Europan - technický katalóg - Klimatechnik

klimatechnik.sk

Europan - technický katalóg - Klimatechnik

OBSAH

ÚVOD

1 strana

1.KAPITOLA - Prehľad klimatizačných systémov

2 strana

2. KAPITOLA – Vlastnosti panelov EUROPAN 3 strana

3. KAPITOLA – Proces navrhovania rozmerov vzduchovodu 8 strana

4. KAPITOLA – „PRAKTICO“ systém 15 strana

5. KAPITOLA - „CLASSIK“ Systém 21 strana

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


ÚVOD

V poslednom období sa do základných zaužívaných stavebných materiálov pre

vzduchotechnický systém dostal aj pevný polyizociánurát (PIR), panel z vrchu aj zo spodku

potiahnutý s hliníkovou fóliou s kladivkovým vzorom, pretože vyniká množstvom výhod pri

jednoduchom využití. Obľúbenosť panelu stupňuje fakt, že výroba prebieha s jednoduchým

ručným náradím priamo na mieste montáže, čo vylučuje nesprávne rozmery, alebo pre

dodatočné vylepšenia vyrobené nepodarky čo umožňuje presné naplánovanie výroby pri

dodržaní presných dodacích termínov.

Firma EUROPAN S.r.l. vyrába a distribuuje panely , doplnky a náradie pre vetracie,

klimatizačné predizolované vzduchovodné systémy.

Panel je z oboch strán potiahnutý s hliníkovou fóliou, vo vnútri polyuretánu je pridaná látka

zamedzujúca horenie vďaka ktorému sa stáva ohňovzdorným v klasifikácii 1.triedy horľavosti

(podľa zaradenia British Standard) a je ťažko horľavá v strednej triede dymotvornosti (podľa

zaradenia ÉMI o požiarnej ochrane).

Panel je výsledkom chemickej reakcie dvoch základných látok (polyol a izocyanurát) čo je

chemicky a fyziologicky všeobecne nerozpustný polymer.

Spoločnosť EUROPAN S.r.l. dala patentovať panel PraKtiko, ktorý je revolučne novým

výrobkom na trhu, pretože sú hrany panelov rezané do 45° a pri využití pravidelného

ryhovania umožňuje vyrobiť na mieru, prakticky bez náradia a nákladných strojných

zariadení predizolovaný vzduchovod. Systém vzduchovodu sa dá osvojiť po krátkom

zaškolení.

Táto dokumentácia je praktickým návodom na zostrojenie, netreba ho chápať ako

kvalitatívne pravidlo na projektovanie, pretože je zrejmé, že obsah tejto dokumentácie

aplikovaný do realizácie je výhradne rozhodnutím projektanta.

1/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


I.KAPITOLA

PREHĽAD KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV

Úlohou klimatizačných systémov je riadenie a regulácia mikroklímy v uzavretom priestore

podľa požadovaných komfortných podmienkach.

Mikroklímu určujú štyri parametre s mennými hodnotami:

Ta = teplota vzduchu

Tm = vyžarujúca priemerná teplota

V = rýchlosť prúdenia vzduchu

ø = relatívna vlhkosť vzduchu

K hore uvedenému z nášho hľadiska, pridávame čistotu ovzdušia (n)

Klimatizačné systémy sa preto dajú triediť podľa „regulačnej schopnosti“

Regulačná schopnosť

ZARIADENIE Ta ø V n

Klimatizačné + + + +

Chladiace + ~ ~ ~

Termoventilačné + - ~ ~

Kúriace + - - -

Optimálne regulovanie týchto parametrov sa z pravidla dosiahnu pomocou klimatizácie,

alebo zariadením vzduch - voda. Samozrejme klimatizovaný vzduch pochádzajúci

z úpravovne vzduchu (klimatizácie) je nevyhnutný nakoľko s jeho pomocou vieme zabezpečiť

želané komfortné podmienky, ale nestačí dobre fungujúca úpravovňa vzduchu (klimatizácia),

lebo problémy môžu nastať pri preprave klimatizovaného vzduchu z klimatizácie na

najvzdialenejšie miesto v priestore.

Naozaj v záujme dosiahnutia cieľa je potrebné použiť taký vzduchovod, ktorý má nasledovné

vlastnosti:

• Vzduch prepravuje tak, že jeho charakterové vlastnosti sa počas prepravy vôbec

nemenili

• Je plynu nepriepustný a bez straty pri záťaži

• Zabráni možnosti vzniku a prenosu hluku

• Udrží v potrebnom čase charakteristické vlastnosti prepravovaného vzduchu

Vzduchovody vyhotovené z panelov EUROPAN zabezpečujú pri dodržaní vysokej úrovne

bezpečnostných predpisov nasledovné:

• Konštantná a priebežná tepelná izolácia v každom bode vzduchovodu

• Optimálne pneumatické držanie

• Ľahkosť vybudovania systému vďaka panelom rezaným na mieru

• Príjemný estetický vzhľad je možné podľa vkusu maľovať, alebo tapetovať

• Nezaťažuje okolie, systém nevyžaruje toxické plyny ani látky znečisťujúce prírodu

2/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


II. KAPITOLA

VLASTNOSTI PANELOV EUROPAN

Firma EUROPAN vyrába dva druhy panelov pod značkami menom Classik a PraKtiko. Rozdiel

medzi nimi je v tom, že PraKtiko je už vo výrobe rezané na mieru a je v každých 50mm

ryhovaný, ktoré uľahčí výrobu rôznych ohybov. Vlastnosti oboch panelov EUROPAN-u,

Classic a PraKtico sú rovnaké.

1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI PANELOV

Panel vyrobený z pevnej polyizocianurátovej peny (PIR) z vrchu aj zo spodku potiahnutý

hliníkovou fóliou. Hrúbka panelov je 20,0mm, alebo 30,0mm, pri povolenej tolerancii 2mm.

Je vyrábaný v rôznych šírkach od 150mm - 1200mm pri tolerancii 2mm.

Panely PraKtiko sú dlhé 3000 mm a Classik majú dĺžku 4000 mm, pri povolenej tolerancii

5mm.Tesniaci prvok panelov spočíva v tvrdom polyizocianuráte (PIR) a polymére, ktorých

pena je chemicky a fiziologicky inaktívne, stabilné, nerozpustné.

Obojstranný plášť z hliníkovej fólie je v hrúbke 80 mikrónov a po jeho vonkajšej ploche je

ošetrený vrstvou laku 3-4 g/m 2 , ktorý ho chráni proti poveternostným vplyvom.

Balenie obsahuje 10 panelov, ktoré sú stiahnuté polyetylénovou fóliou a vhodnou ochranou

na miestach s možnosťou poškodenia.

2. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

HUSTOTA:

Hustota polyizocianurátovej peny je (PIR) 49 kg/m 3 , tolerancia ± 2kg/m 3

VÁHA:

Váha panelu ~ 1,4 Kg/m 2

ODOLNOSŤ PROTI ( KOMPRESII ) TLAKU:

Záťaž tlakom 2 ± 0,5Kg/cm 2

PROTIPOŽIARNE ZARADENIE:

Medzinárodné zaradenia: v Taliansku R.F. 0-1 zaradenie; po (Ministerskom rozhodnutí)

D.M.26.06.84 protipožiarne hodnotenie a homologizovanie protipožiarnych látok. Podľa

zaradenia British Standard patrí do 1.triedy horľavosti. Podľa zaradenia (ÉMI- Maďarsko) je

ťažko horľavá a prislúcha jej stredná trieda dymotvornosti.

PONORNÝ TEST :

Panel po ponorení na 24 hodín vykázal menej ako 0,05% nárast hmoty

APLIKAČNÁ TEPLOTA:

V rozmedzí teplôt - 30°C a +80°C bol panel priebežne použiteľný pri udržaní svojich

vlastností.

3/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


PAROPRIEPUSTNOSŤ (PERMEABILITA):

Odolnosť po obidvoch stranách oplášteného panelu s hliníkovou fóliou

nekonečná, panel je úplne paru nepriepustný (µ = ∞).

voči pare je

UKAZOVATEĽ VODIVOSTI TEPLA:

Tepelná izolácia je taká vlastnosť materiálu, ktorá znižuje vodivosť tepla v materiáli .

K tomuto vyhovujúca tepelnoizolačná látka zabráni vyrovnanie teploty v dvoch priestorov

s rozličnými teplotami.

Odovzdané teplo Q (Kcal) je priamo úmerné ploche S (m2), a rozdielu teplôt v dvoch

priestoroch t 1 a t 2 (°C) s časom (h) a opačne úmerná hrúbke izolačnej látky s (m).

Tento pomerne menivý pojem je pojem tepelnej vodivosti λ (kcal/mh°C), ktorá sa mení

v závislosti rozdielu teplôt materiálu a priestoru.

K tomuto prináleží vzorec : Q = λ ₁₂

.


Množstvo tepla, ktoré prejde za jednu hodinu materiálom na ploche 1m 2 s hrúbkou hmoty

1m, a rozdiel teploty medzi dvoma plochami je 1°C, dáva pojem vodivosť tepla.

Pri materiáloch, ktorých stavba pozostáva z množstva ciel , výmena tepla prebieha cez steny

zo slabším vedením tepla so žiarením cez jednotlivé cely čo sa deje smerovaním vedenia

tepla do vnútra jednotlivých ciel. EUROPAN vyrába pevný, expandovaný polyuretán, ktorého

hustota je 49 Kg/m 3 s veľmi nízkym koeficientom vodivosti tepla. Podľa oficiálnych

laboratórnych skúšok na Vysokej škole v Calábrii (Taliansko) , hodnota tepelnej vodivosti

panelu EUROPAN je: λ = 0,023 W/m°C

Množstvo tepla , ktoré prejde 1 hodinu materiálom s tepelnou vodivosťou „s“ s ohraničenou

hrúbkou na každý mm, premietnuté na každú hodinu keď rozdiel 1°C ohraničí schopnosť

vodivosti tepla (K), protikladom je odolnosť voči vodivosti tepla (R).

EUROPAN panely obsahujú tepelno-izolačné prvky, majú vlastnosť - zníženia schopnosti

odovzdať teplo medzi dvoma priestormi s rozličnými teplotami.

Taliansky D.P.R. Nr.1052, číslo 12, podľa článku 28/06/77 sú dané nariadenia vlastnosti

vzduchovodov na vykurovanie priestorov, ktoré sa dostanú na montáž v nevykurovanom

priestore. Hrúbka musí byť 30mm pri sile tepelno-izolačnej vrstvy λ“ = 0,041 W/m°C. V tom


prípade ak sú použité materiály rôznych vlastností, spomínanú hrúbku násobíme vo


vzorci s pomerom vlastností. Preto sa minimálna izolačná vrstva vypočíta podľa

nasledujúceho vzorca : s = ” x 30.

Podľa hore uvedeného tepelná vodivosť EUROPAN panelov je λ = 0,023W/m°C, toto

,

dosadíme do hore uvedeného vzorca a dostaneme s = x 30 = x 30 = 16,83. Teda

” ,

zákonom stanovené očakávania sú splnené, nakoľko panely EUROPAN sa vyrábajú v hrúbke

20mm, čo je viac ako bol výsledok kalkulácie 16,83mm.

4/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


ZÁŤAŽOVÉ STRATY:

Základom pre projektantov je, aby poznali hodnotu záťažovej straty vzduchu, ktorá prúdi vo

vzduchovode. Vo vedení v ktorom prúdi tekutina, sa záťažové straty rovnajú stratám na

tlaku: na výpočet sa dá použiť vzorec , ktorý vyjadruje rýchlosť pri zmenách tlaku :

∆p = p 1 – p 2 = . ( 1. Rovnica)

²

Kde w a µ sú, priemerná rýchlosť a viskozita tekutiny, L a R je dĺžka vedenia, respektíve lúč

prierezu. Záťažová strata je teda priamo úmerná rýchlosti, viskozite a dĺžke vedenia

a v opačnom pomere je ku prierezu štvorcového lúča priečneho rezu.

Ku každej metrovej dĺžke vedenia prináleží nejaká strata, čím rýchlejšie sa pohybuje obsah,

tým viac energie sa stráca, rozpadá.

Keďže záťažové straty sú počítané v pomere z dĺžkou vedenia sú počítané delením na dĺžku

vedenia, preto sú definované ako delená záťaž.

Záťažové straty sa dajú vyjadriť aj tzv. Reynoldsovým číslom, ktoré je nasledovné :


R e = , kde je ρ ako hustota tekutiny a D je priemer vedenia.


Keď berieme 1. Rovnicu, delenú a násobenú k priemernej rýchlosti W, hustote r a lúč

(priamka) R zameníme s priemerom D, dostaneme nasledovné :

∆p = 32 x

=

x x ²

x ρ


²


Kde je pomer bez rozmeru a je kinetická energia bez činiteľa. A je


reálne číslo, ktoré označuje činiteľa trenia a označíme ho symbolom .... ξ

Potom vzorec pre záťažové straty bude : ∆ = ξ

x ²


(3. Rovnica)

Činiteľom trenia je reálne číslo, ktoré umožňuje výpočet 3. Rovnice a jeho hodnota na

základe pokusu je závislá od troch činiteľov:

• Reynoldsovo- číslo

• Relatívna drsnosť, ktorú určuje (ohraničí) hladkosť vnútorných stien vzduchovodu.

Relatívna drsnosť je pomer bez rozmeru, kde ε je priemerná drsnosť stien


vzduchovodu, ktorej výška je uvedená v milimetroch a D je priemer vzduchovodu

v milimetroch.

