Inovační portál Zlínského kraje - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

Inovační portál Zlínského kraje - AIP ČR

Asociace inovačního podnikání ČRpřipravuje účast ČRna veletrhuSMAU MILÁN45. mezinárodní výstava elektroniky, komunikace, elektronickéhospotřebního zboží a inovací na starém výstavišti Fierramilano– největším výstavišti v Itálii – pro elektroniku, komunikačnía informační technologieve dnech 15. – 18. 10. 2008Pravidelné, páté zastoupení AIP ČR vlastním stánkems presentací zaměřenou na výstupy projektů TP ČR, EUREKA,KONTAKT; v oblasti informační – Technologický profil ČR; výzkumu a vývojevčetně následného komerčního uplatnění – projekty programu EUREKA;mobility pracovníků výzkumu a vývoje – projekty programu KONTAKT.Cíl účasti na výstavě:informovat odbornou veřejnost nejen přímo na výstavě,ale i prostřednictvím médií o programech mezinárodní spolupráce,o konkrétních výstupech špičkových vybraných vyřešených projektů,jichž se AIP ČR, její členové a partneři účastní.Zástupce AIP ČR se zúčastní vybraných částí doprovodného programua tiskových konferencí veletrhu.Kontakt:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, Praha 1Mgr. Věra MísařováTel. 221 082 274e-mail:misarova@aipcr.cz, www.aipcr.cz


Systém inovačního podnikání v ČRČinnosti a projekty AIP ČRPAVEL ŠVEJDAAsociace inovačního podnikání ČRSystém inovačního podnikání v ČR je od založení Asociaceinovačního podnikání ČR (dále AIP ČR) základem pro jejíčinnost jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikánív ČR. Tvoří základní know-how AIP ČR, byl založen a dálerozvíjen v průběhu praktické činnosti AIP ČR v tuzemsku a sezahraničními partnery. AIP ČR je od zahájení svojí činnosti iniciátorema v součinnosti se svými členy a partnery hlavním subjektemSystému inovačního podnikání v ČR a vytváření Inovačníinfrastruktury ČR. AIP ČR tím naplňuje svoji základní funkciobčanského sdružení.AIP ČR vydává v těchto dnech česko-anglickou brožuru, vekteré bilancuje dosažené výsledky – projekty a činnosti – za 15let své činnosti a uvádí svoje hlavní cíle do dalšího období. Tentočlánek doplňuje publikované informace, zejména o Systému inovačníhopodnikání v ČR a o vybraných činnostech a projektech(jejich přehled je uveden na str. 39).Dosavadní vývoj Systému inovačního podnikánív ČR od roku 1993 lze rozdělit na čtyři etapy:I. etapa – ustavení Systému (1993)II. etapa – rozvoj Systému (1994 – 2000)III. etapa – zkvalitňování a další rozvoj Systému (2001 – 2006)IV. etapa – (od r. 2007)Ustavení Systému inovačního podnikání v ČRv roce 1993S registrací AIP ČR jako občanského sdružení na MV ČR dne23. 6. 1993 byl do 30. 11. 1993 praktickou činností AIP ČR ustavenSystém inovačního podnikání v ČR. Tvořily ho hlavní partneři,ústřední orgány státní správy, sdružení ustavená dle zákona83/90 Sb., nadace a podnikatelské subjekty.V době ustavení Systému ho vytvářela AIP ČR spolu se svýmitřemi zakládajícími členy – Společností vědeckotechnickýchparků ČR, Českou společností pro nové materiály a technologiea Společností pro podporu transferu technologií. Tento Systémbyl poprvé prezentován v prvním čísle měsíčníku Technik v roce1993, průběžné též několikrát v tomto časopisu.Rozvoj Systému v letech 1994 – 2000Na počátku tohoto období řešila AIP ČR dva významné projektyv rámci programu PHAREVýsledky obou projektů potvrdily AIP ČR jako nevládní organizacipro oblast inovačního podnikání, vědeckotechnickýchparků a transferu technologií a další rozvoj Systému inovačníhopodnikání v ČR.V závěru tohoto období připravila AIP ČR návrh Inovační strategieČR, Inovační politiky ČR a Zákona o inovacích. ČlenemAIP ČR se postupně stalo dalších 16 organizací – Český svazstavebních inženýrů, Fakulta strojní ČVUT, Rada českých vědeckýchspolečností, Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavebníČVUT, Asociace výzkumných organizací, Česká zemědělskáuniverzita, Asociace strojních inženýrů, Asociace promládež, vědu a techniku, Vysoká škola ekonomická, UniverzitaKarlova, Vysoká škola chemicko-technologická, Západočeskáuniverzita Plzeň, Vysoká škola báňská – Technická univerzitaOstrava, Česká asociace pro obnovitelné energie Brno, Start-P-Techno (Ruská federace). Postupné změny kompetenčníhozákona ovlivnily strukturu Systému.Zkvalitňování a další rozvoj Systému od 1. 1. 2001Do konce roku 2000 vymezila AIP ČR se svými partnery inovačníproces v jednotě jeho invenční a inovační části. Z tohotodůvodu je Systém inovačního podnikání v ČR od 1. 1. 2001 dálezkvalitňován a rozvíjen na principech, přijatých 23. 6. 1993.Inovační infrastrukturu ČR – strukturu Systému inovačního podnikánív ČR – tvoří 4 základní skupiny partnerů: Hlavní partneři, Vybranéústřední orgány státní správy, Sdružení dle zákona 83/90 Sb.a další partneři – členové AIP ČR, Podnikatelské subjekty.Od roku 2007 vytvoří AIP ČR předpoklady pro další rozvojSystému v návaznosti na cíle programovacího období 2007 – 2013.Hlavním cílem bude vytvořit předpoklady pro fungující inovační trha úspěšný průběh inovačních procesů v tuzemsku včetně spoluprácetuzemských subjektů tohoto Systému se zahraničními partnery.Aktuální struktura subjektů Systému inovačního podnikánív ČR musí i nadále účinně přispívat k podpoře inovačních procesů„vymyslet – vyrobit – prodat“, napomáhat k využívání výsledkůVaV a zefektivňovat systém VaVaI. V dalším období budevěnována pozornost posílení inovační části v Systémuinovačního podnikání v ČR.Aktuální stav Systému inovačního podnikání v ČR je umístěnna webu AIP ČR – www.aipcr.cz.AIP ČR realizuje svůj program INOVACE XXI, připravuje Inovačnístrategii ČR, Národní politiku inovací a Zákon o inovacích.Její strukturu tvoří Informační centrum pro inovace a transfertechnologií (dále ICITT), Centrum výzkumu a vzdělávání (dáleCVV), Inovační agentura (dále IA) a Mezinárodní inovační centrum(dále MIC).Program INOVACE XXICílem tohoto programu je zajistit, aby výzkumný, vývojovýa inovační potenciál ČR byl schopen dokončit vývoj nových produktů(výrobků, technologií a služeb) do komerční zralostia umístit je na tuzemský a zahraniční trh. Dosud nesplněnýmpředpokladem ke splnění tohoto cíle je aktivní vládní politika výzkumu,vývoje a inovací a fungující systém podpory inovačníhopodnikání.Strukturu programu INOVACE XXI tvoří opatření v oblastitechnické tvůrčí práce, legislativy, financování a významnéprojekty. Významnou součástí je příprava odborníků v tétooblasti.V oblasti technické tvůrčí práce (inovační trh) jde o potřebuprobudit zájem podnikatelů o inovace a moderní technologie(průběžně), zvýšit nabídkovou aktivitu výzkumu a vývoje (ihned)a zajistit fungování informačního centra pro inovace a transfertechnologií AIP ČR (průběžně).V oblasti legislativy se jedná o novelu kompetenčního zákonav oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnickýchparků (od roku 1993), o Zákon o inovacích(příprava byla zahájena na semináři v Poslanecké sněmovněParlamentu ČR v roce 1993) a o opatření k další ochraně tuzemskéhotrhu (příprava byla zahájena).Mezi nejdůležitější opatření v oblasti financování patřilaúčast AIP ČR na přípravě a průběhu programů na podporu inovačníhopodnikání TECHNOS, PARK a další programy (od1.1.1995) a podíl na vytvoření tuzemského rizikového kapitáluk financování technologických a inovačních projektů (od1.1.1996).Mezi významné projekty patří Národní síť vědeckotechnickýchparků (od 1.1.1995), Národní transferová síť (od 1.1.2000),Technologické regiony (po dohodě s regionálními orgány jsoupostupně připravovány inovační regiony v jednotlivých krajích,od roku 2002 plní AIP ČR metodickou a koordinační funkci připřípravě Regionálních inovačních strategií a při rozvoji regionálníinovační infrastruktury) a Cena Inovace roku (od roku1996).Za aktivní účasti uvedených subjektů budou vytvářeny předpokladypro kvalitní funkci inovační infrastruktury ČR s cílemzvýšit konkurenceschopnost našich výrobků, technologií a služebna tuzemském a zahraničním trhu.Při plnění těchto úkolů bude AIP ČR i nadále plnit funkci hlavníhoiniciátora budování inovační infrastruktury ČR, Systému inovačníhopodnikání v ČR i systému podpory inovačního podnikánív ČR jako nevládní organizace pro tuto oblast. Významnousoučástí Systému inovačního podnikání v ČR (viz příloha TT, str.XI) jsou další tuzemští a zahraniční partneři. Jejich aktuální přehleds prokliky na domovské stránky je umístěn nawww.aipcr.cz. Tyto seznamy aktuálně obsahují 48 tuzemskýcha 7 zahraničních partnerů.Od roku 2008 plní AIP ČR funkci asociovaného partnerav rámci projektu BISONet.3/2008ip&tt3


Příprava odborníků pro oblast inovačníhopodnikáníAIP ČR dosud ukončila 5 etap přípravy odborníků; od roku2008 realizuje aktuální úkoly v této oblastiI. etapu v letech 1993 – 1995II. etapu v letech 1996 – 1997III. etapu v letech 1998 – 2000IV. etapa v letech 2001 – 2002V. etapa v letech 2003 – 2007VI. etapa od roku 2008V I. etapě bylo připraveno, realizováno a vyhodnoceno nástavbovéstudium Inovační podnikání na Stavební fakultě ČVUTs prvními 15 absolventy.Ve II. etapě hodnotila AIP ČR způsoby uplatnění těchto absolventův oblasti inovačního podnikání. Poznatky potvrdily, žese absolventi stali kvalitními členy projektových týmů se schopnostířešit úspěšně složité úkoly inovačního procesu.Současně se ukázalo, že základní zaměření na inovační firmya vědeckotechnické parky není dostatečné, že chybí řada dalšíchpodmínek a specifických prostředí ve výzkumu, vývoji a inovacích.Proto v závěru této etapy přistoupila AIP ČR na základěvlastních poznatků a na návrh zástupců 10 univerzit ČRk přípravě komplexnějšího řešení.Ve III. etapě bylo nejvýznamnější skutečností ustavení pracovníhotýmu AIP ČR k přípravě odborníků pro oblast inovačníhopodnikání.Pracovní tým vyhodnotil uplatňované metody a způsoby přípravyodborníků pro tuto oblast v podmínkách 10 univerzit ČR, vyjadřovalse ke studijním materiálům, které zpracovali jeho členové a postupněvytvářel podmínky pro přípravu publikace "Základy inovačníhopodnikání" s využitím všech pozitivních zkušeností.Na nejrůznějších setkáních, konferencích a seminářích se utkávalydvě základní koncepce:– příprava a akreditace nového oboru Inovační podnikání spolus rozhodnutím o tom, že Inovační podnikání se stane vázanouživností (obdobný systém jako Česká komora autorizovanýchinženýrů a techniků činných ve výstavbě; AIP ČR byplnila obdobné úkoly jako ČKAIT). Tento způsob dlouhodoběnavrhuji, neboť inovační projekty jsou obdobné investičnímprojektům minimálně ze dvou hledisek – značná finanční náročnosta vysoká míra rizika.– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání formouceloživotního vzdělávání (volná živnost) s využitím poznatkůAIP ČR a v součinnosti s univerzitami.Pracovní tým AIP ČR se shodl na tom, že bez ohledu na uskutečňováníprvní nebo druhé koncepce bude nutné připravit publikaci„Základy inovačního podnikání“.Od počátku IV. etapy v roce 2001 pracoval šestičlenný autorskýtým připravované publikace pod vedením Pavla Švejdy. Jehodalšími členy byli Igor Babič, Jiří Dvořák, Jan Heřman, MiroslavPivoda a František Valenta. AIP ČR vydala tuto publikaciv roce 2002.Pracovní tým využíval obsahové, formální a provozní tuzemskézkušenosti svých členů. Současně analyzoval poznatky zahraničníchpartnerů, zejména v rámci mezinárodního programuvědeckotechnické spolupráce KONTAKT.V V. etapě plnily významnou úlohu vysoké školy, jejichž zástupcise zúčastnili činnosti Pracovního týmu AIP ČR pro přípravu odborníkův oblasti inovačního podnikání – Univerzita Karlova, Fakultastrojní ČVUT, Vysoká škola ekonomická, Česká zemědělská univerzita,Fakulta stavební ČVUT, Západočeská univerzita v Plzni,Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta stavební VUTv Brně a Masarykova univerzita v Brně spolu s ostatními univerzitamia organizacemi vzdělávání dospělých.Byla připravena a využívána publikace Miroslava Pittneraa Pavla Švejdy: Řízení inovací v podniku, kterou vydala AIPČR v roce 2004.V rámci VI. etapy připravil autorský kolektiv pod vedením P.Švejdy (dalšími členy autorského kolektivu byli Igor Babič, JiříDvořák, Jan Heřman, Miroslav Janeček a Miroslav Pittner) publikaci„Inovační podnikání“. Byla vydána v roce 2007 v nákladu3000 výtisků. Je využívána v rámci přípravy odborníků pro inovačnípodnikání nejen v podmínkách výše uvedených VŠ, alei v rámci celoživotního vzdělávání.V aktuální VI. etapě připravuji potřebnou dokumentaci pro novýobor Inovační inženýrství.Ohlédnutí za patnácti lety činnostiAIP ČR plnila v uplynulém období úkoly v souladu se svým poslánímnevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR.Rozsah úkolů, další činnosti a projekty a jednotlivé výsledkyjsou dále uvedeny v referenčním listu:VÝZKUM• Systém inovačního podnikání v ČR (od roku 1993)• Informační systém pro inovační podnikání (od roku 1993)• Transformace výzkumu a vývoje (od roku 1995)• Inovační politika ČR (od roku 1998)• Regionální inovační strategie a regionální inovační infrastruktura(od roku 2002)• Galerie inovací (od roku 2006)• Vědeckotechnické informace (od roku 2006)VZDĚLÁVÁNÍ• Nástavbové studium Inovační podnikání (1993 – 95)• Specializace, obor Inovační podnikání (od roku 1996)• Obor Inovační inženýrství (od roku 2007)TRANSFER TECHNOLOGIÍ• Transferové dny AIP ČR (od roku 1995)• Klub inovačních firem AIP ČR (od roku 1995)• Transferové dny TII (od roku 1995)VYBRANÉ KONFERENCE, SEMINÁŘE• METAL Ostrava (1995 – 2001)• INOVACE Praha (od roku 1994)• Ochrana průmyslového vlastnictví (od roku 2000)• Inovace a technologie v rozvoji regionů (od roku 2002)• Inovační potenciál ČR (od roku 2002)• Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace (od roku2006)VYBRANÉ VÝSTAVY• URBIS Brno (od roku 1994)• Inovační pavilon Brno (1994)• Podnikatelský inkubátor Brno (1995 – 1996)• TOP INOVACE Brno (1997)• INOVACE Praha (od roku 1994)• CZECH CONTRACT (1998)• Inovační veletrh Lipsko (1995 – 1998)• BiK Lipsko (1999)• EUREGIA Lipsko (2000, 2002, 2004, 2006, 2008)• Baufach Lipsko (2001, 2003)• FOR ARCH Praha (od roku 2003)• Salon inovací a investic Moskva (od roku 2002)• Z-2005, Z-2006, Z-2007, Lipsko• ITM Poznaň (od roku 2005)• SMAU Milan (od roku 2005)• HannoverMesse, Hannover (od roku 2007)• Vysoké technologie 21. století Moskva (od roku 2007)VYDAVATELSKÁ ČINNOST• Časopis ip & tt (od roku 1993)• Nabídky a poptávky technologií (od roku 1993)• Katalog Inovace roku (od roku 1996)• Publikace Základy inovačního podnikání (2002)• Publikace Řízení inovací v podniku (2004)• Příručky EUREKA (od roku 2001)• CD-ROM Technologický profil ČR (od roku 1999)• INFO KONTAKT (od roku 2002)• Publikace Inovační podnikání (2007)SPECIFICKÉ PROJEKTY A ČINNOSTI• Soutěž o Cenu Inovace roku (od roku 1996)• TOP INOVACE CZ (od roku 2001)• Národní transferová síť (od roku 1996)• Národní síť vědeckotechnických parků (od roku 1995)• Technologický region Severní Morava (1995)• Technologický profil ČR (od roku 1998)• Public relations programu EUREKA (1996-2000)• Podpora programu EUREKA v ČR (od roku 2000)• Příprava předsednictví ČR programu EUREKA (2004 – 2005)• Zabezpečení předsednictví ČR v programu EUREKA (2005-2006)• Mezinárodní inovační centrum (od roku 2000)• Oborové kontaktní centrum (od roku 2000)• KONTAKT SRN (1997 – 2003)4 ip&tt 3/2008


• KONTAKT se zeměmi SEI a Řeckem (1999 – 2003)• KONTAKT Francie (2000 – 2003)• KONTAKT SRN, Francie, země Beneluxu, země SEI a Řecko(od roku 2003)• Projekty INGO – TII, UNCTAD, ICC (od roku 1999), ICSTI (odroku 2008)• Odborné poradenství (technologické projekty, inovační projekty,od roku 1993)• Etický kodex (od roku 1996)• Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (od roku1993)• Partner v projektech JPD 3 – CIVL, BIOTECH (od roku 2006)• Obor Inovační inženýrství (od roku 2007)• Galerie inovací (od roku 2007)• Asociovaný partner projektu BISONet (od roku 2008)Jednotlivé projekty uskutečňuje AIP ČR v rámci svého programuINOVACE XXI.Členská základna AIP ČR v letech 1993 – 2007 s výhledem do roku 2008rok počet členů počet fyzických osob počet právnických osob(subjektů) v působnosti AIP ČR v působnosti AIP ČR1993 3 320 2201994 6 14 800 4151995 9 27 000 4501996 12 39 000 4701997 14 50 000 4851998 16 60 000 5001999 19 70 000 7002000 21 72 000 7802001 24 78 000 8002002 25 80 000 8502003 25 81 000 8802004 26 82 000 9002005 27 82 500 9502006 27 83 000 9502007 29 83 000 950předp. 2008 29 83 300 980AIP ČR je připravena do dalšího období dále zkvalitňovat svoji činnost a plnit cíle programu INOVACE XXI v souladu se svýmistanovami. Bude dále zkvalitňovat plnění svých činností a projektů. Jejich základem je Systém inovačního podnikání v ČR, v jehožrámci spolupracuje AIP ČR s tuzemskými a zahraničními partnery.Významnou úlohu přitom plní pracovníci sekretariátu AIPČR spolu se Svatoplukem Haladou, který pracuje v ESE (viz. str. 38).Zavedení systematického přístupuk inovacímJIŘÍ VACEKZápadočeská univerzita v Plzni(Tento příspěvek byl vypracován s podporou projektu BusinessCoaching Innovations, ESF, JPD3 - CZ.04.3.07/4.2.01.1/0042)Mnoho organizací v dnešním rychle se měnícím prostředí pociťujepotřebu vypracování systematické inovační strategie.V tomto příspěvku se pokusíme identifikovat kroky procesu tvorbyinovační strategie v podniku.O inovaci se často mluví, stale však málo manažerů ví, jak nato. Diskutuje se o definicích inovace, rozdílech mezi inovacía kreativitou, inovačních technikách a metrikách, inovační strategiia o typech inovací. Pokud to myslíme s inovacemi vážně,musíme nejdřív pochopit, jaký typ inovací náš podnik potřebujea jaké zdroje může uvolnit na rozvoj systematických přístupůk inovacím.Typy inovacíJednou z nejužívanějších klasifikací inovací je jejich rozdělenína přírůstkové, radikální a systémové. Přírůstková inovace jespojitým kreativním vylepšováním stávajícího výrobku, službynebo procesu; jejich příkladem je např. zeštíhlování. Radikálníinovace je založena na náhradě stávajícího řešení principiálnějiným (transistory nahradily elektronky, elektronická pošta nahrazujeklasickou) a představuje nespojitou změnu. Systémováinovace zásadně mění způsob myšlení a činnosti, má významnýdopad, vede k výrazným zlepšením a zasahuje široký okruhuživatelů (objev elektřiny, teorie relativity, kvantová fyzika,struktura DNA, Internet…)Bessant a Tidd [Bessant 2007] definují 4P inovací:• Produkt – změny výrobků/služeb, které podnik nabízípř. RFID, iPhone• Proces – změny procesů tvorby, výroby, distribucepř.: zeštíhlování, řízení skladového hospodářství v reálnémčase, Six Sigma• Pozice (Placement) – marketingová inovace, změna kontextuumístění produktu na trh.př.: balíčky spotřebitelských benefitů, orientace Harley-Davidsonna specifické cílové skupiny• Paradigma – inovace paradigmatu, systémová inovacepř.: PC, mobilní telefony, Internet, nízkonákladové aerolinie3/2008ip&tt5


V tabulce 1 uvádíme příklady různých kombinací typů inovací.Spojitá, přírůstkováNespojitá, radikálníProdukt vylepšení produktu … a teď zkusme něcoúplně jinéhoProces zeštíhlování, zvýšení kvality radikální změna procesůPozice rozšíření trhů, segmentace nové trhyParadigma změna podnikatelského přepsání pravidel hrymodeluTabulka 1. Kombinace typů inovací (podle [Bessant 2007])Velice podrobnou klasifikaci řádů inovací vypracoval prof. Valenta;shrnutí lze najít v kapitole 3 příručky [Švejda 2007], kdejsou uvedeny i odkazy na originální práce prof. Valenty.Pro úspěch výrobkové inovace je často rozhodující doprovázejícíprocesní či marketingová inovace. Jako příklad uveďmeiPhone (výrobková inovace) doprovázená procesně-marketingovouinovací iTunes (nový obchodní model) nebo zavedeníRFID (výrobková inovace) umožňující zvýšení produktivity řízenídodavatelských řetězců (procesní inovace).Inovace mohou probíhat na úrovni komponent (rychlejší mikroprocesorna grafické kartě) nebo systému (architektury – složenírůzných systémů ze základních komponent – PC, hracíkonzoly; propojení počítačů do sítě). Příklady různých typů inovacíjsou uvedeny v tab. 1.delů. Výzkum a vývoj musí vyhledávat a vytvářet nové nápadya doplňovat je know-how důležitým pro jejich realizaci. Stále významnějšíroli hraje management znalostí a ochrana duševníhovlastnictví.Před vypracováním inovační strategie podnik musí provést diagnostikustávajícího stavu a inovačního potenciálu (viz např.[Vacek 2003], [Tidd 2007]). Pokud tato diagnóza indikuje závažnénedostatky v základních procesech organizace, měla bybýt první inovací zásadní přestavba těchto procesů.Při tvorbě inovační strategie je nutné se zabývat následujícímiokruhy problémů (ve vztahu k inovacím): Vedení (leadership) Zdroje a jejich alokace Hodnocení proveditelnosti, metriky výkonnosti Klíčoví hráči, zodpovědnosti a pravomoci Podnikatelský model Metodiky a postupy Organizační struktura Organizační kultura Řízení znalostí, ochrana duševního vlastnictví Motivace a kontrola Komercializace UdržitelnostInovační proces je účelné strukturovat např. s použitím modelufází a bran [Cooper 2001]. Tento přístup umožňuje využítpři hodnocení proveditelnosti používat metody hodnocení založenéna pravděpodobnostních stromech včetně metody reálnýchopcí, které zlepšují šance projektu ve srovnání s tradičnímifinančními metodami [Skalický 2007].SYSTÉM Nová řada aut, Nová generace (MP3 Parní stroj, ICTletadel, počítačů, TV a download jako náhrada CD) biotechnologie, nanotechnologieZlepšení komponent Nové komponenty Pokročilé materiályKOMPONENTA pro existující systémy zlepšující vlastnosti komponentPŘÍRŮSTKOVÁRADIKÁLNÍ„dělat lépe to, co děláme“ „nové pro firmu“ „nové pro svět“Tabulka 2. Typy inovací (podle [Bessant 2007])Na základě znalosti typů inovací může organizace rozhodnout,který z nich je pro ni vhodný, a vypracovat inovační strategii.Přitom je třeba vzít v úvahu, jaké zdroje je možné uvolnit.Vedení organizace si musí uvědomit, že radikální inovace obvyklepotřebuje značné zdroje, trvá dlouho, vyžaduje mnohem vícetrpělivosti, vytrvalosti a úsilí a je riskantnější; v případě úspěchuvšak může jít o opravdu velký úspěch. Přírůstkováinovace nepotřebuje tolik času ani ostatních zdrojů, je méně riskantní,ale nepřináší tak výrazné zvýšení zisku, konkurenceschopnostiapod. jako inovace radikální.Vypracujte inovační strategiiOrganizace si musí při hledání příležitosti k inovacím položitotázky CO chceme řídit – čím lepší představu máme, tím pravděpodobnějšíje, že TO bude fungovat JAK to chceme udělat – vytvářet podmínky CO, PROČ a KDY – strategie inovačních aktivit cíl je pohyblivý – naše schopnosti a kapacity musí být dynamickéRozhodující roli hraje zkušenost a učení se (z úspěchů i nezdarů).Důležité je uvědomit si, že nejde o jednorázový proces,nutná je udržitelnostPodnik musí velice dobře porozumět jak vnějšímu, tak vnitřnímuprostředí. Okruh a vliv zainteresovaných skupin (stakeholders),které je třeba brát při tvorbě inovační strategie v úvahu,se rozšiřuje a není již možné považovat za jediné kritérium úspěchuinovace zvýšení zisku. Snižování nákladů může mít nepříznivýdopad na zaměstnance, ale ani vytváření nových pracovníchmíst na úkor zisku není udržitelnou strategií.Často mluvíme o globalizaci, nesmíme však zapomínat, žev mnoha případech hraje rozhodující roli geografická blízkost – vizvytváření klastrů na regionální úrovni a dodavatelských řetězců.Při vypracování inovační strategie musí spolupracovat různépodnikové útvary. Marketing musí vyhledávat příležitosti k inovacímna základě zpětných vazeb od zákazníků a interakcí v dodavatelskýchřetězcích. Provoz musí vyhledávat interní příležitostike zvýšení produktivity a kvality realizací procesníchinovací. Strategické útvary musí provádět analýzy konkurence,tržních, demografických, sociálních a jiných trendů, benchmarking,a vyhledávat příležitosti k inovacím podnikatelských mo-Připravte organizaci na inovaceImplementace inovační strategie může být úspěšná jen tehdy,jestliže od samého počátku jasně definujeme zodpovědnostia pravomoci aktérů inovačního procesu v následujícíchoblastech:1. Růst obratu a zisku založeného na inovacích2. Inovace produktů3. Inovace procesů4. Řízení inovačních nápadů (vytváření, sběr, hodnocení a realizaceinovačních nápadů)5. Kreativní organizační kulturaJe zřejmé, že v malých a středních podnicích často není kapacitněmožné vyčlenit na každou z těchto činností speciálníhopracovníka nebo dokonce útvar. Musí však být jasné, že o každouz těchto oblastí se někdo stará, byť třeba jen částí svéhopracovního úvazku. Musí být zřejmé, kdo zodpovídá za opatřenípodporující inovační aktivity, kdo tyto aktivity monitorujea zodpovídá za výsledky.Cesta k organickému růstu může začít tím, že sledujeme a vyhodnocujemezpětné vazby od prodejců, distributorů a uživatelů,signály změn od dodavatelů, tržní a společenské trendy, novéobjevy a vynálezy, a využíváme jich k identifikaci příležitostípro inovace. Významným a často nedostatečně využívanýmzdrojem inovačních podnětů mohou být zaměstnanci (ve využitípodnětů zaměstnanců vyniká Toyota)Základem inovace je kreativita – schopnost vytvořit něco nového.O inovaci se někdy mluví jako o aplikované kreativitě. Kreativitaje výrazně ovlivněna organizační kulturou a prostředím.Podniky, které podporují kreativitu např. tím, že umožňují zaměstnancůmvyužít část pracovní doby k práci na vlastních nápadech,se mohou pochlubit mnoha úspěšnými inovacemi (vizpříklad firmy 3M)Ačkoliv každý člověk se rodí kreativní, výchova a prostředíčasto kreativitu úspěšně potlačují. Je proto třeba probudit v lidech„kreativní jiskru“ a pěstovat příslušné dovednosti vhodněvolenými výukovými, tréninkovými a motivačními aktivitami.Důležitá je včasná reakce na inovační podněty zaměstnancůa tolerance k tzv. „férovému“ neúspěchu (i když člověk vše děládle svého nejlepšího vědomí a svědomí, občas se něco nepovede).6 ip&tt 3/2008


Literatura[Bessant 2007][Cooper 2001][Skalický 2007]BESSANT J., TIDD J., Innovation and Entrepreneurship,John Wiley & Sons, 2007, ISBN978-0-470-03269-5COOPER R., Winning at New Products, BasicBooks, 2001, ISBN 978/0/7382/0463-5SKALICKÝ J., VACEK J., IRCINGOVÁ, J. Metodikyhodnocení výzkumných projektů. In Managementve výzkumných organizacích. Ostrava:MARQ, 2007. s. 21-29. ISBN 978-80-86840-35-2[Švejda 2007][Tidd 2007][Vacek 2003]ŠVEJDA P. a kol., Inovační podnikání, AIP ČR,Praha, 2007, ISBN 978-80-903153-6-5TIDD J., BESSANT J., PAVITT, Řízení inovací,Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1466-7VACEK J. a kol., Dotazník pro zjištění připravenostifirmy úspěšně implementovat inovačnístrategie, KIP-001/2003, FEK ZČU,http://www.kip.zcu.cz/USME/dotaznik.pdfPodpora inovací ve studijních programechInnovation’s support in braches of studyEMIL VACÍKZápadočeská univerzita v PlzniAbstraktProstředí, ve kterém podniky a organizace v posledníchzhruba dvou desetiletích působí, vykazuje bouřlivou dynamikusvého vývoje. Školství musí vzhledem ke svému poslání tytotrendy absorbovat a připravit své absolventy na nároky, kteréna ně budou kladeny praxí ve střednědobé budoucnosti. Jednouz možností, jak dynamizovat proces změn v přípravě a implementacivýukových programů je využít programy Evropskéhosociálního fondu a konkrétně OPRLZ 3.2. Konkrétníaplikace takového programu v podobě projektu OPRLZ 3.2 č.CZ 04.1.03/3.2.15.2/0347 vyústila do vzniku nového oboru studiaSystémy projektového řízení.AbstractEnvironment, where enterprises and organizations due lasttwo decades act, displays stormy dynamic of its development.Educational system has due to its mission to absorb thesetrends and must be able to prepare the graduates for requirements,which will be put on them by praxis in middle-termed future.One of possibilities how to accelerate innovation processin preparation and implementation of educational programmes,is to use European Social Funds, be specific to Operational Programof Human Resources Development 3.2. Specific applicationof such program in form of the Project OPHRD No. CZ04.1.03/3.2.15.2/0347 has ended in the rise of new branch ofstudy – Systems of Project Management.Klíčová slovaInovace, studijní obor, projektový management, podnikatelsképrostředí, praxe, projekt, management, student, absolvent,školství.Key wordsInnovations, branch of study, project management, businessenvironment, experience, project, management, student, graduate,scholarship.Podniky a instituce jsou stále více ovlivňovány změnami prostředí,ve kterém působí, nebo hledají nová příležitosti, kde byse prosadily. Změny externího prostředí vyvolávají nutnost pružněna ně reagovat změnami uvnitř organizací. Stále větší tlak nazměny vyvolává potřebu efektivního řízení, což vede organizacek širšímu využívání projektů při zvyšování výkonnosti. Řízenípodnikatelských subjektů, jejich rozvojových projektů i organizacíveřejného sektoru doznává v posledních letech podstatnýchzměn. Autority prosazující nové pojetí metodologie managementuse shodují, že efektivní řízení organizací nelzedosáhnout jen pouhým zaměřením pozornosti na plánovanéa dosahované finanční výsledky, ale prioritním je poznávánía respektování cílů vycházejících z požadavků všeobecněvšech uživatelů produktů (stakeholders). Podmiňujícím faktorempřitom je vysoká kvalita interního prostředí podniku a jejísystematické rozvíjení. Stále se zdokonalují metody strategickéhořízení podniku a projektového řízení jednotlivých programů.Tyto metody se snaží absorbovat dynamicky se měnící externíprostředí organizace, skrze indikaci změn navozovatnásledně rychlé a efektivní reakce. Plánování a měření finančníchvýsledků se v současnosti opírá především o ty výkonnostníparametry, které přinášejí relevantní hodnotu pro podnikatele.Generování hodnoty se opírá o souhru měkkých i tvrdýchparametrů, jež se na růstu hodnoty podílejí. Právě poznání těchměkkých parametrů umožňuje dosahovat překvapivé synergickéefekty. V nastupující společnosti znalostí je lidský kapitál významnýmhodnototvorným činitelem. Připravenost aplikovat nabytéteoretické poznatky při řešení úkolů z praxe, schopnoststanovovat si cíle dalšího odborného růstu a postupovat své poznatkyve prospěch organizace je vlastností požadovanou odabsolventů vysokých škol. Odborný profil těchto odborníků vyžadujespíše šíři rozhledu a schopnost přijímat další potřebnéinformace, než úzké zaměření se na řešený detail. Podniky i institucepreferují na řídicích postech pracovníky, kteří kroměvšeobecného ekonomického vzdělání umí rovněž řídit projektyrůzného charakteru – podnikatelské i veřejně prospěšné. Vestřednědobém výhledu pak tlak na schopnost selekce informací,syntézy znalostí potřebných pro řešení problému a kvalifikovanostprovádět správná rozhodnutí v relevantním čase budeformovat osobnost moderních manažerů a stane se i měřítkemjejich úspěšnosti.Je výzvou pro soudobé vzdělávací instituce naplnit tato očekávánípraxe a připravit novou, konkurenceschopnou generaciodborně zdatných a komunikačně dovedných manažerů, kteříbudou schopni řešit zadané úkoly v globálním prostředí. Výchovatakových manažerů je základním posláním Katedry managementu,inovací a projektů (KIP) Západočeské univerzity v Plzni.Konečným cílem KIP je připravit absolventy magisterskéhoa doktorského studia především na činnosti: Strategické řízení ziskových organizací i organizací veřejnéhosektoru; Plánování podnikatelských i neziskových projektů a jejich implementacedo živého organizmu podniku; Management změn a inovace jako nástroj zvyšování výkonnostiorganizací a projektů; Projektové řízení obchodních aktivit a rozvojových projektů; Plánování, řízení a kontrola optimální výkonnosti podniků; Řízení lidského kapitálu, motivace, týmová práce a osobnostnírozvoj; Organizování podnikatelských činností.V souladu s těmito cíli se KIP rozhodla využít možností programůEvropského sociálního fondu a konkrétně OPRLZ 3.2,v jehož rámci v realizovala projekt „Inovace bakalářského studijníhoprogramu“. Smyslem tohoto projektu bylo připravit a inovovatvybranou skupinu předmětů tak, aby bylo možno na jejichzákladě se následně akreditoval nový studijní obor Systémyprojektového řízení, který naplní poptávku firem s minimálněstřednědobým výhledem a bude poskytovat moderní a v praxiuplatnitelné vzdělání široké skupině uchazečů.Inovace v oblasti školství, konkrétně výukových programů majíponěkud odlišné charakteristiky než je tomu v podnikatelskémokolí. Odlišnosti vyplývají zejména z nesrovnatelné dynamikyv obou diskutovaných sektorech, kdy úplné zavedení novéhostudijního programu včetně analýzy zkušeností s prvními absolventytrvá minimálně pět let. Podnikatelské prostředí se ve3/2008ip&tt7


střednědobém horizontu vyvíjí daleko překotněji a předikovat jehopožadavky na konci zmíněného období je složité. Další charakteristikou,která limituje vzdělávací programy je jejích nízkáflexibilita. Pokud je studijní program akreditován, nepřipouštížádné významnější obsahové změny. V praxi to znamená, žestudijní program musí být velice pečlivě připraven. Nejvýznamnějšímrizikem, které se v tomto období nesmí podcenit je dostatečnáa efektivní komunikace s praxí. Praxe představuje totižpro školství konečného odběratele, ke kterému je zapotřebíorientovat marketing. A jako náročný zákazník pak posuzujea vybírá z předložených produktů takové, které nejvíce vyhovujíjeho preferencím. Státní vysoké školy svými studijními programyvstupují do plně konkurenčního prostoru, který je dnes navícotevřen i soukromému sektoru. Uspět v tomto konkurenčnímboji znamená rozvíjet a inovovat ty produkty, které naplní budoucíočekávání odběratelů a rezonují s jejich potřebami.První etapa v přípravě nového bakalářského studijního programubyla zaměřena na shromažďování podnětů z praxe, jejichanalýza a ustavení jakéhosi zásobníku inovačních námětů.Zdrojem informací byly jednak názory a zkušenosti pedagogů –externistů, kteří jsou v podnikatelském prostředí aktivně profesněčinní, další zdroj cenných informací představovala diskuses managementy různých úrovní, především pak top-managementyv současných moderních podnicích. Na základě těchtodiskusí se ustanovují a pravidelně inovují témata pro kvalifikačnípráce studentů. Studenti při zpracování svých kvalifikačníchprací v živém, aktuálním prostředí prokazují, jak jsou připravenipro praxi řešit obdobné problémy a zároveň nastavují zrcadlokvalitě svého předchozího vzdělání. Tento zpětnovazebný mechanismusumožňuje škole zjišťovat oblasti, kde se požadavkypraxe neshodují s programem výuky, kde je zapotřebí provéstzměny. Další rovinou výzkumu inovačních příležitostí bylo provedeníbenchmarkingu na vysokých školách obdobného zaměření,konfrontace jejich zkušeností, poznatků a stávající praxe.Lokalizace příslušné vysoké školy je spjata s regionem působnostia vstřebává ve své struktuře a výukových programech jehospecifika. Na základě zjištěných poznatků lze vyhledat, sledovata zobecnit trendy. Výstupem této etapy, která byla časověi pracovně náročná bylo vymezení cílových skupin a požadovanéhoprofilu absolventů nově vznikajícího oboru.Jako cílové skupiny při formulaci a implementaci studijníhoplánu byly konkrétně stanoveny: Studenti prezenčního a kombinovaného studia – internícílová skupinaJejich ambicí je nabytí základního know-how, dovednostía orientace v dané problematice, připravenost pro zahájení samostatnéprofesní dráhy. Metrikou úspěšnosti pro tuto cílovouskupinu je konkurenceschopnost na trhu práce. Podniky a organizace – externí cílová skupinaJejich zájmem je zaměstnat odborníky v souladu s organizačnímístandardy, kteří mají předpoklady harmonického profesníhorůstu a mohou přinést podniku vysokou přidanou hodnotu.Metrikou úspěšnosti pro tuto cílovou skupinu je nízká mírafluktuace pracovníků. Subjekty celoživotního vzděláváníU této cílové skupiny je poptávka po poskytnutí moderníhoknow-how, přenositelnost získaných znalostí do praxe a akceptaceze strany zaměstnavatele. Důraz zde je kladem na flexibilitua reakci na aktuální problémy podniků. Metrikou zde je poptávkapo nabízených kurzech úspěšnost při prosazení sev konkurenčním prostředí.Absolvent studijního oboru zaměřeného na řízení projektů jevysokoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným a odbornýmvzděláním potřebným pro výkon ekonomických a manažerskýchfunkcí na střední řídící úrovni v ziskových i neziskových organizacích.Má znalosti a dovednosti potřebné k managementu projektůa k práci v ekonomických, obchodních a realizačních úsecích.Absolvent má znalosti z oblasti matematiky, psychologie,mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomikya účetnictví a veřejných financí. Tyto znalosti jsou systémověpropojeny se základy komerčního práva a podnikání, marketingua obchodních operací včetně užití instrumentů pro řízení obchodníchpřípadů. Profilující orientace spočívá na solidních základechz výše uvedených bloků, které budou systematickyprohlubovány a integrovány v problematice managementu s důrazemna projektový, znalostní a personální management a budoudoplněny o základních technologické znalosti produktů,které jsou výstupem transformačních procesů. Profilující znalostijsou podpořeny dovednostmi v použití analýz podnikatelskýchprojektů, rizikovosti projektů i znalostmi přínosů projektůk růstu výkonnosti podniku. Teoretické znalosti z odbornýchpředmětů jsou integrovány s aktivním využíváním informačníchsystémů. Hlavní konkurenční devizou absolventů oboru Systémyprojektového řízení je schopnost syntézy získaných vědomostía jejich uplatnitelnost při řešení konkrétních problémůpraxe.Po formulaci cílového stavu se ve druhé etapě mohlo přistoupitke stanovení obsahové náplně studijních plánů. V tomtoohledu se pozitivně projevil přínos Evropských strukturálníchfondů, které umožňují podpořit realizaci inovačních aktivit materielně.Náročnost na provedení změn spočívá v nárůstu administrativy,potřeby disponovat moderním didaktickým vybaveníma předfinancování perspektivních pracovníků, kteří mají poteciálrozvíjet nový obor v dlouhodém horizontu.Obecně se nově vznikající obor opíral o zkušeností z desetiletéhozpracovávání magisterských prací v oboru Podnikováekonomika a management. Dílčí předměty, které by naplnilyzmíněný studijní program, byly vyvozeny z reálné poptávky poodbornících, kteří zvládají řízení podnikatelských projektů. Přitombylo stále více zřejmé, že stávající zaměření oboru Podnikováekonomika a management není schopno tyto požadavkynaplnit. S rostoucími počty studentů nebylo slučitelné doplňovatchybějící znalosti individuálními konzultacemi při vedení magisterskýchprací. Studijní plán, který byl specifikován s ohledemna přínos pro cílové skupiny, zaměřil skladbu předmětů do šestizákladních bloků:1. Profilující předměty oboru a profilující předměty „softskills“;2. Předměty orientované na informatiku a informační systémy;3. Matematické předměty;4. Předměty obecné ekonomie a ekonomické propedeutiky;5. Předměty právní a manažerské propedeutiky.Cizí jazykyV rámci studia se tak student seznámí se základními technikamiřízení projektů, osvojí si problematiku životních cyklů projektu,bude schopen vytvářet plán projektu zahrnující alokacizdrojů a analýzu rizik, naučí se, jak vytvořit organizační strukturuprojektu a jak zvolit odpovídající způsob komunikace a rozhodovánív týmu, porozumí důsledkům vzájemného ovlivňováníprojektů a seznámí se se základy controllingu a reportingu, kterése při řízení projektů používají. Znalosti z oblasti psychologie,řízení a motivace pracovníků, komerčního práva a legislativyumožní absolventu samostatně rozhodovat, komunikovat se zákazníkyi uvnitř interního prostředí podniku. Volitelné předmětya téma kvalifikační práce dotváří vlastní orientaci studenta. Získanévědomosti jsou uplatnitelné i pro samostatné podnikání.Absolvent musí ovládnout aktivně alespoň jeden světový jazyk,který mu umožňuje v praktických činnostech řízení podnikatelskýchprojektů komunikovat se zahraničními subjekty.Třetí etapou bylo provedení inovace vybraných třinácti předmětů,která fakticky naplnila projekt OPRLZ 3.2 č. CZ04.1.03/3.2.15.2/0347. Hlavním cílem tohoto projektu je zkvalitňovánívýuky vybraných předmětů na Fakultě ekonomické. Důrazbyl kladen na vytvoření inovovaného obsahu předmětů, jakoži forem výuky. Přednášky byly připraveny ve forměpower-pointových prezentací, významné bylo zpracování podporyve formě e-learningu, kdy byly vypracovány učební tezea pracovní sešity. V obsahu předmětů jsou zahrnuty kromě nejmodernějšíchteorií i příklady z praxe organizací a jsou zohledněnyi poznané vlivy na životní prostředí. Projekt měl ale i dalšínespornou výhodu – vzhledem k charakteristice jeho financováníumožnil provést i pilotní běh výše zmíněných předmětů.Tak bylo možné reagovat na pozitivní i negativní zkušenostia provést potřebné korekce předmětu ještě před jeho zařazenímdo studijního programu ještě před předložením akreditace naMŠMT. Završením této etapy byl samotný proces akreditace, vekterém se potvrdily výstupy z předchozích fází. Nově akreditovanýstudijní obor Systémy projektového řízení se stal zcela novýma jedinečným studijním oborem v České republice.K přínosům projektu OPRLZ 3.2 patřilo, že poskytl zároveňi potřebnou interní komunikační platformu, která ve formě pořádanýchworkshopů tříbila názory a invence participujících pedagogů,rozšířila jejich obzory a podněcovala jejich kreativitu.Struktura projektu umožnila vytvořit generačně provázaný tým,takže je předpoklad, že bude zajištěn i udržitelnost studijníhooboru. Forma průběžného hodnocení projektu formou monitorovacíchzpráv, kde předkládalo a dokladovalo plnění monitorovacíchukazatelů podnítila komunikaci s cílovou proškolenouskupinou – studenty. Reflexe jejich hodnocení byly zužitkoványpři prováděných průběžných korekcích předmětů. Některé podnětypak byly přenositelné i na předměty, které nebyly v rámci8 ip&tt 3/2008


