iNFiNiTY V500 - EU3C

eu3c.info

iNFiNiTY V500 - EU3C

iNFiNiTY

V500

MP3 přehrávač

Uživatelská příručka


Upozornění

1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přehrávač v místě s extrémně

vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností.

2. Nepoužívejte přehrávač během řízení motorového vozidla nebo kola.

3. Chraňte LCD displej před promáčknutím.

4. Výrobce nenese odpovědnost za poškození přístroje vinou nesprávného

zacházení nebo fyzické újmy.

5. Výrobce nenese odpovědnost za data uložená v paměti přehrávače.

6. Produkt čistěte pouze hadříkem, nepoužívejte čistící prostředky a jiné

chemikálie.

7. Nesnažte se přístroj opravit svépomocí.

8. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, může dojít

k poškození sluchu.

9. Baterie vydrží za standardních podmínek kolem 7 hodin provozu,

nicméně doba přehrávání se může měnit v závislosti na typu přehrávaných

souborů a nastavení přehrávače.

10. Přístroj je napájen interním Li-Ion akumulátorem. Jedná se o spotřební

materiál, jehož výkonnost může vlivem chemických procesů časem

klesat. Nejedná se však o vadu baterie a tento jev nelze reklamovat.

11. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie,

článek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí přehrávače vinou

vybité baterie, může dojít k poškození dat či funkcí přístroje. Doba

nabíjení se může pohybovat mezi 4 - 8 hodinami.

12. Přehrávač nenechávejte připojený k počítači déle, než je nutné.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za

účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech,

kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete

zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních

dopadů na životní pro-středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné

likvidace odpadů. Další po-drobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího

sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními

předpisy uděleny pokuty.


Popis přehrávače

Vzad

Menu

Power

On/Off

USB port

Vpřed Očko pro

zavěšení

Popis displeje

1 - Název souboru / ID3 Tag

2 - Odehraný čas

3 - Režim opakování

4 - Play / pauza

5 - Pořadí přehrávání

6 - Hlasitost

7 - Grafický ekvalizér / Lyrics

8 - Celkový čas skladby

9 - Stav baterie

10 - Opakování A-B

11 - Číslo aktuální skladby

12 - Celkový počet skladeb

Příslušenství

Power/Play/Pauza VOL+ VOL- Sluchátka

Sluchátka Instalační CD AC adaptér

USB kabel

Uživatelský manuál


Práce s přehrávačem

1. Zapnutí/vypnutí

Před prvním zapnutím přepněte posuvník na horní stěně do polohy "On".

Poté přehrávač iNFiNiTY V500 zapněte podržením tlačítka PLAY na dobu cca

3 sekund. Stejně tak jej lze podržením tlačítka PLAY po cca 3 sekundy

vypnout; pokud přístroj nebudete delší dobu používat, přepněte také horní

posuvník do polohy Off.

2. Zámek kláves

Dotykové klávesy lze zajistit proti nechtěnému stisku. Podržte najednou

tlačítka "VOL+" a "VOL-" po zhruba 2 sekundy, na displeji se zobrazí ikona

zámku. Pro odemknutí tlačítek proveďte stejnou operaci znovu.

3. Menu

Hlavní menu se zobrazí ihned po zapnutí přehrávače. Později (např. během

přehrávání) můžete do menu vstoupit tak, že krátce stiskne tlačítko M pro

vstup do režimu adresářové navigace a poté podržíte M pro vstup do

hlavního menu. To obsahuje následující položky:

Music - přehrávání hudebních souborů

Video - prohlížení videa

FM

- rozhlasový přijímač (volitelná funkce)

Photo - prohlížení fotografií

Text

- čtení textových souborů

Record - funkce nahrávání

Navigation - procházení strukturou paměti

Game - hra Tetris

Settings - nastavení parametrů přehrávače

Položku nalistujte tlačítky < a >, pro vstup stiskněte M.

4. Práce s adresáři, mazání souborů

Podpora adresářů (složek) umožňuje přehledně uspořádat soubory v interní

paměti, procházet adresářovou strukturou i mazat jednotlivé soubory. Pro

vstup na výpis obsahu paměti zvolte z menu položku Navigation nebo v

režimech Music, Movie, Photo nebo E-Book stiskněte krátce tlačítko M.

Objeví se obsah aktuálního adresáře. Tlačítky < a > zvolte požadovaný soubor


nebo složku. Stiskněte tlačítko M pro přehrání zvoleného souboru nebo

vstup do zvolené složky. Pro návrat na předchozí úroveň zvolte ".." nebo

stiskněte krátce PLAY. Pro návrat do hlavního menu podržte PLAY a poté

zvolte požadovaný režim přehrávače (implicitně je nastaven ten, z nějž jste

do navigace vstoupili).

Přímo z výpisu souborů lze mazat nepotřebná data. Zvolte tlačítky < a >

požadovaný soubor, stiskněte "VOL-" a potvrďte volbou YES a stiskem M.

Přístroj vypíše "Deleting File" a soubor je smazán.