• Jedného parametra, ktorý závisí od skutočnej vzdialenosti x, ktorú spravil od vstupu

do vzduchovodu a rovná sa x/D. V závislosti od tohto činiteľa všeobecne nevenujú

pozornosť. V skutočnosti, záťažové straty závisia od x len v okolí vstupu do

vzduchovou, a len rýchlosť je závislá od x, ale podobná závislosť nezaniká pri

vzniknutom prúdení, ktoré sa častejšie ako turbulentné prúdenie vytvorí po

pozdĺžnom prúdení už pri desatine priemeru.

5/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Hodnoty činiteľov trenia, Reynoldsovo číslo, ako aj hodnota závislá od relatívnej drsnosti sú

pravidelné. Dajú sa dosadiť do diagramu, ktorého vypracovanie bolo v tom istom čase

uskutočnené výskumníkmi mnohých odvetví, ako mechanika tekutín, hydraulika, alebo

aerodynamika a nakoniec sa stal známym pod menom Moody-ho diagram, alebo pod

menom Nikuradše-ho harfa ,ktoré pochádza z typického tvaru.

V Univerzite v Calabrii na katedre mechaniky sa uskutočnili laboratórne testy panelov

EUROPAN pri ktorých zistili hodnoty činiteľov trenia, ktoré sú závislé od rýchlosti viditeľné

na nasledujúcom diagrame:

Nie len rozptýlenie záťaže je jediným dôvodom pre stratu tlaku v hydraulickom systéme.

Existujú ešte záťažové straty lokalizované, alebo koncentrované. Vznikajú v rôznych

prekážkach, ako sú kolená, regulačné ventily, alebo náhle zmeny tlaku s ktorými sa obsah

môže stretnúť počas prúdenia v systéme.

Vzorec pre koncentrované záťažové straty sa podobá vzorcu pre rozptýlenú záťaž s tým

rozdielom, že koncentrované záťaže nezávisia od dĺžky vzduchovodu ( činiteľ zanikne),


ale je dôležité do akej mieri sú lokalizované (koncentrované) v určitých ohraničených

bodoch.

Keď β označíme ako činiteľ trenia, tak vzorec pre koncentrované záťažové straty bude

nasledovný: ∆p =β

ρ (4. rovnica)


Kde w a je ρ priemerná rýchlosť obsahu, alebo hustota. Je dôležité, aby sme pozorovali

rýchlosť. Ak zväčšujeme priemer, rýchlosť sa nám zmenší, alebo ak zmenšíme priemer,

rýchlosť sa nám zvýši.

Toto je pravda, pokiaľ hustota ρ obsahu je konštantná. Vo skutočnosti by pomerový vzorec

medzi pomerom rýchlosti obsahu a priemerom vedenia by nemal byť platný, pokiaľ počítame

že so zmenou tlaku sa mení i špecifický objem obsahu, preto sa môže meniť aj jeho hustota.

6/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Preto počítať ρ ako konštantné je približne prijateľná hodnota v prípade vzduchu prúdiacom

v potrubí, kde sú zanedbateľné všetky zmeny tlaku voči prírodnému (vonkajšiemu) tlaku.

Pri záťažových stratách vzorec (3) nie je správny, v prípade, že prierez potrubia nie je v tvare

kruhu, ako napríklad pri vzduchovodoch pripravených z izolovaných panelov PIR. Pokiaľ

prierez nie je v tvare kruhu vo vzorci (3) priemer D, nahradíme takzvaným „hydraulickým

ekvivalentným priemerom” DEQ :

DEQ = , kde A a p je plocha prierezu, alebo obvodu.


Pri okrúhlom priereze vedenia s D priemerom sa A = π ²

,

²

P = π D , preto DEQ =

=D

Ale pri vedení uhlového tvaru s bočným rozmerom l bude A = l 2 , P = 4l preto

DEQ = ²

= D .

Nie vždy sa dá vhodný priemer vypočítať tak ľahko, preto sú tabuľky (1.tabuľka), ktoré

udávajú vhodný priemer určitého prierezu.

PRIEREZ HLADKÝ TURBULETNÝ

X = f Re

DEQ =

Kruh

Štvoruholník

Trojuholník

Prstenec

64 D

h/b

0,1 85

0,2 76

0,5 62

1,0 57

1,82 h

1,67 h

1,33 h

1,00 h

53 0,58 h

96 2 h

Vysvetlivky:

A - plocha prierezu

D eǪ - zodpovedajúci obvod

f - faktor trenia

P - vlhké prostredie

7/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


III. kapitola

Proces navrhovania rozmerov vzduchovodu

Pri dimenzovaní plánu vzduchotechniky do budovy, musíme v prvom rade vedieť, aká je

celková strata tepla budovy.

• Odovzdané teplo nepriesvitných plôch, (steny, strecha atď.)

• Odovzdané teplo priesvitných plôch, okná, presvetlenie striech, atď.

• Odovzdané teplo pri výmene vzduchu

Teoreticky by výkon kotla mal byť dimenzovaný tak, aká je celková strata tepla.

V skutočnosti, ale treba skontrolovať, aby skutočná požiadavka na kúrenie nebola väčšia, ako

je plocha a obsah budovy a tiež požiadavky okolia, hodnoty platných pravidiel, stanovené

nariadenia.

Kontrolované parametre sú nasledovné:

• Objem vykurovanej budovy, ktorú počítame od vonkajšej izolácie

• Celková plocha, ktorá je v styku s vonkajšou teplotou

• Teplotné údaje osídlenia, stupeň/deň

• Vnútorná teplota plánovanej budovy

• Plánovaná výmena vzduchu

• Pomer plochy s tepelnými stratami a vykurovaným obsahom

Požiadavky na vykurovanie budov s menším priestorom sú znázornené v tabuľke číslo 1

a tabuľke číslo 2 :

8/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Tabuľka č.1 (Postup kalkulácie pre zimné obdobie)

Číslo Popis Typ Násobok X Množstvo= Straty

1. Okno Jednosklo Dvojsklo

Neotvárateľné (drevený, plechový rám) 248 132 x.......m²=

Otvárateľné s dreveným rámom 365 248 x.......m²=

Otvárateľné s plechovým rámom 309 309 x.......m²=

2. Vonkajšie

steny

Zateplenie v mm

0 25 50 ≥100

Pevná stena 50 23 17 13 x........m²=

Luxferová stena 85 41 30 22 x........m²=

Oddeľovacia stena 13 - - - x....... m²=

.................

..................

..................

..................

..................

..................

3. Susediaca

stena

nevykúrenýc

h miestností

Zateplenie v mm

0 25 50 ≥100

Tehla 43 21 15 12 x........m²=

Drevo 26 12 9 7 x........m²=

..................

..................

4. Strecha Zateplenie v mm

0 25 50 ≥100 150

S povalou 70 35 22 16 9 x........m²=

Bez povaly 110 56 37 26 17 x........m²=

(Plochu povaly používame ako povrch strechy)

(Plochá-terasová u bytov používame údaje povrchu podlahy)

..................

..................