projektu inovovány. Inovace se tak plošně rozšířila do celého výukovéhoschématu, což bylo žádoucí.Ve struktuře projektu ESF bylo požadováno aktivní zapojení partnerůz podnikatelského prostředí i veřejné správy. Tito partneři přispívalik propojení inovovaných předmětů s požadavky praxe. Významnoupodporu pro praktickou orientaci absolventů novéhooboru poskytlo jednání se Společností pro projektové řízení se sídlemv Brně, která je členem Mezinárodní asociace projektovéhomanagementu IPMA. Tato organizace prověřila shodu obsahu vyučovanýchpředmětů s deklarovanými certifikačními požadavkya základě shledané shody se rozhodla udělit studentům, kteří prokážípožadované znalosti certifikační úroveň D „Certifikovaný projektovýpraktikant“. A právě možnost nabídnout tento certifikát lzepovažovat za přidanou hodnotu a konkurenční výhodu nově akreditovanéhostudijního oboru.Převis poptávky po odbornících zvládajících projektové řízenídává předpoklad úspěšnosti absolventů tohoto novéhostudijního oboru na trhu práce i ve střednědobé budoucnosti.Zároveň je reálná uplatnitelnost absolventů i v rámci globálníhoprostoru zemí EU. To vše, včetně možnosti připravit tentoobor i pro formy celoživotního vzdělávání, dává zatím dobréprognózy jeho udržitelnosti v uvažovaném výhledovém horizontu.Literatura:[1] Vacík, E., Ircingová, J., Monitorovací zprávy projektu OPRLZ3.2 č. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0347, KIP, FEK ZČU v Plzni,2006, 2007.[2] www.msmt.cz/eu/esf[3] www.df ek.zcu.cz/projekt32ASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âRVedení 23. 6. 2008Jednání řídil prezident AIP ČR K. Šperlink.V průběhu jednání byly schváleny tytonejdůležitější závěry:– informovat sekretariát AIP ČR o změnáchkontaktů (tel., fax, e-mail) členůAIP ČR; zajistit vzájemné odkazy webstránek AIP ČR a členů AIP ČR– předkládat návrh aktualit k umístění naweb AIP ČR, části Aktuality a Z činnostičlenů AIP ČR– využívat „Diskusní fórum“, předkládatnávrhy, náměty, doporučení a připomínkyk inovačnímu procesu v ČRa k mezinárodní spolupráci* vyslat své zástupce (subjekty AIPČR, které jsou zastoupeny v krajích)do odborných týmů k inovačnímupodnikání v krajích– zaslat AIP ČR potvrzené zápisyz dvoustranných jednání– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciK. Šperlinka a M. Janečka o aktuálnímstavu Reformy systému výzkumu,vývoje a inovací v ČR (seminář 24.6. 2008; schválen systém hodnocenívýsledků VaV; příprava nové Národnípolitiky VaVaI; novela zákona č.130/2002 Sb.)– aktuální informace k Reformě jsouumístěny na www.vyzkum.cz– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o uplynulých patnáctiletech činnosti AIP ČR (podmínky založeníAIP ČR, zakládající členové, obdobíprivatizace pracovišť VaV, úlohaSystému inovačního podnikání v ČR,referenční list) a úkolech do dalšího období;informace jsou uveřejněny v ip tt2/2008, str. 2– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o přípravě INOVACE 2008,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR vednech 2. – 5. 12. 2008 (informace jsouumístěny na webu AIP ČR a v ip tt2/2008, str. 4 obálky) s těmito závěry:* 15. ročník mezinárodního sympozia– Plenární sekce, 2. 12. 2008, Hlavnísál, Valdštejnský palác Senátu P ČR– Enterprise Europe Network, 3. 12.2008, Velký sál, Akademie věd ČR– Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce,4. 12. 2008, Kongresovýsál ČSVTS– kulatý stůl „Příprava odborníků prooblast inovačního podnikání, 4. 12.2008,sál č. 213 ČSVTS– Předání Cen Inovace roku 2008, 5.12. 2008, Hlavní sál, Valdštejnskýpalác Senátu P ČROrgány AIP ČR, 5. 12. 2008, Zaháňskýsalonek, Valdštejnský palácSenátu P ČR* 15. ročník mezinárodního veletrhu invencía inovací– přízemí, 1. – 4. patro ČSVTS, 2. – 5.12. 2008* 13. ročník Ceny Inovace roku 2008– uzávěrka přihlášek 31. 10. 2008;předání Cen 5. 12. 2008– zaslat návrhy témat a přednášejícíchk programu sympozia 2. a 4. 12.– potvrdit záštitu premiéra M. Topolánkanad INOVACE 2008 a CenouInovace roku 2008– informaci o programu INOVACE2008 projednat na 55. jednání vedeníAIP ČR– členové AIP ČR vzali na vědomí informaciP. Švejdy o přípravě česko-anglickébrožury „Patnáct let AIP ČR“:– uveřejňovat v ip tt zkušenosti při plněnídohod o součinnosti při rozvojiinovačního podnikání v ČR v rámciAIP ČR– vedení AIP ČR vzalo na vědomí tytoinformace:• Enterprise Europe Network a úkolyAIP ČR, asociovaného partnera, v rámciprojektu BISONet, www.een-cz.cz,(P. Švejda)• příprava semináře Inovační potenciálČR 10. 9. 2008 (viz str. 2 obálky ip tta www.aipcr.cz) (P. Švejda)• příprava účasti AIP ČR na MSV 2008(Diskusní fórum 17. 9. – viz str. 3 obálkyip tt a www.aipcr.cz) (P. Švejda)• konference a jednání orgánů ICSTI,14. – 15. 5. 2008, Alexandria; schválenakonference a jednání orgánů ICSTI05/2009 v Praze; projednat přípravus V. Kodolou, Moskva• česko-německé kooperační setkání11. – 12. 11. 2008 v Praze zaměřenéna chemii, plasty, obaly (informaci uveřejnitv ip tt 3/2008 (P. Švejda)• soutěž o stavební výrobek a technologieroku 2008; podíl AIP ČR; NadaceABF, účast na jednání 26. 6. 2008 (P.Švejda)• jednání s KB (spolupráce s AIP ČR,podpora inovací, článek do ip tt 3/2008,příprava rámcové smlouvy 2009) (K.Šperlink)• vedení AIP ČR schválilo odbornou garanciAIP ČR a mediální partnerství časopisuip tt veletrhů FOR INDUSTRY, FORSURFACE, FOR WASTE a FOR 3P v termínu15. – 17. 4. 2009 (P. Švejda)– vedení AIP ČR vzalo na vědomí informaciI. Němečkové o výstavníčásti konference Inovace a konkurenceschopnostve dnech 9. – 13. 6.2008:• nejvíce hlasů dostal poster „programkonference“ 11. – 12. 6. 2008• K. Šperlink vylosoval účastníka Ankety:doc. MUDR. Zdeněk Trefný, Kardiologickálaboratoř• předat věcné ceny na semináři Inovačnípotenciál ČRP. Š.Symposium o fyzice povrchůV prvním prázdninovém týdnu ve dnech30. června – 4. července 2008 se v Prazev budově Akademie věd na Národní tříděkonalo již jedenácté „Symposium o fyzice3/2008ip&tt9


Předseda Akademie věd ČR prof. V. Pačespředává medaile Ernsta Macha prof. M. VanHove (Hongkong) při slavnostním zahájeníkonference SSP11. (Foto J. Zemek)povrchů". Tato pravidelná mezinárodníkonference povrchové fyziky se koná každétři roky a je tradičně zaměřena na modernímetody teoretického i experimentálníhostudia vlastností povrchů a rozhraní.Symposium, organizované společně Fyzikálnímústavem AV ČR, Jednotou českýchmatematiků a fyziků a Asociací inovačníhopodnikání ČR bylo sponzorovanéEvropskou fyzikální společností a mělopodobný formát jako předchozí akce. Těžištěmprogramu bylo 13 dopoledníchzvaných přednášek, dále se uskutečnilo16 kratších odpoledních přednášeka bylo prezentováno 28 příspěvků formouvývěsek ve dvou večerních zasedáních.Vedle vybraných zahraničních specialistůs přehlednými zvanými referátyo současném stavu vybraných oborů vystoupilina konferenci i někteří domácí badatelés rozsáhlejšími příspěvky dokumentujícímivysoký standard našichpracovišť a aktuální problematiku na nichřešených projektů. Za zmínku stojí zejménareferáty P. Jelínka (Fyzikální ústavAV ČR, Praha) „Manipulace atomů na polovodičovýchpovrších pomocí hrotu silovéhomikroskopu AFM“, I. Ošťádala (Matematicko-fyzikálnífakulta UK, Praha)„Role defektů na povrchu (100) křemíkupři adsorbci kovů“ a A. Šika (Fyzikálníústav AV ČR, Praha) „Velká magnetickáanizotropie a anizotropie magnetorezistenceve vrstevnatých strukturách manganuna povrchu wolframu".Seznam zvaných přednášek odrážísoučasný velký zájem o studium povrchůnových zejména magnetických materiálůa posun nových technologií přípravy donanometrických rozměrů.O. Custance (Tsukuba) hovořil o identifikacejednotlivých atomů v atomárnímsilovém mikroskopu , H. Ebert (Mnichov)o elektronových a magnetických vlastnostechklastrů tranzitivních kovů deponovanýchna povrchu, C.S. Fadley (Berkeley)o povrchové spektroskopiivyužívající stojatých Roentgenových vln.Tématice exaktního popisu výměnnéinterakce a elektronových korelací v pevnýchlátkách byla věnována přednáškaM. Fuchse (Berlín), K. Heinz (Erlangen)referoval o formování nanostruktur na povrchuIr(100), M. Hengsberger (Curych)o časově rozlišené fotoelektronové spektroskopieferomagnetických povrchů. Dynamickýmprocesům difůze a vibrace pozorovanýmrastrovacím tunelovýmmikroskopem byla věnována přehlednápřednáška W. Hofera (Liverpool), J.Kirschner (Halle) hovořil o nových experimentechprokazujících existenci a tvar výměnnéa korelační díry v pevných látkách,P. Oppeneer (Uppsala) se zabývalpodstatou magnetické interakce mezi Feporphyrinovýmimolekulami a feromagnetickýmipovrchy.Námětem zvané přednášky M. Salmerona(Berkeley) byla počáteční stádia adsorbcevody a smáčení povrchu kovůa oxidů, M. A. Van Hove (Hongkong) referovalo morfologie nanostruktur získávanýchkombinací experimentů rastrovacíhotunelového mikroskopu a difrakčnímetody LEED, K. von Bergman (Hamburg)se věnovala určování magnetickéhouspořádání pomocí spinově polarizovanéhomikroskopu STM a tématem zvanéhopříspěvku I. Zasady (Lodz) byly feromagnetickévrstevné nanostruktury.Symposia se zúčastnilo přes 60 specialistůz celkem 14 zemí, mezi nimi 27 domácích,polovinu účastníků tvořili studentia mladí badatelé na začátku své kariéry.Zvané přednášky budou publikoványv časopise Progress in Surface Science,vybrané příspěvky účastníků v CentralEuropean Journal of Physics. Setkání poskytlojedinečnou příležitost k seznámeníse se současným stavem výzkumu v oblastipovrchů na předních evropskýcha světových pracovištích a navázání velmicenných osobních kontaktů se specialistypracujícími na obdobné tématice.Konfrontace prvních vědeckých výsledkůstudentů a mladých badatelů a projednanémožnosti pracovat v rámci doktorálnícha postdoktorálních pobytů na různýchevropských pracovištích vytvářídobré předpoklady pro úspěšný vstupmladých badatelů do mezinárodní vědeckékomunity.Odborný program konference byl zaměřenna výzkum v oblasti nových materiálůa technologií v mikroskopickýcha nanometrických rozměrech, které jsoujiž dnes rozhodujícím zdrojem převratnýchzměn v našem životě. Optimalizacevlastností nových materiálů vycházejícíz rozsáhlých numerických simulací je cílemřady presentovaných výzkumnýchprojektů ale i cenným nástrojem budoucíchtechnologických inovací.Získávání a výměna praktických zkušenostíje nepostradatelnou součástí širocerozvětveného základního výzkumu. Tentocíl „Sympozium o fyzice povrchů“ svýmnáročným programem i optimálním rozsahemdobře splnilo.Symposium probíhalo v příjemné pracovníatmosféře, která iniciovala neformálnídiskuse o řadě aktuálních problémůz různých oblastí fyziky povrchů. Běhemsymposia byla předsedou Akademie prof.Václavem Pačesem udělena dlouholetémučlenu mezinárodního programovéhovýboru konference prof. M. Van Hovez Hongkongu Čestná oborová medaile E.Macha za vynikající vědecké výsledkyv oboru fyzikálních věd a dlouholetouspolupráci s českou vědeckou komunitouv oblasti studia struktury reálných povrchůmetodou difrakce pomalých elektronů.Odborný program setkání byl doplněnnávštěvou Pražského hradu a palácovýchzahrad a slavnostní konferenční večeřív Profesním domě na Malé Straně. Rádbych poděkoval kolegům podílejícím sena organizaci symposia, na které byla vyslovenajiž během jeho průběhu řada pochvalnýchvyjádření.František MácaSPOLEâNOST VùDECKOTECHNICK¯CH PARKÒ âRVýbor 6. 6. 2008Jednání řídil prezident SVTP ČR P.Švejda.V jeho průběhu byly projednány všechnyplánované úkoly a schváleny tyto nejdůležitějšízávěry:– zaslat informace o činnosti v regionechJ. Lakomému, který je umístí nawww.svtp.cz; využít informace přednesenéřediteli VTP, příp. zástupci VTPna mezinárodní poradě– členové výboru schválili nové členySVTP ČR – právnické osoby:* JS Konsorcium, zástupce organizaceJiří Svoboda* Vědeckotechnický park a centrum TT Zlín,zástupce organizace Jindřiška Ondráčková10 ip&tt 3/2008– členové výboru vzali na vědomí informaciP. Švejdy o přípravě vydání publikace„VTP v ČR“, SVTP ČR, Praha2008, kolektiv autorů: P. Janák, P. Kolář,J. Lakomý, P. Švejda, vedoucí autorskéhokolektivu, ve spolupráci s řediteliVTP – přítomným členům předánapísemná informace– zajistit postup prací dle navrženéhoharmonogramu a vydat publikaci do30. 11. 2008– členové výboru vzali na vědomí informaciM. Dittricha o postupu přípravy novýchprojektů SVTP ČR na další období– členové výboru vzali na vědomí informaciP. Švejdy o připravované účasti SVTPČR na 50. MSV v Brně (15. – 19. 9. 2008)– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomíinformace P. Švejdy o závěrečnékonferenci projektu Centrum pro podporukonkurenceschopnosti v biomedicínskýchtechnologiích ve dnech 11. – 12. 6.2008; (písemné informace předány, jsouumístěny na www.aipcr.cz )– zajišťovat úkoly v rámci mezinárodníspolupráce SVTP ČR dle zodpovědnostiza jednotlivé zahraniční partneryMezinárodní porada ředitelůvědeckotechnických parkůVe dnech 5 – 6. června 2008 se ve Zlíněa Teplicích nad Bečvou uskutečnilamezinárodní porada ředitelů vědeckotechnickýchparků (dále VTP).


Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.Zúčastnili se jí zástupci 19 provozovanýchVTP v ČR, 7 připravovaných VTP,zástupci MPO, CzechInvestu, VŠE v Prazea Jihočeské agentury pro podporu inovačníhopodnikání. Porady se zúčastnilocelkem 38 osob.V průběhu porady se uskutečnilo dne6. 6. 2008 od 8 hodin jednání 73. výboruSVTP ČR a 22. jednání projektového týmuNárodní síť VTP v ČR.Program porady:5. 6. 2008, čtvrtek – Podnikatelské inovačnícentrum Zlín13:00 – Sraz účastníků v budově Podnikatelskéhoinovačního centraZlín, Vavrečkova 5262,760 01 Zlín, IV. NP – Školicía prezentační centrum,13.30 – prohlídka Podnikatelského inovačníhocentra Zlínprohlídka VTP a CTT při UTB veZlíně16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část– kontrola plnění závěrů poradyředitelů v Nových Hradech,2007– národní síť VTP v ČR, elektronickýkatalog, 9. etapa akreditaceVTP v ČR– mezinárodní spolupráce SVTPČR v roce 2008– příprava česko-anglické publikace„Vědeckotechnické parkyv ČR“, SVTP ČR, 200818.00 – 18.30 Přesun účastníků do penzionuDIANA, ubytování účastníků19:00 – Společenský večer s překvapenímv areálu penzionu DIANAkonferenční sál penzionu DIANA6. 6. 2008, pátek – konferenční sál penzionuDIANA8.00 – Výbor SVTP ČR a projektovýtým NS VTP v ČR10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry– zkušenosti v rámci programuPROSPERITA I, příprava projektův rámci programuPROSPERITA II (P. Porák, P.Kolář)– INOVACE 2008, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR, 2. –5. 12. 2008; prezentace SVTPČR, VTP a inovačních firemumístěných ve VTP; přihláškydo 13. ročníku soutěže o CenuInovace roku 200812.00 – oběd, odjezd účastníkůK jednotlivým částem programu:Prohlídka VTPŘeditelka TIC Zlín D. Sobieská seznámilav úvodu účastníky porady s cíli, zaměřenímčinnosti a aktuálními úkoly tohotoakreditovaného VTP, informovalao jeho úlohách v rámci inovační infrastrukturyZlínského kraje, o spolupráciv rámci ČR a o mezinárodní spolupráci tohotoVTP. Soustředila se na vymezeníúkolů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,naplnění inkubační funkce VTP, formytransferu technologií, zkušenosti ze spolupráces pracovišti VaV (Univerzita T.Bati, aj.) a výsledky činnosti včetně inovačníchproduktů. Účastníci se seznámilis prostředím TIC pro inovační firmy, prozabezpečování služeb a pro podmínky institucíZlínského kraje pro oblast inovačníhopodnikání.Druhým navštíveným VTP byl VTPa CTT při UTB ve Zlíně. Manažerka projektuM. Manová seznámila s přípravoua realizací projektu (v rámci programuProsperita I), s parametry tohoto novéhoVTP. Ředitelka J. Ondráčková vyjádřilazájem o členství tohoto VTP ve SVTP ČRa o následnou akreditaci. Účastníci navštíviliprvní umístěné inovační firmy, seznámilise s připravenými podmínkamipro umístění dalších inovačních firem.Konstatovali, že VTP je dispozičně výborněřešen a ocenili možnost seznámit ses jeho prostředím.Porada ředitelů VTPPrezident SVTP ČR P. Švejda ke kontroleplnění závěrů poslední poradyv Nových Hradech 6. – 7. 6. 2007 konstatoval,že úkoly jsou splněny nebo průběžněplněny.V úvodu porady předali P. Švejda a J.Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupcůmVTP Žilina, Agritec Šumperk, AUCNové Hrady, TP Chomutov a VTP Ostrava.K dnešnímu dni je 19 akreditovanýchVTP, z toho 17. bylo předáno osvědčení.Poté následovalo představení jednotlivýchúčastníků porady se stručnou informacío jejich činnosti; předání vizitek členůmvýboru SVTP ČR.P. Švejda informoval o stávajícím stavuNárodní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných,dalších provozovaných a připravovanýchVTP, které tvoří tuto síť jsouna www.svtp.cz) a elektronickém kataloguVTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávajícínedostatky v aktualizaci údajůo jednotlivých VTP v tomto katalogu. Poukázalna nedodržování základní terminologievědeckotechnických parků v ČR.Základní typy – vědecký park (centrum),technologický park, podnikatelské a inovačnícentrum.Dále informoval o 9. etapě akreditaceVTP v ČR s tím, že rozhodnutí o akreditacibudou předávána průběžně po splněníakreditačních podmínek na základě žádostio akreditaci jednotlivých VTP. Podklademk udělení akreditace budou i nadále údajeuveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickémkatalogu VTP SVTP ČR.Zástupce CzechInvestu J. Branda podalinformace o aktuálním stavu programuPROSPERITA II (2007 – 2013) s tím,že SVTP ČR bude i nadále partneremCzechInvestu v tomto programu.Účastníci porady projednali informacio zabezpečení mezinárodní spolupráceSVTP ČR v roce 2008. Zahraniční partneřiSVTP ČR na bilaterální a multilaterálníúrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz.Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjetsoučinnost mezi jednotlivými asociacemi(společnostmi) VTP, navázat na nispolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerskýchzemích a nově spolupráci meziinovačními firmami umístěnými v těchtoVTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČRje zajišťována v rámci programu INGO.Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P.Švejda, zodpovědnost členů výboru zaspolupráci s jednotlivými zahraničnímipartnery je umístěna na webu SVTP ČR.Účastníci porady schválili přípravu česko-anglicképublikace „Vědeckotechnicképarky v ČR“, SVTP ČR, 2008 včetněsložení autorského kolektivu podvedením P. Švejdy a za účasti ředitelůVTP, harmonogramu přípravy publikace,plánu jednání autorského kolektivu a konzultovanémožnosti příspěvku na vydánítéto publikace v rámci technické pomociprogramu Prosperita II. Pokyny ke zpracovánícharakteristiky jednotlivých VTP(akreditované VTP, další provozované,nově připravované VTP v rámci programuProsperita I) odeslat ředitelům VTP do13. 6. 2008. Zodpovídají P. Švejda a R.Schmidt ve spolupráci s J. Lakomým.V úvodu druhého dne porady seuskutečnilo jednání 73. výboru SVTP ČRa 22. jednání projektového týmu Národnísíť VTP v ČR. Zápisy jsou umístěny nawww.svtp.cz.Od 10 hodin seznámili P. Kolář a P. Poráks aktuálním stavem financování projektův rámci programů Prosperita I (např. proplacenocca 50 % finančních nákladů,3/2008ip&tt11


projednány otázky zakládání, dalšího rozvojea forem podpory VTP v ČR včetněspolupráce s mezinárodními partnery.Přizvaní zástupci připravovaných VTPocenili možnost seznámit se s dosavadnímizkušenostmi v této oblasti a ocenilidlouholetou spolupráci SVTP ČR s MPOa CzechInvest.konečné žádosti o platby do 30. 9. 2008,kurzové vlivy, aj), informovali o přípravěprogramu Prosperita II (harmonogram programu– předregistrační žádosti, plné žádosti;financování de minimis; komunitárnírámec; změny v uznatelných a neuznatelnýchnákladech; nutnost stavebního povolení;etapy projektů; poradenské služby;parametry programu, síť regionálních poradenskýchcenter – připravit účast SVTPČR; vazby OPPI a OP VaVpI, postup dopracováníVaVpI, aj.). Oba odpověděli načetné dotazy účastníků porady. P. Švejdav závěru poděkoval oběma hostům za kvalitnívystoupení a potvrdil zájem o dalšíspolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvestv rámci těchto programů.V další části jednání informoval P. Švejdao:– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačníchfirem v nich umístěných v jednotlivýchčástech INOVACE 2008, Týdenvýzkumu, vývoje a inovací v ČR(2. – 5. 12. 2008):* sympozium (15. ročník) – v rámci Mezinárodnívědeckotechnické spolupráce 4.12. 2008 prezentovat vybrané VTP* veletrh invencí a inovací (15. ročník) –prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivéVTP a inovační firmy v nich umístěnévčetně inovačních firem, které dosáhly inovačnízralosti a opustily VTP* Cena Inovace roku 2008 (13. ročník)– přihlásit inovační produkty inovačníchfirem do soutěže (podmínky vizwww.aipcr.cz)– prezentovat VTP v rámci odborných týmůk inovačnímu podnikání v krajích,zahrnout je do připravované regionálníinovační infrastruktury.– VTP v ČR se mohou přihlásit svýmiprojekty do programu dvoustranné vědeckotechnickéspolupráce KONTAKT,vyhlašovanému MŠMT; předány informačnímateriály KONTAKT 2008;Po ukončení jednání se uskutečnilo neformálnísetkání v restauraci penzionu DI-ANA. Mezinárodní porada ředitelů VTPbyla hodnocena jako velmi úspěšná, bylyP. Švejda poděkoval kolektivům D. Sobieskéa J. Ondráčkové za vytvoření velmidobrých podmínek pro uskuteční porady.Další porada ředitelů VTP se uskutečnív Technologickém parku Řež(ÚJV Řež, a.s.) ve dnech 11. – 12. června2009.P. Š.Workshop vědeckotechnickýchparků v ČRDne 31.7.2008 uspořádalo TECHNO-LOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové(dále jen TC HK) IV. workshop vědeckotechnickýchparků v České republice.Tématického semináře se zúčastnilipředstavitelé vědeckotechnických parkůČR, odborníci z oblasti inovací a transferutechnologií, zástupci akademické sféry,krajských institucí a regionálních kanceláříagentury CzechInvest. Stěžejnímipilíři semináře byla společná témataúčastníků: regionální inovační strategie,transfer technologií a VTP.Workshop zahájil a řídil výkonný ředitelTC HK a člen výboru SVTP ČR Ing. MartinDittrich. V úvodu setkání měli účastnícipříležitost prohlédnout si prostorya technologie nově otevřeného vědeckotechnickéhoparku v Hradci Králové, jehožprovozovatelem je právě zmíněnéTECHNOLOGICKÉ CENTRUM HradecKrálové. Po té Ing. Dittrich doplnil kompletníinformace o projektu TC HK.Následoval blok věnovaný regionálníminovačním strategiím, o kterých fundovaněhovořili Ing. Jana Javůrková z Centra evropskéhoprojektování a Ing. Jan Matějka z Jihočeskéagentury pro podporu inovačníhopodnikání. Jedním z témat workshopu byli operační programu OPPI. Zástupkyněagentury CzechInvest, Ing. Klára Hanušováa Mgr. Martina Chamasová, prezentovalyprogram Prosperita II a další možnosti podporyaktivit VTP v ČR.Poslední tématický blok se týkal technologickéhotransferu a spolupráce jednotlivýchsubjektů. Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká,CSc., proděkanka Fakulty informatiky a managementuUniverzity Hradec Králové, nastínilazkušenosti univerzity s transferemtechnologií a spolupráci s TC HK. Ing. PetrBulušek, představitel Centra výzkumnýchkontraktů (CVK), účastníkům přiblížil zkušenostiCVK v oblasti spolupráce podnikatelskýchsubjektů s univerzitami a výzkumnýmiústavy. Mgr. Jana Procházková,projektová manažerka Střediska společnýchčinností AV ČR, představila Projekt Informačníhocentra Akademie věd ČR proinovace. Blok přednášek zakončil Ing. JiříHerinek, ředitel Vědeckotechnického parkuUniverzity Palackého v Olomouci, prezentacíKatalogu přístrojové techniky UniverzityPalackého.V průběhu celého dne mohli účastnícipokládat přednášejícím dotazy či připomínkyk jednotlivým tématům. Workshopbyl završen věcnou a vysoce přínosnoudiskuzí. Fotografie a kompletní přednáškyz pořádaného workshopu naleznete nawebových stránkách TC HK v sekci Semináře,školení.Martin DittrichâESKÁ SPOLEâNOST PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIEGenerální shromážděníse uskutečnilo dne 16. června 2008 tentokrátene jako v několika posledních letechv Hradci nad Moravicí, ale na ČVUTv Praze, Fakultě strojní v Dejvicích. Bohuželani tato změna místa jednání nezvýšilaúčast členů na GS – na shromážděníse dostavilo jen 20 individuálníchčlenů a 8 zástupců členů kolektivních.12 ip&tt 3/2008Jednání shromáždění mělo obvyklý program– nejobsáhlejším bodem jednáníGS byla zpráva prezidenta doc. Ing. K.Šperlinka, CSc. o činnosti ČSNMT zauplynutý rok, po níž následovaly zprávao hospodaření a zpráva kontrolní komise.Prezident společnosti pak přednesl přednáškuna téma Veřejná podpora výzkumua vývoje v ČR. Po ní následovalo slavnostnípředání Ceny ČSNMT za rok 2008prof. Ing. Jiřímu Kliberovi, CSc., který potépřednesl přednášku zabývající vztahemoceli a životního prostředí. Po krátkédiskusi věnující se spíše formálním záležitostembylo přijato usnesení GS.Zpráva o činnosti ČSNMT za obdobíčerven 2007 – červen 2008Úvodem bylo stručně zhodnoceno celéuplynulé období. Činnost společnosti bylařízena řídícím výborem, který se sešelna čtyřech řádných zasedáních, účast


vždy přesahovala 75 %. Členská základnabyla informována ZpravodajemČSNMT, který vychází dvakrát ročně.Rovněž byly aktualizovány domovskéstránky společnosti, zde je třeba dalšízlepšení. Stručné informace jsou uváděnyi v časopisu Inovační podnikání a transfertechnologií. Členská základna je poměrněstabilní – k 16. 6. 2008 mělaspolečnost 332 individuálních členů z toho46 žen (celkem bylo za celou dobu existencespolečnosti 443 členů) a 43 kolektivníchčlenů (celkem bylo 71 členů).Bylo konstatováno, že většina úkolů vyplývajícíchz usnesení volebního GS z r.2007 je průběžně plněna, významně sezvýšila aktivita Nanosekce, stále se alenedaří zaktivizovat činnost odbornýchskupin, i práce CENTRA by mohla býtmnohem lepší.Ekonomická situace společnosti je trvalevelmi dobrá a je podmíněna předevšímúspěšným projektům VaV i dobrouplatební morálkou členů společnosti. Dne29.1.2008 proběhly oponentury projektůřešených ČSNMT v r.2007:ME820 „Průvodce systémem veřejnépodpory výzkumu a vývoje v ČR“OK471 „Oborová kontaktní organizacepro materiály a technologie v České republice“LA335 „Podpora činnosti ČSNMT veFEMS a dalších mezinárodních společnostech“LA249 „Účast ČSNMT na rozvoji výzkumunanotechnologie“.Oponentní rada konstatovala úspěšnýprůběh řešených projektů a doporučilajejich pokračování. Tato skutečnostumožňuje zajišťovat všechny rozjednanémezinárodní aktivity, podporu konferencía seminářů v ČR i v zahraničí. Pro r. 2008má společnost zajištěny dotace ve výšicca 3 mil. Kč. Při této příležitosti prezidentpoděkoval všem řešitelům projektů.ČSNMT spolupracuje s FEMS, IOM,ASM, TMS, DGM a SAMPE. Fungují dvě„CZ Chapters“ – při ASM a SAMPE.V rámci projektů byly podpořeny vybranéčlenské firmy a to spolufinancování cestovníchnákladů spojených s řešenímprojektů v rámci 6. RP EU a 7. RP EU,účastí na špičkových světových konferencích,které byly pořádány spolupracujícímizahraničními společnostmi. Zdůrazněnabyla podpora mladých vědeckýchpracovníků na konferencích JUNIORO-MAT a následná účast vybraných pracovníkůna evropské konferenci JUNIORRE-UROMAT.V uplynulém funkčním období se podařilozajistit vlastní kancelář na Novotnéholávce, společnost byla také přijata za členaČSVTS. Z tohoto členství vyplývají nejendalší zvýšení vlivu ČSNMT, ale i výhodyekonomické. Stručně byly nastíněnyněkteré problémy související s činnostíCENTRA i Nanosekce. Vysoce byla oceněnaaktivita Klubu ČSNMT při VUT v Brně.V návaznosti pak byly stručně shrnutynejvýznamnější úkoly pro další období.V prvé řadě musí pokračovat úspěšné plněníprojektů V a V, které vytvářejí předpokladypro mezinárodní spolupráci i naplňováníprogramů společnosti. Pro rok2008 se předpokládá podpora nejméněsedmi konferencí, včetně zajištění účastina JUNIOREUROMAT 2008. V této souvislostibylo podtrženo založení ČESTRu,o.p.s., což by mělo umožnit rozšíření aktivitve směru využití Strukturálních fondů,především pro naše kolektivní členy,pro přípravu Technologických platforemapod. Zlepšit se musí prezentace společnostina domovských stránkách, zapojeníčlenů Nanosekce do života ČSNMT i přijímánímladých vědeckých pracovníků.Následovala zpráva hospodáře Ing. L.Krause, která pozitivně hodnotila ekonomickéaktivity a z nich vyplývající velmidobrou hospodářskou situaci ČSNMT.Na závěr jednání bylo přijato usnesení,které je umístěno na domovské stránceČSNMT.Cena ČSNMT 2007Jako každý rok i tentokrát byla běhemjednání GS vyhlášena Cena ČSNMT zarok 2008. Komise pro udělování cenyČSNMT navrhla v letošním roce jen jednohokandidáta, kterého řídící výbor jednomyslněpotvrdil. Prezident společnostitak mohl předat tradiční cenu – broušenýpohár – prof. Ing. Jiřímu Kliberovi, CSc.Údaje o navrhovaném kandidátuProf. Ing. Jiří Kliber, CSc., se narodil30.8.1943 v Ostravě-Vítkovicích. Pracujena Katedře tváření materiálu, fakultametalurgie a materiálového inženýrství,VŠB-TU OstravaVzdělání:Absolvoval hutnickou fakultu VŠB v roce1966, vědeckou hodnost CSc. získalv roce 1980, v roce 1991 obhájil habilitačnípráci a byl jmenován docentema v roce 1997 profesorem.Odborná praxeNastoupil v roce 1966 jako technologna úpravně studené válcovny závodu 2 veVítkovicích. V letech 1970 až 1975 bylsvářečským technologem v kotlárně závodu6 a častým účastníkem montáží kulovýchnádrží v zahraničí. V roce 1975uspěl v konkursu na místo odborného asistentana katedře tváření kovů hutnickéfakulty VŠB a již 33 let je nepřetržitě natéto katedře. Od roku 2000 je vedoucímkatedry tváření materiálu.Zdůvodnění návrhuJe dlouhodobým členem řídicího výboruČeské společnosti pro nové materiálya technologie a předsedou ASM InternationalCzech Chapter. V roce 2008 se dožíváživotního jubilea 65 let. Má zásluhyo zajišťování české účasti na mezinárodníkonferenci mladých odborníků Juniormat.Mnohokrát vedl české delegace natuto akci. Je hlavním zástupcem ČSNMTpři organizaci mezinárodních konferencíMETAL.Za jeho dlouhodobou činnost ve prospěchČSNMT a jako ocenění jeho vědecképráce je navrhován na CenuČSNMT pro rok 2008.Popis jeho vědecké, výzkumné, řídícía jiné činnostiOd roku 1975 se podílí na výuce předmětův oblasti tváření materiálu. 30 letpřednášel obecný předmět pro nespecialistyna fakultě a to Tváření kovů. Pro tentopředmět napsal skripta Základy tvářeníkovů. Mimo to cvičil v dalšíchpředmětech a v poslední době, cca 15 let,postupně přebíral základní teoreticképředměty katedry, a to Teorie tváření kovůa Plasticita (dnes nazvaná Fyzikálníteorie plasticity). Přednáší také Termomechanicképrocesy tváření. Podílel sena dalších skriptech pro cvičení studentů.V přednáškách se snaží o inovaci na základěnových zkušeností, které získáváz článků ve sbornících konferencí v zahraničí,na kterých je osobně účasten.Napsal 6 syllabů pro různé kurzy zvyšováníkvalifikace ve válcovnách a kovárnáchv rámci České republiky. V různýchobdobích byl členem senátu FMMI, je vestátnicové a doktorské komisi, členem vědeckérady FMMI a 3 roky byl členem Radyvysokých škol. Byl členem vědecké radyWydzialu Zarzadzania PolitechnikiCzestochowskiej od 1998 do 2005a přednášející na téže Politechnice (jedenpředmět v jednom semestru).Byl a je školitelem 8 doktorandů, (5ukončilo) a za 33 let působnosti na katedřetváření materiálu vedl 92 diplomovýchprací. Je oponentem řady doktorskýchprací.Jeho specializací je teorie tváření, plasticitaa zpevňování a uzdravování materiálupři plastické deformaci, metalurgická tvařitelnosta vývoj struktury během tváření, řízenétváření a ochlazování, energosilovéparametry deformace, laboratorní plastometrickáa počítačová simulace tvářecíchprocesů. Podařilo se mu získat grant MŠMTa společně na katedře se spolupracovníkyvybudoval počítačovou laboratoř pro simulacitvářecích procesů vybavenou moderními3D programy. Jeho nejužší specializací jeproblematika rekrystalizace a zotavovánímateriálu v průběhu a po plastické deformacia matematické stanovení stupnězměkčení X. Podílel se na řešení řady projektůod grantové agentury přes MŠMT (Infra,..)až k MPO, kde v každém z posledních7 let byl spoluřešitelem několika projektů(Třinec, ArcelorMittal). Publikoval přes 320článků, na 42 mezinárodních konferencíchměl příspěvek ve světovém jazyce.Jako člen výboru ČSNMT má zásluhu naorganizaci a vedení zájezdů doktorandůz ČR na konference FEMS Junioreuromat,které se každé 2 roky pořádají ve Švýcarsku.Podílel se aktivně na organizaci většinykonferencí „Metal“ a na řadě jiných byl ve výborech,vedl sekce apod. Od roku 2004 jespolugarantem této konference. Je členemvýboru konferencí Forming, TherTechForm,v některých letech také Komplastech (Polsko).Má živé kontakty na pracoviště v Polskuod Katowic po Krakow a protože v letech1977-78 byl na roční stáži na Universityof Sheffield stále udržuje s touto universitoukontakt. Rovněž tak má podepsanou spoluprácis Univerzitou v Doněcku na Ukrajině.Je členem redakční rady časopisu Metalurgija-Metallurgy(Chorvatsko).Je členem Vědecké společnosti pronauku o kovech. 3 roky byl členem Radyvysokých škol. Od roku 2002 je členemkomise POK 106 grantové agentury ČRa v letech 2003-2006 byl předsedou této3/2008ip&tt13


komise a členem OK 01. Je členemAIKW (Arbeitsgemeinschaft InternationalerKalibreure und Walzwerksingenieure)a členem International Union of MachineBuilders.METAL 2008Metalurgická sympozia a konference sivydobyla za posledních více než 15 letvýznamné postavení mezi českou a zahraničníodbornou veřejností. Každoročněse na nich v květnu setkávají vědečtía výzkumní pracovníci s pracovníky výrobnípraxe, aby prezentovali své přednášky,sestavili a ukázali poster a následnědiskutovali o perspektivách rozvojevýroby a používání kovů. Tradiční akce,založená v roce 1992 především za účelemprezentace výsledků ocelářskéhoprůmyslu, se postupně vyvíjela a v současnédobě je významně zaměřena takéna moderní materiály a technologie jejichvýroby a zpracování.17. ročník konference METAL 2008 sekonal ve dnech 13. – 15. května 2008. Organizátořikonference Metal našli před šestilety krásné prostředí v Hradci nad Moravicí,kde jsme byli letos opět velmi spokojeni.Naše ankety mezi účastníky na možná jinámísta konání konference byly drtivou většinouzamítnuty a proto i příští konferenceMETAL 2009 bude ve dnech 19. – 21. 5.2009 v Hradci nad Moravicí. Historická budovaČerveného zámku s koncertním sálema čtyřmi výhodně situovanými konferenčnímimístnostmi a dalšími prostorami se staneopět našim útočištěm.Na komplexní přípravě tak náročné akcemezinárodního významu spojily své sílytyto naše a zahraniční subjekty:Tanger, spol. s r.o., Ostrava – hlavní organizátorVŠB – Technická univerzita OstravaČeská společnost pro nové materiálya technologieASM International Czech ChapterČeská hutnická společnostNavíc, a to zdůrazňujeme, vyslovujemepoděkování sponzorům konference, jmenovitěArcelorMittal Ostrava a. s., CARL ZE-ISS, spol. s r.o., COMTES FHT, spol. s r.o.,COMPUREG Plzeň, s. r. o., EVRAZ VÍTKO-VICE STEEL, a. s., Ostrava, KOVOHUTĚROKYCANY, a.s., LAC, s.r.o., MATEX PM,s. r. o., MTH Hrazdil, s.r.o., Ostravský informačníservis, s.r.o., PRESTAR, s.r.o., SVÚMa. s., Praha, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.,TESCAN s. r. o.,V programu plenárního zasedání bylypřipraveny a odezněly 4 přednášky.– VEŘEJNÁ PODPORA VÝZKUMUA VÝVOJE V EU V ČR (Šperlink, K.,President ČSNMT, Česká republika– VÝZKUMNÝ FOND PRO UHLÍ A OCEL(Szturc, P., National expert of theCzech Republic, RFCS, Brussels)– CHARAKTERISTIKA PLATFORMYESTEP VE VAZBĚ NA CELKOVÝVÝVOJ OCELÁŘSKÉHO PRŮMYSLU(Raab, J. & Toman, V., Hutnictví železa,a. s., Česká republika)– EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLAT-FORMA POKROKOVÝCH TECHNIC-KÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ –EUMAT (Černý, I., SVÚM, a. s., Praha,člen EuMaT, Česká republika)Po těchto úvodních přednáškách sevšichni účastníci rozdělili dle svého odbornéhozaměření do pěti symposií, z nichžkaždé se ještě dále členilo na sekce:Symposium A – Pokroková výrobaželeza a oceliBylo předneseno 10 přednášek a 11posterů. Týkaly se technologie výroby železaa oceli (výroba a zpracování tekutéfáze), a další se zabývaly plynulým odlévánímoceli, případně keramických materiálů.Zahraniční osobnost byla jen jedna,ale stála za to – profesor Sohn z Universityof Utah. K jeho příspěvku se také rozpoutalanejvětší diskuse, jím popsanámetoda výroby surového železa je hodněrevoluční. I do sympozia A stále více pronikámodelování.Symposium B – Tváření kovůKromě hodnotných tvářečských příspěvkůdomácích i cizích (10) na různá tématase v tomto podařilo shromáždit články (7) naspolečný jmenovatel „intenzivní plastickádeformace“ – byla uspořádána monotematickásekce na problematiku ECAP a dalšímetody se závěrečnou diskusí o možnostikomercionalizace. Tady se právě ukázal nedostatekúčastníků z praxe; hnací silou těchtomoderních metod jsou převážně univerzitybez zájmu podniků.Symposium C – Výrobky z ocelia jejich vlastnostiV tomto symposiu bylo nejvíce zahraničníchúčastníků jak počtem tak i z 10zemí. Příspěvky byly orientované na různézpůsoby tepelného zpracování (např.optimalizaci kontinuálních žíhacích procesů,popuštění ledeburitické oceli), namateriály vykazující dobrou odolnost protivodíkové křehkosti (pásy jakostníhostupně X52 a X70 s acikulární matricí,francouzský autor se zabýval únavou pásůpro automobily, dále byla věnovánapozornost vlastnostem slitiny TRIPLEX,zlepšení magnetických vlastností ocelípro elektrotechniku a větší skupina příspěvků,zejména českých autorů, byla orientovánana creepové oceli, předevšímP91 a P23. Několik příspěvků bylo zaměřenona mikrostrukturní charakteristiky(ocelová lana, vysokopecní IF oceli a creepovýmateriál P23).Symposium D – Povrchové inženýrstvíVelký zájem, odeznělo 18 přednášek z 9zemí. Úroveň přednášek byla na velmi dobréúrovni s následnou bohatou diskusí. Náplňpřednášek byla z oblasti moderních technologiípovrchových úprav materiálů – PVDa CVD technologie, indentační zkoušky tenkýchvrstev, použití vodního paprsku pro dělenía povrchovou úpravu materiálu, hodnocenídrsnosti povrchu, sklovité smaltovépovlaky, získávání oxidu titaničitého luhovánímilumenitu a další.Symposium E – Neželezné kovya slitinyCelkem 30 přednášek, z toho bylo 12přednášek zahraničních. Byly prezentoványoblasti obecných neželezných kovů(7), problematika lehkých kovů (9), teoretickéotázky krystalizačních procesů (5)a oblast materiálů pro vysokoteplotní aplikace(9). Přednášky měly v převládajícívětšině vysokou odbornou úroveň.V každém symposiu se vyskytly některé(ve sborníku abstraktů a taktéž na přiloženémCD) přednášky, kde z různýchdůvodů autor fyzicky svůj příspěvek nepřednesl.Účastníci se tedy měli možnost seznámitcelkem se 138 přednáškami (mimo přednáškyplenární) a kromě toho bylo přihlášenocelkem 56 posterů. Navíc někteří, zejménazahraniční účastníci, ale letos vezvětšené míře i čeští účastníci, využili nabídnutémožnosti zveřejnit svou práci naCD, aniž se osobně konference zúčastnili –celkem 29. Ze souhrnné statistiky konferencetedy vyplynul tento údaj:Celkový počet účastníků byl 223.Z České republiky se dostavilo 157 účastníků,dále pak ze zahraničí v tomto členění:Slovensko 31, Polsko 1, Rusko 6, Venezuela1, Litva 4, Jižní Korea 1, Indie 1,Rumunsko 5, Německo 1, Belgie 1, Řecko1, Alžír 1, USA 4, Turecko 2, Francie 2a Libye 2. Oproti minulým letům nedošlok poklesu účastníků, naopak se zvedl početzemí na celkem 17. Velmi příjemnýmopticky viditelným překvapením bylo to, žeúčastníci „omládli“, to způsobil nejen tentorok asi menší než obvykle počet doktorandů,ale též další mladší účastníci.Součástí konference byla i výstavka4 firem a to CARL ZEISS, LAC, TESCANa MTH Hrazdil.Hodnotíme-li z vědeckého hlediska, takby se dalo říct, že polovina příspěvků bylaz akademické sféry a druhá z výrobnícha jiných podniků, což je pozitivní jev. Co setýče menšího zájmu o symposia A a B, domnívámese, že je tato skutečnost dánatím, že v daném roce má každá oblast specifickyzaměřenou jednu nebo více konferencína dané téma, což odčerpává potenciálnízájemce. České či na našem územípůsobící firmy z celé problematiky META-Lu si zatím ale bohužel neuvědomují, žeuzavírání se do ulity vlastního podniku vedeke ztrátě konkurenceschopnosti, odbornícinemají představu, co se v těchtoa sousedních podnicích děje, co je přínosnéhona zahraničních příspěvcích a takužitečné informace neproudí tímto směrem.Na druhé straně zostřující se konkurence,zejména v našem regionu, kde 4největší metalurgické podniky patří čtyřemsubjektům, jistě nenahrává velkému zviditelňovánívýsledků. Úroveň většiny přednášeki posterů snese i přísné mezinárodníměřítko a v symposiích probíhala někdyi vášnivá a zasvěcená diskuse.17. jubilejní konference METAL byla významnátaké tím, že se na ní už po třetíudělovala Cena Konference Metalu. Poprvé ceně zakladateli Metalu Ing. TasiluPrnkovi, DrSc., a druhé ceně organizátorovikonference Ing. Jaromíru Kupkovi bylacena za rok 2008 udělena prof. Ing. JiřímuKlibrovi, CSc. za jeho dlouholetépůsobení ve výborech konference, činnostv symposiu B – Tváření kovů i jakojednomu z garantů celé konference.Z hlediska společenského se konferencev samotném Hradci nad Moravicí jižstala tradicí, jak už i na vysoké úrovnitechnické tak společenské; všichni opěthodnotili především klidné zámecké prostředí,zasazené do malebného přírodníhorámce, a vysokou úroveň restauračníchslužeb na příznivé cenové úrovni.Letošní rok nám také výrazně přálo nádhernéslunečné počasí a ve volných chvílíchbylo možno v přilehlém zámeckémparku zahlédnout mnohé účastníky naprocházce.V rámci konference se také druhý denkonaly doprovodné exkurze, které bylyúčastníky hodnoceny pozitivně. Letos bylapro exkurze vybrána místa:– Závody Rieger – Kloss Varhany, Krnov,kde si účastníci mohli podrobně prohlédnoutvýrobní cyklus jednotlivýchvarhanářských výrobků.14 ip&tt 3/2008


