DIGITALIC - EU3C

eu3c.info

DIGITALIC - EU3C

CORE

DIGITALIC

MP4 pøehrávaè s DVB-T

Uživatelská pøíruèka


1. Upozornìní

1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì

vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností.

2. Nepoužívejte pøehrávaè bìhem øízení motorového vozidla nebo kola.

3. Chraòte LCD displej pøed promáèknutím.

4. Výrobce nenese odpovìdnost za poškození pøístroje vinou nesprávného

zacházení nebo fyzické újmy.

5. Výrobce nenese odpovìdnost za data uložená v pamìti pøehrávaèe.

6. Produkt èistìte pouze hadøíkem, nepoužívejte èistící prostøedky a jiné

chemikálie.

7. Nesnažte se pøístroj opravit svépomocí, ztratíte nárok na záruku.

8. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, mùže dojít

k poškození sluchu.

9. Výdrž baterie se mùže mìnit v závislosti na typu pøehrávaných souborù

a nastavení pøehrávaèe.

10. Pøístroj je napájen interním akumulátorem. Jedná se o spotøební

materiál, jehož výkonnost mùže vlivem chemických procesù èasem

klesat. Nejedná se však o vadu baterie a tento jev nelze reklamovat.

11. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie,

èlánek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí pøehrávaèe vinou

vybité baterie, mùže dojít k poškození dat èi funkcí pøístroje.

12. Bìžná doba nabíjení baterie se pohybuje okolo ètyø hodin. Pøi prvních

nìkolika cyklech však mùže tato doba dosáhnout 6-8 hodin.

13. Pøehrávaè nenechávejte pøipojený k poèítaèi déle, než je nutné.

14. Zálohováním dat pøedejdete ztrátì dùležitých souborù napøíklad pøi

upgrade firmware.

15. Obsah a položky menu a ovládání pøístroje se mùže od tohoto manuálu

lišit podle výrobní série a použité verze firmware.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v prùvodní dokumentaci znamená, že použité

elektronické výrobky nesmí být likvidovány spoleènì s komunálním odpadem. Za

úèelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urèených sbìrných místech,

kde budou pøijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete

zachovat cenné pøírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních

dopadù na životní pro-støedí a lidské zdraví, což by mohly být dùsledky nesprávné

likvidace odpadù. Další po-drobnosti si vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího

sbìrného místa. Pøi nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními

pøedpisy udìleny pokuty.


2. Tlaèítka a ovládání

• Tlaèítko (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ): Dlouhým podržením se zapne/vypne

pøehrávaè (pokud je Zámek zapnutí/vypnutí v poloze ON, lze pøehrávaè bez

problémù zapnout, pokud je v poloze OFF, pøehrávaè zapnout nelze).

• Tlaèítko (PAUSE/PLAY): Krátké stisknutí tlaèítka pøi pøehrávání slouží pro

jeho pozastavení/spuštìní. Zároveò mùže sloužit také k potvrzování nabídek.

• Tlaèítko (ZPÌT): Krátkým stisknutím tlaèítka se vrátíte do pøedchozí

nabídky.

• Tlaèítka a (PØETÁÈENÍ): Krátký stisk slouží pro pohyb v nabídkách èi

pøetáèení stop.

• Tlaèítko (MENU): Pøenese Vás do nìkterých podnabídek pøehrávaèe.

Zároveò mùže sloužit pro potvrzení volby.

• Tlaèítka HLASITOST+/HLASITOST- : Zvýší/sníží hlasitost. V nìkterých

nabídkách slouží také pro pohyb nahoru/dolù.

• Tlaèítko RESET: Zrestartuje pøehrávaè.

• Vstup na sluchátka slouží zároveò jako TV Out výstup pro pøehrávání videa

na pøipojeném televizoru.


3. DVB-T

Síla a kvalita obrazu televizního signálu závisí z velké èásti na externí anténì,

proto anténu nejprve øádnì vysuòte. Poté v hlavním menu vyberte položku

DVB-T a stisknìte-li tlaèítko Menu, objeví se Vám následující nabídka:

• Televize - zobrazí Vám seznam dostupných televizních kanálù. Pokud

nìkterý vyberete a stisknete tlaèítko Menu, kanál se zaène automaticky

pøehrávat.

• Rozhlas/Ostatní - zobrazí Vám seznam dostupných digitálních rádiových

stanic. Pokud nìkterou vyberete a stisknete tlaèítko Menu, stanice se

zaène automaticky pøehrávat.

