MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI - De Dietrich

dedietrich.pl

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI - De Dietrich

InnovensPolskaPLNaścienne gazowe kotły kondensacyjneMCA 15 - MCA 25MCA 25/28 MIInstrukcjatechnicznainstalowaniai obsługi120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIDeklaracja zgodności [Urządzenie jest zgodne z modelem typowym opisanym w deklaracjizgodności [ oraz wyprodukowane i rozprowadzane zgodniez wymaganiami poniższych europejskich dyrektyw i norm.Oryginał deklaracji zgodności posiada producent.DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉFabricant: Remeha B.V.Adresse : Kanaal Zuid 110: Postbus 32, NL-7300 AA Apeldoorndéclare ici que les produit(s) suivant(s): MCA 10, 15, 25, MCA 25/28 MIcommercialisé par : De Dietrich Thermique57, rue de la Gare, F-67580 Mertzwillerrépont/répondent aux directives CEE suivantes:CEE-Directive : 90/396/CEE normes appliquées:EN 297(1994*), EN 483(1999*), EN 677(1998*)EN 625(1995*)92/42/CEE2006/95/CEE EN 50165(1997*)EN 60335-2-102 (2004*) 082004/108/CEE EN 50165(1997*)EN 55014-2(1997*)EN 61000-3-2(2000*), EN 61000-3-3(1995*)97/23/CEE (art.3 section 3)*) y compris (le cas échéant) complémentApeldoorn, fevrier 2009W.F. TijhuisResponsable homologation703/2009/02/85R000001-A


Spis treści1 Wprowadzenie ............................................................................................61.1 Używane symbole .................................................61.2 Skróty .....................................................................61.3 Informacje ogólne .................................................71.3.1 Obowiązki producenta .............................................71.3.2 Obowiązki instalatora ..............................................71.4 Homologacje .........................................................71.4.1 Certyfikaty ...............................................................71.4.2 Kategorie urządzeń gazowych ................................81.4.3 Instrukcje uzupełniające ..........................................81.4.4 Test przy dostawie ..................................................82 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia ..........................92.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..............92.2 Zalecenia ...............................................................93 Opis techniczny ........................................................................................113.1 Opis ogólny .........................................................113.2 Główne elementy ................................................113.3 Zasada działania .................................................123.3.1 Schemat ideowy ....................................................123.3.2 Pompa obiegowa ..................................................123.3.3 Natężenie przepływu wody ...................................133.4 Dane techniczne .................................................133.4.1 Dane techniczne czujników ...................................144 Instalowanie ..............................................................................................154.1 Przepisy odnośnie instalowania .......................154.2 Zakres dostawy ...................................................154.2.1 Dostawa standardowa ...........................................154.2.2 Wyposażenie dodatkowe ......................................154.3 Wybór miejsca zamontowania ...........................164.3.1 Tabliczka znamionowa ..........................................164.3.2 Miejsce zainstalowania .........................................174.3.3 Wentylacja .............................................................174.3.4 Główne wymiary ....................................................1917/07/2009 - 120937-AB 1


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MISpis treści4.4 Umieszczenie ramy montażowej .......................204.5 Montaż kotła ........................................................214.6 Podłączenie hydrauliczne ..................................224.6.1 Płukanie instalacji ..................................................224.6.2 Podłączenie hydrauliczne obiegugrzewczego ...........................................................224.6.3 Podłączenie hydrauliczne obiegu c.w.u ................234.6.4 Podłączenie ciśnieniowego naczyniawzbiorczego ..........................................................244.6.5 Podłączenie odprowadzenia kondensatu ..............254.6.6 Napełnienie syfonu ................................................254.7 Podłączenia gazu ................................................264.8 Podłączenie instalacji odprowadzeniaspalin ...................................................................274.8.1 Wskazówki do projektowania (tylko jakoprzykład) ................................................................274.8.2 Długości przewodów powietrznospalinowych...........................................................284.9 Montaż czujnika temperatury zewnętrznej .......294.9.1 Wybór miejsca zamontowania ..............................294.9.2 Montaż czujnika temperatury zewnętrznej ............304.10 Podłączenia elektryczne ....................................304.10.1 Automat palnikowy ................................................304.10.2 Zalecenia ...............................................................314.10.3 Umiejscowienie płytek ...........................................324.10.4 Dostęp do zacisków podłączeniowych ..................334.10.5 Podłączenie obiegu grzewczego bezmieszacza .............................................................354.10.6 Podłączenie obiegu bez mieszacza i podgrzewaczac.w.u. .....................................................................364.10.7 Podłączenie obydwu obiegów grzewczych zasprzęgłem hydraulicznym, a podgrzewacza c.w.u.przed .....................................................................384.10.8 Podłączenie obydwu obiegów i podgrzewacza c.w.u.za sprzęgłem hydraulicznym .................................404.10.9 Podłączenie podgrzewacza buforowego ...............414.10.10 Podłączenie instalacji basenu ...............................454.10.11 Podłączenie podgrzewacza z grzałkąelektryczną ............................................................474.10.12 Podłączenie wyposażenia dodatkowego ..............484.10.13 Połączenia kaskady ..............................................494.11 Schemat elektryczny ..........................................524.12 Napełnienie instalacji .........................................534.12.1 Uzdatnianie wody ..................................................534.12.2 Napełnienie instalacji ............................................5417/07/2009 - 120937-AB 2


5 Uruchomienie ...........................................................................................565.1 Konsola sterownicza ..........................................565.1.1 Opis przycisków ....................................................565.1.2 Opis wyświetlacza .................................................575.1.3 Dostęp do różnych poziomów nawigacji ...............595.1.4 Nawigacja w menu ................................................615.2 Kontrole przed uruchomieniem .........................625.2.1 Przygotowanie kotła do uruchomienia ..................625.2.2 Instalacja gazowa ..................................................625.2.3 Obieg grzewczy .....................................................635.2.4 Podłączenia elektryczne .......................................635.3 Uruchomienie ......................................................635.4 Regulacje gazu ....................................................645.4.1 Przystosowanie do innego rodzaju gazu ...............645.4.2 Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopieńgórny) ....................................................................655.4.3 Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopieńdolny) ....................................................................675.5 Kontrole i regulacje po oddaniu doużytku ..................................................................695.5.1 Wyświetlanie parametrów w trybierozszerzonym ........................................................695.5.2 Nastawa parametrów charakterystycznych dlainstalacji ................................................................705.5.3 Nadawanie nazwy obiegom i generatorom ...........735.5.4 Nastawa charakterystyki grzewczej ......................755.5.5 Czynności końcowe ..............................................775.6 Odczyt mierzonych wartości .............................775.7 Zmiana nastaw ....................................................785.7.1 Wybór języka .........................................................795.7.2 Parametryzacja czujników .....................................805.7.3 Nastawy wykonywane przez instalatora ...............815.7.4 Konfigurowanie sieci .............................................885.7.5 Przywrócenie nastaw fabrycznych ........................976 Wyłączenie urządzenia ............................................................................986.1 Wyłączenie instalacji ..........................................986.2 Ochrona przeciwzamrożeniowa ........................987 Kontrole i konserwacja ............................................................................997.1 Ogólne zalecenia ................................................997.2 Pomiary emisji ....................................................997.3 Personalizacja konserwacji .............................1007.3.1 Komunikat o konserwacji ....................................10017/07/2009 - 120937-AB 3


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MISpis treści7.3.2 Adres i numer telefonu instalatora ......................1027.4 Standardowe prace kontrolne ikonserwacyjne ..................................................1027.4.1 Kontrola ciśnienia wody ......................................1037.4.2 Kontrola ciśnieniowego naczyniawzbiorczego ........................................................1037.4.3 Kontrola prądu jonizacji .......................................1037.4.4 Kontrola wydajności początkowej .......................1037.4.5 Kontrola szczelności przewodu spalinowego iprzewodu doprowadzenia powietrza ...................1037.4.6 Sprawdzenie jakości spalania .............................1047.4.7 Kontrola odpowietrznika automatycznego ..........1057.4.8 Kontrola zaworu bezpieczeństwa ........................1067.4.9 Kontrola syfonu ...................................................1067.4.10 Kontrola palnika i czyszczenie wymiennika ........1077.5 Specjalne prace konserwacyjne ......................1087.5.1 Wymiana elektrody zapłonowej/jonizacyjnej .......1087.5.2 Czyszczenie wymiennika płytowego (strona wodna) ifiltra wody ............................................................1087.5.3 Wymiana zaworu zwrotnego klapowego .............1117.5.4 Montaż kotła ........................................................1128 Wyszukiwanie usterek ...........................................................................1138.1 Komunikaty (kod typu Bxx lub Mxx) ...............1138.2 Protokół komunikatów .....................................1168.3 Usterki (kod typu Lxx lub Dxx) ........................1178.3.1 Usunięcie czujnika z pamięci płyty SCU .............1258.3.2 Usunięcie modułu V3V IOBL z pamięci płytySCU .....................................................................1268.4 Przegląd usterek ...............................................1278.5 Kontrola parametrów oraz wejść/wyjść (trybtestowania) ........................................................1289 Części zamienne .....................................................................................1329.1 Informacje ogólne .............................................1329.2 Części zamienne ...............................................1329.2.1 Obudowa zewnętrzna .........................................1329.2.2 Wymiennik i palnik ..............................................1339.2.3 Wentylator ...........................................................1349.2.4 Konsola sterownicza ...........................................1359.2.5 Armatura połączeniowa (MCA 15 - MCA 25) ......1369.2.6 Armatura połączeniowa (MCA 25/28 MI) ............1379.2.7 Wykaz części zamiennych ..................................13817/07/2009 - 120937-AB 4


1. Wprowadzenie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI1 Wprowadzenie1.1 Używane symboleW niniejszej instrukcji stosuje się różne poziomy zagrożenia, abyzwrócić uwagę użytkownika na konkretne ostrzeżenia. Dzięki temuchcielibyśmy zagwarantować użytkownikowi bezpieczeństwo,pomóc w unikaniu problemów i zapewnić prawidłową pracęurządzenia.NIEBEZPIECZENSTWOOstrzeżenie przed zagrożeniem, które może prowadzić dociężkiego uszkodzenia ciała.OSTRZEŻENIEOstrzeżenie przed ryzykiem lekkiego uszkodzenia ciała.UWAGARyzyko szkód materialnych.Ważna informacja.1.2 Skróty¼ Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji.4 3CE: Przewód zbiorczy dla kotłów pracujących w układziezamkniętym4 c.w.u.: Ciepła woda użytkowa4 Przełącznik scenariuszy: Przełącznik dla automatyzacjibudynku, który przy wielu scenariuszach można przełączaćcentralnie4 IOBL: In One By Legrand - Transmisja danych - BUS dlaautomatyzacji budynku4 PPS: polipropylen trudnopalny4 PCU: Primary Control Unit - Automat palnika4 PSU: Parameter Storage Unit - Pamięć parametrów PCU i SU4 SCU: Secondary Control Unit - Płytka konsoli sterowniczejDiematic iSystem4 SU: Safety Unit - Płytka bezpieczeństwa6 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI1. Wprowadzenie1.3 Informacje ogólne1.3.1. Obowiązki producentaNasze produkty są wytwarzane z dotrzymaniem istotnych wymagańróżnych obowiązujących przepisów, z tego powodu dostarcza się jez oznakowaniem [ i wszystkimi wymaganymi dokumentami.Zastrzega się możliwość zmian technicznych.W razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności nie ponosimy,jako producent, żadnej odpowiedzialności:4 Niewłaściwe używanie urządzenia.4 Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia.4 Niezgodny z przepisami montaż urządzenia.1.3.2. Obowiązki instalatoraInstalator jest zobowiązany do zainstalowania urządzenia. Instalatormusi przestrzegać następujących zaleceń:4 Przeczytać i przestrzegać wszystkie wskazówki w instrukcjachdostarczonych z urządzeniem.4 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisamii normami.4 Przeprowadzić pierwsze uruchomienie i wszystkie wymaganekontrole.4 Poinstruować użytkownika o pracy instalacji.4 Zwrócić uwagę użytkownikowi na obowiązek kontroli i konserwacjiurządzenia.4 Wręczyć użytkownikowi instrukcje obsługi.1.4 Homologacje1.4.1. CertyfikatyNr identyfikacyjny CEPIN 0063BT3444Klasa NOx 5 (EN 297 pr A3, EN 656)Typ podłączenia Komin: B 23 , B 23P , B 33Odprowadzanie spalin: C 13 , C 33 , C 43 , C 53 , C 63 ,C 83 , C 9317/07/2009 - 120937-AB 7


1. Wprowadzenie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI1.4.2. Kategorie urządzeń gazowychKategoria urządzeniagazowegoRodzaj gazuII 2ELwLs3P gaz ziemny E (G20) 20gaz ziemny Lw (G27) 20gaz ziemny Ls (G2.350) 13propan (G31) 37Ciśnienie zasilania(mbar)Kocioł jest nastawiony fabrycznie do pracy z gazem ziemnym E(G20).¼ Odnośnie pracy z innym rodzajem gazu - patrz rozdział:"Przystosowanie do innego rodzaju gazu", strona 64.1.4.3. Instrukcje uzupełniająceOprócz ustawowych przepisów i dyrektyw należy przestrzegaćzaleceń opisanych w niniejszej instrukcji.Jeśli chodzi o przepisy i wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji,obowiązuje jako uzgodnione, że późniejsze uzupełnienia lub przepisynależy zastosować w momencie instalowania.OSTRZEŻENIEInstalowanie urządzenia musi być przeprowadzone przezautoryzowanego instalatora zgodnie z obowiązującymiprzepisami lokalnymi i krajowymi.1.4.4. Test przy dostawiePrzed opuszczeniem fabryki każdy kocioł jest optymalnie nastawionyi przetestowany, aby sprawdzić następujące elementy:4 Bezpieczeństwo elektryczne4 Nastawy (CO 2 )4 Tryb c.w.u. (tylko w modelach z wytwarzaniem ciepłej wody)4 Wodoszczelność4 Gazoszczelność4 Nastawa parametrów8 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwaoraz zalecenia2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwaNIEBEZPIECZENSTWOW przypadku wykrycia zapachu gazu:1. Nie używać otwartego ognia, nie palić, nieuruchamiać wyłączników elektrycznych (dzwonek,światło, silniki, winda itd.).2. Odciąć zasilanie gazem.3. Otworzyć okna.4. Wykryć możliwe nieszczelności i niezwłocznie jeuszczelnić.5. Jeżeli wyciek gazu następuje przed gazomierzem,skontaktować się z dostawcą gazu.NIEBEZPIECZENSTWOW razie pojawienia się spalin:1. Wyłączyć urządzenie.2. Otworzyć okna.3. Wykryć możliwe nieszczelności i niezwłocznie jeuszczelnić.2.2 ZaleceniaOSTRZEŻENIE4 Instalowanie i konserwacja kotła muszą byćwykonywane przez autoryzowanego instalatorazgodnie z obowiązującymi przepisami i normamikrajowymi.4 Prace na kotle wykonywać zawsze przy wyłączonymkotle i zamkniętym głównym zaworze gazowym.4 Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lubnaprawczych sprawdzić szczelność całej instalacji.UWAGAKocioł musi być zamontowane w pomieszczeniu nienarażonym na mróz.Niniejsza instrukcja musi znajdować się w widocznymmiejscu, w pobliżu miejsca zainstalowania.17/07/2009 - 120937-AB 9


