Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Výhody biometrické autentizace jsou především:

• vysoký stupeň spolehlivosti: osvědčené technologie lze jen obtížně

oklamat

• nulové provozní náklady: žádná režie spojená s procesem

autentizace

• rychlost

• praktičnost: není co ztrácet ani přenášet

• zřejmost: výsledek je jednoznačný a okamžitý

• efektivnost: přímé datové propojení s databází a počítači

• cena: příznivá ve vztahu k bezpečnosti a v poměru cena/výkon,

neexistující dodatečné náklady

Porovnání autentizačních metod

Hesla lze použít pouze pro nejnižší stupně zabezpečení. Lze se jich

relativně snadno zmocnit a jsou přenositelné. Tokeny lze použít pro

vyšší stupně zabezpečení. Lze se jich snadno zmocnit a jsou přenositelné.

Kombinace tokenu a hesla lze použít pro poměrně vysoký

stupeň zabezpečení. Kombinace je značně odolná při odcizení nebo

ztrátě tokenu, avšak opět může selhat lidský činitel a může dojít

k vyzrazení hesla a zapůjčení tokenu. Jsou přenositelné. Biometrické

znaky člověka lze použít pro nejvyšší stupeň zabezpečení. Nelze je

ztratit ani předat, jsou nepřenositelné.

Souhrnně lze konstatovat, že každý typ zabezpečení je možno podrobit

útokům. Tyto hrozby lze snížit použitím jednotlivých autentizačních

metod ve vzájemných kombinacích. Použití biometrické

specifické vlastnosti člověka v automatických systémech řízení

a kontroly vstupů však představuje v současnosti nezastupitelný

prostředek pro dosažená nejvyššího stupně zabezpečení objektu.

Elektronické biometrické rozpoznávací systémy

Využití elektronických biometrických rozpoznávacích systému v praxi

má široké uplatnění, ať už se jedná o soukromou nebo forenzní

sféru. Ve forenzní (soudní, kriminalistické a vyšetřovací) sféře je

světově nejznámější a nejvíce používaný systém AFIS (Automated

Fingerprint Identification Systém - Automatický systém pro identifikaci

dle otisku prstu), vyvinutý vládou USA ve spolupráci s FBI

(Federal Bureau of Investigation - Národní úřad pro vyšetřování)

a NSTC. Tento systém je instalován i v České republice v Praze pod

názvem AFIS200, který byl dodán společností De Lat Rue Printrac,

v ceně přes 100 miliónů Kč. Podobné systémy pracující na jiných

principech než je otisk prstu lze najít v mnoha státech světa. Velký

rozmach nastává s automatickou identifikací dle DNA a systémů

pracujících na průběžném vyhodnocování geometrie tváře osob

v davu (použitelný na nádražích, letištích, rušných náměstí atd.)

Velký vliv na jejich implementaci v každém státě má i postoj odpovědných

osob. Dále je nutno poznamenat rozvoj biometrické identifikace

u cestovních pasů a při bankovních peněžních transakcí.

TC 68

Bankovní

bezpečnost a

další finanční

služby

X9

X9F

Datová a

informační

bezpečnost

ISO

SC 17

Kartová a

osobní

identifikace

ANSI

E10

Identifikační

karty

ISO/IEC JTC 1

Informační

technologie

SC 37

Biometrie

INCITS

M1

Biometrie

Dochádzkové a prístupové systémy

SC 27

IT

technická

bezpečnost

CS 1

Kybernetick

á

bezpečnost

Obrázek Obr. č. 1 Subordinace 1: Subordinace a spolupráce a spolupráce orgánů orgánů při tvorbě při tvorbě technických technických norem norem

Biometrické systémy řízení a kontroly vstupů

Systémy kontroly a řízení vstupů v bezpečnostních aplikacích (ACS – Access Control

môj názor

Stavebné úrady

nám znemožňujú

byť konkurencieschopní

Naše stavebníctvo pracuje s derivátmi z kozmického

výskumu a využíva najnovšie špičkové materiály

a technológie svetovej úrovne. Zároveň zamestnáva

vysokokvalifikované autorizované osoby, ktoré

sa celoživotne dovzdelávajú. Príprava a realizácia

stavby vyžaduje množstvo certifikácií, revíznych správ

a odborne spôsobilých osôb. Tieto činnosti a služby

sú v našej platnej stavebnej legislatíve pomenované

ako vybrané činnosti vo výstavbe. Z pozície člena

Singapursko-Stredoeurópskej obchodnej komory

si dovolím neskromne uviesť, že vďaka niektorým

špičkovým riešeniam sme v oblasti stavebníctva

teoreticky aj technologicky na porovnateľnej úrovni

ako dynamicky sa rozvíjajúci Singapur a celý región

Indočíny.

V reťazi stavebnej produkcie je však jeden článok, ktorý

znemožňuje konkurencieschopnosť nášho stavebníctva

oproti iným regiónom. Týmto článkom sú pomalé

a neodborné stavebné úrady, ktoré retardujú stavebnú

produkciu. Ďalej uvádzame niektoré ustanovenia

stavebného zákona, ktoré má stavebný úrad plniť:

§ 36 (územné konanie), (ods. 1): Stavebný úrad

oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom

a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne

pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním.

Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky

a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom

pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

(ods. 3): Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje

pripomienky a námietky účastníci územného konania.

Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie

návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť

určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí

územného konania, neoznámi v určenej alebo

predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej

stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním

sledovaných záujmov súhlasí.

§ 37 (Podklady územného rozhodnutia), (ods. 3):

Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí

stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich

vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich

námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky

a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou

územnoplánovacou dokumentáciou.

§ 61 (stavebné konanie), (ods. 6): Stavebný úrad

upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto

orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej

lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci

konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje

na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý

orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi

Pokračovanie na nasledujúcej strane...

2/2013

13

More magazines by this user
Similar magazines