• Programové informace - zobrazí dostupné informace o všech programech:

V levém sloupci zvolte požadovanou stanici, v pravém sloupci se zobrazí

èasový rozvrh. Tlaèítkem Menu se mùžete pøesunout kurzorem do pravé

èásti a tlaèítky pro Hlasitost listovat programem. Tlaèítky pro Pøetáèení

mùžete zvolit program až na 5 dní dopøedu.

• Automatické ladìní - slouží pro spuštìní automatického vyhledávání všech

dostupných digitálních stanic

• Ruèní ladìní - slouží pro ruèní vyhledávání stanic. Jednoduše vyberete

nìkterý z kanálù (pomocí tlaèítek pro ovládání Hlasitosti, Pøetáèení a

tlaèítka Menu) a kanál se prohledá. Jestliže nebude žádný kanál nalezen,

budete o tom informováni na obrazovce. V pøípadì úspìšného nalezení

stanic budete pøesmìrování do hlavní nabídky menu DVB-T.

• Oblast pøíjmu - slouží pro výbìr oblasti, ve které se nacházíte

• Èasové pásmo - slouží pro nastavení èasového pásma

Pokud sledujete nìkterý televizní kanál a stisknete tlaèítko Pause/play,

roztáhne se obraz pøes celou obrazovku. Stisknete-li tlaèítko Menu, získáte

tyto možnosti:

• Program - zobrazí dostupné TV stanice a umožòuje pøepínání kanálu

• Audio - nastavení jazyka zvukové stupy (umožòuje-li to TV stanice)

• Subtitle - nastavit titulky (dovoluje-li to TV stanice)

• Info - zobrazí informace jako kvalitu a sílu signálu, frekvenci apod.

Tip: Pøi spuštìní stanice uvidíte v dolní lištì informace o televizním poøadu (co je

právì vysíláno a jaký poøad bude následovat), síle a kvalitì signálu a hlasitosti.

Upozornìní: Pøi vybití pøehrávaèe se pamì uložených DVB-T stanic vymaže!


4. Hudba

V hlavním menu vyberte položku Hudba. Objeví se následující nabídka:

• Právì hraje - zobrazí detaily právì pøehrávaného záznamu

• Všechny skladby - zobrazí seznam všech hudebních stop v pøehrávaèi

• Umìlec - zobrazí seznam stop v pøehrávaèi dle interpreta

• Album - zobrazí seznam stop v pøehrávaèi dle alba

• Žánr - zobrazí seznam stop v pøehrávaèi dle žánru

• Moje oblíbené - zobrazí seznam Vašich oblíbených stop (do oblíbených lze

pøidat stopu tak, že napø. v menu Všechny skladby dlouze podržíte tlaèítko

Menu a volbu potvrdíte)

• Záznamy - zobrazí seznam Vámi nahraných stop

• Adresáøe - zobrazí strukturu adresáøù na pøehrávaèi

• Obnova knihovny médií - manuálnì zaktualizuje seznam stop v pøehrávaèi

• Uchovat pozici v souboru - zapamatování pozice v souboru pøi vypnutí

pøehrávaèe

Pokud v obrazovce pøehrávání stisknete tlaèítko Menu, dostanete se do

následující podnabídky:

• Opakování - umožòuje nastavit, zda se má pøehrávat jedna skladba pouze

jednou, neustále dokola, všechny skladby pouze jednou, všechny skladby

neustále dokola nebo náhodnì.

• Poøadí skladeb - umožòuje nastavit náhodné nebo postupné pøehrávání stop

• PlayFX - umožòuje nastavení zvuku (3D, Bass, LEQ)

• Ekvalizér - pøipraveny jsou profily klasický, rock, jazz, pop, bass apod.

• Vlastní ekvalizér - umožòuje nastavit hodnoty vlastního ekvalizéru pomocí

tlaèítek pro Pøetáèení a ovládání Hlasitosti

• Info panel - zde si mùžete vybrat animaci èi obrázek, který se zobrazí pøi

pøehrávání hudby (ID3 informace, Text písnì, Frekvence, Prosté zobrazení)

Pokud se pøehrává hudba, mùžete vytvoøit smyèku delším podržením tlaèítka

Menu. Tak se vytvoøí bod A (zaèátek smyèky). Dalším dlouhým stiskem se

vytvoøí bod B (konec smyèky). Vytvoøená smyèka se pak zaène sama pøehrávat.

