Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Národné centrum pre výskum a aplikácie

obnoviteľných zdrojov energie

Slovenský výbor Svetovej energetickej

rady

VUJE, a. s.

o R gaN izUJú

www.oze2013.sk

4 . M edzinárodnú vedeckú

konferenciu a workshoP y

OZE 2013

O bnO vitE ľné Z drO j E E n E rgiE

tatranské Matliare | 21. – 23. Máj 2013

tEmatické Okruhy

1. Nové materiály vo fotovoltike a pokročilé fotovoltické

systémy

2. organická fotovoltika, koncepcie a realizácia

3. Možnosti ďalšieho využívania hydroenergetického

potenciálu a optimalizácie prevádzky jestvujúcich vodných

elektrární

4. Biomasa – zdroj energie a materiálov

5. Regulácia, dispečing a ekonomické súvislosti pri využívaní

veternej energie

6. Možnosti využitia geotermálnej energie

7. Využitie CFD v ozE

8. Vývojové trendy v technológiách ozE

9. Možnosti financovania projektov ozE

10. Národná a nadnárodná spolupráca v rozvoji ozE

11. úloha energetickej politiky v rozvoji ozE

12. Legislatíva ozE v Eú a SR

13. Technické podmienky a problémy prevádzkovania ozE

v elektrizačnej sústave

14. Smart technológie

15. Vzdelávanie v energetike

Generálni Partneri

Záštita konferencie

Ministerstvo hospodárstva SR

garant konferencie

František Janíček

informácie

http://www.oze2013.sk

More magazines by this user
Similar magazines