EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ... - Sqlmedia.pl

sqlmedia.pl

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ... - Sqlmedia.pl

Ukad graficzny © CKE 2010

pobrano z www.sqlmedia.pl

KOD

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu.

WPISUJE ZDAJCY

PESEL

Miejsce

na naklejk

z kodem

EGZAMIN MATURALNY

Z FIZYKI I ASTRONOMII

POZIOM PODSTAWOWY

MAJ 2013

Instrukcja dla zdajcego

1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron

(zadania 1 – 20). Ewentualny brak zgo

przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin.

2. Rozwizania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to

przeznaczonym przy kadym zadaniu.

3. W rozwizaniach zada rachunkowych przedstaw tok

rozumowania prowadzcy do ostatecznego wyniku oraz

pamitaj o jednostkach.

4. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

5. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel.

6. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie bd oceniane.

7. Podczas egzaminu moesz korzysta z karty wybranych

wzorów i staych fizycznych, linijki oraz kalkulatora.

8. Zaznaczajc odpowiedzi w czci karty przeznaczonej dla

zdajcego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Bdne

zaznaczenie otocz kókiem i zaznacz waciwe.

9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój

numer PESEL i przyklej naklejk z kodem.

10. Nie wpisuj adnych znaków w czci przeznaczonej

dla egzaminatora.

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów

do uzyskania: 50

MFA-P1_1P-132


2

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadania zamknite

W zadaniach od 1. do 10. wybierz jedn poprawn odpowied i zaznacz j

na karcie odpowiedzi.

Zadanie 1. (1 pkt)

W windzie znajduje si waga azienkowa (naciskowa), na której stoi czowiek. Zanotowano

wskazania wagi podczas ruchu windy. W tabeli wybierz kolumn, w której dane s zgodne

z prawami mechaniki.

pobrano z www.sqlmedia.pl

Wskazanie wagi, kg

Winda A. B. C. D.

rusza w gór 75 81 81 75

jedzie w gór, v = const 78 78 78 78

zatrzymuje si, jadc do góry 75 81 75 81

Zadanie 2. (1 pkt)

Kamie rzucono pionowo w gór z prdkoci 5 m/s. Jeli pominiemy opór powietrza,

a warto przyspieszenia ziemskiego przyjmiemy równ 10 m/s 2 , to prawd jest, e

A. kamie wznosi si o 5 m w cigu kadej sekundy.

B. kamie osignie maksymaln wysoko 5 m.

C. prdko kamienia zmaleje o 5 m/s w cigu pierwszej sekundy.

D. czas lotu kamienia w gór bdzie równy 0,5 s.

Zadanie 3. (1 pkt)

Ksiyc, naturalny satelita Ziemi, obiega Ziemi po orbicie o promieniu 9 razy wikszym

od promienia orbity sztucznego satelity Ziemi. Zakadajc koowy ksztat torów obu

satelitów, mona stwierdzi, e prdko orbitalna Ksiyca jest, w porównaniu do prdkoci

orbitalnej sztucznego satelity,

A. 3 razy mniejsza. B. 3 razy wiksza. C. 9 razy mniejsza. D. 9 razy wiksza.

Zadanie 4. (1 pkt)

Zbadano widma wiata w trzech dowiadczeniach:

I – wiato wysane przez arówk z wóknem wolframowym wpada bezporednio do

spektroskopu,

II – wiato wysane przez rozrzedzony gorcy gaz wpada bezporednio do spektroskopu,

III – wiato wysane przez arówk z wóknem wolframowym przechodzi przez naczynie

z zimnym gazem i wpada do spektroskopu.

Wybierz kolumn w tabeli zawierajc poprawne charakterystyki widm.

dowiadczenie I

dowiadczenie II

A. B. C. D.

cige,

liniowe,

cige, emisyjne liniowe, emisyjne

absorpcyjne absorpcyjne

liniowe, liniowe,

liniowe, emisyjne cige, emisyjne

absorpcyjne absorpcyjne

dowiadczenie III liniowe, emisyjne cige, emisyjne

liniowe,

absorpcyjne

liniowe,

absorpcyjne


pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadanie 5. (1 pkt)

Sta ilo gazu doskonaego poddano przemianie 1-2-3.

Zmiany cinienia i objtoci przedstawia wykres

zamieszczony obok.