K pozastavení pøehrávání hudby poslouží krátký stisk tlaèítka . Druhý krátký

stisk zpùsobí opìtovné spuštìní pøehrávání.

Pomocí tlaèítek k Pøetáèení se mùžete pohybovat nejen dopøedu/dozadu v

rámci skladby (dlouhé podržení tlaèítka ), ale také se mùžete pøesunout

na další/pøedchozí skladbu (krátký stisk tlaèítka ).


5. Video

V hlavním menu vyberte položku Video. Objeví se Vám seznam dostupných

souborù. Pokud zaènete video pøehrávat, lze tlaèítkem vyvolat tuto nabídku:

• Výbìr úseku - skoèí na Vámi vybraný èas (èas vyberete pomocí tlacítek ,

ovládání Hlasitosti a tlaèítka . Skok na èas se provede po stisku tlaèítka .)

• Plná obrazovka/Pùvodní - umožní obraz roztáhnout na celou obrazovku,

pøípadnì zobrazit s pùvodním pomìrem stran.

• Pøepnout na TV - pøesmìruje video výstup na televizor pøipojený pøes TV Out

K pozastavení pøehrávání videa slouží krátký stisk tlaèítka . Druhý krátký

stisk zpùsobí opìtovné spuštìní pøehrávání.

Pomocí tlaèítek se mùžete pohybovat nejen dopøedu/dozadu v rámci

videa (dlouhé podržení tlaèítek ), ale také se mùžete presunout na

další/pøedchozí video (krátký stisk tlaèítek ).

6. Obrázky

V hlavním menu vyberte položku Fotky. Objeví se Vám seznam dostupných

obrázku. Pokud zobrazíte nìkterou z fotek, lze stiskem vyvolat tuto nabídku:

• Otoèit vpravo - otoèí obrázek kolem osy o 90 stupòù vpravo

• Otoèit vlevo - otoèí obrázek kolem osy o 90 stupòù vlevo

• Zvìtšit - pøiblíží detaily obrázku

• Zmenšit - oddálí obrázek

• Prezentace - nastavení èasu, po kterém se automaticky zobrazí další obrázek.

7. E-knihy

V hlavním menu vyberte položku eBook. Objeví se seznam dostupných souborù.

Pokud nìkterý zobrazíte, lze pomocí tlaèítka vyvolat tuto nabídku:

• Skok na stránku - slouží pro rychlý pøeskok stránek (vámi zvolenou stránku

mùžete vybrat pomocí tlaèítek a tlaèítka Menu. Skok na vybranou

stránku se provede ihned po stisku tlaèítka Menu.)

• Vložit záložku - slouží k vytváøení záložky v textu

• Naèíst záložku - slouží k zobrazení záložky v textu

• Vymazat záložku - slouží k vymazání záložek v textu

• Velikost písma - slouží pro nastavení velikosti písma

• Barva písma - slouží pro nastavení barvy písma

• Režim prohlížení - umožòuje nastavit, zda se má text posouvat ruènì (pro

manuální pohyb v textu slouží tlaèítka ) èi automaticky

• Èas skoku - nastavení èasu, po nìmž se automaticky text posune na další stránku.

• Pozadí - umožòuje nastavit pozadí textu


8. Dodateèné funkce

V hlavním menu vyberte položku Dodateèné funkce. Objeví se Vám nabídka

všech dostupných užiteèných funkcí:

• Stopky - umožòuje stopování uplynulého èasu (tlaèítko spustí stopování,

dolní tlaèítko èas vynuluje)

• Kalendáø - zobrazí kalendáø (pro pohyb v kalendáøi lze užít tlaèítek pro

ovládání Hlasitosti, tlaèítek a )

9. Rádio

V hlavním menu vyberte položku Rádio. Objeví se rozhraní umožòující

poslech rádia. Stisknutím tlaèítka se dostanete k následující nabídce:

• Ruèní vyhledávání - umožòuje ruèní hledání stanic pomocí tlaèítek

• Automatické ladìní - umožòuje automatické vyhledání a uložení stanic

• Uložit stanici - uložení ruènì naladìnou stanici do pamìti

• Vymazat stanici - umožòuje vymazat stanici

• Pøepínaè sterea - umožòuje zapnutí stereo/mono pøíjmu

• Oblast pøíjmu - umožòuje nastavení oblasti pro pøíjem signálu

• FM rekordér - umožòuje nahrávání FM rádia

Upozornìní: V režimu FM rádia fungují sluchátka jako anténa. Proto dbejte,

aby byla vždy øádnì pøipojena.

