pobierz plik (*pdf) - Akademia Morska w Szczecinie

am.szczecin.pl

pobierz plik (*pdf) - Akademia Morska w Szczecinie

kierunek mechanika i budowa maszyn

studia I stopnia 4 lata ESO/EOUNiE

(w tym praktyka morska 6 miesiêcy)

dyplom in¿yniera

studia I stopnia 4 lata DiRMiUO

(w tym praktyka morska 6 miesiêcy)

dyplom in¿yniera

studia I stopnia 3,5 roku OŒwEFiP

(w tym praktyka)

dyplom in¿yniera

studia II stopnia 1,5 roku

dyplom magistra in¿yniera

Kariera zawodowa

absolwenta

Wydzia³u Mechanicznego

uzupelnienie praktyki morskiej

(do 6 miesiêcy ESO, EOUNiE,

DiRMiUO)

dyplom oficera

mechanika wachtowego

kariera morska

dyplom starszego oficera

mechanika okrêtowego

kariera l¹dowa

np.: w s³u¿bach nadzoru

technicznego armatorów,

w s³u¿bach towarzystw

klasyfikacyjnych i s³u¿bach dozoru

technicznego zak³adów

przemys³owych, serwisach

technicznych firm przemys³u

maszynowego, administracji

morskiej, jednostkach

projektowych, konstrukcyjnych

i technologicznych zwi¹zanych

z przemys³em okrêtowym

i maszynowym, firmach

konsultacyjnych i doradztwa

przemys³u maszynowego

kariera l¹dowa

np.: w s³u¿bach nadzoru

technicznego si³owni wiatrowych,

l¹dowych i morskich, s³u¿bach

technicznych firm przemys³u

maszynowego; jednostkach

projektowych, konstrukcyjnych i

technologicznych zwi¹zanych z

przemys³em energii odnawialnej,

firmach konsultacyjnych i

doradztwa przemys³u energii

odnawialnej

kariera l¹dowa

np.: w laboratoriach badawczych,

instytucjach odpowiedzialnych

za ochronê œrodowiska na

ró¿nych szczeblach administracji

pañstwowej,

w przedsiêbiorstwach

armatorskich, stoczniowych,

portach; opracowywanie planów

badañ w zakresie ochrony

œrodowiska, przeprowadzanie

badañ z wykorzystaniem

odpowiedniej aparatury oraz

opracowywanie i interpretacja

uzyskanych wyników badañ

10

Przyk³adowe zarobki:

kadet (student)

motorzysta

– ok. 500 euro

– ponad 1000 euro

oficer mechanik

starszy oficer mechanik

– ponad 3000 euro

– ponad 5000 euro

More magazines by this user
Similar magazines