Przemian 1-2-3 w ukadzie wspórzdnych p-T

przedstawia wykres

2p 0

p

2 3

p 0 1

0

0 V 0 2V 0 3V 0

V

3

2p 0

p

2 3

2p 0

p

2 3

p 0

0

1

1

p 0

0

T

T

0 T 0 2T 0 3T 0

0 T 0 2T 0 4T 0 6T 0

A. B.

2p 0

p

2 3

2p 0

p

3 2

p 0

0

1

1

T

0 T 0 2T 0 3T 0

1

0

3 T 0

C. D.

Informacja do zada 6 i 7.

Na rysunku przedstawiono bieg promieni rozchodzcych si

z punktu P i przechodzcych przez soczewk, o której nie

wiemy, czy jest to soczewka skupiajca, czy rozpraszajca.

p 0

0

2

3 T 0 T 0

P

T

Q

Zadanie 6. (1 pkt)

Soczewka przedstawiona na rysunku jest

A. skupiajca, a obraz strzaki PQ jest powikszony.

B. skupiajca, a obraz strzaki PQ jest pomniejszony.

C. rozpraszajca, a obraz strzaki PQ jest powikszony.

D. rozpraszajca, a obraz strzaki PQ jest pomniejszony.

soczewka

Zadanie 7. (1 pkt)

Odcinek o dugoci równej ogniskowej soczewki jest obok

oznaczony cyfr

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1

2

4

3


4

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadanie 8. (1 pkt)

Czstka naadowana I porusza si w stron przewodnika

prostoliniowego, a czstka naadowana II – równolegle do tego

przewodnika (rys. obok). Gdy przez przewodnik zacz pyn prd,

pobrano z www.sqlmedia.pl

A. tor obu czstek uleg odchyleniu.

B. odchyleniu uleg tylko tor czstki I.

C. odchyleniu uleg tylko tor czstki II.

D. tor adnej z czstek nie uleg odchyleniu.

I

II

Zadanie 9. (1 pkt)

Promie laserowy pada z powietrza na grub szklan pyt.

Prawidowy bieg promienia przechodzcego przez pyt jest

oznaczony cyfr

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 2 3 4

Zadanie 10. (1 pkt)

Które z wymienionych poniej urzdze nie suy do przyspieszania czstek naadowanych?

A. synchrotron B. cyklotron C. akcelerator liniowy D. akumulator

Zadania otwarte

Rozwizania zada o numerach od 11. do 20. naley zapisa w wyznaczonych

miejscach pod treci zadania.

Zadanie 11. Dwa pocigi (3 pkt)

Pocig o dugoci 260 m, jadcy z prdkoci 30 m/s, mija si z pocigiem o dugoci 180 m,

jadcym w przeciwn stron. Czas mijania pocigów, liczony od momentu minicia si ich

przodów do momentu minicia si ich koców, wynosi 8,3 s. Oblicz prdko drugiego

pocigu.

Zadanie 12. Lot orbitalny (3 pkt)

Jurij Gagarin przebywa w statku kosmicznym Wostok-1 na orbicie

okooziemskiej ok. 68 minut, co odpowiada torowi od punktu A do

punktu B na rysunku obok. Gdyby Gagarin wykona pene okrenie, to

trwaoby ono 89 minut. Wysoko lotu orbitalnego nad powierzchni

Ziemi przyjmijmy jako sta i równ 240 km. Oblicz, z jak prdkoci

porusza si Wostok-1 i jak przeby drog.

B

A


pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

5

Zadanie 13. uk (4 pkt)

Zadanie 13.1. (2 pkt)

Nacigamy ciciw uku i wypuszczamy strza. Wpisz w pustych polach nazwy rodzajów

energii, tak aby diagram poprawnie opisywa przemiany energii w tym procesie.

Praca mini

czowieka

Energia

…………………

Energia

…………………

Zadanie 13.2. (2 pkt)

Praca wykonana przy napinaniu uku wynosia 150 J. Oblicz warto prdkoci strzay

o masie 40 g wystrzelonej z tego uku. Pomi energi zwizan z ruchem czci samego uku

(np. ciciwy) oraz inne straty energii mechanicznej.

Zadanie 14. Pomiar prdkoci pocigu (4 pkt)

W pocigu zawieszono mae ciarki na niciach o rónych dugociach. Koa pocigu,

przejedajc przez zczenia szyn, powodoway wstrzsy wagonu i wychylenia ciarków

z pooenia równowagi. Jeden z ciarków wychyla si z amplitud znacznie wiksz

od pozostaych.

