Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

V objektu byla nově instalována dvě tepelná čerpadla Alpha Innotec

SWP 670 typu země – voda, každé o výkonu 67,6 kW při podmínkách

B0/W35 s topným faktorem 4,2. Primární okruh tepelných

čerpadel tvoří 24 zemních hlubinných vrtů v délkách 90 m a 100 m

(celková délka 2,3 km). Jednotlivé vrty jsou rovnoměrně rozmístěny

po vnitřním obvodu běžecké dráhy přilehlého školního hřiště.

Dalším instalovaným zdrojem energie je solární soustava. Pro energetické

potřeby objektu bylo navrženo a instalováno 45 m 2 plochých

slunečních kolektorů (20 ks kolektorů KPS11) na jihojihozápadní

fasádu školy pod sklonem 70°.

Akumulace energie z tepelných čerpadel a solární soustavy je řešena

v typové kombinované akumulační nádrži o celkovém objemu

1500 l, s dvěma integrovanými trubkovými výměníky pro připojení

solární soustavy, jedním nerezovým trubkovým výměníkem pro průtokovou

přípravu teplé vody a stratifikačním válcem pro zlepšení

teplotního rozvrstvení v nádrži.

Tepelná čerpadla, navržena jako hlavní zdroj pro vytápění a přípravu

teplé vody v objektu, jsou zapojena přímo do akumulační nádrže,

ze které jsou následně napojeny jednotlivé otopné okruhy v objektu.

V nádrži je současně realizován předehřev teplé vody průtokovým

způsobem. Dohřev TV je řešen ve stávajícím elektrickém zásobníku

o celkovém objemu 1000 l.

Obr. Kotelna s tepelnými čerpadly

Solární soustava je do systému zapojena

přes dva integrované trubkové výměníky v horní

a spodní části akumulační nádrže. Pokud je v akumulaci dosaženo

požadovaných teplot, je přebytek solární energie využíván pro

regeneraci primárního okruhu tepelných čerpadel. Jelikož velikost

integrovaných výměníků v nádrži neodpovídá maximálnímu výkonu

solárního systému, je vratná kapalina do kolektorů vedena přes

externí deskový výměník, kde dochází k dochlazení na teploty blízké

teplotě dolní části akumulační nádrže. Dochlazovací výměník je

navržen pouze pro využití zbytkového tepla, které se nestačí předat

ve výměnících akumulační nádrže, má cca ¼ velikost než by tomu

bylo v případě klasického zapojení solární soustavy pouze přes

externí výměník tepla.

môj názor

Vykurovanie

moderných

novostavieb

rodinných domov

Dobre navrhnuté novostavby rodinných domov

sa právom hrdia vynikajúcimi tepelno-izolačnými

vlastnosťami a ich tepelné straty sú preto takmer vždy

menšie ako 15 kW. To vytvára základný predpoklad

na maximálnu tepelnú pohodu pri minimálnych

nákladoch za energiu.

Správne využitie tohto predpokladu je však podmienené

kvalifikovaným výberom zdroja tepla – dnes obvykle

plynového kotla. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať,

že to nebude žiadny veľký problém. Dom s takou malou

tepelnou stratou musí vykúriť praktický každý kotol,

ktorý sa vyskytne na našom trhu. Áno, to je pravda.

No iba vtedy, pokiaľ prevádzkové náklady a tepelná

pohoda nebudú patriť medzi naše priority. Ak však

očakávame ekonomické a komfortné vykurovanie,

stáva sa práve malá tepelná strata domu tým najväčším

problémom. Dôvod je prostý. Tepelná strata domu

uvedená v projekte vykurovania je vypočítaný hraničný

parameter platný len pri najnižších vonkajších

teplotách. V našom klimatickom pásme je to vtedy, keď

tieto hodnoty poklesnú pod -12 alebo -15 °C. Štatistika

aj osobné skúsenosti však hovoria, že sú to maximálne

2 – 3 týždne v roku. To je menej ako 10 % z obvyklých

32 týždňov bežnej vykurovacej sezóny. Naopak

zvyčajné vonkajšie teploty v zimnom období oscilujú

okolo 0 °C. Vtedy na vykurovanie stačí výkon menší ako

25 % straty daného objektu. Pre moderné novostavby

táto okamžitá tepelná strata predstavuje hodnotu len

2 – 4 kW. Preto treba na vykurovanie zvoliť taký kotol,

ktorý je schopný znížiť svoj výkon na túto hodnotu

a garantovať tak neprerušované vykurovanie objektu

i pri vonkajších teplotách okolo 0 °C. Pokiaľ nie je

táto požiadavka splnená a kotol je prevádzkovaný

mimo svojho pracovného rozsahu, začína tzv. cyklovať.

Štandardné kotly so štartovacím výkonom 6 – 8 kW

absolvujú takýchto cyklov okolo 40 000 ročne. Toto

číslo vyzerá značne nevierohodne, ale po prepočte na

počet vykurovacích dní v roku predstavuje len jeden

štart kotla počas desiatich minút. Z praxe vieme, že ani

minútové intervaly nie sú výnimkou. Dôsledkom týchto

cyklov je výrazná nadspotreba sprevádzaná skrátením

životnosti kotla a hrubým narušením tepelnej pohody

v dome.

Ing. Helena Křišíková

helena.krisikova@regulus.cz

PhD. Ing. Michal Broum

michal.broum@regulus.cz

REGULUS spol. s.r.o.

Aplikácie

Ing. František Gondža

Procom spol. s r.o.

Výhradné zastúpenie Geminox pre SR

2/2013

11

More magazines by this user
Similar magazines