5. Přehrávání hudby

Zapněte přehrávač tlačítkem POWER, v menu zvolte

režim Music a potvrďte tlačítkem M. Spustí se

přehrávání aktuální skladby. Tlačítky < a > můžete

zvolit předchozí nebo následující skladbu, tlačítkem

PLAY pozastavíte a opět spustíte přehrávání. Pokud

podržíte tlačítka < a > během přehrávání, můžete

rychle přetáčet aktuální skladbu vzad a vpřed. Pokud

je k přehrávanému souboru k dispozici soubor Lyric

ve formátu LRC, zobrazí se text písně synchronně na

displeji.

Stiskem tlačítka M během přehrávání lze vstoupit do režimu navigace.

Tlačítky < a > vyberte požadovaný soubor nebo složku, potvrďte tlačítkem

M.Pro návrat na vyšší úroveň zvolte ".." nebo stiskněte PLAY. Hlasitost

zvukového výstupu je možné regulovat tlačítky "VOL+" a "VOL-" v rozmezí

0 - 40.

6. Studijní funkce A-B

Potřebujete-li nechat opakovat určitou pasáž zvukového souboru (studium

jazyků nebo původních hudebních partů), podržte během přehrávání M pro

určení počátečního bodu A. Podržte opět tlačítko M pro určení koncového

bodu B. Na displeji se objeví symbol A-B a přehrávač začne opakovat smyčku

v zadaném úseku. Pro zrušení smyčky opět podržte tlačítko M.


7. Přehrávání videa

Váš iNFiNiTY V500 je schopen přehrávat videa ve

formátu XVID/AVI po konverzi přiloženým

programem - do přehrávače lze převádět video ve

formátech AVI, MPEG atd. V hlavním menu zvolte

Video, vstoupíte do režimu navigace. Tlačítky < a >

zvolte požadovaný soubor, potvrďte tlačítkem M.

Pro návrat na vyšší úroveň zvolte ".." nebo stiskněte

PLAY. Hlasitost zvukového výstupu je možné

regulovat tlačítky "VOL+" a "VOL-" v rozmezí 0 - 40.

8. FM rádio (volitelná funkce)

V hlavním menu zvolte Radio a potvrďte tlačítkem M.

Opět stiskněte tlačítko M pro vstup do submenu.

Tlačítky < a > vyberte jeden z režimů a potvrďte

tlačítkem M:

Manual - ruční ladění stanic tlačítky < a >

Auto - automatické naplnění 20 předvoleb rádia

Mem - uložení manuálně naladěné frekvence do

zvoleného kanálu tlačítkem PLAY

Preset - režim ladění podle předvoleb

Del - smazání vybraného kanálu tlačítkem PLAY

Přijímané vysílání lze nahrávat do interní paměti přehrávače. Pro aktivaci

rekordéru podržte tlačítko "VOL+". Na displeji se vypíše "FM REC Prepare..."

a nastavené parametry záznamu. Nahrávání lze spustit a pozastavit tlačítkem

PLAY. Pro ukončení záznamu podržte tlačítko M. Na displeji se vypíše "Save

File..." a nahrávka je uložena pod uvedeným názvem (např. FM00001.WAV)

do složky RECORDED. Soubory lze přehrávat v režimu Music.

9. Prohlížení obrázků

V hlavním menu zvolte Photo, vstoupíte do režimu navigace. Tlačítky < a >

zvolte požadovaný soubor, potvrďte tlačítkem M. Pronávrat na vyšší úroveň

zvolte ".." nebo stiskněte PLAY. Mezi obrázky lze procházet tlačítky < a >.

Stiskněte M pro návrat do výpisu souborů nebo podržte MENU pro návrat do

hlavního menu.


10. Čtení souborů E-Book

V tomto režimu lze prohlížet textové soubory na displeji přehrávače. V

hlavním menu zvolte E-Book, zobrazí se výpis souborů v aktuálním adresáři.

Pomocí tlačítek < a > zvolte požadovaný soubor a stiskněte M pro zobrazení.

Tlačítky < a > můžete listovat po stranách vzad a vpřed. Stiskněte M pro

návrat k výběru souborů nebo tlačítko podržte M pro výběr jiného pracovního

režimu.

Pro textový soubor je možné uložit až 3 záložky. Tlačítky < a > nalistujte

požadovanou stránku a stiskněte PLAY. Zvolte požadovanou pozici a stiskem

M uložte záložku. Pro opětovné vyvolání záložky stiskněte během prohlížení

souboru tlačítko "VOL+". Zvolte požadovanou pozici a stiskněte M pro

zobrazení označeného textu.

11. Diktafon

V hlavním menu zvolte Record a potvrďte tlačítkem

M. Na displeji se vypíše "MIC REC Prepare..." a

nastavené parametry záznamu. Nahrávání lze

spustit a pozastavit tlačítkem PLAY. Pro ukončení

záznamu podržte tlačítko M. Na displeji se vypíše

"Save File..." a nahrávka je uložena pod uvedeným

názvem (např. REC0001.WAV) do složky RECORDED.

Soubory lze přehrávat v režimu Music.

12. Game

Chcete-li ukrátit dlouhou chvíli, zvolte režim Game. V přehrávači je nahrána

hra Brick (Tetris), jejímž principem je poskládat padající objekty do jedné

řady. Pro zahájení hry stiskněte PLAY. Tlačítky < a > lze objekty posouvat vlevo

a vpravo, stiskem tlačítka "VOL-" otáčet o 90°. Podržte tlačítko M pro

opuštění hry a návrat do hlavního menu.