2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIElementy obudowy zewnętrznejObudowę zewnętrzną zdejmować tylko dla przeprowadzenia prackonserwacyjnych i naprawczych. Po wykonaniu tych prac założyćobudowę z powrotem.Naklejka z instrukcjamiPrzez cały okres użytkowania kotła nigdy nie wolno z niego usuwać,ani zakrywać pouczeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.Jeżeli naklejka z pouczeniami i instrukcjami dotyczącymibezpieczeństwa zostanie uszkodzona lub stanie się nieczytelna,należy ją niezwłocznie wymienić.ZmianyZmiany w kotle mogą być przeprowadzane tylko po pisemnymzezwoleniu przez De Dietrich Thermique.10 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI3. Opis techniczny3 Opis techniczny3.1 Opis ogólnyNaścienne gazowe kotły kondensacyjne4 Ogrzewanie z wysokim współczynnikiem sprawności.4 Nieznaczna emisja zanieczyszczeń.4 Elektroniczna konsola sterownicza najwyższej klasy DIEMATICiSystem4 Uproszczone instalowanie i podłączenia dzięki dostarczonej tylnejramie montażowej.4 Odprowadzenie spalin przewodem powietrzno-spalinowym,rozdzielczym, lub 3CE.4 MCA 15 - MCA 25: Tylko ogrzewanie (mozliwość wytwarzaniaciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu stojącym, instalowanymoddzielnie).4 MCA 25/28 MI: Ogrzewanie i wytwarzanie c.w.u. w systemiemikroakumulacji.3.2 Główne elementy1 221 Odprowadzanie spalin23456789101112212019181716151413T001867-A2 Obudowa zewnętrzna/komora powietrzna3 Króciec pomiarowy analizy spalin4 Przewód mieszający5 Wąż zasilania6 Tłumik ssania7 Obudowa płytek sterowania8 Blok gazowy9 Blok wodny po stronie zasilania10 Przewód odprowadzający zaworu bezpieczeństwa11 Syfon12 Konsola sterownicza13 Pompa obiegowa14 Blok wodny po stronie powrotu15 Wymiennik płytowy dla obiegu c.w.u. (tylko w modelachz wytwarzaniem ciepłej wody)16 Zawór przełączający17 Zbiornik kondensatu18 Wentylator17/07/2009 - 120937-AB 11


3. Opis techniczny MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI19 Wymiennik ciepła (centralne ogrzewanie)20 Naczynie wzbiorcze21 Elektroda zapłonowa i jonizacyjna22 Doprowadzenie powietrza3.3 Zasada działania3.3.1. Schemat ideowy12310981 Wymiennik ciepła (ogrzewanie)2 Hydroblok3 Wymiennik płytowy (c.w.u.) (tylko w modelachz wytwarzaniem ciepłej wody)4 Zasilanie c.o.5 Wypływ ciepłej wody użytkowej6 Wlot wody zimnej7 Powrót8 Zawór przełączający9 Pompa obiegowa (ogrzewanie)10 Naczynie wzbiorcze4 5 6 7T001868-B3.3.2. Pompa obiegowaH (mbar)70060053550047040038030027020010010 kW15 kW20 kW25 kW00 200 400 600 800 1000 1200437 623 830 1037 Q (l/h)T001901-BHQWysokość manometryczna obiegu c.o.Natężenie przepływuKocioł jest wyposażony w sterowaną elektronicznie pompęobiegową, która jest sterowana przez konsolę sterowniczą wzależności od ΔT.Na wykresie przedstawiono wysokość manometryczną dla różnychwartości ciśnienia. Nastawę pompy można zmienić przy pomocyparametrów MIN.PRED.POMPY i MAX.PRED.POMPY. Dla zmianyprędkości pompy nastawić parametr MAX.PRED.POMPY (najpierwnależy odpowietrzyć instalację). Jeżeli cyrkulacja w korpusie kotłajest zbyt mała, lub gdy korpus kotła nie jest całkiem ciepły, zwiększyćminimalne tłoczenie pompy przy pomocy parametruMIN.PRED.POMPY.¼ patrz rozdział: "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 81.12 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI3. Opis techniczny3.3.3. Natężenie przepływu wodyAdaptacyjna regulacja kotła ogranicza maksymalną różnicętemperatur między zasilaniem i powrotem z c.o., oraz maksymalnywzrost temperatury zasilania. Tym sposobem kocioł nie potrzebujeminimalnego natężenia przepływu.Maksymalne natężenie przepływu wody w wymienniku możeosiągnąć w kotle bez pompy 28 l/min. .3.4 Dane techniczneTyp kotła MCA 15 MCA 25 MCA 25/28 MIInformacje ogólneNastawa natężenia przepływu możliwa nastawa modulowana, ZAŁ/WYŁ., 0 - 10 VZakres mocy (Pn)praca grzewcza (80/60 °C)Zakres mocy (Pn)praca grzewcza (50/30 °C)Zakres mocy (Pn)wytwarzanie c.w.u.Moc grzewcza (Qn)praca grzewcza (Hi)Moc grzewcza(Qn)praca grzewcza (Hs)Moc grzewcza (Qnw)wytwarzanie c.w.u. (Hi)Moc grzewcza (Qnw)wytwarzanie c.w.u. (Hs)Sprawność przy ogrzewaniu z mocą maksymalną(Hi) (80/60 °C)Sprawność przy ogrzewaniu z mocą maksymalną(Hi) (50/30 °C)Sprawność przy ogrzewaniu z mocą minimalną (Hi)(Temperatura powrotu 60°C)Sprawność przy ogrzewaniu z mocą minimalną (EN92/42) (Temperatura powrotu 30°C)Dane dotyczące gazu i spalinmin.-max kW 3,0 - 14,5 5,0 - 24,1 5,0 - 24,1nastawa fabryczna kW 14,5 24,1 19,4min.-max kW 3,4 - 15,8 5,6 - 25,5 5,6 - 25,5nastawa fabryczna kW 15,8 25,5 20,5min.-max kW - - 5,0 - 28,6nastawa fabryczna kW - - 28,6min.-max kW 3,1 - 15,0 5,2 - 25,0 5,2 - 25,0nastawa fabryczna kW 15,0 25,0 20,1min.-max kW 3,4 - 16,7 5,8 - 27,8 5,8 - 27,8nastawa fabryczna kW 16,7 27,8 22,3min.-max kW - - 5,2 - 28,0nastawa fabryczna kW - - 28,0min.-max kW - - 5,8 - 31,1nastawa fabryczna kW - - 31,1- % 96,5 96,3 96,3- % 105,3 102,0 102,0- % 94,9 96,1 96,1- % 108,5 108,0 108,0Zużycie gazu - gaz ziemny H (G20) min.-max m 3 /h 0,33 - 1,59 0,55 - 2,65 0,55 - 2,96Zużycie gazu - gaz ziemny L (G25) min.-max m 3 /h 0,38 - 1,85 0,64 - 3,08 0,64 - 3,45Zużycie gazu - propan G31 min.-max m 3 /h 0,13 - 0,61 0,21 - 1,02 0,21 - 1,15NOx-emisja roczna (n =1) mg/kWh 33 38 38Natężenie przepływu spalin min.-max kg/h 5,3 - 25,2 8,9 - 42,1 8,9 - 47,1Temperatura spalin min.-max °C 30 - 65 30 - 80 30 - 85Maksymalne przeciwciśnienie Pa 80 120 130Właściwości obiegu grzewczegoPojemność wodna l 1,7 1,7 1,7Ciśnienie robocze wody min. kPa (bar) 80 (0,8) 80 (0,8) 80 (0,8)Ciśnienie robocze wody (PMS) max kPa (bar) 300 (3,0) 300 (3,0) 300 (3,0)Temperatura wody max °C 110 110 110Temperatura robocza max °C 90 90 9017/07/2009 - 120937-AB 13


3. Opis techniczny MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MITyp kotła MCA 15 MCA 25 MCA 25/28 MIWysokość manometryczna obiegu c.o. (∆T = 20K) mbar 489 290 270Dane techniczne obiegu c.w.u.Ilość ciepłej wody D (60 °C) L/min - - 8,2Ilość ciepłej wody D (40 °C) L/min - - 13,7Opór po stronie wodnej mbar - - 490Próg natężenia przepływu min. L/min - - 1,2Pojemność wodna l - - 0,33Ciśnienie robocze (Pmw) max kPa (bar) - - 800 (8,0)Właściwości elektryczneZasilanie elektryczne VAC 230 230 230Pobór mocy - stopień górny max W 81 100 126Pobór mocy - stopień dolny max W 53 53 53Pobór mocy - czas oczekiwania max W 4,4 4,4 4,4Stopień ochrony elektrycznej IPX4D IPX4D IPX4DPozostałe właściwościCiężar (netto) kg 43 43 44Natężenie hałasu w odległości 1 m przy maksymalnejprędkości kotładBA 35 42 443.4.1. Dane techniczne czujnikówCzujnik temperaturyzewnętrznejCzujnik zasilaniaobiegu B+CCzujnik ciepłej wodyużytkowejCzujnik kotłaCzujnik temperaturypowrotu-20 °C 2392 ¨ 0 °C 32014 ¨ -20 °C 98932 ¨-16 °C 2088 ¨ 10 °C 19691 ¨ -10 °C 58879 ¨-12 °C 1811 ¨ 20 °C 12474 ¨ 0 °C 36129 ¨-8 °C 1562 ¨ 25 °C 10000 ¨ 10 °C 22804 ¨-4 °C 1342 ¨ 30 °C 8080 ¨ 20 °C 14773 ¨0 °C 1149 ¨ 40 °C 5372 ¨ 25 °C 12000 ¨4 °C 984 ¨ 50 °C 3661 ¨ 30 °C 9804 ¨8 °C 842 ¨ 60 °C 2535 ¨ 40 °C 6652 ¨12 °C 720 ¨ 70 °C 1794 ¨ 50 °C 4607 ¨16 °C 616 ¨ 80 °C 1290 ¨ 60 °C 3252 ¨20 °C 528 ¨ 90 °C 941 ¨ 70 °C 2337 ¨24 °C 454 ¨ 80 °C 1707 ¨90 °C 1266 ¨100 °C 952 ¨110 °C 726 ¨14 17/07/2009 - 120937-AB


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIWyposażenie dodatkowe kotłaWyposażenie dodatkowe dlaregulacjiOpis Pakiet Opis PakietAdapter 80-80 HR46 Czujnik podgrzewaczabuforowegoZestaw do czyszczeniawymiennika ciepłaZestaw do czyszczeniakorpusu kotłaPodgrzewacz ciepłej wodyBS60Zestaw armaturypołączeniowej między kotłemMCA i podgrzewaczem BS60Podgrzewacz ciepłej wodySR130Zestaw armaturypołączeniowej między kotłemMCA i podgrzewaczemSR130HR44Bezprzewodowy czujniktemperatury zewnętrznejAD250AD251HR45 Moduł radiowy kotła AD252EE54EA138Zdalne sterowanieradioweZdalne sterowaniedialogoweAD253AD254EE22 Czujnik pomieszczenia FM52EA1374.3 Wybór miejsca zamontowania4.3.1. Tabliczka znamionowaUmieszczona na wierzchu kotła tabliczka znamionowa zawieraważne dane urządzenia: numer seryjny, model, rodzaj gazu itd..T001539-B16 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie4.3.2. Miejsce zainstalowania450min.250690min.2504 Przed zamontowaniem kotła należy dokładnie wyznaczyć miejscejego zainstalowania, z uwzględnieniem przepisów izapotrzebowania miejsca przez urządzenie.4 Przy wyborze miejsca zainstalowania kotła należy uwzględnićdopuszczalne położenie otworów dla doprowadzenia powietrza iodprowadzenia spalin.4 Dla zapewnienia dostępu do kotła i ułatwienia konserwacji, należyzapewnić wokół kotła dostateczną przestrzeń.OSTRZEŻENIE4 Kocioł zamontować na stabilnej ścianie, która możeprzenieść jego ciężar wraz z wodą.4 Składowanie, nawet tymczasowo, łatwopalnychproduktów i materiałów w kotłowni lub w pobliżu kotłajest absolutnie zabronione.min.1000 450T001583-AUWAGA4 Kocioł musi być zamontowane w pomieszczeniu nienarażonym na mróz.4 W pobliżu kotła musi znajdować się przyłączekanalizacyjne do odprowadzenia kondensatu.4.3.3. WentylacjaJeżeli kocioł montuje się w zamkniętej obudowie (szafce), należyprzestrzegać minimalnych wymiarów podanych na powyższymrysunku. Wykonać otwory dla uniknięcia następującego ryzyka:4 gromadzenie się gazu4 nagrzewanie obudowy17/07/2009 - 120937-AB 17


min. 250min. 2504. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIMinimalna średnica otworów: S1 + S2 = 150 cm 2min.550min. 550(1) Odległość między przednią ścianką kotła i ściankąwewnętrzną skrzyni.(2) Odległość, jaką należy zachować pomiędzy dwomaelementami kotła.100min. (1)50 (2)T001584-A18 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie4.3.4. Główne wymiary225690140450 450140195265257,567132199266331150T001116-BáàêâzxGas /GazyPodłączenie przewodu spalinowego Ø 60 mmPodłączenie przewodu doprowadzającego powietrze Ø100 mmPrzewód odprowadzający zaworu bezpieczeństwa Ø 25mmOdprowadzanie kondensatu Ø 25 mmPowrót z obiegu c.o. G¾"Wlot wody zimnej G½ "Podłączenia gazu G½ "Wypływ ciepłej wody użytkowej G½ "17/07/2009 - 120937-AB 19


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI{Zasilanie obiegu c.o. G¾"4.4 Umieszczenie ramy montażowej1Kocioł dostarczany jest wraz z szablonem montażowym.1. Zamocować szablon na ścianie przy pomocy taśmysamoprzylepnej.UWAGAZapewnić przy pomocy poziomnicy, aby montaż odbywałsię rzeczywiście poziomo.4322. Wywiercić 3 otwory o średnicy 10 mm.Dodatkowe otwory przewidziane są wtedy, gdy za pomocąwykonanych otworów nie będzie zapewnione prawidłowemocowanie kołków rozporowych.3. Włożyć kołki Ø 10 mm.4. Zamocować ramę montażową na ścianie przy pomocy3 dostarczonych śrub z łbem sześciokątnym.T001869-A20 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie4.5 Montaż kotła1. Zdjąć zaślepki ochronne z wlotów i wylotów hydraulicznych kotła.T001870-A2. Na każdym podłączeniu w zespole podłączeniowym umieścićuszczelkę.T001627-A3. Nakładać kocioł nad zespołem armatury, aż do połączenia z ramąmontażową. Ostrożnie przesunąć kocioł do dołu.4. Dokręcić w kotle nakrętki zaworów.T001872-A17/07/2009 - 120937-AB 21


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4.6 Podłączenie hydrauliczne4.6.1. Płukanie instalacjiInstalacja musi być wykonana według obowiązujących przepisów,zgodnie z zasadami techniki i zaleceniami znajdującymi się w tejinstrukcji.• Umieszczenie kotła w nowej instalacji (wiek instalacjiponiżej 6 miesięcy)4 Wyczyścić instalację za pomocą uniwersalnego środkaczyszczącego, aby usunąć osad (miedź, pakuły, lut).4 Przepłukać starannie instalację, aż woda będzie czystai pozbawiona zanieczyszczeń.• Montaż kotła w starej instalacji4 Wykonać odszlamianie instalacji.4 Przepłukać instalację.4 Wyczyścić instalację za pomocą uniwersalnego środkaczyszczącego, aby usunąć osad (miedź, pakuły, lut).4 Przepłukać starannie instalację, aż woda będzie czystai pozbawiona zanieczyszczeń.4.6.2. Podłączenie hydrauliczne obiegugrzewczego1. Rurę idącą do kotła podłączyć do króćca podłączenia powrotu zc.o..2. Rurę idącą od kotła podłączyć do króćca podłączenia zasilaniac.o..22 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie{zPodłączenie zaciskowe ∅ 22 mmPodłączenie zaciskowe ∅ 22 mmT001876-A4 Kocioł jest wyposazony fabrycznie w zawórbezpieczeństwa, zamontowany z lewej stronyhydrobloku.UWAGA4 Przewody podłączeniowe muszą być zamontowanezgodnie z obowiązującymi przepisami.T001633-A4.6.3. Podłączenie hydrauliczne obiegu c.w.uUWAGADo połączeń przewodów instalacji gazowej stosowaćzłączki dostępne w handlu.1. Podłączyć przewód wody zimnej do króćca podłączeniowegowody zimnej.2. Podłączyć przewód c.w.u. do króćca podłączeniowego wypływuc.w.u..17/07/2009 - 120937-AB 23


