Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Biometriky

Jde o metodu, ve které měříme určitou charakteristickou vlastnost osob, díky které ji pak

Jde můžeme o metodu, s určitou ve které přesností měříme autorizovat určitou charakteristickou nebo identifikovat. vlastnost Mezi tyto osob, metody díky které patří např. ji pak otisk

můžeme prstu, geometrie s určitou ruky, přesností oční sítnice autorizovat či duhovka. nebo identifikovat. Také se využívá Mezi při tyto identifikaci metody patří různých např. otisk

Biometriky

prstu, vlastností geometrie chování. ruky, Například oční sítnice stisk či kláves, duhovka. dynamika Také se podpisu, využívá vlastnosti při identifikaci chůze atd. různých

vlastností chování. Například stisk kláves, dynamika podpisu, vlastnosti chůze atd.

Jde o metodu, ve které měříme určitou charakteristickou vlastnost osob, díky které ji pak můžeme s určitou přesností autorizovat nebo

identifikovat. Autorizace Mezi je tedy tyto metody proces, patří který např. hraje otisk prstu, zásadní geometrie roli ruky, ve spojení oční sítnice člověka či duhovka. s počítačem. Také se využívá Mezi při identifikaci různých

vlastností chování. Například stisk kláves, dynamika podpisu, vlastnosti chůze atd.

nejčastěji Autorizace používané je tedy proces, typy autorizace který hraje patří zásadní bezesporu roli ve použití spojení hesla člověka nebo s počítačem. osobního Mezi

nejčastěji identifikačního používané čísla typy (PIN). autorizace Tyto metody patří však bezesporu skýtají použití velké nebezpečí hesla nebo autorizace osobního

neoprávněnou identifikačního osobou. čísla (PIN). Proto Tyto v dnešní metody době však dochází skýtají k

Technologie velkému nebezpečí prosazování

a snímače

autorizace

otisků

a implementaci

prstů

neoprávněnou silnějších nástrojů osobou. a technologií, Proto v dnešní které době jednoznačně dochází identifikují k Lumidigm velkému technologie prosazování uživatele systému, a implementaci jestli jde

silnějších opravdu o nástrojů něj. Mezi a technologií, ně bezesporu které patří jednoznačně biometriky (biometrie). identifikují uživatele systému, jestli jde

opravdu o něj. Mezi ně bezesporu patří biometriky (biometrie).

Autorizace je tedy proces, který hraje zásadní roli ve spojení člověka

s počítačem. Mezi nejčastěji používané typy autorizace patří

bezesporu použití hesla nebo osobního identifikačního čísla (PIN).

Tyto metody však skýtají velké nebezpečí autorizace neoprávněnou

osobou. Proto v dnešní době dochází k velkému prosazování

a implementaci silnějších nástrojů a technologií, které jednoznačně

identifikují Základní uživatele pojmy systému, jestli jde opravdu o něj. Mezi ně bezesporu

patří biometriky (biometrie).

Senzor se skládá ze dvou hlavních částí a tj. zdroj světla

a zobrazovací systém. Tyto systémy využívají více osvětlovacích

soustav o rozdílných vlnových délkách. Světlo pak projde pod

povrch kůže a tím pádem senzor umožňuje shromáždit více identi-

Základní pojmy

Verifikace - Uživatel zadá svoji identitu (pomocí hesla nebo karty) a následně poskytne své

Základní pojmy

Verifikace biometrické - údaje, Uživatel které zadá se svoji porovnají identitu s daty (pomocí uložené hesla v databázi. nebo karty) V databázi a následně může poskytne být velké své

biometrické množství otisků, údaje, ale které je porovnán se porovnají pouze s daty s tím, uložené jenž je v výstupem databázi. s V ověření databázi identity může pomocí být velké

množství čipové karty, otisků, nebo ale hesla je porovnán atd. Verifikace pouze s je tím, tedy jenž porovnání je výstupem 1:1. s ověření identity pomocí

čipové karty, nebo hesla atd. Verifikace je tedy porovnání 1:1.

Identifikace - Nepožaduje se, aby uživatel udal svoji identitu před tím, než bude jeho otisk

porovnán. Identifikace Uživatel - Nepožaduje tedy dá se, svůj aby otisk uživatel a ten udal se porovná svoji identitu s celou před databází tím, než otisků, bude dokud jeho otisk nenajde

porovnán. shodu. Výstupem Uživatel je tedy pak dá identita svůj otisk uživatele a ten (např. se porovná ID nebo s celou jméno). databází Identifikace otisků, je dokud často nenajde

shodu. označována Výstupem 1:N, protože je pak identita se jeden uživatele otisk porovnaná (např. ID s nebo velkým jméno). množstvím Identifikace otisků. je často

označována 1:N, protože se jeden otisk porovnaná s velkým množstvím otisků.

Srovnání (Matching) - Srovnání biometrických vzorků, které nám určují stupeň shodnosti.

Srovnání Výsledkem (Matching) je pak tzv. - skóre Srovnání (udává, biometrických jestli je vzorek vzorků, shodný fikačních které údajů nebo nám z ne). prstu. určují stupeň shodnosti.

