EU3C PartyShot DV320

eu3c.info

EU3C PartyShot DV320

EU3C PartyShot DV320

Užívateľská príručka


1. Začíname

1.1 Vložte dve AA (alkalické) batérie

1.1.1 Zatlačte v smere šipky pre otvorenie krytu batérií.

1.1.2 Vložte batérie podľa vyznačenej polarity (+ nebo -).

1.1.3 Pevne zatvorte kryt batérií.

1.2 Vloženie a vybratie SD karty (nie je súčasťou balenia)

1.2.1 Vložte pameťovú kartu SD.

1.2.2 Pokial používate pameťovú kartu SD, interná pamäť je vyradená z prevádzky.

1.2.3 Pre vybratie SD karty ju zatlačte smerom dole a po vysunutí mechanizmu ju vyberte.

SD karta

Prepínač

Macro

mikrofón

Blesk

Kontrolka

samospúště

Čidlo IR

ovládača Tlačítko Power LCD displej

Slot pre SD kartu

Smerové tlačítka

Spúšť fotoaparátu

Spúšť videokamery

Tlačítko zoomu

Tlačítko Record / Play

TV Out / Slúchadlá

USB port

Reproduktor

Kryt baterií


1.3 Zapnutie kamery

1.3.1 Vyklopte LCD panel alebo podržte tlačítko [Power ] cca 1 sekundu.

1.3.2 Ak je kamera zapnutá, rozsvieti sa zelená kontrolka.

1.3.3 Ak s prístrojom nemanipulujete dlhšie ako 3 minúty, kamera sa automaticky vypne, aby šetrila energiu batérií.

1.4 Nahrávanie videa

1.4.1 Zmente podľa potreby hĺbku zaostrenia na Normálne, Portrét alebo Makro.

1.4.2 Stlačte [Spúšť videokamery ] pre začatie záznamu v režime videa.

1.5 Fotografovanie

1.5.1 Zmente podľa potreby hĺbku zaostrenia na Normálne, Portrét alebo Makro.

1.5.2 Stlačte [Spúšť fotoaparátu ] pre zachytenie statického snímku v režime fotoaparátu.

1.6 Nahrávanie hlasu

1.6.1 Stlačte horné zo smerových tlačítok pre prepnutie do režimu diktafónu.

1.6.2 Stlačte [Spúšť videokamery ] pre zahájenie záznamu hlasu.

1.7 Prezeranie videa

1.7.1 Stlačte [RECORD/PLAY] pre prepnutie do módu prehrávania.

1.7.2 V móde prehrávania zvolte smerovými tlačítkami voľbu Movie (Video) a stlačte tlačítko Enter.

1.7.3 Pomocou tlačítok [Vpravo] alebo [Vľavo] nalistujete súbor, ktory si chcete prehliadnúť na displeji.

1.7.4 Stlačte [Spúšť videokamery ] pre zahájenie prehrávania videa, stlačte znovu pre pauzu alebo zastavenie.

1.7.5 Počas prehrávania môžete video rýchlo pretáčat vpred alebo vzad podržaním tlačítka [Vpravo] alebo [Vľavo] – pre normálnu rýchlosť tlačítko uvoľnite.

1.7.6 Pre nastavenie hlasitosti použite tlačítka [Hore] alebo [Dole].


1.8 Prezeranie obrázkov

1.8.1 V móde prehrávania vyberte smerovými tlačítkami voľbu Picture (Obrázky) a stlačte tlačítko [Enter].

1.8.2 Tlačítkom [Vpravo] alebo [Vľavo] nalistujete obrázok, ktorý si chcete prezrieť.

1.9 Prehrávanie hlasových záznamov

1.9.1 V móde prehrávania vyberte smerovými tlačítkami voľbu Voice (Hlas) a stačte tlačítko [Enter].

1.9.2 Tlačítkom [Vpravo] alebo [Vľavo] nalistujte záznam, který chcete prehrať.

1.9.3 Stlačte [Spúšť videokamery ] pre zahájenie prehrávania záznamu, stlačte znovu pre zastavenie.

1.9.4 Pre nastavenie hlasitosti použite tlačítka [Hore] alebo [Dole].

1.10 Prehrávanie hudby

1.10.1 V móde prehrávania vyberte smerovými tlačítkami voľbu Music (Hudba) a stlačte tlačítko [Enter].

1.10.2 Tlačítkami [Vpravo] alebo [Vľavo] nalistujte súbor MP3, ktorý si chcete prehrať.

1.10.3 Stlačte [Spúšť videokamery ] pre zahájenie prehrávania, stlačte znovu pre zastavenie.

1.10.4 Pre nastavenie hlasitosti použite tlačítka [Hore] alebo [Dole].

1.11 Vypnutie kamery

Vypnite kameru jednou z týchto metód:

Sklopte LCD displej do pôvodnej polohy.