5. Povrch Na zemi 23 x.........m²= ..................

podlahy a V nevykúrených miestnostiach 15 x.........m²= .................

povaly Vonkajšok 50 x.........m²= ................

6. Spolu Spočítame 1 – 5 riadok – údajov „Straty” Spolu .................

7. Vonkajší

teplotný

faktor

8. Vykurovanie

spolu

9. Faktor

teplého

vzduchu

10. Preprava

teplého

vzduchu

Vonk.tep. ( ̊C) Vnútorná teplota ( ̊C)

18 20 22 24

20 0,00 0,00 0,07 0,12

10 0,28 0,33 0,38 0,43

0 0,59 0,64 0,69 0,74 x

-5 0,74 0,79 0,84 0,90

-10 0,89 0,94 0,99 1,05

-20 1,20 1,25 1,30 1,35

6.riadok x 7.riadok (THC)

8.riadok x 9. riadok

(použijeme údaje klimatizačnej jednotky, pretože aj

vykurovacie zariadenie používa ten istý ventilátor)

.................

THC = ............ W

x 0,17

= ....... m³/h

9/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Tabuľka č.2 (Postup kalkulácie pre letné obdobie)

Číslo Popis Typ Násobok X Množstvo= Chladiaci

výkon

1. Okno Umiestnenie strecha alebo balkón

Severné

nad rímsou budovy (mm)

0-600 601-1200

Sever/Juh 75 75 x.......

Sever/Severozápad 132 110 x.......

Východ/Západ 167 142 x.......

Juhovýchod/Juhozápad 145 108 x.......

x.......m²=

x.......m²=

x.......m²=

x.......m²=

.................

.................

.................

.................

2. Vonkajšie

steny

Použite násobok Sever/Juh pre budovy nachádzajúce sa v stálom tieni

Násobok korekcie ......................................... x 0,17 pokiaľ nepoužívajú záclony alebo rolety

Násobok korekcie ......................................... x 0,80 pokiaľ majú okná dvojité sklá

Budova

rímsa (presah) strechy

0-600 601-1200

Pevná stena 22 17 x........

Luxferová stena 37 29 x........

x 0,50 pre steny v stálom tieni

x 0,75 pre steny svetlých farieb

Násobok korekcie: ......................... x 0,50 pri 25 mm zateplení

x 0,33 pri 50 mm zateplení

x 0,25 pri 100 mm (viac) zateplení

x....... m²=

x....... m²=

..................

..................

3. Susediaca

stena

nevykúre -

ných

miestností

Tehla 8 x........

Drevo 5 x........

Násobok korekcie:............................. x 0,50 pri 25 mm (a viac) zateplení

4. Strecha Zateplenie v mm

0 25 50 100 150

Sedlová s povalou 22 10 8 6 4 x........

Terasová s povalou 22 10 8 6 4 x........

Bez povaly 43 22 15 12 8 x........

X 0,75 k vetraným povalám

Násobok korekcie:................ x 0,75 k bielym alebo svetlo odrážajúcim strechám

(Plochu povaly používame ako povrch strechy)

(U plochých- Terasových- bytov používame údaje povrchu podlahy)

5. Povrch

podlahy a

povaly

6. Osoby

a vnútorná

záťaž

7.

Spolu

8.

Vonkajší

teplotný

faktor

x....... m²=

x....... m²=

x........m²=

x........m²=

x........m²=

..................

.................

..................

..................

..................

Na zemi 0

V nevykúrených miestnostiach 5

Vonkajšok 7 x.........m²= .................

(V prípade chýbajúcich údajov počítáme s hodnotou 1000 W) .................

(Spočítáme údaje „ Chladiaci výkon” v kolonkách 1 – 6) Spolu ..................

Ranná.tep. ( ̊C) Normálna poobedňajšia teplota ( ̊C)

30 35 40 45 50

5 0,81 1,17 1,50 1,77 2,15

10 0,67 1,03 1,36 1,63 2,01

15 0,53 0,89 1,23 1,50 1,87

20 0,39 1,75 1,09 1,27 1,73

25 0,26 0,62 0,95 1,21 1,58

-----------------x ..................

9. Pociťované teplo (7 riadok x 8 riadok (SHC SHC = .................... W

10. Faktor

vonkajšej

parokapacity

11.

Teplo spolu (9 riadok x 10 riadok)

12. Faktor

prepravy

vzduchu

Miestnosti v tropickej zóne x 1,33

Miestnosti v temperovanej zóne x 1,25

Miestnosti v púštnej alebo v suchej zóne x 1,18

Úroveň pod strechou x 0,24

Úroveň pod obytnou úrovňou x 0,22

Medziúrovne x 0,21

------------------- x ...................

TC = ......................................W

--------------------- x

..................

13. Množstvo klimatizovaného vzduchu (11 riadok x 12 riadok) = ......................................... m³/h

10/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Je samozrejmé, že treba vychádzať s najnepríjemnejších teplotných podmienok okolia pri

výpočte tepelného zaťaženia. Je vhodné vedieť aký je maximálny obsah zabudovaných

vedení, vykurovacieho kotla a iných vedení, ktoré dopĺňajú strojné zariadenie.

Zistenie všetkých tepelných zaťaží sú základom pre výpočet pomerov v systéme.

Pre výpočet úpravy vzduchu (klimatizácie) je okrem normálnych podmienok ako

atmosferický tlak, potrebné brať do úvahy nasledujúce údaje vzduchu :

Špecifická váha: 1,2Kg/m 3

špecifická teplota : 0,24Kcal/kg

Preto sa špecifická teplota oproti metru kubickému mení nasledovne:

(0,24 x 1,2) = 0,29 Kcal/m 3

Zmena citeľného tepla ako diagram psychrometra vzduchu, dáva nasledujúci vzorec :

P = 0,29 x Q x ∆t

kde

P= citeľný teplotný výkon (Kcal/h)

Q = množstvo vzduchu (m3/h)

∆t = rozdiel teploty pred a po výmene

0,29 =merná teplota vzduchu (Kcal/m³)

Dimenzovanie systému vzduchovodu preto závisí od nasledujúcich faktorov:

- množstvo vzduchu

- rýchlosť vzduchu

- povolená strata tlaku

Vzduchovody sú všeobecne triedené podľa pracovného tlaku a rýchlosti vzduch. Podľa

rýchlosti vzduchu sa delí na zariadenia s nízkou rýchlosťou vzduchu, kde rýchlosť vzduchu

nepresiahne 13m/s a na zariadenia s vysokou rýchlosťou vzduchu kde je rýchlosť vzduchu

13 a 25m/s.

Pri odsávacích vzduchovodoch sa vždy musí dimenzovať nízka rýchlosť vzduchu.

