Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Do budúcnosti majú perspektívu

hlavne kondenzačné kotly

Neustále rastúce ceny energií nás nútia hľadať spôsoby, ako udržať výdavky na vykurovanie a prípravu teplej vody v prijateľných

číslach. Jednou z možností hlavne pre majiteľov rodinných domov či obyvateľov bytoviek je využívanie moderných zdrojov tepla, medzi

ktoré patria aj plynové kotly. S Ing. Tomášom Mudrončíkom, odborným referentom spoločnosti Viessmann, s.r.o. sme sa porozprávali

aj o tom, ako dokážu moderné plynové kotly pomôcť znížiť účty za spotrebu plynu či elektrickej energie.

Objasnime na úvod našim čitateľom jednotlivé typy plynových

kotlov pre použitie v rodinných či bytových domoch a pomenujme

aj ich charakteristické technologické vlastnosti.

Pre uvedené typy objektov má význam zaoberať sa dvomi typmi kotlov

– nízkoteplotnými a kondenzačnými kotlami. Kondenzačné kotly

získavajú latentné teplo zo spalín a dokážu teda využiť zvyškové

teplo, ktoré pri iných typoch kotlov odchádza cez komín. Vďaka

tomu je možné šetriť spotrebu plynu, resp. celkové náklady spojené

s prevádzkou a vlastníctvom kondenzačného kotla. Kondenzačný

kotol je prioritne určený pre nízkoteplotné vykurovanie, to znamená,

že systém pracuje s teplonosnou látkou s nízkou teplotou. Pričom

teplonosná látka môže cirkulovať v systémoch podlahového,

stropného alebo stenového vykurovania. Pri kondenzačných kotloch

je žiadúce, aby teplota vratnej vody bola pod hodnotou teploty

rosného bodu. Teplota spalín, ktoré vystupujú z kondenzačného

kotla, sa pohybuje na úrovni 40-90 °C. Preto je potrebné venovať

pozornosť aj vhodnému odvodu spalín, kde sa tvorí kondenzát

a nutné použiť odvod spalín pre kondenzačné kotly. Účinnosť kondenzačného

kotla sa bežne pohybuje v rozsahu 98-109%. Hodnota

nad 100% indikuje, že okrem vlastnej účinnosti sa k tomu pridáva

aj schopnosť využívať už spomínane zvyškové teplo spalín.

Ing. Tomáš Mudrončík, odborný referent Viessmann, s.r.o.

Druhým typom sú nízkoteplotné kotly, ktoré pracujú s teplotou

spalín 90 – 140 °C, pričom určitá časť tepla uniká nevyužitá

do prostredia. Účinnosť tohto typu kotla sa pohybuje v rozsahu

do 95%. Nízkoteplotné kotly sú žiadanejšie pri rekonštrukciách

existujúcich zdrojov tepla, kde investor nechce investovať dodatočné

prostriedky, ktoré si inštalácia kondenzačného kotla vyžaduje,

ako napr. úprava či výmena komína alebo zabezpečenie odvodu

kondenzátu..

Zatiaľ sme hovorili najmä o rodinných domoch. Aké typy kotlov sú

vhodné pre bytové domy?

Podobne to platí aj pri bytových domoch, pričom tu je možné

využívať kaskádové zapojenie viacerých kondenzačných alebo nízkoteplotných

kotlov. Najmä pri novostavbách bytových domoch sa

využívajú rôzne systémy vykurovania napr. odovzdávacie stanice

tepla, čo znamená, že centrálny zdroj tepla musí stále pracovať

s vysokou teplotou vykurovacej vody a tu je vhodné použiť nízkoteplotné

kotly. Kondenzačné kotly sa využívajú pri bežnom vykurovacom

systéme alebo pri individuálnom vykurovaní jednotlivých

bytov. Aby dochádzalo ku kondenzačnému režimu a naplno sme

využili vlastnosti kondenzačného kotla, je potrebné, aby teplota

vratnej vody bola nižšia ako teplota rosného bodu, čo je približne

57 °C. Pri teplotnom spáde 75/60 °C a vonkajšej teplote do mínus

11,5 °C pracuje kotol stále v kondenzačnom režime, pri nižšej vonkajšej

teplote kotol začne pracovať mimo kondenzačný režim. Avšak

takmer 95% ročnej práce je teplota vratnej vody pod rosným bodom

a teda pracujeme v tomto období v kondenzačnom režime.

Kedy je vhodné a výhodné uvažovať nad kúpou kotla pre rodinný

príp. bytový dom?

Začnem opäť s novostavbami. Tu je potrebné si už na začiatku

projektu zvoliť vhodný zdroj tepla. Obmedzujúci faktor je napríklad

plocha kotolne. Ak plánujeme využívať zdroj tepla napr. len

na kúrenie a systém bude vybavený len menším zásobníkom vody,

postačuje na to menší kumbál. Akonáhle začneme uvažovať o väčšom

systéme napr. podpora vykurovania kolektormi, plánujeme

využívať rekuperáciu, t.j. spätné získavanie tepla, tak rozmery strojovne

sa tomu musia prispôsobiť a tento priestor sa zákonite zväčší.

Ešte doteraz sa v niektorých rodinných domoch či bytovkách

využívajú ako vykurovacie telesá tzv. gamatky. Aký systém by ste

odporúčali pri ich náhrade?

V takomto prípade je najvhodnejšie uvažovať o zmene vykurovacieho

systému, či už sa jedná o primárnu časť – teda kotolňu s kotlom

alebo sekundárnu časť tvorenú rozvodmi a vykurovacími telesami..

Je ale otázkou, či je vhodné pri takejto rekonštrukcii použiť kondenzačný

kotol namiesto pôvodného, napríklad atmosférického

kotla, ktorý pracoval s vysokou primárnou teplotou do vykurovacieho

telesa okolo 80 °C a pracovalo sa s teplotnými spádmi

80/60 °C.

Pri rekonštrukciách sa často ako prvé menia okná za plastové,

pričom dochádza k úspore cca 30%.Tepelné straty objektu sa tak

znížia. K tomu sa môže ale nemusí pridať ešte zateplenie fasády,

čo samozrejme takisto prispeje k ich ďalšiemu zníženiu. Každé vykurovacie

teleso je, alebo by malo byť, navrhnuté na konkrétnu tepelnú

stratu miestnosti. Keďže uvedenými opatreniami sa podarí tepelné

straty znížiť, dostávame sa do situácie, kedy pôvodné vykurovacie

teleso, napríklad radiátor, je zrazu predimenzovaný pre danú miestnosť.

To nám ale umožní privádzať do neho vykurovacie médium s

nižšou teplotou a už je priestor pre použitie kondenzačného kotla.

4 2/2013 Interview

More magazines by this user
Similar magazines