul. Ludowa 7/8.

1

Kandydat mo¿e przedstawiæ swoje wyniki badañ. Termin

wa¿noœci wynosi 2 lata dla przeœwietlenia RTG i 3 miesi¹ce dla

pozosta³ych badañ laboratoryjnych.

2

Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZiOS z dnia 17.02.1993

r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od za³ogi pok³adowej, tj. od

nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku 0,8 D na jedno

oko, przy ostroœci drugiego 0,5 D (sumarycznie 1,3 D),

z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi dla ka¿dego

oka do 1,0 D. Z kolei od mechaników (specjalnoœæ ESO)

wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,3 D dla ka¿dego

oka, sumarycznie 0,6 D dla obu oczu, ale z korekt¹ szk³ami lub

soczewkami kontaktowymi do 0,8 D dla ka¿dego oka.


Warunki rekrutacji

obcokrajowców

Wa¿ne terminy

studia stacjonarne

Wa¿ne terminy

studia niestacjonarne

Kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw

cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê

Polaka, a tak¿e obywatele innych pañstw niebêd¹cy

obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej

mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie na studia na podstawie

odrêbnych przepisów.

Cudzoziemiec, który uzyska³ œwiadectwo poza granicami

Polski sk³ada orygina³ œwiadectwa ukoñczenia

szko³y lub potwierdzon¹ notarialnie kopiê tego dokumentu

wraz z zapisem o mo¿liwoœci podjêcia na

podstawie tego œwiadectwa studiów wy¿szych.

W przypadku uzyskania œwiadectwa w kraju, z którym

Rzeczpospolita Polska nie podpisa³a umowy o uznawalnoœci

wykszta³cenia, kandydat jest zobowi¹zany

do nostryfikacji œwiadectwa w Kuratorium Oœwiaty .

Dokumenty wystawione w jêzyku obcym powinny byæ

z³o¿one wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski, sporz¹dzonym

lub poœwiadczonym przez t³umacza przysiêg-

³ego, wpisanego na listê t³umaczy przysiêg³ych prowadzon¹

przez Ministra Sprawiedliwoœci albo konsula RP

urzêduj¹cego w pañstwie, w którym zosta³ wydany

dokument.

CzynnoϾ Рmiejsce

Sk³adanie dokumentów

- dziekanat

w³aœciwego wydzia³u

Z³o¿enie œwiadectwa

1

dojrza³oœci

- dziekanat

w³aœciwego wydzia³u

Badania lekarskie

- Przychodnia Akademii

Morskiej w Szczecinie

Og³oszenie

wyników rekrutacji

Data

WN do 16.07.2013

WIET do 16.07.2013

WM do 16.07.2013

WN do 16.07.2013

WIET do 16.07.2013

WM do 16.07.2013

od 1.07.2013

do 16.07.2013

WN 19.07.2013

WIET 19.07.2013

WM 19.07.2013

1

Dotyczy kandydatów, którzy nie z³o¿yli œwiadectwa

dojrza³oœci razem z pozosta³ymi dokumentami

Terminy sk³adania dokumentów

Wydzia³ Nawigacyjny

studia I stopnia – kierunki: geodezja i kartografia,

informatyka:

– rekrutacja do 16.07.2013

– og³oszenie wyników rekrutacji: 19.07.2013

studia I i II stopnia - kierunek nawigacja

– rekrutacja do 13.12.2013

– og³oszenie wyników rekrutacji: 16.12.2013

Wydzia³ Mechaniczny

studia I stopnia:

– rekrutacja do 15.01.2014

– og³oszenie wyników rekrutacji: 16.01.2014

studia II stopnia:

– rekrutacja do 11.03.2014

– og³oszenie wyników rekrutacji: 12.03.2014

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu

– rekrutacja do 30.09.2013

– og³oszenie wyników rekrutacji: 2.10.2013

19

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


Istnieje mo¿liwoœæ roz³o¿enia na raty pozosta³ej

kwoty. Op³aty dokonuje siê na indywidualne

subkonto, w terminach podanych w umowie po

przyjêciu na studia.

Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika

i budowa maszyn oraz mechatronika odbywa siê

w ci¹gu 7–10 tygodni, w okresie miêdzy koñcem

stycznia a koñcem marca. Sesje zjazdowe kierunków:

geodezja i kartografia, informatyka, zarz¹dzanie

i in¿ynieria produkcji, logistyka oraz transport

organizowane s¹ co dwa tygodnie. Terminy sesji

zjazdowych zostan¹ podane na stronie internetowej

w zak³adce STUDENCI – PLANY ZAJÊÆ.

20

P³atnoœci i organizacja

studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty

za studia jest okreœlona zarz¹dzeniem rektora

Akademii Morskiej w Szczecinie.

Pierwsz¹ czêœæ nale¿noœci za I rok studiów nale¿y

wnieœæ w wysokoœci minimum 50% stawki rocznej.

Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych jest

odbycie praktyki morskiej:

na specjalnoœci transport morski 12-miesiêczna praktyka

morska na stanowiskach pok³adowych,

na specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych

6-miesiêczna praktyka w si³owni okrêtowej,

na specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 12-miesiêczna

praktyka w dziale maszynowym,

na specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ

napêdowych i elektroenergetycznych 6-miesiêczna

praktyka.

Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych

organizuje we w³asnym zakresie, pod nadzorem

uczelni.


Kryterium

rekrutacyjne

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów

I stopnia s¹ wyniki egzaminu maturalnego uzyskane

przez kandydata w czêœci pisemnej z nastêpuj¹cych

przedmiotów:

matematyka,

fizyka lub fizyka i astronomia,

chemia,

jêzyk obcy,

informatyka,

geografia,

jêzyk polski.

Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹

dla ka¿dego kierunku studiów, zgodnie z liczb¹

uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów

uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie

z nastêpuj¹cymi wzorami:

1. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu

maturalnego wed³ug tzw. „nowej matury” od

roku szkolnego 2007/2008:

p m+2rm p f+2rf p c+2rc p o+2ro

P= 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,2

2 2 2 2

p i+2ri

p g+2rg p p+2rp

+ 0,2 + 0,2 + 0,1

2

2 2

gdzie:

p m, p f, p c, p o, p i, p g, p p - liczba punktów procentowych

uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej

egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,

odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii,

chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii,

jêzyka polskiego;

r m, r f, r e, r o, r i, r g, r p - liczba punktów procentowych

uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej

egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii,

chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii,

jêzyka polskiego.

2. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu

maturalnego tzw. „nowa matura” uzyskanego

przed rokiem szkolnym 2007/2008:

P=

p m+rm p f+rf p c+rc p o+ro

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,2

2 2 2 2

+ 0,2

p i+ri

p g+rg p p+2rp

+ 0,2 + 0,1

2

2 2

gdzie:

pm, pf, pc, po, pi, pg, pp - liczba punktów procentowych

uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej

egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,

odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii,

chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii,

jêzyka polskiego;

rm, rf, re, ro, ri, rg, rp - liczba punktów procentowych

uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej

egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii,

chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii,

jêzyka polskiego.

Je¿eli kandydat nie zdawa³ egzaminu maturalnego

z danego przedmiotu lub nie zdawa³ danego przedmiotu

na okreœlonym poziomie w odpowiednim

miejscu we wzorze 1. lub 2. nale¿y wstawiæ zero.

Je¿eli kandydat zdawa³ na egzaminie maturalnym

wiêcej ni¿ jeden jêzyk obcy, w odpowiednim miejscu

we wzorze 1. lub 2. nale¿y wstawiæ wynik z tego

jêzyka, z którego kandydat uzyska³ lepszy rezultat.

Je¿eli kandydat uzyska³ œwiadectwo maturalne w systemie

tzw. „starej matury” stopnie uzyskane na egzaminie

maturalnym (w czêœci pisemnej lub ustnej)

przelicza siê na punkty zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹.

ocena

dopuszczajacy

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujacy

liczba punktów

30

73

115

158

200

21

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


22

Punkty te stanowi¹ sumê poziomu podstawowego

i rozszerzonego w systemie tzw. „nowej matury” -

odpowiednie liczniki we wzorze 1. Je¿eli kandydat

zdawa³ dany przedmiot zarówno w czêœci ustnej, jak

i pisemnej, do okreœlenia liczby punktów uzyskanych

za ten przedmiot nale¿y wzi¹æ pod uwagê lepszy

wynik.