13. Nastavení přehrávače

V hlavním menu zvolte Settings, objeví se obrazovka s menu, jehož

prostřednictvím můžete nastavovat parametry jednotlivých funkcí i

systémové volby přehrávače. Vyberte požadovanou položku tlačítky < a >,

potvrďte stiskem M, pro návrat stiskněte PLAY.

Music

Repeat Mode - volba opakování přehrávaných skladeb:

Once - přehrát jednou

Repeat 1 - opakovat skladbu

Folder Once - přehrát jednou obsah složky

Folder Repeat - opakovat obsah složky

All Once - přehrát vše jednou

All Repeat - opakovat vše

Intro - ukázky všech skladeb

Play Mode - volba pořadí přehrávaných skladeb:

Order - přehrávat skladby popořadě

Shuffle - přehrávat skladby v náhodném pořadí

EQ Select - volby režimu ekvalizéru:

Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ

User EQ Set - nastavení vlastního profilu ekvalizéru. Tlačítky < a > vyberte

požadované frekvenční pásmo (60, 300, 1k, 3k, 6k), tlačítky

VOL+ a VOL- zvýrazněte nebo potlačte pásmo v rozmezí -6/ +6.

Pro uložení vyberte možnost YES a potvrďte stiskem M.

FM Radio (volitelná funkce)

Stereo SW - přepínač režimu Stereo a Mono (On/Off). Pokud se nacházíte

v místě s horším příjmem rozhlasu, režim Stereo vypněte.

FM Region - volba frekvenčního rozsahu FM stupnice podle standardu

používaného v různých částech světa. K dispozici jsou China,

Europe (výchozí pro ČR), Japan, U.S.A.

Record

REC Quality - volba kvality nahrávky:

High Quality - vysoká kvalita záznamu

General Quality - standardní kvalita záznamu

REC Volume - hlasitost nahrávky ve stupních +1 / +5


Display

BLight Time

Lum

BLight Mode

System

About

Upgrade

Default Set

- čas podsvícení displeje:

5s, 10s, 15s, 20s, 30s, Always On (vždy zapnuto)

- jas displeje v rozmezí 1 (nejnižší) / 5 (nejvyšší)

- režim podsvícení displeje:

Normal - displej je i po vypnutí podsvícení slabě osvětlen

Power Save - displej se zcela vypne spolu s podsvícením

- informace o verzi firmware, celkové a volné paměti

- slouží k přepnutí přehrávače do režimu pro aktualizaci firmware,

viz dále

- uvedení všech parametrů přehrávače do továrního nastavení

PowerOff Time

Časované vypnutí přístroje během přehrávání, pokud není během

nastaveného limitu stisknuto žádné tlačítko:

Off (neaktivní), 10Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min.

Language

Nastavení komunikačního jazyka přístroje vč. češtiny.

14. Instalace programů a ovladačů

Na dodaném miniCD se nachází ovladače k iNFiNiTY V500 a veškerá

programová výbava. Vložte dodané CD do mechaniky počítače. V okně Tento

Počítač zvolte příslušnou jednotku (např. D:\) a v jejím okně naleznete

následující software:

AVI Converter 2.1

Program pro převod videa do formátu AVI, kompatibilního s přehrávačem.

Otevřete adresář s instalačními soubory (AVIConverter), pro zahájení instalace

spusťte AVIConverter_EN Setup.exe a pokračujte podle pokynů průvodce.

Program můžete spustit okamžitě po dokončení instalace, nebo později z

panelu Start -> Všechny programy -> AVIConverter -> AVIConverter.


Consumer Update 2.6.1

Program slouží k aktualizaci firmware (vnitřního programu) přehrávače. Pro

instalaci spusťte z adresáře 98Driver_ConsumerUpdate soubor Consumer-

Update 2.6.1.exe a postupujte podle pokynů.

Ovladače pro Windows 98

Pokud provozujete starší operační systém Windows 98, před prvním

připojením přehrávače vložte instalační CD do počítače a z adresáře

98Driver_ConsumerUpdate \ U Disk Driver Win98 spusťte U98Setup.exe.

Program nainstaluje ovladač a systémovou ikonu pro bezpečné odebrání

iNFiNiTY V500 ze systému.

15. Konverze videa

V menu Start -> Všechny programy -> AVIConverter spusťte program

AVIConverter. Program umožňuje konverzi jednotlivých videosouborů nebo

celých dávek do formátu AVI, kompatibilním s iNFiNiTY V500. Pro přidání

souboru do fronty klikněte na tlačítko Add, zobrazí se následující okno:

Tlačítkem u pole označeného Source File nalistujte zdrojový soubor, v poli

Target File Path zvolte výstupní adresář. Parametr Resolution (rozlišení) je

pevně nastaven na 160x128 bodů. Zvolit lze požadovanou kvalitu videa (Low,

Medium, High), poměr stran displeje (Aspect Ratio), pomocí volby Scope

můžete převést jen určitý časový úsek. Pro zařazení souboru do fronty

klikněte na Save a zvolte další soubor, nebo okno zavřete kliknutím na Close.

