Kurier Powiatowy nr 9-10(72-73) - Powiat koniński

powiat.konin.pl

Kurier Powiatowy nr 9-10(72-73) - Powiat koniński

Reporterskim okiemIX Gala Powiatu Konińskiego już za nami1 grudnia w Domu Kultury „OS-KARD” w Koninie, władze samorządupowiatowego złożyły podziękowaniaWszystkim, którzy w 2007 rokuwyróżnili się aktywnością na rzeczspołecznego i gospodarczego rozwojuPowiatu Konińskiego.Tegoroczna uroczystość stała siętakże okazją do podsumowania pierwszegoroku działalności samorządupowiatu konińskiego III kadencji. Najważniejszewydarzenia z tego okresuprzedstawione zostały na filmie dokumentalnympt. „Z kroniki samorządupowiatu”.Uroczystą część spotkania rozpocząłStarosta Koniński od wręczeniaodznak honorowych tytułu „Zasłużonydla powiatu konińskiego”, które- w uznaniu dla szczególnych zasługdla społeczności powiatu konińskiego,zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska- otrzymali: Poseł na Sejm RPJózef Racki, Prezes WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Poznaniu PrzemysławGonera oraz Prezydent KoninaKazimierz Pałasz.Następne podziękowania skierowanezostały do przedsiębiorcówz powiatu konińskiego, których firmywyróżniają się najbardziej korzystnymi pożądanym wizerunkiem gospodarczym,tworzą nowe miejsca pracy, dba-ją o ochronę środowiska naturalnegooraz wspierają lokalną społeczność.Po rozpatrzeniu rekomendacji uprawnionychurzędów, instytucji i organizacji- Zarząd Powiatu Konińskiegonominował do Nagrody Gospodarczejw 2007 r.:– w kategorii „Za osiągnięcia ekonomiczne”:Przedsiębiorstwo „GE-BHARDT –STAL” w Modle KrólewskiejSp. z o.o., Hurtownię MateriałówBudowlanych EJ TRANSJarosław Wilczek w Mikorzynie,Zakład Usług Budowlanych „MA-LINA” Stanisław Malina w HelenowieII, Zakład Studniarski JanuszGruberski w Borkach, TRANS- DRUK Szeflińscy i Rosińscy Sp.j. w Kraśnicy Kolonia;– w kategorii „Za działalność narzecz samorządów terytorialnychPowiatu Konińskiego”: „MechanikaPojazdowa” WaleriańczykTadeusz w Rzgowie, PrzedsiębiorstwoHandlowe „MAJA PLUS” s.c.Małgorzata i Jacek Gałązka w KazimierzuBiskupim.W tym roku, statuetki NagrodyGospodarczej Powiatu Konińskiegoz rąk Starosty Stanisława Bielika odebraliw I kategorii: Zakład StudniarskiJanusz Gruberski w Borkach orazTRANS - DRUK Szeflińscy i RosińscySp. jawna w Kraśnicy Kolonia a w kategoriiII: „Mechanika Pojazdowa”Waleriańczyk Tadeusz w Rzgowie.Gala Powiatu Konińskiego jestszczególnym wydarzeniem takżedlatego, że tradycyjnie już inaugurujeRok Kulturalny w powiecie. Nie mogłowięc zabraknąć słów podziękowaniadla tych, którzy w mijającym rokuw sposób szczególny zaznaczyli swójudział w kształtowaniu oblicza kulturowegoZiemi Konińskiej.Za wzbogacanie oferty kulturalnejpowiatu konińskiego, za zaangażowa-2Biuletyn Powiatu Konińskiego