Na studia zostaj¹ przyjête - w ramach limitu miejsc na

dany kierunek - osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki

punktowe, spe³ni³y wymagania formalne, zdrowotne

i wymagania wynikaj¹ce z dodatkowych form rekrutacji

(je¿eli dotycz¹). Limity miejsc okreœla Senat

Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na

granicy limitu znajduj¹ siê kandydaci z jednakow¹

liczb¹ punktów, na studia zostanie przyjêty ka¿dy

z nich.

Zasady uzupe³niania listy kandydatów przyjêtych na

studia w przypadku skreœleñ b¹dŸ rezygnacji ze studiów

po og³oszeniu wyników rekrutacji, okreœlaj¹

odpowiednie wydzia³owe komisje rekrutacyjne.

Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na dany wydzia³

mog¹ deklarowaæ drugi kierunek studiów, na jakim

chcieliby studiowaæ. W przypadku nieprzyjêcia na

dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc

kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany

kierunek.

Szczególne

zasady przyjêæ

Finaliœci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani s¹

na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego,

po spe³nieniu wymagañ formalnych i dodatkowych

form rekrutacji.

Autorzy pierwszych trzech najwy¿ej ocenionych prac

w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani

s¹ na kierunek studiów informatyka poza konkursem

wyników egzaminu maturalnego, po spe³nieniu

wymagañ formalnych. Uprawnienie to przys³uguje

tylko w roku uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci.

Wyniki

rekrutacji

Informacje dotycz¹ce rekrutacji bêd¹ dostêpne

w dziekanatach odpowiednich wydzia³ów oraz na

stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA

Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ poprzez

stronê internetow¹ uczelni w zak³adce REKRUTACJA,

wprowadzaj¹c PESEL. Bêd¹ równie¿ powiadamiani

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem

odbioru, wys³anym na adres korespondencyjny

wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.


Wymagane

dokumenty

Warunki rekrutacji

Studia II stopnia

Do podjêcia studiów

II stopnia w Akademii Morskiej

w Szczecinie mo¿e byæ

dopuszczona osoba, która ma

ukoñczone studia I stopnia na

danym lub pokrewnym

kierunku oraz spe³nia warunki

rekrutacji.

Kandydaci na studia II stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym

terminie w dziekanatach wydzia³ów:

podanie o przyjêcie na studia,

ankietê osobow¹,

odpis dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia (w przypadku

uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia

za granic¹, nale¿y z³o¿yæ dokument jego uznania

lub nostryfikacji w kraju),

1

œwiadectwo dojrza³oœci ,

2

trzy fotografie papierowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5

cm oraz jedn¹ w formie elektronicznej jako za³¹cznik

podczas rejestracji na stronie internetowej

uczelni w zak³adce REKRUTACJA,

zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do

nauki na obranym kierunku studiów,

kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (w przypadku

braku dowodu osobistego – kserokopie stron

paszportu z danymi osobowymi),

dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne

w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM

w Szczecinie – wp³aty mo¿na dokonaæ w kasie

uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Bank Pekao SA VII O/Szczecin

16124018641111000022055615.

Ponadto kandydaci dokonuj¹ rejestracji poprzez

stronê internetow¹ uczelni – formularz rejestracyjny

w zak³adce REKRUTACJA.

1

œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê

Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê

œredni¹ (tzw. „stara matura”) lub inne równowa¿ne (w tym:

œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo matury

dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza granicami Polski

przez obywatela Polski, œwiadectwo uzyskane przez cudzoziemca

poza granicami Polski)

2

fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraŸne,

przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów

z ciemnymi szk³ami, z g³ow¹ w lewym pó³profilu z widocznym

ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlon¹ twarz¹

23

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


Kryterium

rekrutacyjne

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II

stopnia jest ocena ukoñczenia studiów I stopnia.

Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹

dla ka¿dego kierunku studiów. Na studia

zostaj¹ przyjête - w ramach limitu miejsc na dany

kierunek - osoby, które uzyska³y najlepsze oceny

ukoñczenia studiów I stopnia i spe³ni³y warunki

formalne.

Limity miejsc okreœla Senat Akademii Morskiej w Szczecinie.