10. Hry

V hlavním menu vyberte položku Hry. Objeví se seznam her.

• Tetris - ovládá se tlaèítky Hlasitost+ (mìní polohu objektu), Hlasitost-

(okamžitì posune objekt ke dnu), (posouvá objekt doleva/doprava),

(spouští hru a slouží pro generování nových objektù) a tlaèítka (slouží pro

pauzu/znovuspuštìní hry)

11. Hlasový záznamník

V hlavním menu vyberte položku Záznam. Objeví se rozhraní umožòující

záznam zvuku. Pokud stisknete tlaèítko , mùžete také nastavit hlasitost a

kvalitu záznamu a barvu pozadí plochy záznamníku.

Nahrání záznamu

Stisknutí klávesy se spustí nahrávání. Stiskem stejné klávesy lze záznam

pozastavit. Je-li záznam hotov, stisknìte klávesu a záznam se uloží. Dlouhým

podržením téhož tlaèítka se dostanete do hlavního menu (bez uložení záznamu).


Pøehrání záznamu

Vrate se do hlavního menu, vyberte položku Hudba. Uložené záznamy

naleznete pod položkou Záznam. Pak jen staèí vybrat požadovaný soubor a

ten se zaène sám automaticky pøehrávat.

12. Procházení pamìti

V hlavním menu vyberte položku Adresáø. Objeví se výpis souborù a složek

uložených v pøehrávaèi. Zvolením jakékoli položky dojde k jejímu pøehrání/

zobrazení. Podržíte-li dlouze , objeví se nabídka pro smazání souboru.

13. Nastavení

V hlavním menu vyberte položku Nastavení. Objeví se následující nabídka:

Displej

• Doba podsvícení - slouží pro výbìr doby, po kterou bude podsvícení displeje

aktivní. Po uplynutí nastaveného èasu podsvícení obrazovky ztmavne/

pohasne (viz níže Mód podsvìtlení).

• Jas - slouží pro nastavení intenzity jasu displeje

• Mód podsvìtlení - umožòuje nastavení osvìtlení displeje pøi neèinnosti

(plné pohasnutí/zešednutí)

Nastavení systému

• Aktualizace - slouží pro aktualizaci operaèního systému

• Obnovit systém - vrátí pøehrávaè do továrního nastavení

• Zámek kláves - slouží pro nastavení doby, za kterou se zamknou klávesy

pøehrávaèe. Ty lze odemknout stiskem napø. tlaèítka a .

Pozadí

- slouží pro výbìr barevného schématu a pozadí plochy

Nastavení èasu

• Èas - slouží pro nastavení aktuálního èasu pomocí tlaèítek pro ovládání

Hlasitosti, tlaèítek a (potvrzení volby).

• Datum - slouží pro nastavení aktuálního data pomocí tlaèítek pro

ovládání Hlasitosti, tlaèítek a (potvrzení volby).

Nastavení jazyka

• Jazyk - slouží pro výbìr komunikaèního jazyka

• Kódování - slouží pro výbìr kódové stránky zobrazeného textu


Systémové informace

- slouží pro zobrazení informací o volném/obsazeném místu, verzi apod.

Automatické vypnutí

- slouží pro automatické vypnutí pøehrávaèe po urèité dobì v neèinnosti

Pøepnout na TV

- slouží pro pøehrávání obrazu z pøehrávaèe na televizi

14. Pøenos dat

Pro spojení s poèítaèem využijte pøibalený USB kabel. Do pamìti pøehrávaèe

mùžete kopírovat hudbu, videa, fotografie a rùzné jiné soubory. Po skonèení

kopírování USB kabel øádnì odpojte.

15. Nabíjení

K nabíjení pøehrávaèe používejte originální vybavení. Nabíjet pøehrávaè

mùžete z USB nebo pøímo z elektrické sítì za pomoci pøibaleného adaptéru.

16. Problémy a jejich øešení

Pøehrávaè nelze spustit.

• Zkontrolujte, zda není pøehrávaè zcela vybitý.

Žádný nebo špatný TV signál.

• Zkontrolujte, zda je vytažena anténa a zda není poškozena.

• Ovìøte pokrytí vaší oblasti digitálním signálem.

Není slyšet žádný zvuk.

• Zkontrolujte, zda hlasitost není na "0".