Převod spusťte kliknutím na tlačítko Convert Now.


16. Upgrade firmware

Pokud výrobce uvolní ke stažení novou verzi firmware, můžete s její pomocí

vylepšit funkce vašeho přehrávače. Postupujte následovně:

a) Stáhněte novou verzi firmware ze stránek www.eu3c.com, je-li k dispozici.

b) Spusťte Start -> Všechny programy -> ConsumerUpdate -> Firmware

Update. Objeví se následující okno:

c) V hlavní menu přehrávače nalistujte položku Settings -> System -> Upgrade a

potvrďte volbou YES. Jakmile se na displeji přehrávače objeví výzva Connect

USB, připojte jej k počítači pomocí USB kabelu. Systém poté rozpozná zařízení

rockUSB Device a nainstaluje ovladače.

d) V okně programu stiskněte tlačítko Open a nalistujte stažený soubor s

firmwarem. Proces zahajte stiskem tlačítkem Update.

e) V textovém poli se vypíše průběh procesu. Je-li ukončen, můžete okno

zavřít tlačítkem Exit.

f) Odeberte přehrávač bezpečně ze systému a zapněte jej.

Pozor: Operace smaže všechna data! Před upgrade se ujistěte, že je baterie

plně nabitá, jinak může dojít k selhání procesu a nevratnému

poškození přehrávače, na které se nevztahuje záruka!


17. Práce s pamětí přehrávače

iNFiNiTY V500 se po připojení k USB portu počítače chová jako běžný flash

disk, to znamená, že se paměť přehrávače přihlásí do systému jako další

disková jednotka. S pamětí je možno pracovat stejně, jako např. s pevným

diskem počítače, tedy vytvářet, kopírovat, přejmenovávat či mazat adresáře

a soubory. Před odpojením vždy dbejte na to, aby všechny operace s pamětí

byly řádně ukončeny; vždy jednotku odhlašte ze systému pomocí ikony pro

bezpečné odebrání zařízení.

Pro operační systém Windows 98SE je potřeba nejprve nainstalovat ovladač

z CD (viz bod 14.), pro novější OS ME, 2000, XP, Vista ovladač není potřeba.

18. Řešení problémů

1) Přehrávač nelze zapnout.

Zkontrolujte, zdaje baterie nabitá. Pokud zapínáte přehrávač tlačítkem

Play, přesvědčte se, že není vypnut mechanický spínač na horní stěně.

2) Není slyšet hudba.

Přesvědčte se, že vámi použité hudební soubory odpovídají

technickým specifikacím (viz tabulka dále) a konektor sluchátek je

pevně zastrčený, zkuste změnit hlasitost.

3) Soubory nelze nahrát do paměti.

Zkontrolujte spojení mezi přehrávačem a PC, případně přeinstalujte

ovladač (Win98).

4) Nelze spustit záznam.

Zkontrolujte, zda baterie není téměř vybitá nebo interní paměť

přehrávače již není zcela zaplněná.

5) Video nelze v programu AVIConvertor převést.

Ujistěte se, že máte v systému nainstalovány všechny kodeky

(kompresory a dekompresory) pro formát, který chcete v programu

zkonvertovat. Doporučujeme nainstalovat nejnovější balík videokodeků,

např. K-Lite Codec Pack.


19. Technické specifikace

Rozměry, hmotnost 78 x 41 x 9,5 mm, 43 g

Podporované formáty

Povolený datový tok

Frekvenční odezva

USB Port

Interní paměť

Formát záznamu

Displej

Signál/šum

Výstupní výkon

Konektor sluchátek

Napájení

Provozní doba

Systém souborů

MP3, WMA, WAV, AVI, JPG, TXT

MP3: 32kbps - 320 kbps

WMA: 80kbps - 192 kbps

20 Hz - 20 kHz

USB 2.0 (čtení 3,3MB/s, zápis 900kB/s)

1 / 2 GB

WAV

TFT 1,8" (4,6cm), 128x160, 262.000 barev

>87dB

2x 5mW (32Ohm)

3,5mm jack

Li-Ion akumulátor

cca 7 hodin

FAT/FAT32


kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Dovozce pro ČR:

EU3C Czech s.r.o.

Štěrboholská 1434/102 A

102 00 Praha 10

website: www.eu3c.com

linka technické podpory: 272 700 719 Po-Pá 9-17 hod.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů výrobku, příslušenství nebo funkcí uvedených

v tomto návodu bez předchozího upozornění. Použití obrázky jsou ilustrační

Registrované obchodní značky zmíněné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.


iNFiNiTY

V500

MP3 prehrávač

Užívateľská príručka


Upozornenie

1. Neprechovávajte alebo nepoužívajte prehrávač v mieste s vysokou

teplotou, vlhkosťou alebo prašnosťou.

2. Nikdy nepoužívajte prehrávač počas šoférovania.

3. Chráňte LCD displej pred premačknutím.

4. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie prístroju vinou

nesprávneho zaobchádzania alebo za fyzické újmy.

5. Výrobca nenesie zodpovednosť za dáta uložené v pamäti prehravača.

6. Produkt čistite len s handričkou, nepoužívajte čistiace prostriedky ani

žiadne chemikálie.