W przypadku, gdy na granicy limitu znajduj¹ siê

kandydaci z tak¹ sam¹ ocen¹, w nastêpnej kolejnoœci

bierze siê pod uwagê ocenê egzaminu dyplomowego.

W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajduj¹

siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ punktów, na studia

zostanie przyjêty ka¿dy z nich.

którzy przed³o¿yli certyfikat - Cambridge First

Certificate,

którzy ukoñczyli studia I stopnia w jêzyku angielskim,

którzy posiadaj¹ ocenê co najmniej dobr¹, uzyskan¹

na egzaminie koñcowym z jêzyka angielskiego

w ramach studiów I stopnia.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia,

kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, specjalnoœæ:

Maritime Management (studia w jêzyku

angielskim) kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka

angielskiego. Z testu s¹ zwolnieni kandydaci:

dla których jêzyk angielski jest jêzykiem ojczystym,

którzy przed³o¿yli certyfikat - Cambridge First

Certificate lub równowa¿ny,

którzy ukoñczyli studia I stopnia w jêzyku angielskim.

Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji,

wyników itp. zostan¹ podane na tablicy

og³oszeñ dziekanatów poszczególnych wydzia³ów.

24

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia,

kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalnoϾ

computer aided engineering (studia w jêzyku angielskim

realizowane wraz z Fachhochschule Flensburg)

kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego.

Z testu s¹ zwolnieni kandydaci:

dla których jêzyk angielski jest jêzykiem ojczystym,


Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa Studenckie

Domy Marynarza, które zapewniaj¹ ponad

900 miejsc studentom mieszkaj¹cym poza Szczecinem.

Studenci mog¹ korzystaæ równie¿ ze sto³ówki

i bufetów.

Warunki

socjalno-bytowe

Podczas rekrutacji istnieje mo¿liwoœæ skorzystania

z odp³atnego zakwaterowania w Studenckich

Domach Marynarza:

KORAB tel. 91 48 09 606,

PASAT tel. 91 48 09 604.

Studenci kierunków nawigacja, mechatronika oraz

mechanika i budowa maszyn s¹ zobowi¹zani do

noszenia mundurów.

Studenci w trakcie studiów mog¹ uczestniczyæ

w ró¿nych formach zajêæ pozaobowi¹zkowych. Ko³a

naukowe pozwalaj¹ na rozwijanie zainteresowañ

zawodowych i badawczych. Istnieje mo¿liwoœæ uprawiania

sportu w 13 sekcjach Uczelnianego Klubu AZS.

Akademia dysponuje w³asn¹ p³ywalni¹ i sal¹ gimnastyczn¹.

O stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wy¿ywienie

i zapomogi losowe (od pierwszego semestru) oraz

o stypendium rektora (od trzeciego semestru) mog¹

ubiegaæ siê studenci spe³niaj¹cy warunki okreœlone

w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci

i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom

Akademii Morskiej w Szczecinie.

Najlepsi studenci maj¹ mo¿liwoœæ odbycia czêœci

studiów za granic¹ w ramach europejskiego programu

wymiany studentów.

25

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe i doktoranckie


26

Studia

podyplomowe

Geoinformatyka

Wydzia³

Nawigacyjny

Studia podyplomowe „Geoinformatyka” przeznaczone

sà dla osób pragn¹cych zdobyæ wiedzê i umiejêtnoœci

z zakresu u¿ytkowania i wdra¿ania systemów informacji

geograficznej. Studia przygotowujà równieý projektantów

systemów GIS oraz doradców inwestycji

geoinformatycznych. Obejmujà 192 godziny zajæã

dydaktycznych w formie wykùadów, ãwiczeñ oraz

laboratoriów.

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone

bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u

Nawigacyjnego.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbædzie siæ bez egzaminów wstæpnych –

decyduje kolejnoúã zgùoszeñ.

Wymagane dokumenty

1) formularz zgùoszenia,

2) dwa zdjæcia,

3) odpis dyplomu ukoñczenia studiów wyýszych,

4) potwierdzenie wniesienia I raty opùaty za studia,

5) deklaracja pokrycia kosztów studiów.