– Arboretum Nový Dvůr, které díky příznivémupočasí a roční době vytvořilo oázuklidu.– Zámek v Hradci nad Moravicí, kde bylotevřen nový 2. okruh prohlídky.Konference byla hodnocena po všechstránkách jako zdařilá.Z kritického hodnocení vyplynuly tytozávěry:– málo účinná propagace v tuzemskýcha zahraničních odborných časopisech,– připravit a zařadit do sympozií význačné„zvané“ přednášky,– zvážit užší spolupráci s Hutnickými listy,S přihlédnutím k příznivým ohlasům, kteréprůběh konference METAL 2008 zanechalv jejích účastnících, rozhodl se přípravnývýbor uspořádat 18. ročník rovněžv zámeckém prostředí Hradce nad Moravicí,a to v termínu: 19. – 21. května 2009.Zpracovali: prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.a prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., VŠB-TU Ostrava (kráceno)Přínos metalografie pro řešenívýrobních problémůPodobně jako v uplynulýchletech byly organizátorykonference ČVUT v Praze,Fakulta strojní; ŠKODAVÝZKUM s.r.o., Plzeň; Českáspolečnost pro nové materiálya technologie a Inženýrskáakademie ČR. Konference,v pořadí 11., „Přínos metalografie...“ sekoná s tříletou periodou, neboť na základědohody se slovenskými partnery se tatoakce střídá v ročních intervalech s konferencemi„Metallography“ a „Fraktografia“pořádanými na Slovensku. Zatímco „Metallography“je mezinárodní a je spíše zaměřenana teoretické problémy a „Fraktografia“je věnována porušování materiálua jeho projevům na lomových plochách,představuje konference „Přínos metalografie…“setkání českých a slovenskýchmetalografů a zabývá se, jak už název napovídá,řešením praktických výrobnícha provozních problémů. Ústředním tématembylo uplatnění moderních technika metodik výzkumu struktury materiálů přiřešení příčin výrobních a provozních vada havárií strojních dílů a konstrukcí.I když se tato konference tradičně konávalav západočeských lázních, letošníse uskutečnila již potřetí v severních Čecháchv překrásném lázeňském městečkuLázně Libverda vklíněném mezi hřbetyJizerských hor. Na konferenci, kteráproběhla 17. – 19. června 2008 v LázníchLibverda/Hejnicích, se sešlo 98pracovníků z většiny významných institucízabývajících se metalografií či spíšednes již výstižněji řečeno materiálografiív České i Slovenské republice. Organizátorůmletošního ročníku způsobila těsněpřed zahájením konference problémy nečekanázměna v přístupu Lázní Libverdaa.s. Pro jejich neúměrné finanční i organizačnípodmínky nemohla odborná částkonference proběhnout v sále lázeňskéhodomu Ostrava. Naštěstí bylo díkyvstřícnému přístupu Městského úřadu zajištěnonáhradní místo pro přednášky, a tov městském kinosále v Hejnicích. Totomísto se však nakonec ukázalo z hlediskatechnického zabezpečení přednášekjako vhodnější než původně plánované.Vyhovovalo jistě i vystavovatelům z řad firemzabývajících se prodejem i výroboupřístrojů a potřeb pro světelnou i elektronovoumetalografii (těch bylo osm), neboťmohli být po celou dobu konferencev bezprostředním kontaktu s účastníky.Takže situaci jen mírně komplikovala potřebapřesunů mezi Lázněmi Libverdaa Hejnicemi.Na konferenci bylo prezentováno 64přednášek (ze 66 přihlášených) a 12posterů. První den konference proběhlybloky přednášek věnované obecnýmtématům, únavě materiálu, expertizníčinnosti a provozním problémům. Druhýden byl věnován výrobě a mikrostruktuřeocelí a firemním přednáškám. Třetíden byl věnován svařování a neželeznýmkovům. Odborný program konferencelze hodnotit jako velmi dobrý – taktoho ostatně klasifikovala převážná částúčastníků a svědčil o tom i zaplněnýpřednáškový sál, přestože po celou dobutrvání konference bylo nádherné letnípočasí lákající spíše k vycházkám dookolní přírody.Velmi kladně lze ocenit i vysokou účastmladých výzkumníků. K tomu jistě přispěloi nízké vložné na konferenci; vždyť 2900 Kč (2 600 Kč pro přednášející a členypořádajících organizací) resp. 1 800 Kčpro doktorandy jsou částky pro akci takovéhorozsahu dnes jen málo vídané. Snahouorganizátorů bylo totiž udržet nákladya tím i cenu pro účastníky na co nejnižšíúrovni. K tomu vedle nasazení pořadatelůpřispěl i vstřícný přístup Městského úřaduv Hejnicích.Účastníci konference se mohli vedlepřednášek pobavit a zatancovat na společnémvečeru či podniknout společnývýlet na zámek ve Frýdlantu. Všechny tytoakce stejně jako večerní posezení posloužilyk navázání nových kontaktů mezičleny „metalografické komunity“ a jejichdalšímu utužení. Závěrem tak lze konstatovat,že odborný i společenský průběh11. konference „Přínos metalografii prořešení výrobních problémů“ byl úspěšnýa řada účastníků se již těší na konferencipříští.Odborné akce ve druhé polovině2008Akce:Zájezd doktorandů naJuniorEuromat 2008Termín: 14.–18. 7. 2008Místo:LausanneOdborný garant: Ing. Ondřej ManKontakty:http://csnmt.fme.vutbr.cz/junioreuromat/,www.junior-euromat.fems.org).Akce:17. celoevropskákonference Europenconference on fractureTermín: 2.–5. 9. 2008Místo:BrnoOdborný garant: Prof. Ing. Pavel Šandera,CSc.Kontakty: http://ecf17.fme.vutbr.cz/Akce:15. mezinárodníkonference FORMING2008Termín: 10.–13. 9. 2008Místo:BrnoOdborný garant: Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Kontakty:http://fmmi10.vsb.cz/forming2008/Akce:3. konferenceZvyšování životnostikomponentenergetickýchzařízenív elektrárnáchTermín: 21.–.23. 10. 2008Místo:SrníOdborný garant: Ing. Václav Liška, CSc.Kontakty: Jana Miksanová,e-mail: jana.miksanová@skodavyzkum.czAkce:22. dny tepelnéhozpracováníTermín: 25. 11.–27. 11. 2008Místo:BrnoOdborný garant: Ing. Pavel Stolař, CSc.Kontakty: http://www.asociacetz.cz/K. Š.âESK¯ SVAZ STAVEBNÍCH INÎEN¯RÒInženýrský denUplatnění českých stavebníchinženýrů v Evropské unii.Představenstvo České komory autorizovanýchinženýrů a techniků a prezidiumČeského svazu stavebních inženýrů rozhodloo náplni Inženýrského dne 13. 11.2008 tak, aby již tradičně byla aktuální.Z pozice místopředsedy ČKAIT pro zahraničía viceprezidenta ČSSI pro stejnouoblast činnosti si Vás dovoluji krátce informovato příspěvcích, které budouv rámci Inženýrského dne předneseny.Přednášející byli vybráni především zesousedních zemí neboť lze očekávat z našehopohledu největší mobilitu právě mezi Českourepublikou a jejími sousedními státy.Proto bylo jednáno s nově zvolenýmprezidentem Bundesingenieurkammer(Německé spolkové inženýrské komory),Dr.-Ing. Jens Karstedtem jako představitelemnejvětšího sousedního státu. Přislíbilosobní vystoupení s příspěvkem týkajícímse daného tématu. Toto vystoupeníbude velmi pravděpodobně doplněno vystoupenímzástupce Bavorské inženýrskékomory – Stavba.Další jednání proběhlo s Dipl.-Ing.Sepp Roblem, zástupcem Rakouskéhospolkového svazu architektů a inženýrů3/2008ip&tt15


konzultantů, který na Inženýrském dnurovněž osobně vystoupí.Oba tyto státy bohužel zvažují (dle informacív českých mediích) prodlouženíochranné lhůty ze 7 let o další 2 roky.Z české strany přednese příspěvekMgr. Zuzana Šonková z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy, odboru prozáležitosti Evropské unie.Původně předpokládané oficiální vystoupeníPolské inženýrské komory bude nahrazenoneoficiálním příspěvkem jedné s vojvodskýchkomor v diskusi. Polští politici řešíotázku další budoucnosti komor či eventuálnípřevedení pravomocí na stát.Se Slovenskem spolupráce pokračujei přes zrušení dvojstranné dohodyo uznávání autorizací nadstandardně. Toje důvod, proč nezařazujeme do programuInženýrského dne vystoupení Slovenskékomory stavebních inženýrů – SKSI.Inženýrský den se bude konat v renovovanémPaláci šlechtičen na Pražskémhradě.Ing. Jiří Plíčka, CSc.místopředseda ČKAITviceprezident ČSSIDen koordinátoraDne 26.6.2008 se konal v posluchárněC 219 Stavební fakulty ČVUT historickyprvní Den koordinátora bezpečnostia ochrany zdraví při práci na staveništiv České republice. Svolala jej Česká společnoststavebních koordinátorů ve spoluprácis Ministerstvem práce a sociálníchvěcí, odborem bezpečnosti práce a Fakultoustavební ČVUT, katedrou technologiestaveb. Poučeni zkušenostmi z praxe zejménaněmeckých a rakouských kolegův pořádání koordinátorských dnů, fór, setkánía výměn zkušeností jsme jako nevládnínezisková profesní organizace využilipoznatků v organizaci tohoto druhu setkáníku prospěchu odborně způsobilých koordinátorů,kterých prošlo naším vzdělávacímprogramem a získalo osvědčenío ověření odborné způsobilosti k datu konáníDne koordinátora zhruba 400, působícíchjiž na stavebním trhu. A že je o čemmluvit a diskutovat, že je třeba žádat pomoca podporu státních orgánů, stavebníchúřadů, inspekce práce i profesních Svazůa Komor, o tom svědčil celý průběh i výsledkyDne koordinátora.Program uvedl a jednání řídil místopředsedaspolečnosti Ing. Vladimír Havlena.V úvodu zdůraznil, že přítomní budouvděčni za jakékoliv pozitivníi negativní a kritické poznatky tak, aby sekolegium koordinátorů mohlo poradit, jakefektivně a účelně „dětské nemoci“ v působnostikoordinátorů řešit a jak pomáhatradou i pomocí konkrétním praktikujícímkoordinátorům. Sám při zahájení uvedlněkolik konkrétních příkladů ze stavebnípraxe jako podnět pro diskusi.První vystoupení měla zástupkyně Ministerstvapráce a sociálních věcí paní DanielaKubíčková na téma hodnocení implementovanésměrnice Rady 92/57/EHSv naší republice, k čemuž uvedla řadu zjištěnýchfaktů a okolností, které budou obsahemhodnotící zprávy EU, zejména : zadavatelé staveb (investoři) se snažízprostit se odpovědnosti za bezpečnostpráce na „své“ stavbě a v mnohapřípadech pro ně jakákoliv činnostv této oblasti končí podpisem smlouvys vyšším dodavatelem, zhotovitelé staveb dostávají pro realizačnífázi stavby špatný a nedokonalýPlán BOZP, zejména v části časovýchharmonogramů, spolupráce koordinátorů BOZP připráci na staveništi a bezpečnostníchtechniků a bezpečnostních manažerůje nedokonalá a v mnohých případechšpatná, úloha projektantů v procesu koordinacebezpečné práce a spolupráce s koordinátorynebyla správně pochopenaa při zpracování Plánu BOZP akceptována, zcela se zapomíná na skutečnost, žekoordinátoři by měli zpracovávat i materiálpro pozdější bezpečný provozstavby a stavební údržbu objektů, není žádná vazba Oznámení o zahájeníprací pro Inspekci práce a stavebnímpovolením vydávaným stavebnímúřadem.Ve vystoupení předsedy společnostiDr.Ing. Vladimíra Sklenáře, CSc. odeznělosystematické hodnocení (evaluace)za účelem zjistit míru dosažitelnosti stanovenýchcílů a tzv. benchmarking, což jeporovnání procesů, postupů, činnostía výsledků s dobrými praxemi, a to zejménav těchto bodech : koordinátoři v ČR dosud nedosáhli tohopostavení a autority jako ve vyspělýchzemích Evropské unie, stále chybívýraznější vliv na dění v oboru, stanoviska a názory společnosti nejsoubohužel až tak rozhodující prodalší vývoj, přestože publikujeme,vzděláváme a přezkušujeme koordinátory– mnohdy chybí pomoc, podporaa spolupráce se státními orgány, v kolektivu koordinátorů nelze připustitsamorostlý a neadekvátní výklad teorievstupů a výstupů jejich činnosti,jedná se o lidské zdraví a životy, mnozí koordinátoři jsou stále máloefektivní, přestože u zkoušek odbornézpůsobilosti u naší akreditované organizacevykazují vůli k nezávislosti, objektivitěi výkonu, je málo koordinátorů zaměřených nacíl – koordinaci bezpečné práce, koordinátořineeliminují nadbytečné činnostia mnohdy vykonávají práci za jiné,za což mohou být i postiženi, slabá místa jsou ve stavební kvalifikacipřesto, že koordinátoři působí nastavbě a staveništi a musí o prostředíznát maximum, vliv koordinátorů na účastníky výstavbyv trojúhelníku investor – projektant– zhotovitel je nedostatečný, osvětapotřebná, pochopení smyslu a účeluzákonné úpravy je třeba stále vysvětlovat,posílit vzdělávací systém a důsledněanalyzovat příčiny negativníchskutečností vč. povýšenosti, uvádětdobré příklady – uvedeny dvě odbornéexkurze na významné stavby vč. zajištěnía vyvěšení Plánu BOZP, diskuses praktikujícími koordinátory, s projektanty,investory i zhotoviteli staveb, za prioritu je třeba považovat posílenípřirozené autority koordinátora jakotvůrčího technického pracovníka vestavebnictví výchovou a vzdělávánímkvalifikovaných a komunikativních koordinátorůpro trh, společnost musí pomáhat, spolupracovata vyvíjet tlak na státní, veřejnéa další orgány činné ve výstavbě vč.Svazů a Komor a to především přenoseminformací o dobré praxi, aktualizacímetodiky činnosti koordinátorů,pořádáním workshopů, stanovením reprezentativníchukazatelů (monitoringem)a studiem kauzálních souvislostí(judikatury) ve věci.V závěru svého vystoupení Dr.Ing.Sklenář seznámil plénum s výsledky generálníhoshromáždění ISHCCO (Mezinárodníasociace koordinátorů) v Bordeaux,kde byla Česká společnoststavebních koordinátorů jako národní reprezentantpřijata za člena ISHCCO a generálníshromáždění vyjádřilo přání a iniciativuuskutečnit příští generálníshromáždění ISHCCO v Praze ve dnech24. – 25. 4. 2009; dále informoval, že získalpověření generálního shromážděnía prezidenta ISHCCO Ing. Van de Lierake kontaktu s koordinátorskými organizacemiv Polsku, Maďarsku a Litvě. Svědčíto m.j. o tom, že chceme mluvit evropskya jazykem koordinátorů o věcech, kterýmrozumějí a o kterých chtějí ve svých zemíchspolurozhodovat. A těch je dost.Vedoucí odboru inspekce Státního úřaduinspekce práce, Oblastního inspektorátupráce pro Středočeský kraj pan Ing.Jiří Zobač navázal na před ním vyslovenémyšlenky a názory a zdůraznil objektivnínutnost spolupráce a výměny poznatkůa zkušeností mezi všemiúčastníky výstavby, zejména mezi koordinátorya inspektory, přičemž uvítal návrhna uspořádání panelové diskuse u kulatéhostolu. Uvedl, že pokud se týká podáváníOznámení o zahájení prací (jak ukládázákona), pak v roce 2007 bylodoručeno celkem 69 Oznámení, z toho 45zadavateli staveb, 10 zhotoviteli staveb,10 právnickými osobami, 2 projektantya 2 inženýrskými organizacemi). V tomtoroce bylo podáno dosud 50 Oznámení,z toho již 39 zadavateli staveb, 1 zhotovitelem,5 koordinátorem, a 5 poradenskýmifirmami. V 7 případech však zhotovitelzastupoval zadavatele. Dále se zabývalstatistikou úrazovosti a zdůraznil zejménapříčiny smrtelných úrazů pádem z výškya skutečnost že v r. 2007 z 9 smrtelnýchúrazů ve Středočeském kraji byloprávě 5 pásem z výšky. Uvedl i příkladsoudního projednávání případu pádu jeřábu(4 smrtelné úrazy) a povolání k odpovědnostiprojektanta – statika.Vedoucí katedry technologie stavebDoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. doplnildalší konkrétní příklady práce koordinátorůze své firemní praxe, přičemž zdůraznilzejména kvalifikační stránku odbornéprůpravy koordinátora. V návaznosti na toseznámil plénum s koncepcí studijníchprogramů na Stavební fakultě ČVUT a katedřetechnologie staveb s důrazem naproblematiku bezpečné práce a promítlpřítomným potřebné schémata studijníchprogramů bakalářského a magisterskéhostudia.Člen výboru společnosti Ing. JosefŠtoudek se ve svém vystoupení věnovaloceňování práce koordinátorů – honorářům.Aniž by chtěl uvádět nějaké standardyvýkonů koordinátora, musel dle svéhovyjádření zmínit některé nedobré až kriticképříklady, se kterými se v praxi setkal.Především jde o tu skutečnost, že zejménaorgány veřejné správy, ale i jinéorganizace, dávají při výběrových řízeníchna koordinátora předost nejnižší ceněa vůbec nezkoumají, co je povinnostíkoordinátora zpracovat, předat, analyzovata aktualizovat na konkrétní stavbě. Ve16 ip&tt 3/2008


zmíněném případě vycházela m.j. hodinovásazba za zpracování Plánu BOZPkoordinátorem na 50,- Kč/hodinu. Za totocenu není možné předat kvalitní práci.V řadě případů investoři nechtějí uznatkomplexnost koordinační práce koordinátoraa považují jej za horšího bezpečnostníhotechnika, za něj nesou „jakousi“odpovědnost. V řadě případů je nutno investorůmvysvětlovat, že pokud nemajíprostředky na koordinátora v „plánu“, pakvůbec neokrádají jiné účastníky stavebníhoprocesu, ale nezaregistrovali účinnostzákona od 1.1.2007. Ing. Štoudek dáleuvedl příklady větších investičního zakázek,na které zpracovává Plán BOZPa zdůraznil, že proběhlá elektronická diskuseo honorářích koordinátorů by mělavést k tomu, že ve smlouvě bude hodnocenapráce koordinátora jako kvalifikovanáa vysoce kvalifikovaná.Následná panelová diskuse se odehrálave věcné a pracovní atmosféře na základěpísemně podávaných dotazů, podnětůa, připomínek. Většina diskutujícíchpožadovala metodickou precizaci podnětůk činnosti koordinátora v přípravnéa realizační fázi výstavby a důslednějšíspolupráci při prosazování zákona č.309/2006 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.(nového stavebního zákona.Den koordinátora uzavřel stručnou bilancíprůběhu obsahu místopředsedaČSSK Ing. Vladimír Havlena. Poděkovalpřednášejícím i účastníkům za profesionálnípřístup, zmínil nutnost řadu podnětůna úrovní ČSSK dopracovat a zveřejnita vyjádřil přesvědčení, že první Den koordinátorapřispěl k založení dohodovétradice výměny zkušeností a dobrých příkladůz konkrétní stavební praxe.Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc.ASOCIACE V¯ZKUMN¯CH ORGANIZACÍZE ŽIVOTA AVONejvětší objem prací byl v období odposlední zveřejněné informace v této rubricevěnován zajištění valného shromážděníAsociace výzkumných organizacía splnění úkolů z jeho usnesení. Informaceo průběhu a závěrech tohoto shromážděnía Programové prohlášení AVObyly zveřejněny v minulém čísle.Přehled vybraných aktivit AVO:– Výsledky projektu OKO AVO prezentovalaAsociace na řadě českých i zahraničníchkonferencí, výstav a veletrhů. V prvéřadě to byla každoroční konference Kotle,energetická zařízení a kogenerace2008 v Brně, na jejímž pořádání se Asociacepodílí. Zástupci AVO také vystupovalise svými příspěvky na dalších konferencích(např. na mezinárodní konferenciCOMADEM 2008 – 21st InternationalCongress and Exhibition Condition Monitoringand Diagnostic Engineering Managementv Praze) a seminářích pořádanýchjinými organizacemi. Zástupci AVOse aktivně účastnili rovněž XII. konferenceVýzkumného ústavu stavebních hmot„Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky“v Telči.– V rámci řešení projektu OKO AVOuspořádala Asociace jako každoročněřadu seminářů o možnostech a problémechfinancování výzkumu a vývoje,které byly věnovány kromě obecnýchinformací o možnostech financovánívýzkumu a vývoje i vybraným aktuálnímtématům, především Reformě systémuvýzkumu, vývoje a inovací v ČR a připravovanénovelizaci zák. č. 130/2002Sb. Semináře byly organizovány jakpřímo na pracovištích firem, které o něprojevily zájem (AVO nabízí tuto službustále zdarma), tak formou volně přístupnýchspecializovaných seminářů.– AVO v konsorciu s Asistenčním centrem,a.s. Most a Výzkumným ústavem anorganickéchemie, a.s. Ústí nad Labem ukončilapráce na projektu Adaptabilita a posíleníkonkurenceschopnostichemického průmyslu ČR, jehož řešitelemje Svaz chemického průmyslu(SCHP). Jednalo se především o: přípravu a realizaci specializovanýchvzdělávacích modulů a vzdělávacíchmateriálů k problematice výzkumua vývoje, inovací a projektového řízenívčetně studijních materiálů; individuální specializované školenízástupců zaměstnavatelů (řídícíchpracovníků) k problematice výzkumua vývoje, inovací a projektového řízení; odborné školení zaměstnanců k problematicevýzkumu a vývoje, inovacía projektového řízení.V rámci tohoto projektu bylo proškolenocelkem 91 účastníků – zaměstnancůz 57 firem (44 MSP a 13 velkých podniků).Školení obsahovalo celkem 9 kurzůa proběhlo se zřetelem k potřebámjednotlivých krajů v Ústeckém, Moravskoslezském,Jihomoravském, Pardubickém,Olomouckém, Libereckém, Plzeňskémkraji a dvakrát v Praze(školení pro oblast Středočeského kraje;celorepublikové školení). Realizacekaždého kurzu trvala celkem 120 hodin(80 vyučovacích hodin + 40 hodin prácena případové studii, konzultaces lektory a korektury) a obsahovala 7modulů (1. Úvod. 2. Výzkum a vývoj. 3.Národní programy podpory VaV. 4: Inovace.5 Podpora VaVaI ze SF EU. 6.Projektové řízení. 7. Ochrana výsledkůVaV. Vyhodnocení). Následné individuálníškolení pro zaměstnavatele seuskutečnilo přímo na jejich pracovištícha bylo proškoleno celkem 42 účastníkůz TOP managementu z 16 firem (13MSP a 3 velkých podniků).Přestože projekt skončil, je AVO připravenaposkytnout zájemcům obdobnéškolení zdarma i nadále.– Pokračovalo řešení projektu NPV II Výzkuma verifikace účinnosti moderníchmetod prezentace a popularizacevýsledků VaV. Byly sestavenyprezentační „balíčky“ vzorových demonstračníchsnímků (videopořadůa audiovizuálních sekvencí) odpovídajícíchkonkrétním potřebám uživatelůa v Praze byla uskutečněna skupinovádiskuse k těmto videoprezentacím, přiníž bylo testováno a analyzováno jejichvnímání a akceptace příslušnými cílovýmiskupinami.– AVO se stala spolupříjemcem v projektuPIDEA+ v programu EUREKA (hlavnímřešitelem je BIC Ostrava). Projektmá především zajistit nové projekty doklastrového projektu EURIPIDES, kterýje zaměřen na podporu rozvoje inteligentníchsystémů a navazujících technologiís širokým uplatněním na trhu.Podporuje vývoj nových produktů založenýchna miniaturizaci, autonomii,spolehlivosti, vysoké rychlosti při nízkéenergetické náročnosti, využití mikrotechnologiía nanotechnologií. V rámcitéto aktivity zástupci AVO jednali v kancelářiEURIPIDES v Paříži a kancelářiEUREKA v Bruselu o konkrétním řešeníprojektu.– Asociace aktivně spolupracovala připřípravě a zajištění Czech-Japan Scienceand Technology Days, které seuskutečnily ve dnech 13.-15. května2008 v Praze (Černínský palác). Předpokládáse další spolupráce s agenturouCZECHINVEST na obdobných akcích.– Jako každoročně připravuje AVO spoluse SP ČR a IA ČR v rámci MSV 2008v Brně Konzultační den k problematicevýzkumu, vývoje a inovací, na kterýopět naváže seminář Mezinárodníspolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích,pořádaný v Business Centrevýstaviště Brno.– Výkonný předseda jako člen Rady EU-REKA byl Radou (a také předsednictvemAVO) pověřen jednáním o řaděproblematických ustanovení ve smlouváchuzavřených MŠMT na řešení projektůna podporu účasti českých subjektův mezinárodních programechv letech 2002-2007. Z několika vesmlouvách nejasně použitých formulacíse jeví jako nejspornější ustanovenítýkající se překročení 20 % z poskytnutédotace pro úhradu plnění dodavatelů.Po dlouhých a složitých jednáníchs právním odborem MŠMT se zdálo, žeje již nalezeno rozumné řešení tohotoproblému. V důsledku personálníchzměn MŠMT však jednání ukončilo.V současné době se jednání o tomtoproblému obnovuje na úrovni vedeníodboru mezinárodní spolupráce.– Hlavní běžnou činností AVO byla jakoobvykle poradenská činnost týkající seprojektů výzkumu a vývoje a při vyhlašovánídalších programů podpory výzkumua vývoje. Konkrétní dotazy se týkalynovelizace nař. č. 461/2002 Sb.kde nově definované „bonusy“ skýtajířadu nových možností ke zvýšení míryveřejné podpory. Taktéž zaujala novelizacenař. č. 462/2002 Sb., která umožňuje„dofinancování“ projektů z EU (viz„Pravidla pro poskytování institucionálnípodpory na podporu účasti v projektechmezinárodní spolupráce ve výzkumua vývoji“ vydaná MŠMT). Dotazysměřovaly také ke vracení DPH zaplacenéhov souvislosti s poskytnutím prostředkůze zdrojů Evropské unie na3/2008ip&tt17


podporu projektů výzkumu a vývoje.Značná část dotazů souvisela s probíhajícíReformou systému výzkumu, vývojea inovací v ČR, s novelizací zák. č.130/2002 Sb. a s uplatněním zásad„Rámce Společenství pro státní podporuVaVaI“ v české praxi. „Evergreenem“bylo časové hledisko při užití státníchdotací dle vyhl. č. 551/2004 Sb. Uvedenouporadenskou činnost poskytovalyi regionální pobočky AVO v Brně a Ostravě.– V souvislosti s výše uvedenými připravovanýmizměnami české legislativyse zástupci AVO zúčastnili řady jednání.Především to byl „kulatý stůl“ na téma„Rámec Společenství pro státnípodporu VaVaI v podmínkách ČR“ pořádanýAV ČR v prostorách Konferenčníhocentra AV ČR zámku v Liblicícha dvoudenní jednání k přípravě novelyzákona o podpoře výzkumu a vývojepořádané RVV tamtéž. Výkonný předsedaAVO je také předsedou komisepro posuzování výzkumných záměrů.Vzhledem k probíhající Reformě systémuvýzkumu, vývoje a inovací v ČR bylov případě několika výzkumných záměrůumožněno požádato prodloužení jejich řešení do r. 2010.V tomto roce budou pak již všechny výzkumnézáměry ukončeny a příslušnáinstitucionální podpora bude poskytovánapodle nových pravidel.– Zástupci AVO pokračovali ve svých činnostechnejen v pracovní skupiněMŠMT pro využívání evropského fonduregionálního rozvoje v programovacímobdobí 2007 – 2013 a v monitorovacímvýboru operačního programu Výzkuma vývoj pro inovace, ale i v pracovníchskupinách vytvořených pro jeho realizaci.(„Strategie“,„Financování a metodika“a „Velké projekty“). Zástupce AVObyl členem komise pro hodnocení vztahuvelkých projektů k aplikační sféře.– Zástupci AVO spolupracovali na tvorběa implementaci řady dokumentů z oblastivýzkumu a vývoje. Velmi aktivněse podíleli na přípravě dokumentu Bílákniha výzkumu, vývoje a inovacív České republice připravovanémTechnologickýcm centrem AV ČR. Dálese připomínkoval a upravoval dokumentMetodika hodnocení výzkumua vývoje a jejich výsledků.– Pokračovala úzká spolupráce s Radoupro výzkum a vývoj zajišťovaná předevšímprostřednictvím jejích členů – zástupcůAVO. Kromě aktivit RVV uvedenýchv jiných bodech se AVO účastníi aktualizace DZSV.– Zástupci AVO jako členové Rady EU-REKA zajišťovali hodnocení projektůprogramu EUREKA a přípravu vyhlášeníveřejné soutěže. Aktivně se také podílelina rozběhu programu Eurostars.Nezanedbatelná byla aktivní činnostzástupců AVO v komisích jednotlivýchprogramů podpory výzkumu a vývojena MŠMT, MPO, MO, AV ČR a u dalšíchposkytovatelů.– AVO pokračovala ve spolupráci s Ministerstvemvnitra při realizaci programuvýzkumu a vývoje na období 2006 –2010 Bezpečnostní výzkum. Její zástupcese zúčastnil dalšího pracovníhosemináře na toto téma a stal se členemhodnotící komise oponentního řízeníjednoho projektu MV ČR.– Opět se rozvinula spolupráce s Inženýrskouakademií ČR na projektu Konzultačnístředisko pro podporu využitípoznatků výzkumu v mezinárodníspolupráci (v r.2007 utlumeném pronedostatek prostředků). Všechny informaceo projektu jsou k dispozici na .– Jedním z výsledků spolupráce s IA ČRje členství AVO v nově založené asociaciAKTOP „Association of KnowledgeTransfer Offices and Professionals,o.s.“ v níž se sdružují fyzické a právnickéosoby činné a zainteresované ve vyhledávání,ochraně a komercializacinových výzkumných poznatků, na transferutechnologií, inovacích a profesíchs takovými činnostmi souvisejících.– AVO spolupracuje dále jako člen konsorciana přípravě Středočeskéhocentra rostlinných biotechnologií(v rámci OP VaVpI). Součástí této aktivityje i příprava založení technologicképlatformy rostlinných biotechnologií„Rostliny pro budoucnost“.– Pokračovala spolupráce se Svazemprůmyslu a dopravy ČR v Komisi výzkumua vývoje SP ČR.– Spolupráce s AIP ČR na Technologickémprofilu ČR (AVO je jedním z garantů),přípravě INOVACE 2008, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR (AVO jetradičním vystavovatelem, zabezpečujekonzultační služby v oblasti VaV)a dalších akcích.– AVO již od r. 2006 shromažďuje seznamexpertů AVO ochotných pracovatjako oponenti (např. v hodnotícíchkomisích programů podpory výzkumua vývoje). V současné době probíhá aktualizacetohoto seznamu, který budeopět předán všem větším poskytovatelůmveřejné podpory.– Byla zahájena kompletní aktualizaceanglické verze katalogu českýchsubjektů aplikovaného výzkumua vývoje. Reprezentační katalog je poskytovánv barevné „papírové“ forměpředevším zahraničním účastníkůmmezinárodních akcí.– V časopise Technický týdeník vyšelrozhovor s presidentem AVO a s výkonnýmpředsedou AVO s názvem„I věda se dnes musí nabízet a prodávat“.– Na základě usnesení valného shromážděníAVO rozeslal sekretariát AVO členůmAVO „Dohody o úhradě členskýchpříspěvků a služeb poskytovanýchAVO" dle aktualizovaného ceníku.S potěšením lze konstatovat, že členovéAVO berou své povinnosti vyplývajícíze členství velmi odpovědně a praktickyvšichni uhradili své platebnízávazky v době splatnosti.– Sekretariát AVO rozesílal průběžněvšem členům AVO zajímavé zprávyz oblasti výzkumu a vývoje: upozorněnína termíny vyhlašování veřejných soutěžína programy výzkumu a vývojes informacemi k vyplňování příslušnýchžádostí, odpovědi na nejčastější dotazyz oblasti výzkumu a vývoje, pozvánkyna zajímavé semináře a konference,aktuální informace z EU, upozornění nanové legislativní dokumenty a další informace.– Obecně prospěšná společnost „Aktivitypro výzkumné organizace, o.p.s.“, kterouzaložila Asociace výzkumných organizací,vzhledem k velkému časovémuvytížení svých spolupracovníkůzejména v souvislosti s tvorbou novélegislativy, dočasně utlumila svou činnost.Zasedání předsednictva AVOPředsednictvo Asociace zasedalo:13. 3. 2008 ve Výzkumném ústavubramborářském Havlíčkův Brod, s.r.o.,24. 4. 2008 v ÚJV Řež, a.s., bezprostředněpo valném shromáždění AVOHlavní témata jednání (kromě již výšeuvedených):– příprava valného shromáždění AVO– hospodaření Asociace v r. 2007.– možná dotační podpora mezinárodnímakcím (výstavám, konferencím apod.)pořádaným členy AVO v ČR– vyhlášení programů MŠMT– činnost společnosti Aktivity pro výzkumnéorganizace, o.p.s– umožnění daňové odčitatelnosti i u nakupovanéhovýzkumu (rozšíření §34zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů)– soutěž Manažer roku– možnost uspořádání mezinárodní konferenceAVO v 1. pololetí 2009– zajištění cílových skupin posuzovatelůscénářů videoprezentací pro projekt„Výzkum a verifikace účinnosti moderníchmetod prezentace a popularizacevýsledků VaV“– partnerství AVO v projektech „Centruminovací a mobility“ (IA ČR) a „Výkon“(v rámci OPPI – připravuje TC AV ČR)– „Zelená kniha“ o stavu českého VaVaI(vydalo TC AV ČR).přijetí nových členů AVO.Kontakt:Asociace výzkumných organizací,Novodvorská 994, 142 21 Praha 4tel/fax: 241 493 138, tel. 239 041 998.www: http://www.avo.cz,e-mail: avo@avo.czNaši členové – VIDIA spol. s r.o.VIDIA spol. s r.o. se zabývá výzkumem,vývojem a výrobou diagnostik pro humánnímedicínu a životní prostředí. Společnostbyla založena v roce 1991 skupinoupracovníků Sevac a.s. (dříve Ústavsér a očkovacích látek) v čele s RNDr. JaroslavemRoubalem, CSc. se záměremkomercializovat své dlouholeté vědecképoznatky a výsledky v diferenciální diagnosticeherpetických virů. Společnostbyla od svého vzniku vnímána jako výrobně– výzkumná. Její veškerý sortimentv počátečních letech pocházel z vlastníhovývoje financovaného výhradně z vlastníčinnosti firmy, což omezovalo jeho intenzitua možnosti. Od roku 2000 se VIDIAspol. s r.o. začala proto intenzivněji zapojovatdo programů podpory výzkumua vývoje z veřejných prostředků. V průběhudalších let byla vyvinuta a zavedenado výroby řada nových testů i v jinýchoborech medicíny, např. pro diagnostikuautoimunitních onemocnění, neuroinfekcí,pro diagnostiku markerů souvisejícíchse znečištěním životního prostředí a dalších.Diagnostika herpetických virů všakzůstává nadále hlavním nosným pilířemspolečnosti.K historii společnostiVIDIA spol. s r.o. byla založena11.11.1991 v Říčanech. Jako výrobce diagnostickýchsouprav pro medicínu bylaregistrována Ministerstvem zdravotnictvíČR a později i Státním ústavem pro kontroluléčiv jako výrobce pracující podle18 ip&tt 3/2008


pravidel Správné výrobní praxe. Vlastnívýzkum a vývoj byl prováděn souběžněs výrobou i obchodní činností společnosti,vycházel z aktivit jednotlivých pracovníkůa využíval jejich letitých zkušenostív oboru. Na skutečnost, že se zároveň vyvíjeli trh spotřebitelský (diagnostické laboratoře)pak reagovala VIDIA spol. s r.o.v roce 1995, kdy spolu se společností Exbios.r.o. (nyní Exbio a.s.) založila a uvedlado provozu nestátní zdravotnickou laboratořVIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o.zaměřenou právě na diagnostiku virologickou,resp. serologickou.Od roku 1996 byli do společnosti přijímániprvní samostatní výzkumní pracovnícia v roce 1998 v ní začalo oficiálněfungovat oddělení výzkumu. Přelomovýmobdobím v historii firmy se stal rok 2000,kdy začala první spolupráce s akademickýmipracovišti na společných projektechvýzkumu a vývoje (s Mikrobiologickýmústavem AV ČR a s Ústavem molekulárnígenetiky AV ČR).V roce 2003 byl zahájen provoz společnostive vlastních prostorách ve Vestciu Prahy a byl zaveden a certifikovánsystém řízení jakosti podle ISO 9001, kterýbyl v rámci recertifikace v roce 2006rozšířen i o certifikaci systému řízení jakostivýroby, výzkumu a vývoje diagnostickýchsouprav in vitro podle ISO 13485.Výrobky firmy jsou pravidelně kontroloványpomocí kruhových vzorků jak v rámciČeské republiky (EMS), tak Evropskéunie (Labsystem Quality System).V rámci řešení výzkumných projektů seod roku 2006 začala VIDIA spol. s r.o. zabývatproblematikou detekce znečistěníživotního prostředí pomocí imunoanalytickýchmetod. Ve stejném roce byla zahájenai činnost oddělení zakázkovýchorganických syntéz.Současné výzkumné zaměření a výhledna další obdobíV současnosti je více než polovina pracovníkůVIDIA spol. s r.o. zaměstnána vevýzkumu a vývoji. Společnost se podílí nařadě projektů spolufinancovaných z programůpodpory výzkumu a vývoje, spolupracujese špičkovými pracovišti Akademievěd ČR, s vysokými školami,nemocnicemi, soukromými firmami i dalšímiinstitucemi v ČR i v jiných zemích.Např. v rámci programu EUREKA jsou vyvíjenave spolupráci s pracovišti v Německua na Ukrajině diagnostika pro testováníznečištění prostředí endokrinnímidisruptory, polycyklickými aromatickýmiuhlovodíky (PAH) a pro testování vlivu tohotoznečištění na člověka. V programuCentra 1M je vyvíjen a optimalizován soubormetod vhodných pro charakterizacipolutantů (estrogeny, antibiotika, pesticidyapod.) v životním prostředí V projektuřešeném v rámci Národního programu výzkumuII je společnost VIDIA členema koordinátorem konsorcia pracujícího navybudování systému sledování, diagnostikya odbourávání polybromovanýchuhlovodíků z prostředí a sledování vlivupřítomných protilátek proti polycyklickýmaromatickým uhlovodíkům na odolnostorganizmu vůči působení těchto nebezpečnýchlátek.V pozadí pozornosti nezůstává ani původnízaměření firmy na humánní medicínu.Za podpory programu Nanotechnologiepro společnost se tým pracovníkůVIDIA spol. s r.o. ve spolupráci s akademickýmipracovišti zabývá výzkumem novýchcitlivějších diagnostických technika v rámci vlastních výzkumných projektůvývojem nových diagnostických souprav.Kontakt:VIDIA spol. s r.o.Nad Safinou II/365, 252 42 Jeseniceředitelka: Ing. Michaela Polákovátel.: 261090561e-mail: polakova@vidia.czředitelka výroby: RNDr. Marcela Novotnátel.: 261090573e-mail: novotna@vidia.czhttp:/ www.vidia.czVYSOKÁ ·KOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁCzech Street Party, BruselVysoká škola chemicko technologickáv Praze se představila 12. června 2008na Czech Street Party v Bruselu, RueCaroly, kterou uspořádalo, jako již druhýročník, Stálé zastoupení České republiky,pod záštitou pana Karla Schwarzenberga,ministra zahraničníchvěcí. Tato akce je považována za společenskouudálost, při které se mají možnostzástupci českých regionů, institucí,škol a výrobců představit belgické veřejnostia úředníkům Evropské Komise.Zpestřuje ji série vystoupení českýchpopulárních hudebních skupin. Na letošníStreet Party dokázala i přes deštivépočasí vytvořit skvělou atmosféru kapelaGipsy.cz, která roztančila davúčastníků v ulici Caroly, kde se tato akcekonala.VŠCHT Praha sdílela stánek s kanceláříCZELO (Czech Liaison Office for Researchand Development) Technologickéhocentra AV ČR, jež byl jedinýmstánkem s informacemi o českém výzkumua terciárním vzdělávání. Kolemjdoucíse zde mohli seznámit s možnostmi studiana vysokých školách v Praze 6 a sezapojením vědeckých týmů VŠCHT Prahado projektů mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývoji, především v 6. a 7.Rámcovém programu Společenství (6.a 7.RP).Kromě drobných reklamních předmětů,které poskytla VŠCHT Praha a Úřadměstské části Praha 6, byly návštěvníkůmnabízeny i letáčky a brožurky o studiuna českých vysokých školách s podrobnějšímiinformacemi o studijníchoborech VŠCHT Praha a ČVUT v Praze.Návštěvníci stánku, mezi nimiž byli iúředníci Evropské komise, Generálníhoředitelství pro výzkum, projevili zájemo soutěž ve znalostech významných osoba objevů českého výzkumu a vývoje, kterouuspořádali zástupci kanceláře CZE-LO.Výherci si po skončení akce odneslidrobné ceny.Na stánku zastupovala VŠCHT Prahaprof. Jana Hajšlová z Ústavu chemiea analýzy potravin, Fakulty potravinářskéa biochemické technologie (FPBT), kteráse velmi aktivně zapojuje do evropskýchvýzkumných projektů a je i členkou programovéhovýboru 7. RP v oboru Potraviny,zemědělství a biotechnologie (Food,Agriculture and Fisheries, and Biotechnology).Pani profesorka zde diskutovalas reprezentanty evropských struktur výzkumua vývoje možnosti prohloubenídalší spolupráce a integrace odbornýchpracovišť VŠCHT Praha do mezinárodníchprojektů.Obecné informace o škole podávalapracovnice oddělení pro vědu a výzkum,Ing. A. Mittnerová, zájem odborníků budilposter s přehledem evropských projektů6. RP, ve kterých jsou zapojeny výzkumnétýmy VŠCHT Praha.Celá akce byla následující den velmipozitivně zhodnocena v bruselském tisku,týdeník The Bulletin ji na své titulnístraně označil za největší party ve městě,jak si konečně můžete sami přečíst nawebových stránkách Stálého zastoupeníČR při Evropské unii.(http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?id=58435&ido=14221&idj=1&amb=3&ParentIDO=14221).Stálé zastoupení plánuje v této započatétradici pokračovat i do budoucna. Věřme, žese do akce zapojí i další české vysoké školyči vědecké organizace, aby přilákaly doČeské republiky více zahraničních studentů,vědeckých pracovníků a byla prohlubovánadalší spolupráce v evropských projektechvýzkumu, vývoje a inovací.Ing. Anna MittnerováVŠCHT PrahaRektorát, Oddělení pro vědu a výzkum3/2008ip&tt19