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIxyPodłączenie zaciskowe ∅ 15 mmPodłączenie zaciskowe ∅ 15 mmUWAGA4 Przewody wody użytkowej należy podłączyć zgodniez obowiązującymi przepisami.4 Przy zastosowaniu przewodów syntetycznychnależy przestrzegać instrukcji producenta odnośniepodłączenia.T001877-A4.6.4. Podłączenie ciśnieniowego naczyniawzbiorczegoKocioł fabrycznie wyposażony jest w 12 litrowe naczynie wzbiorcze.Jeżeli przekroczona została pojemność zładu 150 litrów lubwysokość statyczna systemu wynosi więcej niż 5 metrów, należydołączyć dodatkowe naczynie przeponowe.Posłużyć się poniższą tabelą dla ustalenia wymaganego dla instalacjinaczynia wzbiorczego.Warunki przyjęte w tabeli:4 Zawór bezpieczeństwa 3 bar4 Średnia temperatura wody: 70 °CTemperatura zasilania: 80 °CTemperatura powrotu: 60 °C4 Ciśnienie napełniania układu jest mniejsze lub równe ciśnieniuprzyłożenia naczynia wzbiorczegoCiśnienie wstępnenaczynia wzbiorczegoPojemność ciśnieniowego naczynia wzbiorczego w zależności od pojemności instalacji (wlitrach)100 125 150 175 200 250 300 > 3000.5 bar 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 12.0 14.4 Pojemność instalacji x0.0481 bar 8.0 10.0 12.0 (1) 14.0 16.0 20.0 24.0 Pojemność instalacji x0.080[1.5] bar 13.3 16.6 20.0 23.3 26.6 33.3 39.9 Pojemność instalacji x 0.133(1) Konfiguracja fabryczna24 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie4.6.5. Podłączenie odprowadzenia kondensatu1. Zamontować syntetyczny przewód odprowadzający o minimalnejśrednicy Ø 32 mm, poprowadzony do kanalizacji.2. Zamontować kolektor spustowy.3. Wprowadzić wąż kolektora kondensatu,idący od syfonu â izaworu bezpieczeństwa ê.4. Wprowadzić wąż odprowadzający separatora systemu.5. W przewodzie odprowadzającym zainstalować blokadęzapachów lub syfon.T001873-CUWAGAZe względu na konieczność przeprowadzenia prackonserwacyjnych syfonu, nie wykonywać żadnychpodłączeń na stałe.4 Nie blokować przewodu odprowadzającegokondensat.4 Przewód odprowadzający musi mieć minimalnyspadek 30 mm mm na metr, maksymalna długośćodcinka poziomego wynosi 5 m.4 Nie wolno odprowadzać kondensatu do ruryspustowej z rynny dachowej.4 Podłączyć przewód odprowadzenia kondensatuzgodnie z obowiązującymi przepisami.4.6.6. Napełnienie syfonu1. Zdemontować syfon.2. Napełnić syfon wodą. Syfon musi być napełniony dooznakowania.3. Zamontować syfon z powrotem.UWAGAT001523-A4 Przed uruchomieniem kotła syfon napełnić wodą,aby spaliny nie dostawały się do pomieszczenia.4 Wąż odprowadzający zamontować nad przegrodąwodną.17/07/2009 - 120937-AB 25


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4.7 Podłączenia gazuŚrednica przewodów musi być określona według obowiązującychnorm krajowych.1. Podłączyć przewód zasilania gazem.gPodłączenie zaciskowe ∅ 15 mmOSTRZEŻENIET001621-A4 Przed rozpoczęciem prac na przewodzie gazowymzamknąć główny zawór gazowy.4 Przed montażem upewnić się, że gazomierz jestwystarczająco zwymiarowany. Należy przy tymuwzględnić zużycie gazu przez wszystkie urządzeniaw domu.4 Jeżeli gazomierz nie ma wystarczającej pojemności,należy zawiadomić dostawcę gazu właściwego dlamiejsca zainstalowania.UWAGA4 Upewnić się, że do przewodu gazowego nieprzedostał się pył. Przed montażem przewódwytrząsnąć lub przedmuchać.4 Zaleca się zainstalowanie w przewodzie gazowymfiltra gazu, aby uniknąć zanieczyszczenia armaturygazowej.4 Podłączyć przewód gazowy zgodnie zobowiązującymi przepisami.26 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie4.8 Podłączenie instalacji odprowadzenia spalin4.8.1. Wskazówki do projektowania (tylko jakoprzykład)Lmax = L1+L2LmaxL1LmaxC 43C 33LmaxL2122LmaxC13L2LmaxC 33C 43Lmax1212L1Lmax =L1+L21mmaxB 23 CC C 9353 431mmax1mmaxC 93C 33Lmax5 612 34 2T000275-D1 Konfiguracja C 13Podłączenie do poziomego koncentrycznego przewodupowietrzno-spalinowego2 Konfiguracja C 33Podłączenie do pionowego koncentrycznego przewodupowietrzno-spalinowego (z wyjściem ponad dach)3 Konfiguracja C 93Podłączenie koncentrycznego przewodu powietrznospalinowegow kotłowni i jednociągowego przewoduspalinowego w kominie (przedmuch wsteczny powietrzado spalania w kominie)17/07/2009 - 120937-AB 27


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4 Konfiguracja C 93Podłączenie koncentrycznego przewodu powietrznospalinowegow kotłowni i jednociągowego przewoduspalinowego "Flex" w kominie (powietrze do spalania w wciągu wstecznym w szachcie kominowym)OSTRZEŻENIE4 Do podłączenia kotła i wylotów dopuszczasię używanie tylko oryginalnychpodzespołów.4 Wolny przekrój wentylacji musi być zgodnyz normami.4 Przed montażem przewodów spalinowychnależy wyczyścić komin.5 Konfiguracja C 53Oddzielne prowadzenie przewodu powietrznego ispalinowego przez podwójny adapter i jednociągowyprzewód kominowy (zasysanie powietrza do spalania zzewnątrz)6 Konfiguracja B 23Podłączenie do komina przy pomocy zestawupodłączeniowego (powietrze do spalania pobierane wkotłowni)12 Konfiguracja C 43Podłączenie przewodu powietrzno-spalinowego doprzewodu zbiorczego dla kotłów w układzie zamkniętym(system 3CE P)4.8.2. Długości przewodów powietrznospalinowychRodzaj podłączenia powietrze do spalania/spaliny Średnica Długość maksymalnaC 13C 33C 93C 53B 23Przewody koncentryczne podłączone dokońcówki poziomejPrzewody koncentryczne podłączone dokońcówki pionowejPrzewody koncentryczne w kotłowniProste przewody w kominie (powietrze dospalania jako prąd wsteczny)Przewody koncentryczne w kotłowniElastyczne proste przewody w kominieAdapter dwustrumieniowy i rozdzilen prosteprzewody powietrzno-spalinowe (powietrze dospalania pobierane z zewnątrz)Komin (przewód sztywny lub elastyczny wkanale, powietrze do spalania pobierane wkotłowni)MCA 15 MCA 25 MCA25/28 MIAluminium lub PPS 60/100 mm 12.0 3.5 4.280/125 mm 12.3 23.0 25.7Aluminium lub PPS 60/100 mm 13.0 4.9 5.5Aluminium lub PPSPPSAluPPS80/125 mm 10.7 21.0 23.660/100 mm60 mm (przewódsztywny)60/100 mm80 mm (Elastycznyprzewód spalinowy)60/100 mm2 x 80 mm80 mm (przewódsztywny)80 mm (Elastycznyprzewód spalinowy)15.0 8.1 9.19.9 20.0 22.750.0 50.0 50.050.0 50.0 50.045.0 45.0 45.028 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieOSTRZEŻENIE4.9 Montaż czujnika temperatury zewnętrznejDługość maksymalna = długość prostych przewodówpowietrzno-spalinowych + długość obliczeniowa dalszychelementówWykaz wyposażenia dodatkowego dla systemów odprowadzaniaspalin i odpowiednie długości zamieszczono w obowiązującymkatalogu.4.9.1. Wybór miejsca zamontowaniaWażne jest, aby wybrać takie miejsce zainstalowania, w którymczujnik może dokonać prawidłowego i skutecznego pomiaruwarunków zewnętrznych.Zalecane miejsca montażu:4 Na ścianie zewnętrznej strefy ogrzewanej, o ile to możliwe - naścianie północnej4 W połowie wysokości ogrzewanej strefy budynku4 Miejsce z oddziaływaniem zmiennych czynnikówatmosferycznych4 Chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promienisłonecznych4 Łatwo dostępneABHZZalecane miejsce zainstalowaniaDozwolone miejsce zamontowania czujnikaWysokość mieszkalna kontrolowana czujnikiemStrefa mieszkalna kontrolowana czujnikiem8800N001-B17/07/2009 - 120937-AB 29


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MINie zalecane miejsca zamontowania czujnika:4 Miejsce osłonięte przez element budynku (balkon, dach, itd.)4 W pobliżu zakłócających źródeł ciepła (słońce, komin, kratkawentylacyjna, itd.)8800N002-C4.9.2. Montaż czujnika temperatury zewnętrznejZamocować czujnik przy pomocy dostarczonych śrub i kołków.AWkręt do drewna CB średnica 4 + kołek rozporowy8800N003-B4.10 Podłączenia elektryczne4.10.1. Automat palnikowyNależy przestrzegać biegunowości. Kocioł jest całkowicieokablowany w fabryce. Podłączenie do sieci elektrycznej odbywa sięprzy pomocy kabla C. Wszystkie inne podłączenia zewnętrzne możnawykonać na wtyku podłączeniowym (niskie napięcie). Najważniejszedane konsoli sterowniczej przedstawiono w tabeli poniżej.Zasilanie elektryczneWartość znamionowa głównego bezpiecznika F1 (230VAC)Wartość znamionowa bezpiecznika F2 (230 VAC)Wentylator DC230 VAC/50Hz6.3 AT2 AT24 VDC30 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieCABCDEPrzejście kabli 230 VPrzejście kabli czujnikówKabel zasilaniaBezpiecznik 6,3 ATBezpiecznik 2 ATUWAGANiżej wymienione elementy urządzenia znajdują się podnapięciem 230 V:4 Pompa kotłowa.4 Blok gazowy.DEAB4 Zawór przełączający.4 Większość elementów konsoli sterowniczej i skrzynkipodłączeniowej.4 Kabel zasilania.C002336-E4.10.2. ZaleceniaOSTRZEŻENIE4 Podłączenia elektryczne muszą być wykonywaneprzez uprawnionego elektryka, bezwzględnie poodłączeniu zasilania elektrycznego.4 Kocioł jest całkowicie okablowany. Nie wolnodokonywać zmian w wewnętrznych połączeniachkonsoli sterowniczej.Przy wykonywaniu podłączeń elektrycznych należy przestrzegać:4 Przepisów oraz obowiązujących norm4 Danych zawartych na dostarczonych z urządzeniem schematachpołączeń elektrycznych4 Zaleceń zawartych w instrukcjiPodłączenia elektryczne muszą być zgodne z obowiązującymiprzepisami krajowymi.UWAGA4 Kable czujników oraz pod napięciem 230V musząbyć oddzielone od siebie.4 Poza kotłem: Stosować 2 rury lub kanały kabloweoddalone od siebie co najmniej o 10 cm.Urządzenie musi być zasilane przez obwód prądowy zawierającywyłącznik wielobiegunowy o rozwarciu zestyków minimum 3 mm.Przy podłączeniach elektrycznych do sieci należy przestrzegaćnastępującej biegunowości:4 Przewód brązowy: Faza17/07/2009 - 120937-AB 31


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4 Przewód niebieski: Przewód zerowy4 Przewód zielono-żółty: Uziemienie4.10.3. Umiejscowienie płytekSCUSUPCUPSUSCUPCUCTS + C AUXOn/off20-10V S AMB C S AMB B S AMB A+ - 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1OT BL RL Tout Tdhw31BTS + B AS SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1C002299-FAZENie podłączać.Płytka opcjonalna (Pakiet AD249)Nie podłączać.32 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie4.10.4. Dostęp do zacisków podłączeniowychDla uzyskania dostępu do zacisków podłączeniowych postępowaćnastępująco:1. Odkręcić op jedną czwartą obrotu 2 śruby pod przednią pokrywą.2. Zdjąć pokrywę przednią.21C002325-B3. Zaczepy przytrzymujące odchylić na bok.4. Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.343C002326-B17/07/2009 - 120937-AB 33


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Podnieść zaczepy z przedniej strony konsoli.6. Podnieść pokrywę konsoli.656C002327-B7. Zdjąć osłonę płytek.7C002330-C34 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie4.10.5. Podłączenie obiegu grzewczego bezmieszaczaSCUPCUOn/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB A+ - 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1OT BL RL Tout Tdhw41BTS + B AS SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1C002304-M23AZERNie podłączać.Podłączyć czujnik zewnętrzny.Podłączyć termostat zabezpieczający, jeżeli w obwodziegrzewczym z mieszaczem chodzi o ogrzewaniepodłogowe. Usunąć zworkę. Podłączyć do wtykuprzewody termostatu zabezpieczającego.Nie podłączać.Nastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAJeżeli termostat zabezpieczający jestpodłączony do EBL.OTW.ROZSZERZENIEGRZANIE STOP¼ "Wyświetlanie parametrów w trybierozszerzonym", strona 69¼ "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 8117/07/2009 - 120937-AB 35


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4.10.6. Podłączenie obiegu bez mieszacza ipodgrzewacza c.w.u.SCUPCUOn/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB A+ - 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1OT BL RL Tout Tdhw812BTS + B AS SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 15C002305-i3476AZNie podłączać.UWAGANie podłączać do wyjścia pompę ładującą,ponieważ w kotle jest podłączony do płytkiPCU zawór przełączający.ERPodłączyć czujnik zewnętrzny.Podłączyć termostat zabezpieczający, jeżeli w obwodziegrzewczym z mieszaczem chodzi o ogrzewaniepodłogowe. Usunąć zworkę. Podłączyć do wtykuprzewody termostatu zabezpieczającego.36 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieTPodłączyć anodę tytanową podgrzewacza.UWAGA4 Jeżeli podgrzewacz jest wyposażony wzasilaną z obcego źródła anodę TitanActive System®, podłączyć anodę dowejścia (+ do anody, - do zasobnika).4 Jeżeli podgrzewacz nie jest wyposażony wanodę zasilaną z obcego źródła, podłączyćwtyk symulacyjny (dostarczany zczujnikiem c.w.u. - pakiet AD212).YUIPodłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212) (Pakiet AD212).Podłączyć pompę cyrkulacyjną wody użytkowej (Opcja).Nie podłączać.Nastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAJeżeli podłączona jest pompa cyrkulacyjnawody użytkowejPOMPA AJeżeli termostat zabezpieczający jestpodłączony do EBL.OTW.ROZSZERZENIEP.CWUGRZANIE STOP¼ "Wyświetlanie parametrów w trybierozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznychdla instalacji", strona 70¼ "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 8117/07/2009 - 120937-AB 37


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4.10.7. Podłączenie obydwu obiegów grzewczychza sprzęgłem hydraulicznym, apodgrzewacza c.w.u. przedSCUPCUCTS + C AUX5On/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB AOT BL RL Tout Tdhw+ -4 3 2 1 2 12 12 11212BTS + B A4S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18C002367-E36911710AZNie podłączać.UWAGANie podłączać do wyjścia pompę ładującą,ponieważ w kotle jest podłączony do płytkiPCU zawór przełączający.ERPodłączyć czujnik zewnętrzny.Podłączyć termostat zabezpieczający, jeżeli w obwodziegrzewczym z mieszaczem chodzi o ogrzewaniepodłogowe. Usunąć zworkę. Podłączyć do wtykuprzewody termostatu zabezpieczającego.38 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieTYUIPodłączenie kolejnego obiegu grzewczegomieszaczowego (obieg C) (Pakiet AD249).Sposób postępowania jest identyczny jak dla obiegu B.Podłączyć pompę obiegową c.o. (obieg A).Jeżeli podłączone jest ogrzewanie podłogowe,zainstalować termostat zabezpieczający zapompą obiegową c.o.. W razie przegrzaniaobiegu c.o. zadziała termostat zabezpieczający.Sprzęgło hydrauliczne.Podłączyć anodę tytanową podgrzewacza.UWAGA4 Jeżeli podgrzewacz jest wyposażony wzasilaną z obcego źródła anodę TitanActive System®, podłączyć anodę dowejścia (+ do anody, - do zasobnika).4 Jeżeli podgrzewacz nie jest wyposażony wanodę zasilaną z obcego źródła, podłączyćwtyk symulacyjny (dostarczany zczujnikiem c.w.u. - pakiet AD212).OPazPodłączyć pompę obiegową c.o. (obieg B).Podłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212) (Pakiet AD212).Podłączyć pompę cyrkulacyjną wody użytkowej (PakietAD249).Nie podłączać.17/07/2009 - 120937-AB 39


