iNFiNiTY - EU3C

eu3c.info

iNFiNiTY - EU3C

iNFiNiTY

V250a

MP3 přehrávač

Uživatelská příručka


Upozornění

1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přehrávač v místě s extrémně

vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností.

2. Nepoužívejte přehrávač během řízení motorového vozidla nebo kola.

3. Chraňte LCD displej před promáčknutím.

4. Výrobce nenese odpovědnost za poškození přístroje vinou nesprávného

zacházení nebo fyzické újmy.

5. Výrobce nenese odpovědnost za data uložená v paměti přehrávače.

6. Produkt čistěte pouze hadříkem, nepoužívejte čistící prostředky a jiné

chemikálie.

7. Nesnažte se přístroj opravit svépomocí.

8. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, může dojít

k poškození sluchu.

9. Baterie vydrží za standardních podmínek kolem 7 hodin provozu,

nicméně doba přehrávání se může měnit v závislosti na typu přehrávaných

souborů a nastavení přehrávače.

10. Přístroj je napájen interním Li-Ion akumulátorem. Jedná se o spotřební

materiál, jehož výkonnost může vlivem chemických procesů časem

klesat. Nejedná se však o vadu baterie a tento jev nelze reklamovat.

11. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie,

článek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí přehrávače vinou

vybité baterie, může dojít k poškození dat či funkcí přístroje. Doba

nabíjení se může pohybovat mezi 3 - 8 hodinami.

12. Přehrávač nenechávejte připojený k počítači déle, než je nutné.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za

účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech,

kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete

zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních

dopadů na životní pro-středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné

likvidace odpadů. Další po-drobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího

sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními

předpisy uděleny pokuty.


Popis přehrávače

Zpět

Menu Hlasitost Vpřed

Displej On/Off

Play/Pauza

USB konektor

Reproduktor

Konektor sluchátek

Slot pro kartu MiniSD

Popis displeje

Status

Počítadlo skladeb

Lyric/Vizualizace

Opakování Ekvalizér Postupně/Náhodně

Ukazatel baterie

Datový tok

Hlasitost

Název skladby/ID3 Tag

Průběh skladby

Odehraný čas Celkový čas

Příslušenství

Sluchátka Instalační CD AC adaptér

USB kabel

Uživatelský manuál


Práce s přehrávačem

1. Zapnutí/vypnutí

Pokud přehrávač iNFiNiTY V250 spouštíte poprvé, nejprve přepněte mechanický

posuvník na pravé straně do polohy ON a poté podržte tlačítko PLAY na dobu cca 3

sekund. Zobrazí se uvítací animace a naskočí hlavní menu. Stejně tak lze

přehrávač podržením tlačítka PLAY na cca 3 sekundy vypnout. Pokud přístroj

nebudete delší dobu používat, přepněte také horní posuvník do polohy Off.

2. Menu

Pro vstup do hlavního menu přehrávače podržte dlouze tlačítko MENU.

Tlačítky > nalistujte požadovanou položku, pro vstup stiskněte MENU.

K dispozici jsou následující volby:

Music - přehrávání hudebních souborů

Video - prohlížení filmů ve formátu AVI

Photo - prohlížení fotografií

Text - čtení textových souborů

Record - funkce diktafonu

Voice - přehrávání hlasových záznamů

Navigation - procházení strukturou paměti

Game - hra Tetris

Settings - nastavení parametrů přehrávače

3. Přehrávání hudby

Zapněte přehrávač tlačítkem PLAY a v menu zvolte režim Music. Na displeji se

zobrazí název aktuální skladby. Tlačítky > můžete zvolit předchozí nebo

následující skladbu, tlačítkem PLAY zahájíte a pozastavíte přehrávání. Pokud

podržíte tlačítka > během přehrávání, můžete rychle přetáčet aktuální

skladbu vzad a vpřed. Pro změnu hlasitosti stiskněte tlačítko VOL, rozbliká se

ikona reproduktoru. Nastavte hlasitost tlačítky > a opět stiskněte VOL.