âESKÁ SPOLEâNOST PRO JAKOSTStrategie Národní politiky kvality2008 – 2013Rada kvality ČR přijala na svém zasedání31. ledna 2008 novou Strategii Národnípolitiky kvality (NPK) na období 2008 –2013 (dále jen Strategie).Nová strategie definuje poslání, vizi, rámeca dlouhodobý strategický cíl Národnípolitiky kvality pro období 2008 -2013. CílemNPK je spoluvytvářet v České republiceprostředí, ve kterém se stane kvalita trvalousoučástí všech oblastí životaspolečnosti i jednotlivých občanů a růstkvality života v ČR je veden cestou udržitelnéhorozvoje.Strategie člení záměry do jednotlivýchsektorů, přiřazuje k nim odpovědné realizátorya navrhuje nástroje, potřebné k jejichdosažení. Definuje rovněž základní přínosyNárodní politiky kvality pro občany, podnikatelei pro stát (exekutivu).Hlavní změny ve směrování Národní politikykvality oproti uplynulým 7 letům její existenceodpovídají záměrům v červenci2007 přijatého „Národního strategickéhoreferenčního rámce ČR 2007 -2013“, kterýdefinuje zásady funkčního partnerství meziČR a orgány EU. Nová strategie NPK si kladeza úkol (prostřednictvím komplexní podporykvality v české společnosti) podpořitsměry vývoje, představující důležité vkladydo zajištění budoucí prosperity České republikya zajišťující úspěšnou budoucnostČR v rámci Evropské unie. Rada kvality ČRse chce se na tom podílet mezirezortní koordinačnía metodickou činností na podporukvality zejména v oblasti osvěty, vzdělávánía výchovy. Tuto snahu dokumentpromítá do jednotlivých sfér života společnosti.Úkoly, vyplývající ze Strategie pro jednotlivéústřední orgány státní správy či dalšíinstituce byly s nimi podrobně projednány.20 ip&tt 3/2008todické) zavádění různých systémů managementukvality (kupř. systémů založenýchna sebehodnocení) ve školácha dalších vzdělávacích institucích a jejichexterním hodnocením. V oblasti kvality podnikání (všech oblastía druhů) vidíme několik priorit:– etiku v podnikání (CSR – Společenskouodpovědnost organizací – a jejíimplementace a hodnocení),– prosazování a rozšiřování věrohodnécertifikace výrobků, systémů managementui osob podle norem ISO. Tomuby mělo napomáhat i nově založenéČeské národní certifikační fórum(CNCF) iniciované ČSJ.– Směrovat subjekty ekonomické sféryod pouhého plnění norem kvality podlenorem ISO ke skutečně komplexnímuzvyšování kvality všech složeksystému činností firem a institucí,k promítnutí tohoto úsilí do produktovýchinovací vyššího řádu a k dalšímkrokům, vedoucím k podnikatelské excelencia zvýšení konkurenceschopnostifirem v mezinárodním měřítku.– další prioritou je rozšíření značek kvalityv Programu Česká kvalita a za stěžejnípovažujeme zvýšení prestižeNárodní ceny kvality jako vrcholovéhooceněná organizaci v oblasti managementu. Samostatnou kapitolu propagace a podporytvoří programy Národní ceny kvalityČR. I když jejich vzorem je model excelenceEFQM, pro české podmínkybyly zásady programů upraveny tak, abyco nejlépe vyhovovaly jak organizacímpodnikové sféry, tak i veřejného sektoru.Tomu by měl odpovídat i zájem organizacío toto prestižní ocenění, jehožpřínosy pro ekonomiku firem byly jednoznačněvýzkumy provedenými prestižnímievropskými vysokými školami prokázány.Priority NPK 2008 – 2013:Strategie formuluje i priority v jednotlivýchoblastech, ku příkladu: V oblasti kvality vzdělávání vidíme nutnostposílit důraz na morálku, etiku, občanskévědomí a výchovu k toleranci(základní školství), důraz na přípravuk uplatnění na trhu práce (střední a vyššíodborné školy), podporu technickéhovzdělávání na vysokých školách i podporudalšího (celoživotního) vzděláváníve smyslu usnesení vlády č. 761/2007o Strategii celoživotního učení v ČR. Vesmyslu tohoto usnesení zaměří své aktivitydo oblasti podpory (především mestávajícíNárodní politika podpory jakosti (NPJ)Rada ČR pro jakostNárodní cena ČR za jakostNárodní informační středisko pro podporujakosti (NIS-PJ)Sdružení pro cenu ČR za jakost (SCJ) V oblasti zemědělské výroby, výrobypotravin a lesnictví vidí Rada jako priorityrozvoj kvality života na venkově,podporu výroby kvalitní a konkurenceschopnézemědělské produkce ( i prostřednictvímcertifikace) a podporu výrobya prodeje bezpečných potravin(certifikace, program Klasa). Radakvality ČR podporuje rovněž zemědělskéhospodaření šetrné k životnímuprostředí a ekologicky přijatelné hospodařenív lesích (certifikace). V oblasti sociálních služeb Strategie prosazujedostupnost těchto služeb, podporujeověřování kvality pomocí standardůkvality sociálních služeb, podporuje sou-těž o Cenu kvality v sociální péči jakoprostředek ke zlepšování spokojenostiklientů, podporuje vzdělávání a rekvalifikacipracovníků v sociálních službácha jako jednu z důležitých činností prokvalitu sociálních služeb vidí podporusociálního začleňování.Strategie rozpracovává priority v dalšíchoblastech – vědě a výzkumu, dopravě,obchodě a cestovním ruchu, ochraně životníhoprostředí, péči o zdraví občanů,veřejném sektoru, kultuře, energetice,obraně i ochraně spotřebitele. Přiřazujek nim odpovědné realizátory a navrhujenástroje, potřebné k jejich dosažení.Úsilí o vyšší kvalitu práce Rady kvalityČR (dále též Rada) bylo třeba promítnouti do způsobu a metod její práce. Pročinnost Rady je navržena nová organizačnístruktura, opírající se více o činnost expertů,soustředěných v nově navrženýchodborných sekcích. V současné době jeRadou odsouhlasen vznik 14 odbornýchsekcí, z nich již začaly pracovat Odbornásekce pro vzdělávání, výzkum a vývoj,Sekce pro normalizaci, metrologii, zkušebnictví,certifikaci a akreditaci, Sekce propropagaci, Sekce pro společenskou odpovědnost(CSR), a Sekce pro kvalitu ve veřejnésprávě. Pod hlavičkou HK ČR pracujeSekce kvality HK. Gestory Odbornýchsekcí budou členské orgány a organizaceRady a v jejich čele budou stát příslušníčlenové Rady. Členství v Odborných sekcíchje otevřené pro každého, kdo má zájemo podporu kvality a rozvoj metod a nástrojůjejího zlepšování.Důležité upozorněníVe všech dokumentech Rady je na základědoporučení ČNI nahrazen výraz „jakost“výrazem „kvalita“. Změny názvůa zkratek jsou uvedeny v následující tabulce.novýNárodní politika kvality (NPK)Rada kvality ČRNárodní cena kvality ČR (NCK – ČR)Národní informační středisko podporykvality (NIS-PK)Sdružení pro oceňování kvality (SOK)Hlavním cílem přijaté Strategie Národnípolitiky kvality na období 2008 – 2013 jeúčinněji podpořit rozvoj kvality nejen jakoneodmyslitelného pilíře pro dosažení plnékonkurenceschopnosti české ekonomikyv mezinárodním měřítku, ale také jakopodmínky komplexního zvyšováníkvality života celé české společnosti v budoucnost,což napomůže realizaci záměrůvyplývajících z již přijatých vládníchstrategií, jakou je Národní strategický referenčnírámec nebo Strategie celoživotníhoučení ČR, ale i plnění mezinárodníchzávazků ČR, vyplývajících z ambiciózní Lisabonskéstrategie Evropské unie.Pavel Ryšánekředitel NIS-PK


Měsíc kvality 2008Listopad – Měsíc kvality a Evropskýtýden kvality v roce 2008:mottem je Kvalita – klíč k úspěchuSvětový den kvality, Evropský týdenkvality (EQW), v ČR pak Listopad – Měsíckvality: všechny tyto každoroční akce i jejichzaměření a náplň byly čtenářům tohotočasopisu prezentovány v loňském roce,stejně jako Model excelence EFQM, Národnícena České republiky za jakost a Evropskácena za excelenci (viz IP & TT4/2007, str. 28–29). Bylo to při příležitostiročníku, kdy mottem EQW bylo Inovacea péče o kvalitu, což explicitně vyjadřovaloneoddělitelnou souvislost kvality a inovací.Letošní motto je Kvalita – klíč k úspěchu;vzhledem k již zmíněnému sepětíkvality s inovacemi je snad i tentokrátvhodné na tomto místě představit nejdůležitějšíakce, jimiž vrcholí celoroční činnostv oblasti kvality a její podpory a propagace.A zatímco loni byly informace o nich expost, letos je nabízíme v předstihu, takžeje ještě dost času se k účasti na těchtoprestižních odborných a společensko-odbornýchakcích přihlásit.Nejvyšší národní ocenění za úspěšnostorganizací – Národní cena kvality ČR:přislíbena je účast prezidenta republikyZačněme akcí vrcholnou, kterou budeslavnostní večer ve Španělském sálePražského hradu. V rámci tohoto večerajsou tradičně předávána ocenění osobnostíManažer kvality roku a Cena AnežkyŽaludové, udělovaná Českou společnostípro jakost, a nejvyšší ocenění proorganizace, udělované od roku 2001, kteréod letošního ročníku nese název Národnícena kvality ČR. Účastníky slavnostníhovečera jsou vždy významnípředstavitelé hospodářské, odborné i politickésféry. Národní cenu předává předsedavlády, případně jiný z nejvyššíchústavních činitelů, v minulých dvou letechto byl předseda Senátu Parlamentu ČRPřemysl Sobotka. Pro letošní slavnostnívečer je poprvé v historii Ceny přislíbenaV minulém roce předal na Pražském hraděpředseda Senátu Přemysl Sobotka Národnícenu ČR za jakost představitelům FS VŠB-TUOstrava. Kdo zde obdrží nejvyšší ocenění letos?osobní účast prezidenta republiky VáclavaKlause. Slavnostní večer s předánímNárodní ceny kvality ČR a dalších oceněníse ve Španělském sále Pražského hraduuskuteční 20. listopadu 2008.Mezinárodní odborná konferencev rámci EQW: témata tradiční i nováTradiční mezinárodní konference kvalitys letošním mottem Kvalita – klíč k úspěchuse bude konat ve dnech 11. a 12. listopadu2008 v pražském Národním domě na Vinohradech.Její cíl a náplň charakterizují organizátořiz ČSJ mj. takto:Dnešní doba poskytuje všemožné nástroje,metody a mechanismy pro systémymanagementu kvality, integrovaného managementui managementu obecně, problémemale je jejich aplikace v praxi. Velkouroli hraje právě správné pochopení a samotnáaplikace těchto nástrojů a metodv reálných podmínkách dané organizace.Na konferenci vystoupí odborníci – poradci,auditoři a zejména zástupci firem a organizacíúspěšných na poli kvality a představímožnosti využití filozofie a zásad kvality propodnikatelskou úspěšnost a/nebo pro efektivnífungování organizací.V rámci úvodního plenárního zasedánívystoupí se svými příspěvky předseda Radykvality ČR Robert Szurman, prezidentHospodářské komory ČR Petr Kužel a prezidentSvazu obchodu a cestovního ruchuČR Zdeněk Juračka; dále pak mj. jeden zezahraničních hostů Hans-Joachim Schneider,hodnotitel Ceny EFQM za excelenci(Německo), Vladimír Mráz, Manažer roku2007, a jeden z nejznámějších a nejúspěšnějšíchčeských manažerů Jan Mühlfeit(Microsoft Corporation).Budou zde také slavnostně vyhlášeny výsledky4. ročníku soutěže studentskýchprací „Cena Františka Egermayera“. Tutocenu uděluje Česká společnost pro jakostod roku 2005 za nejlepší studentské prácev oblasti kvality a systémů jejího řízení,v systémech ochrany životního prostředí,v systémech bezpečnosti a ochrany zdravípři práci i v oblasti péče o kvalitu života našichobčanů včetně ochrany jejich zájmů.Sedm odborných sekcí pak bude věnovánotěmto tématům:(11. 11. 2008)Automobilový průmysl: kvalitu dělá učenísePřináší kvalita peníze?Zvyšování důvěryhodnosti certifikaceKvalita pro studenty a očima studentů(12. 11. 2008)Softwarové nástroje pro podporu managementuÚloha auditů první, druhou a třetí stranouv rozvoji systémů managementuZvyšování kvality ve vzděláváníJe zřejmé, že témata odborných sekcívedle „klasických“ odrážejí i aktuálně žhavéproblémy: onu – celosvětově! – tolik důležitoua diskutovanou důvěryhodnost certifikacía také kvalitu vzdělávání, studia i studentů,včetně chápání kvality mladougenerací. Právě tato kombinace tradičníhoa nového by měla představovat jedno z pozitivletošní konference.Více informací o těchto i dalších akcíchnaleznete na webových stránkáchwww.csq.cz, www.npj.cz a www.scj-cr.cz.RNDr. Zdeněk SvatošČeská společnost pro jakost, o. s.redakce Perspektivy jakostiTECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIUniverzální robot na mytí fasádRobota na mytí skleněného opláštěnívýškových budov vyvíjí vědecký tým nakatedře sklářských strojů a robotiky Fakultystrojní univerzity v Liberci. Jednáse mobilní plošinu označenou jakoo MP1. Na vývoji robota s familiárnímjménem Lezec spolupracuje katedras firmou AGC Flat Glass Czech (dříveGlaverbel Czech), která výzkum na Fakultěstrojní TUL významně podporuje jižřadu letRadiově ovládaný robot MP1 se pohybujesměrem nahoru a dolů po vertikálníchstěnách budovy nebo nakloněné roviněa dokonce i po stropě. Dosahujerychlosti 1metr za minutu, což odpovídárychlosti, s jakou se pohybuje živý umývačoken. Na rozdíl od něj se však zatímprototyp pohybuje jen dopředu a dozadu.V další fázi vývoje se naučí uhýbat.Mobilní plošina MP1Inteligentní pneumatika ve spojení s inteligentnímielektropohony a řídícímsystémem váží 35 kilogramů. Nohy i tělomá opatřené celkem čtyřiadvaceti aktivnímipřísavkami, které jsou rozmístěnytak, aby spoje skla nezpůsobily problémbezpečného pohybu robotu a jsou kontrolovanéinteligentním prvkem. Robot jeproto schopen překonávat překážky naopláštění, například spojovací lištya upevňovací prvky. Oproti používanýmsystémům umí zdolávat i stěny negativněodkloněné. V další fázi výzkumu budek mobilní plošině připojena i technologiimytí. Na vývoji mycího agregátu katedranyní pracuje a zkoumá několik postupůmytí. Klasicky to asi nepůjde. To že se přiklasickém způsobu například při použitírotačního kartáče znečistí se už umytýpovrch už umí liberečtí vědci ošetřit. Většímproblém je různý koeficient tření naumytém a neumytém povrchu. Nabízí seurčitý způsob zintenzivnění mokrého procesulokální aplikací ultrazvuku popřípaděplasmatické vrstvy, jejímž cílem je zvýšitsmáčivost (tak, aby kapky vody hydrofilněnestékaly, ale aby vytvořily tenkouvrstvu vodného roztoku na skle). Tím seminimalizuje množství tekutin potřebnék efektivnímu mytí „Pro mytí se má užívatminimum saponátů s kombinací úpravypovrchu skla plazmou, popř. ultrazvukem.3/2008ip&tt21


Zcela odlišnou koncepcí je využití suchéholedu,“ řekl Novotný. Zdůraznil zároveň,že o technologii mytí bude hovořit až pojejím patentování. Mobilní plošina MP1může být ale podle něj využívána i k jinýmúčelům něž k mytí- například ke kontrolezávad nebo v propagaci při vynášenía upevňování různých předmětůRobot na mytí skleněných budov nenípodle Novotného ve světě žádnou novinkou.Běžně se používají, každý je ale jiný.Řešení automatického mytí skleněnýchplášťů budov podléhá architektonickémustylu budovy. Existují stovky řešení a každévyžaduje specifické uspořádání robotus minimálním množstvím obecnýchznaků. Náš systém by měl být aplikovatelnýobecně na určitou třídu opláštěníbudov, kdy obkladové tabule nebudousouvislé a budou mít mezi sebou mezery.Nyní kromě připojení technologické mycíčásti pracujeme na zlepšení vyváženostisystému a snížení jeho hmotnosti,“ uvedlNovotný. Mobilní plošina MP1 podle nějmožnéNáklady na prezentovaný prototyp činízhruba 300 000 korun a byly hrazenyz prostředků Fakulty strojní TUL, ze studentskýchprojektů a z výzkumného záměruzaměřeného na problematiku chapadelprůmyslových robotů.Celý projekt je ale podle děkana Fakultystrojní TUL Petra Loudy realizován předevšímdíky podpoře AGC Flat Glassa pokračovat bude i v příštích letech.„Při vývoji dalších prototypů bude značnáčást financovaná z průmyslovéhograntu, který realizuje katedra s největšímvýrobcem plochého skla v ČR teplickoufirmou AGC Flat Glass Czech. Tas naší fakultou spolupracuje už dvě desetiletí.Na základě podepsané smlouvy sespolečností AGC Flat Glass Czech a jejíRobot leze po stěně, radiem ho řídí VlastimilHotař, pro jistotu je ještě jištěn lanemdceřinou firmou AGC Automotive Czechnám poskytne firma zhruba 1,2 milionukorun na výzkumné úkoly. Každý rok sebudou v nové dílčí smlouvě upřesňovatpodmínky a objem finančních prostředků,“upřesnil Louda. Dodal, že díky dohoděo spolupráci budou studenti a zaměstnanciTUL moci pokračovat v práci naúkolech, které firma využije ve svých provozech– to je především výzkum fyzikálníchvlastností skla při výrobě, zaváděníkontrolních mechanismů přímo do automatickévýroby nebo robotické manipulacepři výrobě skla. Podobným způsobemfakulta strojní spolupracuje se zhruba 50průmyslovými podniky.Katedra sklářských strojů a robotiky FSTUL se zabývá robotikou 25 let.Výzkum katedry je zaměřen na sklářskýprůmysl – automatická výrobaa technologické aspekty. V laboratořimají vědečtí pracovníci k dispozici několikprůmyslových robotů, které jsouv praxi využívány v širokém spektru manipulačníchi technologických operací.Studenti si mohou v laboratoři vyzkoušetnapříklad velmi dobrou manévrovacíschopnost multiúhlového robota KUKAKR 16, který je představitelem nejnovějšígenerace robotů. Je doplněn sofwarempro vytváření virtuálních výrobníchprocesů. Představiteli moderních účelovýchrobotů jsou manipulátor s inteligentnípneumatikou a elektricky řízenýmontážní robot Turbo SCARA 450 sečtyřmi stupni volnosti doplněný pneumatickýmchapadlem pro aplikace v automatickémontáži. V laboratoři je takédvouosý laboratorní manipulátor, na jehožvývoji se podíleli studenti doktorskéhostudia s konstruktéry katedry a firemnímiodborníky. Je to servořízenýelektricky poháněný robot s lineárnímipohyby pro dynamickou manipulaci sesklem. Nejnovějším přírůstkem v laboratořije malý robot KUKA KR 3. Po zabudovánído montážní buňky bude sloužitk simulaci automatické montáže a programovánírobotizovaných pracovišťPři řešení konkrétních úkolů úzce spolupracujes průmyslovou praxí a vědeckétýmy se významně podílejí na řešení výzkumnýchúkolů. Dlouhodobě se zaměřujena chapadla s podtlakovým uchopovánímpoužívaná pro ploché sklo a naproblematiku s manipulace s velkými přířezy.Podařilo se jí například eliminovatvibrace velkých skleněných tabulíPodle Františka Novotného se ale pozornostv 21 století stále více než na průmyslovéroboty obrací na roboty servisnípro obsluhu a služby. Tomu se přizpůsobujei výzkum na katedře sklářských strojůa robotiky Fakulty strojní Technické univerzityv Liberci.J. KočárkováASOCIACE PRO ZÁVLAHY A VODU V KRAJINù âRVodní hospodářstvív letech 2008 – 2013Východiskem pro činnosti vodního hospodářstvív České republice je Směrnice2000/60/ES Evropského parlamentua Rady (ES) ustavující rámec pro činnostSpolečenství v oblasti vodní politiky a navazujícínařízení Rady (ES) č. 1698/2005.Z implementace těchto dokumentůa z Koncepce vodohospodářské politikyMinisterstva zemědělství pro období povstupu do Evropské unie na léta 2004 –2010 a ze Státní politiky životního prostředí2004 – 2010 vychází koncepční materiál„Plán hlavních povodí České republiky“,který integruje záměry a cíle rezortníchpolitik ústředních vodoprávních úřadů, tj.Ministerstva zemědělství a Ministerstvaživotního prostředí. Jeho přípravy se aktivnězúčastnily i další ústřední správníúřady – Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvodopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvopro místní rozvoj, Ministerstvovnitra, dále krajské úřady a Magistráthlavního města Prahy. Materiál je zatímkoncipován pro období 2007 – 2012. Natento dokument schválený usnesením vládyČR č. 562 ze dne 23. 5. 2007, navazujeusnesení vlády č. 1093 ze dne 3. 10.22 ip&tt 3/20082007 o nařízení vlády o vyhlášení závaznéčásti tohoto plánu.V České republice existují 3 hlavní povodí– Labe, Odra a Dunaj pro něž se zpracováváPlán hlavních povodí ČR. Tato hlavní povodíse dále v rámci ČR člení na 8 oblastí povodí-horního a středního Labe, horní Vltavy,dolní Vltava, Berounky, Ohře a dolního Labe,Odry, Moravy a Dyje, jejichž plány oblastípovodí mají být zpracovány, projednánya schváleny v roce 2009. Plán hlavních povodíse bude každých 6 let obnovovat.Vodní hospodářství se v příštích 6 – tiletech více orientuje na omezování dopadůnepříznivých klimatických podmínek,zejména na předcházení vzniku povodní,na snižování vlivu sucha, větrné a vodníeroze na zemědělské pozemky, na zlepšeníkvality vody a na její akumulaci v krajině.Ve svých důsledcích tato činnost přispějeke snižování škod na majetku státu,obcí, soukromých subjektů, k eliminacisnižování zemědělské produkce a k zlepšováníživotního prostředí.Zlepšování současného stavu mábýt dosaženo v rezortu zemědělstvízejména: inovací a rozvojem podpor z veřejnýchzdrojů a z prostředků Evropské investičníbanky pro:– realizaci opatření prevence před povodněmiII,– realizaci výstavby a obnovy infrastruktury– čistíren odpadních vod, kanalizací,vodovodů a jímacích zařízení II,– realizaci obnovy, odbahnění a rekonstrukcírybníků a výstavby vodních nádrží, inovací a rozvojem podpor z veřejnýchzdrojů pro:– realizaci opatření ke zvyšování funkčnostivodních děl,– realizaci rekonstrukcí stávajících úpravdrobných vodních toků, nových úpravtoků v intravilánech obcí a rekonstrukcívodních nádrží,– rozvoj závlah k zajištění konkurenceschopnostiagrárně potravinářskéhokomplexu,– řešení dalších vodohospodářskýchproblémů prostřednictvím pozemkovýchúprav,– obnovu funkčnosti zařízení sloužícíchk zajištění provozu vodních cest.Podpory mají zajistit zejména správcůmvodních toků finanční prostředky k zlepšeníplnění jejich povinností ukládané zákonemč. 254/2001 sb., o vodách, tj. zajistitfunkci vodního toku, pečovat o korytavodních toků ve stavu, který zabezpečujepři odvádění vody z území dostatečnou


průtočnost a hloubku vody, udržovat břehovéporosty na pozemcích koryt vodníchtoků a na pozemcích sousedících s korytemvodního toku tak, aby se nestaly překážkouodtoku vody při povodňových situacícha přitom zajistit, aby se stav toků –významných krajinných prvků, co nejvícepřiblížil přírodním podmínkám. Stavebníúpravy mají zachovat, případně zlepšitužitnou hodnotu staveb na vodních tocích,ochranných hrázích, vodních a suchýchnádržích, a to se zřetelem na bezproblémovézabezpečení průchodu vyšších vodníchstavů intravilány obcí a zajištěníochrany zemědělského půdního fondu.Některé výše uvedené podpory mají vesvém důsledku přispět k obnovení funkčnosti,zlepšení stavu a snížení rizikaohrožení bezpečnosti vodních děl, ke sníženírizika ohrožení území povodněmi,zajistit retenci a akumulaci vody a vytvářetpodmínky pro rozvoj ekonomickya ekologicky vhodnější vodní dopravy.Převážně se jedná o investiční i neinvestičnípodpory.V České republice byla ke konci roku2007 celková délka vodních toků 76 000km. Z toho představovaly významné vodnítoky 15 537 km a drobné vodní toky 60463 km. Správu vodních toků zajišťujepřevážně 7 hlavních správců. Významnévodní toky spravují státní podniky Povodí(Vltavy, Labe, Moravy, Ohře a Odry)a drobné vodní toky převážně spravujíZemědělská vodohospodářská správa(35 835 km) a státní podnik Lesy ČR (19577 km). Zbývající část drobných vodníchtoků spravují státní podniky Povodí, správyNárodních parků, úřady vojenskýchújezdů, obce, fyzické a právnické osoby.Podpory na výstavbu a obnovu infrastrukturymají charakter investiční a navazujína dosavadní zkušenosti s realizacíČOV, kanalizací, vodovodů a jímacíchzařízení pro města a obce.Ke konci roku 2007 bylo zásobováno ze4 460 vodovodů 92,3 % obyvatel ČR (nejméněv kraji Plzeňském 82,1 %) a délkavodovodní sítě byla 70 539 km.V témže období bylo připojeno na kanalizaci80,8 % obyvatel ČR (nejméně veStředočeském kraji 66,8 %), avšak nevšechny kanalizace jsou napojeny na čistírnyodpadních vod. Podíl obyvatel, kdeje kanalizace napojena na ČOV se snižujena 75,2 %. V ČR bylo vybudováno 2065 čistíren odpadních vod.Další podpory, včetně prostředků Evropskéunie, jsou poskytovány rovněž narozvoj vodního hospodářství z programu„Rozvoj venkova na léta 2007 – 2013“a z operačního programu „Rybářství 2007– 2013“, administrovaných rezortem zemědělství,dále z operačního programu„Životní prostředí“, administrovaného rezortemživotního prostředí a z regionálníchoperačních programů.Z veřejných zdrojů jsou na činnostisouvisející s oblastí vodního hospodářstvíposkytovány i některé podpory v rámcizákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,a nedílnou součástí je podpora monitoringuvybraných látek vyskytujících se v potravnímřetězci, v sedimentech a ve vodnímprostředí.V některých případech však docházík nevhodně nastaveným kriteriím či bodovacímsystémům, k vytváření mezerv okruzích do nichž by měly podpory plynout,k přílišnému členění podpor, k nepřehlednostia ke snaze místo zjednodušovánía snižovaní administrativnínáročnosti pro žadatele, vyhodnocovatelei schvalovatele žádostí o podporuk prodlužování lhůt. Z toho plyne i malýpočet termínů v průběhu kalendářního rokupro přijímání žádostí stejného tematickéhookruhu.Pozitivní je zejména zvýšený důraz namaximální hospodárnost vynakládanýchveřejných prostředků.Ing. Vratislav KlokočníkAsociace pro závlahy a vodu v krajiněINOVAâNÍ FÓRUMV rámci inovačního fóra je uskutečňovánařada aktivit. Na některýchz nich se podílí AIP ČR. Důležitousoučástí v rámci Reformy systémuVaVaI jsou vytvářené podmínky pročinnost vysokých škol a spolupracujícíchinstitucí. Aktuálně jsou projednáványa upřesňovány podmínky, připravenév Bílé knize terciárníhovzdělávání. Proto dále uvádíme informacio uskutečněné konferenci k terciárnímuvzdělávání, konanou 12. 5.2008 v Praze. Informaci jsme převzaliz www.nvf.cz.P.Š.Jak dál v terciárním vzdělávání?Konferenci k Bílé knize terciárníhovzdělávání moderoval náměstek ministraškolství, mládeže a tělovýchovy pro výzkuma vysoké školství Vlastimil Růžičkaa v dopoledním bloku postupně předalslovo klíčovým řečníkům konference –první místopředsedkyni Rady pro výzkuma vývoj Miroslavě Kopicové, premiéroviMirkovi Topolánkovi, ministru školstvímládeže a tělovýchovy Ondřeji Liškovi,náměstku ministra financí Peteru Chrenkovia předsedovi výboru pro vědu, vzdělávání,kulturu, mládež a tělovýchovuPSP ČR Waltrovi Bartošovi. Všichniřečníci vyjádřili přesvědčení o nutnostizměn v našem terciárním vzdělávánía jednoznačně vyjádřili svojí podporupráci týmu Bílé knihy i dalšímu rozpracovánínavržených principů do podoby konkrétníchkroků. Na konec úvodního blokupřestavil vedoucí expertního týmu Bíléknihy Petr Matějů základní principy reformyterciárního vzdělávání.Po té vystoupili se svými stanovisky zástupciČeské konference rektorů (VáclavCejpek), Rady vysokých škol (Jan Bednář),Svazu průmyslu a dopravy (PavelKafka, Zbyněk Frolík). Přítomní hostéuvítali s velkým nadšením a zaujetím vystoupeníRudolfa Haňky, profesora naCambridgeské univerzitě, který reformníkroky navrhované v Bílé knize ve svémpříspěvku výrazně podpořil a uvedl i konkrétnízkušenosti z Cambridge a praktickádoporučení pro realizaci některýchkroků reformy.V odpoledních sekcích, které připraviličlenové expertního týmu, se diskutovalonad následujícími tématy:– Financování a řízení vysokých školVaV, spolupráce s průmyslem, třetí rolevysokých škol– Struktura systému, akreditace, principyzačlenění VOŠ– Rovnost šancí, finanční pomoc studentům.Názory a doporučení z jednotlivýchsekcí pak byly prezentovány v plénua byly navrženy autorům k začlenění doaktualizované verze Bílé knihy.Silné zastoupení politické reprezentacei představitelů MŠMT ČR a MF ČR nakonferenci, stejně tak jako aktivní účastvrcholných představitelů vysokých škol,výzkumu a průmyslu jsou slibným vklademdo počátku diskuse o budoucí podoběnašeho terciárního vzděláváníi příslibem ochoty postavit se za potřebnézměny v tomto vzdělávacím sektoru.Prováděné změny, které zasáhnou celouřadu oblastí současně, pak budou kuprospěchu jednotlivých studentů, škol,firem i celé české ekonomiky a společnosti.Aktuální znění Bílé knihy terciárníhovzdělávání, veškeré podkladové materiályi informace o návazných aktivitách lzenajít na webové stránce MŠMT.ROK 2009 EVROPSKÝM ROKEMKREATIVITY A INOVACÍanebtvořivost lidí stěžejnímpředpokladem tvorby inovacíPožadavky podnikatelského prostředí,zejména neustále rostoucí požadavky trhuvyvolávají stále větší tlak na řízení inovací,hledání a co nejúčinnější využívánípříležitostí k inovacím.Každá organizace má šanci odolávattomuto tlaku. Má možnosti řídit událostia procesy v organizaci tak, aby dokázalanejen reagovat na tyto požadavky „stakeholders“,ale když dokáže tyto požadavkyi předvídat, může posléze ovlivnit i požadavkytrhu.Vždyť z mnoha evropských, ale dnesi národních zkušeností vyplývá, že vysokoucenu mají a nadále budou mít právěty organizace, které prokáží vysoký kreativnía inovační potenciál svých zaměstnancůs tím, že je již dostatečně známáskutečnost, že pouze do takových organizacíse vyplatí investovat.To ale vyžaduje od manažerů, abyvčas odhalili inovační příležitostia všechny dostupné možnosti, metodya nástroje ovlivňování změn. K tomu jeovšem nezbytně zapotřebí využít originalitučlověka – jeho tvořivost, která jenutným předpokladem tvorby inovací,dále znalost základních principů vývoje3/2008ip&tt23


podnikových systému a procesů, a konečněi všechny v současnosti dostupnémetodické nástroje tvorby a řízení inovací.Nejen tyto aspekty, ale i řadu dalšíchtémat nabízí nové dvousemestrální studiumMCI pro řízený rozvoj kreativitya inovací, které bude zahájeno v říjnu tohotoroku (detaily, rámcový obsah jednotlivýchmodulů včetně příslušných kontaktůnajdete v příloze TT, str. XVI tohotoperiodika).Toto akreditované studium, partikulárněověřené řadou předchozích workshopů,kurzů a seminářů, je vedeno základní myšlenkou,že běžná řešení už v konkurenčnímboji nestačí, protože je užívají všichni.Nové vzdělávací programy proto vyžadujívýraznou a přísnou orientaci na zvyšovánípružnosti, adaptability, vynalézavosti, tvořivostia iniciativy lidí. K požadovaným inovacíma výsledkům může dojít každý. Snahoustudijního programu bude, aby absolventipostupovali od tvůrčích námětů k angažovanépráci a vysokým výkonůmvýrazně rychleji a efektivněji, než aby spoléhalisami na sebe. Jednoznačným cílemje tedy zvyšování výkonnosti a podporatransferu znalostí.Zájem o pilotní aktivity byl značný, coždokumentuje, že i v českém podnikatelskémprostředí se názor na tuto formustudia a potažmo i pozici samotného manažerakreativity a inovací postupně mění.Odborný tým, nabízející tento studijníprogram, je si vědom všech výše uvedenýchskutečností, a proto je veden maximálnísnahou, aby manažer kreativitya inovací nezůstal v naší podnikatelskésféře ojedinělým jevem.Vývoj poznání, znalostí a jeho možnostimají neuvěřitelně rychlý trend. Pochopita zvládnout tyto aspekty nebudelehké. Vniknout a osvojit si podstatu tvořivosti,vědět jak postupovat při řešenířady úloh a často nemodelových situací,vyžadujících tvořivou práci a následněi „přetvořit“ invence do inovací, hlavnětomu je přizpůsoben rámec manažerskéhostudia, ke kterému Vás a Vašepartnery srdečně zveme. Pojďme sespolečně věnovat inovacím – opravdověa se vší vážností, své zhodnocení na trhusi tyto aktivity jistě brzy najdou, ať užv oblasti marketingu a prodeje, logistiky,v organizaci podnikových procesůa zdrojů apod. Tradiční orientace na„pouhé“ využití technických příležitostíuž dávno nestačí.Růžena PetříkováDTO CZ, s.r.o., Ostrava-Mariánské Horywww.dtocz.czRADA PRO V¯ZKUM A V¯VOJInformace o zasedáníRady pro VaVI přesto, že se v období od minulé informacese uskutečnilo pouhé jedno,234. zasedání Rady, bylo toto obdobívelmi rušné. K nejvýznamnějším tématům:Reforma systému VaVa její realizace je bezpochyby nejvýznamnějšímtématem, kterým se v současnédobě RVV (a v době dovolenýchzejména její předsednictvo a sekretariátRady) zabývají. Jedná se předevšímo předpokládané změny státní správyv oblasti VaV, vyplývající z nové dělbypráce a snížení počtu rozpočtových kapitol,z nichž bude institucionální i účelovápodpora VaV poskytována. Při všeobecněznámé poddimenzovanosti českéstátní správy v této oblasti nebude snadnézajistit funkčnost všech odpovědnýchorgánů (vč. proponované Technologickéagentury) a přitom nezvýšit počet osob,které se problematikou Vav zabývají.Po složitém a bolestném procesu vypořádánípřipomínek k návrhu novely zákona130/2002 Sb. byl návrh zákonapředán do vlády a nyní se jím zabývá Legislativnírada vlády. Všichni, kdo čekajína novelu zákona, však musejí počítats tím, že tato bude obsahovat pouze nejnezbytnějšízměny, vyplývající z Reformya z nového Rámce Společenství propodporu VaV. Dalším významným krokem,vyplývajícím z Reformy, je přípravakoncepcí jednotlivých odpovědných rezortů,na níž se předsednictvo Rady i jejísekretariát významně podílejí.Příprava Národní politiky VaVaISoučasná Národní politika VaV másvůj horizont omezený rokem 2009 a nastaltedy čas připravovat politiku pro dalšíobdobí. Tato politika by již měla v souladus reformou obsahovat i návaznostna oblast inovací a měla by tedy do jistémíry být i aktualizací platné Národní inovačnípolitiky z roku 2005. Nová NP VA-VaI by tak měla poprvé integrovat oběoblasti, které byly dosud účelově striktněoddělovány. Protože se v Reformě nezdařiloprosadit všechny nezbytné kroky,které by dovedly Českou republiku k budováníspolečnosti založené na znalostech,čeká tento úkol na autory NP Va-VaI. Politika by měla, na rozdíl od platnéNP VaV, reflektovat i masivní investicedo infrastruktury VaV v rámci operačníhoprogramu Výzkum a vývoj pro inovace.Je totiž mimo vší pochybnost, že díky realizacetohoto i dalších operačních programů,podporujících VaVaI, dojde k zásadnímzměnám kapacit VaV, což vyvolánásledně i změny v rozdělování prostředkůVaV na dlouhou dobu.Součástí reformních kroků by mělo býtmj. soustředění nezanedbatelné částipodpory VaV z veřejných zdrojů do několikaoborů, známých jako Dlouhodobézákladní směry výzkumu (DZSV). Mělyby být vytipovány směry, u nichž sesnoubí dobrá vědecká úroveň oboru,podpořená přiměřenými kapacitami,s poptávkou existujícího či potenciálníhoaplikačního sektoru. Oproti dřívějšku bymělo být 8 DZSV rozšířeno péčí odbornýchkomisí Rady právě o možné realizačnívýstupy a o odhad finančních prostředků,které si jednotlivé oboryvyžádají z veřejných i soukromých zdrojů.I když je základní myšlenka, tj. soustředitomezené prostředky na nejperspektivnějšíobory, lákavá, je nutno s nízacházet obezřetně. Je nutno vzít v úvahu,že řada „tradičních“ oborů VaV budeještě dlouhá léta vytvářet ekonomicképodmínky pro existenci a rozvoj těchperspektivních a vyžaduje tedy omezenousice, ale nicméně určitou stimulacivýzkumu veřejnými prostředky. Vedle tohoje zde vždypřítomné riziko špatnéhoodhadu těch, kdož témata vybírají. Jakopříklad uveďme obor biopaliv, jejichž budoucnostje dnes posuzována daleko realističtěji,než tomu bylo před několikalety. K diskusi je i otázka, zda je správnéomezit platnost DZSV pouze na aplikovanývýzkum a vývoj.MJICC âRValná hromadaDne 3. června 2008 se uskutečnila 17.valná hromada ICC ČR v Praze. V úvoduvzala na vědomí vystoupení P. Zahradníkak aktuálním ekonomickým mezinárodnímotázkám – eurozóna, trh práce, Slovenskárepublika a euro, neodůvodněnéposilování koruny a související otázky.24 ip&tt 3/2008Předseda ICC ČR J. Drábek ve svézprávě zhodnotil dosažené výsledky činnostiICC ČR od poslední VH a aktivityjednotlivých komisí ICC ČR. Uvedl, žeICC působí ve 130 zemích, kladně hodnotilúčast ČR v bankovnictví a dopravě;poukázal na důsledky globalizace ve vývojipočtu členů Národních komitétů včetněICC ČR.Valná hromada schválila výsledky hospodařeníza rok 2007 a návrh rozpočtu narok 2008.Dne 19. června 2008 se konala mimořádnávýkonná rada ICC ČR, která odvolalaz funkce výkonného ředitele J. Poupua pověřila řízením sekretariátu ICC ČR V.Šišku, dosavadního tajemníka HK ČR.Více na www.icc-cr.czP.Š.