7. Nesnažte sa prehrávač opraviť svojpomocne.

8. Nepočúvajte hudbu dlho na najvyššej úrovni hlasitosti, môže dôjsť k

poškodeniu sluchu.

9. Batérie vydržia pri štandartných podmienkach približne 7 hodín

prevádzky. Výdrž sa môže meniť vzhľadom na typ prehrávaných súborov

a na nastavenie prehrávača.

10. Prístroj je napájaný interným Li-lon akumulátorom. Ide o spotrebný

materiál, ktorého výkonnosť môže vplyvom chemických proscesov

časom klesať. Nie je to vada batérie a tento jav nejde reklamovať.

11. Ak je batéria slabá alebo na displeji bliká symbol prázdnej batérie, článok

dobite. Ak dôjde k náhlemu vypnutiu prehrávača vinou vybitia batérie,

môže dôjsť k poškodeniu dát alebo funkcií prístroja. Doba nabíjania sa

môže pohybovať medzi 4-8 hodinami.

12. Prehrávač nenehávajte pripojený k počítaču, dlhšie než je nutné.

Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Uvedený symbol na výrobku alebo pôvodnej dokumentácii znamená, že

použité výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.

Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných

miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať

cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych

dopadov na prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť následky nesprávnej

likvidácie. Daľšie podrobnosti si vyžiadajte na miestnom úrade alebo na najbližšom

zbernom mieste. Pri nesprávnej likvidácii môžu byť v súľade s národnými predpismi

udelené pokuty.


Popis prehrávača

Vzad

Menu

Power

On/Off

USB port

Vpred Otvor pre

zavesenie

Popis displeja

1 - Názov súboru / ID3 Tag

2 - Odohraný čas

3 - Režim opakovania

4 - Play / pauza

5 - Poradie prehrávania

6 - Hlasitosť

7 - Grafický ekvalizér / Lyrics

8 - Celkový čas skladby

9 - Stav baterie

10 - Opakovanie A-B

11 - Číslo aktuálnej skladby

12 - Celkový počet skladieb

Príslušenstvo

Power/Play/Pauza VOL+ VOL- Slúchadlá

Slúchadlá Inštalačné CD AC adaptér

USB kabel

Užívateľský manuál


Práca s prehrávačom

1. Zapnutie/vypnutie

Pred prvým zapnutím prepnite posuvník na hornej strane do polohy "On".

Potom prehrávač iNFiNiTY V500 zapnite podržaním tlačítka PLAY na dobu cca

3 sekundy. Takisto ho podržaním tlačítka PLAY vypnete. Ak nebudete

prehrávač dlhšiu dobu používať, prepnite tiež horný posuvník do polohy Off.

2. Zámok klávesnice

Dotykové klávesnice sa dajú zaistiť proti nechcenému stisku. Podržte naraz

tlačítka "VOL+" a "VOL-" na zhruba 2 sekundy, na displeji sa zobrazí ikona

zámku. Pre odomknutie tlačítok zopakujte rovnakú operáciu znovu.

3. Menu

Hlavné menu sa zobrazí hneď po zapnutí prehrávača. Neskôr (napr. počas

prehrávania) môžete do menu vstúpiť tak, že krátko stlačíte tlačítko M pre

vstup do režimu adresárovej navigácie a potom podržíte M pre vstup do

hlavného menu. To obsahuje nasledujúce položky:

Music - prehrávanie hudobných súborov

Video - prehliadanie videa

FM - rozhlasový príjem (voliteľná funkcia)

Photo - prehliadanie fotografií

Text - čítanie textových súborov

Record - funkcia nahrávania

Navigation - prechádzanie štruktúrov pamäte

Game - hra tetris

Settings - nastavenie parametrov prehrávača

Položku nalistujete tlačítkami < a >, pre vstup stlačte tlačítko M.

4. Praca s adresármi, mazanie súborov

Podpora adresárov (zložiek) umožnuje prehladne usporiadať súbory v

internej pamäti, prechádzať adresárovou štruktúrov i mazať jednotlivé

súbory. Pre vstup do výpisu pamäte zvoľte z menu položku Navigation alebo

v režimoch Music, Movie, Photo alebo E-book stlačte krátko tlačítko M.

Objaví sa obsah aktuálneho adresáru. Tlačítkami < a > zvoľte poažadovaný

subor alebo zložku. Stlačte tlačítko M pre prehranie zvoleného súboru alebo


vstup do zvolenej zložky. Pre návrat do predchádzajúcej úrovne zvoľte ".."

alebo stlačte krátko tlačítko play PLAY. Pre návrat do hlavného menu podržte

PLAY a potom zvoľte požadovaný režim prehrávania (implicitne je nastavený

ten, z ktorého ste do navigácie vstúpili).

Priamo z výpisu je možné mazať nepotrebné dáta. Zvoľte tlačítkami < a >

požadovaný súbor, stlačte "VOL-" a potvrďte voľbou YES a stlačením M.

Prístroj vypíše "DeletingFile" a súbor je zmazaný.

