Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Energetický manažment

Monitorování, vizualizace, vyhodnocení a optimalizace spotřeb energií (2)

Spolu s tím vyvstává otázka, v které části systémové architektury by mělo k normalizaci, převodu a obohacení dat docházet. Řada

systémů manažmentu hospodaření s energií vykonává tyto operace na nejvyšší úrovni architektury systému, to znamená na úrovni

manažmentu. Systém CentraLine se však ubírá poněkud jiným směrem. Ponechává na systémovém partnerovi, zda matematické

operace implementuje na úrovni manažmentu, nebo na úrovni automatizace. Postup implementace je v obou případech stejný.

Implementace na úrovni automatizace však nabízí výhodu v tom, že automatizační stanice jsou v provozním stavu neustále zapnuty

a na rozdíl od počítačů na úrovni manažmentu je uživatelé nemohou vypnout. To zajišťuje vysokou dostupnost a následně i lepší

kvalitu dat. Z tohoto důvodu mohou automatizační a regulační stanice provádět akce předcházející analýzám, například výpočet

a zobrazení denní, měsíční a roční spotřeby.

Systém CentraLine umožňuje komplexní vzdálený přístup k supervizorovi

a jednotlivým automatizačním stanicím (regulátorům) prostřednictvím

standardního webového prohlížeče. Prohlížeč umožňuje

zadávání dotazů souvisejících s údaji o spotřebě a za předpokladu

vhodných oprávnění i programování a úpravu nezbytných matematických

operací. Už nejsou potřeba drahé a časově náročné cesty

k zákazníkům a prostřednictvím pohodlného vzdáleného přístupu

lze v průběhu provozní doby provádět flexibilní úpravy systému.

To zahrnuje i integraci měřičů spotřeby, které byly do systému shromažďování

dat nainstalovány dodatečně.

Různé možnosti grafického vyhodnocení

Moderní systémy automatizace umožňují provést grafické vyhodnocení

přímo v řídících stanicích a regulátorech. Vzhledem k omezené

úložné kapacitě jde většinou o zobrazení, která nevyžadují dlouhá

časová okna.

Několik příkladů:

Archivace naměřených dat a ukazatelů energetické

náročnosti

Zjištěné údaje o spotřebě a normalizované ukazatele energetické

náročnosti je třeba ukládat, aby bylo možné prokazovat jejich

změny v čase. Vzhledem k tomu, že z hlediska spotřeby energie

je prvořadým hlediskem dlouhodobost, dochází k ukládání dat

zejména na úrovni řídícího pracoviště (grafické centrály), protože

počítačové systémy jsou vybaveny výrazně většími úložišti než

zařízení pro zaznamenávání dat na úrovni automatizace. Nevýhoda

spočívá v tom, že v případě vypnutí počítače může dojít ke ztrátě

dat. Příkladem mohou být například aktualizace operačního systému.

Systém CentraLine AX i v tomto případě míří poněkud jiným

směrem a kombinuje výhody trvalé dostupnosti s rozšířeným úložištěm

nadřazeného pracoviště. Automatizační stanice (regulátor)

slouží jako „průběžná úložiště“ a mohou ukládat údaje o spotřebě

po určitou omezenou dobu, po niž je nadřazené pracoviště „offline“.

Tento časový interval závisí na objemu dat a může dosahovat až

několika týdnů. Je-li nadřazené pracoviště v režimu online, načte

údaje z automatizační stanice a uloží je v databázi pro dlouhodobou

archivaci. Tento postup zaručuje, že sledování údajů o spotřebě

bude zcela bez chyb. Databázi nadřazeného pracoviště lze integrovat

do zálohovacích procesů IT dané společnosti a zaručit tak

pravidelné ukládání dat.

Vizualizace dat

Vizualizace převede získané údaje do přehledné grafické podoby

srozumitelné každému. Kvalitní vizualizace může významně přispět

k odhalení možností optimalizace v budově. Jednoduchá vizualizace

je prvním krokem k dosažení významných úspor, kterých lze

dosáhnout změnou chování uživatelů nebo nastavení zařízení.

Obr. 1 Přehled kumulativní denní, měsíční a roční spotřeby podle

typu spotřebitele v podobě výsečového grafu

Obr. 2 Denní charakteristika spotřeby energie v podobě trendových

křivek nebo vrstvených sloupců; Legenda: 1: Chlazení, 2: Voda pro

domácnosti 3: Elektrická energie

Jeden příklad z oblasti supermarketů:

Díky jednoduchému zobrazení spotřeby elektrické energie v průběhu

delšího časového úseku zjistili v ústředí společnosti, že spotřeba

několika supermarketů se téměř neliší ve večerních otevíracích hodinách

a v noci, kdy je supermarket zavřený. Důvodem bylo osvětlení

parkoviště, které bylo neustále zapnuté. Synchronizací časového

ovládání osvětlení s otevírací dobou se dalo ušetřit přes 75 % noční

spotřeby elektrické energie pro venkovní osvětlení.

Regulátory a riadiace systémy

Obr. 3 Roční porovnání spotřeby energie

2/2013

29

More magazines by this user
Similar magazines