REGIONY v âRInovační portál Zlínského krajeK 1. 8. 2008 byl spuštěn Inovační portálZlínského kraje, jehož provozovatelemje Technologické inovační centrum s.r.o.Hlavním cílem portálu je podpora inovačníhopodnikání ve Zlínském kraji.„Jedná se o aktivitu navazující na Regionálníinovační strategii Zlínského kraje, kterámá identifikovat inovační možnosti v krajia podpořit jejich realizaci. Portál je určenpředevším pro malé a střední podnikatele,kteří chtějí začít se zaváděním inovací či ino-vačním podnikáním nebo už inovačně podnikajía hledají finanční zdroje nebo partnerypro své inovace“ říká Daniela Sobieská, ředitelkaTechnologického inovačního centra.Portál informuje o základních pojmecha teoriích inovací, přibližuje inovační prostředíve Zlínském kraji, včetně podpůrnýchinstitucí pro inovace, klastrových iniciativv kraji a databáze inovačních firem.Zde se mohou zaregistrovat inovační firmy,které mají zájem se na Inovačnímportále prezentovat. Web dále zprostředkováváinformace o průmyslovém vlastnictví,dokumentech a legislativě, týkajícíse inovačního podnikání. V Kalendáři čisekci Aktuality se dozvíte o zajímavýchakcích. Sekce Nové články vám sdělí zajímavostize světa vědy a techniky.Praktickou podporou inovačního podnikáníje sekce Spolupráce. Zde firmy, kteréhledají partnera pro projekt, vlastnítechnologii či licenci, kterou chtějí nabídnoutk prodeji nebo nabízejí či hledají volnévědeckovýzkumné kapacity, mohouzveřejnit své nabídky či poptávky.Prostřednictvím portálu dojde k propagaciinovačních aktivit mimo region, rozvojispolupráce relevantních institucí formoutransferu informací a samozřejměke zvýšení přehlednosti a dostupnostirelevantních informací při místní subjekty.Průběžně budou informace doplňoványi o mimoregionální a zahraniční aktivity.Partnery portálu jsou Zlínský kraj,Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,Regionální centrum kooperace a Valašskokloboucképodnikatelské centrum.Ing. Petr KonečnýTIC ZlínMEZINÁRODNÍ SCÉNA – ZAHRANIâNÍ STYKYSalon inovací a investic 2008,MoskvaVe dnech 3. – 6. 3. 2008 jsem se zúčastnil8. mezinárodního salonu inovacía investic v Moskvě.Na tiskové konferenci 3. 3. jsem informoval,za účasti ministra školství a vědyRF A. Fursenka, o přípravě oficiální účastiČR na Salonu inovací a investic v roce2009, předal jsem dva diplomy AIP ČR –RRC Kurčatovskému institutu, Moskvaa Ruskému institutu ochrany rostlin,Sankt Peterburg – za dosažené výsledkyv rámci česko-ruské vědeckotechnickéa inovační spolupráci.V rámci Salonu jsem se 4. 3. zúčastnilmezinárodního semináře ICSTI zaměřenéhona inovační systémy zemí – členůICSTI. Ve svém vystoupení jsem věnovalpozornost čtyřem obdobím, která výrazněovlivnila vývoj národního inovačníhosystému v ČR (AIP ČR od svého ustaveníiniciuje systém inovačního podnikánív ČR) – události roku 1989; privatizacevědeckovýzkumného potenciálu (zejména1. polovina 90. let); období přípravyčlenství ČR v EU (od roku 2000); přípravapředsednictví ČR EU (v tomto období).V průběhu Salonu jsem konzultovals představiteli RINKCE postup plněníúkolů MIC v roce 2008 a v dalším obdobívčetně přípravy nového projektu na období2009-2012. Navštívil jsem vybranéstánky ruských řešitelů dvoustrannýchčesko-ruských projektů, např. Výzkumnýinstitut Choťkovo, Mendělejevova univerzita(prof. Menšikov).O uskutečněných a připravovaných aktivitáchv rámci česko-ruské vědeckotechnickéa inovační spolupráce (Salon,stálá pracovní skupina, oficiální účasti,technologické fórum v rámci INOVACE)jsem informoval obchodního radu VelvyslanectvíČR v RF B. Strejce, následnětéž radu Velvyslanectví RF v ČR A. Ivanova.Plnil jsem rovněž funkci člena mezinárodníjury. Složení jury je umístěno nawww.extech.ru spolu s dalšími informacemio konaném Salonu.P. Š.Jednání orgánů a konference ICSTI2008, AlexandriaVe dnech 15. – 16. 5. 2008 se v Alexandriiuskutečnilo 59. jednání orgánůa mezinárodní konference Mezinárodníhocentra pro vědeckotechnické informace.Českou republiku zastupuje v této mezinárodníorganizaci na nevládní úrovniAsociace inovačního podnikání ČR. Výšeuvedených jednání se zúčastnili PavelŠvejda a Iveta Němečková.Zleva A. Khairy, V. Kodola, M. Tumanova,I. Němečková a P. ŠvejdaÚčastníci konferenceZleva P. Švejda a Ta Ba HungHlavním úkolem na konferenci bylo vystoupeníP. Švejdy na téma Inovační potenciálČR (pozornost věnoval vymezení základníhopojmu inovace, jednotlivýmzákladním typům – vědecká, technická, organizační,finanční, procesní aj.; pojmu inovačníprodukt – výrobek, technologický postup,služba; pojmům inovační podnikánía inovační potenciál; uvedl příklady ČR v návaznostina Systém inovačního podnikánív ČR); na jednání orgánů předložit návrhna uspořádání 60. jednání orgánů a mezinárodníkonference ICSTI v roce 2009 v ČR(zástupci AIP ČR předali členům orgánu dokumentacio ČR v angličtině, ruštině a arabštině;P. Švejda předložil na jednání orgánůICSTI návrh na uspořádání těchto nejvýznamnějšíchakcí ICSTI v roce 2009 v ČR –tento návrh byl schválen).60. jednání orgánů a mezinárodníkonference ICSTI se v roce 2009 uskutečníve dnech 21. – 22. května, funkcipředsedy bude plnit zplnomocněný představitelVSR dr. Ta Ba Hung.Více na www.icsti.su, v časopisu Informationand Innovation 2/2008P. Š.JRC – Joint Research CentreSpolupráce mezi Společným výzkumnýmcentrem (JRC) Evropské komisea Českou republikou3/2008ip&tt25


Vzrůstající nejistota ohledně světovýchzásob fosilních paliv, rostoucí cenyropy a jaderná syntéza stále jakohudba budoucnosti – to vše činí otázkuzabezpečení dodávek energie stálevíce aktuální. Evropa zvyšuje svůj dovozprimárních energetických zdrojůze zahraničí. Můžeme se spoléhat natechnologický rozvoj, který by pomohlsnížit naši závislost na dovozu energie?Jaké jsou vyhlídky na vývoj jinýchenergetických zdrojů? Je jadernáenergetika zelenou volbou pro energeticképotřeby Evropy?Zaznamenáváme vzrůstající konsensus,že změny klimatu budou mít vážnýdopad na naše životy. Otázky týkajícíse životního prostředí stále častějibarví naši politickou agendu do zelena.To volá po technologických řešeních.Co v současnosti děláme pro to,abychom zmírnili globální oteplovánía přizpůsobili se změnám klimatu? Jakmůžeme zlepšit kvalitu našeho životníhoprostředí?Na tyto a další otázky měl přinést odpovědináhled do aktuální politiky naúrovni EU a do současného výzkumuprováděného výzkumnou odnoží Evropskékomise, tedy Společným výzkumnýmcentrem.Den otevřený pro partnerství JRC –Česká republikaDne 26. června 2008 se poprvé v historiiv Praze konalo 85. zasedání Správnírady Společného výzkumného centra Evropskékomise (Joint Research CentreEC – JRC ).Na něj navazovala 27. června 2008konference s názvem Den otevřený propartnerství JRC – Česká republika jižspolupořádali Akademie věd ČR a Technologickécentrum AV ČR pod záštitouMŠMT. Účelem konference bylo představitčeské výzkumné veřejnosti i zástupcůmřídicí sféry výzkumu aktivity a aktuálnípriority výzkumného programu JRC.Mezi významnými osobnostmi byli napříkladgenerální ředitel JRC RolandSchenkel a ředitelé dvou výzkumnýchcenter JRC. Leendert Hordijk, ředitelJRC Institutu pro životní prostředí a udržitelnost,představil aktivity JRC ve výzkumuglobálních klimatických změn, jehožvýsledky slouží k formulaci opatření nazmírnění jejich dopadu. Ředitel JRC Institutupro energii, Giovanni de Santi pakuvedl několik příkladů výsledků výzkumu,které nachází využití v přípravě a monitorováníevropských politik v oblasti energetiky.Za českou stranu přispěli k programukonference místopředsedkyně Rady provýzkum a vývoj Miroslava Kopicová prezentujícívýchodiska a principy reformyvýzkumu, vývoje a inovací, náměstek ministraškolství Vlastimil Růžička představilreformu systému terciárního vzdělávánív ČR. Ředitel Technologického centraKarel Klusáček popsal aktivity centrav oblasti přípravy analytických a výhledovýchstudií, které slouží zejména státnísprávě jako expertní podklady pro přípravustrategických dokumentů v oblasti výzkumu,vývoje a inovací a pohovořil takéo zkušenostech Technologického centrav rámci spolupráce s JRC Institutem properspektivní technologické studie v Seville.V panelové diskuzi dostali prostor taképředstavitelé několika českých univerzita výzkumných pracovišť, hovořili o svýchzkušenostech s JRC a zdůraznili zájemo prohloubení další spolupráce s JRC naspolečných projektech.Spolupráce českých výzkumných organizacís JRC má dlouholetou tradici a povstupu ČR do EU se ještě zintenzívnila.Podle údajů z loňského roku se ČR účastníaktivit celkem 39 výzkumných sítí na jejichžřízení se JRC podílí a týmy z ČR jsouspolečně s týmy JRC zapojeny do 67 výzkumnýchprojektů, které získaly finančnípříspěvek z Rámcového programu EU.Kromě zmíněných společných aktivit máuzavřeno JRC s českými subjekty 12 bilaterálníchdohod o spolupráci. Čeští vědcise také pravidelně účastní školicích seminářůa konferencí, které JRC pořádá.U příležitosti akce „Open day JRC –Czech Republic“ se konala též tisková konference,na níž se setkali zástupci české vědeckéobce a řídicí sféry s nejvyššími představiteliJRC. Na konferenci vystoupili mezivýznamnými osobnostmi například 1. místopředsedkyněRady pro výzkum a vývojMiroslava Kopicová, předseda AV ČRVáclav Pačes, náměstek ministra školství,mládeže a tělovýchovy Vlastimil Růžičkaa generální ředitel DG (Directorate General)JRC Roland Schenkel.Společné výzkumné středisko Evropskékomise (JRC) je od roku 1996přímou součástí Evropské komise a jednímz Generálních ředitelství Evropskékomise. Sestává ze sedmi výzkumnýchústavů nacházejících se v pěti členskýchstátech EU (Belgii, Německu, Itálii, Nizozemía Španělsku). Společné výzkumnécentrum se svými 2700 odborníky z různýchevropských zemí, hraje aktivní rolipři vytváření bezpečnější, čistší, zdravějšía konkurenceschopnější Evropy.Jeho úkolem je poskytovat vědeckoua technickou podporu ostatním složkámEvropské komise a institucím Evropskéunie při koncipování, realizaci a sledováníjednotlivých evropských politik. JRCsoučasně slouží jako referenční vědeckéa technické centrum pro EU.Ing. Marcela PŘÍHODOVÁ,Ing. Naděžda KONÍČKOVÁTechnologické centrum AV ČROchrana duševního vlastnictvíV rámci 40 let od založení IFIA (InternationalFederation of Inventorsę Associations),která sdružuje národní svazy vynálezcůz 89 zemí světa se sídlem v Ženevěa má přímé napojení na WIPO (World IntellectualProperty Organization) – světovouorganizaci duševního vlastnictví, sekoná ve dnech 16.-21.10.2008 v Číně –Suzhou – mezinárodní festival vynálezů.Je to záměrně na tomto kontinentu a v tétozemi, protože Čína se letos stalačlenem IFIA a byl tento akt učiněn proto,aby vláda Číny dala najevo, že se budestarat o to, aby se začaly v reálu postupnědodržovat práva majitelů duševního vlastnictví.Dosud je známo, že právě Čína tatopráva ve velkém ignorovala a porušovala26 ip&tt 3/2008


za účelem snížených výrobních nákladůplagiátů a nelegálních kopií, kterými levnězaplavovala mezinárodní trh. Kvalita těchtoplagiátů a napodobenin odpovídá cenětěchto výrobků, přičemž stále se zvyšujícía chudnoucí obyvatelstvo zeměkoule tytolevné pokrokové výrobky přece jen kupuje.Sice stále méně, protože boj s těmitovýrobky prudce celosvětově stoupá, alepřece.Na festival se přihlásilo již 590 vystavovatelů,230 delegátů, ze 40 zemí světa,členů IFIA. Výstava je v městě s bohatouhistorickou tradicí, zapsaném v seznamuUNESCO, bohatými výrobními a obchodnímitradicemi, na bývalé Hedvábné stezce.Je v nejprůmyslovější oblasti Číny – jihovýchodě– cca 60 km od Šanghaje.ČR tam bude také zastoupeno, jako členIFIA stánkem o velikosti 9 m 2 se současnýminejlepšími vybranými realizovanými vynálezyv ČR, které uspěly v rámci soutěže o CenuInovace roku. Jedná se o analyzátor výbušninEXPLONIX, vodní bezlopatkovou turbínuSETUR, víceosý plošný snímač tlaku a smykua software pro výuku jazyků dyslektiků.Další zájemci získají informace u:ing.Pavel Dlouhý, EUR Ing., tel. 221 082 277,e-mail: dlouhy@aipcr.czP. D.P¤EDSTAVUJEME SETřeboňské inovační centrumProjekt zaměřenýna rozvoj infrastrukturyPo ukončení II. etapy dostavby z programuOPPP – Prosperita, se konala veve čtvrtek 10. dubna 2008 v sídle Třeboňskéhoinovačního centra Třeboň, Dukelská145. oficiální prezentace dosaženýchvýsledků.Prezentace proběhla za účasti zástupcůCzechInvestu (ředitel RK Jč ), SVTPČR (viceprezident Jaroslav Lakomý), JA-IP o.p.s. a dalších hostů při příležitosti oficiálníhootevření nově vybudovaných prostottzv" severního křídla" VTP Třeboňskéinovační centrum, jehož spoluprovozovatelijsou ENVI s.r.o. a Enki o.p.s.se sídlemv TřeboniVýstavba severního křídla (ale i provozníčásti) byla finančně podpořena takto:– v rámci projektu OPPP – Prosperitačástkou 22 mil Kč,– 5 mil přispěl Jihočeský kraj,– částku 4 mil. Kč hradí příjemce podpory– ENKI o.p.s. z vlastních zdrojů.V rámci tohoto projektu vzniklo nověpřes 500 m 2 užitné plochy, která je rozdělenana:– prototypovou dílnu (vybavenou numerickyřízenými stroji a další jemnoumechanikou),– chemickou laboratoř,– seminární místnosti, které se dají propojitv sál s kapacitou 60 posluchačůa tři kanceláře.Všechny plochy VTP jsou v současné doběobsazeny a využívány ( s předchozí etapouz let 2002 – 2003 se jedná o 1500 m 2 ).V areálu TIC Třeboň sídlí 6 obchodních společnostía tři výzkumné a vývojové institucevčetně jednoho pracoviště AVČR.Co se týče provozní části projektu, bylysplněny cíle v oblasti podpory marketingu( 5 účastí na mezinárodních, ve dvou případechzahraničních veletrzích), networkingua pořádání školení (víc než 10 akcíseminářů a jednání skupin.O společnosti TIC od prvníetapy 2004 do současnostiV roce 2004 byla zahájena činnost vědeckotechnickéhoparku „Třeboňské inovačnícentrum“ po dokončení I. etapy výstavby.V jejím rámci bylo vybudovánotéměř 700 m 2 nových ploch jako investicENVI s.r.o s podporou MPO ČR (v rámciprogramu PARK II.). Současná výměraareálu TIC v Třeboni (říjen 2005) takpředstavuje plochu přes 1000 m 2 .Činnost vědeckotechnického parku jehožzakladateli a provozovateli jsou společnostiENVI, s.r.o. a ENKI o.p.s., bylazahájena v roce 2004 po ukončení prvníetapy výstavby. Třeboňské inovační centrumje akreditovaným členem Společnostivědeckotechnických parků ČR.Hlavními partnery TIC jsou Jihočeskáuniverzita České Budějovice Ústav fyzikálníbiologie, Ústav systémové biologiea ekologie AV ČR a ČVUT Praha, FakultaStrojní. V současnosti sídlí v areálu TIC10 subjektů zaměřených na výzkum, vývoja inovační podnikáníV letech 2005-7 proběhla druhá etaparealizace TIC jako jeden z projektů Operačníhoprogramu průmysl a podnikání –program PROSPERITA, která rozšířila využitelnouplochu o dalších více než 500 m 2 .Poslání a cíle TICObsahové zaměření vědeckotechnickéhoparku v Třeboni bylo zvoleno tak, aby sevyužila podnikatelská tradice a zkušenostizakladatele, společnosti ENVI, s.r.o. a výzkumnáaktivita ENKI, o.p.s., jakožto spoluprovozovatele,a přitom se umožnil rozvoji zcela nových aktivit.Třeboňské inovační centrum zahrnuje:Centrum aplikovaného výzkumu zajišťujeobecně prospěšná společnost EN-KI. Podílí se na něm významně rovněžpracoviště Ústavu systémové biologiea ekologie AV ČR. Zvláštní smlouva jeuzavřena s Jihočeskou univerzitoua Strojní Fakultou ČVUT.Inkubátor je nedílnou součástí aktivityTIC. Jeho smyslem je vznik nových aktivit,popř. nových firem, živností či podnikůzaměřených přednostně na technologickéinovace nebo na transfertechnologií. Zakladatel vědecko-technickéhoparku poskytne vybrané přístrojovéa kancelářské vybavení pro využití v prostoráchvědecko-technického parku.Hlavní zaměření TICa) Solární a jiné energetické programyb) Strojírenská ekotechnikac) Inovace a podnikání v oblasti jemnémechaniky a optikye) Využívání kořenových čistíren odpadníchvodf) Biotechnologieg) Ekotechniky v oblasti setrvalého hospodařenís látkami v krajiněDalší údaje a podrobnosti o činnostiTIC Třeboň najdete na domovskýchstránkách www.tic.trebon.cz (o nás).Jaroslav LakomýEnvironmentální VTP ZábřehDo průmyslové zóny Leštinskáv Olomouckém kraji míří další investor– skupina Český výzkumDo průmyslové zóny Leštinská našelcestu další investor. Na zasedání zastupitelstvave středu 18. června 2008 představilaspolečnost Český výzkum a.s.svůj záměr vybudovat v Zábřehu Environmentálnívědeckotechnický park.Společnost, jejíž projekt navazuje nazáměr Wanemi CZ, se bude ucházeto šest hektarů v průmyslové zóně. Budoucívědeckotechnický park by se mělskládat z výzkumného ústavu alternativníchenergetických zdrojů a podnikatelskéhoinkubátoru sloužícího pro společnostizabývající se energetikou, ekologií,papír zpracujícím průmyslem nebo nanotechnologiemi.„Přínos vědeckotechnickéhoparku spatřujeme v rozvoji podnikatelskýchaktivit s vysokým stupněminovace, vzniku padesáti nových pracovníchmíst během prvního roku po ukončenístavby, příjmu do městského rozpočtu,růstu prestiže Zábřehu jako centra environmentálníhoporadenství a v neposlednířadě i v přítomnost autority v oblastiochrany životního prostředí,“ vypočítávalzastupitelům své argumenty Ing.Ladislav3/2008ip&tt27


Vědeckotechnický park a Centrumtransferu technologií při UniverzitěTomáše Bati ve ZlíněCelkový pohled na Environmentální vědeckotechnický park ZábřehJelen, CSc. – vedoucí manažer projektuze skupiny Českého výzkumu.Projekt, jehož partnerem je mj. UniverzitaPalackého v Olomouci, je plánovánve svižném tempu – Český výzkum předpokládázahájení výstavby v březnu příštíhoroku, dokončení investice za zhruba300 milionů korun je plánováno na listopad2011.Jak se ale dalo očekávat, vyvolal představenýprojekt debatu. „Mít v Zábřehucentrum vědy, to zní lákavě. Také každépracovní místo se samozřejmě hodí,“uvažuje nad nabídkou Českého výzkumuzábřežský starosta Zdeněk Kolář. Zastupitelédali zajímavé nabídce prostor a pověřiliradu města jednat se společnostíČeský výzkum a.s. o přípravě záměrua dokumentů k prodeji pozemků v průmyslovézóně Zábřehu .Představení projektuZákladním impulsem pro vypracováníinvestičního záměru pro výstavbu Environmentálníhovědeckotechnického parkubyla existence rozsáhlého ekologickéhoprojektu v oblasti energetikya papírenské výroby firmy WANEMI CZ,a.s.Projekt této firmy je založen na využitíobnovitelných zdrojů energie a druhotnýchsurovin při výrobě papíru v průmyslovézóně Leštinská, která je součástirozvojových ploch města Zábřeh.Mimořádnost tohoto projektu výstavbyšpičkového papírenského závodu z pohledurespektování veškerých zásad ochranyživotního prostředí a využití obnovitelnýchzdrojů na výrobu provozních energií je natolikojedinělá, že rozhodla o situování zamýšlenéhoEnvironmentálního vědeckotechnickéhoparku do bezprostředníblízkosti této ekologicky čisté průmyslovévýroby. V neposlední řadě se nám jeví totosituování jako příhodné i pro zřízení centraenvironmentálního poradenství pro přilehlýregion v souladu s usnesením vlády č. 408ze dne 16.4.2008 .Realizací záměru v rámci skupiny Českývýzkum a.s. byla pověřená společnostVítkovice – výzkum a vývoj – technickéaplikace a.s. Tato společnost je pověřenajednáním o koupi rozvojové plochy 6 výměry6,7 ha v průmyslové zóně „Leštinská“zajištěním realizace výstavby Environmentálníhovědeckotechnického parkuZábřeh.Cíl projektuVybudovat vědeckotechnický park, kterýbude zajišťovat potřebnou infrastrukturuk rozvoji těchto aktivit:– Výzkum a vývoj alternativních energetickýchzdrojů(Výzkumný ústav alternativníchenergetických zdrojů)• výzkum cíleně pěstovaných rychle rostoucíchdřevin, olejnin a byliny s výhřevnosticca 10,5 GJ/t• výzkum a vývoj nízkonákladovýchtechnologií a konstrukcí strojů prozpracování a úpravu biomasy proenergetické použití• výzkum pyrolýzních procesů a anaerobnídigesce• výzkum technologií pro zpracováníkontaminované biomasy např. nátěrya pojivy (dřevotříska atd.)• výzkum využití sekundárních produktuspalování biomasy (popelovin), jejichvyužití v zemědělství, formy zpracovánía způsoby aplikace• výzkum využití odpadních produktů při výroběa recyklaci papíru (papírenské kaly)• výzkum optimalizace procesu spalováníbiomasy• výzkum materiálu spalovacích kotlů(topenišť, výměníků, kouřovodů atd.)– Rozvoj podnikatelských aktivit• cílem je poskytnout základní služby inovačnímspolečnostem ze sektoru– energetiky– ekologie– papír zpracujícího průmyslu– anotechnologie– Průmyslový transfer technologiía centrum environmentálního poradenství• jedná se o zajištění služeb pro koncovéhouživatele ve smyslu přenosu výsledkuvýzkumu a vývoje u nás i v zahraničítak, aby celkové řešení bylooptimalizováno z hlediska odbornéhoa finančního• vychází z aktivního vyhledávání oblastípro průmyslový transfer výsledku výzkumu,vývoje a moderních technologiía to včetně realizace a zavádění jednotlivýchvýrob• cílem je vybudovat kvalitní zázemí provzdělávání a rozvoj lidských zdrojů,zvýšit konkurenceschopnost podnikůa podnikatelských subjektů, zlepšitpředpoklady pro zaměstnatelnost jednotlivcův souladu s potřebami vyplývajícímize zavádění nových technologiía inovací výrobních procesů a postupůve vztahu k efektivitě a kvalitě výrobynebo služeb.Richard ČemusV únoru 2008 zkolaudovala UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně) Vědeckotechnickýpark a Centrum transferutechnologií. V rámci projektu bylkompletně zrekonstruován objekt, kterýbyl postaven v 1. polovině 20. století a původněsloužil k ubytovacím účelům.Vzhledem ke stáří objektu a úplné změněúčelu využití prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí.Vnitřní prostory byly upravenytak, aby vyhověly náročným požadavkůmspojených s realizací výzkumných, vývojovýcha inovačních aktivit. Celá investičníakce byla spolufinancována Evropskýmfondem pro regionální rozvoja Ministerstvem průmyslu a obchodu ČRv rámci Operačního programu Průmysla podnikání, program PROSPERITA.Vzniku Vědeckotechnického parku předcházelprůzkum mezi dvěma stovkamipodniků ve zlínském regionu, jehož cílembylo zjistit, jaké typy služeb firmy postrádajív oblasti výzkumu a vývoje. Na základěvýsledků průzkumu získaly prioritu předevšímpodniky zabývající se vývojem plastů,technologií pro jejich zpracování i vývojemplastových výrobků pro konečné spotřebitele,a podniky z oblasti potravinářství. Důvodembyla především důležitost těchtooborů ve zpracovatelském průmyslu Zlínskéhokraje a současně významné postavenívědeckých pracovišť UTB ve Zlíně vezmiňovaných oborech.28 ip&tt 3/2008


Cílem UTB ve Zlíně je prostřednictvímVědeckotechnického parku vytvořit kvalitníinfrastrukturu pro dynamický rozvoj činnostíinovačních firem, nabídkou odbornýchslužeb dosáhnout účinného propojení s vědeckouzákladnou univerzity, zapojenímakademických pracovníků posílit vzdělávánív oblasti inovačního podnikání a současnězajistit transfer poznatků, know-howa technologií z akademického prostředí dopraxe. Vědeckotechnický park při UTB veZlíně je svým charakterem ojedinělým pracovištěm,jedním z mála oborově zaměřenýchvědeckých parků a jediným parkemv České republice zaměřeným na polymerníchemii.Zájemci mohou využít služeb špičkových,mezinárodně uznávaných vědeckýcha výzkumných kapacit a expertů na analýzy,rozbory, měření a testování materiálů,výrobků i ověřování nových technologií.Samozřejmostí je pronájem prostor (celkem5900 m 2 ), tj. mokrých laboratoří včetněinstalované základní přístrojové techniky,čistých prostor, specializovanýchpracovišť (např. mikrobiologické laboratoře,prostory pro poloprovoz) a kancelářívhodných pro výzkumnou a inovační činnostv oblastech jako jsou polymerní materiály,potravinářství, biotechnologie a souvisejícíobory.Nedílnou součástí jsou poradenské službyspojené s vývojovými a inovačními projekty,které zahrnují zhodnocení inovačníhozáměru, posouzení možností financováníz veřejných zdrojů, vyhledávání vhodnýchzdrojů financování, vypracování studií proveditelnosti,žádostí o dotaci i samotnouadministraci projektů.Vedle Vědeckotechnického parkuvzniklo také Centrum transferu technologií,které nabízí poradenské, informačnía konzultační služby v oblasti ochrany duševníhoa průmyslového vlastnictví a současněkomplexní služby patentových zástupců– doporučení vhodného typu právníochrany výrobku či technologie,zpracování přihlášek vynálezů, užitnýcha ochranných vzorů, zastupování předÚřadem průmyslového vlastnictví v ČR,Evropským patentovým úřadem, Světovouorganizací duševního vlastnictvía dalšími úřady a institucemi.Projekt Vědeckotechnického parkua centra transferu technologií při UTB veZlíně získal letos v dubnu ocenění Nejlepšípodnikatelský projekt roku 2007v kategorii Vědeckotechnický park, kteréuděluje Ministerstvo Průmyslu a obchoduČR, Agentura pro podporu podnikání a investicCzechInvest a Sdružení pro zahraničníinvestice – AFI.Ing. Gabriela Havelková,Ing. Martina ManováTechnologické centrumHradec Králové o.p.s.Dne 24. 6. 2008 byl na letišti v Hradci Královéslavnostně otevřen vědeckotechnickýpark, jehož provozovatelem je obecně prospěšnáspolečnost TECHNOLOGICKÉCENTRUM Hradec Králové (TC HK).Projekt vědeckotechnického parkuv Hradci Králové se datuje již od roku2006. Od samého počátku byli jeho partneryStatutární město Hradec Králové,Univerzita Hradec Králové (dále UHK)a EPIS s.r.o. Statutární město HradecKrálové získalo na výstavbu parku dotaciz Operačního programu Průmysl a podnikání.Celkové náklady na realizaci projektuvědeckotechnického parku dosáhly téměř87 milionů korun, většinu nákladů narealizaci projektu pokryla dotace zestrukturálních fondů, které ze 75% pocházíz rozpočtu EU a z 15% z národníhorozpočtu České republiky.Vědeckotechnický park situovaný doareálu bývalého vojenského letištěv Hradci Králové zahájil svou činnostv červenci 2008, kdy byli v parku usídleniprvní klienti. Od tohoto data nabízí TC HKvšem podnikavcům variabilními prostorypro kanceláře, laboratoře a prototypovédílny pro lehkou výrobu o celkové výměře2 817 m 2 . Flexibilní infrastruktura umožňujevyhovět specifickým požadavkůmklientů s ohledem na dynamický rozvoj jejichinovačních aktivit.Hlavním smyslem společnosti TC HKje prostřednictvím svých služeb podporovattechnologický transfer, inovační procesyve firmách a na univerzitách, tytodvě sféry propojovat a odstraňovat bariérymezi nimi.Součástí VTP je podnikatelský inkubátor,jehož prostřednictvím TC HK rozvíjípodnikatelské aktivity spjaté s inovacemi,snaží se vyhledávat talenty na univerzitácha ty následně ve svém konání dostatečněpodporovat. V lednu tohoto rokuvyhlásilo TC HK soutěž o nejlepší podnikatelskýzáměr s inovačním potenciálem,jejímž cílem bylo nalézt životaschopnénápady mladých podnikatelů. TC HK setak pokusilo motivovat současné a zejménabudoucí podnikatele k uskutečněnísvých podnikatelských myšlenek a prokázatjejich životaschopnost v tržním prostředí.Vítězem soutěže se stal LukášCígler, student Fakulty informatiky a managementuUHK, jehož záměr se soustředína internetový prodej mluvenéhoslova v komprimovaných formátech. Autornejlepšího podnikatelského záměrubyl oceněn ročním bezplatným pronájmemkanceláře ve VTP a souborem konzultačníchslužeb, čímž se stal jednímz prvních inkubovaných subjektů podnikatelskéhoinkubátoru VTP v Hradci Králové.Zaměření VTP je směřováno zejménado oblasti informačních a komunikačníchtechnologií. Park nabízí kvalitní technologickézázemí a vytváří synergické efektymezi svými klienty. Ti mohou krom zmíněnéinfrastruktury využít řady doplňkovýchslužeb poskytovaných přímo neboprostřednictvím sítě svých exkluzivníchpartnerů: poradenství a asistence při zakládánínové firmy, poradenství a asistencepři rozvoji firmy, poradenství a asistencepři vstupu na zahraniční trhy,poradenství a asistence v oblasti technologickéhotransferu, organizace kontaktůs odbornými specialisty vysokých škola výzkumných institucí, poradenství v oblastiprůmyslově právní ochrany a ochranyduševního vlastnictví.Podrobnější specifikaci včetně podmínekpro zahájení spolupráce naleznetena internetových stránkách společnostiTC HK .Ing. Martin Dittrichvýkonný ředitelVědecko-technický park Mstěticenabízí zázemí vývojářům, vědcům a začínajícímpodnikatelům v oblasti dopravníchtechnologií a dalších příbuznýchoborů.Projekt za 160 milionů korun ve spoluprácis fondy Evropské unie a Fakultoudopravní ČVUT realizuje Eurosignal, dceřináspolečnost AŽD Praha. Cílem je podpořitmalé a střední podnikání a vývojnových technologií především pro dopravu.Obor řídicích a zabezpečovacích technologiípro dopravu má v České republicedlouholetou tradici. Výzkum a vývoj v tomtoodvětví je velmi specifický a vyžaduje specializovanéa finančně náročné technologickévybavení. Vědeckotechnický park Mstěticetakovým zařízením disponuje a v rámcicentra pro transfer technologií ho budoumoci využívat i klienti parku pro své výzkumnéaktivity.Vědecko-technický park má významnýpřínos pro inovačně orientované maléa střední podniky působící v oboru3/2008ip&tt29


zabezpečovacích technologií a v dalšíchpříbuzných oborech.Vědecko-technický park Mstětice slučujetři hlavní funkce: samotný vědecko-technický park– podlahová plocha pro využití: 2 101 m 2– plánovaný počet inovačních firem: 20 podnikatelský inkubátor– podlahová plocha pro využití: 118 m 2– plánovaný počet inovačních firem: 10 centrum pro transfer technologií– podlahová plocha pro využití: 156 m 2– plánovaný počet inovačních firem: 30Účelem parku je podporovat začínajícítechniky a technology a v jejich projektech,vytvořit vazbu mezi teoretickýmiprojekty a praxí a také přilákat do lokalitynové firmy.Výhodou umístění parku je jeho blízkostk Praze a snadná dostupnost potřebnýchodborných a vzdělávacích institucí,stejně tak výhody plynoucíz nezávislosti na hlavním městě.„Naše společnost spolupracuje s řadoumalých firem, které vyvíjejí vlastní technologie.Máme proto jasnou představuo tom, co jim brání v rozvoji výzkumnéhoa podnikatelského potenciálu. Rádi bychomzde přivítali také začínající podnikatelea podpořili jejich vědecké i komerčnízáměry,“ říká Zdeněk Chrdle,generální ředitel AŽD Praha.Na založení Vědeckotechnického parkupřispívá Evropská unie a státní rozpočetčástkou 102 milionů korun. Je to díky programuProsperita, který vedle technologickýchparků podporuje i podnikatelskéinkubátory, centra pro transfer technologií.Vědeckotechnický park stojí v obci Zeleneč-Mstěticenedaleko Prahy veStředočeském kraji, který sice nedisponuježádnou vysokou školou, ale pracujese v něm řada vědeckých a výzkumnýchústavů.Více na: www.vtpmstetice.euIng. Marcela PŘÍHODOVÁ(prihodova@tc.cz)Soutěž Stavební výrobektechnologierokuV uplynulých dvou letech se podařilos přispěním strukturálních fondů Evropskéunie, podporou MMR a hl. m. Prahypřebudovat sídlo ABF-Nadace pro rozvojarchitektury a stavitelství na Václavskémnáměstí na Pražské centrum inovacía vzdělávání České stavební akademie.Nově rozvíjený program stavební akademiese zaměřuje na dvě oblasti: naproces celoživotního vzdělávání a na presentaciinovací v architektuře, stavebnictvía designu. K novým projektům centrapatří i nová soutěžní přehlídka „Stavebnívýrobek a technologie roku“ a knihovníreferenční služba „Výrobek-technologie“.Jestliže hotovým stavbám je věnovánapozornost řady přehlídek, soutěží, alei odborného tisku, představují stavebnívýrobky a technologie značně nepřehlednounabídku. Při vzniku každé stavby seuplatní dlouhý seznam výrobků a technologií,přitom úspěšnou stavbou je taková,která dobrý architektonický návrh realizujez kvalitního materiálu, s použitímsprávných technologií a postupů. Častoplatí, že použití jediného nekvalitního materiálumůže znehodnotit celou stavbu.O to je těžší postavení novinek.Cíl soutěžní přehlídky je proto poskytnoutalternativní formu pro uváděnínových a inovovaných výrobků na českýstavební trh. Tím umožnit novinkám snadnějšíuplatnění a jejich uživatelům napomocipři výběru z nabídky na našem trhu.Soutěž je vypsána jako program Českéstavební akademie a Nadace pro rozvojarchitektury a stavitelství pro ní získalavýznamné partnery: Svaz zkušeben provýstavbu, Hospodářskou komoru, Svazpodnikatelů ve stavebnictví, Asociaci inovačníhopodnikání ČR, ČVUT Fakultu stavební,ale i Design Cabinet a Sdruženípro výstavbu silnic Praha. Význam celéhoprojektu podpořila: Ministerstvo promístní rozvoj, Ministerstvo životního prostředía Ministerstvo dopravy, která převzalanad akcí záštitu.Přihlašovatelem může být výrobce, dovozce,prodejce nebo výzkumné a vývojovépracoviště, případně poskytovatel službyči technologie, nebo i realizátor stavbya projektant. Soutěžní podmínky a přihláškajsou k dispozici na adrese www.stavebnivyrobekroku.cz. Termín podání přihlášekje 28. 11. 2008. Soutěž bude vyhodnocenado konce února roku 2009 a slavnostně vyhlášena(viz TT str. X).Všichni účastníci přehlídky, kteří splnípodmínky, budou vystaveni na uvedenýchwebových stránkách s výrokemo použitelnosti pro stavbu, budou uvedenina výstavě v Centru inovací na Václavskémnáměstí a budou automatickyzařazeni do referenční služby Výrobektechnologie.Výrobky zvláště hodné zřetelepotom budou oceněny s označenímNominace nebo titul Výrobek roku, k nimbudou akademií organizovány vzdělávacía presentační semináře. Mediálnípartneři přehlídky dostanou k dispozicimateriály posouzených a oceněných výrobkůvhodných pro stavby pro presentaciv mediích. Internetová presentacevýrobku s rokem jeho posuzování budedlouhodobě zajišťovat informaci o kvalitěa přínosu výrobku pro širokou uživatelskouveřejnost, která tím získá snadnějšíorientaci v nabídce, respektivedoporučení k soutěží posuzovaným výrobkůma službám. Zde budou výsledkysoutěže fungovat i jako ochrana zákazníkapřed někdy nekvalitní nabídkou. Výrobkyna seznamu přehlídky by nemělyzklamat.Nadace pro rozvoj architekturya stavitelství se dlouhodobě zabývázpracováváním databází stavebních výrobkůa jejich presentací. V devadesátýchletech minulého století zažilo českéstavebnictví boom nových výrobkůa technologií, který po překonání izolacea otevření našeho stavebního trhu znamenal,že každoročně přibývalo 60 –80% nových výrobků a jejich nabídka sev krátké době téměř zdesetinásobila.Současná doba již zaznamenává načeském trhu téměř celou nabídku světovéprodukce, uplatnitelné v středoevropskémkulturním a klimatickém prostředí.Přesto některé výrobkové skupiny, napříkladdřevostavby, jsou stále spíše doplňkem,než zdomácněnou formou. Současnámíra inovací ve stavitelství sevšak již blíží tradičním 20% změn a inovacíročně. V tomto číslu jsou zahrnutyi rozměrové, designové a jiné inovace.V nabídce se stále častěji uplatňuje hlediskoekologické, energetické, je sledovánpožadavek na trvalou udržitelnoststavebnictví i na řešení odpadu a recyklacestavebního materiálu. Část těchtonovinek vzniká v Čechách, ale řadaz nich je stále dovážena nebo je majetkemnadnárodních firem, které je na našemtrhu ve své nabídce uplatňují. Čistěekonomické hledisko pořízení výrobku jestále více posuzováno i s ohledem nacelkovou užitkovost, design, provoznía energetickou šetrnost, trvanlivost, recyklovatelnostapod. Nové výrobkya technologie umožňují i nová architektonickářešení, novou kvalitu prostředía spokojenost jeho uživatelů. Uživatelstavby (soukromý stavebník, investor,uživatel nové investice) si bude moci pomocívýsledků soutěže učinit vlastní názora kritéria hodnot pro stanovení výběruvhodných výrobků a bude moci býtpoučeným partnerem při rozhodovánío použití materiálu při výstavbě. I v tomtoprocesu bude soutěž Stavební výrobek-technologie roku napomáhat.Druhou službou, kterou Česká stavebníakademie zahajuje je nová knihovnía internetová referenční služba „Výrobek– technologie“. NakladatelstvíARCH ohlásilo koncem loňského rokuukončení vydávání Stavebního kataloguABF, který vycházel od roku 1968. Jehoklasická tištěná podoba se překonala,svým obsahem se snažil sloužit všem,ale dobře již nesloužil nikomu. Nováslužba se proto opírá o analýzu trhu, kterývedle různorodě zpracovaných webovýchstránek jednotlivých výrobců a prodejců,které spolu s velkými vyhledávačiz velké části nahradily bývalý stavebníkatalog, nutí stále ještě většinu partnerůk vydávání tištěné podoby technickýchpodkladů, firemních katalogů, ceníků,technických řešení a postupů, ale i obyčejnýchinformačních prospektů. Stavebnictvív porovnání s elektronikou, fototechnikou nebo bílou technikoupřesunulo zatím na internet jen část svéinformační nabídky zejména proto, žestruktura použití jednotlivých výrobkůa služeb a rozsah potřebné informace jeve strukturovaném rozhodovacím procesuvýstavby komplikovanější než prostákoupě hotového výrobku, připravenéhok používání. Jinou úroveň informace potřebujekoncepční projektový pracovník,jinou realizátor stavby a jinou uživatel,který má přispět svým stanoviskem provýběr. Stavební knihovna České stavebníakademie na Václavském náměstíproto převzala přes 600 katalogovýchlistů bývalého katalogu a postupně doplňujetento soubor o podrobnou technickoudokumentaci vydávanou jednotlivýmivýrobci a prodejci, která aktualizujepůvodní soubor katalogových litů. Návštěvníkůmknihovny jsou tyto materiályposkytované zdarma, pokud sdělí svůjdůvod zájmu a potřebu informace, kterouhledají. Konkrétní pohledávka se pakdostane okamžitě pomocí e-mailu k prodejci,a umožní mu poskytnout, respektivedoplnit relativně přesnou nabídku řešenípro požadovaný účel. Knihovna setak stává jakýmsi trvalým veletrhem dokumentacek stavebním výrobkům,s možností v poklidu vyhledat a odnést siaktuální informace a navázat okamžitýkontakt s konkrétním výrobcem neboprodejcem, poskytovatelem služby.Nová služba má i podobu internetovouna stránce www.vyrobek-technologie.cz,kde lze přes internet potřebnou výrobkovoudokumentaci poštou objednat, nebo30 ip&tt 3/2008