Dokumenty mo¿na sk³adaæ osobiœcie (w godz. 8.00 –

14.30), wys³aæ poczt¹ lub drogà elektronicznà na

adres:

Sekretariat Katedry Geoinformatyki

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Ýoùnierska 46, 71-20 Szczecin

e-mail: gis@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka”.

Pilotaý morski

Podstawowym celem studiów „Pilotaý morski” jest

ksztaùcenie i przygotowanie kadry inýynierskiej do

pracy na stanowiskach zwiàzanych z pilotaýem morskim.

Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy

teoretycznej i praktycznej niezbædnej do efektywnego

peùnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granic¹.

Umoýliwia takýe uzyskanie praktycznych umiejætnoúci

niezbædnych do manewrowania statkami –

szkolenie na symulatorach manewrowych.

Roczne studia podyplomowe prowadzone bædà

w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajæã

w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmujà

226 godzin zajæã dydaktycznych, a tak¿e praktykê

pilotaýu na torze wodnym Szczecin–Úwinoujúcie oraz

w zaleýnoúci od zapotrzebowania w portach Gdañsk

i Gdynia.


Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone

bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u

Nawigacyjnego.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbædzie siæ bez egzaminów wstæpnych –

decyduje kolejnoúã zgùoszeñ.

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia

dyplomu ukoñczenia szko³y wyýszej,

3) dwa zdjæcia legitymacyjne,

4) pokwitowanie wpùaty wpisowego w wysokoúci

100 zù dla I edycji studiów z dopiskiem: Studia

podyplomowe – wpisowe,

5) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogùoszeniu

o naborze na wybrany kierunek studiów

podyplomowych.

Po zakwalifikowaniu kandydata opùata wpisowa zostanie

zaliczona na poczet czesnego. Jeýeli kandydat

nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów

nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opùata

zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku

rezygnacji kandydata opùata nie jest zwracana.

Dokumenty mo¿na sk³adaæ osobiœcie (w godz.

8.00–15.00) lub wysy³aæ na adres:

Dziekanat Wydziaùu Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Waùy Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

pok. 130

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Pilotaý morski”.

Inspekcje morskie FSC, PSC

Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC”

zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej

niezbædnej do efektywnego wypeùniania zadañ

administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich.

S³uchacze poznaj¹ cele i zadania organizacji wdraýajàcych

bezpieczeñstwo na morzu, nabywaj¹ umiejætnoúci

poszukiwania i monitorowania wùaúciwych

êródeù prawnych oraz uzyskuj¹ praktyczne umiejætnoúci

prowadzenia okreúlonych inspekcji.

Od kandydatów wymagana jest dobra znajomoúã

jæzyka angielskiego, udokumentowana certyfikatem

FCE bàdê potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej

(zakùada siæ prowadzenie znacznej liczby zajæã w jæzyku

angielskim). Wskazane jest morskie doúwiadczenie

zawodowe na poziomie operacyjnym.

Zajæcia prowadzone sà w trybie niestacjonarnym,

odbywajà siæ w Akademii Morskiej w Szczecinie,

praktyki programowe realizowane sà w portach

Úwinoujúcie, Szczecin, Gdañsk, Gdynia.

Studia trwajà dwa semestry, ogóùem realizowanych

jest 290 godzin zajæã programowych w formie

wykùadów, seminariów, ãwiczeñ oraz integralnej

praktyki programowej.

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone

bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u

Nawigacyjnego.

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) odpis dyplomu ukoñczenia studiów,

3) dyplom potwierdzajàcy morskie doúwiadczenie

zawodowe,

4) dwa zdjæcia legitymacyjne,

5) dowód wpùaty wpisowego w wysokoúci 100 zù na

konto AM w Szczecinie, z dopiskiem: Studia

podyplomowe – wpisowe,

6) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogùoszeniu

o naborze na wybrany kierunek studiów

podyplomowych.

Po zakwalifikowaniu kandydata opùata wpisowa zostanie

zaliczona na poczet czesnego. Jeýeli kandydat

nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów

nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opùata

zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku

rezygnacji kandydata opùata nie jest zwracana.

Dokumenty moýna skùadaã w godzinach 8.00 – 15.00

w dziekanacie Wydziaùu Nawigacyjnego Akademii

Morskiej w Szczecinie, Waùy Chrobrego 1–2, Szczecin,

pokój 130.