Chcete-li vyhledat určitou skladbu, krátkým stiskem MENU během pauzy

nebo přehrávání se zobrazí výpis souborů a složek v paměti. Nalistujte

požadovanou položku tlačítky >, do podadresáře vstupte krátkým

stiskem PLAY, pro návrat o úroveň výše zvolte symbol ".." nebo stiskněte

krátce MENU. Pro přehrání požadovaného souboru stiskněte PLAY. Během

přehrávání lze měnit pořadí skladeb, počet opakování a zvukové profily - viz

dále v nastavení systému.


4. Zobrazení Lyrics

Přehrávač podporuje funkci zobrazení textů písní ve formátu LRC během

přehrávání. Pokud je LRC soubor k dispozici, zobrazí se text písně v horní

polovině displeje synchronně s přehrávanou skladbou.

5. Přehrávání videa

Váš iNFiNiTY V250 je schopen přehrávat videa ve formátu XVID/AVI po

konverzi přiloženým programem - do přehrávače lze převádět video ve

formátech AVI, MOC, VOB, MPEG atd. V hlavním menu zvolte Video. Práce se

soubory je shodná s režimem Music včetně rychlého přetáčení, změny

hlasitosti a výběru souborů s použitím navigace.

6. Prohlížení obrázků

V hlavním menu zvolte Photo, zobrazí se výpis adresářové struktury. Tlačítky > zvolte požadovaný soubor a zobrazte stiskem PLAY. Tlačítky > pak můžete

listovat mezi obrázky v paměti vzad a vpřed. Stiskněte MENU pro návrat do výpisu

souborů nebo tlačítko MENU podržte pro návrat do hlavního menu.

7. Čtení textových souborů

V tomto režimu lze prohlížet textové soubory na displeji přehrávače (LRC,

TXT apod.). V hlavním menu zvolte Text, zobrazí

se výpis souborů v aktuálním adresáři. Pomocí

navigačních tlačítek zvolte požadovaný soubor

a stiskněte PLAY pro zobrazení. Tlačítky >

můžete listovat po stranách vzad a vpřed. Pro

každý soubor je možné tlačítkem PLAY uložit až

tři pozice v textů (záložky - Bookmarks),

tlačítkem VOL můžete záložku opět vyvolat.

Pro opuštění režimu stiskněte MENU pro návrat k výběru souborů nebo

tlačítko MENU podržte pro výběr jiného pracovního módu.

8. Hlasový záznam

Potřebujete-li využít přehrávač jako digitální diktafon, zvolte v hlavním menu

položku Record. Před zahájením záznamu se přesvědčte, že je baterie

dostatečně nabitá. Stiskněte tlačítko Play pro spuštění/ /pozastavení záznamu.


Stiskem tlačítka MENU se nahrávka ukončí, přehrávač uloží soubor do paměti a

připraví záznam dalšího souboru. Pro návrat do hlavního nabídky podržte

tlačítko MENU. Nahrané soubory lze přehrávat v režimu Music.

9. Navigace a mazání souborů

Pro procházení paměti a práci se soubory zvolte v hlavním menu Navigation. V

tomto režimu je možné prohlížet multimediální soubory všech typů.

Tlačítky > zvolte požadovaný soubor nebo složku, stiskem PLAY

spustíte soubor/vstoupíte do složky. Pro návrat na vyšší úroveň zvolte ".."

nebo krátce stiskněte tlačítko MENU. Pro smazání zvoleného souboru

stiskněte VOL, tlačítky > zvolte YES a potvrďte tlačítkem PLAY. Pro

opuštění navigace podržte tlačítko MENU, až se objeví hlavní obrazovka.

10. Hra Tetris

Chcete-li ukrátit dlouhou chvíli, můžete si v režimu Game zahrát klasickou hru

Tetris, jejímž principem je poskládat padající objekty do jedné řady. Za úspěšné

dokončení řady se přičítá 100 bodů. Tlačítky VOL a MENU lze objekty posouvat

vlevo a vpravo, stiskem tlačítka > posunout dolů.

Pro opuštění hry podržte dlouze tlačítko MENU.

