pobierz plik (*pdf) - Akademia Morska w Szczecinie

am.szczecin.pl

pobierz plik (*pdf) - Akademia Morska w Szczecinie

12

Wydzia³

In¿ynieryjno

-Ekonomiczny

Transportu

kierunki kszta³cenia

2013/2014

Kandydaci na studia

przyjmowani s¹ na kierunek,

a wybór specjalnoœci

kszta³cenia nast¹pi w trakcie II

roku nauki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie

(ZSTwE)

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– ubezpieczenia transportowe (UT)

– ekologistyka (E)

KIERUNEK: LOGISTYKA

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– logistyka przedsiêbiorstw (LP)

– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

– informatyka w logistyce (IwL)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU)

– zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach

(ZIwPiU)

– systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach

(SBwPiU)

– informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP)

– zarz¹dzanie przemys³owymi systemami

energetycznymi (ZPSE)

Studia stacjonarne drugiego stopnia

(magisterskie)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

1,5-roczne studia o specjalnoœci:

– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

– Maritime Management – studia prowadzone

w jêzyku angielskim

KIERUNEK: TRANSPORT

1,5-roczne studia o specjalnoœci:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

(in¿ynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

3,5-letnie studia o specjalnoœciach:

– zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie

(ZSTwE)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– ekologistyka (E)

– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)

– ubezpieczenia transportowe (UT)

KIERUNEK: LOGISTYKA

3,5-letnie studia o specjalnoœci:

– logistyka przedsiêbiorstw (LP)

More magazines by this user
Similar magazines