Zadanie 14.1 (1 pkt)

Podaj nazw zjawiska, które spowodowao wiksz warto amplitudy waha tego ciarka.

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 11. 12. 13.1 13.2 14.1

Maks. liczba pkt 3 3 2 2 1

Uzyskana liczba pkt


6

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadanie 14.2 (1 pkt)

Wyka, wykonujc obliczenia, e okres waha ciarka zawieszonego na nici o dugoci

70 cm wynosi 1,68 s.

pobrano z www.sqlmedia.pl

Zadanie 14.3 (2 pkt)

Dugo szyn na tym odcinku toru wynosi 25 m. Przyjmijmy, e podczas przejazdu wagonu

przez zczenie szyn nastpowa jeden wstrzs wpywajcy na wychylenie ciarka, a kolejne

wstrzsy nastpoway w odstpach czasu równych okresowi waha ciarka zawieszonego na

nici o dugoci 70 cm. Wiedzc, e okres waha tego ciarka wynosi 1,68 s, oblicz prdko

pocigu. Wynik podaj w km/h.

Zadanie 15. Przesuwanie toka (5 pkt)

W naczyniu znajdowa si gaz pod cinieniem 2·10 5 Pa

i o temperaturze 25 °C, zamknity tokiem o powierzchni przekroju

50 cm 2 . Pocztkowo objto gazu wynosia 1000 cm 3 , a nastpnie

przesunito tok o 5 cm w prawo, jak pokazano na rysunku. Temperatura gazu si nie

zmienia.

Zadanie 15.1 (3 pkt)

Oblicz cinienie gazu po przesuniciu toka.


pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadanie 15.2 (2 pkt)

Sporód podanych niej zda wybierz i podkrel dwa poprawnie opisujce t przemian.

a) Energia wewntrzna gazu wzrosa.

b) Energia wewntrzna gazu zmalaa.

7

c) Energia wewntrzna gazu si nie zmienia.

d) Gaz pobra z otoczenia energi w postaci ciepa.

e) Gaz odda do otoczenia energi w postaci ciepa.

f) Przemiana odbya si bez wymiany ciepa z otoczeniem.

Zadanie 16. Szklana pytka (6 pkt)

Na pytce szklanej o szerokoci 2 cm wyryto stalowym ostrzem 10 000

równolegych i równoodlegych bardzo cienkich linii (rys.). Na t pytk

skierowano prostopadle wizk zielonego wiata laserowego o dugoci fali

0,53 m, a na ekranie ustawionym za pytk zaobserwowano szereg plamek

pooonych na jednej osi.

2 cm

Zadanie 16.1 (2 pkt)

Uzupenij ponisze zdania, wpisujc nazw przyrzdu i nazw zjawiska fizycznego

odpowiedzialnego za wystpienie plamek.

Opisana pytka nazywana jest ........................................................................ . Plamki powstaj

wskutek zjawiska ........................................................................ .

Zadanie 16.2 (1 pkt)

Gdy zamiast wiata zielonego uyto wiata czerwonego, odlegoci midzy plamkami si

zwikszyy. Wyjanij przyczyn tej zmiany, korzystajc z odpowiednich wzorów.

Zadanie 16.3 (3 pkt)

Oblicz liczb wszystkich plamek, jakie mona obserwowa na ekranie przy uyciu wiata

o dugoci fali 0,53 m, jeeli zastosuje si opisan pytk.

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 14.2 14.3 15.1 15.2 16.1 16.2 16.3

Maks. liczba pkt 1 2 3 2 2 1 3

Uzyskana liczba pkt


8

pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadanie 17. Polaryzacja wiata (3 pkt)

Na pyt szklan pada promie wiata, a wiato odbite

obserwuje si przez polaryzator P. Przy obrocie

polaryzatora wokó osi biegncej wzdu promienia

odbitego nastpuje w pewnych momentach cakowite

wygaszenie wiata (nie dociera ono do ekranu).

n 1 = 1

n 2 = 1,5


P

Ekran

Zadanie 17.1 (2 pkt)

Wykonujc niezbdne obliczenia i korzystajc

z podanej tabeli funkcji trygonometrycznych, napisz

przyblion warto kta padania wiata , dla

jakiego zaobserwowano opisane wyej zjawisko.