si ji aspoň nechat připravit k vyzvednutív centru na Václavském náměstí. Propojenívýše popsané soutěžní přehlídkya referenční knihovní služby je základempostupné úplné digitalizace a zajištěnítrvalé aktualizace zahajovaného systému.Jakkoliv jsou výrobky, technologiea služby významné pro stavby a jejichkvalitu, je pro nás všechny nejdůležitějšíjak dopadne konečné stavební dílo jakocelek. To bude letos již tradičně po 16.posuzováno v celostátní přehlídce Stavbaroku 2008. Dne 10.9. bude oznámeno 15nominací na titul Stavba roku a do 20.10., kdy budou Stavby roku slavnostněohlášeny, se může každý zapojit svýmnázorem na letošní „stavební žně“ nawww.stavbaroku.cz , a přidat svůj hlaspro Cenu veřejnosti.Jan FibigerABF-Nadace pro rozvoj architekturya stavitelstvíNárodní strojírenský klastrNárodní (dříve Moravskoslezský) strojírenskýklastr (NSK) je klastr strojírenskýchproducentů a navazujících podnikůi institucí je největším a nejstarším svéhodruhu v tuzemsku. Byl založen v roce2003. Sdružuje v současné době 51 firems celkem asi 19 tisíci zaměstnancia souhrnným ročním obratem přibližně55 miliard korun. NSK pokračuje v projektech,které mají posílit tuzemské strojírenstvív celosvětové konkurenci.Národní strojírenský klastr je nejdélefungující klastrové sdružení v České republice,které usiluje o zvýšení konkurenceschopnostia užitečné partnerství.Propojujeme velké producenty s jejichdodavateli, obslužnými a logistickými firmamia s odbornými institucemi zaměřenýmina vědu a výzkum, marketing, rozvojlidských zdrojů i terciární vzdělávání.Vytváříme vysoce prestižní, modernístrojírenskou základnu rozvíjející personálnípotenciál, nové technologie, inovace,vědu a výzkum. V neposlední řadětaké podporujeme vznik subdodavatelskýchřetězců v oblasti strategickýchprojektů.Ve strojírenských firmách pracuje v ČRokolo 150 tisíc lidí, kteří produkují 8,7 procenttržeb celého zpracovatelského průmyslu.Ty přitom – z regionálního pohledu– vznikají především ve středních Čechácha na severní Moravě a ve Slezsku.Strojírenství koncentrované v Moravskoslezskémkraji tvoří 9 % hrubého domácíhoproduktu České republiky.Na základě toho jsme přistoupili k většímuzviditelnění strojírenství a poprvéuspořádali ojedinělé setkání zástupcůklíčových strojírenských podniků ČR,které se v červnu loňského roku uskutečnilov Ostravě a mělo v letošním rocepokračování. Zatímco loni se do nové aulyVysoké školy báňské-Technické univerzityv Ostravě sjely zhruba tři stovkystrojařů a zástupců souvisejících oborůpředevším z Moravskoslezského kraje,letos se na druhém ročníku konference„Strojírenství Ostrava“, objevili ve většímíře reprezentanti velkých strojírenskýchspolečností z celé ČR. Rádi bychom,aby z konference strojařů vzniklatradice, protože první i druhý ročník ukázaly,že je o čem diskutovat a že i konkurenčnípodniky mohou najít v řadě věcíspolečnou řeč.První ročník konference StrojírenstvíOstrava, nesl podtitul „Vývoj, lidé, příležitosti“a zabýval se zejména narůstajícímiproblémy spojenými s nedostatkemkvalifikovaných pracovních sil pro špičkovéstrojírenské výrobní závody. Strojírenstvíje jedním z klíčových pilířů českéhohospodářství. Proto chcemepravidelně pojmenovávat bariéry rozvoje,diskutovat o cestách k jejich odstraněnía současně upozornit na to, kde potřebujemepomoci.„Výzkum, který si NSK v rámci svýchaktivit nechal zpracovat loni na jaře,ukázal, že u učitelů a ředitelů škol sistrojírenství vysloužilo na škále oblibyznámku 4. Žáci byli mírně shovívavějšía přidělili oboru hodnocení 3,45. Přesjasné výsledky strojírenských firem jejen 7 procent žáků ochotných tvrdit, žestrojírenství je perspektivní obor. To jeskutečnost, kterou sami nezvrátíme“, řeklprezident NSK Jan Světlík loni na konferenci.Obor, který významně zlepšuje bilancičeského zahraničního obchodu, však paradoxněupadl v nemilost v očích veřejnostia začíná trpět kritickým nedostatkempracovních sil.Proto jsme urychleně na tento stávajícístav reagovali a připravili akci pro žákyzákladních škol „Dny strojařů“.Ve dnech 6. až 21. září loňského rokujsme na severu Moravy a ve Slezskuuskutečnili neobvyklou, rozsáhlou akciv mladém duchu. Národní strojírenskýklastr v tomto období uspořádal „Dnystrojařů“. Jednalo se o sérii prohlídek zajímavýchstrojírenských provozů. Dny bylyzaměřeny na děti posledních ročníkůzákladních škol, které měly možnost navštívitprovozy různých strojírenských firem,členů klastru.Prohlídky výrobních hal, montážníchdílen, vývojových pracovišť a špičkovýchtechnologií umožnily nejen firmy sídlícív Moravskoslezském kraji, ale např.i Žďas a.s. ve Žďáru nad Sázavou.V okolí do 50 kilometrů od každéhoz podniků, které se zapojily do kolotočeexkurzí, byly osloveny všechny místnízákladní školy. Celkově se zúčastniloprohlídek více než dva a půl tisíc žákůzákladních škol. Ty měly možnost podívatse až do samotného „jádra“ jednotlivýchpodniků, na místa, kam se běžněveřejnost nedostává, na stroje a zařízení,na nichž se například vyrábějí velkélodní hřídele pro zaoceánské lodě, součástiletadel, velké jeřábové konstrukce,speciální díly velkých strojírenských výrobkůči díly budoucích automobilů navodík.Vedle samotných prohlídek si pak školácimohli vyzkoušet, co všechno obecněvědí o strojírenství. Svůj přehled o oboruprověřili ve znalostním kvízu. Třicet pětz nich, kteří z něj vyšli jako nejlepší, pakv doprovodu pedagogů a výchovných poradcůnavštívili 4. října Mezinárodní strojírenskýveletrh v Brně jako součást akce„Dny strojařů“.Pro vybrané účastníky zájezdu byl připravenautobus, který všechny bez problémůzavezl do Brna i zpět. Na samotnémMSV v Brně se nejdříve zúčastněníseznámili se stánky NSK (tehdy MSSK)a jeho lídrů (Vítkovice, Strojírny Třineca Žďas Žďár nad Sázavou), a pak dostalii prostor pro samotnou prohlídku ostatníchčástí výstavy.Zkrátka ale nepřišli ani středoškoláci.Soutěž byla přichystána také pro studentyodborných středních škol a učilišť. Minimálněstovka středoškoláků změřilasvé síly v projektování na počítači. Ti nejlepšíz nejlepších se ještě jednou utkali 7.listopadu 2007 o absolutního vítěze. Pětnejlepších bylo odměněno hodnotnýmicenami.Tyto „Dny strojařů“ byly spolufinancoványz rozpočtu Moravskoslezského krajea jejich závěrečné vyhodnocení proběhlo7. listopadu 2007 na VŠB – TUOstrava za účasti nejvyšších představitelůNSK, Moravskoslezského kraje, VŠB –TU Ostrava a členů NSK.Touto akcí jsme chtěli nastupující generaciukázat, že práce v továrně už nejsoujen špinavé montérky a umazanéruce, ale mnohdy moderní stroje a počítačověřízené provozy a že spojit svoupracovní budoucnost s odvětvím, jako jestrojírenství, tedy rozhodně není špatnávolba.Celá akce měla přispět k rozvoji a opětnémuzvýšení prestiže strojírenství, kterénepochybně patří k nejvýznamnějším odvětvímcelé naší společnosti.Jejím účelem bylo pozvednout strojírenstvítam, kam skutečně patří. To jevlastně smyslem a záměrem snaženívšech členů NSK.Touto akcí „Dny strojařů“ jsme vstoupilido povědomí nejenom žáků a studentůzákladních a středních škol, ale již do domácnostítěch, kteří se rozhodují, zda pozákladní školní docházce půjdou studovathumanitní obory nebo technické a zvláštěpak obory strojírenské.Byla to ojedinělá akce svého druhu zorganizovanáv oblasti strojírenství v krajia možná i v celé České republice, na kterounavazujeme obdobnou akcí i v letošnímroce.Národní strojírenský klastr chce vybudovatna domácí půdě novou image oboru,který je spolu s automobilovým průmyslema elektrotechnikou tahounemkonkurenceschopnosti ČR a vytvořit užitečnáspojenectví, která otevřou přístupk novým zakázkám.Strojírenství se v 90. letech stalo outsideremčeského hospodářství. Podnikyprocházely složitou změnou struktury,některé i úpadkem. Nyní obor naopak zažíváboom. Strojírenští výrobci exportují,mnozí mají podstatné tržní podíly na globálnímtrhu. Růstu tržeb oboru nahrávái vzestup domácího stavebnictví a přílivzahraničních investic.Věříme, že tímto našim snažením přispějemeke vzestupu strojírenství a přílivumladých a perspektivních pracovníkůdo moderního strojírenství.Národní strojírenský klastr, o.s.Ing. Jan Legerský, manažer klastrulegersky@msskova.czRuská 2887/101706 02 Ostrava – VítkoviceTel.: + 420 595 957 004,+ 420 595 957 008Fax: + 420 595 956 209E-mail: klastr@msskova.czwww.msskova.cz3/2008ip&tt31


âINNOST NA·ICH PARTNERÒPlán odborných akcí ČSSna 2. pololetí 2008Konference „20. Mezinárodníkonference Hydraulikaa pneumatika 2008“ (ICHP2008)termín: 29. září až 1. října 2008místo: ČSVTS, Novotného lávka 5, budovaA – 2. patro, sál 217odborný garant: Česká asociace prohydrauliku a pneumatiku – OS ČSS+ VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, katedraAutomatizační techniky a řízenípředseda vědeckého výboru: Prof. Ing.Petr Noskievič, CSc. – VŠB TU Ostrava17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba,ČRpředseda organizačního výboru: Ing.Přemysl Malý, CSc. – Parker Hannifins.r.o., PrahaVeškeré informace budou uvedenyv programu konference a průběžně aktualizoványna internetové stránce konference:http://ivhp2008.vsb.cz, e-mail:ichp2008@vsb.czProgramový sekretariát konference –Česká strojnická společnost sekce Českáasociace pro Hydrauliku a pneumatikuNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1,ČR, Tel.: 221 082 203, Fax: 221 082 217,E-mail: strojspol@csvts.cz ;http://ichp2008.vsb.cz ; ichp2008@vsb.cz– přijímá přihlášené příspěvky a abstraktado programu, potvrzuje jejich přijetí,přijímá články autorů, inzerci firemdo sborníku, objednávky na výstavku, aj.Organizační sekretariát konference– JASTA, cestovní kancelář s.r.o., pí. KropíkováHanaChudenická 1086/22, 102 00 Praha,ČR ; Tel. + Fax: 267 913 943,E-mail: hkropikova@telecom.cz ,http://www.jasta.cz– zajišťuje konferenční a informačníslužby, registraci účastníků, ubytování,doprovodný program atd.Kurz „Kurz tribotechniky“– dvoudenní kurztermín: 15. – 16.10.2008místo: hotel U Lípy, Kamenice nad Lipouodborný garant: OS Tribotechnika ČSSorganizační garant: Česká strojnickáspolečnost – Ludmila StránskáSeminář „Progresivnístrojírenské technologie“– spojený s doprovodnou výstavkou firemtermín: 20.11.2008místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417 ( + 414)odborný garant: OS Nástroje a strojírenskétechnologie ČSS – Bohumil Plšekorganizační garant: Česká strojnickáspolečnost – Ludmila StránskáSeminář „Pneumatickésystémy“termín: 2.12.2008místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 41732 ip&tt 3/2008odborný garant: Česká asociace prohydrauliku a pneumatiku – OS ČSSProf.RNDr.Ing. Josef Nevrlý,CSc. – FSVUT Brno, e-mail: nevrly@eu.fme.vutbr.czorganizační garant: Česká strojnickáspolečnost – Ludmila StránskáSeminář „Automobilovéoleje – EURO V“termín: 9.12.2008místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417odborný garant: OS Tribotechnika ČSS– Ing. Milan ŠimánekCastrol Lubricants (CR), s.r.o., e-mail:milan.simanek@castrol.comorganizační garant: Česká strojnickáspolečnost – Ludmila StránskáPoznámka:Pořadatel – Česká strojnická společnost– si vyhrazuje právo v průběhu rokuplán upřesňovat a doplňovat.Ludmila Stránskátajemníktel.: 221 082 203; fax: 221 082 217e-mail: strojspol@csvts.czwww.strojnicka-spolecnost.czCentrum pro transfer technologiíV roce 2006 zahájilo Technologickécentrum AV ČR v rámci Jednotnéhoprogramového dokumentu pro Cíl 3Praha vzdělávací projekt Centrum protransfer technologií (CeTT). Projekt usilujícío zvýšení povědomí o inovačnímprostředí v ČR a ve světě mezi laickoua odbornou veřejností, podporující komercionalizacivýsledků výzkumu do praxea zdůrazňující nutnost ochrany duševníhovlastnictví skončil. Je čas nazhodnocení – a je co hodnotit!Na základě partnerství se šesti subjektybyla umožněna spolupráce s odborníkynejen z akademického prostředí, ale i sezástupci z oblasti průmyslu. Do projektuse zapojily dvě pražské univerzity(VŠCHT a VŠE), dva průmyslové podniky(ČKD Nové Energo a Zentiva), pracovištěAkademie věd ČR (Středisko společnýchčinností AV ČR) a Úřad průmyslovéhovlastnictví. Některé aktivity se rozvíjelyi s dalšími subjekty. Např. Asociace inovačníhopodnikání ČR výrazně přispělak obsahu interaktivního CD Inovační prostředív Praze, zahrnujícího mimo jiné databáziinovačních pražských subjektůa vědeckých pracovišť AV ČR.Hlavní pilíř projektu CeTT tvořily vzdělávacíakce. Neméně významnou součástíbylo i poskytování asistence při technologickémtransferu a poradenství v oblastiochrany duševního vlastnictví. Projekt přispělk vydání dvou metodických materiálůo průmyslových právech a nehmotnýchstatcích, jejich licenčním využití a oceňování,určených pro vědecko-výzkumné pracovníkya podnikatelskou praxi.Bylo realizováno téměř 30 seminářůa workshopů, 8 exkurzí do vědecko-technologickýchparků či inkubátorů, organizoványtechnologické burzy při mezinárodníchakcích a podpořena účast namezinárodních odborných veletrzích.Projekt CeTT přispěl k uzavření šestitransferů technologií a dal impuls k dalšíspolupráci v této oblasti. Na popud Magistrátuhl. města Prahy vznikl vzdělávacíblok pro studenty a pedagogy pražskýchodborných středních škol. Společněs partnery projektu (VŠCHT a VŠE) bylyuskutečněny semestrální kurzy „Inovacea jejich management I a II“, určené prostudenty a doktorandy pražských vysokýchškol. Posluchači si chválili získánívětšího rozhledu v celé problematicea uvádění praktických příkladů s možnostídiskuse.Spolupráce s akademickou sférou pokračovalai v rámci studentských stážís motivačním stipendiem, které byly inicioványv průběhu projektu na základě potřebpraxe. Studenti a doktorandi pražskýchvysokých škol byli zapojeni dořešení témat, která zpracovávají např.v rámci disertačních prací, poznali svůjobor z praktického hlediska a mohli si takověřit své další profesní směřování. Mnohostudentů od stáže očekávalo i navázánídalších pracovních kontaktů, které využijípo ukončení studia. Pro podnikatelskésubjekty a výzkumné instituce to byla příležitostpro získání potenciálních zaměstnanců.Studentské stáže úspěšně absolvovalo13 studentů z pěti vysokých škol,kteří představili výsledky a zkušenostiz praxe na závěrečném setkání. Studentisi cenili možnosti uplatnit své znalostiv praxi a konfrontovat je s realitou. Pracovatna odborném úkolu umožnilo 7 firema 1 vědecké pracoviště. Ti předevšímocenili svědomitý a zodpovědný přístupstudentů, jejich odborné vzdělání a snahuučit se nové věci.Ačkoliv projekt CeTT k 30. 6. 2008skončil, některé jeho aktivity budou pokračovatv síti Enterprise Europe NetworkČR (www.enterprise-europe-network.cz),jak v rámci vzdělávacích aktivit,tak v oblasti transferu technologií.Ing. Barbora MachoňováTechnologické centrum AV ČREnterprise Europe NetworkInovace a technologický transferv rámci sítě EENPřevzetí nebo nabídnutí nově vyvinuténebo inovované technologie či novéhovýzkumného výsledku je jednou z důležitýchaktivit podnikatelského subjektu projeho zdárný ekonomický rozvoj a konkurenceschopnépostavení na trhu. Technologickýtransfer výzkumných či vývojových


výsledků a znalostí se proto nachází v zornémúhlu všech politik a strategií, kterémají za cíl řešit různé formy podpory inovačníhopodnikání.Rámcový program „Konkurenceschopnosta inovace“, jehož cílem je podporarůstu a posílení inovačních schopnostímalých a středních podniků inicioval jednouze svých výzev vznik nové celoevropskésítě poskytující integrované službyna pomoc inovačnímu podnikání, včetnělegislativního poradenství, vyhledávánívhodných obchodních a technologickýchpartnerů a podpory účasti podnikatelskéhosektoru v 7.rámcovém programu EUpro výzkum a vývoj.Nová evropská síť Enterprise EuropeNetwork v jednom ze svých funkčníchmodulů zvaném „Inovace a technologickýtransfer“ plynule navazuje na aktivitydřívější Innovation Relay Centre Networkvšeobecně známé pod zkratkouIRC. Tato ukončená síť, zaměřená na podporuinovací, konkurenceschopnostia transferu technologií, poskytovala svéslužby malým a středním podnikům, univerzitáma výzkumným institucím v Evropěvíce něž 13 let. Na tradici a zkušenostechzískaných dlouholetou činností sítě IRCjsou postaveny aktivity plánované v uvedenémmodulu, který je zacílen na podporumezinárodního transferu technologií, inovacía přenosu know-how. Malé a střednípodniky tak mohou využít služeb a informacíposkytovaných hostitelskými institucemitéto evropské sítě k rozvoji svých inovačníchaktivit a posílení svého postavenína trhu. S pomocí mezinárodní databázetechnologických nabídek a poptávek jemožné nabídnout své inovační technologiedalším subjektům nebo si v rámci celé sítěvyžádat nové inovované technologie potřebnépro inovaci či zkvalitnění výrobníhoprocesu. Výhodou sítě Enterprise EuropeNetwork je, že každé národní konsorciumzapojené do sítě a realizující její aktivity, mápartnery se znalostí místního prostředía svých klientů, takže může na základě zadanépoptávky nebo nabídky velmi rychlevyhledat vhodného partnera. Pomocnouruku podává síť firmám i v podobě účasti natzv. technologických burzách. Společnostise tak mohou během jediného dne setkats vybranými partnery k dvoustrannémujednání. Zároveň mohou využít i případnépodpory pracovníků sítě v oblasti ochranyduševního vlastnictví, přípravy licenčnícha jim podobných smluv či finančního poradenství.Konsorcium realizující aktivity českéčásti sítě Enterprise Europe Network mácelkem 11 regionálních partnerů. Činnostív oblasti transferu technologií se jich zabývápět, konkrétně jsou to: Technologickécentrum AV ČR se sídlem v Praze, dáleBIC Plzeň, JIC Brno, BIC Ostrava a VÚTSLiberec. Všichni partneři disponují zkušenostmijak v oblasti účasti v Evropskýchprojektech, tak i v práci s klienty v oblastipřenosu poznatků výzkumu, vývoje a inovací.Asociovanými partnery projektu jsouCzechInvest, HK ČR, ČARA a AIP ČR.Kontakt se společností začíná návštěvoumanažera transferu technologií ve firmě,při které jsou pracovníci firmy seznámenis možnostmi podpory a spoluprácev rámci sítě. Pokud má firma zajímavoutechnologii či identifikuje ve spoluprácis tímto manažerem svoji potřebu, je do 3dnů po vložení do intranetu sítě rozeslánana všechny partnery projektu zabývajícíse danou problematikou. Manažeřitechnologického transferu, zaměření naspecifický sektor, se pravidelně setkávajív rámci celé evropské sítě na schůzkáchtzv. sektorových skupin, kde si vyměňujízkušenosti o stavu příslušného technologickéhosektoru jak v jednotlivých zemích,tak i z pohledu EU, získávají potřebnéinformace o novinkácha předpokládaných směrech v sektorua plánují společné akce na další období.Pro podporu prezentací firem v rámcimezinárodních akcí nabízí síť vytvoření tzv.technologických listů (nabídky technologie),plakátů či společných prezentačníchstánků firem. Síť rovněž pořádá mise či exkurzefirem na veletrhy nebo do inovačníchspolečností v zahraničí. Manažeři sítě jsouschopni ve spolupráci s dalšími odborníkyposkytnout též specializované služby(právní, překladatelské či jiné) pro rozvojdalšího jednání s vyhledaným partneremna základě vzájemné dohody. Cílem prácemanažerů transferu technologií je uzavřenívýsledné dohody o spolupráci, transferutechnologie nebo know-how.Základní služby sítě jsou dostupné propodnikatelské subjekty všech typů a velikostí,protože jsou poskytovány zdarma,což při jejich kvalitě a důležitosti znamenáurčitě nepřehlédnutelný ekonomickýbenefit.Ing. Dana VÁCHOVÁ,Ing. Eva KUDRNOVÁTechnologické centrum AV ČRwww.enterprise-europe-network.czInformační systém Magic 2Gspolečnosti MagicWareKdyž v roce 1994 zakládali tři studentiČVUT společnost pro vývoj software MagicWare,s.r.o. nedohlédli dál, než pár letdopředu. Po čtrnácti letech existence setato společnost, která vznikla v garáži,transformovala v moderní dynamickou organizačnístrukturu. Dnes čítá cca 30 pracovníkůa zásobuje svými produkty běžnéuživatele, velké korporace i vlády a tov České republice i v zahraničí. Co stojíza úspěchem tohoto splněného českéhosnu se pokusil vyjádřit ředitel společnostiIng. Tomáš Novosad.Inovace jako konkurenční výhodaPodnikatelské prostředí v devadesátýchletech přálo nově vznikajícím společnostem.Poptávka převyšovala nabídkua trh zdaleka nebyl dostatečně vyspělý.Společnost MagicWare se po prvníchkrocích hledání svého produktu začalaorientovat na administrativní aktivity založenéna formulářích. První produkt Form-Filler sloužící pro přesný tisk do předtištěnýchformulářů obsahoval unikátnítechnologii, která umožnila na tehdejšíchnepřesných tiskárnách dokonale přesnýtisk. Neustálé oslovování distributorůvedlo k úspěchu a produkt se podařiloumístit na trh. Za prvním úspěchem tedybyla inovace.Vedle vývoje software pro instalacia použití na klientských počítačích vznikladivize internetových systémů. Tato divizezachytila trend nastupujícího internetua stala se postupně dominantnív činnosti společnosti. Obchodovánís elektrickou energií prostřednictvím sítěinternet rozběhla společnost MagicWarejako první na našem trhu již v roce 1999a to pro tehdejší společnost Jihočeskáenergetika, a.s. Inovace se tak stala konkurenčnívýhodou této společnosti.Specializace aktivit společnostiDivize internetových systémů těžilaz vývojového týmu a tvořila aplikace donejrůznějších oblastí. S vývojem trhu softwarovýchproduktů přišla potřeba profilováníaktivit do konkrétní oblasti a koncentracesil do této oblasti. Díkydlouholeté spolupráci s několika kongresovýmiagenturami se touto oblastí stalysystémy pro podporu cestovního ruchu.Zprvu incommingové řešení se nasazovalona cca 50 projektů ročně, postupněvšak přerostlo v universální systém prooutgoing, incomming a registrační a akreditačníprocesy. Řešení je dnes ročně nasazovánov rámci cca 100 implementací.Za dobu poskytování těchto služeb semůže společnost MagicWare odkazovat naúspěšné zajištění mnoha významných akcíinformačními systémy, které řeší 100% veškeréadministrativní agendy těchto akcí. Mezinejvětší projety patří plné zajištění mezinárodníakce UEGW 2004, což je kongress 10 000 účastníky, či zasedání Olympijskéhovýboru s požadavkem vysoké bezpečnostivšech procesů. Poslední aktuální novinkouje rozsáhlý projekt plného zajištěníprocesů akreditace, ubytování, bezpečnostia dopravy při příležitosti předsednictví Českérepubliky v radě Evropské unie v prvnímpololetí 2009.Konzultační služby jako přidanáhodnotaZnalosti trhu a úzce vymezeného oboruse stala devizou společnosti. Analýzy firemníchprocesů v řadě firem podnikajících vestejné oblasti přinesla znalosti, možnost porovnávánípraktik a především globální nadhledv daném oboru. Systémy a procesy propodporu cestovního ruchu, na které se společnostsoustředila se ukázaly vhodnou mezerouna trhu. Díky znalostem mohla začítspolečnost prostřednictvím svých konzultantůměnit stávající a zavádět nové pracovnía obchodní procesy. Relativní nedůvěrav konzultační služby v oblasti malýcha středních firem však kladla překážku poskytováníkonzultačních služeb. Řešení seukázalo v komplexnosti poskytnutých služeba v inovaci obchodního přístupu. Hlavnímpředmětem obchodních vztahů se stalonasazení informačních systémů s licenčnía implementační smlouvou a mnohdy cennějšíkonzultace a zásahy do firemní strukturyzákazníka se pak staly pouhou přidanouhodnotou. Zákazník tak dostal zlepšenífiremních procesů spolu s informačnímsystémem, který nově zavedené procesyudržoval a podporoval. Byla to cesta jak začítposkytovat konzultační služby poradenstvíi menším firmám, které mají k těmto investicímčasto psychologické zábrany.Software založený na filosofiiRealizace software popisující oblast služebse ukázala být nejen mezerou na trhu,3/2008ip&tt33


V oblasti služeb se často provádějí rezervace kapacit v čase. Když architekt systému naleznesprávný přístup, může rezervovat místa v letadle, pokoje na jednotlivé noci či pronájem zařízenína dne či na hodiny de tak rychle dopředu.ale též velmi náročným úkolem. Na rozdíl odpráce se zbožím, kde informační systémypracují s reálnými objekty, jsou služby v těchtoinformačních systémech virtuální povahya služby v oblasti cestovního ruchu zvláště.Klasický produkt cestovního ruchu tak nabývalu různých tour-operátorů či poskytovatelůodlišných výkladů a představ jak by ses takovým produktem mělo nakládat. Velkýdůraz zde mělo tzv. „balíčkování“ služeb, kdyse pod jedním názvem a cenou skrývá rozsáhlýa velmi dynamicky se měnící komplexslužeb s mnoha logickými vazbami.Do řešení opět zasáhla inovace. Taspočívala v architektuře systému, kterýpřestal kopírovat požadavky zákazníkaa začal popisovat reálný svět okolo nása vytvářet objekty s hierarchií nezávislouna procesech zákazníka. Architekti společnostiMagicWare se tak dostali do rolefilosofů, kteří rozdělují svět kolem sebena reálné, kompozitní a virtuální objekty.Vývoj v řádu mnoha desítek milionů vedlk systému nové generace (obchodníoznačení Magic 2G) který je nyní s úspěchemnasazován.Architektura byla nakonec navržena natolikdobře, že umožňuje plné nasazenísystému v první fázi u většiny zákazníkůbez jakýchkoli změn. Při dalším životnímprocesu pak systém umožňuje řešit 90%všech nově vzniklých požadavků zákazníkapouhou konfigurací, bez nutnosti zásahuprogramátora. To je velmi důležité, neboťtakové řešení přináší větší rychlostreakce na požadavky zákazníka, vysokouproduktivitu práce a neporovnatelně většíbezpečnost zásahu ve srovnání s klasickýmiinformačními systémy.Klíč k úspěchu – ReUseRelativně vysoká investice do vývoje musíbýt splacena opakovaným nasazením informačníhosystému. To byl v oblasti služebdo té doby problém, neboť většina existujícíchsystémů nedisponovala dostatečnoumírou filosofického nadhledu. Informačnísystém Magic2G společnosti MagicWaretuto překážku prolomil díky inovativnímu přístupuk analýze problematiky a celému vývojivůbec. Inovativní architektura umožnilanejen popsat jednotným způsobem různémodely poskytovatelů služeb, ale jednímsystémem propojit i odlišné oblasti rezervačních,registračních a akreditačníchsystémů.Cesta do budoucna – Inteligentnísoftwaroví agentiInovace stály u zrodu společnosti Magic-Ware, u jejich významných úspěchů i při sestaveníproduktu, kolem kterého se sjednotilyvšechny aktivity této společnosti. Nainovacích by chtěli inženýři společnosti založiti její budoucnost. Společnost disponujenyní velmi silným nástrojem jak popsata provozovat firemní procesy poskytovatelůslužeb. Dalším krokem jsou tedy nyní samočinnéprocesy, které využijí unikátní datovéstruktury, která popisuje objekty i vazby poprvév historii uceleným způsobem. Poprvéteď má systém k dispozici kompletní podkladypro samostatné rozhodování a plnénahrazení administrativních úkonů vykonávanýchreálnými osobami mnohem výkonnějšímiinteligentními softwarovými agenty.Jako způsobila informační revoluce zavedenínástrojů pro masové poskytování a šířeníinformací, může s dostatečnými podkladyproběhnout revoluce nová – revoluceumělé inteligence. Umělou inteligencí jezde myšleno nahrazení intelektuální činnostilidí strojovou prací. Strojově vykonávanáadministrativní činnost osvobodí osobyod nekreativních činností a umožní vícese věnovat kreativním a řídícím činnostem.Reálná zkušenost ze zavádění systémů založenýchna platformě Magic 2G ukazuje,že téměř polovina administrativních pracovníkůspolečnosti, ve které je systém zaváděn,opustí své dosavadní aktivity a začnese věnovat mnohem produktivnější a hodnotnějšíčinnosti řízení a rozhodování. Firmys tímto systémem jsou pak mnohem víceschopni soustředit se na vytvářenínových produktů, jejich přizpůsobovánía prezentaci zákazníkům, mnohem méněřeší samotné procesy obchodu, administrativy,vyhodnocování či realizace služeb opakujícíse povahy.ZávěremKdyž započítáme i rok práce před založenímspolečnosti v roce 1994, může letososlavit společnost MagicWare již 15let své činnosti. Z malého snu několikastudentů se stala vyspělá společnosts dalekým dosahem činnosti. Produktytéto společnosti vyrostly z programů distribuovanýchna 5 1 / 4“ disketách do samostatněexistujících a uvažujících systémů.Přestože vedení společnostizahrnuje strategické manažery, analytikytrhu a technologií i vývojové pracovníky,stále vidí z hlediska technologie jen párlet dopředu. Není to tím že by vizionářispolečnosti byli tak krátkozrací, jen realizaceodvážných nápadů jde v této společnostitak rychle dopředu.Kontakty:MagicWare, s.r.o.Mercury Business Center, Argentinská 38,170 00 Praha 7Ing. Tomáš NovosadTel: 266 710 929Fax: 266 710 430e-mail:http:// www.magicware.cz7KONFERENCE – SEMINÁ¤E – V¯STAVYFOR ARCH 2008Za novinkami na stavební veletrh19. ročník veletrhu FOR ARCH, který odstartujev Pražském veletržním areálu v Letňanech23. září a potrvá do 27. září, přineseněkolik novinek, z nichž tou nejzásadnějšíje ta, že návštěvníci už mohou na tento svátekstavebnictví dojet poprvé metrem.34 ip&tt 3/2008FOR ARCH, jehož generálním partneremse letos stala společnost AAA BY-TY.CZ, se již téměř dvacet let těší přízni návštěvníkůa vystavovatelů z řad stavařů,architektů, developerů i laické veřejnosti.Na veletrhu bude představena celá řadanovinek. Společnost Sapho koupelny napříkladpředvede novinky z oblasti luxusníchvan Decoo a vodotěsnou LCD televizi, kteráje určená a vyrobená právě do náročného,vlhkého a mnohdy i horkého prostředí koupelen.Eim Univers bude zase na své expoziciprezentovat dvě designové novinky odfirmy Jacuzzi. V oblasti sprchových koutů tobude kompaktní sprchový kout bez dveří sezabudovanou hlavou a ruční a kaskádovousprchou včetně termostatické baterie. V kategoriivan to bude vana určená do prostoruv kombinaci teaku a plastu s integrovanoubaterií. USSPA, první česká výrobce masážníchbazénů, bude na veletrhu promovat svádesignová spa včetně novinky – zvedáku


termokrytu pro Swim Spa. Zástupci společnostiWaterair chystají pro návštěvníky veletrhuukázku speciálního způsobu výstavbyzapuštěného bazénu formou dodávky, tzv.zimní sady. Na stánku firmy Aquaexpo budek vidění šest parních boxů. Chybět nebudouani parní boxy Las Vegas Lux a London, kterépatří mezi nejprodávanější boxy u nása na Slovensku. Na expozici společnosti Siemensbude například k vidění prezentaceřešení pro automatizované řízení rodinnýchdomů a bytů. Bezdrátový systém automatizacedomácnosti s názvem Synco living jeurčen pro nezávislé řízení teploty v jednotlivýchmístnostech. Jeho prostřednictvím lzeovládat jak servopohony na jednotlivýchotopných tělesech, tak regulátory topnýchokruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčkypodlahového vytápění nebo otopná tělesapřipojená přes centrální rozdělovač. Kroměvytápění a regulace přípravy teplé vodyumožňuje Synco living řídit také osvětlení,rolety a žaluzie. Společnost Liaz Vintířovpředstaví na veletrhu například rozšířenounabídku montovaných rodinných domů„Dům jedním tahem“ z velkoplošných dílcůz lehkého Liaporbetonu. Další z vystavovatelů,společnost Röben Tonbaustoffe, budezase prezentovat tašku Fläming a velkoformátovoutašku MONZA plus, která je díkysvé lehkosti a spotřebě až 9,5 ks/m 2 jednouz nejlehčích a „nejrychlejších“ pro pokládkustřechy. Novinkou firmy Termo + holding ,a.s., jež nabízí ucelené služby převážněz oblasti komplexních regenerací panelovýchbytových domů, bude předvedenívlastního zateplovacího systému Termo +Styrol a Termo + Mineral. Pórobeton Trutnov,a.s. představí inovovaný produkt QPORpředstavující komplexní stavební systém.Pro své zákazníky navíc připravuje soutěžs názvem Lidé zděte, jejíž hlavní cenou jeQPOR na celý dům. Společnost Wienerbergercihlářský průmysl, a.s. chystá pro návštěvníkyna své expozici vedle nabídky širokéhosortimentu cihel pro vnější i nitřnízdivo, keramických stropů a překladů, omíteka malty také novinku v podobě cihlys vnitřní perlitovou výplní Porotherm 36,5 Ti.Výhodou této broušené cihly je, že v soběspojuje výhody masivního cihlového zdivaa zdiva s tepelnou izolací.Více informacío novinkách a veletrhu naleznete na stránkáchwww.forarch.cz.Mgr. Markéta MacounováPozn. redakceAIP ČR se tradičně zúčastňuje tohotoveletrhu. V tomto roce představí své vybranéčinnosti a projekty v hale 4 stánekB26 (informace je umístěna v příloze TT,str. XV).MSV 2008Ve dnech 15. – 19. 9.2008 se uskuteční jubilejní50. mezinárodní strojírenskýveletrh v Brně. Asociaceinovačního podnikáníČR se zúčastní tohoto veletrhu.Dne 17. září 2008uspořádá v rámci doprovodného programuseminář Galerie inovací – diskusnífórum k inovačnímu podnikání v ČR.Program tohoto semináře byl uveřejněnna 3. straně obálky ip tt 2/2008, je téžumístěn na www.aipcr.cz.Zveme Vás do sále Press centra, 2.patro pavilonu E a věříme, že získáte potřebnéinformace ke způsobu hodnoceníinovačních produktů, např. v rámci soutěžeo Cenu Inovace roku. Upozorňujemena prezentaci této soutěže ve vitríně „Galerieinovací“ umístěné v Business Centrev 1. patře pavilonu E.Zástupci AIP ČR se zúčastní vybranýchčástí doprovodného programu, např.:• Sněm Svazu průmyslu a dopravy (15. 9.)• Francouzsko-české ekonomické vztahyv období navazujícího předsednictví RaděEU (15. 9.)• Ruský Business den (16. 9.)• Česko-slovenská hospodářská spolupráce(16. 9.)• Konzultační den k problematice výzkumu,vývoje a inovací (16. 9.)• Uživí nás hlava? (18. 9.)Více na www.bvv.cz/msvP. Š.Česko – německé kooperačnísetkání 2008Chemie, plasty, obaly10. – 12. 11. 2008, hotel Pyramida,ul. Bělohorská, Praha 6Výsledky chemického průmyslu v ČRmůžeme hodnotit pozitivně jak z hlediskadynamiky rozvoje, tak z hlediska pozicechemického průmyslu v ekonomice Českérepubliky, zejména jejího zpracovatelskéhoprůmyslu. Výsledky byly ovlivněnyřadou vnějších i vnitřních faktorů působícíchv předešlých letech většinou pozitivně.Příznivě pokračuje zejména růst konkurenceschopnostive většině oborůchemického průmyslu v ČR, z části takézásluhou vstupu zahraničního kapitálu,a to přes relativně vysoký směnný kursčeské koruny a vysokou cenovou úroveňrozhodující primární suroviny pro chemickýprůmysl – ropy a také energií.Oblast chemického, plastikářskéhoa obalového průmyslu je poměrně úzcepropojena, a proto se organizace AiF „Ottovon Guericke“ e.V. (Arbeitsgemeinschaftindustrieller Forschungsvereinigungen– Pracovní společenstvíprůmyslových výzkumných sdružení)spolu se svou pražskou Kontaktní kancelářírozhodla uspořádat společné kooperačnísetkání německých a českýchsubjektů z uvedených oborů v Praze.Akce je připravována společně se Svazemchemického průmyslu ČR a Obalovýminstitutem SYBA.Akce bude podpořena organizací PlasticsEuropea Spolkovým ministerstvemhospodářství a technologie.Osobní setkání na podobných kooperačníchakcích byla již mnohokrát počátkemzajímavých vývojových projektůa technologických kooperací. Také přitomto setkání, které je směrováno na maléa střední podniky a výzkumná zařízenís technologickou orientací, stojí v popředíprávě dvoustranné rozhovory jednotlivýchzúčastněných společností, přikterých se mohou seznámit české podnikya výzkumná zařízení se svými potencionálníminěmeckými partnery. Rozhovorybudou probíhat na základě předem připravenéhočasového harmonogramu dlepožadavků jednotlivých účastníků.Dvoustranným rozhovorům bude předcházetdopolední blok tématickýchpřednášek zaměřených právě na děnív této oblasti. Přednášky budou obsahovatjak obecné, tak i konkrétní odborné informace.Své zkušenosti v oboru zde budouprezentovat také zástupciz výzkumného prostředí.Tlumočení přednášek i odpoledníchdvoustranných rozhovorů je zajištěno.Pro účastníky je zajištěno po celý denobčerstvení.Účast na setkání je bezplatná.Předběžný program je umístěn v přílozeTT str. XI.Další informace Vám ochotně předáKontaktní kancelář AiF, c/o Consulto,s.r.o., Zeyerova alej 5, Praha 6, tel.: 220610 033, e-mail: consulto.sro@telecom.cz,kontaktní osoby: Martin Kadeřábek,Lucie Jeřábková.CENA INOVACE ROKUCharakteristika „Účast v soutěži“v rámci soutěže o Cenu Inovaceroku 2007V rámci 12. ročníku soutěže o Cenu Inovaceroku 2007 získaly ocenění – Účastv soutěži – produkty Odrůda bramborVALFI, Výzkumný ústav bramborářskýHavlíčkův Brod, s.r.o.; Nová generaceprofylaktické obuvi pro diabetiky,BAŤA, a.s., Zlín; EM4298-dekodér/kodérpro čtečky RFID v pásmu UHF,ASICentrum, s.r.o., Praha 4; C-PULM –endobronchiální teploměr, CleverTechnologies, s.r.o., Říčany u Prahy; Laboratorníbioreaktor/fermentor MINI-FOR nového konceptu, Lambda CZ,s.r.o., Brno; Víceosový snímač rozloženítlaků a smyku, ČVUT v Praze, Fakultastrojní, Praha 6; Elektroerozivní CNChloubička PENTA CNC, PENTA TRA-DING, s.r.o., Praha 4; Protihlukové bariéryze sklovláknobetonu, DAKO Brno,s.r.o.; Kolejový tahač vagonů CSA 110,Arrow line, a.s., Ostrava-Pustkovec.Dále uvádíme charakteristiku oceněnýchproduktů:3/2008ip&tt35