5. Prehrávanie hudby

Zapnite prehrávač tlačítkom POWER, v menu zvoľte režim Music a potvrďte

tlačítkom M. Spustí sa prehrávanie aktuálnej

skladby. Tlačítkami < a > volíte predchádzajúcu alebo

nasledujúcu skladbu, tlačítkom PLAY pozastavíte a

opäť spustíte prehrávanie. Ak podržíte tlačítko <

alebo > môžete rýchlo pretáčať aktuálnu skladbu

vzad alebo vpred. Ak je k prehrávanému súboru k

dispozícii súbor Lyric vo formáte LRC, zobrazí sa text

piesne synchro-nizovane na displeji.

Stlačením tlačítka M počas prehrávania sa dá vstúpiť

do režimu navigácie. Tlačítkami < a > vyberte

požadovaný súbor alebo zložku, potvrďte tlačítkom

M. Pre návrat do vyššej úrovne zvoľte ".." alebo stlačte PLAY. Hlasitosť

zvukového výstupu je možné regulovať tlačítkami "VOL+" a "VOL-" v

rozmedzí 0 40.

6. Režim A-B

Ak potrebujete dokola opakovať určitú pasáž skladby, stlačte dlhšie počas

prehrávania tlačítko M pre označenie začiatočného bodu A a koncového

bodu B. Ak sa na displeji rozsvieti ikona A-B je smyčka aktívna. Režim zrušíte

dlhším stlačením tlačítka M.


7. Prehrávanie videa

Váš inFiNiTY V500 je schopný prehrávať videá vo

formáte XVID/AVI po konverzii priloženým

programom do prehrávača je možné prenášať videá

vo formátoch AVI, MPEG, atď. V hlavnom menu

zvoľte Video. Práca so súbormi je rovnaká ako v

režime Music, vrátane rýchleho pretáčania, zmeny

hlasitosti a výberu súboru s použitím navigácie.

8. FM rádio (voliteľná funkcia)

V hlavnom menu zvoľte Radio a potvrďte tlačítkom M. Opäť stlačte tlačítko

M pre vstup do submenu. Tlačítkami < a > vyberte jeden z režimov a potvrďte

tlačítkom M:

Manual - ručné ladenie staníc tlačítkami < a >

Auto - automatické naplnenie 20 predvolieb rádia

Mem - uloženie manuálne naladenej stanice do

zvoleného kanálu tlačítkom PLAY

Preset - režim ladenia podľa predvolieb

Del - mazanie vybraného kanálu tlačítkom PLAY

Príjmané vysielanie sa dá nahrávať do internej

pamäte prehrávača. Pre aktiváciu rekordéru podržte

tlačítko "VOL+". Na displeji sa vypíše "FM REC

Prepare…" a nastavené parametre záznamu. Nahrávanie sa dá spustiť a

pozastaviť tlačítkom PLAY. Pre ukončenie záznamu podržte tlačítko M. Na

displeji sa vypíše "Save File..." a nahrávka je uložená pod uvedeným názvom

(nap. FM0001.WAV) do zložky RECORDED. Súbory sa dajú prehrávať v režime

Music.

9. Prehliadanie obrázkov

V hlavnom menu zvoľte Photo, vstúpite do režimu navigácie. Tlačítkami < a >

zvoľte poždaovaný súbor a zobrazte ho stlačením M. Tlačítkami < a > môžete

potom listovať vzad a vpred medzi obrázkami. Stisknite M pre návrat do

adresárovej štruktúry, alebo podržte MENU pre návrat do hlavného menu.


10. Čítanie textových súborov E-Book

V tomto režime je možné prehliadať textové súbory na displeji prehrávača.

Vhlavnom menu zvoľte E-Book, zobrazí sa vypis súborov v aktuálnom

adresári. Pomocou navigačných tlačítok zvoľte požadovaný súbor a stlačte M

pre zobrazenie. Tlačítkami < a > môžete listovať medzi stranami súboru vzad

a vpred. Stlačte M pre návrat k výberu súborov alebo podržte tlačítko M pre

návrat do hlavného menu.

Pre každý súbor je možné pomocou tlačítká PLAY uložiť tri pozície v texte

(záložky). Tlačítkami < a > nalistujte požadovanú stránku a stlačte PLAY.

Zvoľte požadovanú pozíciu a stlačením M uložte záložku. Pre opätovné

vyvolanie záložky stlačte počas prehliadania súboru tlačítko "VOL+". Zvoľte

požadovanú pozíciu a stlačte M pre zobrazenie označeného textu.

11. Diktafón

V hlavnom menu zvoľte Record a potvrďte tlačítkom

M. Na displeji sa vypíše "MIC REC Prepare…" a

nastavené parametre záznamu. Nahrávanie sa dá

spustiť a pozastaviť tlačítkom PLAY. Pre ukončenie

záznamu podržte tlačítko M. Na dsipleji sa vypíše

"Save File…" a nahrávka je uložená pod uvedeným

názvom (napr. REC00001.WAV) so zložky RECORDED.

Súbory sa dajú prehrávať v režime Music.

12. Game

Ak si chcete skrátiť dlhú chvíľu, môžete si v režime Game zahrať klasickú hru

Tetris, ktorej princípom je poskladať padajúce objekty do jednej rady. Pre

zahájenie hry stlačte PLAY. Tlačítkami < a > posúvate objekty vľavo a vpravo,

tlačítkom "VOL-" otáčate objekt o 90 stupňov. Pre opustenie hry podržte

stlačene M, pokiaľ sa nezobrazí hlavné menu.