• Zkontrolujte, zda jsou správnì pøipojena sluchátka.

Zvuk není èistý.

• Zkontrolujte, zda není konektor sluchátek zneèištìn. To mùže zpùsobit šum.

• Zkontrolujte, zda je nahraný soubor kompletní. Nekompletní èi jinak

poškozené soubory mohou vydávat nezvyklé zvuky.

Do pøehrávaèe nelze stáhnout soubory.

• Zkontrolujte, zda je pøehrávaè správnì pøipojen k poèítaèi.

• Zkontrolujte, zda není pamì pøehrávaèe plná.

• Zkontrolujte, zda není poškozen USB kabel.


FM rádio nefunguje správnì

• Zkontrolujte, zda jsou sluchátka dobøe pøipojena k pøehrávaèi.

• Vypnìte ostatní elektronická zaøízení. Mohou rušit pøíjem signálu.

16. Než se rozhodnete reklamovat pøehrávaè,

vyzkoušejte následující postupy:

• Základní pomùckou pøi jakémkoli problému (zamrzávání, vypínání atd.) je

formátování pøehrávaèe. Pøipojte pøehrávaè k PC, kliknìte na pøídavný disk

pravým tlaèítkem myši a zvolte možnost Naformátovat. Pokud pøehrávaè

nejde pøipojit k PC, ale jde zapnout, naformátujte ho bez použití PC (dle

návodu, možné jen u nìkterých modelù).

• Pokud pøehrávaè nejde zapnout nebo naopak vypnout, zmáèknìte tlaèítko

Reset. U nìkterých modelù plní tuto funkci tlaèítko Zapnout/Vypnout.

• Pokud nepomùže naformátování ani reset, zkuste pøehrát firmware (øídící

software) daného pøehrávaèe. Firmware v pøípadì dostupnosti najdete na

stránkách www.eu3c.info. Tamtéž naleznete i návod, jak daný úkon provést.

• Pokud je akumulátor v pøehrávaèi úplnì vybitý, není možné pøehrávaè

zapnout a ani po pøipojení k PC nemusí reagovat. V takovém pøípadì je nutné

nechat pøehrávaè nabít pomocí vhodné síové nabíjeèky.

• Pokud nepomùže ani jeden z tìchto postupù, pak prosím pošlete pøehrávaè

s pøíslušenstvím, okopírovaným nákupním dokladem, popisem závady a

vaším kontaktem na adresu autorizovaného servisu:

EMPETRIA s.r.o., Šmídkova 5, 616 00 Brno

• Jestliže se našim technikùm podaøí zprovoznit pøehrávaè uvedenými

postupy, mùže vám být naúètován servisní poplatek + aktuální poplatek

Èeské pošty za obchodní balík vèetnì dobírky.


17. Technické specifikace

Rozmìry, hmotnost 111 x 73 x 16 mm, 130 g

Podporované formáty MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG,

RMVB, AVI, WMV, FLV, MPG, VOB

JPEG, GIF, BMP, TXT

Frekvenèní odezva 20 Hz - 20 kHz

USB Port

USB 2.0 Hi-Speed

Interní pamì

4 / 8 GB

Externí pamì

MicroSD/SDHC až 32GB

Formát záznamu

WAV

Displej

TFT 3,5" (8,9cm), 320x240 bodù

Signál/šum

>85dB

Výstupní výkon

2x 10mW (32 Ohm)

Konektor sluchátek 3,5mm jack

Napájení

Li-Pol akumulátor

Provozní doba

max. 33 hodin (audio), 7 hodin (video),

4 hodiny (DVB-T)

Systém souborù

FAT/FAT32

Pøíslušenství

sluchátka, USB kabel, TV out kabel,

AC adaptér, stojánek


kontakt

V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat.

Distributor pro ÈR:

HBC Europe s.r.o.

Štìrboholská 1434/102A

102 00 Praha 10

tel.: 272 700 719 (Po-Èt 9-17h, Pá 9-16h)

www.hbc-europe.cz

Dovozce pro ÈR a autorizovaný servis:

EMPETRIA s.r.o., Šmídkova 5, 616 00 Brno

Informaèní linka: 549 213 178 (Po-Pá od 11 do 16h)

Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu parametrù výrobku, pøíslušenství nebo funkcí uvedených

v tomto návodu bez pøedchozího upozornìní. Použití obrázky jsou ilustraèní

Registrované obchodní znaèky zmínìné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníkù.

More magazines by this user
Similar magazines