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4.10.8. Podłączenie obydwu obiegów ipodgrzewacza c.w.u. za sprzęgłemhydraulicznymSCUPCUCTS + C AUX5On/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB AOT BL RL Tout Tdhw+ -4 3 2 1 2 12 12 1111BTS + B A3S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 17C002293-i2106849AZERTNie podłączać.Podłączyć czujnik zewnętrzny.Podłączyć termostat zabezpieczający dla ogrzewaniapodłogowego.Usunąć zworkę. Podłączyć do wtyku przewodytermostatu zabezpieczającego.Sprzęgło hydraulicznePodłączenie kolejnego obiegu grzewczegomieszaczowego (obieg C) (Pakiet AD249).Sposób postępowania jest identyczny jak dla obiegu B.40 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieYPodłączyć pompę obiegową c.o. (obieg A).Jeżeli podłączone jest ogrzewanie podłogowe,zainstalować termostat zabezpieczający zapompą obiegową c.o.. W razie przegrzaniaobiegu c.o. zadziała termostat zabezpieczający.UPodłączyć anodę tytanową podgrzewacza.UWAGA4 Jeżeli podgrzewacz jest wyposażony wzasilaną z obcego źródła anodę TitanActive System®, podłączyć anodę dowejścia (+ do anody, - do zasobnika).4 Jeżeli podgrzewacz nie jest wyposażony wanodę zasilaną z obcego źródła, podłączyćwtyk symulacyjny (dostarczany zczujnikiem c.w.u. - pakiet AD212).IOPaPodłączyć pompę obiegową c.o. (obieg B).Podłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212) (Pakiet AD212).Podłączyć pompę cyrkulacyjną wody użytkowej (PakietAD249).Nie podłączać.Nastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAWY.ECS:ROZSZERZENIEPOMP¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznych dla instalacji", strona704.10.9. Podłączenie podgrzewacza buforowego• Podgrzewacz buforowy zapewnia tylko ogrzewanieW tym przykładzie instalacji podgrzewacz buforowy (typ QUADRO/PS) posiada również strefę ciepłej wody.Kocioł załącza się systematycznie, aby utrzymać strefę ciepłej wodyw podgrzewaczu buforowym, lub aby utrzymać zadaną temperaturęw podgrzewaczu niezależnym.17/07/2009 - 120937-AB 41


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIJeżeli podgrzewacz buforowy nie posiada strefy wodyużytkowej, zastosować niezależny podgrzewacz c.w.u..SCUPCUOn/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB A+ - 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1OT BL RL Tout Tdhw9BTS + B AS SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1C002368-F13742856AZERTPodłączyć podgrzewacz c.w.u., jeżeli podgrzewaczbuforowy Y służy tylko do ogrzewania.Podłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212).Podłączyć pompę obiegową ogrzewania (Obieg A).Podłączyć anodę tytanową podgrzewacza.Jeżeli podgrzewacz nie jest wyposażony wanodę zasilaną z obcego źródła, podłączyć wtyksymulacyjny (dostarczany z czujnikiem c.w.u. -pakiet AD212).Podłączyć czujnik c.w.u. do bufora, jeżeli zapewnia jejogrzewanie (Pakiet AD212).Podłączyć czujnik podgrzewacza buforowego (PakietAD250).42 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieYUIOZasobnik buforowy (Typ QUADRO lub typ PS).Czujnik kolektora.Podłączyć regulator solarny.Nie podłączać.Nastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAWE. SYSTROZSZERZENIECZ. BUFOR¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznych dla instalacji", strona70Część c.w.u. bufora jest utrzymywana przez kocioł nazadanej temperaturze ciepłej wody użytkowej.Temperatura obiegu grzewczego jest utrzymywana wgwartości zadanej temperatury, która jest obliczana wzależności od temperatury zewnętrznej. Woda w buforzezacznie być podgrzewana gdy, temperatura zmierzonaprzez czujnika bufora T spadnie o 6°C poniżej obliczonejwartości zadanej. Podgrzewanie wody w buforze zakończysię, gdy temperatura bufora wzrośnie ponad obliczonąwartość zadaną.17/07/2009 - 120937-AB 43


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI• Podgrzewacz buforowy zapewniający ogrzewanie iprodukcję ciepłej wody użytkowejKocioł załącza się tylko wtedy, gdy podgrzewacz buforowy nie jestdostatecznie ciepły, aby zapewnić ładowanie podgrzewacza c.w.u..SCUPCUOn/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB A+ - 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1OT BL RL Tout Tdhw7BTS + B AS SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1C002369-E241536AZERTYUPodłączyć pompę obiegową ogrzewania (Obieg A).Podłączyć anodę tytanową podgrzewacza.Jeżeli podgrzewacz nie jest wyposażony wanodę zasilaną z obcego źródła, podłączyć wtyksymulacyjny (dostarczany z czujnikiem c.w.u. -pakiet AD212).Zasobnik buforowy (PS).Czujnik kolektora.Podłączyć regulator solarny.Podgrzewacz ciepłej wodyPodłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212).Nie podłączać.44 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieNastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAWE. SYSTWY.ECS:POMPA AROZSZERZENIEBUFOR+CWUPOMPPOMPA GRZ A¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznych dla instalacji", strona70Podgrzewacz c.w.u. jest podgrzewany przez podgrzewaczbuforowy. Jeżeli temperatura podgrzewacza buforowegow trakcie podgrzewania podgrzewacza c.w.u. spadnieponiżej pierwotnej wartości zadanej c.w.u., temperaturę wpodgrzewaczu buforowym utrzymuje kocioł, aby zapewnićpodgrzewanie podgrzewacza c.w.u.Temperatura obiegu grzewczego jest utrzymywana wgwartości zadanej temperatury, która jest obliczana wzależności od temperatury zewnętrznej. Woda w buforzezacznie być podgrzewana gdy, temperatura zmierzonaprzez czujnika bufora spadnie o 6°C poniżej obliczonejwartości zadanej. Podgrzewanie wody w buforze zakończysię, gdy temperatura bufora wzrośnie ponad obliczonąwartość zadaną.4.10.10. Podłączenie instalacji basenuSCUPCUOn/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB A+ - 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1OT BL RL Tout Tdhw6BTS + B AS SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B42 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1C002298-H2351AZEPodłączyć pompę wtórną basenu.Podłączyć czujnik basenu.Wymiennik płytowy.17/07/2009 - 120937-AB 45


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIRTYWymuszone wyłączenie ogrzewania basenuJeżeli parametr WE.TEL: jest ustawiony na 0/1B, basen nie będzie podgrzewany, jeżeli zestykjest rozwarty (nastawa fabryczna), zapewnionabędzie tylko ochrona przeciwzamrożeniowa.Funkcja zestyku pozostaje nastawiana przezparametr WE.TEL.Podłączyć pompę pierwotną basenu.Nie podłączać.Nastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAOBIEG B:Jeżeli stosuje się WE.TELWE.TEL:ROZSZERZENIEBASEN0/1 BT. MAX OB. B Nastawić wartość T. MAX OB. B natemperaturę odpowiadającązapotrzebowaniu wymiennika¼ "Wyświetlanie parametrów w trybierozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznych dlainstalacji", strona 70¼ "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 81• Sterowanie obiegu basenuRegulacja umożliwia sterowanie basenu w dwóch przypadkach:Przypadek 1: Regulacja steruje obieg pierwotny (kocioł/wymiennik) oraz obieg wtórny (wymiennik/basen).4 Pompę obiegu pierwotnego (kocioł/wymiennik ciepła) podłączyćna wyjściu - pompa B. Temperatura T. MAX OB. B będziezapewniona w czasie pracy w trybie komfortu programu Bzarówno w lecie, jak i w zimie.4 Na wejściu CZ. OB B podłączyć czujnik basenu (pakiet AD212).4 Wartość zadana czujnika basenu przyciskiem C na wartość zprzedziału 5 - 39 °C.Przypadek 2: Basen posiada już system regulacji, którypowinien być zachowany. Regulacja steruje tylko obiegpierwotny (kocioł/wymiennik).4 Pompę obiegu pierwotnego (kocioł/wymiennik ciepła) podłączyćna wyjściu - pompa B.Temperatura T. MAX OB. B będzie zapewniona w czasie pracy wtrybie komfortu programu B zarówno w lecie, jak i w zimie.Basen można również podłączyć do obiegu C:4 Podłączyć do listwy zacisków oznaczonej C.4 Nastawić parametry obiegu C.46 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. Instalowanie• Programowanie czasu pracy pompy obiegu wtórnegoPompa obiegu wtórnego pracuje w trybie pracy dziennej programuB zarówno w lecie, jak i w zimie.• WyłączenieOdnośnie konserwacji basenu na okres zimowy prosimy zwrócić siędo serwisu opiekującego się basenem..4.10.11. Podłączenie podgrzewacza z grzałkąelektrycznąSCUPCUCTS + C AUXOn/off20-10V S AMB C S AMB B S AMB A+ - 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1OT BL RL Tout Tdhw71BTS + B A3S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C S DEP B2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1C002432-D645AZENie podłączać.Wyjście dodatkowe - możliwość podłączeniapodgrzewacza elektrycznego (lub do E)Wyjście obiegu A - możliwość podłączenia podgrzewaczaelektrycznego (lub do Z)17/07/2009 - 120937-AB 47


TELCOM 21AL12AL2PRG3ALP1526937048#VVSET4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIRTYUGrzałka elektrycznaPodłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212)Podłączyć czujnik zewnętrznyNie podłączać.Nastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAJeżeli podgrzewacz elektryczny jestpodłączany do {POMPA A}:OBIEG A:Jeżeli podgrzewacz elektryczny jestpodłączany do {POMPA AUX}:S.DOD.:ROZSZERZENIECWU ELE.CWU ELE.¼ "Wyświetlanie parametrów w trybierozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznychdla instalacji", strona 704.10.12. Podłączenie wyposażenia dodatkowegoPrzykład: Moduł zdalnego sterowania dialogowego TELCOM, zdalnesterowania dla obiegów A i B, drugi podgrzewacz c.w.u.SCUPCUCTS + C AUXOn/off0-10V S AMB C S AMB B S AMB AOT BL RL Tout Tdhw+ -4 3 2 1 2 12 12 191BTS + B A5S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 S 2 DEP 1B734 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24MODE826 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24MODEC002294-FAZENie podłączać.Podłączyć pompę ładującą drugiego podgrzewacza.Drugi podgrzewacz c.w.u.48 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieRTYUIOPodłączyć czujnik c.w.u. do bufora, jeżeli zapewnia jejogrzewanie.Lampka sygnalizacyjna alarmuPodłączyć moduł zdalnego sterowania dialogowegoTELCOM(jeżeli jest dostępny w Waszym kraju).Podłączenie przełączania kaskady BUS, VMPodłączenie zdalnego sterowania (Pakiet AD254/FM52).Nie podłączać.Nastawy do wykonania w tym typie instalacjiParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAPOMPA AJeżeli jest podłączony drugipodgrzewacz:S.DOD.:ROZSZERZENIEUSZKODZ.CWU¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym",strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznych dlainstalacji", strona 704.10.13. Połączenia kaskady• Podgrzewacz c.w.u. za sprzęgłem hydraulicznym4512 386C002435-B7A Kocioł prowadzącyZ Kocioł "podrzędny- 2"E Kocioł "podrzędny- 3"R Pompa ładująca c.w.u.17/07/2009 - 120937-AB 49


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MITYUIPodłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212)Szyna (BUS)Sprzęgło hydrauliczneCzujnik temperatury zasilania kaskadyPodłączyć czujnik do zacisku E.SYST kotłaprowadzącego.Nastawy do wykonania w tym typie instalacji: Kocioł prowadzącyParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAWY.ECS:KASKADAREGUL MASTERSIEC MASTERROZSZERZENIEPOMPZALZALDODAJ SLAVE¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznych dla instalacji", strona70¼ "Konfigurowanie sieci", strona 88Nastawy do wykonania w tym typie instalacji: Kocioł podrzędnyParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJA ROZSZERZENIE¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym", strona 69KASKADA ZAL¼ "Konfigurowanie sieci", strona 88REGUL MASTER NIENUMER SLAVE 2, 3, ...• Podgrzewacz c.w.u. podłączony do kotła prowadzącego23 461C002591-A5A Podłączyć czujnik c.w.u. (pakiet AD212)Z Kocioł prowadzącyE Kocioł "podrzędny- 2"R Kocioł "podrzędny- 3"T Sprzęgło hydrauliczne50 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieYCzujnik temperatury zasilania kaskadyPodłączyć czujnik do zacisku E.SYST kotłaprowadzącego.Nastawy do wykonania w tym typie instalacji: Kocioł prowadzącyParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJAWY.ECS:KASKADAREGUL MASTERSIEC MASTERROZSZERZENIEUVZALZALDODAJ SLAVE¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym", strona 69¼ "Nastawa parametrów charakterystycznych dla instalacji", strona70¼ "Konfigurowanie sieci", strona 88Nastawy do wykonania w tym typie instalacji: Kocioł podrzędnyParametry Nastawy do wykonania patrz rozdziałINSTALACJA ROZSZERZENIE¼ "Wyświetlanie parametrów w trybie rozszerzonym", strona 69KASKADA ZAL¼ "Konfigurowanie sieci", strona 88REGUL MASTER NIENUMER SLAVE 2, 3, ...17/07/2009 - 120937-AB 51


4. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4.11 Schemat elektrycznyX1X2X3X5X6X8X12X91 3 21 2 34 5 3 2 12 3 4 11 2 31 2 31 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 3 4 5BR BLBL GN/GN/YW YWBRBRBLBLBRGN/YWGYBKBLGN/YWGN/YWWHBLGN/YWBRBL3 1 2BK1BKBKBKBKBK3 131 235 11 2 4 5K112 3X51 4 2X22X21X41X117X91SCU-CSITGBPUMP A2FANHLSBRBLGN/YWEL NP230V, 50Hz12 389X1010 114 5 7 612 13X71 2 3X111 2 3 4 5 6X3X2 X4 X5X6X7X8X9X10X11BKBKBKBLRDBKBKBKBKBKBKBKBKRDWHBKORWHYWRDGY GNX11 3113 11 21 3 21 2 3 4X113X114X115X112X111X116X121X14X13 X12222 2PSUPWMPUMPDVSCU-CFSRTSFTSPSDIST001871-G52 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieP Zasilanie elektryczne.SCU Płytka konsoli sterowniczejS Wyłącznik głównyIT Transformator zapłonowyE Elektrody zapłonoweGB Zawór gazowyPUMP A Regulacja elektroniczna pompy kotłowejHLS Termostat zabezpieczającyFAN WentylatorFS Element pomiaru objętościRTS Czujnik temperatury powrotuFTS Czujnik zasilaniaPS Czujnik ciśnieniaPSU Pamięć parametrów PCU i SUDV Zawór przełączający4.12 Napełnienie instalacji4.12.1. Uzdatnianie wodyUzdatniać wodę w instalacji, aby ograniczyć korozję oraz osadzaniesię wapnia i kamienia kotłowego oraz skażenie mikrobiologiczne.UWAGAW przypadku niezgodnego z przepisami oczyszczeniainstalacji lub stosowania wody złej jakości gwarancja niebędzie uwzględniona.Dla optymalnej pracy kotła, woda w instalacji powinna posiadaćnastępujące parametry:Moc


34. Instalowanie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIZalecenia:4 Zmiejszyć maksymalnie ilość tlenu w obiegu grzewczym.4 Ograniczyć roczną ilość uzupełniania wody w obiegu do 5%całkowitej objętości wody w instalacji.4 Instalacja nowa- Całkowicie oczyścić instalację z wszelkich pozostałości(tworzywa sztuczne, elementy instalacji, oleje itd.).- Zastosować inhibitor w połączeniu ze zmiękczaczem.4 Instalacja istniejącaJeżeli jakość wody w instalacji jest niedostateczna, możliwych jestkilka rozwiązań:- Zainstalować jeden lub więcej filtrów.- Całkowicie oczyścić instalację, aby usunąć wszelkiezanieczyszczenia i osady w obiegu grzewczym. W tym celuwymagany jest wyższy i regulowany przepływ.- Oczyścić kocioł (zanieczyszczenia, osady, wapń itd.).De Dietrich Thermique zaleca stosowanie następujących produktów:Producent Produkt FunkcjaFernox Restorer uniwersalny środek czyszczący dlaistniejących instalacjiGE-Water /BetzdearbornProtectorAlphi 11Sentinel X100Sentinel X200Sentinel X300Sentinel X400Sentinel X500Inni producenci oferują podobne produkty.UWAGAdo ochrony instalacjiochrona przeciwzamrożeniowai inhibitordo ochrony instalacjido usuwania kamienia kotłowegodo ochrony nowych instalacjido ochrony istniejacych instalacjiochrona przeciwzamrożeniowai inhibitor4 Sprawdzić zgodność produktu z materiałamistosowanymi w instalacji.4 Przestrzegać danych producenta (zastosowanie,dozowanie itd.), aby wykluczyć jakiekolwiek ryzyko(uszkodzenie ciała, szkody materialne,zanieczyszczenie środowiska).4.12.2. Napełnienie instalacji124T000181-B54 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI4. InstalowanieUWAGAPrzed napełnieniem otworzyć zawory we wszystkichgrzejnikach w instalacji.1. Otworzyć zawory powrotu i zasilania c.o..2. Otworzyć zawory separatora systemu (Przy napełnianiu możnaodprowadzić powietrze z układu przez odpowietrznikautomatyczny).212 bar1T001618-A3. Zamknąć separator systemu, gdy manometr wskaże ciśnienie2 bary2T001619-A4. Sprawdzić szczelność połączeń wodnych.T001507-A17/07/2009 - 120937-AB 55


