Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

olej v hydraulickom zariadení chladený pitnou vodou. Teraz sa na

to používa uzavretý chladiaci systém. Odpadové teplo z javiskovej

technológie využíva malé tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej

vody. Ročne vyrobí asi 3 % z celkovej spotreby tepelnej energie

v Národnom divadle v Prahe. Týmto úsporným opatrením divadlo

výrazne znížilo spotrebu zemného plynu.

Teplo z javiskovej hydrauliky

Premiestňovanie divadelných scén, výmenu kulís, zdvíhanie opony

atď. zaisťuje hydraulický systém javiskovej mechaniky. Pri činnosti

hydrauliky dochádza k zahrievaniu hydraulického oleja. Ten bol

pôvodne chladený prietokom pitnej vody priamo na kanalizácii.

Nový uzavretý chladiaci systém s tepelným čerpadlom nielenže šetrí

viac ako 15 000 m3 pitnej vody ročne, ale je tiež schopný získať

z hydraulického oleja také množstvo odpadového tepla, že ním bolo

možné úplne nahradiť pôvodný ohrev teplej vody pomocou zemného

plynu.

Obr. Malé tepelné čerpadlo využíva odpadové teplo z javiskovej

technológie na ohrev teplej úžitkovej vody.

Kondenzačné kotly

V kotolni ND boli pôvodne umiestnené tri kotly ČKD Dukla

(pomenované Pankrác, Servác a Bonifác). Posledný z nich bol

nahradený štyrmi novými modernými, vysoko účinnými kondenzačnými

kotlami Hoval Ultra Gas po 720 kW inštalovaného výkonu,

teda celkom necelých 2,9 MW. Sú inštalované vždy po dvojiciach.

Predstavujú najmodernejšiu techniku spaľovania zemného plynu

a umožňujú dosahovať 99,5 % účinnosť výroby tepelnej energie

vzhľadom na výhrevnosť paliva a 107,5 % vzľadom na objem spaľovacieho

tepla v palive. Navyše disponujú dvojpalivovými horákmi

a môžu spaľovať zemný plyn aj vykurovací olej (v prípade výpadku

dodávok zemného plynu). Tieto hodnoty sú veľmi vysoké a dosahujú

sa vďaka jednému originálnemu vylepšeniu. Vedľa kotolne

je totiž umiestnené tepelné čerpadlo chladenia hydrauliky javiskovej

technológie. Keď sa na javisku nič nedeje, stálo by tam bez

úžitku. Jednoduchým napojením teraz toto čerpadlo odoberá teplo

z vratného potrubia vykurovacieho systému a využíva ho na ohrev

vody. Tým sa znížila teplota vody na vstupe do kotla až na hodnotu

ideálnu na kondenzáciu.

Oba nové kotly zaisťujú teraz takmer 100 % dodávku tepla, staré

kotly slúžia predovšetkým ako záloha v prípade poruchy alebo

vykrytia zimných prevádzkových špičiek. Plynová kotolňa vyrába

približne 67 % tepla. Zvyšnú časť spotreby ND pokrývajú nové

tepelné čerpadlá.

Obr. Strojovňa javiskovej hydrauliky

Rekuperácia a teplo z vetrania divadelnej sály

Veľké množstvo tepla sa stráca pri vetraní javiska a hľadiska

historickej budovy ND. Čistý studený vzduch, ktorý je v suteréne

nasávaný do priestorov divadla, musí byť totiž ohrievaný na vnútornú

priestorovú teplotu. Pri plne obsadenej sále prikazujú hygienické

normy vymeniť asi 70 000 m 3 vzduchu za hodinu. Pred realizáciou

úsporných opatrení sa teda počas predstavenia alebo skúšok každú

hodinu nasalo 7 000 m 3 čerstvého vzduchu a rovnaké množstvo

využitého vzduchu sa vypustilo von. K najväčším stratám

tepla tak dochádzalo v zime. V lete zase vetranie zvyšuje spotrebu

chladu na klimatizáciu. Nový systém rekuperácie (systém spätného

získavania odpadového tepla) výrazne znižuje spotrebu tepla

a chladu. Rekuperácia funguje tak, že odvádzaný vzduch odovzdá

vo výmenníku časť svojho tepla nasávanému vzduchu, tým ho predhreje

a na vykúrenie potom nie je potrebné toľko čerstvého tepla.

Obr. Rekuperácia tepla odvádzaného vzduchu z vetrania javiska

a hľadiska historickej budovy

Obr. Kondenzačné kotly Hoval Ultra Gas

Aplikácie

Na odovzdávanie tepla medzi odpadovým a čerstvým vzduchom sa

používajú tepelné výmenníky s rôznou konštrukciou. Najúčinnejší

je protiprúdový výmenník vzduch – vzduch, ten však vyžaduje, aby

nasávanie a výduch boli blízko seba. V Národnom divadle ho nebolo

možné použiť, pretože nasávanie čerstvého vzduchu (pri hladine

Vltavy) a výduchy použitého vzduchu (pod strechou historickej

2/2013

7

More magazines by this user
Similar magazines