Odrůda brambor VALFI s modro-fialovouslupkou a modrofialovou mramorovanoudužninou. Je vhodná pro specielnípoužití při přípravě kulinářských výrobků(bramborové saláty, barevné kaše, smaženéhranolky a lupínky)Více na www.vubhb.czC-PULM – endobronchiální teploměr– systém pro včasnou diagnostiku karcinomuplic za pomoci měření endobronchiálníteploty.Více na www.clevertech.czElektroerozivní CNC hloubička PEN-TA CNC je nový produkt vyrobený na základědlouholetých zkušeností s elektroerozivnítechnologií. Množstvím funkcía volitelným příslušenstvím je spolehlivýmřešením do každé nástrojárny.Více na www.penta-edm.czNová generace profylaktické obuvipro diabetiky zajišťuje ochranu nohoua snížení nežádoucího vývoje gangréna komplikací spojených se syndromem diabetickénohy, u kterých je nutný chirurgickýzákrok nebo amputace postiženékončetiny.Více na www.bata.czInovativní, kompaktní a polyvalentní laboratorníbioreaktor/fermentor MINI-FOR nového konceptu umožňuje snadnouobsluhu, kvalitní měření a regulaci přinízkých nákladech.Více na www.lambda-instruments.comProtihlukové bariéry ze sklovláknobetonujsou výrobky založené na zcelanové surovinové bázi pro použití v silničnímstavitelství.Více na www.dakobrno.comIntegrovaný obvod EM4298 je datovýdekodér/kodér UHF protokolů. Podporujevšechny rozšířené antikolizní protokoly(iP-X, ISO 18000-6A/B a C) a je kompatibilníse všemi UHF tagy typu Read-Onlynebo Read-Write.Více na www.asicentrum.czVíceosový snímač rozložení tlakůa smyku je přenosný přístroj, určený proměření smykové a normálové síly, včetněrozložení tlaků, při studiu probíhajícíchdějů při pohybu sypkých nebo tekutýchmateriálech.Více na www.fs.cvut.czKolejový tahač vagonů CSA 110s akumulátorovým pohonem pro železničnívlečky. Třínápravové posunovací vozidloumožňující posun sestavy vagonůaž do hmotnosti 1600 t. Ovládané je z kabiny,nebo rádiově.Více na www.arrowline.czI. N.36 ip&tt 3/2008


v ZKU·ENOSTI – DISKUSEUplatňování výsledků VaVPři hodnocení výzkumu a vývoje (VaV)v Českých zemích je stále zřejmé, že výsledkynejsou uspokojivé a neodpovídajívynakládaným finančním prostředkům.Nejzřejmější je to v ukazatelích,které zobrazují příspěvek výzkumu a vývojepro rozvoj ekonomiky státu a nárůstuHDP. Přitom jsou tyto ukazatelé stále častějipředstaviteli státu vyzdvihovány jakojeden z hlavních cílů jehož splnění budepředpokladem pro další zvyšování podporyVaV z veřejných zdrojů. Při hledání příčinse musíme trochu hlouběji podívat dosoučasných postupů při přidělování finančníchprostředků na VaV, a způsobukontroly výsledků.Nechci opakovat problémy, které se jižsnaží řešit návrhy reformy financováníVaV , způsobu hodnocení VaV a další.Zastavil bych se u několika zdánlivýchmaličkostí, které však mají zásadní negativnídopad.Snaha o zapojení akademických pracovišť,vysokých škol a ústavů Akademievěd (AP) do aplikovaného výzkumuvedla před lety k přípravě řady programů,kde základním pravidlem byla spoluprácepodniků a AP při řešení předkládanýchprojektů. Od začátku však jak poskytovatelé,tak i žadatelé hledali způsobyjak tento požadavek obejít. U poskytovatelůto bylo na příklad vyhlášením programu,kde stačilo doložit zájem podnikuo výsledek řešení jednoduchým písemnýmprohlášením, které k ničemu podnikani AP nezavazovalo a kde ke skutečnéspolupráci při řešení projektu, tedy přivýzkumu a vývoji nedocházelo. Podobněv dalších programech docházelo k náhraděaktivní spolupráce při řešení projektuobyčejným sponzoringem ( často na doporučeníposkytovatele), tedy opět nebylcíleně plněn hlavní požadavek programuzahájení aktivní spolupráce ve VaV.Ze strany žadatelů se ukázal jako hlavníproblém najít zejména u high-tech oborůspolupracující malé a střední firmy. Velicerychle se tento problém řešil tak, ževznikaly firmy pro tyto účely a firmy o jednomzaměstnanci se stávaly spoluuchazečiv řadě projektů a v řadě případů takovétoprojekty podporu získaly. Dalšízpůsob, jak požadavky vyhlášených programůobejít bylo, že spolupráci přislíbilydistributorské firmy, které neměly nejenvýzkum, ale ani žádnou výrobu. A i zdemnohé projekty získaly podporu. Že nebylnaplněn záměr programu je jasné.Ve všech těchto případech selhalakontrola na straně poskytovatelů apřitomstačilo tak málo. Na příklad požadovatkopie finančních rozvah za poslednítři roky, podívat se na to, kdy byla společnostzaložena atd. V současnosti se pakukazuje, že v těchto případech nevzniklya nebyly převzaty spolupracujícími podnikyna dořešení žádné nové technologie čipatenty. A v mnoha případech nevzniklyprakticky žádné výsledky, které by semohly stát základem alespoň publikacív renomovaných časopisech. Převládajíabstrakta z konferencí z celého světaa čtenář přehledu výsledků často neví,zda jde o zprávu cestovní kanceláře.Hlavní cíl těchto programů, zvýšení aktivníspolupráce mezi podniky a AP sečasto nesplnil a nebylo ani dosaženo dalšíhocíle, zvýšení úrovně výrobků v podporovanýchpodnicích.Jedním z velkých nedostatků v oblastivývoje a inovací je nedostatek malýcha středních inovujících podniků (MSP).To, co je především ve Spojených státechzákladem pro zavádění nových, high-techtechnologií do praxe, to u nás stále chybía i když je řada programů na podporu jejichvzniku, výsledek je stále nedostačující.Velkou roli ve světě při vzniku těchtoMSP hrají přímo výzkumní pracovníci,kteří jsou autory nových technologií a kteříje připravili v rámci své práce na akademickýchpracovištích. Důvodů, pročMSP nejsou výzkumníky zakládány je celářada, vedle celkového klimatu na našichakademických pracovištích, kteréstále podnikajícím výzkumníkům není nakloněno,přes obecný fakt, že se Čechůmnechce postupovat riziko až po konkurenciv podnikání vysokých škol a akademickýchústavů. Jednou z vážných příčin jei nedostatek kvalitních a životaschopnýchvýsledků, který je odrazem nedostatečněkvalitního aplikovaného výzkumu.Jedna ze slabin celého VaV je nedostatečnákontrola a to jak na pracovištích,tak i na úrovni poskytovatelů. Kontrolyzpůsobu jak bylo naloženo s finančnímiprostředky z dotace jsou na úrovni. Kontrolyvýsledků výzkumu a vývoje v mnohapřípadech jsou formální. Jak jinak hodnotittuto kontrolu, když v mnoha případechje poskytovatelem ukončený projektoznačen za úspěšný, nebo dokonce výbornýa jedinými výstupy z řešení je několikabstrakt z účasti na konferencích.Ještě daleko horší situace je v množstvía kvalitě předávaných a realizovanýchmetodik, technologií či patentů. Těch jenaprostý nedostatek. Přitom z aplikovanéhovýzkumu (financovaného téměřvšemi poskytovateli) by měly jako hlavnívýsledky být právě výše zmíněné výstupya ne publikace či dokonce abstraktaz konferencí.Řada zásadních nedostatků je již přivýběru podporovaných projektů. Jakoúplné selhání je nutno hodnotit přiznánífinanční dotace na nákup výrobního zařízenía technologie a jeho uvedení do provozuna akademickém pracovišti. Jak zdemohou vznikat a podnikat soukromé firmyv takovémto „konkurenčním prostředí“.Všechny tyto příklady může každý najítv RIVu Rady VaV. Údaje jsou volně přístupnéa chce to jen čas je identifikovat.Rada pro VaV udělala velice záslužnoupráci zřízením informačního systému.Teď se jen musíme všichni naučit tentosystém využívat. Především ředitelé institucía odpovědní pracovníci poskytovatelů.Píši o negativních jevech s cílem je pojmenovata následně hledat cestu jak jeodstranit a zlepšit tak celkovou výkonnostnašeho VaV a potažmo i ekonomiky. Neznamenáto, že ve všech vyjmenovanýchsituacích neexistuje celá řada pozitivníchpříkladů. Ty byly, jsou a jistě budou obsahemjiných úvah.Vladimír ViklickýNejen vzpomínky na začátkyinovačního podnikáníNad článkem Pavla Švejdy v 2. čísle iptt, ročník 2008, jsem si uvědomil, jak velkýkus cesty jsme museli projít za těchvzpomínaných 15 let. Ale historie novýchfenomenů – jakými byly vědeckotechnicképarky, business centra, transfer technologií,podnikatelské inkubátory, poslézeinovační podnikání – začala již v roce1990, jak to jen bylo možné po listopadovýchudálostech v roce 1989. Výzkumnýústav pro vědeckotechnický rozvojv Praze, stejně tak jako všechny podobnéústavy a instituce z minulé éry centrálníhoplánování a řízení stály před otázkou:Jak dál?Hned zkraje roku 1990 navštívili dva čs.odborníci – doc. ing. Miloš Vystyd a ing.dr. Jiří Beneš (bohužel, oba již nejsoumezi námi, ale jejich stopa je dodnes viditelná)Berlínské inovační a průkopnickécentrum BIG, seznámili se s jeho provozem,přivezli sebou dokumentární filma hlavně neocenitelné zkušenosti a podněcujícínávrhy pro nové čs. podmínky. Jižv květnu seznámili ekonomickou veřejnostv Hospodářských novinách s dosudneznámou novinkou v našich podmínkácha svou otázku vyslovili již v názvučlánku: Dočkáme se i u nás technologickéhoparku? Znal jsem se s oběma jižz dřívějších dob z Výzkumného ústavu inženýrskéhostudia při ČVUT v Praze, takžetéměř současně vyšel i můj rozhovors nimi v Lidových novinách 19. května1990. V souvislosti s vyprávěním o inovačníchcentrech jsme zároveň v rozhovorupřišli s varováním před úbytkem čs.mozků a odchodů technicky tvůrčích lidído zahraničí.Krátce na to již ing. Pavel Švejda, CSc.z Výzkumného ústavu pro vědeckotechnickýrozvoj spolu s dalšími pracovníkyzorganizoval první seminář představitelůnašeho průmyslového výzkumu, kde jimbyl promítnut dovezený film z Berlína,kde došlo k velké diskusi a k návrhu založitu nás Společnost vědeckotechnickýchparků, jejichž rozvoj byl předvídatelný.Nemýlili jsme se, ba naopak po„vypuštění džina z lahve“ se začali hlásitkolektivní členové i jednotlivci za členytéto společnosti, registrované 27. července1990 tehdy na ministerstvu vnitra,její první funkcionáři – prezident akademikArmin Delong a tajemník vzpomínanýing. Pavel Švejda – s plným nasazenímnavazovali spolupráci s ústřednímiorgány u nás doma, ale zejména takés partnerskými institucemi v zahraničí.Zaostat nemohli ani přátelé na Slovensku,kde po prvních zkušenostech z Prahyzaložili 10. října 1990 podobné Združenievedeckých a technologickýchparkov, aby za necelý rok zahájil svoučinnost federální výbor vědeckotechnickýchparků v naší republice.Žádnou takto široce koncipovanou činnosts jejími vazbami ve vlastní zemi, aletaké navenek prakticky s celým podnikatelskýmsvětem nelze rozvíjet bez publicity,bez vlastního publikačního prostředku.Rostoucí počet členů, první technologicképarky spojené s kritérii pro přijímání3/2008ip&tt37


firem a mnoha dalšími vyvolanými otázkamia problémy, zákonitě dovedly takpřekotný vývoj k založení členskéhoZpravodaje. Okřídlené rčení „Publish orperish“ se stalo nejen mým krédem. Jižjeho první číslo v lednu 1991, na tehdejšískromné poměry Společnosti zatím rozmnožované,se dostalo do rukou mnohaset adresátů. Připomenu jen několik dnesuž historických článků, rubrik a informacítohoto prvního čísla, z nichž se v roce1993 zrodil již časopis Inovační podnikánía transfer technologií:* Akademik Armin Delong, první prezidentSpolečnosti vědeckotechnickýchparků (SVTP) ve svém článku „Naléhaváspolečenská potřeba“ píšeo „návratu do rodiny evropských národů“,že však nemůžeme promeškat příznivousituaci a zakládat i u nás vědeckotechnicképarky jako základ pro vznik malýcha středních podniků. Prvním významnýmkrokem je proto založení Společnosti VTP,dalším je spolupráce s průmyslovými podniky,legislativní zabezpečení všech naznačenýchmožností, a zejména pak conejtěsnější zahraniční spolupráce těmitoslovy: „Co potřebujeme nejvíce, jsou předevšímzkušenosti a znalosti, které jsmev centrálně řízené ekonomice (navíc odříznutéod kontaktů a spolupráce se světemprosperity) nemohli získat...“ Další články a dokumenty: Dohodas tehdejším ministerstvem pro hospodářskoupolitiku a rozvoj ČR, Výzkumnéprogramy a projekty, StanovySVTP. Od 1. čísla až dosud byla pravidelnárubrika Mezinárodní scéna – zahraničnístyky anebo v dalším obsahu i dalšíchčísel byly rubriky O čem píší jinde,Adresáře – kontakty, jména členůSVTP – mnohdy včetně jejich úplnýchadres, Konference – semináře – návštěvy– výstavy, Představujemese...atd. Za připomenutí stojí tehdy otištěný citátz projevu prezidenta ČSFR VáclavaHavla, pronesený 31. října na UniverzitěKomenského v Bratislavě:Ekonomům se investice do oblastívzdělávání, vědy a výzkumu jeví jako veskrzeztrátové. A přece jsou to právě ony,které se evidentně mohou zhodnotit nejvíc.Zhodnocují se však nepřímo, nepostižitelně,za dlouhou dobu. Zhodnocujíse v podobě vzdělaných, chytrých a kulturníchlidí, kteří jednoho dne převezmoupo nás – lidech víceméně nedovzdělaných– vládu nad věcmi veřejnými.Tento svět potřebuje lidi, kteří vidí globálnísouvislosti, lidi, jejichž prostorovýa časový horizont není dán rozměry jejichdomácnosti a délkou jejich života, lidi povznesenénad malicherné starosti dne, lidis kultivovaným občanským a mravnímcítěním, lidi hluboce odpovědné, jimž neunikajížádné jen trochu jemnější souvislostijejich konání, lidi pokorné – pokornétak, jak dokáže být pokorný jen skutečnýfilozof.Takové lidi nezformují samozřejmě sebevětšífinanční dotace samy o sobě. Nicméněkaždá koruna investovaná rozumnědo sféry pěstování lidského duchaa lidské moudrosti, může přispět k tomu,aby se takoví lidé začali mezi námi objevovat.Co všechno se od té doby změnilo?Ještě v roce 1992 vycházel pravidelněZpravodaj SVTP (již tištěný na malémformátu A 5), ale od začátku roku 1993 jdeuž pod novým názvem časopis Inovačnípodnikání & Transfer technologií,v němž předseda redakční rady PavelŠvejda představuje cíl časopisu, který má„vytvářet předpoklady k zahájení fungováníinovačního trhu v období, kdy se v našemhospodářství začínají uplatňovat tržnímechanismy...“ Od roku 1994 se stávázastřešujícím vydavatelem časopisu sestejným názvem nově ustavená Asociaceinovačního podnikání ČR. V 1. číslenového ročníku 1999 sděluje předseda redakčnírady Pavel Švejda ve svém úvodnímčlánku, že jsem požádal o ukončeníčinnosti výkonného redaktora a otiskujepoděkování slovy: „...zkušený novinářa vzácný člověk, jehož názorů, návrhůa připomínek na jednání redakční radyi mimo ni jsem si vždy vážil a který významněpřispěl k formování časopisu...“Jsem tak trochu na rozpacích po dalšíchdeseti letech, mám-li mít radost, že sičasopis uchoval svou původní image, nebobych měl doporučit dnešním jeho tvůrcůmtaké jisté inovace, o jaké jsme sevždy v minulých letech snažili? Předpokládámproto, že si čtenáři již zvykli na létyzaběhnutou formu a způsob zpracovánítextů a celého obsahu. Současně jsempotěšen ujištěním v úvodu zmíněnéhočlánku z 2. čísla, že „úsilí Asociace budesměřovat ke kvalitnímu naplnění formya obsahu čtyř ochranných známek AIPČR“, z nichž právě ta první pocházíz tvůrčí dílny mé dcery Lenky Střížovské,čemuž jsem dvojnásob rád. Uvádím tovšechno proto, abych zdůraznil uplatňovánípersonifikace ve všech případech,abych se také v našem časopisu, kterýjsem nepřestal sledovat (třebaže jsemmezitím nezahálel a věnoval se kronikářstvísvé rodné obce a vydání několik knih,o čemž se lze dočíst na internetu), setkávalu jmen autorů s jejich e-mailovými adresamia bližšími údaji, se jmény životníchjubilantů, či také – bohužel – nekrologytěch, kteří již mezi námi nejsou, ale velkouměrou se všichni zasloužili o rozvoj,jakého jsme dnes svědky.Odpusťte mi ještě sdělit na závěr malédoporučení. Přečetl jsem zcela nedávnopřeklad amerického autora Daniela H.Pinka, který vyšel u nás rok po vydánív USA pod názvem „Úplně nová mysl“s podtitulem „Proč budoucnost patří pravýmhemisférám“. Rád bych zdůraznil zejménanové přístupy s využitím vlastností,které nazývá „high concept“ (vysocekoncepční) a „high touch“ (vysoce lidské).Autorovi se podařilo shrnout významnéteoretické výsledky z oblasti neurologiea psychologie nositelů Nobelovýchcen, a souhlasím s těmi, kteří o knize píšínebo říkají: „Přečtěte si tuto knihu. Aneboještě lépe – dejte ji svým dětem... získátenový pohled na svou práci, své vlohya svou budoucnost...“MIROSLAV SÍGLzakládající redaktor členskéhoZpravodaje SVTP a časopisu ip ttSekretariát AIP ČRZleva nahoře: Jan Kofroň, Karel Šperlink, Pavel ŠvejdaZleva dole: Věra Mísařová, Pavel Dlouhý, Iveta NěmečkováSvatopluk Halada(ESE Brusel)38 ip&tt 3/2008


3/2008ip&tt39


CONTENTS IP & TT 3/2008 INHALT IP & TT 3/2008• EVALUATION OF R&D RESULTS (M. BLAŽKA)• SYSTEM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN CR(P. ŠVEJDA)• INTRODUCTION OF SYSTEMATIC ACCESS TO INNOVATION(J. VACEK)• INNOVATION SUPPORT IN STUDY PROGRAMMS (E. VACÍK)ASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP CR• Bodies of AIE CR 23. 6. 2008 • Symposium on Surface Physics •SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK’S ASSOCIATION CR• Agenda on the committee 6.6.2008 • International conference ofdirectors of science and technology parks • Workshop of scienceand technology parks in CR •CZECH SOCIETY FOR NEW MATERIALS ANDTECHNOLOGIES• General Assembly • ČSNMT 2007 Award • METAL 2008 • Assetof metallography for production problems solving • Professionalactions in 2nd half-year 2008 •CZECH INSTITUTION OF CIVIL AND STRUCTURALENGINEERS• Engineers Day • Co-ordinators Day •ASSOCIATION OF THE RESEARCH ORGANIZATIONS• From AVO lifetime • Our members – VIDIA, spol. s r.o. •INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE• Czech Street Party, Brussels •CZECH SOCIETY FOR QUALITY• Strategy of National Quality Policy 2008 – 2013 • Quality Month •TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC• Universal robot for facades washing •ASSOCIATION FOR IRRIGATIONS AND WATERIN LANDSCAPE• Water management in the period 2008 – 2013 •INNOVATIVE FORUM• How to go on in tertiary education in the CR • 2009 is EuropeanYear of Creativity and Innovation •RESEARCH AND DEVELOPMENT COUNSIL• Report on session •ICC CR• General Assembly 3. 6. 2008 •REGIONS• Innovation portal of Zlin Region •INTERNATIONAL SCENE – FOREIGN CONTACTS• Salon of Innovation and Investment 2008, Moscow • Authoritiessession and Conference ICSTI 2008, Alexandria • JRC – JointResearch Centre • Protection of intellectual property •WE INTRODUCE US• Innovation centre Třeboň • Environmental science andtechnology park Zábřeh • Science and technology park andCentre for technology transfer at Tomáš Baťa University Zlín •Technological centre Hradec Králové, o.p.s. • Science andtechnology park Mstětice • Competition Building Product andTechnology of the Year • National Engineering Cluster •ACTIVITY OF OUR PARTNERS• ČSS – Plan of professional actions in 2nd half-year 2008 • Centre fortechnology transfer • Enterprise Europe Network • MagicWare, s.r.o. •CONFERENCES – SEMINARS – EXHIBITIONS• FOR ARCH 2008, Prague • MSV 2008, Brno • Czech-Germancooperation meeting 2008, Prague •INNOVATION OF THE YEAR AWARD• Characterization of products of „Innovation of the year 2007competition participation •EXPERIENCE – DISCUSSION• Application of R&D results • Not only reminiscences ofinnovative entrepreneurship beginning •SUPPLEMENT TECHNOLOGY TRANSFER• Club of innovative firms • EUREKA • KONTAKT – Programme ofscience and technology cooperation in 2008 • Innovation of theyear 2008 award • Building Product and Technology of the Year2008 • Czech-German cooperation meeting 2008 – preliminaryprogramme • AIP CR representations in regions of CR • Systemof innovative entrepreneurship in CR • FOR ARCH 2008 •Manager of Creativity and Innovation •• ERGEBNISBEWERTUNG DER FORSCHUNG UNDENTWICKLUNG (M. BLAŽKA)• SYSTEM DES INNOVATIVEN UNTERNEHMEN IN DER TSCH. R.(P. ŠVEJDA)• EINFÜHRUNG DES SYSTEMATISCHEN ZUTRITTS ZURINNOVATIONEN (J. VACEK)• UNTERSTÜTZUNG DER INNOVATIONEN IN DERBILDUNGSPROGRAMMEN (E. VACÍK)ASSOZIATION DER INNOVATIVEN UNTERNEHMEN CR• Leitung 23. 6. 2008 • Symposion zur Oberflächephysik •GESELLSCHAFT DER INNOVATIONSZENTREN CR• Ausschuss 6. 6. 2008 • Internationale Konferenz der Direktorender Innovationszentren • Workshop der Innovationszentren •TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT FÜR NEUE MATERIALIENUND TECHNOLOGIEN• Vollversammlung • ČSNMT 2007 Preis • METAL 2008 •Zuführung der Metallographie zur Lösung der ProduktionProbleme • Fachveranstaltungen im 2. Halbjahr 2008 •TSCHECHISCHER VERBAND DER BAUINGENIEURE• Ingenieurstag • Koordinatorentag •ASSOZIATION DER FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN• Aus dem AVO Leben • Unsere Mitglieder – VIDIA, spol. s r.o. •INSTITUT FÜR CHEMISCHE TECHNOLOGIE PRAG• Czech Street Party, Brüssel •TSCHECHISCHE GESSELSCHAFT FÜR DIE QUALITÄT• Strategie der Nationalen Qualitätspolitik 2008 – 2013 •Qualitätsmonat 2008 •TECHNISCHE UNIVERSITÄT IN LIBEREC• Der universale Roboter für Fassadenwaschen •ASSOZIATION FÜR BEWÄSSERUNGEN UND WASSER INDER LANDSCHAFT• Wasserwirtschaft im Zeitraum 2008 – 2013 •INNOVATIONSFORUM• Wie weiter in der Tertiärbildung ? • Das Jahr 2009 – EuropäischesJahr der Kreativität und Innovation •RAT FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG• Sitzungsreporte •ICC CR• Vollversammlung 3. 6. 2008 •REGIONEN• Innovationsportal im Zlín Region •INTERNATIONALE SZENE – AUSLÄNDISCHE KONTAKTE• Salon der Innovationen und Investitionen 2008, Moskau •Leitungstagung und Konferenz ICSTI 2008, Alexandria • JRC –Joint Research Centre • Schutz des geistigen Eigentums •WIR STELLEN UNS VOR• Innovationszentrum Třeboň • EnvironmentalesInnovationszentrum Zábřeh • Innovationszentrum und Zentrum fürTechnologietransfer an Tomáš Baťa Universität in Zlín •Technologiezentrum Hradec Králové, o.p.s. • InnovationszentrumMstětice • Wettbewerb Bauprodukt – Technologie des Jahres •Nationaler Maschinenbaucluster •AKTIVITÄTEN UNSERER PARTNER• CSS – Plan der fachlichen Veranstaltungen für 2. Halbjahr 2008• Zentrum für Technologietransfer • Enterprise Europe Network •MagicWare, s.r.o. •KONFERENZEN – SEMINARE – AUSSTELUNGEN• FOR ARCH 2008, Praha • MSV 2008, Brno • Tschechisch –Deutsches Kooperationstreffen 2008, Praha •PREIS INNOVATION DES JAHRES• Charakteristik der Produkte „Teilnahme am Wettbewerb“ 2007“ •ERFAHRUNGEN – DISKUSSION• Anwendung der Ergebnisse aus der Forschung und Entwicklung •Nicht nur Erinnerungen am Anfang des innovativen Unternehmen •BEILAGE TECHNOLOGIETRANSFER• Klub der innovativen Firmen • EUREKA • KONTAKT – dasProgramm der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit imJahre 2008 • Preis Innovation des Jahres 2008 • Bauprodukt undTechnologie des Jahres 2008 • Tschechisch – DeutschesKooperationstreffen 2008 – vorläufiges Programm • Stellvertretungder AIP CR in Regionen • System des innovativen Unternehmen inder Tsch. R. • FOR ARCH 2008 • Manager der Kreativität undInnovationen •40 ip&tt 3/2008


®Pfiíloha ãísla 3/2008TRANSFER TECHNOLOGIÍKLUB INOVAâNÍCH FIREMASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âESKÉ REPUBLIKY®Klub inovačních firem AIP ČR pracuje již řadu let v souladu se svým statutem a je pro AIP ČRdůležitým nástrojem při plnění jejího hlavního úkolu: podpora inovačního podnikání v ČR.Tak jako se mění podmínky pro podnikání všeobecně a tím i pro vznik inovací, tak je také třebačas od času se zamyslet nad postavením KIF AIP ČR a dodat nové impulsy pro jeho činnost.Uvítali bychom proto Vaše názory na KIF, jeho zaměření a činnost. Svoje podněty můžete zaslatpřímo na naši adresu nebo využít Diskusního fóra na domovské stránce www.aipcr.cz.Těšíme se na Vaše názory a doufáme, že společně činnost KIF pro další období rozvineme kuprospěchu všech spolupracujících stran.Jak jsme informovali v minulém čísle, vyhlásila Asociace inovačního podnikání ČR v tomto roce13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008.V uplynulých letech jste přihlásili svoje produkty (výrobky, technologické postupy, služby)do této soutěže, uspěli jste a znáte proto její kritéria a podmínky.Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2008 a proto připomínám možnost využít této příležitostik získání ocenění v oblasti inovačního podnikání v tomto roce.V letošním roce mohou úspěšní účastníci soutěže získat tato ocenění: Cena Inovace roku 2008,Čestné uznání a Účast v soutěži, mohou se též přihlásit do Klubu inovačních firem AIP ČR.Výsledky soutěže budou uveřejněny v tisku, na domovských stránkách a v katalogu Cena Inovace roku 2009.Tento katalog bude poskytnut tuzemským a zahraničním partnerům z oblasti inovačního podnikání.Přispěje tak k Vaší prezentaci i k prezentaci dalších subjektů se sídlem v ČR, kteří se mohou do soutěže přihlásit.AIP ČR bude prezentovat svoje aktivity včetně Klubu inovačních firemna Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 15. – 19. 9. 2008v Business Centre, pavilon E. 1. patro, kde je umístěna trvalá prezentace Galerie inovací.Dne 17. 9. 2008 od 10 hodin se uskuteční v 2. patře pavilonu E,v sále Press Centra „Diskusní fórum k inovačnímu podnikání v ČR“.Připravujeme finální program INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2. – 5. 12. 2008).V případě zájmu o Vaši prezentaci nás kontaktujte.Členům Klubu a dalším zájemcům připomínám možnost využití Diskusního fóra na www.aipcr.cz,jako jednoho z nástrojů komunikace.Těším se na Vaši účast v soutěži o Cenu Inovace roku 2008 a na setkání v průběhu akcí AIP ČR.Jan Kofroňkofron@aipcr.czpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíI


PROGRAMY EUREKA, EUROSTARSNové projekty EUREKADo červnové kvalifikace se dostaly dva projekty s účastí českýchřešitelů.Jsou to:E!4484 PRO-FACTORY NEW TECHNO – jedná se o společnýprojekt se Švédskem, Norskem a Švýcarskem.E!3838 EUROENVIRON RDPCMSSMM – u tohoto projektudošlo k dodatečnému připojení řešitele z ItálieNelze nepřijmout názor, že pokles počtu individuálních projektůEUREKA souvisí s první výzvou pro nové projekty programu Eurostars,jejíž ukončení bylo 8. února 2008. Informace o projektechEurostars je uvedena níže.Na závěr slovinského předsednictví se na základě iniciativyřešitelských týmů z Francie a Itálie podařilo dokončit přípravudvou nových projektů typu cluster, které by mohly mít podle svéhocharakteru velkou perspektivu.Jsou to:E!4456 MF.IND (Manufactory Industry) – hlavním cílem tohotorozsáhlého projektu je sestavení sítě evropských dodavatelskýchorganizací v oblastech strojního zařízení, kontrolních a automatizovanýchsystémů nebo mechatronických prvků při využití průmyslovýchSW produktů. Dílčím cílem projektu je integrovat výrobce,kteří inovují své výrobky s využitím pokrokovýchtechnologií. Doba řešení projektu je schválena od 1.7.2008 do1.7.2013. Hlavním mezinárodním koordinátorem se stala Itálie.Další státy, které se připojily k tomuto clusteru jsou Finsko, Německo,Řecko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělskoa San Marino. Přistoupení řešitelů z dalších států k tomutoseskupení je možné kdykoliv.E!4468 EUROGIA+ – cílem tohoto projektu je zabezpečovatčistou a bezpečnou výrobu energií, převážně ale elektrickéenergie, za využití nových technologií. Od fosilních paliv ažk obnovitelným zdrojům. Jaderná energetika je zde řešena pouzeokrajově. Doba řešení je stejná jako v předchozím případě,a to do roku 2013. Mezinárodním koordinátorem je Francie.Spoluřešitelé – 16 členských států programu.Podrobnější informace o výše uvedených projektech lze naléztna internetové adrese EUREKY – www.eureka.beEurostars – administrace projektů první výzvyVe dnech 13. až 15. května 2008 proběhlo v bruselském Sekretariátu(ESE) zasedání nezávislého panelu expertů (IEP), jehožhlavní náplní práce je stanovit pořadí projektů na základěpředchozích expertíz. Za tímto účelem bylo použito přidělenébodové ohodnocení ke každému projektu. Minimální hranice,kdy projekt je ještě způsobilý, byla stanovena na úroveň 200 bodů.Podrobnější informace o zodpovědnosti IEP jsou uvedenyv předchozím vydání tohoto časopisu. (strana 4 a 5). Ve druhépolovině května byli všichni řešitelé projektů první výzvy obesílánidopisem s výsledky hodnocení jejich projektů. Obeslání byloprovedeno ESE dle e-mailových adres registrovaných v přihláškáchprojektů.Výsledné pořadí 12 projektů s účastí českých řešitelů, kterépostoupily k projednávání zabezpečení dílčích rozpočtů projektůje toto:E!4230 WINEurope E!4250 GEMOSSE!4231 Insider E!4261 TECTECHE!4238 Sewing System E!4269 SECURITY MECHE!4244 MIRSA E!4351 RLACSE!4248 Stirling Solid Fuels E!4366 MICROFRUITE!4249 NEGFORT E!4388 DYSLEXTESTdého projektu a samozřejmě i všech partnerů příslušného konsorciaprojektu. Zde se zjistilo, že u některých projektů, zejménau těch, které dosáhly nižšího bodového ohodnocení – těsněnad prahovou hranici 200 bodů – není do poslední chvíle jisté,zdali navrhované finanční objemy pokryjí veškeré projektovépožadavky. Konečné datum této fáze bylo 22. července 2008.Po tomto datu bude zapotřebí zajistit další kroky vedoucí k administracina národních úrovních.Podle údajů ESE se přes prahovou bodovou hranici dostalocelkem 133 projektů. Z tohoto počtu je celkem 76 projektů, kterése budou muset k výše uvedenému datu dořešit. Šesti zemímbylo doporučeno navýšit finanční rozpočet projektu. Podle pravideltohoto nového programu musí být řešení projektu plně zabezpečenovšemi partnery, jinak projekt nemůže pokračovat.Přepokládá se, že na základě zkušeností a doporučení z prvnívýzvy dojde k některým zjednodušujícím úpravám dokumentace.Změny se budou nejvíce týkat úprav vyžadované dokumentacek návrhu projektu a ve vlastní databázi programu.Možnost podání dalšího nového návrhu projektu Eurostarsbude do vyhlášené 2.výzvy, která má uzávěrku 21.listopadu2008. Nové návrhy projektů je možné předkládat do výše zmíněnédatabáze programu již dnes.XXIII. Ministerská konferenceDne 6.6.2008 proběhla Ministerská konference (MC) programuEUREKA ve slovinské Lublani. Účastnili se jí za ČR prof.Ing. Vlastimil Růžička, CSc., který zastupoval Mgr. Ondřeje Lišku,ministra školství, mládeže a tělovýchovy, doc. Ing. KarelŠperlink,CSc. (HLG) a Ing. Josef Martinec (NPC).Konferenci řídila Mojca Kucler Dolinar, slovinská ministryněvysokého školství, vědy a technologií. Ve svém projevu zhodnotilavýstupy uplynulého období tří posledních konferencí Ministrůkonaných v Paříži (2004), Praze (2006) a nyní v Lublani.Konstatovala, že ve sledovaném období se povedlo prohloubitspolupráci mezi EUREKOU a Komisí EU. Příkladem je uskutečněníprvní výzvy programu Eurostars včetně schválení náročnélegislativy a širší spolupráce v projektech typu cluster.Ministerská konference v Praze vytyčila střednědobou strategiiEUREKY, která byla dopracovaná v průběhu uplynulých dvoulet a schválená na této konferenci. Zároveň byl přijat dokumentstrategie, který reaguje na globální změny v průmyslovém výzkumu.Nová strategie EUREKU definuje jako iniciativu vývojenových technologií evropského průmyslu. Předpokládá se posílenírole EUREKY mezi průmyslovými podniky nejen v Evropěale i za jejími hranicemi.Ministerská konference též zhodnotila počet přijatých novýchprojektů z jednotlivých zemí za období předsednictví Slovinska (1.7. 2007 – 30. 6. 2008). Celkově bylo přijato 159 nových projektů;ČR má za toto období 9 nových přijatých projektů. Jsou to:E! 4057 AUTODISPLAYTelekomunikační technologie a elektronikaČR, NěmeckoE! 4065 EUREKABUILD SULABUNové materiály v průmyslové výrobě a dopravaŠpanělsko, ČRE! 4091 OLIGOSYNTBiotechnologieSlovinsko, ČRE! 4092 MICROSTNové materiály v průmyslové výrobě a dopravaČR, Slovinsko, SlovenskoE! 4095 NANOSILVERBiotechnologieČR, Slovensko, NěmeckoE! 4110 NASYPTechnologie na ochranu životního prostředíČR, Polsko, SlovenskoE! 4161 LEAKADIN ASMFBiotechnologieLotyšsko, Estonsko, ČRIIPo zveřejnění seznamu kvalifikovaných projektů došlo k dalšímukroku. Projekty tohoto seznamu se porovnaly se závazkyjednotlivých zemí, a tím se zjistilo finanční krytí rozpočtu kažpfiílohaip&tt 3/2008 – transfer technologií


E! 4190 DYNEX ELISAMASTER CSBiotechnologieČR, NěmeckoE! 4484 PRO-FACTORY New TechnoNové materiály v průmyslové výrobě a dopravaŠvédsko, Norsko, ČR, ŠvýcarskoMinisterský předseda Slovinska Janez Janša zahájil plenárnízasedání odborných prezentací na téma „ The third industrialrevolution – knowledge driven economy“ (třetí průmyslová revoluce– znalostmi řízené hospodářství).Uvedl, že EUREKA se podílí na výzkumu, vývoji a inovacích,zejména v malých a středních podnicích a směřuje ke konkurenčnímuprostředí. V roce 2007 bylo schváleno na úrovni EUmnoho ambiciózních aktivit. Je nutné stimulovat inovace a finančnízdroje na ně podle lisabonské strategie. Měla by se využítpříležitost, kterou nyní máme.Komisař EU Janéz Potočnik přednesl prezentaci na téma „Europeanresearch area – Open space for innovation and research“(Evropský výzkumný prostor – otevřený prostor pro inovacea výzkum). Předeslal, jak je nutná efektivní spoluprácev Evropě a určit co dělat společně. Musí být podpora výzkumua vývoje ruku v ruce s globalizací i tvorbou pracovních míst. Jezapotřebí pojmenovat problémy evropského výzkumu a vývojea řešit je; usilovat o zvýšení mobility pracovníků; zajistit účinnéveřejné spolufinancování. Konstatoval, že byla zahájena spolupráceprogramu EUREKA s EU ve prospěch malých a středníchpodniků, jíž je program Eurostars dobrým příkladem. Doporučilportugalskému předsednictví pokračovat v této diskusi.Předseda clusteru ITEA, R. Haggenmuller přednesl téma „EUREKA Clusters and JTIs“ (Klastry EUREKA a společné technologickéinovace). Zhodnotil dosažené výsledky uskutečněnémezi průmyslovými podniky převážně západních států jako NO-KIA, PHILIPS, SIEMENS atd. a připoměl, že ITEA zahájila činnostjiž v roce 1998.Končící předseda HLG A. Mihelič prezentoval „Ljubljana StrategyPaper“ (Strategický dokument u Ljubljany), kde shrnul dosavadníprůběh uskutečněných aktivit na úrovni skupiny vysokýchpředstavitelů (HLG), které byly zahájeny na MC v Paříži a pokračovalyv Praze. Zmínil také příspěvek italského předsednictví,které revidovalo vliv globálních změn ve světě a v Evropě. Dozprávy rovněž zahrnul dosažené výsledky v projektové činnostijak za EUREKU, tak Eurostars. Uvedl výčet nových dokumentů,které jsou přijímány v konečných verzích. Jedná se o 4 akční plány,jejichž realizace bude v rukou nového předsednictví.Slovinská ministryně otevřela ministerskou debatu na téma„Jak může EUREKA v budoucnu přispět ke konkurenceschopnostievropským podnikům a jaká je role EUREKY pro její rozvoja začlenění v Evropském výzkumném prostoru (ERA)“, kteráse týkala předem známých oblastí.Diskusi zahájila Belgie, připojilo se Španělsko, Česká republikaa další země. V otázce budoucnosti EUREKY byl často zmiňovánprogram Eurostars, který by se mohl po osvojení pravidelosvědčit. Byla doporučena hlubší spolupráce průmyslu, synchronizaceprocesů, další podpora clusterových projektů, přičemžje zapotřebí také přihlížet k rozdílnostem členských států.Bylo připomenuto plnění členských závazků jednotlivých státův programu Eurostars.Důležitým krokem MC bylo přijetí nové členské země – Makedonie(FYROM) mezi ostatní členské státy programu.Po diskusních příspěvcích došlo ke schválení připraveného textu„Communique of the XXIII Session“ (Komuniké z 23.zasedání).Jose Mariano Gago, ministr pro vědu, technologii a školství Portugalskapředstavil návrh portugalského předsednictví. Portugalskojiž jednou předsedalo v létech 1998/1999 a v té době realizovaloprvní výzkumný projekt EUREKA – ASIE s Čínou. Navázaltaké na závěry předsednictví Portugalska v EU, které končilo v roce2007. Na závěr potvrdil převzetí předsednické zodpovědnostia slavnostně převzal předsednické atributy programu EUREKA.Ojedinělá výstavaDoprovodná výstava XXIII Ministerské konference výsledkůukončených projektů EUREKY byla rozdělena na dvě částí a týkalase ukázek 16 projektů s českou účastí.První část se zaměřila na hmatatelné výsledky projektů, kterési mohli podle zájmu účastníci Konference sami vyzkoušet.Zástupci vybraných projektů měli po celou dobu k dispozici informačnístánek. Česká republika byla zastoupena projektemE!3100 CAWAB, řešeného firmou AQUATEST, a.s., ve spoluprácis VŠCHT. Téma projektu se týkalo problematiky buněčnéhoupoutání v bioremediaci odpadních vod. Konsorcium projektubylo složené z řešitelských organizací Slovinska, Rumunskaa Chorvatska. Druhý projekt E!3120 SPECIFURN – vývoj a výrobanábytku podle ergonomických požadavků seniorů a osobs omezenou pohybovou schopností předvedla firma FORMs.r.o.. Spolupracující zahraniční partner byl v tomto případěz Německa. Na místě byly k dispozici zdravotní křesla a židle,které bylo možné odzkoušet podle pokynů obsluhy. „Zkoušky“se zúčastnila také česká delegace.Velký prostor byl také věnován informacím o výsledcích dalšíchúspěšných projektů. Dále je uveden seznam projektů, kterézde byly zastoupeny s účastí českých řešitelů:E!2614 NEWVOICE, E!2709 BASTEX, E!2334 DIAGNOS-TICS COCANAL, E!2249 EUROCARD, E!2721 EUROENVIRONMADWICA, E!2988 HARMFUL SUBSTANCES, E!2190 EURO-ENVIRON REVITAL, E!1489 EUROTRAC-2, E!2339 EUROEN-VIRON GRINDING, E!2365 MEDEA+ONOM@TOPIC, E!2774FACTORY WELDERS PASSPORT, E!3161 LOGCHAIN+E-RA-ILMAP a E!1841 EUROBOGIE.Nejvyšší ocenění LYNX AWARD 2008poprvé do České republikyKaždoroční součástí slavnostního programu je vyhlášení nejlepšíchvýsledků ukončených projektů. Účast na slavnostním převzetíkaždoročního nejvyššího ocenění LYNX AWARD přijala i česká firma.Touto cenou byl odměněn český projekt poprvé od přistoupeníČeské republiky (1995) do programu EUREKA. Cena je udělovánaodbornou porotou expertů za nejlepší technologický přínos vybra-Slovinská ministryně Mojca Kucler Dolinar předává sošku ceny LYNXčeskému řešiteli Ing. J. Bláhovi.Soška LYNX AWARDného projektu. Jednalo se o projektE!3109 EXPLOSIVES ANALYSER, kterýřešila firma RS DYNAMICS s.r.o.Praha.Ředitel řešitelské organizace, Ing.Jiří Bláha, převzal osobně cenu od slovinskéministryně paní Mojca KuclerDolinar. Slavnostní okamžik je i na přiloženéfotografii.Následně v České republice tutovýjimečnou událost ocenil také Mgr.Ondřej Liška, ministr školství, mládežea tělovýchovy, zasláním blahopřejnéhodopisu české řešitelské organizaci.Ing. Josef Martinecnárodní koordinátor programuEUREKAPodporu programu EUREKA v âeské republice zaji‰Èuje Asociace inovaãního podnikání âR,Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 277, fax: 221 082 275, e-mail: dlouhy@aipcr.czpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíIII


