ilust racija - Design Studio Bregar

design.studio.bregar.hr
  • No tags were found...

ilust racija - Design Studio Bregar

tihomir bregarilustracija


ilustracija©UNKICA S LUKOMilustracija za badelovureviju(crteæ rapidografom,fotokopija,akvarel/tuπ u boji)1995.ilustrator:TIHOMIR BREGARart direktor:KRE©IMIR PURGARagencija:BBDO ZAGREBklijent:BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,Zagreb


ilustracijaOPERACIJAzraËni kist-akrilici1997.naslov priËe:TAJ VJE»NI PREDMETÆELJAautor teksta:IVAN KU©ANKAFKAzraËni kist-akrilici1998.naslov priËe:KRZNO I BODEÆU PoËast Franzu Kafkiautor teksta:ZVONIMIR BERKOVI∆KAVANAzraËni kist-akrilici1997.naslov priËe:MU©KARCI SU SVINJEautor teksta:PREDRAG RAOSHLADOVINAkombinirane klasiËneslikarske tehnike,gvaæ-akrilici i tuπevi uboji1997.naslov priËe:DOÆIVJETI STOTUautor teksta:NEBOJ©A TARABAilustracije za raznepriËeilustrator:TIHOMIR BREGARklijent:Ëasopisa PLAYBOY-HRVATSKO IZDANJE,Zagreburednik:VLADIMIR TOMI∆


ilustracijaZONEtrodimenzionalnailustracija/instalacija(karton, stiropor,razne boje...) iilustracije izraappleeneraËunalom zanaslovnice serijeknjiga1998. - 2004.ilustrator:TIHOMIR BREGARfotografija instalacije:TIHOMIR BREGARnaslovi knjiga:ÆIVOT U ZONI,BEZ STARENJA U ZONI,HRVATSKA KUHARICAU ZONI,ZAPOSLENI U ZONIi OMEGA RX U ZONIautor knjige:JAMES RENDFIELDurednik:NEVEN ANTI»EVI∆prijevodi:ANKICA ZEC,DAMIR BILI»I∆ iNINA CERKOVNIKOVdizajn koricatipografskorjeπenje ipriprema:ALGORITAMnakladnik:ALGORITAMnakladniËka kuÊa,Zagreb


ilustracija»UDAilustracija zanaslovnicu knjige utehnici zraËnog kistaakrilici2004.ilustrator:TIHOMIR BREGARnaslov knjige:MARS I VENERA »INE»UDAautor knjige:Dr. JOHN GRAYurednik:NEVEN ANTI»EVI∆prijevod:ANKICA ZECdizajn koricatipografskorjeπenje ipriprema:ALGORITAMnakladnik:ALGORITAMnakladniËka kuÊa,ZagrebFLOSARIilustracija zaumjetniËke susrete(koloniju) u tehnicizraËnog kista-akrilici(realizirano zapozivnice irazglednice)2000.ilustrator:TIHOMIR BREGARkorisnik:KREART-LIKOVNOGLASBENO SRE»ANJE,Loka pri Zidanemmostu, Slovenija


ilustracijaGOSPODARSTVOzraËni kist-akrilikilustracija1991.ilustrator:TIHOMIR BREGARBUNTOVNIKcrteæ rapidografom1991.ilustrator:TIHOMIR BREGARRAKETEzraËni kist-akrilikilustracija1999.ilustrator:TIHOMIR BREGARprema zadanimelementimakorisnikovogmarketinga, odnosnoALENA ILI∆Akorisnik:COMPUTECH,usluge raËunalnogumreæavanja,programiranja iraËunalna oprema,ZagrebZAVARIVANJEkompjutorskiizraappleenailustracija/vinjeta zabroπuru2006.ilustrator:TIHOMIR BREGARklijent:DALEKOVOD d.d.inæenjering,proizvodnja i izgradnjau elektriËnoj industriji,Zagreb


ilustracijaSV. OBITELJkompjutorskailustracija za boæiÊnuËestitku2004.ilustrator:TIHOMIR BREGARLJUBOMORNA RUÆAakvarelna ilustracija zaambalaæu(tuπevi u boji)2005.ilustrator:TIHOMIR BREGARdizajn ambalaæe:JASMINA VRLJI∆-JA DIZAJNkorisnik:CHROMOS-AGROkemijska industrija,ZagrebBOBIkompjutorskailustracija2004.ilustrator:TIHOMIR BREGAR


ilustracijaNOVALJAkompjutorskizemljovid za katalogapartmanskog naseljaTORETA u izgradnji1997.autor:TIHOMIR BREGARklijent:URBI INGgraappleevinska tvrtka,Zagreb45 PARALELAzraËni kist-akrilikilustracija/zemljovidza promo broπure ovinima1994.autor:TIHOMIR BREGARagencija:BBDO ZAGREBklijent:BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,ZagrebRUÆA VJETROVAakvarelnailustracija/zemljovidza promo broπure ovinima1994.autor:TIHOMIR BREGARagencija:BBDO ZAGREBklijent:BADEL 1862.proizvodnjaalkoholnih piÊa,Zagreb


ilustracijaORUÆNICIakrilik ilustracije zapovijesni tekst uËasopisu2002.ilustrator:TIHOMIR BREGARnaslov teksta:POVIJEST VOJNEPOLICIJEautor teksta:KRUNOSLAV MIKULANklijent:88. broj ËasopisaHRVATSKI VOJNIKnakladnik:RH MORH


ilustracijaKADROVIakvarelni crteæi zarazne knjige snimanja(story-board) za raznespotove i razliËitereklamne agencije199....autor:TIHOMIR BREGAR


ilustracija©UMICAkadar iz crtanog filma»UDESNA ©UMA1985.autor scenografije:TIHOMIR BREGARscenograf:BRANKO VARADINasistent scenografije:TIHOMIR BREGARautor likova i reæiser:MILAN BLAÆEKOVI∆scenarist:SUN»ANA ©KRINJARI∆produkcija:CROATIA FILM, Zagrebi FANTASY FORESTFILM Inc., New YorkU NO∆Ikadar iz crtanog filmaKAKO NAPRAVITICRTANI FILM1989.autor scenografije:TIHOMIR BREGARscenografija:TIHOMIR BREGARautor likova, animacijai reæija:ZLATKO PAVLINI∆scenarij:ZLATKO GRGI∆produkcija:ZAGREB FILM, ZagrebLUKAkadar iz crtanofilmskeserijeBARBA LUKA, epizodaNASUKANI KIT1989.autor scenografije:TIHOMIR BREGARscenografija:TIHOMIR BREGARautor likova, animacijai reæija:RADIVOJGVOZDANOVI∆scenarij:RADIVOJGVOZDANOVI∆produkcija:ZAGREB FILM, Zagreb

More magazines by this user
Similar magazines