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5 Uruchomienie5.1 Konsola sterownicza5.1.1. Opis przyciskówC002198-CA0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24BCbar AUTO STD D E FABCDEFPrzycisk nastawy temperatur (ogrzewanie, c.w.u., basen)Przycisk wyboru trybu pracyPrzycisk odstąpienia c.w.u.Przycisk dostępu do parametrów nastawianych przezinstalatoraPrzyciski, których funkcja zależy od uprzedniego wyboruPokrętło i przycisk nastawy4 1 : Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lubzmienić wartość4 z : Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość56 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.1.2. Opis wyświetlacza0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24JGHbar AUTO STD C002263-CI1+ -GAZERHIJPoziom mocy płomieniaCały symbol miga: palnik startuje, a prąd jonizacji niezostał jeszcze wykrytyCzęść symbolu miga: moc zwiększa sięSymbol wyświetlany ciągle: żądana moc jest osiągniętaCzęść symbolu miga: moc zmniejsza sięGdy aktywne jest odstąpienie od programu c.w.u.,wyświetlany jest pasek:4 Pasek miga: odstąpienie tymczasowe4 Pasek jest wyświetlany stale: odstąpienie stałeNazwa obiegu, którego parametr jest wyświetlanyWykres graficzny programów czasowych2 3 4C002603-A4 Strefa ciemna b : Przedział czasowy ogrzewaniaw trybie komfortu, lub dozwolone jest wytwarzaniec.w.u.4 Strefa jasna v : Przedział czasowy ogrzewaniaw trybie temperatury obniżonej, lub wytwarzaniec.w.u. nie jest dozwolone)( Strzałki są wyświetlane, gdy istnieją następne punktyprogramu z listy, u góry lub u dołu, i nie są wyświetlaneObydwie strzałki migają, gdy nastawy mogą byćzmienionebarYWskaźnik ciśnienia: symbol jest wyświetlany, gdy jestpodłączony czujnik ciśnienia wody4 Symbol migający: Ilość wody jest niedostateczna4 Symbol wyświetlany ciągle: Ilość wody jestwystarczającaPoziom ciśnienia wody4 R : 0,9-1,1 bar4 E : 1,2-1,5 bar4 Z : 1,6-1,9 bar4 A : 2,0-2,3 bar4 Y : > 2,4 bar17/07/2009 - 120937-AB 57


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIpbAUTOxmgmrwTryb LATO: Ogrzewanie jest wyłączone. Wytwarzaniec.w.u. jest nadal zapewnioneTryb ZIMA: Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wodyużytkowej jest aktywnePraca w trybie automatycznym zgodnie z programemczasowymPraca dzienna: symbol jest wyświetlany, gdy aktywne jestodstąpienie DZIEŃ (komfort)4 Symbol migający: odstąpienie tymczasowe4 Symbol wyświetlany ciągle: odstąpienie stałePraca z obniżoną temperaturą: symbol jest wyświetlany,gdy aktywne jest odstąpienie NOC (temperaturaobniżona)4 Symbol migający: odstąpienie tymczasowe4 Symbol wyświetlany ciągle: odstąpienie stałeTryb wakacyjny: symbol jest wyświetlany, gdy aktywnejest odstąpienie WAKACJE (ochronaprzeciwzamrożeniowa jest aktywna)4 Symbol migający: tryb wakacyjny jestzaprogramowany4 Symbol wyświetlany ciągle: tryb wakacyjny jestaktywnyPraca ręcznaSymbol jest wyświetlany w trakcie wytwarzania ciepłejwody użytkowejWskazanie zaworu mieszającego: Symbol jestwyświetlany, gdy podłączony jest 3-drogowy zawórmieszającyM4 x : 3-drogowy zawór mieszający otwierany4 c : 3-drogowy zawór mieszający zamykanySymbol jest wyświetlany w trakcie pracy pompy> Przycisk dostępu do różnych menu( Przycisk przeglądania menu'Przycisk przeglądania parametrów? Symbol jest wyświetlany, gdy do dyspozycji jest tekstpomocySTDb /vjESCtPrzywrócenie wszystkich fabrycznych programówgodzinowychWybór komfort/praca z obniżoną temperaturą lub wybórdnia do zaprogramowaniaPowrót do poprzedniego poziomu menuPowrót do poprzedniego poziomu menu bezzapamiętania dokonanych zmianOdblokowanie ręczne awarii58 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.1.3. Dostęp do różnych poziomów nawigacji• Poziom "Użytkownik"Informacje i nastawy na poziomie "Użytkownik" są dostępne dlawszystkich.1. Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-08• Poziom "Instalator"Dane i nastawy na poziomie "Instalator" są określane tylko przezuprawnionych instalatorów.1. Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-082. Nacisnąć przycisk -.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002271-A-0817/07/2009 - 120937-AB 59


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI• Poziom "Serwis"Informacje i nastawy na poziomie "Serwis" są przeznaczone tylko dlauprawnionych pracowników serwisu.1. Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDDIMANCHE 11:45 C002219-A-082. Naciskać przycisk - przez ok. 5 sek..Przed wyświetleniem poziomu "Serwis" wyświetli się menu"Instalator". Przytrzymać wciśnięty przycisk -, ażwyświetlone zostanie #PARAMETRY.5"C002235-E-0160 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.1.4. Nawigacja w menuZamiast pokrętła można również użyć przyciski ( i '.bar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24#POMIARY#WYBÓR PROG CZASOWYCH1#PROGRAMOWANIE21#NASTAWY2 #CZAS .DZIEN AUTO STD1. Obracać pokrętłem, aby wybrać żądany poziom.2. Nacisnąć pokrętło, aby wywołać menu.Nacisnąć przycisk j, aby powrócić do poprzedniegowyświetlenia.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24PROG BIEZACY APROG BIEZACY BPROG BIEZACY C12 AUTO STD P1P2P3C002220-A-083. Obracać pokrętłem, aby wybrać żądany parametr.4. Nacisnąć pokrętło, aby zmienić parametr.Nacisnąć przycisk j, aby powrócić do poprzedniegowyświetlenia.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24PROG BIEZACY CWybór programugodz. Uzytego do P4C12 AUTO STD C002221-A-085. Obracać pokrętłem, aby zmienić parametr.6. Nacisnąć pokrętło dla potwierdzenia.Nacisnąć przycisk h dla anulowania.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STD LUNDI 11:452xC002222-B-087. Aby powrócić do wyświetlenia głównego nacisnąć 2 razy przyciskj.C002224-A-0817/07/2009 - 120937-AB 61


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5.2 Kontrole przed uruchomieniem5.2.1. Przygotowanie kotła do uruchomieniaOSTRZEŻENIENie uruchamiać kotła, jeżeli dostarczany gaz nie jestzgodny z gazem zatwierdzonym.4 Sprawdzić, czy dostarczany gaz odpowiada danym na tabliczceznamionowej kotła.4 Sprawdzić obwód gazu.4 Sprawdzić obwód hydrauliczny.4 Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej.4 Sprawdzić połączenia elektryczne do termostatu i innychregulatorów zewnętrznych.4 Sprawdzić inne podłączenia.5.2.2. Instalacja gazowaOSTRZEŻENIECSprawdzić czy kocioł wyłączony jest spod napięcia.1. Otowrzyć główny zawór gazowy.2. Odkręcić o 1/4 obrotu obydwie śruby pod przednią obudową izdjąć obudowę.3. Odchylić na bok zaczepy mocujące, następnie odchylić skrzynkęsterowniczą do przodu.4. Sprawdzić ciśnienia zasilania gazem na króćcu pomiarowym C nazespole gazowym.OSTRZEŻENIET001518-B¼ Dozwolone rodzaje gazu - patrz rozdział:"Kategorie urządzeń gazowych", strona 85. Sprawdzić szczelność podłączeń gazowych wykonanych naarmaturze gazowej kotła.6. Sprawdzić szczelność przewodu gazowego wraz z armaturą.Ciśnienie próbne nie może przekroczyć wartości 60 mbar.7. Odpowietrzyć przewody gazowe przez odkręcenie punktupomiarowego na multibloku. Punkt pomiarowy ponownie zakręcićgdy przewody gazowe są wystarczająco odpowietrzone.8. Sprawdzić szczelność podłączeń gazowych w kotle.62 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.2.3. Obieg grzewczy4 Upewnić się, że syfon kondensatu wypełniony jest wodą doznacznika.4 Sprawdzić szczelność podłączeń wodnych.5.2.4. Podłączenia elektryczne4 Sprawdzić podłączenia elektryczne.5.3 Uruchomienie1. Obudowę sterowania odchylić do góry i zamocować na boku przypomocy zacisków.2. Otowrzyć główny zawór gazowy.3. Otworzyć zawór gazowy kotła.4. Załączyć kocioł wyłącznikiem głównym.C002366-Bbar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24LANGUEFRANCAISFrançais - Deutsch - English12 STD5. Przy pierwszym załączeniu wyświetlone zostanie menu#JEZYKI. Wybrać żądany język poprzez obracanie pokrętłem.6. Nacisnąć pokrętło dla potwierdzenia.C002286-AKocioł rozpoczyna automatyczny cykl odpowietrzania trwający3 minuty i powtarzany każdorazowo po włączeniu zasilaniaelektrycznego.Błąd w trakcie procedury załączania:4 Na ekranie nie pojawia się żadna informacja:- Sprawdzić napięcie w sieci zasilającej- Sprawdzić bezpieczniki- Sprawdzić podłączenie kabla sieciowego do wtyku X1 płytkiPCU4 W przypadku usterki błąd jest wyświetlany na ekranie.¼ patrz rozdział: "Komunikaty (kod typu Bxx lub Mxx)", strona11317/07/2009 - 120937-AB 63


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIJeżeli jest podłączony czujnik c.w.u. i aktywna jest funkcjaochrony przed legionellami, po zakończeniu programuodpowietrzania kocioł rozpoczyna podgrzewanie wody wpodgrzewaczu. Okres grzania zależy od wielkościinstalacji c.w.u..5.4 Regulacje gazu5.4.1. Przystosowanie do innego rodzaju gazuOSTRZEŻENIEPoniższe czynności może wykonywać tylko autoryzowanyinstalator.Kocioł jest nastawiony fabrycznie do pracy z gazem ziemnym E(G20).Dla pracy z innym rodzajem gazu należy wykonać odpowiednieczynności:X.XXT001569-A4 Sprawdzić, czy średnica kryzy w zaworze gazowym jestodpowiednia dla kotła i używanego rodzaju gazu.4 Ewentualnie wymienić kryzę.4 Wyregulować prędkość wentylatora wg wartości podanychw tabeli (jeżeli jest to potrzebne). :¼ patrz rozdział: "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 814 Ustawić stosunek powietrze-gaz.4 Dla dalszych informacji odnośnie tego tematu - patrz następnerozdziały:¼ "Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopieńgórny)", strona 65¼ "Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopieńdolny)", strona 6764 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.4.2. Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze(stopień górny)1. Odkręcić punkt pomiaru spalin.2. Podłączyć analizator spalin.OSTRZEŻENIEDopilnować, aby otwór wokół sondy był w trakcie pomiarudobrze uszczelniony.T001581-A3. Przy wyświetleniu początkowym nacisnąć przycisk -. Na ekraniepojawia się menu POMIAR EMISJI.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24POMIAR EMISJIGENERATORA : GENE12 AUTO C002271-A-084. Wybrać żądany generator. Wyświetlone zostają właściwościgeneratora. STDbar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24GENE :PMAXTEMP KOTLA68°C1I- JONIZ10µA21OBROTY WENTYL. 5600 tr/min 2 AUTO STDOFF => PMAXC002346-A-085. Obracać pokrętłem, aż wyświetlone zostanie P MAX. Kociołprzechodzi do pracy na pełnej mocy.6. Zmierzyć zawartość procentową O 2 i CO 2 w spalinach.7. Porównać zmierzoną wartość z wartościami zadanymi podanymiw tabeli (zdjąć przednią obudowę):C002347-A-08Wartości zadane O 2 /CO 2 dla gazu G20 (H) przy obciążeniu maksymalnymTyp kotła Wartość kontrolna Średnica kryzyO 2 (%) CO 2 (%)MCA 15 5,2 ± 1,0 8,8 ± 0,5 3,70MCA 25 5,2 ± 1,0 8,8 ± 0,5 4,9517/07/2009 - 120937-AB 65


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIWartości zadane O 2 /CO 2 dla gazu G20 (H) przy obciążeniu maksymalnymTyp kotła Wartość kontrolna Średnica kryzyO 2 (%) CO 2 (%)MCA 25/28 MI 5,2 ± 1,0 8,8 ± 0,5 4,95Wartości zadane O 2 /CO 2 dla gazu G25 (L) przy obciążeniu maksymalnymTyp kotła Wartość kontrolna Średnica kryzyO 2 (%) CO 2 (%)MCA 15 4,9 ± 1,0 8,8 ± 0,5 4,40MCA 25 4,9 ± 1,0 8,8 ± 0,5 5,80MCA 25/28 MI 4,9 ± 1,0 8,8 ± 0,5 5,80Wartości zadane O 2 /CO 2 dla gazu G31 (Propane) przy obciążeniu maksymalnymTyp kotła Wartość kontrolna Średnica kryzyO 2 (%) CO 2 (%)MCA 15 5,2 ± 1,0 10,3 ± 0,5 2,85MCA 25 5,2 ± 1,0 10,3 ± 0,5 3,80MCA 25/28 MI 5,2 ± 1,0 10,3 ± 0,5 3,80Jeżeli zmierzona wartość znajduje się poza granicami wartościzadanej:X.XX1. Sprawdzić średnicę kryzy.2. Sprawdzić, czy kryza nie jest zanieczyszczona.3. Sprawdzić ciśnienie zasilania.4. Skontrolować przez wziernik płomień.Płomień nie może się odrywać.T001569-A66 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.4.3. Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze(stopień dolny)1. Odkręcić punkt pomiaru spalin.2. Podłączyć analizator spalin.OSTRZEŻENIEDopilnować, aby otwór wokół sondy był w trakcie pomiarudobrze uszczelniony.BBbar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24GENE :PMINTEMP KOTLA68°C1I- JONIZ10µA21OBROTY WENTYL. 1850 tr/min 2 AUTO STDOFF => PMINT001579-A3. Obracać pokrętłem, aż zostanie wyświetlone P MIN. Mocminimalna jest ustawiona.4. Zmierzyć zawartość procentową O 2 i CO 2 w spalinach.5. Porównać zmierzoną wartość z wartościami zadanymi podanymiw tabeli (zdjąć przednią obudowę):C002348-A-08Kontrola O 2 /CO 2 i wartości nastawy dla G20 (H) przy niskiej prędkościTyp kotła Ustawiana wartość Wartość kontrolnaO 2 (%) CO 2 (%) O 2 (%) CO 2 (%)MCA 15 5,9 ± 0,3 8,4 ± 0,2 5,9 ± 1,0 8,4 ± 0,5MCA 25 5,9 ± 0,3 8,4 ± 0,2 5,9 ± 1,0 8,4 ± 0,5MCA 25/28 MI 5,9 ± 0,3 8,4 ± 0,2 5,9 ± 1,0 8,4 ± 0,5Kontrola O 2 /CO 2 i wartości nastawy dla G25 (L) przy niskiej prędkościTyp kotła Ustawiana wartość Wartość kontrolnaO 2 (%) CO 2 (%) O 2 (%) CO 2 (%)MCA 15 5,7 ± 0,3 8,4 ± 0,2 5,7 ± 1,0 8,4 ± 0,517/07/2009 - 120937-AB 67