Výsledkem je pak tzv. skóre (udává, jestli je vzorek shodný nebo ne).

Skóre: Hodnota, která nám určuje stupeň shody dvou porovnávaných vzorů. Skóre

Skóre: může mít Hodnota, spoustu která variací nám a není určuje přesně stupeň dáno shody žádným dvou standardem. porovnávaných Shodnost vzorů. vzorků Skóre

nikdy může mít nebude spoustu stoprocentní, variací a není proto přesně je důležité, dáno žádným aby byly standardem. seřazeny všechny Shodnost vzorky vzorků

nikdy z databáze, nebude dle stoprocentní, podobnosti se proto vzorem, je důležité, podle kterého aby byly budeme seřazeny srovnávat. všechny vzorky

Mez: z databáze, Je hodnota, dle podobnosti která je předem se vzorem, dána podle administrátorem. kterého budeme Vzorek, srovnávat. který má skóre nižší

je Mez: vyhodnocen Je hodnota, jako která vyhovující je předem a zbytek dána administrátorem. za nevyhovující. Vzorek, který má skóre nižší

je vyhodnocen jako vyhovující a zbytek za nevyhovující.

Verifikace - Uživatel zadá svoji identitu (pomocí hesla nebo karty)

a následně poskytne své biometrické údaje, které se porovnají

s daty uložené v databázi. V databázi může být velké množství

otisků, ale je porovnán pouze s tím, jenž je výstupem s ověření

identity pomocí čipové karty, nebo hesla atd. Verifikace je tedy

porovnání 1:1.

Identifikace - Nepožaduje se, aby uživatel udal svoji identitu před

tím, než bude jeho otisk porovnán. Uživatel tedy dá svůj otisk a ten

se porovná s celou databází otisků, dokud nenajde shodu. Výstupem

je pak identita uživatele (např. ID nebo jméno). Identifikace je často

označována 1:N, protože se jeden otisk porovnaná s velkým množstvím

otisků.

Srovnání (Matching) - Srovnání biometrických vzorků, které nám

určují stupeň shodnosti. Výsledkem je pak tzv. skóre (udává, jestli


je vzorek shodný nebo ne).

• Skóre: Hodnota, která nám určuje stupeň shody dvou porovnávaných

vzorů. Skóre může mít spoustu variací a není přesně

dáno žádným standardem. Shodnost vzorků nikdy nebude

stoprocentní, proto je důležité, aby byly seřazeny všechny vzorky

z databáze, dle podobnosti se vzorem, podle kterého budeme

srovnávat.

• Mez: Je hodnota, která je předem dána administrátorem. Vzorek,

který má skóre nižší je vyhodnocen jako vyhovující a zbytek

Klasifikace

za nevyhovující.

chyb

Klasifikace chyb

Klasifikace Rozlišujeme chybdva základní druhy chyb: chybné přijetí a chybné odmítnutí.

Rozlišujeme dva dva základní základní druhy chyb: druhy chybné chyb: přijetí chybné a chybné přijetí a chybné odmítnutí.

odmítnutí. Pravděpodobnost chybného zamítnutí (FRR) - otisky

Extrémní

jsou shodné,

podmínky

ale

prostředí

jsou zamítnuty

Pravděpodobnost chybného zamítnutí (FRR) - otisky jsou shodné, ale jsou zamítnuty

Pravděpodobnost chybného zamítnutí (FRR) - otisky jsou shodné,

ale jsou zamítnuty

Společnost Lumidigm vyvinula multispektrální zobrazovací technologii,

která je schopna snímat a zpracovat vlastnosti prstu i pod

povrchem kůže.

Lumidigm technologie může spolehlivě fungovat za extrémních podmínek

okolního prostředí (stříkající a tekoucí voda, vliv okolního

světla a další). Což u standardně používaných technologií způsobuje

velké problémy.

Pravděpodobnost chybné chybné akceptace akceptace (FAR) - otisky (FAR) jsou - rozdílné, otisky jsou rozdílné, ale jsou přijaty

ale Pravděpodobnost jsou přijaty chybné akceptace (FAR) - otisky jsou rozdílné, ale jsou přijaty

Platí nepřímá úměra těchto hodnot tzn. čím je menší hodnota FRR,

tím je naopak větší hodnota FAR a naopak (což se nám nelíbí).

Proto hledáme hodnoty, kdy se FRR a FAR sobě co nejvíce blíží

a samozřejmě jsou nejnižší.

Snímače otisků prstu

Existuje řada druhů snímačů, které se používají ke snímání otisků

prstu. Uvedeme si následující snímače: optoelektronické, kapacitní,

teplotní, elektroluminiscenční, radiofrekvenční a nově technologie

LUMIDIGM.

Nevýrazné otisky

U některých osob se může stát, že jejich otisky jsou nevýrazné, tj.

pokud rozdíl mezi „hřebeny“ a „údolími“ jsou minimální, nebo jsou

18 2/2013 Dochádzkové a prístupové systémy

More magazines by this user
Similar magazines