13. Nastavenie prehrávača

V hlavnom menu zvoľte Settings, objaví sa obrazovka s menu, v ktorom môžete

nastavovať parametry jednotlivých funkcií, či systémové voľby prehravača. Vyberte

požadovanú položku tlačítkami < a >, potvrďte stlačením M, pre návrat stlačte PLAY.

Music

Repeat Mode - určuje režim opakovania súborov:

Once - prehrá skladbu iba jedenkrát

Repeat 1 - opakuje neustále jednu skladbu

Folder Once - prehrá jedenkrát obsah zložky

Folder Repeat - prehrá opakovane obsah zložky

All Once - prehrá všetky skladby jedenkrát

All Repeat - prehrá opakovane všetky skladby

Intro - prehrá ukážky všetkých skladieb v dĺžke 10 sekúnd

Play Mode - určuje poradie prehrávaných skladieb:

Order - prehrá skladby postupne, ako nasledujú po sebe

Shuffle - prehrá skladby v náhodnom poradí

EQ Select - voľba režimu ekvalizéru:

Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ

User EQ Set - umožnuje nastaviť vlastný profil zvukového ekvalizéru.

Tlačítkom VOL vyberiete jedno z piatich frekvenčných

pásiem, tlačítkami < a > znížte alebo zvýšte úroveň pásma.

Pre potvrdenie zvoľte YES a potvrďte tlačítkom M.

FM Radio (voliteľná funkcia)

Stereo SW - prepínanie režimu Stereo a Mono (On/Off). Ak sa

nachádzate v miestach s horším príjmom rozhlasu, režim

Stereo vypnite.

FM Region - voľba frekvenčného rozsahu FM stupnice podľa štandardu

používaného v rôznych štátoch světa. K dispozícii sú China,

Europe (pre SR), Japan, USA

Record

REC Quality - nastavenie kvality hlasového záznamu:

High Quality - vysoká kvalita

General Quality - základná kvalita

REC Volume - hlasitosť nahrávky v stupnici +1 / +5


Display

BLight Time

- čas podsvietenia displeja:

5s, 10s, 15s, 20s, 30s, Always On (vždy zapnuté)

Lum - jas displeja v stupňoch 1 / 5

BLight Mode - režim podsvícení displeje:

Normal - displej zostane jemne podsvietený, aj keď vyprší

čas Blight Time

Power Save - displej úplne stmavne spolu s podsvietením

System

About

Upgrade

Default Set

- informácie o verzii firmware a celkovej a voľnej pamäti

- po potvrdení voľbou YES pripraví prehrávač na upgrade

firmware (kapitola 16)

- zruší všetky užívateľské nastavenia a nastaví pôvodné

parametre výrobcu

PowerOff Time

Časované vypnutie prístroja behom prehrávání, pokial nie je behom

nastaveného limitu stlačené žiadne tlačítko:

Off (neaktívne), 10Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min.

Language

Pomocou tejto položky sa nastavuje komunikačný jazyk pre menu a voľby

prehrávača.

14. Inštalácia software

Na dodanom CD sa nachádzajú ovládače k iNFiNiTY V500 a veškerá

programová výbava. Vložte dodané CD do mechaniky počítača. V okně Tento

Počítač zvoľte príslušnú jednotku (napr. D:\) a v jej okně nájdete následujúci

software:

AVI Converter 2.1

Program pre prevod videa do formátu AVI, kompatibilného s prehrávačom.

Otvorte adresár s inštalačnými súbormi (AVIConverter), pre zahájenie

inštalácie spustite AVIConverter_EN Setup.exe a pokračujte podľa pokynov

sprievodcu. Program môžete spustiť okamžite po dokončení inštalácie, alebo

neskôr z panelu Start -> Všetky programy -> AVIConverter.


Consumer Update 2.6.1

Program slúži k aktualizácii firmware (vnútorného programu) prehravača.

Pre inštaláciu spustite z adresára 98Driver_ConsumerUpdate súbor

ConsumerUpdate 2.6.1.exe a postupujte podľa pokynov.

Ovládač pre Windows 98

Ak používate starší operačný systém Windows 98, pred prvým pripojením

prehrávača vložte inštalačné CD do počítača a z adresáru

98Driver_ConsumerUpdate \ U Disk Driver Win98 spustite U98Setup.exe.

Program naištaluje ovládač a systémovú ikonu pre bezpečné odstránenie

iNFiNiTy V500 zo systému.

15. Konverzia videa

V menu Start - > Všetky programy -> AVIConverter spustite program AVI

Converter. Program umožnuje konverziu jednotlivých videosúborov alebo

celých dávok do formátu AVI, kompatibilným s iNFiNiTY V500.

Slačte tlačítko Add, objaví sa okno pre import súborov postupne sa dá vybrať

viacej súborov, ktoré sa zoradia do radu v hlavnom okne programu. Ak chcete

previesť iba čast súboru stlačte Scope a zadajte začiatočný a koncový čas úseku.

