Ohutuskaart - Zep Eesti OÜ

zep.ee

Ohutuskaart - Zep Eesti OÜ

DR

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Leht 1/5

Trükkimiskuupäev 10.07.2008 Läbi vaadatud: 10.07.2008

* 1 Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

· Toote detailid

· Kaubanduslik nimetus: ZEP ALTOL A

· Artikkel: 122

· Aine/preparaadi kasutamine

Vabastav vahend

valuvormide kaitsevahend

· Tootja/Tarnija:

Maaletooja:

Zep Eesti

Punane 6

Tallinn 13619

Estonia

Telefon: +372 5030 592

Tootja:

ZEP ITALIA s.r.l.

Via Nettunense Km. 25.000

04011 APRILIA (LT) - IT

Tel. +39.06926691 / Fax. +39.06.92747061

sito: www.zepitalia.it / e-mail: info@zepitalia.it

· Lähemat informatsiooni saab:

ZEP ITALIA SRL

Ph. +39.06.926691

· Informatsioon hädaolukorras:

112

+372 5030592 - Estonia

+39.0266101029 - Italy (Niguarda Hospital Milano)

2 Ohtude identifitseerimine

· Ohu kirjeldus: Ei ole kohaldatav.

· Informatsioon konkreetse ohu kohta inimestele ja keskkonnale:

Toode ei pea olema märgistatud vastavalt kalkuleerimisprotseduuri "Üldine klassifitseerimisjuhend EL-s

kasutatavatele preparaatidele" viimasele kehtivale versioonile.

· Klassifikatsioonisüsteem:

Klassifikatsioon vastab viimastele EL-I nimekirjade ning neid on täiendatud ettevõttelt ja kirjanduselt saadud

andmetega.

· GHS etiketi elemendid Kehtiv

3 Koostis / teave koostisainete kohta

· Keemiline iseloomustus

· Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

· Ohtlikud koostisosad:

9016-45-9 Nonoxynol 12 Xi; R 41-53

Ettevaatust: 3.3/1

4.1.C/4

5-10%

· Määruses (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta / Koostise märgistamine

Surfattanti nonionici 5 - 15%

· Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

4 Esmaabimeetmed

· Üldine informatsioon: Erilised meetmed pole nõutavad.

(Jätkub lehelt 2)

EST


DR

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Leht 2/5

Trükkimiskuupäev 10.07.2008 Läbi vaadatud: 10.07.2008

Kaubanduslik nimetus: ZEP ALTOL A

· Pärast sissehingamist: Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.

· Pärast nahale sattumist: Üldiselt toode ei ärrita nahka.

· Pärast silma sattumist: Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all.

· Pärast allaneelamist: Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.

(Jätkub lehel 1)

5 Tuletõrjemeetmed

· Sobivad kustutusained: Kasutage ümbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.

· Kaitsevarustus: Erilised meetmed pole nõutavad.

6 Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

· Isiklikud ohutusmeetmed: Pole nõutav.

· Keskkonnakaitse meetmed:

Lahjendage suure kogusega vett.

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.

· Meetmed puhastuseks /kogumiseks:

Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).

· Lisainformatsioon: Ei eralda ohtlikke substantse.

7 Käitlemine ja hoidmine

· Kasutamine:

· Informatsioon ohutuks kasutamiseks: Erilised meetmed pole nõutavad.

· Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta: Erilised meetmed pole nõutavad.

· Hoiustamine:

· Nõudmised ladudele ja anumatele: Ei ole erilisi nõudeid.

· Informatsioon koos hoiustamise kohta: Pole nõutud.

· Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta: Ükski.

8 Kokkupuute vältimine / isikukaitsevahendid

· Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta: Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

· Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:

Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.

· Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

· Isiklik kaitsevarustus:

· Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed: Töös kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.

· Hingamisteede kaitse: Pole nõutav.

· Käte kaitsmine:

Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.

Puuduvate testide tõttu ei saa tootele/ preparaadile/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi

kindamaterjali kohta.

Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele

· Kinnaste materjal

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb

erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali

vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

· Kinnaste materjali läbitungimisaeg

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.