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIKontrola O 2 /CO 2 i wartości nastawy dla G25 (L) przy niskiej prędkościTyp kotła Ustawiana wartość Wartość kontrolnaO 2 (%) CO 2 (%) O 2 (%) CO 2 (%)MCA 25 5,7 ± 0,3 8,4 ± 0,2 5,7 ± 1,0 8,4 ± 0,5MCA 25/28 MI 5,7 ± 0,3 8,4 ± 0,2 5,7 ± 1,0 8,4 ± 0,5Kontrola O 2 /CO 2 i wartości nastawy dla G31 (Propane) przy niskiej prędkościTyp kotła Ustawiana wartość Wartość kontrolnaO 2 (%) CO 2 (%) O 2 (%) CO 2 (%)MCA 15 5,8 ± 0,3 9,9 ± 0,2 5,8 ± 1,0 9,9 ± 0,5MCA 25 5,8 ± 0,3 9,9 ± 0,2 5,8 ± 1,0 9,9 ± 0,5MCA 25/28 MI 5,8 ± 0,3 9,9 ± 0,2 5,8 ± 1,0 9,9 ± 0,5Jeżeli zmierzona wartość znajduje się poza granicami wartościzadanej:1. Aby zmienić stosunek gaz-powietrze, obrać śrubę regulacyjną Bna armaturze gazowej: Przy obracaniu w prawo zwiększa się ilośćdoprowadzanego gazu.2. Skontrolować przez wziernik płomień.Płomień musi być stabilny, koloru niebieskiego zpomarańczowymi cząstkami wokół krawędzi palnika.Sprawdzanie składu spalin na pełnej i minimalnej mocy powtarzać takdługo, aż zostaną w obu przypadkach uzyskane właściwe (zgodne ztabelą) wartości CO2 lub O2 w spalinach.Aby opuścić tryb POMIAR EMISJI nacisnąć kilka razy na j.68 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.5 Kontrole i regulacje po oddaniu do użytku5.5.1. Wyświetlanie parametrów w trybierozszerzonymDostarczana konsola sterowanicza jest tak nastawiona, abywyświetlać tylko parametry "klasyczne". Aby przełączyć się w trybrozszerzony postępować następująco:1. Wywołać poziom "Instalator": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-082. Nacisnąć przycisk -.3. Wywołać menu #SYSTEM.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Parametr INSTALACJA nastawić na ROZSZERZENIE.C002271-A-08Poziom "Instalator" - Menu #SYSTEMParametr Zakres Opis nastawa fabryczna Nastawa użytkownikaINSTALACJA KLASYCZNA Wyświetlenie parametru instalacji klasycznej KLASYCZNAROZSZERZENIE Wyświetlenie wszystkich parametrów17/07/2009 - 120937-AB 69


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5.5.2. Nastawa parametrów charakterystycznychdla instalacji1. Wywołać poziom "Instalator": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-08C002271-A-082. Nacisnąć przycisk -.3. Wywołać menu #SYSTEM.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Nastawić parametry zależnie od podłączeń wyprowadzonych napłytce:Poziom "Instalator" - Menu #SYSTEMParametr Zakres Opis nastawafabrycznaOBIEG A: (1) DIRECT Zastosowanie jako obieg grzewczy bezmieszaczaPROGRAM.H.TEMPCWUCWU ELE.NIEOB.Zastosowanie jako niezależnie programowanewyjścieMożliwe całoroczne sterowanie obiegu A ze stałątemperaturą (bez uwzględnienia przerwy letniej)Podłączenie drugiego podgrzewacza c.w.u.Wytwarzanie c.w.u. przez kocioł w trybie zimowymi przez grzałkę elektryczną w trybie letnimŻadne dane odnoszące się do obiegu A nie sąwyświetloneOBIEG B: (1) V3V Podłączenie obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym ( Przykład: ogrzewanie podłogowe)BASENDIRECTUżywanie obiegu do sterowania basenuUżywanie obiegu jako obiegu bez mieszaczaOBIEG C: (1) V3V Podłączenie obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym ( Przykład: ogrzewanie podłogowe)BASENDIRECTUżywanie obiegu do sterowania basenuUżywanie obiegu jako obiegu bez mieszacza(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONADIRECTV3VV3VNastawaużytkownika70 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. UruchomieniePoziom "Instalator" - Menu #SYSTEMParametr Zakres Opis nastawafabrycznaPOMPA A (1) POMPA GRZ A Wyjście POMPA A stosuje się do sterowaniapompy obiegu grzewczego AON DODAP.CWUP.PIERPAL.USZKODZ.Wyjście POMPA A stosuje się do sterowaniapompy obiegu grzewczego AUXUżywanie jako pompy cyrkulacyjnej c.w.u.Wyjście POMPA A będzie aktywne, gdy w obieguwtórnym wystąpi zapotrzebowanie na grzanieWyjście POMPA A będzie aktywne, gdy wystąpizapotrzebowanie na pracę palnikaWyjście POMPA A będzie aktywne, gdy wystąpiusterkaWY.ECS: (1) POMP Wykorzystanie wyjścia jako pompa 1 ładującac.w.u.UVZastosowanie zaworu przełączającego dowytwarzania c.w.u.POMPA GRZ AS.DOD.: (1) P.CWU Używanie jako pompy cyrkulacyjnej c.w.u. P.CWUPROGRAM. Zastosowanie jako niezależnie programowanewyjścieWE. SYST(1)P.PIERPAL.CWUUSZKODZ.CWU ELE.SYSTEMZASOBN BUFORCWU WARSTWOWYBUFOR+CWUWyjście P.DODAT będzie aktywne, gdy w obieguwtórnym wystąpi zapotrzebowanie na grzanieWyjście P.DODAT będzie aktywne, gdy wystąpizapotrzebowanie na pracę palnikaUżycie jako obiegu pierwotnego drugiegopodgrzewacza c.w.u.Wyjście P.DODAT będzie aktywne, gdy wystąpiusterkaWytwarzanie c.w.u. przez kocioł w trybie zimowymi przez grzałkę elektryczną w trybie letnimWejście czujnika wykorzystuje się do podłączeniawspólnego czujnika zasilania instalacjikaskadowejBufor włączony tylko dla ogrzewaniaStosowanie podgrzewacza c.w.u. z 2 czujnikami(u góry i u dołu)Bufor włączony dla ogrzewania i c.w.u.WY.TEL (1) USZKODZ. Wyjście telekomunikacyjne jest w razie usterkizamkniętePRZEGLUSTERKA PRZEGLPrzy wskazaniu konserwacji wyjście telefonicznejest zamkniętePrzy wystąpieniu usterki lub przy wyświetleniukonserwacyjnym wyjście telekomunikacyjne jestzamknięteWE.TEL (1) ZAL. Wejście telefoniczne jest aktywne przy stykuzwartymWYL.Wejście telefoniczne jest aktywne przy stykurozwartym(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONAUVSYSTEMUSZKODZ.ZAL.Nastawaużytkownika17/07/2009 - 120937-AB 71


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIPoziom "Instalator" - Menu #SYSTEMParametr Zakres Opis nastawafabrycznaWE.TEL: (1) OCHRONY Włączenie ochrony przed zamarznięciem OCHRONY0/1 A Umożliwia wykorzystanie WE.TEL jako wejściadla uaktywnienia ochrony przeciwzamrożeniowejobiegu A0/1 B Umożliwia wykorzystanie WE.TEL jako wejściadla uaktywnienia ochrony przeciwzamrożeniowejobiegu B0/1 C Umożliwia wykorzystanie WE.TEL jako wejściadla uaktywnienia ochrony przeciwzamrożeniowejobiegu C0/1 CWU Umożliwia wykorzystanie WE.TEL jako wejściadla uaktywnienia ochrony przeciwzamrożeniowejobiegu ECS0/1 DODA Umożliwia wykorzystanie WE.TEL jako wejściadla uaktywnienia ochrony przeciwzamrożeniowejobiegu AUX(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONANastawaużytkownika72 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.5.3. Nadawanie nazwy obiegom i generatorom1. Wywołać poziom "Instalator": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-08C002271-A-082. Nacisnąć przycisk -.3. Wybrać menu #NAZWA OBIEGÓW.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Wybrać obieg, lub generator, któremu należy nadać nazwę.Poziom "Instalator" - Menu #NAZWA OBIEGÓWParametrOBIEG A:OBIEG B:OBIEG C:ON DODAOB. CWUGENE.OpisObieg AObieg BObieg CObieg dodatkowyObieg ciepłej wody użytkowejGeneratorbar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24OBIEG AEPersonalizacjanazwy tego obiegu A12 AUTO STDABCDE. 5. Obracać pokrętłem, aby wybrać pierwszy znak z listy. Nacisnąćpokrętło dla potwierdzenia. Nacisnąć drugi raz, aby podobniewprowadzić drugi znak, lub obracać pokrętło, aby wprowadzićspację.6. Wybrać pozostałe znaki w ten sam sposób: Nacisnąć pokrętło,następnie obrócić, znów nacisnąć, aby potwierdzić wybór.Obracać pokrętło, aby zmienić inne znaki. Nacisnąć przycisk h,aby wyjść bez dokonywania zmiany.C002344-A-0817/07/2009 - 120937-AB 73


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI.XYZ7. Dla potwierdzenia nazwy nacisnąć pokrętło, a następnie obrócićnieco w lewo. Nacisnąć pokrętło po pojawieniu się symbolu U.Nazwa jest potwierdzona.Jeżeli nazwa ma długość 7 znaków, potwierdzi sięautomatycznie, zaraz po potwierdzeniu ostatniego znaku.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24OBIEG AWEJŚCIAPersonalizacjanazwy tego obiegu A12 AUTO STD C002345-B-0874 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.5.4. Nastawa charakterystyki grzewczejJeżeli podłączony jest czujnik zewnętrzny, można dopasowaćcharakterystykę grzewczą.1. Wywołać poziom "Instalator": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-082. Nacisnąć przycisk -.3. Wybrać menu #WTÓRNE PAR INSTAL.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 61C002271-A-084. Wybrać parametr KRZYWA OB....bar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24INERCJA BUD.KRZYWA OB.A1KRZYWA OB.B21 KRZYWA OB.C2 OSUSZ.C AUTO STD32.00.70.7NIEC002316-A-08bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24KRZYWA OB.APochyleniekrzywejgrzewczejobiegu A12 AUTO STD 2.05. Obracać pokrętłem, aby bezpośrednio zmienić wartość. Nacisnąćprzycisk f, aby zmienić wartość przy równoczesnymwyświetlaniu krzywej.C002317-A-0817/07/2009 - 120937-AB 75


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIbar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2475645012 20 0 -15 AUTO STD0.70,76. Obracać pokrętłem, aby zmienić krzywą.7. Nacisnąć pokrętło dla potwierdzenia.Nacisnąć przycisk h dla anulowania.0.7 = nastawa nachylenia obiegu grzewczegoC002318-A-08• Charakterystyka grzewcza bez TPMParametr TPM (minimalna temperatura ogrzewania) zapewniaminimalną temperaturę roboczą obiegu kotłowego (temperatura tamoże być stała jeśli nachylenie krzywej obiegu jest zerowe).175C°AZEMaksymalna temperatura obiegu grzewczegoTemperatura wody w obiegu przy temperaturzezewnętrznej 0 °CWartość zadana DZIEN obiegu250RTemperatura zewnętrzna, przy której osiągniętomaksymalną temperaturę obiegu51.5TWartość nachylenia krzywej obiegu grzewczegoWartość ta odpowiada parametrowi KRZYWA OB.320 0 -164C°¼ patrz rozdział: "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 81.C002319-BPrzy zmianie nachylenia krzywej obiegu grzewczego Z iT obliczane są na nowo i automatycznie pozycjonowane.• Charakterystyka grzewcza z TPMParametr TPM (minimalna temperatura ogrzewania) zapewniaminimalną temperaturę roboczą obiegu kotłowego (temperatura tamoże być stała jeśli nachylenie krzywej obiegu jest zerowe).123XC°75645020 0 -15450.7C°AZERTMaksymalna temperatura obiegu grzewczegoTemperatura wody w obiegu przy temperaturzezewnętrznej 0 °CWartość zadana DZIEN obieguTemperatura zewnętrzna, przy której osiągniętomaksymalną temperaturę obieguWartość nachylenia krzywej obiegu grzewczegoWartość ta odpowiada parametrowi KRZYWA OB.x Nastawiana wartość parametru TPM D.¼ patrz rozdział: "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 81.C002320-B76 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. UruchomieniePrzy zmianie nachylenia krzywej obiegu grzewczego Z iT obliczane są na nowo i automatycznie pozycjonowane.5.5.5. Czynności końcoweT001522-A1. Usunąć przyrządy pomiarowe.2. Umieścić z powrotem zamknięcia króćców pomiaru spalin.3. Założyć przednią obudowę zewnetrzną. Przekręcić z powrotemobydwie śruby o 1/4 obrotu.4. Doprowadzić do osiągnięcia w instalacji grzewczej temperaturyok. 70 °C.5. Wyłączyć kocioł.6. Po ok. 10 min. odpowietrzyć instalację grzewczą.7. sprawdzić ciśnienie wody w instalacji. (zalecane ciśnienie wodyod 1,5 do 2 bar).8. Na tabliczce znamionowej zakreślić odpowiedni rodzaj gazu.9. Wypełnić listę kontrolną.10.Wyjaśnić użytkownikowi sposób działania instalacji, kotła iregulacji.11.Poinformować użytkownika o częstotliwości wymaganych prackonserwacyjnych. Parametryzacja terminu konserwacji i danekontaktowe instalatora.¼ patrz rozdział: "Personalizacja konserwacji", strona 100.12.Wręczyć użytkownikowi instrukcje obsługi.Uruchomienie kotła jest zakończone.Różne parametry kotła są wstępnie ustawione w fabryce.Te nastawy fabryczne są odpowiednie dla najczęściejwystępujących instalacji grzewczych. Dla innych instalacjii warunków eksploatacyjnych można te parametry zmienić.5.6 Odczyt mierzonych wartościRóżne wielkości zmierzone przez urządzenie wyświetlane są w menu#POMIARY.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-081. Wywołać poziom "Użytkownik": Nacisnąć przycisk >.2. Wybrać menu #POMIARY.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 6117/07/2009 - 120937-AB 77


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIPoziom "Użytkownik" - Menu #POMIARYParametrOpisTEMP ZEWNET Temperatura zewnętrzna °CTEMP POKOJ A (2) Temperatura pomieszczenia - obieg A °CTEMP POKOJ B (2) Temperatura pomieszczenia - obieg B °CTEMP POKOJ C (2) Temperatura pomieszczenia - obieg C °CTEMP KOTLA temperatura wody w kotle °CCISNIENIE BAR Ciśnienie wody w instalacji barTEMP.CWU (2) Temperatura podgrzewacza c.w.u. °CT.POKR.PODGRZ(2)Temperatura wody w podgrzewaczu buforowym °CT. BASEN B (2) Temperatura wody basenu w obiegu B °CT. BASEN C (2) Temperatura wody basenu w obiegu C °CTEMP OB.B (1)(2) Temperatura wody zasilania obiegu B °CTEMP OB.C (1)(2) Temperatura wody zasilania obiegu C °CTEMP.SYSTEMU (1)(2)Temperatura wody zasilania układu przy większej ilości generatorów (kotłów) °CTEMP. CWU DOL (1) Temperatura wody w dolnej strefie podgrzewacza c.w.u. °CT PODGRZ. DOD (1)(2)Temperatura wody w drugim podgrzewaczu c.w.u., który jest podłączony do obiegu DODAT. °CTEMP.CWU A (1)(2) Temperatura wody w drugim podgrzewaczu c.w.u. (podłączony do obiegu A) °CTEMP POWROTU(1)Temperatura wody powrotnej do kotła °COBROTY WENTYL.(1)Prędkość obrotowa wentylatoraobr./minMOC (1) Aktualna moc względna kotła (0 %: Palnik wyłączony lub pracujący z mocą minimalną) %I- JONIZ (µA) (1) Wielkość prądu jonizacji µAIL.STARTOW (1)CZAS PRACY. (1)Liczba startów palnika (nie można wyzerować)Wskazanie licznika zwiększa się o 8 co 8 załączeńLiczba godzin pracy palnika (nie można wyzerować)Wskazanie licznika zwiększa się o 2 co 2 godzinyWEJ. 0-10V (1)(2) Napięcie na wejściu 0-10 V VCTRL (1) Numer kontrolny oprogramowania(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy wyposażenie dodatkowe, obiegi lub czujniki będą rzeczywiście podłączoneh5.7 Zmiana nastawKonsola sterownicza kotła jest nastawiona na najczęściejwystępujące instalacje grzewcze. Przy tych nastawach pracująprawidłowo praktycznie wszystkie instalacje. Uzytkownik lubinstalator może zoptymalizować parametry według własnegouznania.¼ Odnośnie nastaw "Użytkownika", patrz instrukcja obsługi.78 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.7.1. Wybór języka1. Wywołać poziom "Instalator": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-082. Nacisnąć przycisk -.3. Wybrać menu #JEZYKI.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 61C002271-A-08Poziom "Instalator" - Menu #JEZYKIZakresWyświetlanie w języku francuskimWyświetlanie w języku niemieckimWyświetlanie w języku angielskimWyświetlanie w języku słoweńskimWyświetlanie w języku fińskimWyświetlanie w języku niderlandzkimWyświetlanie w języku rosyjskimWyświetlanie w języku polskimWyświetlanie w języku czeskimWyświetlanie w języku tureckimWyświetlanie w języku norweskimWyświetlanie w języku włoskimWyświetlanie w języku hiszpańskimnastawa fabrycznaFRANCAIS17/07/2009 - 120937-AB 79