Rolnik Koniński


Nasi partnerzy


...z Kroniki PowiatuWyniki finału VII edycji Powiatowego KonkursuOchrony Środowiska24 listopada 2007 r., w siedzibiekonińskiego Starostwa odbył się finałVII edycji Powiatowego KonkursuOchrony Środowiska, w którym wiedzęz dziedziny ekologii zaprezentowało16 uczniów z 16 gimnazjów oraz9 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych.Uczestnicy sobotniego finału wyłonienizostali podczas etapu szkolnegokonkursu, w którym wzięło udział 360uczniów.Trwające pięć godzin zmaganiakonkursowe obejmowały część pisemnąi ustną. Finaliści oceniani byliprzez jury, w składzie: Krystyna Szajkowska-Podlasińska– przedstawicielKuratorium Oświaty w Poznaniu, OddziałKształcenia Ponadgimnazjalnegoi Ustawicznego w Koninie, ZdzisławŁukaszewski – Przewodniczący KomisjiRolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaRady Powiatu Konińskiego, CzesławSmorowski – Przewodniczący ZwiązkuMiędzygminnego „Koniński RegionKomunalny” oraz Halina Dąbrowska– Naczelnik Wydziału OchronyŚrodowiska Starostwa Powiatowegow Koninie.Po teście pisemnym, jury zakwalifikowałodo drugiego etapu Konkursu6 osób (po 3 finalistów w każdejkategorii wiekowej). Podczas częściustnej finału, która rozpoczęła sięo godz.1200, zmaganiom uczestnikówprzysłuchiwali się Wicestarosta KonińskiMałgorzata Waszak, członekZarządu Powiatu Konińskiego ZenonPaszek oraz Przewodnicząca KomisjiOświaty, Kultury i Sportu Rady PowiatuElżbieta Raźna.Według Jury Konkursu, wśród gimnazjalistównajwiększą wiedzą z dziedzinyekologii wykazali się: MariuszRogalewski z Gimnazjum w BudzisławiuKościelnym, który zdobywając28,5 pkt zajął pierwsze miejsce w tejkategorii wiekowej oraz Daria Maciejakz Gimnazjum w Brzeźnie (25,5pkt) i Paulina Białecka z Gimnazjumw Wilczynie (17,5 pkt).Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,najwyżej ocenionazostała Agata Simińska z ZespołuSzkół Ekonomiczno – Usługowychw Żychlinie (Liceum OgólnokształcąceTurystyczno-Sportowe) zdobywając23 pkt oraz Wioleta Nejman, równieżz ZSE– U w Żychlinie (TechnikumAgrobiznesu) – 18,5 pkt. Trzecie miejscew tej kategorii wiekowej przypadłoEmilowi Wełnickiemu z Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Sompolnie (LiceumOgólnokształcące) – 12 pkt.Wszystkim laureatom Finału VIIPowiatowego Konkursu Ochrony Środowiskaatrakcyjne nagrody - cyfroweaparaty fotograficzne - wręczyła wicestarostaMałgorzata Waszak. Nagrodyksiążkowe otrzymali także pozostaliuczestnicy konkursu. Za wkład pracywłożony w przygotowanie finalistów,drobnymi upominkami obdarowanizostali także nauczyciele.Halina DąbrowskaWydział Ochrony ŚrodowiskaMarta J. BagrowskaRzecznik Prasowy StarostwaBiuletyn Powiatu Konińskiego 9


KomunikatyWydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie informuje,iż w dniach 24 i 31 grudnia br. (tj. w Wigilię i Sylwestra) sprawy związanez rejestracją pojazdów załatwiane będą tylko do godz.12.00.Zmiany w przepisach ruchu drogowegoWydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie informuje, iż na podstawie unijnej dyrektywy zmieniły sięprzepisy dotyczące zasad pierwszej rejestracji w Polsce używanych samochodów, sprowadzonych z państw członkowskichUnii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria)lub Konfederacji Szwajcarskiej.Od 25 grudnia br., do wniosku o rejestrację takiego auta jego właściciel będzie musiał dołączyć dowód rejestracyjnypojazdu wydany w kraju, z którego auto zostało importowane. Inne niż dowód rejestracyjny dokumenty (np. karta pojazdu)nie będą brane pod uwagę.Ponadto od 10 października br. obowiązują nowe przepisy dotyczące poruszania się po polskich drogach samochodamizarejestrowanymi za granicą. Osoba kierująca takim autem, która jednocześnie nie widnieje na dowodzie rejestracyjnympojazdu jako jego właściciel bądź posiadacz winna dysponować dokumentem potwierdzającym prawo do jego używania.Wystarczającym poświadczeniem jest upoważnienie sporządzone przez właściciela pojazdu w formie pisemnej.Zofia KurzawaWydział KomunikacjiPunkty Informacyjne Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu OperacyjnegoOd 24 września 2007r. w Poznaniu, w holu budynku Victoria Center przy ulicy Strzeleckiej 49, funkcjonuje GłównyPunkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO), który powstałprzy współpracy Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania ProgramuRegionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.Podstawowym zadaniem Punktu jest informowanie beneficjentów o możliwościach pozyskiwania środków unijnychw ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30. Informacje można uzyskać także telefonicznie podnr 061 858 12 27 lub zadając pytania drogą elektroniczną na adres: info.wrpo@wielkopolskie.pl. Szczegółowe informacjedotyczące WRPO na lata 2007-2013 można też znaleźć na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.plW pierwszym kwartale 2008 r. na terenie województwa wielkopolskiego rozpocznie działalność 10 regionalnych PunktówInformacyjnych. Będą one funkcjonować przy Starostwach Powiatowych m.in. w: Kole, Jarocinie, Wągrowcu, Gnieźnie,Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile i Koninie.Celem działania Punktów Informacyjnych jest szczegółowe, nieodpłatne udzielanie informacji potencjalnym beneficjentomWRPO oraz społeczności lokalnej na temat programów wdrażanych w Województwie Wielkopolskim w ramachNarodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).W Starostwie Powiatowym w Koninie na mocy porozumienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w przyszłym rokuzostanie utworzony Punkt Informacyjny, gdzie zatrudnionych będzie dwóch konsultantów. Będą oni w godzinach od 8:00 do 15:30 udzielać informacji w formie spotkań indywidualnych oraz porad w formie elektronicznej na temat: trybów, wymaganych dokumentóworaz terminów złożenia wniosku aplikacyjnego i wniosku o płatność w ramach WRPO oraz w ramach innych programówunijnych dostępnych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zadaniem konsultantów będzie również opracowywaniei aktualizacja pakietów informacyjnych oraz materiałów promocyjnych na temat WRPO. Z pewnością dużym ułatwieniem dla potencjalnychbeneficjentów, będzie możliwość uzyskania pomocy podczas wypełniania samego wniosku pod okiem konsultanta.Mamy nadzieję, że Punkt Informacyjny WRPO, który zacznie funkcjonować w Koninie będzie się cieszył zainteresowaniema udzielane doradztwo przyczyni się do wzrostu absorpcji środków unijnych.Mariusz CiszakWydział Promocji i Rozwoju10Biuletyn Powiatu Konińskiego


Komunikaty / Wędrówki KulturalneROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanychz wystąpieniem grypy ptakówNa podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnychzwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. zarządza się, co następuje:§ 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:1) zakaz:a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdegoinnego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach,c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantówi kuropatw na otwartej przestrzeni,d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;2) nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Marek SawickiMinister Rolnictwa i Rozwoju WsiWędrówki KulturalneSzlakiem zabytków, legend i przypowieści– gmina RzgówZima zbliża się wielkimi krokami.Dni robią się coraz krótsze, a temperaturana zewnątrz usilnie przypominanam o czapce i rękawiczkach. Mimo towarto wykorzystać jesienną aurę i wybraćsię na dłuższy spacer.Na ostatnią tegoroczną wycieczkę,szlakiem legend i przypowieści, zapraszamPaństwa do gminy Rzgów,istniejącej już od 1837 r.Najstarsze ślady świadczące o pobycieczłowieka w tym rejonie sięgająschyłku starszej epoki kamienia – paleolitu.Znaleziska archeologiczne,w dużej części naczynia krzemienne,wykopane na wydmach nadwarciańskich,badacze zaliczają do wyrobówstworzonych ok. 9000 – 8000 lat p.n.e.Rozwój osadnictwa na tych terenachnastąpił w okresie wpływów rzymskich,czyli na początku naszej ery.Koncentrował się on w pasie wydmnadwarciańskich, po obu stronachpradoliny.Siedzibą gminy jest bardzo staraosada – Rzgów. Pierwsze wzmiankio jej istnieniu pochodzą już z XII w.Stanowiła wówczas posiadłość klasztorucystersów w Lądzie. Później stałasię wsią szlachecką. W czasie okupacjihitlerowskiej w latach 1940-41 istniałotu getto dla ludności pochodzenia żydowskiego.Obecnie wieś spełnia rolęsiedziby władz samorządowych i administracjigminnej, a także lokalnegoośrodka handlu i usług.Kościół pw. Św. JakubaCiekawym zabytkiem sakralnymw Rzgowie jest drewniany kościół pw.św. Jakuba. Wzniesiony został prawdopodobniew 1 poł. XVI w. Konstrukcjizrębowej, oszalowany. Orientowany,cd. strona 12 >>>Biuletyn Powiatu Konińskiego 11

More magazines by this user
Similar magazines