(Jätkub lehelt 3)

EST


DR

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Leht 3/5

Trükkimiskuupäev 10.07.2008 Läbi vaadatud: 10.07.2008

Kaubanduslik nimetus: ZEP ALTOL A

· Silmakaitse: Täitmise ajal soovitatav kaitseprillide kandmine

(Jätkub lehel 2)

9 Füüsikalis-keemilised omadused

· Üldine informatsioon

Kuju:

Värvus:

Lõhn:

Fluiid

Merevaigu toonis

Iseloomulik

· Oleku muutus

Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Ei ole määratud.

Keemispunkt /Keemisvahemik: > 350°C (> 662°F)

· Leegipunkt: > 150°C (> 302°F)

· Süttimistemperatuur: >200°C (>392°F)

· Isesüttimine: Toode ei ole isesüttiv.

· Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.

· Tihedus juures 20°C (68°F): 0,9 g/cm³

· Lahustatavus / Segunemine

Vesi:

Emulgeeritav.

· Lahusti sisaldus:

Orgaanilised lahustid: 0,0 %

VOC (EC) 0,00 %

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime

· Termiline lagunemine / välditavad tingimused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

· Ohtlikud reaktsioonid Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.

· Ohtlik lagunemine tootes: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11 Toksikoloogiline teave

· Äge toksilisus:

· Peamine ärritav efekt:

· nahal: Ei ole ärritavat efekti.

· silmadel: Ei ole ärritavat efekti.

· Tundlikkuse tekitamine: Sensibiliseerivaid efekte pole teada.

· Täiendav toksikoloogiline informatsioon:

Toode ei ole klassifitseerimise subjektiks vastavalt Üldiste EL preparaatide klassifitseerimisjuhendi viimases

versioonis esitatud kalkuleerimismeetoditele.

Kui toode on kasutatud ja käideldud vastavalt spetsifikatsioonidele, ei esinda see mingeid kahjulikke efekte,

mis tuleneksid meie kogemustest ja meile kättesaadavast informatsioonist.

12 Ökoloogiline teave

· Üldised märkused:

Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks

(Jätkub lehelt 4)

EST


DR

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Leht 4/5

Trükkimiskuupäev 10.07.2008 Läbi vaadatud: 10.07.2008

Kaubanduslik nimetus: ZEP ALTOL A

(Jätkub lehel 3)

Lahjendamata toode või selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse või

kanalisatsioonisüsteemi.

13 Kõrvaldamisjuhised

· Toode:

· Soovitused Väiksemad hulgad võidakse käidelda koos olmejäätmetega.

· Puhastamata pakend:

· Soovitused: Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

· Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14 Veoalane teave

· Maismaa transport ADR/RID ja GGVS/GGVE (välismaa/kohalik):

· ADR/RID-GGVS/E klass: -

· Meretransport IMDG:

· IMDG klass: -

· Mere saasteaine: Ei

· Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:

· ICAO/IATA klass: -

· UN "Model Regulation": -

15 Reguleerivad õigusaktid

· Märgistamine vastavalt EU ettekirjutustele:

Töös kemikaalidega järgida üldisi ohutuseeskirju.

Toode ei ole identifitseerimiseeskirjade subjektiks EU Direktiivide ja Ohtlike materjalide direktiivi (German

GefStoffV) tingimustest lähtuvalt.

* 16 Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi

tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

· Vastavad R tunnused

41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

53 Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

· MSDS-d väljastav amet:

Zep Eesti

Punane 6

Tallinn 13619

Estonia

Telefon: +372 5030 592

· Kontaktisik:

FRANCESCA VANNUCCI - e-mail: francesca.vannucci@zepitalia.it

ALVES COSTANZA - e-mail: alves.costanza@zepitalia.it

· Lühendid ja akronüümid:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

(Jätkub lehelt 5)

EST


DR

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Leht 5/5

Trükkimiskuupäev 10.07.2008 Läbi vaadatud: 10.07.2008

Kaubanduslik nimetus: ZEP ALTOL A

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

· * Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga. -

(Jätkub lehel 4)

EST

More magazines by this user
Similar magazines