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5.7.2. Parametryzacja czujnikówbar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-081. Wywołać poziom "Użytkownik": Nacisnąć przycisk >.2. Wybrać menu #NASTAWY.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 613. Nastawić następujące parametry:Poziom "Użytkownik" - Menu #NASTAWYParametr Zakres Opis nastawa fabryczna NastawaużytkownikaLA./ZIMA15 do 30 °C,NIEMożliwa jest nastawa temperaturyzewnętrznej, powyżej której następujewyłączenie ogrzewania.- Pompy grzewcze są wyłączone.- Palnik uruchamia się tylko przyzapotrzebowaniu na c.w.u..- NIE: Ogrzewanie nigdy nie wyłączy sięautomatycznie.KALIB. CZ. ZEW Kalibrowanie czujnika zewnętrznego:Umożliwia skorygowanie temperaturyzewnętrznejKALIB.CZ.POK.A (1) Kalibrowanie czujnika pokojowego obiegu A:Umożliwia skorygowanie czujnikatemperatury pomieszczenia obieguWykonać tę nastawę 2 godziny po załączeniu,przy ustabilizowanej temperaturzepomieszczeniaPRZES TEMP P A (2) -5.0 do +5.0°CPrzesunięcie temperatury pomieszczeniaobiegu A: Umożliwia skorygowanie czujnikatemperatury pomieszczenia obieguWykonać tę nastawę 2 godziny po załączeniu,przy ustabilizowanej temperaturzepomieszczeniaZAMROZ. POK. A 0.5 do 20 °C Temperatura pomieszczenia przy którejnastępuje uaktywnienie ochrony przedzamarznięciem - obieg AKALIB.CZ.POK.B (1)(3)PRZES TEMP P B (2)(3)-5.0 do +5.0°CKalibrowanie czujnika pokojowego obiegu B:Umożliwia skorygowanie czujnikatemperatury pomieszczenia obieguWykonać tę nastawę 2 godziny po załączeniu,przy ustabilizowanej temperaturzepomieszczeniaPrzesunięcie temperatury pomieszczeniaobiegu B: Umożliwia skorygowanie czujnikatemperatury pomieszczenia obieguWykonać tę nastawę 2 godziny po załączeniu,przy ustabilizowanej temperaturzepomieszczenia22 °CTemperaturazewnętrznaTemperaturapomieszczenia -obieg A0.06 °CTemperaturapomieszczenia -obieg B(1) Parametr zostanie wyswietlony tylko wtedy, gdy jest podłączony czujnik pokojowy danego obiegu(2) Parametr zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy żaden czujnik pokojowy danego obiegu nie jest podłączony(3) Parametr zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy dany obieg jest rzeczywiście podłączony0.080 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. UruchomieniePoziom "Użytkownik" - Menu #NASTAWYParametr Zakres Opis nastawa fabryczna NastawaużytkownikaZAMROZ. POK. B (3) 0.5 do 20 °C Temperatura pomieszczenia, przy którejaktywowany jest tryb przeciwzamrożeniowy wobiegu BKALIB.CZ.POK.C (1)(3)PRZES TEMP P C (2)(3)-5.0 do +5.0°CKalibrowanie czujnika pokojowego obiegu C:Umożliwia skorygowanie czujnikatemperatury pomieszczenia obieguWykonać tę nastawę 2 godziny po załączeniu,przy ustabilizowanej temperaturzepomieszczeniaPrzesunięcie temperatury pomieszczeniaobiegu C: Umożliwia skorygowanie czujnikatemperatury pomieszczenia obieguWykonać tę nastawę 2 godziny po załączeniu,przy ustabilizowanej temperaturzepomieszczeniaZAMROZ. POK. C (3) 0.5 do 20 °C Temperatura pomieszczenia przy którejnastępuje uaktywnienie ochrony przedzamarznięciem - obieg C6 °CTemperaturapomieszczenia -obieg C(1) Parametr zostanie wyswietlony tylko wtedy, gdy jest podłączony czujnik pokojowy danego obiegu(2) Parametr zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy żaden czujnik pokojowy danego obiegu nie jest podłączony(3) Parametr zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy dany obieg jest rzeczywiście podłączony0.06 °C5.7.3. Nastawy wykonywane przez instalatora1. Wywołać poziom "Instalator": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-082. Nacisnąć przycisk -.3. Nastawić następujące parametry:4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 61C002271-A-0817/07/2009 - 120937-AB 81


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIPoziom "Instalator" - Menu #OGRANICZENIA PIERWOTNEParametr Zakres Opis nastawa fabryczna NastawaużytkownikaT. MAX KOTLA 50 do 120 °C Maksymalna temperatura kotła 85 °CMAX MOC GRZ.% (1) 0-100 % Maksymalna moc kotła w trybiegrzaniaM.MAX CWU(%) (1)(2) 0-100 % Maksymalna moc kotłapodczas podgrzewu c.w.u.MIN.DMUCH. (1) 1000-5000 obr/min Minimalna prędkość obrotowawentylatoraMAX WENT OGR. (1) 1000-7000 obr/min Ustawienie maksymalnejprędkości obrotowejwentylatora. Tryb c.o.MAX WENT CWU (1) 1000-7000 obr/min Nastawa maksymalnejprędkości obrotowejwentylatora dla podgrzewaczac.w.u.START WENT (1) 1000-5000 obr/min Optymalna nastawa prędkościobrotowej dla załączeniaMAX.PRED.POMPY(1)MIN.PRED.POMPY(1)20-100 % Maksymalna prędkośćobrotowa pompy20-100 % Minimalna prędkość obrotowapompy100 %100 %(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy WY.CWU: będzie nastawiony na POMPAZależnie od urządzenia:Patrz tabela poniżej.Zależnie od urządzenia:Patrz tabela poniżej.Zależnie od urządzenia:Patrz tabela poniżej.Zależnie od urządzenia:Patrz tabela poniżej.Zależnie od urządzenia:Patrz tabela poniżej.Zależnie od urządzenia:Patrz tabela poniżej.Parametr MIN.DMUCH. MAX WENTOGR.MAX WENTCWUSTART WENT MAX.PRED.POMPY MIN.PRED.POMPYobr./min obr./min obr./min obr./min % %MCA 15 1800 4500 4500 3700 60 20MCA 25 1800 5600 5600 3000 60 20MCA 25/28 MI 1800 4600 6200 3000 60 20Poziom "Instalator" - Menu #OGRANICZENIA WTÓRNEParametr Zakres Opis nastawafabrycznaT.MAX OB.A 20 do 95 °C Temperatura maksymalna (Obieg A)Patrz na poniższe wskazówkiT.MAX OB.B 20 do 95 °C Temperatura maksymalna (Obieg B)Patrz na poniższe wskazówkiT.MAX OB.C 20 do 95 °C Temperatura maksymalna (Obieg C)Patrz na poniższe wskazówkiPRZECIWZAM.ZEW -8 do +10 °C Temperatura zewnętrzna, przy którejuaktywniony jest tryb wakacyjny.Poniżej tej temperatury pompy działająbez przerwy i utrzymywane są minimalnetemperatury obiegów grzewczych.Przy nastawie NOC : WYL. utrzymana jestobniżona temperatura każdego obiegu.(Menu #WTÓRNE PAR INSTAL).TPM D. A (1)(2) NIE, 20 do 90 °C Minimalna temperatura pracy dziennej(Obieg A)(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr można nastawić na krzywą grzewczą, przy wciśniętym przycisku f.75 °C50 °C50 °C+3 °CNIENastawaużytkownika82 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. UruchomieniePoziom "Instalator" - Menu #OGRANICZENIA WTÓRNEParametr Zakres Opis nastawafabrycznaTPM N. A (1)(2) NIE, 20 do 90 °C Minimalna temperatura pracy nocnej(Obieg A)TPM D. B (1)(2) NIE, 20 do 90 °C Minimalna temperatura pracy dziennej(Obieg B)TPM N. B (1)(2) NIE, 20 do 90 °C Minimalna temperatura pracy nocnej(Obieg B)TPM D. C (1)(2) NIE, 20 do 90 °C Minimalna temperatura pracy dziennej(Obieg C)TPM N. C (1)(2) NIE, 20 do 90 °C Minimalna temperatura pracy nocnej(Obieg C)(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr można nastawić na krzywą grzewczą, przy wciśniętym przycisku f.NIENIENIENIENIENastawaużytkownikaPoziom "Instalator" - Menu #PIERWOTNE PAR INSTALParametr Zakres Opis nastawafabrycznaMIN CZAS P.PAL(1)(2)0 do 4 minut Nastawa minimalnego czasu pracypalnikaTIMER GENE P. (2) 1 do 30 minut Maksymalny czas wybiegu pompygeneratoraBL.OTW. (2) GRZANIE STOP /TOTALNY STOP /BEZPIECZ. MODEKonfiguracja wejścia BL automatuPCUJeżeli wytwarzanie ciepłej wody jestzapewnione przez pompę ładującą(WY. CWU nastawiony na POMPA) ijeżeli parametr BL WE nastawiony naGRZANIE STOP, to wytwarzanieciepłej wody nie jest zapewnione,jeżeli wejście BL jest otwarte(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr można nastawić na krzywą grzewczą, przy wciśniętym przycisku f1 minuta3 min.TOTALNY STOPNastawaużytkownika17/07/2009 - 120937-AB 83


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIPoziom "Instalator" - Menu #WTÓRNE PAR INSTALParametr Zakres Opis nastawafabrycznaINERCJA BUD. (1)(3) 0 (10 godz.) do 10(50 godz.)Charakterystyka inercji budynku:0 dla budynków o niskiej bezwładnościcieplnej.3 dla budynków o normalnejbezwładności cieplnej.10 dla budynków o wysokiejbezwładności cieplnej.Zmiana nastawy fabrycznej jestuzasadniona tylko w wyjątkowychwypadkach.KRZYWA OB.A 0 do 4 Nachylenie charakterystyki grzewczejdla obiegu grzewczego APatrz na poniższe wskazówkiWPL.POKOJU A 0 do 10 Wpływ czujnika pomieszczenia APatrz na poniższe wskazówkiKRZYWA OB.B 0 do 4 Nachylenie charakterystyki grzewczejdla obiegu grzewczego BPatrz na poniższe wskazówkiWPL.POKOJU B 0 do 10 Wpływ czujnika pomieszczenia BPatrz na poniższe wskazówkiKRZYWA OB.C 0 do 4 Nachylenie charakterystyki grzewczejdla obiegu grzewczego CPatrz na poniższe wskazówkiWPL.POKOJU C 0 do 10 Wpływ czujnika pomieszczenia CPatrz na poniższe wskazówkiSUSZ.POSADZKI NIE, B, C, B+C Osuszenie posadzkiPatrz na poniższe wskazówkiSTART SUSZENIA T. (2) 20 do 50 °C Temperatura rozpoczęcia osuszaniaposadzkiSTOP SUSZENIA T. (2) 20 do 50 °C Temperatura zakończenia osuszaniaposadzkiDNI OCHRONY WT (2) 0 do 99 0NOC OBNIZ. Utrzymuje obniżoną temperaturę (trybpracy NOC)Patrz na poniższe wskazówkiSTOPKocioł jest wyłączony (tryb pracyNOC)Patrz na poniższe wskazówkiWEJ. 0-10V NIE / ZAL Uaktywnienie sterowania 0-10VPatrz na poniższe wskazówkiVMIN/WYL 0-10V (3) 0 do 10 V Napięcie odpowiada minimalnejtemperaturze zadanejVMAX 0-10V (3) 0 do 10 V Napięcie odpowiada maksymalnejtemperaturze zadanej3 (22 godz.)1.530.730.73NIE20 °C20 °COBNIZ.NIE0.5 V9.5 VZA.T.MIN 0-10V (3) 10 do 70 °C Minimalna temperatura zadana 20 °CZA.T MAX 0-10V (3) 10 do 100 °C Maksymalna temperatura zadana 80 °CSZER.PASMA 4 do 16 K Szerokość pasma regulacji 3-drogowego zaworu mieszającego.Możliwość zwiększenia szerokościpasma, gdy zawory są szybkie, lubzmniejszenia, gdy są powolne.(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy OSUSZENIE POSADZKI nie będzie równe NIE(3) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy WEJ.0-10V będzie nastawiony na TAK.(4) Jeżeli podłączony jest zawór przełączający, podgrzewanie ciepłej wody zawsze posiada priorytet, niezależne od nastawy.12 KNastawaużytkownika84 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. UruchomieniePoziom "Instalator" - Menu #WTÓRNE PAR INSTALParametr Zakres Opis nastawafabrycznaK/M PRZESUN. 0 do 16 K Minimalna róznica temperatury międzykotłem i mieszaczamiWYBIEG P. GRZEW 0 do 15 minut Opóźnienie wyłączenia pomp c.o..Opóźnienie wyłączenia pompygrzewczej zapobiega przegrzaniukotła.WYBIEG P. CWU 0 do 15 minut Opóźnienie wyłączenia pompy c.w.u..Opóźnienie wyłączenia pompyładującej zasobnik zapobiegaprzegrzaniu kotła i obiegugrzewczego (Tylko wtedy, gdy stosujesię pompę ładującą).ADAPT WLACZ Adaptacja charakterystyk grzewczychposzczególnych obiegów,posiadających czujnik pokojowy,których wpływ jest >0.WYLACZ.Charakterystyki grzewcze możnazmieniać tylko ręcznie.PRIORYTET CWU (4) PRIORYTET Przerwanie ogrzewania ipodgrzewania basenu w trakciewytwarzania c.w.u..MIESZACZNIEWytwarzanie ciepłej wody i ogrzewanieobiegów grzewczych mieszaczowych,gdy będąca do dyspozycji moc jestwystarczająca.Równoczesne grzewanie iwytwarzanie c.w.u..a Ryzyko przegrzania obiegukotłowego.TEMP.PIERW.CWU 50 do 90 °C Wartość zadana dla kotła przywytwarzaniu c.w.u.ANTYLEG. Działanie "ochrony przed legionellami"pozwala zwalczyć pojawianie się wpodgrzewaczu legionelli, bakteriiodpowiedzialnych za chorobęlegionistów.NIECODZIENNIETYDZIENFunkcja ochrony przed legionellami niejest aktywnaPodgrzewacz jest podgrzewanycodziennie od godziny 4:00 do 5:00Podgrzewacz jest podgrzewany do70°C w każdą sobotę od godziny 4:00do 5:004 K4 min.2 min.WLACZPRIORYTET75 °C(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy OSUSZENIE POSADZKI nie będzie równe NIE(3) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy WEJ.0-10V będzie nastawiony na TAK.(4) Jeżeli podłączony jest zawór przełączający, podgrzewanie ciepłej wody zawsze posiada priorytet, niezależne od nastawy.NIENastawaużytkownika• T. MAX OB. …OSTRZEŻENIEPrzy ogrzewaniu podłogowym nie zmieniać nastawyfabrycznej (50 °C). Przy instalowaniu muszą byćprzestrzegane obowiązujące przepisy prawne.17/07/2009 - 120937-AB 85