Pri triedení podľa výrobného tlaku je pri zariadeniach s nízkym tlakom, tlak do 900 Pa, pri

zariadeniach zo stredným tlakom je tlak medzi 900 a 1700 Pa a zariadeniach s vysokým

tlakom je tlak medzi 1700 a 3000 Pa. Pri malých a stredných použitiach sa výhradne aplikujú

zariadenia s nízkou rýchlosťou vzduchu, alebo s prevádzkovým tlakom. Zariadenia s vysokým

prevádzkovým tlakom a vysokou rýchlosťou vzduchu sa používajú hlavne pri väčších

budovách, predovšetkým pri veľmi vysokých budovách pretože tu treba prepraviť veľké

množstvo vzduchu s čo najmenším prierezom.

Samozrejme, že pohyb vzduchu vo vedení a úplný tlak ventilátora,(ktorý je zhodný zo

súčtami statických a dynamickým tlakov) musí byť zhodný so všetkými stratami tlaku.

Pretože straty tlaku veľmi ovplyvňujú spotrebu energie ventilátora je nevyhnutné:

• Naštudovať systém vzduchovodu, aby bol podľa možnosti čo najrovnejší

• Znižovať čo najlepšie počet kolien a zmeny prierezov

• Nepoužívať náhlu zmenu prierezu

• Klimatizáciu montovať podľa možnosti na barocentrické (tlakové ústredie) miesto

vzduchovodu

Pri plánovaní vzduchovodu s nízkou rýchlosťou možno použiť tri postupy.

1. Zníženie rýchlosti vzduchu

2. Konštantné záťažové straty

3. Spätné dosadenie statického tlaku

11/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Znižovanie rýchlosti vzduchu je taký proces kde použitie závisí od dopredu zistenej rýchlosti

vzduchu ku ktorej dimenzujeme prierez vzduchovodu. V smere napredovania vo

vzduchovode pri nasledujúcej odbočke musíme počítať s empirickým znížením rýchlosti

vzduchu v pomere k rozmerom odbočky. Ak je určená priemerná rýchlosť vzduchu

v klimatizovaných miestnostiach v závislosti od prevádzkových priestorov, je potrebné len

vynásobiť s prierezmi vzduchovodu a máme výkon (množstvo vzduchu). Obsahom

nasledujúcej tabuľky sú všeobecné hodnoty rýchlosti vzduchu v prevádzkových priestoroch

miestností v závislosti od umiestnenia konštrukcie vedenia vzduchovodu.

Doporučená maximálna rýchlosť vzduchu v nízkotlakových zariadeniach (m/s)

Použitie

Tichosť

Podmienky

Nízke záťažové straty

Špirálové vedenie Hlavné vedenie Odbočky

Vtláčanie Odsávanie Vtláčanie Odsávanie

Domácnosti 3,0 5,0 4,0 3,0 3,0

Byty

a ubytovacie

5,0 7,5 6,5 6,0 5,0

zariadenia

Kancelárie 6,0 8,0 6,5 6,0 5,0

Reštaurácie 7,0 9,0 7,0 7,0 6,0

Supermarkety 8,0 9,0 7,0 7,0 6,0

Výkon statického tlaku ventilátora nám dáva systém vzduchovodu a strata najväčšej záťaže.

Konštantné záťažové straty sa zakladajú na prioritách podľa, ktorých sa celý systém

vzduchovodu navrhuje, aby jeho záťažové straty boli konštantné na každom bežnom metri

vzduchovodu. Z hornej tabuľky si vyberieme rýchlosť vzduchu vo vedení vzduchovodu,

priamo za ventilátorom. S touto rýchlosťou a výkonom zariadenia sa dá zistiť počiatočná

strata (podľa diagramu na ďalšej strane), ktorú si konštantným spôsobom udržiava po celej

dĺžke systému. Treba určiť nevyhovujúce dĺžky vedenia a vynásobiť k tomu zodpovedajúcim

jednotným klesaniam tlaku pre difúzory. Pomocou diagramu sa dá vždy vypočítať prierez

vzduchovodov okrúhleho prierezu a preto aj v ostatných bodoch vzduchovodu podľa

rôznych požiadaviek na prepravu vzduchu. Konštantne sa dá udržať (počiatočná) strata tlaku.

Opätovné získanie statického tlaku, sa prioritne zakladá na znížení počiatočnej rýchlosti

vzduchu vyhovujúcej každej odbočke, alebo difúzoru. Dosiahneme to zmenou dynamického

tlaku na ohraničený statický tlak, ktorý je potrebný aby kompenzoval stratu tlaku na

nasledujúcej odbočke. Hodnoty všetkých odbočiek a difúzorov nám dajú ten istý statický

tlak. Takto dostaneme naozaj vyvážený systém, ktorý nevyžaduje zariadenia na kalibrovanie

a ako náhle získa späť 75% teoretickej hodnotu statického tlaku. Statický tlak ventilátora

musí pokryť pokles tlaku len po prvú odbočku, alebo difúzor. Ďalšia odbočka, alebo difúzor

zabezpečuje ďalšie klesanie tlaku, ktoré je potrebné kompenzovať zmenou dynamického

tlaku na statický tlak.

12/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


VÝPOČET POKLESU TLAKU V ZÁVYSLOSTI OD PRIEREZU, RYCHLOSŤI VZDUCHU A

PREPREVOVANÉHO MNOŽSTVA VZDUCHU.

Preprava vzduchu m³/h

Pokles tlaku na 1 bežný meter (Pa)

V diagrame použité výrazy :

Velocitá m/s = rýchlosť vzduchu (ms)

Diametro tubo mm“ = prierez vzduchovodu (mm)

Vzor kalkulácie( bod v strede diagramu): je na vzduchovod s 300mm prierezom kde rýchlosť

vzduchu je 20m/s a pri množstve vzduchu 5000m 3 je pokles tlaku 15Pa.

13/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


B

h

PREPOČET OKRÚHLEHO VZDUCHOVODU NA HRANATÝ

150 200 250 300 350 400 450 500

250 210 245 275

300 230 265 300 330

350 245 285 325 355 380

400 260 305 345 370 410 440

450 275 320 365 400 435 465 490

500 290 340 380 425 455 490 520 545

550 300 350 400 440 475 515 545 575

600 310 365 415 460 495 535 565 600

650 320 380 430 475 515 555 590 625

700 390 445 490 535 575 610 645

750 400 455 505 550 590 630 665

800 415 470 520 565 610 650 685

850 480 535 580 625 670 710

900 495 550 600 645 685 725

950 505 560 615 660 705 745

1000 520 575 625 675 720 760

1200 620 680 730 780 830

1400 725 780 835 880

1600 830 885 940

1800 870 935 990

Hodnoty v tabuľke sú prierezmi okrúhlych vzduchovodov, ktoré zodpovedajú rozmerom

hranatých vzduchovodov (B x h) uvedených v stĺpcoch.

Príklad na prepočet :

1) Prepočet hranatého na okrúhly :

Hranatý vzduchovod rozmeru 250 x 250mm zodpovedá okrúhlemu vzduchovodu

s prierezom 275mm

2) prepočet okrúhleho na hranatý :

320mm prierezu okrúhleho vzduchovodu zodpovedá hranatý vzduchovod rozmeru 200 x

450mm (alebo 150 x 650).