KONTAKT – Program mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývojiV rámci uskutečňovaných výrazných změn při zabezpečovánítohoto programu v letošním roce chci poděkovat řešitelůmprojektů KONTAKT za vložení potřebných údajů do CEP, mýmspolupracovníkům za součinnost s těmito řešiteli a odpovědnýmpracovníkům MŠMT za součinnost při plnění těchto úkolů.Aktuálně jsou hodnoceny projekty česko-maďarské spoluprácena období 2009 – 2010; jsou rozesílány limitky statutárním zástupcůmorganizací; řada řešitelů projektů připravila, ukončilaa hodnotí výměnné pobyty v souladu se schválenými projekty.Upozorňuji řešitele projektů na novou povinnost zhodnotit plněníprojektů a vyúčtovat finanční prostředky do 31. 1. 2009. Večtvrtém čísle tohoto časopisu uveřejníme formulář „Průběžná/Závěrečnázpráva…“.Více na www.aipcr.cz, Projekty, Program KONTAKTPavel Švejdagenerální sekretář AIP ČRDále uvádíme poznatky o výsledcích vybraných řešenýchprojektů KONTAKT.Diskrétní modely pro přiřazování frekvencív bezdrátových sítíchČesko-slovinská spolupráce v rámci projektu KONTAKT č. 15/2006-2007Tomáš Kaiser, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v PlzniDaniel Kráľ, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v PrazeRiste Škrekovski, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v LjubljaniČesko-slovinský bilaterální projekt KONTAKT č. 15/2006-2007s názvem Graph colorings and their applications to frequencyassignment, který probíhal v letech 2006 a 2007, se zabýval studiemotázek barevnosti grafů, se zvláštním důrazem na grafy vnořenéna plochy, a jejich aplikacemi na problémy, které souvisí s oblastípřidělování frekvencí v bezdrátových sítích. Na řešení projektu sepodílely týmy pracovníků a studentů z Katedry aplikované matematikya Institutu teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakultyUniverzity Karlovy, z Katedry matematiky Fakulty aplikovaných vědZápadočeské univerzity v Plzni a Oddělení matematiky z Fakultymatematiky a fyziky Univerzity v Lublani. V roce 2007 se na řešeníněkterých částí projektu též podíleli pracovníci a studenti výzkumnéhopracoviště Institut National de Recherche en Informatique eten Automatique (INRIA) ve francouzské Sophia-Antipolis v rámciprojektu Egide podporovaného francouzskou vládou.S průběhem řešenía výsledky dosaženýmiv rámci projektu jsme vysocespokojeni. Celkemse uskutečnilo 16 výjezdůčeských řešitelů naObr. 1: Neformální diskuse o problému přinávštěvě partnerského pracoviště v Lublani.partnerské pracovištěv Lublani a 18 návštěvslovinských partnerů napracovištích v Prazea v Plzni. Do řešení projektuse zapojilo 7 vědeckýchpracovníků zevšech tří pracovišť a 13studentů z těchto pracovišť.Získané výsledkyjsou předmětem 11 původních vědeckých článků a jsou též k dispozicijako technické zprávy Katedry aplikované matematiky na webovéstránce http://kam.mff.cuni.cz/~kamserie. Většina dosažených výsledkůspadá do oblasti strukturální teorie grafů zabývající se barevnostígrafů. Výběr studovaných problémů byl uskutečněn s ohledem na jejichmožné aplikace v oblasti přidělování frekvencí.General System for Mobile Communication (GSM) je nejpoužívanějšímstandardem v oblasti mobilní telefonie. Počet mobilníchtelefonů pracujících na tomto standardu se blíží jedné miliardě. Základnífrekvence pro standard GSM jsou 450, 900, 1800 a 1900MHz a liší se podle regionu. Licence vydané národními regulačnímiúřady omezují spektrum frekvencí, tzv. kanály, které mohou jednotlivíoperátoři používat pro své aktivity v rámci své sítě v dané zemi.Operátoři v evropských zemích mají přiděleno řádově kolem sta kanálů.V rámci podmínek vydané licence pak operátoři provozují svoumobilní síť, jejíž struktura musí umožnit kvalitní pokrytí obsluhovanéhoúzemí signálem a zároveň efektivní provoz sítě.Popišme si nyní krátce obecnou strukturu GSM sítě. Každý zapnutýmobilní telefon je v neustálém kontaktu se sítí. Systémové, hlasovéa datové informace se přenáší z mobilního telefonu do sítě skrzjednotky zvané Base Transceiver Station (BTS). Každá stanice BTSje tvořena několika (nejčastěji třemi) anténami, které operují na různýchfrekvencích. Oblasti pokryté anténami se mohou vzájemně překrývat,ale mobilní telefon je vždy přihlášen do jedné buňky, skupinytelefonů obsluhovaných jednou anténou (toto rozdělení sítě na buňkydalo vznik anglickému označení mobilních telefonů jako cell phones).Každá stanice BTS je pak spojena s jednou stanicí Base Station Controller(BSC) buď bezdrátovým nebo kabelovým spojem. Stanice BSCjsou pak napojeny na stanice zvané Mobile Switching Center (MSC).Vzájemná propojení stanic MSC, které tvoří nejvyšší úroveň ve struktuřemobilní sítě, vytváří kostru sítě, tzv. páteřní síť.V každé buňce může naráz probíhat jen omezený počet telefonníchhovorů (zhruba 40). Proto jsou oblasti odpovídající jedné buňce v centrechvelkých měst výrazně menší než oblasti odpovídající jedné buňceve venkovských oblastech. Vysoký počet buněk v centrech velkýchměst nutně vede k jejich vzájemnémupřekrývání a tedy k interferencisignálu mezi anténami různýchstanic BTS. Interferencesignálu výrazně zhoršuje kvalitupřenosu v rámci sítě. Oblast pokrytájednou anténou staniceBTS mívá obvykle velmi složitýtvar, neboť se rádiový signál šířív různých směrech rozdílně v závislostina tvaru krajiny (šíření signáluovlivňuje tvar ulic ve městech,přítomnost vodních plochapod.). Jedním z problémů studovanýchv oblasti matematickéoptimalizace je tzv. problém přiřazovánífrekvencí, anglicky channelassignment problem (CAP)Obr. 2: Schématické znázorněnístruktury GSM sítě.nebo též frequency assignmentproblem (FAP). Jeho zadáním jenavrhnout přidělení kanálů jednotlivýmanténám v GSM síti tak, aby míra interference mezi signály různýchantén byla co nejmenší a aby zároveň toto přidělení kanálů respektovalopodmínky stanovené v licenci mobilního operátora.Existuje řada matematických modelů pro přidělování frekvencív bezdrátových sítích. Nejjednodušším (a velmi nepřesným) modelemje tzv. barvení grafů (nemluvíme zde o grafech funkcí, ale o pojmuz kombinatoriky). Použití barvení grafů v této oblasti lze naléztjiž v raných pracích, např. [7]. Graf, ve zde používaném významu, jetvořen vrcholy a hranami. Každá hrana spojuje dva vrcholy (viz jednoduchýpříklad na obr. 3). Přiřazení čísel od 0 do K nazveme obarvenímgrafu, jestliže žádné dva vrcholy spojené hranou nemají přiřazenystejnou barvu. V námi zmiňované aplikaci vrcholy grafuodpovídají jednotlivým buňkám GSM sítě, čísla od 0 do K představujíkanály, které má mobilní operátor k dispozici a dva vrcholy jsouspojeny hranou, pokud by přiřazení stejného kanálu anténámIVpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologií


operujícím tyto dvě buňky vyvolalo nežádoucí interferenci. NejmenšíK, pro které existuje obarvení grafu reprezentujícího síť, pak odpovídápočtu kanálů, které musí mít mobilní operátor k dispozici, abybylo možné kanály přidělit jednotlivým anténám a přitom nedocházelovůbec k žádné interferenci.Jiný příklad barvení grafů můžeme nalézt v kartografii: na politickýchmapách jsou území jednotlivých států obarveny tak, že sousednístáty mají různé barvy. Pokud si státy, jejichž území mámeobarvit, reprezentujeme vrcholy grafu, dva vrcholy spojíme hranou,pokud jim odpovídající státy mají společnou hranici a konečně jednotlivébarvy, které máme k dispozici, reprezentujeme čísly od 0 doK (např. 0 je červená, 1 je žlutá atd.), pak obarvení takto zkonstruovanéhografu odpovídají obarvením států na mapě, kde žádné dvastáty se společnou hranicí nemají stejnou barvu.Není těžké si uvědomit,že tento základnímodel je pro účely přiřazovánífrekvencí velminepřesný, neboť vůbecObr. 3: Příklad grafu se šesti vrcholy (reprezentovanýmibody na obrázku) a 10 hranami(úsečky spojující dvojice vrcholů) a jehodvou možných obarvení pomocí čísel 0 až 4.nezohledňuje některédůležité aspekty. Protobyla vyvinuta řada jehomodifikací, které sev oblasti přidělovánífrekvencí používají, neboťlépe vystihují omezenídaná strukturouGSM sítě. Uveďme si zde pro přehled několik rozšíření tohoto základníhomodelu.Topologie sítě může vyžadovat různou míru separace použitýchkanálů pro různé dvojice antén. Blízké antény například musí operovatna frekvencích, které jsou výrazně rozdílnější, tj. nejsou jenodlišné. Toto omezení lze zakomponovat do modelu pomocí vahhran. Každá hrana grafu má přiřazenu váhu, která reprezentuje nutnostrozdílnosti přiřazených frekvencí. Obarvení grafu pak musísplňovat podmínku, že rozdíl čísel přiřazených vrcholům jedné hranymusí být alespoň váha této hrany.Licence vydaná národním regulačním úřadem také může zahrnovatomezení na použití některých kanálů v konkrétních částech sítě (např.kvůli možné interferenci s přenosem v letecké dopravě, armáděapod.). Tato omezení jsou reprezentována pomocí tzv. seznamů frekvencí:každý vrchol má přiřazenu podmnožinu čísel od 0 do K (obecněrůzné vrcholy mají přiřazeny různé podmnožiny) a úkolem je paknajít obarvení, které vrcholu přiřadí barvu z jeho podmnožiny.Asi nejdůležitější modifikací základního problému přidělování frekvencíje rozdělení podmínek na přidělení frekvencí na tzv. tvrdé a měkké(anglicky hard constraints a soft constraints). Tvrdé podmínky jsoutakové, které musí navržené přiřazení frekvencí splňovat. Měkké podmínkyjsou takové, které splněny být nemusí. Důležitost měkkých podmínekje vyjádřena penalizací za jejich nesplnění: každá měkká podmínkamá přiřazena kladné číslo, které se nazývá cena. Úkolem je paknajít přiřazení frekvencí, které splňuje všechny tvrdé podmínky a součetcen nesplněných měkkých podmínek je co nejmenší. Příklademtvrdé podmínky může být nemožnost použití určitého kanálu pro danouanténu kvůli její interferenci s frekvencí používanou v letecké dopravě.Příkladem měkké podmínky pak může být interference s jinouanténou téhož operátora. Síla možné interference (a tedy míra toho,jak je žádoucí, aby dvě uvažované antény operovaly na různých frekvencích)je pak reprezentována cenou měkké podmínky.Pro efektivní řešení úloh z oblasti přidělování frekvencí se obvyklepoužívají standardní metody matematické optimalizace. Předloženýproblém se vyjádří jako úloha celočíselného programování, jejížlineární relaxace se vyřeší pomocí standardních metod lineárního(popř. semidefinitního) programování. Nalezené řešení se pak převedena řešení původního nerelaxovaného problému např. pomocírandomizovaného zaokrouhlování. K nalezení kvalitních řešení zejménamenších úloh se též používají některé heuristické techniky.Uveďme jako příklad jeden konkrétní problém, který jsmev oblasti našeho projektu řešili. Zabývejme se následujícím jednoduchýmmodelem pro přidělování frekvencí v rovinatých oblastech,který byl dříve popsán a studován v [4] a [6]. Pro jednoduchost předpokládáme,že krajina je rozdělena na buňky stejné velikosti reprezentovanéšestiúhelníky (viz obr. 4). Naším úkolem je přiřadit buňkámfrekvence reprezentované čísly od 0 do K. Omezení napřiřazení frekvencí jednotlivým buňkám jsou popsána pomocí tzv.vzdálenostních omezeních (distance constraints), zavedenými v [2],viz též [1]. Omezení jsou vyjádřena pomocí dvou nezáporných parametrů,p a q: frekvence přiřazené sousedním šestiúhelníkům semusí lišit alespoň o p a frekvence přiřazené šestiúhelníkům, kterésdílejí hranici s jiným šestiúhelníkem se musí lišit alespoň o q (vizobr. 4). Označme F(p,q) nejmenší K, pro které existuje přiřazenífrekvencí jednotlivým buňkám, které splňuje výše uvedená omezenípro zvolené hodnoty p a q. V pracích [4] a [6] byly určeny hodnotyfunkce F(p,q) pro některé dvojice parametrů p a q. V naší práci[7], která je v současné době přijata k publikaci v časopise SIAMJournal on Discrete Mathematics, jsme vypočítali všechny dosudneznámé hodnoty funkce F(p,q).Obr. 4: Část rozdělení roviny na stejné šestiúhelníkové buňky. Kanályjsou reprezentovány celými nezápornými čísly. Pro p=2 a q=1 se musíhodnota kanálu zvýrazněné buňky lišit alespoň o 2 od hodnot kanálůsousedních buněk, které mají přiřazeny kanály se sudými čísly, a musíbýt různá od hodnot buněk s kanály s lichými čísly.Popišme si nyní blíže námi dosažené výsledky. Pro každé celékladné číslo ( zjevně platí následující vztah:F((p, (q) = ( F(p,q)Na základě tohoto pozorování, viz [3], lze místo dvouparametrickéfunkce F(p,q) studovat jednoparametrickou funkci G(x) definovanoupro všechna reálná čísla x následujícím předpisem:G(p/q) = F(p,q) / qPodle výše uvedeného pozorování nezávisí hodnota funkce G(x)pro uvažovanou hodnotu x na konkrétní volbě hodnot p a q, kterésplňují x=p/q. Námi určené hodnoty funkce G(x) lze pak nalézt naobr. 5. Hodnoty funkce F(p,q) lze snadno vypočítat pomocí hodnotfunkce G(x) dle následující rovnosti:F(p,q) = q ( G(p/q)Tedy například:F(7,2) = 2 ( G(3.5) = 2 ( ( 3 ( 3.5 + 2) = 25Na závěr se stručně zmiňme o důkazových technikách použitýchv [7] pro získání horních a dolních odhadů na funkci G(x). K horním odhadůmbyla použita modifikace metody maticového barvení, kteroujsme rozšířili o jeden stupeň volnosti (offset). Pro dolní odhady, získanés využitím počítače, byly nalezeny podgrafy vyžadující použití číselod 0 do F(p,q), které nutně musí existovat podle principu kompaktnosti.Počítačové ověření dolních odhadů je časově značně náročnéa mohli jsme jej provést teprve po vyloučení některých hodnot mezi 0a K v optimálním obarvení buněk – toho jsme dosáhli pomocí několikakombinatorických argumentů, se kterými se lze blíže seznámit v [7].Obr. 5: Průběh studované funkce G(x) = F(p,q) / q . Všimněte si, že částsvislé osy není nakreslena proporcionálně kvůli zvýraznění průběhufunkce v některých jejích částech.Literatura[1] T. Calamoneri, The L(h,k)-labelling problem: a survey and annotatedbibliography, J. Comput. 49 (2006), 585-608.[2] J. R. Griggs, R. K. Yeh, Labelling graphs with a condition at distance2, SIAM J. Discrete Math. 5 (1992), 586-595.[3] J. R. Griggs, X. T. Jin, Real number graphs labellings with distanceconditions, SIAM J. Discrete Math. 20 (2006), 302-327.[4] W. K. Hale, Frequency assignment: Theory and applications,Proc. IEEE 68 (1980), 1497-1514.[5] X. T. Jin, R. K. Yeh, Graph distance-dependent labelling relatedto code assignment in computer networks,Naval Res. Logis. 52(2005), 159-164.pfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíV


Produkce velkých monokrystalů austenitickýchnerezových ocelíČesko-slovinská spolupráce, projekt KONTAKT č. 2/2006-2007Jaromír Kopeček1, Igor Simonovski2, Karel Jurek3, Markéta Jarošová3, Pavel Lejček1.1) Oddělení Kovů, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, Česká republika2) Jožef Stefan Institute, Reactor Engineering Division, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija3) Oddělení strukturní analýzy, Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6, Česká republikaProjekt přípravy monokrystalů nerezové oceli AISI 316L vycházel zespolupráce obou řešitelů s Institute for Energy DG-JRC při EK. Načeské straně se předpokládala výroba monokrystalů v laboratořis dlouholetou praxí. Na straně slovinské v se očekávalo využití experimentálníchdat získaných při deformaci monokrystalických vzorků kekalibraci modelu chování takových nádob jaderných reaktorů. Tentomodel založený na metodě konečných prvků byl doposud kalibrovánna deformační křivku polykrystalického, standardního vzorku.Partneři v projektuOddělení kovů ve Fyzikálním ústavu AV ČR má dlouholeté zkušenostis přípravou monokrystalů kovů [1-5]. Oddělení je vybaveno zařízenímpro Bridgmanovu metodu (GRANAT-74) a visutou zonální tavbu. V roce2003 byla v oddělení instalována nová, unikátní pec pro vertikální zonálnítavbu s optickým ohřevem FZ–T–12000–X–VI–VP firmy CSI Ltd., Japonsko.Vyráběny byly monokrystaly čistého železa [1], slitin Fe-Si (do 2at.% Si) a Fe-Cr (do 12 at.% Cr). Ze slitiny Fe-Si byly připraveny nejenmonokrystaly [1], ale též definované bikrystaly [2-3] i trikrystaly [5].Slovinský partner – Oddělení inženýrství reaktorů je součástí největšíhoslovinského výzkumného ústavu Institut „Jožef Stefan“ zabývajícíhose širokou paletou problémů od fyziky, chemie a molekulárníbiologie po informační technologie, reaktorovou technikua environmentální bezpečnost. Oddělení inženýrství reaktorů bylozaloženo v roce 1984, ale jeho vědecké základy leží hlouběji v rámciInstitutu „Jožef Stefan“. Je vedoucím útvarem na poli jadernéenergetiky ve Slovinsku. Zabývá se fundamentálními i aplikovanýmiproblémy jaderného inženýrství a jaderné bezpečnosti ve spoluprácis jadernou elektrárnou Krško.Krystalizace oceli AISI 316L a příbuzných slitinOcel AISI 316L je austenitická chrom-niklová korozivzdorná ocelpoužívaná všude tam, kde je korozní odolnost ocelí AISI304/304L nedostatečná. Její složení je shrnuto v Tab. 1. Jedná seo typický materiál s nízkou energií vrstevné chyby, který je charakterizovándynamickou rekrystalizací, vysokým deformačním zpevněním,nízkým skluzovým napětím (240 MPa) a odolností proti vznikunapěťově indukovaného martenzitu ( do -196°C). Zpevnění jedosažitelné jen opracováním – deformací za studena [6-11].Prvek Hmotnostní % Atomová %Cr 16,00 – 18,50 17,00 – 19,60Ni 11,00 – 14,00 10,30 – 13,20C 0,03 max. (0,08 max. pro 316) 0,10 (0,36)Si 1,00 max. 2,00Mn 2,00 max. 2,00Mo 2,00 – 2,50 1,00 – 1,40N 0,05 max. 0,20P 0,03 max. 0,05S 0,01 max. 0,02Fe 68,00 – 63,00 6,00 – 62,00Tabulka: Složení ocelí AISI 316/316L podle normy ASTM [11].Podobně jako další austenitické oceli je ocel 316L citlivá ke korozipod napětím, která vede k praskání, co je způsobeno nízkým obsahemuhlíku. Naopak tento nízký obsah uhlíku zvyšuje odolnost proti korozina hranicích zrn. Přídavek molybdenu zvyšuje odolnost k důlkovánía korozi v prasklinách (crevice corrosion). Ocel AISI 316L může býtpoužita na vzduchu do teplot 850°C, v páře do 750°C a v plynech obsahujícíchsíru do teplot 600 až 750°C podle obsahu kyslíku, vanadua sodíku v prostředí. Je odolná vůči koncentrovaným organickým i anorganickýmkyselinám, zejména kyselině sírové (koncentrované přinízkých teplotách) a fosforečné, roztokům solí a dalším žíravým prostředím.Odtud plyne její použití v chemickém, potravinářském, petrochemickéma papírenském průmyslu. Významnou aplikační sféru tvoříjaderná energetika, kde je ocel AISI 316L materiálem pro reaktorovénádoby. To je zároveň aplikace, do níž směřoval náš výzkum.V rámci přípravy projektu, či šířeji řečeno spolupráce na tomto tématu,byla provedena rozsáhlá rešerše na téma přípravy monokrystalůocelí. Monokrystaly či usměrněné struktury byly připravoványna různých pracovištích po dlouhá desetiletí, a to jak z komplexníchslitin železa podobných studované oceli [12-15], tak z nísamotné [6-7]. Monokrystaly byly připravovány převážně Bridgmanovoumetodou nebo usměrněnou krystalizací, která tuto metoduv podstatě napodobuje. Jak bývá zvykem, je západní literatura nadetailní informace týkající se přípravy vzorků, zejména pak monokrystalů,skoupá. Poněkud bohatší byly informace získané zestarší sovětské literatury [12-14], ale ani zde se nedá říci, že by získanéúdaje byly přímo návodné. Zájem o kinetiku růstu zrn a krystalizačníchování oceli AISI 316L je přitom dobře patrný [8-10].Použité metody a experimentální technikyPro krystalizaci materiálu byly použity dvě základní techniky používanépro pěstování monokrystalů z taveniny: Bridgmanova (-Stockbargerova) metoda a metoda zonální tavby. Bridgmanova metodaje základní metodou přípravy krystalů z taveniny. Materiálv kelímku s kónickým dnem je umístěn v peci a roztaven. Dostatečněhomogenizovaná tavenina je definovanou rychlostí spouštěnamimo pec, takže ve špičce kónického dna kelímku dochází ideálněk nukleaci jediného zárodku a následnému růstu krystalu. Opětv ideálním případě je tento růst realizován pohybem rovinného rozhranímezi krystalem a taveninou. Konkrétní realizace metody mámnoho variant. V našem případě bylo použito zařízení Granat-74s odporovým ohřevem umožňující práci ve vakuu (do 10 -2 Pa), argonua vodíku (do přetlaku asi 0,25 MPa) a teplot do 1800°C.Pro metodu visuté zonální tavby byla využita pec s optickým ohřevemFZ–T–12000–X–VI–VP s maximální pracovní teplotou 2800°C, umožňujícípráci ve vakuu (do 10 -3 Pa), vodíku a argonu. Provozní parametryumožňují pěstovat monokrystaly rychlostmi od 0,1 mm/h do 19 mm/h.Pro charakterizaci připravených krystalů byly použity zejména mikroskopickémetody. Metalografické vzorky byly vyšetřovány v optickémmikroskopu Zeiss ZM1 vybaveném módem pozorování Nomarskéhointerferenčním kontrastem s kruhově polarizovaným světlem.Řádkovací elektronová mikroskopie byla prováděna na mikroskopuJXA-733 vybaveném zařízením pro metodu EBSD (Electron backscattereddiffraction) firmy EDAX. Metoda EBSD umožňuje určit krystalografickouorientaci bodu do nějž dopadá elektronový svazek a sestrojittak mapu orientací jednotlivých bodů na povrchu vzorku.Pro studii byl použit komerční materiál.Experimentální výsledkyVýchozí materiál byl charakterizován pomocí optické mikroskopie,Obr. 1. i metodou EBSD, Obr. 2. Materiál je jednofázový – homogenníaustenit, bez textury. Prvý pokus směřoval k výrobě monokrystalu“bezzárodkovou“metodou zonální tavby. Tento postup ječasto úspěšně aplikován u čistých kovů a slitin s nižší teplotou tání.Je při něm využíváno faktu, že hranice zrn, jakožto nerovnovážnéporuchy, jsou z matriálu při dostatečné tepelné aktivaci vytlačovány.V tomto případě však došlo po několika hodinách růstu pouzek zhrubnutí struktury zrn, bez náznaku růstu nějakého preferovanéhozrna. Nadto se struktura rozpadla na dvoufázovou a v hranicíchzrn se objevila zrna feritu v celkovém objemu asi 5%.Obr. 1: Struktura výchozího materiáluoceli AISI 316L. Optická metalografie,světlé pole.Obr. 2: Distribuce orientací ve výchozímmateriálu. Celková plochaasi 1 cm 2 , velikost difrakční stopy20μm.VIpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologií


Postup prací se proto obrátil k Bridgmanově metodě, která mělaposkytnout potřebný monokrystalický zárodek, který by byl následněpoužit pro přípravu monokrystalu pomocí zonální tavby, která jepro železné slitiny obyčejně na pracovišti užívána.Prvý krystal byl připraven rychlostí tažení 28 mm/h, dle údajů převzatýchz literatury [15]. Překvapivě i jeho struktura byla dvoufázová,Obr. 3. V rozporu s Ref. [8] však nezůstává primární ∂-ferit v jádrechprimárních a sekundárních větví dendritů, ale naopak seobjevuje v mezidendritických prostorech mezi větvemi dendritů.Jedná se tedy o naposled tuhnoucí α-ferit. Zrna jsou souosá, směrtuhnutí je dán větvemi dendritů. Sledování složení metodou EDX potvrdiloznámé pravdy, feritická fáze je obohacena chrómem a molybdenem,austenitická niklem. Struktura je jinak homogenní, jakz hlediska složení, tak orientace. Pomocí metody EBSD bylo zjištěno,že v řádu stovek mikrometrů je rozorientace v rámci zrna asi 1°.Obr. 3: Metalografický výbrus z materiálupřipraveného Bridgmanovoumetodou rychlostí růstu 27 mm/h.Délka škály je 1 mm.Obr. 4: Krystal připravený Bridgmanovoumetodou rychlostí tažení2 mm/h. Struktura dendritů jepřekryta růstovými dvojčaty vzniklýmiv průběhu chladnutí. Délkaškály je 1 mm.Homogenizačním žíháním [11] lze významně redukovat objem feritu.Po žíhání 1200°C / 12 h a zakalení do vody však ferit zcela nezmizí.Hranice zrn se prakticky neposunují.Podobné výsledky byly získány přípravou krystalů rychlostí 13mm/h a 8 mm/h. Rychlost tažení 2 mm/h je již natolik nízká, že sev materiálu objevují růstová dvojčata s prakticky homogenní distribucíorientací, Obr. 4. Síť těchto hranic přetrvává i žíhání 1200°C /72 h. Pouze následkem zakalení se objevují útvary připomínajícímartenzitické jehlice (opět v rozporu z údaji z literatury), Obr. 5.Je-li naopak rychlost růstu Bridgmanovou metodou zvýšena na 50mm/h, dochází ke zvýšení objemového podílu feritu v mezidendritickýchprostorech, avšak velikost zrn se výrazně nezvětšuje, Obr. 6.Obr. 5: Krystal připravený Bridgmanovoumetodou rychlostí tažení2 mm/h, žíhaný 1200°C / 24h a zakalený do vody. Zatímcostruktura zrn je neporušená, objevujíse martenzitické jehlice.Obr. 6: Krystal připravený Bridgmanovoumetodou rychlostí tažení50 mm/h. Jednotlivá zrna obsahujícídendrity mohou býtrozlišena díky rozdílné reflexivitě.Průměr celého krystalu je 20 mm.DiskuseOcel AISI 316L vykazuje velice komplexní krystalizační chování.Zatímco při nízkých rychlostech růstu se objevují růstová dvojčata,při vyšších rychlostech růstu se původně austenitická struktura rozpadána dvoufázovou, obsahující nezanedbatelné množství ferituv mezidendritických prostorech.Jak ukázala diskuse s prof. J.I. Čumljakovem z Tomské univerzity,se kterým navázalo Oddělení kovů spolupráci, krystalizace monokrystalůocelí je obecně velice komplikovaný proces závisející namnoha subtilních parametrech procesu růstu a konkrétním uspořádánízařízení. Některá navržená vylepšení jsou momentálně testovánanebo připravována k realizaci.Ačkoliv tedy nebyly slovinskému partnerovi dodány konkrétníhodnoty kvantifikující anizotropii mechanických vlastností, nebylyprovedené experimenty bezúčelné. Jednak je zde vysoká pravděpodobnostbrzké přípravy velkých monokrystalů pomocí úprav zařízení,jednak experimentální údaje získané metodou EBSD pomohouk zkvalitnění modelu struktury zrn.Dvoudimenzionální model zahrnuje velké množství zrn náhodnýchtvarů a velikostí. Jejich struktura je generována kódem Vor-TESS. Jedná se o planární Voronoiho pokrytí, jehož parametry zabraňujítvorbě příliš malých zrn. Každé zrno se v tomto modeluchová jako anizotropní monokrystal. Do této struktury je zavedenapovrchová trhlina a je sledováno její šíření [16-18]. V současné doběprobíhá vývoj trojdimenzionálního modelu struktury zrn rozšířenímstávajícího dvoudimenzionálního modelu.ZávěrSpolupráce v rámci projektu KONTAKT umožnila vzájemné setkávánívědců zabývajících se modelováním materiálů a jejich praktickýmstudiem. Pracoviště orientované na modelování získalo cenné podnětyohledně aplikované metalurgie a chování reálných slitin. Ačkoliv ještěnebyly připraveny monokrystaly, ocel AISI 316L posloužila k rozšířeníexperimentálních zkušeností s přípravou krystalů vícesložkovýchslitin, byly navázány kontakty s odborníky zabývajícími se růstem krystalů.Kromě toho tento materiál posloužil ke zvládnutí metody EBSDzúčastněnými pracovníky, jakož i nových experimentálních zařízenípro růst krystalů. Kromě výpočetních prací slovinského partnera [16-18], byly předneseny, mimo interních seminářů na partnerských pracovištích,dvě přednášky zabývající se tímto tématem [19-20]PoděkováníŘešitelé projektu děkují za podporu projektu KONTAKT 2/2006-2007 a Mgr. V. Mísařové za pomoc s formálními náležitostmi projektu.Literatura[1] S. Kadečková, B. Šesták: Dislocation structure in "as-grown" high-purityiron single crystals, Can. J. Phys. 45:(2), 1041-1045, (1967)[2] S. Kadečková, P. Toula, J. Adámek: Growth and perfection of orientedFe-3wt%Si bicrystals, J. Crystal Growth 83:(3), 410-420, (1987)[3] J. Adámek, P. Lejček: Melt growth of non-isoaxial bicrystals of anFe–3%Si alloy, J. Crystal Growth 211:(1-4), 461-465, (2000)[4] J. Kopeček, P. Lejček: Preferential growth direction in Fe-28at.%Al-4at.%Cr alloy, J. Cryst. Growth, 287:(2), 267-269, (2006)[5] P. Lejček, J. Kopeček, M. Jarošová: Growth of Oriented Tricrystals ofan Fe–Si Alloy, J. Cryst. Growth, 287:(2), 262-266, (2006)[6] I. Karaman, H. Sehitoglu, H. J. Maier, Y. I. Chumlyakov: Competingmechanisms and modeling of deformation in austenitic stainless steelsingle crystals with and without nitrogen, Acta Mater., 49:(19),3919-3933, (2001)[7] Y. Li, C. Laird: Cyclic response and dislocation structures of AISI316L stainless steel. Part 1: single crystals fatigued at intermediatestrain amplitude, Mater. Sci. Engn. A, 186:(1-2), 65-86, (1994)[8] M.C. Mataya, E.R. Nilsson, E.L. Brown, G. Krauss: Hot working andrecrystallization of as-cast 316L, Metall. Mater. Trans. 34A:(8), 1638-1703, (2003)[9] J.S. Choi, D.Y. Yoon: The temperature dependence of abnormal graingrowth and grain boundary faceting in 316L steinless steel, ISIJ Int.,41:(5), 478-483, (2001)[10] S. Venugopal, S.L. Mannan, Y.V.R.K. Prasad: Processing map for hotworking of stainless steel type AISI 316L, Mater. Sci. Technol., 9:(10),899-906, (1993)[11] Norma ASTM č. A240/A240M-01[12] V.D. Sadovskij, L.V. Smirnov, S.N. Petrova, D.P. Rodionov, V.I. Levit,G.V. Machanek, A.R. Koeměc: Isslědovaniě chrupkosti stalěji splavov poslě vysokotěmpěraturnoj těrmoměchaničeskoj obrabotkimonokristallov, Fiz. Metall. Metalloved., 39:(1), 105-111, (1975)[13] V. R. Baraz, A.R. Koeměc, V.G. Pušin, D.P. Rodionov, L.V. Smirnov:Strukturnyj měchanizm rělaksacii naprjaženij v monokristallach austěnitnojstaľi, upročněnnoj termoměchaničeskoj obrabotkoj, Fiz. Metall.Metalloved., 54:(5), 967-977, (1982)[14] L.M. Butkevič, L.S. Děrevjagina, N.V. Nikitina, S.N. Tjumencev: Vlijaniěmorfologii děndritnoj struktury na oriěntacionnuju zavisimosť pročnostnychsvojstv monokristallov austenitnoj něržavějuščej stali, Fiz.Metall. Metalloved., (1991):(5), 133-137[15] J.H. Lee, H.C. Kim, C.Y. Jo, S.K. Kim, J.H. Shin, S. Liu, R. Trivedi:Microstructure evolution in directionally solidified Fe–18Cr stainlesssteels, Mater. Sci. Engn. A, 413-414, 306-311, (2005)[16] I. Simonovski, L. Cizelj: The Influence of Grains‘ Crystallographic Orientationson Advancing Short Crack , International Journal of Fatigue,29:(9-11), 2005-2014, (2007)[17] I. Simonovski, K.-F. Nilsson, L. Cizelj: Crack Tip Displacements ofMicrostructurally Small Cracks in 316L Steel and Their Dependenceon Crystallographic Orientations of Grains , Fatigue and Fracture ofEngineering Materials and Structures, 30:(6), 463-478, (2007)[18] I. Simonovski, K.-F. Nilsson, L. Cizelj: The Influence of CrystallographicOrientation on Crack Tip Displacements of MicrostructurallySmall, Kinked Crack Crossing the Grain Boundary, Comput. Mater.Sci., 39:(4), 817-828, (2007)[19] K.Jurek, J.Kopeček: Využití vpřed rozptýlených elektronů k získánístrukturního kontrastu, Klub uživatelů techniky EBSD firmy EDAX,VÚK Panenské Břežany, 4.5. 2006[20] K. Jurek, J.Kopeček: Využití FSE (forward scattered electrons) k získánífázového kontrastu, New trends of scanning electron microscopyin Materials Research, Košice, SR, 7. 11. – 9. 11. 2006pfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíVII


Asociace inovačního podnikání ČRvyhlašujepod záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka13. ročník soutěže o Cenu2008inovace roku Podmínky soutěže– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt (výrobek, technologickýpostup, ostatní);– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek je uveden natrh, technologický postup je zaveden v praxi)Hodnotící kritéria:A – Technická úroveň produktuB – Původnost řešeníC – Postavení na trhu, efektivnostD – Vliv na životní prostředíPřihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2008,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 2. – 5. 12. 2008.Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&ttvydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR.Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2008“mohou využít výhod členůKlubu inovačních firem AIP ČR.Přihlášky:K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2008 je možno získat podrobnější informacespolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 31. října 2008) na adrese:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1tel.: 221 082 275, fax: 221 082 276,e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.czVIIIpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologií


INOVACE ROKU 2008Registraãní poplatek: 3000 Kã (variabilní symbol: 122008)IâO 49368842, ã.ú.: 42938-021/0100 KB Praha-mûsto1. Název pfiihla‰ovatele ................................................ Právní forma ..............................2. Adresa ...........................................................................................................................IâO.................................... DIâ..................................... Poãet zamûstnancÛ ...............3. Kontaktní osoba ................................................................ Funkce ..............................4. Telefon ......... / ..................... Fax ........... / ....................... E-mail.................................5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zvefiejnûní v katalogu):ãesky ........................................................................................................................................................................................................................................................................anglicky .....................................................................................................................................................................................................................................................................6. Do soutûÏe pfiihla‰ujemeNázev ãesky ..................................................................................................................anglicky ...............................................................................................................Obor ..............................................................................................................................âíslo pfiihlá‰ky a druh ochranného dokumentu: ...........................................................7. Pfiílohy k pfiihlá‰ce do soutûÏe o Cenu INOVACE ROKU 2008:– podnikatelsk˘ titul: a) právnické osoby – kopie v˘pisu z obchodního rejstfiíku, jinéhozfiizovacího dokumentu, apod.b) fyzické osoby – kopie Ïivnostenského listu– popis produktu v rozsahu max. 3 strany strojopisu obsahující– charakteristiku produktu a jeho parametrÛ v porovnání se stávajícím vlastníma konkurenãním fie‰ením v tuzemsku a v zahraniãí– patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné prÛkazné doloÏení pÛvodnosti fie‰ení– pfiírÛstek trÏeb a rentability (nového produktu) u v˘robce a u uÏivatele, perspektivyuplatnûní inovace na trhu; úspora nákladÛ (u technologického postupu)– údaje o vlivu produktu na Ïivotní prostfiedí (pfiíznivû ovlivÀuje, bez vlivu, ‰kodliv˘)a na zamûstnanost– fotografie produktu (k doloÏení jeho charakteristiky)Uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. fiíjna 2008, nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních, zaslat téÏelektronickyDatum ............................. Podpis, razítko ................................pfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíIX


Stavební výrobeka technologie roku 2008Cesta kvality pro české stavebnictvíSoutěž vyhlašuje Česká stavební akademie pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj,Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředíve spolupráci s těmito organizacemi:■ ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství■ Asociace inovačního podnikání ČR■ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební■ Design Cabinet CZ■ Hospodářská komora ČR■ Sdružení pro výstavbu silnic Praha■ Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR■ Svaz zkušeben pro výstavbuCílem soutěže je především podpora a urychlení uvádění nových výrobků a technologiído výroby a jejich využití v realizaci staveb.Přihlašovatelem může být výrobce, dovozce, prodejce nebo výzkumné a vývojové pracoviště,případně poskytovatel technologie nebo realizátor stavby a projektant.Přihlášky do soutěže budou přijímány do konce listopadu 2008.Vyhodnocení soutěže proběhne v únoru 2009.Ocenění:Všichni účastníci soutěže, kteří splní její podmínky, získají právo označit své výrobky – technologiea budou uvedeni na webových stránkách.Pro stříbrné a zlaté ocenění, kromě práva označení a webu, je připravena rozsáhlá propagační kampaňv odborném tisku a dalších médiích, na výstavách v sídle České stavební akademie formou odbornýchprofesionálních seminářů apod.Podrobné informace o soutěži, soutěžní podmínky a přihlášku do soutěže najdetena webových stránkách:www.abf-nadace.czwww.stavebnivyrobekroku.cza na adrese organizátora soutěže:ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíVáclavské nám. 31110 00 Praha 1Xpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologií


Česko – německékooperační setkání 200811. – 12. listopadu 2008, hotel Pyramida, Praha■ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ■Úterý, 11. 11. 200809.30 registrace účastníků10.00 Zahájení akce – uvítání účastníkůZástupce německého velvyslanectví v PrazeOdborné přednášky z oblasti chemického, plastikářského a obalového průmyslu– Ing. Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR– Zástupce organizace PlasticsEurope, Frankfurt am Main– Zástupce VŠCHT Praha– Vlado Volek, Obalový institut SYBA– Zástupce klastru OMNIPACK– Dr. Ingrid Radigk, AiF – síť mezinárodní technologické kooperace intec.net„Podpora česko – německé technologické kooeprace“Moderace: Lucie Jeřábková, Kontaktní kancelář AiF Praha11.45 – 17.00 dvoustranné kooperační rozhovory zúčastněných firem13.00 – 14.00 polední občerstvení17.30 závěrečný raut pro účastníky akceStředa, 12 . 11. 2008Možnost exkurze do vybraného závodu z oblasti chemického průmyslu.pfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíXI


Zastoupení AIP ČR v krajích České republikyUvádíme název regionální rozvojové agentury (používaný na www.cara.cz), ve které má AIPČR zastoupení v uvedeném kraji nebo jiné organizace, jméno zástupce AIP ČR v tomto krajia jméno pracovníka AIP ČR, který se problematikou příslušného kraje zabývá od 1. 9. 2008.Kraj Organizace Zástupce AIP ČR v kraji Odpovědný pracovník AIP ČRJihočeský JAIP (www.jaip.cz) Ing. Jaroslav Lakomý Mgr. Věra MísařováJihomoravský RRA JM (www.rrajm.cz) Mgr.Petr Chládek Ing. Pavel DlouhýKarlovarský Krajský úřad Karlovarského kraje Ing. Milan Zukal Ing. Jan KofroňKrálovéhradecký CEP-RRA (www.cep-rra.cz) Ing. Monika Malínská Doc.Ing. Pavel Švejda, CSc.Liberecký ARR-NISA (www.arr-nisa.cz) RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Doc.Ing. Karel Šperlink, CSc.Moravskoslezský ARR (www.rdaova.cz) Mgr.Martin Duda Ing. Pavel DlouhýOlomoucký RARSM (www.rarsm.cz) Ing. Jakub Kulíšek Doc.Ing. Pavel Švejda, CSc.Pardubický RRA PaK (www.rrapk.cz) Ing. Jarmila Krejčí Ing. Miroslav Janeček, CSc.Plzeňský RRA PlK (www.rra-pk.cz) Ing. Jan Naxera Mgr. Věra MísařováStředočeský RRA StČ (www.rra-strednicechy.cz) PhDr. Jiří Svítek, CSc. Doc.Ing. Pavel Švejda, CSc.Ústecký RRA ÚK (www.rra.cz) Ing. Tomáš Tuček Ing. Jan KofroňVysočina RRA V (www.rda-vysocina.cz) Radek Veselý Ing. Pavel DlouhýZlínský RRA VM (www.zlinsky-kraj.cz) Ing. Pavel Rada Doc.Ing. Pavel Švejda, CSc.Hl. m. Praha ÚRM (www.praha-mesto.cz) Ing. Jakub Pechlát Ing. Jan KofroňXIIpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologií


pfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíXIII


XIV pfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologií


FOR ARCH 2008V rámci doprovodného programu19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2008,který se koná v Pražském veletržním areálu Letňany – Praha,23. – 27. 9. 2008www.forarch.czpřipravuje AIP ČRseminářGalerie inovacíTermín:23. 9. 2008 (úterý) od 13.00 do 15.00 hod.Konferenční centrum, malý sál č. 3Program:13.00 Zahájení – činnosti a projekty, patnáct let AIP ČR(doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR)13.10 Program EUREKA – evropská spolupráce v oblasti aplikovanéhoa průmyslového výzkumu a vývoje(Ing. Pavel Dlouhý, manažer projektů)13.25 Poznatky z řešených projektů průmyslového VaV v působnosti MPO – IMPULS, TANDEM(Ing. Miroslav Dvořák, MPO)Program TIP(Ing. Martin Štícha, MPO)13.40 KONTAKT, Technologický profil ČR(Ing. Jan Kofroň, manažer projektů)14.00 Diskuse14.50 ZávěryVstup volný, svoji účast potvrďte prosím na níže uvedený e-mail do 19. 9. 2008Současně Vás zveme do stánku B 26, hala 4, kde můžete dostat aktuální písemné informacev oblasti inovačního podnikání.Kontakt:Mgr. Věra Mísařová,e-mail: misarova@aipcr.cz,www.aipcr.czpfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologiíXV


XVI pfiíloha ip&tt 3/2008 – transfer technologií


Asociace inovačního podnikání ČRPřipravuje prezentaci ČR na veletrhuEUREGIAve dnech 27. – 29. října 2008Zaměření:■ Systém inovačního podnikání v ČR■ Národní síť vědeckotechnických parků v ČR, mezinárodní spolupráce■ Regionální inovační infrastruktura, Regionální rozvojové agentury■ Technologický profil ČR■ Program KONTAKT■ Program EUREKA v ČRV průběhu veletrhu se uskuteční jednání ke spolupráci AIP ČRs partnery ze SRN a dalších zemí, v souvislostis patnácti lety činnosti AIP ČR.Zástupce AIP ČR se zúčastní vybraných částí doprovodného programua tiskových konferencí veletrhu.K účasti na veletrhu EUREGIA 2008 v Lipsku se můžete přihlásit na adrese:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1Ing. Jan KofroňTel.: 221 082 259E-mail: kofron@aipcr.cz, www.aipcr.czwww.euregia-leipzig.de


Asociace inovačního podnikání ČRve spoluprácise svými členy a partnerypod záštitou předsedy vlády ČR Mirka TopolánkaVás zvou na2008inovace T˘den v˘zkumu, v˘voje a inovací v âRve dnech 2. – 5. 12. 2008v Praze a dal‰ích místech âRV rámci INOVACE 2008 se uskuteãní: 15. ročník mezinárodního sympozia– Plenární sekce, 2. 12. 2008, Hlavní sál, Valdštejnský palác Senátu P ČR– Enterprise Europe Network, 3. 12. 2008, Velký sál, Akademie věd ČR– Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce, 4. 12. 2008,Kongresový sál ČSVTS– Kulatý stůl „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání,4. 12. 2008, sál č. 213 ČSVTS– Předání Cen Inovace roku 2008, 5. 12. 2008, Hlavní sál, Valdštejnský palácSenátu P ČR– Orgány AIP ČR, 5. 12. 2008, Zaháňský salonek, Valdštejnský palácSenátu P ČR 15. ročník mezinárodního veletrhu invencí a inovací– přízemí, 1. – 4. patro ČSVTS, 2. – 5. 12. 2008 13. ročník Ceny Inovace roku 2008– uzávěrka přihlášek 31. 10. 2008; předání Cen 5. 12. 2008Více informací na www.aipcr.czKontakt:Asociace inovaãního podnikání âRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1Doc. Ing. Pavel ·vejda, CSc., FEng.tel.: +420 221 082 275e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.cz

More magazines by this user
Similar magazines