27

Studia podyplomowe i doktoranckie


28

Moýna równieý dokonaã zapisu drogà elektronicznà,

przesyùajàc formularz zgùoszenia na adres:

dn@am.szczecin.pl

(temat: Studia podyplomowe „Inspekcje morskie FSC,

PSC”), a nastæpnie dostarczyã dokumenty w wymaganym

terminie.

Ponadto Wydzia³ Nawigacyjny przygotowuje ofertê

studiów podyplomowych w zakresie:

– Górnictwo morskie (eksploracja i eksploatacja

zasobów dna morskiego), we wspó³pracy z Akademi¹

Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie,

– Zarz¹dzanie kryzysowe w obszarach nadmorskich,

– Bezpieczeñstwo i ochrona ¿eglugi oraz portów.

Wydzia³

Mechaniczny

Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja

terminali” przeznaczone s¹ dla osób z wykszta³ceniem

wy¿szym, specjalizuj¹cych siê lub pragn¹cych specjalizowaæ

siê w problematyce transportu l¹dowego LNG

i eksploatacji l¹dowych terminali roz³adunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja

terminali” jest kszta³cenie i przygotowanie

kadry in¿ynierskiej do pracy na stanowiskach zwi¹zanych

z transportem, urz¹dzeniami i systemami regazyfikacji,

przechowywania i przesy³u skroplonego gazu

ziemnego.

Obejmuj¹ 2 semestry. Zajêcia w formie wyk³adów,

æwiczeñ oraz zajêæ laboratoryjnych odbywaj¹ siê dwa

razy w miesi¹cu (pi¹tki po godz. 15 i soboty) w Akademii

Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskuj¹ œwiadectwo ukoñczenia studiów

podyplomowych, wystawione przez Akademiê Morsk¹

w Szczecinie (Wydzia³ Mechaniczny).

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbêdzie siê bez egzaminów wstêpnych –

decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Iloœæ miejsc ograniczona.

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia

dyplomu ukoñczenia szko³y wy¿szej,

3) pokwitowanie wp³aty wpisowego w wysokoœci

150,00 z³ dla I edycji studiów,

4) dwa zdjêcia legitymacyjne.

Dokumenty w terminie od 02.12.2013 do 21.02.2014

nale¿y przes³aæ poczt¹ na adres:

Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wa³y Chrobrego 1–2

70-500 Szczecin

z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG

lub elektronicznie na adres:

studialng@am.szczecin.pl

lub z³o¿yæ osobiœcie:

– w dziekanacie Wydzia³u Mechanicznego

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Wa³y Chrobrego 1–2,

pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00,

Op³aty za studia

Ca³kowity koszt studiów wynosi 6.500 z³ i pozostaje

niezmienny w trakcie studiów. Kwota mo¿e byæ

roz³o¿ona na dwie równe raty p³atne w terminach:

– I rata do 1.03.2013

– II rata do 11.10.2013

Op³ata wpisowa wynosi 150 z³


Wydzia³

In¿ynieryjno-Ekonomiczny

Transportu

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbêdzie siê bez egzaminów wstêpnych

– decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Iloœæ miejsc ograniczona.

Nale¿noœæ za studia nale¿y wp³acaæ na konto

Akademii Morskiej w Szczecinie:

PKO SA VII O/Szczecin

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i

eksploatacja terminali”.

Zarz¹dzanie i auditing w ochronie œrodowiska

Studia podyplomowe „Zarz¹dzanie i auditing w ochronie

œrodowiska” przeznaczone s¹ dla urzêdników

z pionów ochrony œrodowiska w administracji pañstwowej,

samorz¹dowej i zak³adowej, pracowników

podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji

wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ oraz zajmuj¹cych

siê edukacj¹ w zakresie ekologii i ochrony œrodowiska

oraz wszystkich zainteresowanych mo¿liwoœci¹

podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony

œrodowiska.

Studia obejmuj¹ dwa semestry. Zajêcia dydaktyczne

(ok. 180 godzin) w formie wyk³adów, æwiczeñ oraz

zajêæ terenowych odbywaj¹ siê w soboty i niedziele w

salach Wydzia³u In¿ynieryjno-Ekonomicznego Transportu

Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Henryka

Pobo¿nego 11.