Podržte tlačítko [Power ] cca 1 sekundu.


2. Ovládacie prvky a menu kamery

2.1 Mód nahrávania:

Použite smerové tlačítka Vpravo/Vľavo/Hore/Dole pre priame nastavenie niektorých parametrov alebo stlačte tlačítko Enter pre detailné nastavenie módu

nahrávania.

2.1.1 Funkcie tlačítok

[Vpravo]: Blesk AUTO/OFF

[Vľavo]: Samospúšť ON/OFF

[Hore]: Aktivácia diktafónu

[Dole]: Informácie ON/OFF

[Enter]: Zapnutie menu nastavení

[RECORD/PLAY]: Prepínanie medzi módmi nahrávania a prehrávania

[Spúšť videokamery ]: Nahrávanie videa alebo hlasu

[Spúšť fotoaparátu ]: Zaznamenanie snímku

Vľavo

Dole

Enter

Hore

Vpravo

[Tele/Wide](

): Priblíženie/Oddialenie (Zoom)

Spúšť fotoaparátu

Spúšť videokamery

Tele/Wide

RECORD/PLAY


2.1.2 Menu nastavenia

Movie Mode (Videokamera)

Resolution (Rozlíšenie) High (Vysoké) 640 X 480 (1.8 Mbps)

Std (Štandartné)

Low (Nízke)

Exposure (Expozícia) +1.0EV +0.6EV +0.3EV 0EV

-0.3EV -0.6EV -1.0EV

640 X 480 (1 Mbps)

320 X 240 (500 Kbps)

Vyberte jednu zo siedmich expozičných hodnôt podľa sveteľných podmienok

(-1.0 až +1.0 EV)

Sharpness (Ostrosť)

Vyberte jednu z deviatich volieb pre zaostrenie/zjemnenie fotografie alebo videa.

White Balance

(Vyváženie bielej)

Stabilization

(Stabilizácia)

Camera Mode (Fotoaparát)

Resolution (Rozlíšenie)

Auto

Daylight (Denné svetlo)

Fluorescent (Žiarivka)

Tungsten (Žiarovka)

On (Zap.)

Off (Vyp.)

High (Vysoké)

Std (Štandartní)

Low (Nízke)

Automatické nastavenie

Pre použitie na dennom svetle

Pre použitie v miestnosti so žiarivkami

Pre použitie v miestnosti so žiarovkami

Vyrovnáva trasenie kamery pri pohybe a dodáva perfektne plynulé a stabilné video

Stabilizácia vypnutá

3720*2790 (10M pixel)

2048*1536 (3M pixel)

1024*768 (800K pixel)

Exposure (Expozícia)

Two in One

(Dva v jednom)

Photo Frame (fotorámček)

+1.0EV +0.6EV +0.3EV 0EV

-0.3EV -0.6EV -1.0EV

On (Zap.)

Off (Vyp.)

Pridá rámček okolo snímku

Vyberte jednu zo siedmich expozičných hodnôt podľa sveteľných podmienok

(-1.0 až +1.0 EV)

Kombinuje dve fotografie do jedného snímku

Vypne funkciu Dva v jednom


Flash (Blesk) Auto Blesk sa odpáli automaticky v závislosti od svetelných podmienok

Off (Vyp.)

Blesk se nebude samočinne odpalovať

Self-timer (Samospúšť) On (Zap.) Aktivuje automatickú samospúšť s desať sekundovým oneskorením

Off (Vyp.)

Vypne samospúšť

Sharpness (Ostrosť)

Vyberte jednu z deviatich volieb pre zaostrenie/zjemnenie fotografie

White Balance

(Vyváženie bielej)

Auto

Daylight (Denné světlo)

Fluorescent (Žiarivka)

Tungsten (Žiarovka)

Automatické nastavenie

Pre použitie za denného svetla

Pre použitie v miestnosti so žiarivkami

Pre použitie v miestnosti so žiarovkami

Multi-snap (Multisnímok) On (Zap.) Na jedno stlačenie spúšte zaznamená päť po sebe idúcich snímok

Off (Vyp.)