Pomocou hore uvedenej tabuľky, môžeme naplánovanú prácu na tradičný okrúhly

vzduchovod ľahko prerobiť v záujme prechodu na systém EUROPAN. Rozmery berieme

vždy vnútorné.

14/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


„PRAKTICO“ systém

IV. kapitola

VÝROBA VZDUCHOVODOV

Z panelov EUROPAN sa dajú ľahko a rýchlo vyrobiť jednotlivé časti vzduchovodu

vďaka jednoduchému, praktickému a lacnému ručnému náradiu :

COMBY CUTTER

Rezacie náradie opatrené ergonomickou rukoväťou,

ktorým sa dajú ľahko rezať 90°, 45°pravé a 90°ľavé

boky.

MULTIFUNKČNÉ ŠABLÓNOVÉ – PRAVÍTKO

Multifunkčné pravítko, šablóna je náradie vyrobené

z jednoduchého plexi materiálu pomocou, ktorého

sa dá vyrobiť 90° koleno a pomocou tabuliek, ktoré

sú na ňom natlačené pomôže pri zostrojení

oblúkových kusov a pri výpočte dĺžky oblúkových

vnútorných a vonkajších tvarov.

Pri výrobe akéhokoľvek vzduchovodu treba dodržiavať nasledujúce presné pokyny :

1, K výrobe požadovaného prierezu vyberieme rozmery panelov zodpovedajúcich

jednotlivým stranám vzduchovodu

2, Lepenie

3, Zostrojenie a prelepenie všetkých hrán samolepiacou hliníkovou páskou

4, Umiestnenie spojovacieho profilu

Prierez (a x b) je skutočný vnútorný rozmer, lebo v pláne je s ním kalkulovaná preprava

vzduchu. Pri výrobe vzduchovodu na prípravu každého kusu, treba začať výberom vhodného

panelu s vyhovujúcim rozmerom.

15/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Dĺžka panelu je 3000 mm, kým skutočné vnútorné rozmery môžu byť (Praktico) 150, 200,

250, 300, 400, 500, 600, 800, 990, 1160, 1360, 1560, 1760, 1960. Z týchto častí si treba

vybrať vyhovujúci rozmer. Napríklad, keď chceme vyrobiť kus s prierezom 800 x 1200mm

potrebné pláty budú mať rozmer 800 a 1160mm( v katalógu je 1160mm kus označený ako

1200mm kus). Pokiaľ je potrebné použiť pláty iného rozmeru, ako sú vo výrobe narezané, je

možné vytvoriť aj špeciálne rozmery spájaním rôznych rozmerov.

Po výbere vhodných plátov pokračujeme nanášaním lepidla. Lepené hrany sú zrezané

v 45°uhle a ich povrch je zbavený prachu. Lepidlo nanášame v súvislej vrstve, pohodlnejšie je

naukladať spájané panely na seba aby hrany vytvorili rovnú plochu. Lepidlo necháme cca 15

až 30 minút schnúť tak, aby pri spájaní bolo na dotyk suché. Potom pokračujeme lepením

jednotlivých plátov čo je už fáza vyhotovenia. Tvar daného kusu nám určí postup, v akom

poradí spájame jednotlivé diely. Všeobecne ich spájame na jednej strane, aby sme mohli

potom druhú presne zrezať na potrebnú dĺžku. Pre dodržanie presných rozmerov je dôležité

aby plášť z hliníkovej fólie pri vnútorných hranách presne dosadal. Postupujeme

k prelepeniu spojov hliníkovou lepiacou páskou, ktorá je dôležitá nie len pre celkový vzhľad

vyrobeného dielu, ale aj pre dosiahnutie dokonalého uzavretia pary a utesnenia pri rezaných

plochách. Hliníkovú lepiacu pásku zapracujeme pomocou jemnej špachtli (pozri v katalógu

výrobkov). Jednotlivé časti vzduchovodu spájame pomocou spojovacích profilov, ktoré sú

vyrobené z hliníku, alebo z PVC a musia byť zrezané na rozmer o 3mm kratší, ako je jeho

šírka. Profily musíme nalepiť lepidlom FAST a do rohov ku každému typu profilu umiestniť

vhodný uholník, aby sme dosiahli pravý uhol a pevnosť prierezu. Nakoniec na vnútorné

pozdĺžne rohy aplikujeme silikón na dosiahnutie vzduchotesnosti a vnútornej stability.

Môžeme vyrobiť vzduchovody typu :

• Rovný vzduchovod

• Kolená

• Priechodky a prípojky

Pri kusoch s väčším prierezom treba použiť výstuhy v závislosti od prevádzkového tlaku.

Predstavíme Vám výrobu jednotlivých kusov :

Rovný vzduchovod

Postup je nasledovný:

1. Poukladáme na seba pláty panelov na lepenie, po odstránení prachu zo spojov

nanesieme lepidlo a počkáme cca 5 až 30 minút (v závislosti od teploty okolitého

vzduchu na jeho zaschnutie).

16/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


2. Umiestnime pláty vedľa seba s vonkajšími bokmi smerom hore, hrany plátov stlačíme

k sebe.

3. Spájané strany prelepíme hliníkovou lepiacou páskou, tak aby sa nám konce

nerozchádzali.

4. Pretočme ich vnútornými stranami smerom hore a postupne poskladajme strany.

5. Hrany zapracujme a poslednú spájanú stranu prelepme hliníkovou lepiacou páskou.

Kolená

V systéme Praktico pri výrobe kolena musíme použiť pláty s dvoch druhy panelov,

štandard a špeciálny typ. Ich dĺžku určíme nasledovne :

Dĺžka Plátu typu štandard označené L1 je zhodná s rozmerom označeným „A“ na nákrese,

k čomu pripočítame 350mm, teda L1=A+350. Dĺžka špeciálneho plátu je L2=A+200mm.

Po narezaní obidvoch plátov na správny rozmer, ako je aj vidieť na nákrese spoj z jednej

strany prelepíme hliníkovou lepiacou páskou potom jednu stranu vyhneme na druhú,

17/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


spoje natrieme lepidlom, po 15 až 30 minútach ju vyhneme späť a aj druhú stranu

prelepíme hliníkovou lepiacou páskou.

Koleno potom zostrojíme pomocou šablóny a pravítka, k časti rozšírenej špeciálnym

panelom priložíme pravý uhol šablóny a zakreslíme oblúk na panel s naznačením stredu

vnútorného oblúku do ktorého zapichneme kružidlo a zakreslíme vonkajší oblúk, ako je

vidieť aj na obrázkoch.

Po vykreslení kolena, pričom sledujeme sklon hrán plátu panelu štandard, vyrežeme

nakreslený kus použitím noža Comby Cutter.

Podľa predchádzajúceho vzoru zlepíme aj druhú stranu, ktorá je jej zrkadlovým obrazom.