Pre prevod súborov nie je nutné robiť daľšie nastavania, program automaticky

zadá správne rozlíšenie 160x128 bodov. Upraviť je možné kvalitu a pomer strán

obrazu. Ak konverujete film vo formáte 16:9, zvoľte túto možnosť vo voľbe

Aspect Ratio. Celú dávku súborov prevediete kliknutím na tlačítko Convert

Now. 1 minúta videa vo vysokej kvalite zabere v pamäti cca 6 MB.


16. Upgrade firmware

Ak výrobca uvoľní k stahovaniu novú verziu firmware, môžete si s jej

pomocou vylepšiť funkcie vášho prehrávača. Postupujte následovne:

a) Stiahnite novú verziu firmware zo stráok www.eu3c.com, ak je k dispozícii.

b) Spustite Štart -> Všetky programy -> ConsumerUpdate -> Firmware

Update. Objaví sa následujúce okno:

c) Zapnite prehrávač, vstúpte do menu Settings -> System -> Upgrade a

potvrďte voľbu YES. Po výzve pripojte prehrávač k USB. Systém potom

rozpozná zariadenie rockUSBDevice a nainštaluje ovládač.

d) Stlačte tlačítko Open a naišatlujte stiahnutý súbor s firmwarom. Proces

zahájte stlačením tlačítka Update.

e) V textovom poli sa vypíše priebeh procesov. Ak je ukončený môžete okno

zatvoriť tlačítkom Exit.

f) Odoberte prehrávač bezpečne zo systému, zapojte do konektoru

slúchadlá a dlhým stlačením tlačítka PLAY zapnite prehrávač.

Pozor: Operácia vymaže všetky dáta! Pred upgrade sa uistite, že bateria je

plne nabitá, inak môže dôjst k zlyhaniu procesu a nevratnému

poškodeniu prehrávača, na ktoré sa nevztahuje záruka!


17. Práca s pamäťou prehrávača

iNFiNiTY V500 sa po pripojení k USB portu počítača chová jako bežný flash

disk, to znamená, že sa pamäť prehrávača prihlási do systému jako daľšia

disková jednotka. S pamúťou je možné pracovať rovnako, jako napr. s

pevným diskom počítača, teda vytvárať, kopírovať, premenovávať i mazať

adresáre a súbory. Před odpojením dbajte vždy na to, aby všetky operácie s

pamäťou boli riadne ukončené. Vždy jednotku odhláste zo systému pomocou

ikony pre bezpečné odstránenie zariadenia.

Pre operačný systém Windows 98SE je potrebné najprv naištalovať ovládač z

CD (kapitola 14), pre novšie OS ME, 2000, XP, Vista ovládač nie je potrebný.

18. Riešenie problémov

1) Prehrávač nejde zapnúť.

Skontrolujte, či je nabitá batéria. Ak zapínate prehrávač pomocou tlačidla

Play, skontrolujte, či nie je vypnutý mechanický spínač na hornej strane.

2) Zo zvukového výstupu nič nehrá.

Uistite sa, či vami použité hudobné súbory zodpovedajú technickým

špecifikám (viď tabuľka dalej), máte pevne zastrčený konektor

slúchadiel, prípadne skúste zmeniť hlasitosť pomocou tlačítok -/+.

3) Súbor nejde nahrať do pamäte prehrávača.

Zkontrolujte spojenie medzi prehrávačom a PC, prípadne preinštalujte

ovládač (Win98).

4) Nejde spustiť záznam.

Skontrolujte, či nie je batéria takmer prázdna, alebo interná pamäť

prehrávača plná.

5) Video nejde v programe AVIConverter previesť.

Uistite sa, že máte v systéme naištalované všetky kodeky (kompresory a

dekompresory) pre formát, ktorý chcete v programe skonvertovať.

Doporučujeme nainštalovať najnovší balík videokodekov, napr. K-Lite

Codec Pack.


19. Technické špecifikácie

Rozmery, hmotnosť 78 x 41 x 9,5 mm, 43 g

Podporované formáty

Povolený dátový tok

Frekvenčná odozva

USB Port

Interná pamäť

Formát záznamu

Displej

Signál/šum

Výstupný výkon

Konektor slúchadiel

Napájanie

Prevádzková doba

Systém súborov

MP3, WMA, WAV, AVI, JPG, TXT

MP3: 32kbps - 320 kbps

WMA: 80kbps - 192 kbps

20 Hz - 20 kHz

USB 2.0 (čítanie 3,3MB/s, zápis 900kB/s)

1 / 2 GB

WAV

TFT 1,8" (4,6cm), 128x160, 262.000 farieb

>87dB

2x 5mW (32Ohm)

3,5mm jack

Li-Ion akumulátor

cca 7 hodín

FAT/FAT32


kontakt

V prípade akýchkoľvek dotazov, nás prosím neváhajte kontaktovat.

Dovozca pre SR:

EU3C Czech s.r.o.

Štěrboholská 1434/102 A

102 19 Praha 10

Česká Republika

website: www.eu3c.com

linka technickej podpory: +420 272 700 719 (Po-Pá 9-17 hod.)

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu parametrov výrobku, příslušenstva alebo

funkcií uvedených v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.

Registrované obchodné značky zmienené v texte sú majetkom ich právoplatných vlastníkov.

More magazines by this user
Similar magazines