Absolwenci uzyskuj¹:

– dyplom studiów podyplomowych,

– certyfikat audytora wewnêtrznego Systemu Zarz¹dzania

Œrodowiskowego wed³ug

PN-EN ISO 14001.

Wymagane dokumenty

– podanie na studia,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopia dowodu osobistego,

– odpis dyplomu szko³y wy¿szej (in¿ynier, licencjat,

magister),

– kopia dowodu wp³aty ca³oœci lub pierwszej raty za

studia.

Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 10 paŸdziernika 2013

roku.

Dokumenty nale¿y z³o¿yæ lub przes³aæ na adres:

Akademia Morska w Szczecinie

Instytut In¿ynierii Transportu (pok. 21)

ul. H. Pobo¿nego 11, 70-507 Szczecin

lub na adres sekretariatu studiów podyplomowych:

Akademia Morska w Szczecinie

Instytut In¿ynierii Transportu

Zak³ad Technologii Transportu

Zintegrowanego i Ochrony Œrodowiska

(pok. 205 A)

ul. H. Pobo¿nego 11, 70-507 Szczecin

e-mail: zaos@am.szczecin.pl

29

Studia podyplomowe i doktoranckie


Op³aty za studia

– wpisowe 50 z³,

– czesne (2 semestry): 3.650 z³ – op³ata mo¿e byæ

roz³o¿ona na 2 raty.

Po uzyskaniu informacji o przyjêciu na studia podyplomowe

op³at nale¿y dokonaæ w terminach:

– I rata - do 15.10.2013

– II rata - do 02.02.2014

na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Bank PEKO SA VII O/Szczecin

77 1240 2092 9589 0000 0000 0031

z adnotacj¹ „Za studia podyplomowe ZAOS”.

Studia

doktoranckie

Studia doktoranckie s¹ tworzone w nastêpuj¹cych

dyscyplinach naukowych:

geodezja i kartografia

transport

Na studia doktoranckie przyjmowani s¹ kandydaci

posiadaj¹cy kwalifikacje drugiego stopnia. Kszta³cenie

odbywa siê w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

i trwa 4 lata. Absolwenci uzyskuj¹ kwalifikacje

trzeciego stopnia - stopieñ naukowy doktora nauk

technicznych w danej dyscyplinie.

Celem kszta³cenia jest stworzenie warunków do

prowadzenia samodzielnych badañ naukowych lub

wspó³pracy naukowej w zespo³ach badawczych,

w tym równie¿ miêdzynarodowych. Program studiów

obejmuje wyk³ady i zajêcia (obowi¹zkowe i fakultatywne),

publikacje naukowe, praktyki zawodowe.

Ponadto warunkiem ukoñczenia studiów jest przygotowanie

pracy doktorskiej pod opiek¹ promotora oraz

przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

30


Zapraszamy

na dni otwarte

www.am.szczecin.pl

Akademia Morska w Szczecinie, Wa³y Chrobrego 1-2, Szczecin

15-16 marca 2013 r.


Dziekanat Wydzia³u Nawigacyjnego

ul. Wa³y Chrobrego 1–

2, 70-500 Szczecin

tel.: 91 48 09 355, 91 48 09 515 – sekretariat

tel.: 91 48 09 354, 91 48 09 510 – studia stacjonarne

e-mail: dn@am.szczecin.pl

tel.: 91 48 09 358, 91 48 09 578 – studia niestacjonarne

e-mail: dnz@am.szczecin.pl

faks: 91 48 09 466

Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego

ul. Waly Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

tel.: 91 48 09 594, 91 48 09 513 – studia stacjonarne

tel.: 91 48 09 512, 91 48 09 380 – studia niestacjonarne

faks: 91 48 09 380

e-mail: dm@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydzialu In¿ynieryjno-Ekonomicznego Transportu

ul. Henryka Pobo¿nego 11, 70-507 Szczecin

tel.: 91 48 09 686, 91 48 09 663 – studia stacjonarne

e-mail: dtd@am.szczecin.pl

tel.: 91 48 09 630, 91 48 09 631 – studia niestacjonarne

e-mail: dtz@am.szczecin.pl

faks: 91 48 09 757

www.am.szczecin.pl

More magazines by this user
Similar magazines