Potom dáme na seba obidva kusy, prekreslíme zaoblenie a vyrežeme aj druhý kus tak

ako predchádzajúci.

18/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Pri zostrojení sledujte už známi postup, ako pri rovnom kuse.

Usmerňovače vzduchu

Majú svoj význam nielen pri usmernení prúdenia vzduchu vo vzduchovode, ale slúžia aj

ako výstuha v prípade pozitívnych a negatívnych tlakov. Počet lopát usmerňovača závisí

od uhla vnútorného oblúku a rozmeru „A“ prierezu kolena. V Ďalšej tabuľke uvádzame

najčastejšie používané rozmery.

19/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Materiál použitý na usmerňovače môže byť samotný panel, alebo výrobcom predávaná

špeciálna platňa – usmerňovač.

Polomer vnútorného

oblúku

150 200 250

Ri (mm)

Prierez „A” (mm) R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

Od 0 do 300 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

300 250 300 350

400 283 333 383

500 317 400 367 450 417 500

600 350 450 400 500 417 500

700 383 500 433 550 483 600

800 417 550 467 600 517 650

900 450 600 500 650 550 700

1000 483 650 533 700 583 750

1100 333 517 700 383 567 750 433 617 800

1200 350 550 750 400 600 800 450 650 850

1300 367 583 800 417 633 850 467 683 900

1400 383 617 850 433 667 900 483 717 950

1500 400 650 900 450 700 950 500 750 1000

1600 417 683 950 467 733 1000 517 783 1050

1700 433 717 1000 483 767 1050 533 817 1100

1800 450 750 1050 500 800 1100 550 850 1150

1900 467 783 1100 517 833 1150 567 883 1200

2000 483 817 1150 533 867 1200 583 917 1250

Pokiaľ je usmerňovač vyrobený z panelu, jeho hrany treba zrezať na ostrý uhol a prelepiť

lepiacou páskou a tak získame čo najlepšie aerodynamické vlastnosti. Na upevňovacie

hrany takýchto usmerňovačov je potrebné namontovať „U“ profily , kde z vnútornej

strany kolena zahnuté samo rezné skrutky (a tanierové podložky z výstuhy)ponúkajú

bezpečné spojenie. Pri kolenách menších rozmerov sa použije usmerňovač

z pozinkovaného plechu, ktorý upevníme silikónom. Použitím usmerňovačov z panelu by

sme pre ich hrúbku citeľne zmenšili využiteľný prierez vzduchovodu.

Pravouhlé koleno použijeme, keď pre nedostatok miesta nemáme možnosť použiť oblé

koleno. Pri takýchto dieloch je potrebné vždy použiť usmerňovacie lopatky na

dosiahnutie potrebného prúdenia vzduchu.

SPOJOVACIE ČASTI

Pod spojovacími časťami rozumieme :

• Zúženia

• Pravouhlé odbočky

• Etage

• Rozvetvovacie prvky

20/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


ZÚŽENIA

Slúžia na zväčšenie, alebo zmenšenie prierezu v systéme vzduchovodu. Môžu byť dva

druhy : koncentrické (každá strana sa zužuje) a excentrické, kde sa zužuje 1, 2, alebo 3

strany. Nakoľko náhle zúženie spôsobuje zvýšenú

záťaž a z tým chodiacu turbulenciu je potrebné

venovať zvýšenú pozornosť pri zostrojení takýchto

dielov, správne meranie pri znížení prierezu, zúženie

najviac v 20°uhle, k stredovej osi vzduchovodu.

Zostrojenie zúženia je zhodné z postupom ako pri

rovnom vzduchovode.

PRAVOUHLÉ ODBOČKY

Ich úlohou je z rovnej hlavnej kostry vzduchovodu

prepraviť prúdenie vzduchu do vedľajšieho

vzduchovodu. Poprípade môžu byť vytvorené aj

rozšírením o 45°. Ich zostrojenie je zhodné

z postupom ako pri rovnom vzduchovode. Spájanie

sa prevádza lepením, alebo špeciálnym profilom na

odbočky.

ETAGE (odskoky)

sú také spoje, ktoré spájajú dva vzduchovody

s rozdielnymi stredovými osami. Aj ich zostrojenie je

zhodné z postupom ako pri rovnom vzduchovode.

Šípky na obrázkoch znázorňujú smer zahľadenia

hliníkovej lepiacej pásky špachtľou pri zostrojovaní.

ROZVETVOVACIE (DYNAMICKÉ) PRVKY

Ich cieľ je ten istý, ako majú pravouhlé odbočky, ale

odbočka je zostrojená do oblúka. Dynamické odbočky

sa skladajú z dvoch častí, buď je to koleno a zúženie,

dve kolená, alebo etáge a koleno. Zostrojenie týchto

častí je komplexnejšie a vykonáva sa v tomto poradí :

• Zostrojenie a vyrezanie bokov

• Meranie a vyrezanie oblúkových plášťov

• Nanášanie lepidla

• Skladanie

• Lepenie hliníkovou lepiacou páskou

• Použitie spojovacích profilov

V. kapitola

„CLASSIK“ Systém

VÝROBA VZDUCHOVODOV

Z panelov EUROPAN Classik sa dá presne a rýchlo vyrobiť časti vduchovodu

s jednoduchým ručným náradím.

21/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


TRADIČNÉ NOŽE na rezanie

Z ich pomocou veľmi rýchlo a presne môžeme panely rezať na požadované rozmery.

Podľa čepelí vo vnútri nožov môžu byť 45°právé, ľavé alebo rovné a z ich pomocou

môžeme panel rezať do požadovaného tvaru.

Sú aj nože s dvojitou čepeľou, ktoré sú v 90°uhle, alebo s iným nastavením uhla čepele

a ich pomocou môžeme rezať panel tak, že sa reže len prvá vrstva hliníkovej fólie a časť

penovej výplne. Spodná hliníková vrstva ostáva neporušená. S týmito nožmi môžeme

rezať len rovno (rovný vzduchovod) potom sa už dajú jednotlivé strany jednoducho

poskladať.

K zostrojeniu vzduchovodu je dôležité dodržať nasledovný presný postup :

• Zostrojenie, nákres

• Vyrezanie, strihanie

• Lepenie

• Poskladanie a lepenie hliníkovou lepiacou páskou

• Prispôsobenie spájacích profilov

Časti vzduchovodu, ktoré sa dajú zostrojiť sú nasledovné :

1. ROVNÉ VZDUCHOVODY

2. OBLUKY A PRÍPOJKY

ROVNÉ VZDUCHOVODY

Výrobný postup závisí od vnútorného prierezu vzduchovodu a od vnútorného tlaku:

1. Výška a šírka prierezu vzduchovodu je menšia ako 1160mm a dĺžka maximálne

4000mm.

2. Výška a šírka prierezu vzduchovodu je väčšia ako 1160mm a dĺžka maximálne

4000mm.