11. Nastavení přehrávače

V hlavním menu zvolte Settings, rozbalí se nabídka

nastavení parametrů přehrávače s položkami Music,

Record, Display, System, PowerOff Time. Položku

zvolte tlačítky >, potvrďte PLAY, pro návrat

stiskněte MENU.

Music - nastavení parametrů přehrávání souborů

Repeat Mode určuje režim opakování souborů:

Once - přehraje skladbu pouze jednou

Repeat 1 - opakuje neustále jednu skladbu

Folder Once - přehraje jednou obsah složky

Folder Repeat - přehraje opakovaně obsah složky

All Once - přehraje všechny skladby jednou

All Repeat - přehraje opakovaně všechny skladby

Intro - přehraje ukázky všech skladeb v délce 10 sekund


Play Mode určuje pořadí přehrávaných skladeb:

Order - přehraje skladby postupně, jak jdou za sebou

Shuffle - přehraje skladby v náhodném pořadí

EQ Select upravuje zabarvení zvukového výstupu přehrávače:

Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ.

User EQ Set - umožňuje nastavit vlastní profil zvukového ekvalizéru.

Tlačítkem VOL vyberte jedno z pěti frekvenčních pásem, tlačítky >

snižte nebo zvyšte úroveň pásma. Pro potvrzení zvolte YES a potvrďte

tlačítkem PLAY.

Record - nastavení parametrů záznamu

REC Quality - umožňuje nastavit kvalitu hlasového záznamu buď základní

(General) nebo vysokou (High).

REC Volume - koriguje citlivost mikrofonu ve stupních 1 - 5.

Display - nastavení parametrů zobrazení

Blight Time - čas podsvícení displeje 5-30 sekund nebo vždy zapnuto (On)

Lum - jas displeje ve stupních 1 - 5

Blight Mode - určuje režim podsvícení displeje. Při volbě Normal zůstane

displej lehce podsvětlený, i když vyprší interval Blight Time. Při volbě Power

Save obrazovka po vypršení intervalu podsvícení zcela ztmavne.

System - informace o přehrávači a základní nastavení

Language - Pomocí této položky lze nastavit jazyk pro menu a volby přehrávače.

About - zobrazí informace o aktuální verzi firmware, interní paměti a

kapacitě paměťové karty.

Upgrade - po potvrzení volbou YES připraví přehrávač pro upgrade firmware

Default Set - zruší všechny uživatelská nastavení a nahraje původní parametry

výrobce.

PowerOff Time - interval vypnutí přehrávače

Nastavit lze interval v rozmezí 10 - 120 minut nebo OFF - vypnuto.


12. Instalace software

Vložte dodané CD do mechaniky počítače. V okně Tento Počítač zvolte

příslušnou jednotku (např. D:\) a v jejím okně otevřete adresář s instalačními

soubory (Driver). Ve složce se nachází ovladače pro Windows 98 (U Disk

Driver Win98), programy pro upgrade firmware (Setup-ConsumerUpdate

2.4.exe) a konverzi videa (AVI Converter).

13. Konverze videa

Z dodaného CD nainstalujte program AVIConverter. V menu Start -> Všechny

programy -> AVIConverter spusťte program AVI Converter.

Stiskněte tlačítko Add, objeví se okno pro import vstupních souborů - lze

postupně vybrat více souborů, které se seřadí do fronty v hlavním okně

programu.Chcete-li převést pouze část souboru, zaškrtněte volbu Scope a

zadejte startovní a koncový čas úseku. Pro převod souborů není třeba provádět

další nastavení, program automaticky zadá správné rozlišení 220x176 bodů.

Upravit lze kvalitu a poměr stran obrazu - převádíte-li film ve formátu 16:9,

zvolte tuto možnost ve volbě Aspect Ratio. Celou dávku souborů převedete

kliknutím na tlačítko Convert Now. 1 minuta videa ve vysoké kvalitě zabere v

paměti cca 6 MB.


14. Upgrade firmware

Pokud výrobce uvolní ke stažení novou verzi firmware, můžete s její pomocí

vylepšit funkce vašeho přehrávače. Postupujte následovně:

1) Stáhněte novou verzi firmware ze stránek www.eu3c.com, je-li k dispozici.