Vypne funkciu Multi-Snap

Backlight (Protisvětlo) On (Zap.) Zosvetlí fotografovaný objekt, ak je tmavší než pozadie (napr. Fotenie proti slnku)

Date Printing

(Tlačenie dátumu)

Voice Pen (Diktafón)

Enter

Exit

Off (Vyp.)

On (Zap.)

Off (Zap.)

Vstup do funkcie diktafónu

Opustenie menu

Vypne funkciu Backlight

Vytlačí do snímku aktuálny dátum

Vypne funkciu Date Printing


Effect (Efekty)

Normal (Normálny)

B/W (Čiernobiely)

Classic (Stará fotka)

Negative (Negatív)

Setting (Nastavenie)

Sound (Zvuk)

Start-up Screen (Uvítací obrázok)

Time Setting (Nastavenie času)

Format Card (Formátovanie karty)

TV System (Systém TV)

Na snímok nebudú aplikované žiadne efekty

Obrázok bude prevedený do čiernobielej podoby

Snímok bude mať sépiový nádych starých fotografií

Obrazok sa uloží s invertovanými farbami v porovnaní so skutočnosťou

On: povolenie systémových zvukov

Off: zakázanie systémových zvukov

Nastavenie vlastnej uvítacej plochy

Nastavenie času a dátumu

YES: formátovať vloženu SD kartu; NO: neformátovať SD kartu

NTSC: TV výstup nastavený pre americký štandart NTSC

PAL: TV výstup nastavený pre európsky štandart PAL

Language (Jazyk)

Default Setting

(Pôvodné nastavenie)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Czech, Russian, Polish and Hungarian

(Anglický, Nemecký, Francúzky, Talianský, Španielský, Portugalský, Český, Ruský, Poľský a Maďarský)

Yes: Vrátenie všetkých nastavení do pôvodného stavu

No: Ponechá aktuálne nastavenia


2.2 Mód prehrávania

Ak si chcete prehliadať video a obrázky na displeji alebo počúvať zvukové záznamy, stlačte tlačítko [RECORD/PLAY] pre prepnutie do módu prehrávania.

Potom môžete využit smerové tlačítka pre rýchle voľby alebo [Enter] pre vstup do rozšíreného menu. V režime prehrávania stlačte tlačítko [Spúšť

videokamery ] pre prehliadanie videí a obrázkov alebo vypočutie zvukov.

Hore

2.2.1 Funkcie tlačítok

[Vľavo]: Predchádzajúce video, obrázok, zvukový súbor

[Vpravo]: Následujúce video, obrázok, zvukový súbor

[Dole]: Informácie ON/OFF

[Enter]: Zobrazenie rozšíreného menu volieb

Enter

Vľavo Vpravo

2.2.2 Rozšírené menu volieb

Dole

Voľba

Playback (Prehrávanie)

Popis

Prehrávanie videa

Prehliadač obrázkov

Prehrávanie záznamu z diktafónu

Prehrávanie MP3 súborov

Delete (Zmazať)

Thumbnail (Náhľad)

Lock (Zamknúť)

Repeat (Movie, voice, MP3 only)

(Opakovanie - iba video, hlas, MP3)

Slide Show (Picture Only)

(Slideshow - iba pre obrázky)

Zmazanie jedného alebo všetkých vybraných filmov, obrázkov, alebo hlasových záznamov

Hromadné dlaždicové zobrazenie deviatich súborov

Ochrana videa a obrázkov pred nechceným vymazaním

Opakovanie jedného videa alebo zvukovej nahrávky

Opakovanie všetkých videí alebo zvukových nahrávok

Prehliadanie všetkých uložených snímok formou prezentácie


Poznámka: Výber výstupu reproduktor/slúchadlá/TV

Keď sú ku kamere pripojené slúchadlá/TV kábel, na LCD displeji sa objaví menu pre voľbu výstupu. Vyberte podľa potreby slúchadlá (Earphone) alebo

TV a stlačte tlačítko [Enter], interný reproduktor bude potom vyradený z činnosti.

3. Prenášanie dát do počítača

3.1 Inštalácia ovládača zariadenia

Vložte dodaný CD-ROM do CD mechaniky vášho počítača, automaticky sa zobrazí úvodná obrazovka. Zvoľte “Install Device Driver”. Ak je inštalácia

ukončená ponechajte CD v mechanike a reštartujte počítač.