sin cos tg ctg

45º 0,71 0,71 1,00 1,00

49º 0,75 0,66 1,15 0,87

51º 0,78 0,63 1,23 0,81

53º 0,80 0,60 1,33 0,75

55º 0,82 0,57 1,43 0,70

56º 0,83 0,56 1,48 0,67

57º 0,84 0,54 1,54 0,65

58º 0,85 0,53 1,60 0,62

59º 0,86 0,52 1,66 0,60

60º 0,87 0,50 1,73 0,58

Zadanie 17.2 (1 pkt)

Podkrel poprawne zakoczenie poniszego zdania.

Gdy zmienimy kt padania promienia i powtórzymy obserwacj promienia odbitego przez

polaryzator, to podczas obrotu polaryzatora

A. nie zaobserwujemy adnych zmian jasnoci obrazu.

B. zaobserwujemy rozjanianie i przygaszanie obrazu, ale bez cakowitego wygaszenia.

C. zaobserwujemy rozjanianie i cakowite wygaszanie obrazu, ale tylko wtedy, gdy

polaryzator bdziemy obraca wokó przechylonej osi.

D. zaobserwujemy rozjanianie i cakowite wygaszanie obrazu, ale midzy kolejnymi

wygaszeniami naley obróci polaryzator o wikszy kt.


pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadanie 18. Lampa (3 pkt)

Do sprawdzania banknotów stosuje si lamp wysyajc promieniowanie ultrafioletowe

o mocy 4 W i dugoci fali 312 nm. Oblicz, ile fotonów wytwarza ta lampa w czasie 1 sekundy.

9

Zadanie 19. Medycyna nuklearna (4 pkt)

Medycyna nuklearna zajmuje si bezpiecznym zastosowaniem izotopów promieniotwórczych

w terapii oraz diagnostyce medycznej. Wanym parametrem, który decyduje o zastosowaniu

izotopu jest jego efektywny czas poowicznego zaniku – czas, w którym aktywno

promieniotwórczej substancji w ywym organizmie zmniejsza si do poowy. Na ten

efektywny czas poowicznego zaniku wpywa m.in. wydalanie jodu z organizmu.

131

W diagnostyce i leczeniu schorze tarczycy stosuje si izotop jodu I .

131

Na wykresie przedstawiono zaleno aktywnoci jodu I od czasu:

1 – zmierzonej w próbce kontrolnej, pozostajcej cay czas w probówce.

2 – zmierzonej w tarczycy pacjenta.

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 17.1 17.2 18.

Maks. liczba pkt 2 1 3

Uzyskana liczba pkt


10

Zadanie 19.1 (2 pkt)

Odczytaj z wykresów i zapisz:

131

czas poowicznego zaniku dla I

pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy


efektywny czas poowicznego zaniku w tarczycy pacjenta z wykresu 2; zauwa,

e maksimum aktywnoci jodu w tarczycy jest przesunite.

Zadanie 19.2 (2 pkt)

131

Jdro I rozpada si, emitujc elektron, kwant oraz antyneutrino elektronowe

obojtn czstk o znikomej masie. Uzupenij schemat.

131 ....... .......

53 ....... .......

I Xe e e

eZadanie 20. Elektron i pozyton (5 pkt)

Pozyton jest antyczstk elektronu, majc mas równ masie elektronu, a adunek równy

adunkowi elektronu co do wartoci bezwzgldnej i przeciwny co do znaku.

Zadanie 20.1 (2 pkt)

W efekcie zderzenia elektronu z pozytonem nastpuje zjawisko anihilacji, w wyniku którego

te czstki ulegaj przemianie w dwa kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Oblicz

czn energi tych kwantów. Przyjmij, e prdkoci obu czstek w chwili zderzenia byy

niewielkie.


pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

Zadanie 20.2 (3 pkt)

Oblicz warto przyspieszenia, z jakim bd porusza si elektron i pozyton, jeeli znajd si

one w odlegoci 1 cm od siebie. Uwzgldnij tylko si wzajemnego przycigania

elektrostatycznego tych czstek.

11

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 19.1 19.2 20.1 20.2

Maks. liczba pkt 2 2 2 3

Uzyskana liczba pkt


12

pobrano z www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom podstawowy

BRUDNOPIS

More magazines by this user
Similar magazines