از کسی بترس که یک کتاب دارد و آنرا مقدس می پندارد» (ضیا باری بهاری)

goftaman.com

از کسی بترس که یک کتاب دارد و آنرا مقدس می پندارد» (ضیا باری بهاری)

More magazines by this user
Similar magazines