3.2 Inštalácia obslužného software

Balenie ďalej obsahuje obslužný software spoločnosti Arcsoft. Na úvodnej obrazovke po vložení CD zvoľte “Application software” a postupujte podľa

pokynov na obrazovke. Keď je inštalácia hotová, program sa objaví vo vlastnej skupine v menu Start vo Windows.

3.3 Inštalácia kodeku MPEG-4 Video Xvid

MPEG4, multimediálny formát a štandart pre kompresiu videa, je špičková moderná technológia vyvinutá skupinou MPEG (Motion Picture Expert

Group). Nielenže vylepšuje obrazovú kvalitu, ale vďaka vysokému kompresnému pomeru tiež zvyšuje efektivitu využitia úložného priestoru pre video.

Formát MPEG4 vo vašej kamere umožnuje pri najvyššom stupni kvality snímať video v DVD kvalite. Pre prehranie video z kamery v počítači je potrebné

mať v systéme nainštalovaný kodek MPEG4 Video Xvid.

3.4 Prehliadanie videa a obrázkov v počítači

Pripojte kameru k počítaču pomocou pribaleného káblu USB 2.0.

Základný režim pre pripojenie je Mass Storage (externá pamäťová jednotka).

Stlačte tlačítko [RECORD/PLAY] pre prepnutie medzi režimami Mass Storage a PC Camera.

3.5 Režim Mass Storage (Základný)

Keď je kamera pripojená k PC, rozsvieti sa červená kontrolka. Videá, obrázky a hlasové nahrávky sa nachádzajú pod Tento Počítač / Vymeniteľný Disk /

DCIM. V tomto režime sa dajú kopírovať, premiestňovať a mazať dáta tak, ako v prostredí Windows. Pre editovanie videa a obrázkov použite priložený

programový balík spoločnosti Arcsoft.

3.5.1 Režim PC Camera

Stlačte tlačítko RECORD/PLAY pre prepnutie do módu PC Camera, na kamere sa rozsvieti zelená kontrolka. V tomto režime môžete prístroj využit ako

webkameru pre živé konferencie cez internet.


4. Zdielanie nahraného MPEG4 videa

Vaše nahrané MPEG4 videá môžete zdielať so svojími priateľmi cez internet alebo pomocou CD. Uistite sa, že majú k dispozícii kodek MPEG4 Xvid, ktorý je

dostupný na priloženou CD, alebo na internete.

5. Napálenie nahraného videa na DVD

Pribalené programové CD obsahuje aplikáciu Arcsoft Photo Impression, ktorá umožnuje vypálenie videa na disk DVD. Vaše vzácne momenty si môžete

teda uschovať a zdielať s rodinou a s priateľmi na DVD disku pre stolné prehrávače.

6. Prevodník videa

Pribalené programové CD obsahuje aplikáciu Arcsoft Media Convert, ktorá umožňuje konverziu mnohých video formátov do kodeku MPEG4 Xvid pre vašu

kameru. Vďaka tomu môžete preniesť vaše obľúbené video z počítača do pamäte kamery a sledovať na cestách na displeji kamery.

7. Riešenie problémov

7.1 Obraz na displeji nieje pri fotení jasný, ako môžem nastaviť zaostrenie?

Otočte ostriacim koliečkom pre nastavenie objektívu do správnej pozície podľa vzdialenosti objektu: Všeobecné / Postava / Makro .

7.2 Ako správne fotografovat?

Najprv nastavte správne zaostrenie, po stisknutí spúšte sa na displeji objaví značka snímania. Držte kameru pevne, pokiaľ značka nezmizne, aby ste

dosiahli perfektne ostrého výsledku.

7.3 Blesk nefunguje.

Pokiaľ je kamera v režime Makro alebo dochádzajú batérie, blesk je vyradený z prevádzky.

7.4 Počas nahrávania videa nefunguje priblíženie (zoom).

Pokiaľ je zapnutá funkcia stabilizácia obrazu, je digitálne priblíženie vyradené z prevádzky.

7.5 Súbor z pamäťovej karty sa na displeji neprehráva plynule, na LCD sa zobrazuje "!" alebo značka lieviku.

Značka "!" znamená, že formát súboru nie je podporovaný. "Lievik" znamená, že so súborom je nejaký problém. Zmažte problematické súbory, aby sa

ostatné mohli prehrávať v štandartnej kvalite. Tiež doporučujeme zformátovať pamäťovú kartu pred prvým použitím a neukladať dáta s rôznym

obsahom do spoločného adresára.


WWW.EU3C.COM

More magazines by this user
Similar magazines