3. Výška a šírka prierezu vzduchovodu je väčšia ako 1160mm a dĺžka maximálne

1200mm.

V 1. prípade máme nasledovné možnosti:

a, súčet rozmerov strán prierezu je menší alebo

zhodný, ako 1040mm a v tomto prípade sa dá

vyrobiť vzduchovod z jedného kusu.

b, súčet rozmerov troch strán je menší, alebo sa

rovná 1080mm, v tomto prípade vyrobíme

vzduchovod v tvare „ U“ a uzavrieme ho

pokrývkou, ktorú vyrobíme zvlášť z iného panelu.

c, súčet dvoch strán prierezu je menej, alebo je

zhodný 1120mm, v takomto prípade vyrobíme

vzduchovod z dvoch kusov v tvare „L“ .

d, v prípade že rozmer jednej strany prierezu je menší, alebo zhodný 1160mm, každá

strana vzduchovodu s a vyrobí z osobitného kusu.

22/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


V 2. prípade, keď rozmer druhej strany prierezu vzduchovodu je viac ako 1160mm

máme nasledovné možnosti:

Strany užšie ako 1160mm vyrobíme

zrezaním z pozdĺžnej strany panelu

a širšie strany vyrobíme rezaním

z priečnej strany (v takomto prípade

je dĺžka plátu šírkou panelu čiže

1200mm), z takýchto kusov vyrobíme

počet, ktorý je potrebný na

dosiahnutie požadovanej dĺžky.

V 3. prípade postupujeme ako v 1. prípade, ale panely režeme krížom

Panely, alebo časti panelov sa môžu pospájať v prípade potreby dosiahnutia väčšej

plochy. Spájanie je potrebné vykonať v 45°reznej ploche a prelepiť na obidvoch stranách

hliníkovou lepiacou páskou.

Pripravené strany vzduchovodu je potrebné pospájať podľa nasledujúceho postupu:

1. Z malou kefkou odstránime prach z rezaných okrajov a potom nanesieme nie

veľmi tenkú vrstvu lepidla na celú spájanú plochu. Lepidlo necháme preschnúť 5-

30 minút a v čase keď je na dotyk suché a prevedieme spájanie.

2. Rohy vnútorných strán spájaných častí dáme k sebe a stlačíme z vonka po celej

časti lepenia.

3. Pri zostrojení jednotlivých častí, začíname vždy z toho istého konca aby sme len

jednu stranu museli zrezať na správny rozmer. Je dôležité sledovať aj správne

spojenie vnútorných hrán, preto treba kraje stlačiť k sebe.

4. Pozdĺžne rezané hrany je potrebné prelepiť hliníkovou lepiacou páskou

a zapracovať po stenách vzduchovodu.

OBLÚKY A PRÍPOJKY

sa skladajú z dvoch častí : bokov a oblých plášťov

oblúky hranatých prierezov môžu byť:

a, ploché, keď šírka prierezu je menšia, ako výška

b, vysoké, keď šírka prierezu je väčšia, ako výška

Pri stavbe oblúkov napredujte podľa nasledujúcich krokov:

1) zostrojenie a vyrezanie bokov a oblúkov

poznámka: za vnútorným oblúkom musí nasledovať aspoň 50mm rovný úsek do konca

výrobku.

vysvetlivky:

b x h =rozmery prierezu

R i = uhol vnútorného oblúka

R m = stredný uhol oblúka

R e = uhol vonkajšieho oblúka

23/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


2) ohýbanie oblého plášťa (nalomenie)

Dĺžku oblých plášťov dostaneme na základe zamerania bočných stien.

Na mieru zrezané strany plášťa zo špeciálnym prístrojom na nalomenie na označených

miestach (v tenkých pasoch lisujeme) prevedieme nalomenie, čím umožníme ohnutie plášťa.

Nalomené pásy musia by rovnobežné. Pokiaľ používame panely PRAKTICO rebrované vo

výrobe (na komplet vzduchovod, alebo len na oblé časti), nepotrebujeme strojné zariadenie

na nalomenie panelov.

3) lepenie

Lepidlo nanášame na povrch zbavený prachu a necháme schnúť kým jeho povrch je na dotyk

suchý (cca. 5-30min)

4) zostrojenie

Pri zostrojení položíme vonkajší oblý plášť na pracovný stôl a dve bočné steny po presnom

umiestnení prekotúľame po oblúku. Nakoniec umiestnime na vyrobený prvok vnútorný

oblúk. (pozri nasledujúce obrázky).

5) lepenie hliníkovej lepiacej pásky

Používame hliníkovú samolepiacu pásku na všetky vonkajšie

spoje a pomocou jemnej špachtli, zapracujeme pásku tak,

aby neostali žiadne vzduchové bubliny.

6) použitie spojovacích profilov

Všetky konce častí vzduchovodu treba ukončiť

ukončovacími profilmi rôznych typov, podľa

toho k akej časti sa upevňuje daný kus. Profily

môžu byť vyrobené z PVC, z ocele, alebo

hliníkového materiálu. Pred nalepením

profilov, je potrebné obidva konce zrezať na

rovné.

Kusy panelov (väčšie odrezky panelov ) sa môžu

napojiť a tak môžeme využiť aj takto získané

väčšie kusy na vyrobenie rôznych častí

vzduchovodu.

24/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Výstuha

Keď prevádzkový (pozitívny alebo negatívny) tlak vytvára prehnanú záťaž na vzduchovod,

odporúča sa použitie výstuh, čo môžeme dosiahnuť použitím hliníkových rúrok okrúhleho

prierezu vo vnútri opatrené krídlovou výstuhou. Výstuhu umiestnime do hotovej časti

vzduchovodu, rúrky zabránia deformácii vzduchovodu pri zvýšenom tlaku. Záťaž na rúrky

prenášajú taniere umiestnené na stenách panelu samo reznými skrutkami. Pokiaľ je nutné

vystužiť vystuženie do kríža v strede prekríženia použijeme umelohmotné špeciálne spojky.

Vysvetlivky :

No.= počet výstuh

L = vzdialenosť krokovania

Final distance ≤ than step = posledná vzdialenosť menšia, alebo rovná vzdialenosti

krokovania.

25/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Správne nameranie tyčí výstuhy nájdeme v nasledujúcej tabuľke :

26/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Tlmiče otrasov

Tlmiče otrasov zabránia šíreniu nežiaducim otrasom od stroja klimatizácie, ventilátora na

systém vzduchovodu. Jeho zostrojenie je na obrázku:

27/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Tlmiče otrasov

Tlmiče otrasov zabránia šíreniu nežiaducim otrasom od stroja klimatizácie, ventilátora na

systém vzduchovodu. Jeho zostrojenie je na obrázku:

27/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com


Tlmiče otrasov

Tlmiče otrasov zabránia šíreniu nežiaducim otrasom od stroja klimatizácie, ventilátora na

systém vzduchovodu. Jeho zostrojenie je na obrázku:

27/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com

More magazines by this user
Similar magazines