2) Z dodaného CD nainstalujte program Consumer Update.

3) Zapněte přehrávač, vstupte do menu Settings -> System -> Upgrade a

stiskněte MENU. Na dotaz Firmware Upgrade? zvolte YES a potvrďte MENU.

Po výzvě připojte přehrávač k USB.

4) Počítač najde nové zařízení Rockusb Device a nainstaluje ovladač z CD.

5) Spusťte Start -> Všechny programy -> Consumer Update -> Firmware

Update. Objeví se následující okno:

6) Stiskněte tlačítko Open a nalistujte stažený soubor s firmwarem. Proces

zahajte stiskem tlačítka Update..

7) V textovém poli se vypíše průběh procesu. Je-li ukončen, můžete okno

zavřít tlačítkem Exit.

8) Odeberte přehrávač bezpečně ze systému, zapojte do konektoru sluchátka

a dlouhým stiskem tlačítka PLAY přehrávač zapněte.

9) Na displeji přehrávače se vypíše průběh procesu upgrade. Programování

firmware může trvat 1-2 minuty. Jakmile naskočí úvodní obrazovka, je proces

hotov a přehrávač je možné používat.


15. Práce s pamětí a paměťovou kartou MiniSD

Během připojení k počítači se přehrávač hlásí jako dvě diskové jednotky,

např. E:\ a F:\ - první z nich reprezentuje interní paměť a druhá paměťo-vou

kartu. Přehrávač funguje pod Windows jako čtečka karet, s oběma typy

pamětí je možné pracovat jako s jakýmkoliv jiným diskem - tj. kopírovat,

přesouvat a mazat soubory, vytvářet adresáře apod.

Při používání přehrávače lze procházet obsah interní paměti i vložené karty

zvlášť. V režimu navigace stiskněte opakovaně tlačítko MENU, až se

dostanete z kořenového adresáře na seznam paměťových médií: Internal

Memory představuje vnitřní paměť, SD Card pak vloženou kartu. Zvolte

požadovanou paměť tlačítky > a vstupte stiskem PLAY.

16. Řešení problémů

1) Přehrávač nelze zapnout.

Zkontrolujte, zdaje baterie nabitá. Pokud zapínáte přehrávač tlačítkem

Play, přesvědčte se, že není vypnut mechanický spínač na horní stěně.

2) Není slyšet hudba.

Přesvědčte se, že vámi použité hudební soubory odpovídají

technickým specifikacím (viz tabulka dále) a konektor sluchátek je

pevně zastrčený, zkuste změnit hlasitost.

3) Soubory nelze nahrát do paměti.

Zkontrolujte spojení mezi přehrávačem a PC, případně přeinstalujte

ovladač (Win98).

4) Nelze spustit záznam.

Zkontrolujte, zda baterie není téměř vybitá nebo interní paměť

přehrávače již není zcela zaplněná.


17. Technické specifikace

Rozměry, hmotnost 78 x 45 x 9 mm, 47 g

Podporované formáty

Povolený datový tok

Frekvenční odezva

USB Port

Interní paměť

Formát záznamu

Displej

Signál/šum

Výstupní výkon

Konektor sluchátek

Napájení

Provozní doba

Systém souborů

MP3, WMA, WAV, AVI, JPEG

MP3: 8kbps - 320 kbps

WMA:32kbps - 192 kbps

20 Hz- 20 kHz

USB 2.0 (3 MB/s čtení, 0,8MB/s zápis)

1GB

WAV

220x176 bodů, 262.000 barev

>80dB

2x 10mW (32 Ohm)

2,5mm jack

Li-Ion akumulátor

cca 7 hodin

FAT


kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Dovozce pro ČR:

EU3C Czech s.r.o.

Štěrboholská 1434/102 A

102 19 Praha 10

website: www.eu3c.com

linka technické podpory: 272 700 719 Po-Pá 9-17 hod.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů výrobku, příslušenství nebo funkcí uvedených

v tomto návodu bez předchozího upozornění. Použití obrázky jsou ilustrační

Registrované obchodní značky zmíněné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.

More magazines by this user
Similar magazines