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIPodłączyć termostat zabezpieczający do zestyku BL wtyku pompy.• KRZYWA OB....Krzywa grzewcza obiegu A, B lub C1xyATemperatura zewnętrzna (°C)Temperatura zasilania (°C)Maksymalna temperatura B - C obiegu grzewczegoM001678-B• SUSZ.POSADZKI12C002602-AUmożliwia wyznaczenie wartości stałych temperatur zasilania, abyprzyspieszyć suszenie posadzki przy ogrzewaniu podłogowym.Nastawa tych temperatur musi spełniać zalecenia instalatoraogrzewania podłogowego.Aktywowanie tych parametrów (inna nastawa niż NIE prowadzi dostałego wyświetlania OSUSZENIE POSADZKI i wyłączeniawszystkich innych funkcji regulacji.Jeżeli w jednym obiegu jest aktywna funkcja osuszania posadzki przyogrzewaniu podłogowym, wszystkie pozostałe obiegi (np. c.w.u.) sąwyłączone. Funkcja ta może być użyta aktualnie tylko przy jednymobiegu.A STOP SUSZENIA T.Z START SUSZENIA T.ERDzień bieżącyDNI OCHRONY WTWartość zadana jest obliczana każdego dnia o północy.34• WPL.POKOJU …Umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na temperaturęwody danego obiegu grzewczego.0 brak wpływu (zdalne sterowanie zamontowane w niewłaściwymmiejscu)1 nieznaczny wpływ3 średni wpływ (zalecane)10 sposób działania jak termostatu pokojowego86 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie• NOCParametr ten jest wyświetlany, gdy minimum jeden obieggrzewczy nie posiada czujnika pokojowego.Dla obiegów bez czujnika pomieszczenia:4 NOC: OBNIZ. (obniżenie): W okresie pracy z obniżonątemperaturą utrzymana jest obniżona temperatura. Pompa obiegugrzewczego pracuje ciągle.4 NOC : WYL. (WYŁ.): W okresie pracy z obniżoną temperaturąogrzewanie jest wyłączone. Jeżeli ochrona przeciwzamrożeniowainstalacji jest aktywna, będzie utrzymana jednak obniżonatemperatura.Dla obiegów z czujnikiem pomieszczenia:4 NOC : WYL. (WYŁ.): W okresie pracy z obniżoną temperaturąogrzewanie jest wyłączone. Jeżeli ochrona przeciwzamrożeniowainstalacji jest aktywna, będzie utrzymana jednak obniżonatemperatura.4 NOC: OBNIZ. (obniżenie): W okresie pracy z obniżonątemperaturą utrzymana jest obniżona temperatura. Pompa obiegugrzewczego pracuje ciągle.• Funkcja 0-10 VFunkcja ta służy do sterowania kotła poprzez zewnętrzny układz wyjściem 0-10V podłączonym do wejścia 0-10V. Ten rozkazsterujący nadaje kotłowi wartość zadaną temperatury. Należyprzestrzegać, aby parametr T. MAX KOTLA był większy niżZA.T.MAX 0-10V.5143 6 2 7 8M001679-A1 Żądana temperatura zasilania (°C)2 Napięcie zasilania (V) - DC3 0 V4 ZA.T.MIN 0-10V5 ZA.T MAX 0-10V6 VMIN/WYL 0-10V7 VMAX 0-10V8 10 Vx Napięcie na wejściuy Temperatura kotłaJeżeli napięcie wejściowe jest niższe od VMIN/WYL 0-10V kociołzostaje wyłączony.Wartość zadana dla kotła odpowiada dokładnie napięciuwejściowemu 0-10V. Obieg wtórny kotła pracuje dalej, lecz bezwpływu na temperaturę wody w kotle. Przy zastosowaniu wejścia0-10V i obiegu wtórnego kotła, zewnętrzny regulator zapewniający tonapięcie 0-10V, musi zawsze żądać temperaturę co najmniej równązapotrzebowaniu obiegu wtórnego.17/07/2009 - 120937-AB 87


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5.7.4. Konfigurowanie sieci1. Wywołać poziom "Instalator": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° STDNIEDZIELA 11:45 C002219-A-082. Nacisnąć przycisk -.3. Wywołać menu #SIEC.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Nastawić następujące parametry:C002271-A-08Poziom "Instalator" - Menu #SIEC (1)Parametr Zakres Opis nastawa fabryczna NastawaużytkownikaKASKADA ZAL / NIE ZAL: Załączenie kaskady NIEREGUL MASTER (2) ZAL / NIE Wyznaczenie kotłaprowadzącegoSIEC MASTER (2) Określone menu: Możliwośćzdalnego adresowania kotłów lubregulatorów VM pracujących wsieci (patrz następny rozdział:"Podłączenie urządzeń do pracyw kaskadzie")FUNKC (2) KLASYCZNA /ROWNOL.ZALTyp kaskady KLASYCZNAKASK.ROWNOL. (3) -10 do 20 °C Temp. zewnętrzna doaktywowania wszystkich stopniw trybie równoległymOPOZN.STOPNIA(2)1 do 30 min. Opóźnienie załączania iwyłączania kotłów.NUMER SLAVE 2 do 10 Nastawić adres BUS kotłapodrzędnego10 °C4 min.(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy parametr KASKADA jest nastawiony na TAK(3) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy parametr FUNKC jest nastawiony na ROWNOL.288 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. UruchomieniePoziom "Instalator" - Menu #SIEC (1)Parametr Zakres Opis nastawa fabryczna NastawaużytkownikaV3V CPL Określone menu: Skojarzyćzespół podłączeniowyInOne SCENARI. Określone menu: Skonfigurowaćscenariusze, sterowane przezpłytę SCU (patrz następnyrozdział: "Konfigurowaniescenariuszy")USUNAC URZADZ. Określone menu: Patrz poniżej(1) Parametr jest wyświetlany tylko wtedy, gdy INSTALACJA jest nastawiona na ROZSZERZONA(2) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy parametr KASKADA jest nastawiony na TAK(3) Parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy parametr FUNKC jest nastawiony na ROWNOL.17/07/2009 - 120937-AB 89


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI• Podłączenie urządzeń do pracy w kaskadzie0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24KASKADAOUIREGUL MASTEROUI1SIEC MASTER21FUNKCKASK. 2 INTER ETAP TIMER4' AUTO STDW przypadku pracy w kaskadzie generatory i/lub regulatory VMmożna skonfigurować jako podrzędne. Należy postępowaćnastępująco:1. Ustawić parametr KASKADA na TAK, przy czym pokrętłonacisnąć i następnie obrócić, po czym na nowo nacisnąć dlapotwierdzenia.2. Wybrać SIEC MASTER i nacisnąć pokrętło, aby wywołaćokreślone menu.120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24IL.ELEMENTY SIECIDODAJ SLAVEKASOWANIE12 AUTO STD 4C002409-A-083. Aby dołaczyć do sieci urządzenie podrzędne, wybrać DODAJSLAVE.120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24DODAJ SLAVEGENE: 2, 5,VM: 29,12 AUTO STD 4C002410-A-084. Teraz można wybrać na wyświetlaczu numer kotła podrzędnegoi dołączyć do sieci. Numery od 2 do 10 przeznaczone są dlageneratorów, a numery 20 do 39 dla regulatorów VM. Obracaćpokrętło, aby przewijać numery, a następnie nacisnąć dlapotwierdzenia wybranego numeru. Nacisnąć na j, aby wrócić dopoprzedniej listy.5. Aby usunąć urządzenie podrzędne z sieci, wybraćKASOWANIE.120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24KASOWANIEGENE: 2, 5,VM: 29,12 AUTO STD 4C002412-A-086. Teraz można wybrać na wyświetlaczu numer kotła podrzędnego,który ma być usunięty z sieci. Obracać pokrętłem, aby przewijaćnumery, a następnie nacisnąć dla usunięcia wybranego numeru.Nacisnąć na j, aby wrócić do poprzedniej listy.C002413-A-0890 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24IL.ELEMENTY SIECIGENE: 2, 5,VM: 29,12 AUTO STD 47. Wybrać IL.ELEMENTY SIECI. Na tej stronie wyświetla się ilośćelementów sieci rozpoznanych przez system. Nacisnąć na j, abywrócić do poprzedniej listy.C002411-A-0817/07/2009 - 120937-AB 91


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI• Konfigurowanie scenariuszyPoprzez magistralę danych BUS można wybrać scenariusz iprzyporządkować różne funkcje IOBL. Należy postępowaćnastępująco:1. W menu #SIEC wybrać opcje InOne SCENARI..0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24INTER ETAP TIMERV3V CPL1InOne SCENARI.21USUNAC URZADZ.2 AUTO STD4'1212 AUTO0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24SCENARI.WybraC scenariodo zdefiniowania 1C002414-A-082. Wybrać pokrętłem numer przyporządkowania do scenariusza; wpamięci można przechować do 4 scenariuszy. Nacisnąć pokrętłodla potwierdzenia.C002415-A-083. Wybrać scenariusz obracając pokrętłem, a następnie potwierdzić.1212 AUTO0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Scenario konfigurowaC URLOP ZALC002416-A-08Dostępne scenariuszeURLOP ZALURLOP WYLWYJ. AUX ZALWYJ. AUX WYLCWU DZIENCWU NOCWYJ TEL ZALWYJ TEL WYLWEJ TEL ZALWEJ TEL WYLOpisTryb wakacyjny załączony (wszystkie obiegi)Tryb wakacyjny wyłączony (wszystkie obiegi)Wyjście AUX czynneWyjście AUX nieczynnec.w.u. w trybie pracy dziennejc.w.u. w trybie pracy nocnejKomunikat błędu i/lub rewizja zależnie odnastawy wyjścia TELBrak aktywnego komunikatu błędu lub rewizjiWejście telekomunikacyjne aktywneWejście telekomunikacyjne nieaktywne0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 244. Dodać różne funkcje, które mają wystąpić według scenariusza, apotem potwierdzić przez naciśnięcie pokrętła.12Aby zakonczycnacisnaC przyciskLEARN12 AUTO C002417-A-0892 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie• Kasowanie urządzenia peryferyjnegoAby skasować urządzenie peryferyjne, postępować następująco:1. W menu #SIEC wybrać opcję USUNAC URZADZ..0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24INTER ETAP TIMERV3V CPL1InOne SCENARI.21USUNAC URZADZ.2 AUTO STD4'1212 AUTO0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24USUNAC URZADZ.SCENARIO MASTER C002419-A-082. Wybrać urządzenie do usunięcia obracając pokrętłem, anastępnie nacisnąć dla potwierdzenia.C002420-A-0817/07/2009 - 120937-AB 93


12125. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI• Obsługa kotła przełącznikiem scenariuszy IOBLKocioł może być obsługiwany przełącznikiem scenariuszy (kocioł jestwtedy traktowany jak kocioł podrzędny). Należy postępowaćnastępująco:1. Zdjąć pokrywę przełącznika scenariuszy IOBL, aby dostać się doprzycisku LEARN.C002421-A230V230Vbar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24LEARN ?ZALUrzadz zewnetrznepróbuje siepodlaczyCZezwalacie? AUTO STDC002422-A-082. Nacisnąć przycisk LEARN, następnie przycisk, który ma sterowaćscenariusz. Poprzez BUS zostanie do kotła wysłany sygnałkojarzenia, który na konsoli wyświetli następujący komunikat:"Urządzenie próbuje się połączyć, pozwalasz?"94 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24LEARN ?ZALUrzadz zewnetrznepróbuje siepodlaczyCZezwalacie?12 AUTO STD 3. Obracać pokrętłem, aż wyświetli się TAK i potwierdzić przeznaciśnięcie.120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24WYBOR OBIEGU12 AUTO STD BC002423-A-084. Wybrać obieg, który ma wykonać scenariusz, obracającpokrętłem, a następnie nacisnąć dla potwierdzenia.UWAGAW przypadku gdy płyta SCU nie jest prawidłowoskojarzona, pojawia się następujacy komunikat:"Uwaga, nie wszystkie SCU są rozpoznane"Rozpocząć od nowa proces kojarzenia.C002424-A-085. Wybrać scenariusz obracając pokrętłem, a następnie potwierdzić.120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24WYBÓR FUNKCJI12 AUTO STD URLOP ZALC002425-A-08Dostępne scenariuszeAUTODZIENNOCURLOPP1P2P3P4OpisPraca automatyczna według nastawionegoprogramuPraca dziennaPraca z obniżoną temperaturąTryb wakacyjnyWybór programu P1Wybór programu P2Wybór programu P3Wybór programu P46. Zakończyć kojarzenie przez naciśnięcie przycisku LEARNprzełącznika scenariuszy IOBL.17/07/2009 - 120937-AB 95


5. Uruchomienie MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI• Usuwanie scenariusza przy pomocy przełącznikascenariuszy IOBL120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24USUNAC?URLOP ZAL12 AUTO STD ZALPrzy pomocy przełącznika scenariuszy IOBL można usunąćscenariusz. Należy postępować następująco:1. Nacisnąć przycisk LEARN przełącznika scenariuszy, a następnieprzycisk, przy pomocy którego sterowany jest scenariusz dousunięcia. Zostanie wyświetlone zapytanie, czy scenariuszwyświetlany na interfejsie konsoli ma być usunięty.2. Obracać pokrętłem, aż wyświetli się TAK i potwierdzić przeznaciśnięcie.120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24ProcedurezakonczyC przezUCZENIEdointerscenario12 AUTO STD C002426-A-083. Potwierdzić usunięcie, przy czym nacisnąć przycisk LEARNprzełącznika scenariuszy IOBL.C002427-A-0896 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI5. Uruchomienie5.7.5. Przywrócenie nastaw fabrycznychDla ponownego zainicjalizowania urządzenia postępowaćnastępująco:4"1. Naciskać jednocześnie na przyciski C, > i j przez 4 sek..Wyświetli się menu #RESET.MODEbar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 12+ +12 AUTO C002296-A-080 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24#RESETGENERATOR : GENE STD2. Wybrać żądany generator.3. Nastawić następujące parametry:C002301-A-08Menu #RESETWybór generatora Parametr OpisGENERATOR RESET TOTAL Całkowity reset wszystkich parametrówPOZA PROG. Reset parametrów, przy czym programy czasowe pozostają zachowanePROG.Reset programów czasowych, przy czym parametry zostają zachowaneIOBLPonowna inicjacja połączeń sieci elektrycznej systemuCZUJNIK SCU Reset obecności czujników generatorówCZUJNIK POKOJ Reset obecności czujnika pokojowegobar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24LANGUEFRANCAISFrançais - Deutsch - English12 STDPo ponownym zainicjowaniu (TOTALNY RESET i POZA PROG.)regulator powraca po paru sekundach do wyświetlenia wyborujęzyka.1. Wybrać żądany język poprzez obracanie pokrętłem.2. Nacisnąć pokrętło dla potwierdzenia.C002286-A17/07/2009 - 120937-AB 97


6. Wyłączenie urządzenia MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI6 Wyłączenie urządzenia6.1 Wyłączenie instalacjiUWAGANie wyłączać kotła. Jeżeli instalacja nie będzie używanaprzez dłuższy okres czasu, zalecamy włączenie trybupracy URLOP.6.2 Ochrona przeciwzamrożeniowaJeżeli temperatura wody grzewczej w kotle zbyt mocno spadnie,zacznie działać system ochrony kotła. Ochrona ta działa następująco:4 Gdy temperatura wody spadnie poniżej 7 °C, załącza się pompac.o..4 Gdy temperatura wody spadnie poniżej 4 °C, załącza się palnik.4 Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 10 °C, palnik wyłączasię, a pompa c.o. obraca się jeszcze przez krótką chwilę.UWAGA4 Jeżeli kocioł został wyłaczony, funkcjaprzeciwzamrożeniowa nie działa.4 Zintegrowany system ochrony chroni tylko kocioł,a nie instalację. Aby chronić instalację należywłączyć urządzenie w trybie pracy URLOP.W trybie pracy URLOP chronione są:4 Instalacja - gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3°C(nastawa fabryczna).4 Pomieszczenie - jeżeli podłączone jest zdalne sterowaniei temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 6 °C (nastawafabryczna).4 Podgrzewacz c.w.u. - jeżeli temperatura podgrzewacza spadnieponiżej 4 °C (woda zostanie podgrzana do temperatury 10 °C).Konfiguracja trybu pracy URLOP: ¼ Patrz instrukcja obsługi.98 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7. Kontrole i konserwacja7 Kontrole i konserwacja7.1 Ogólne zaleceniaOSTRZEŻENIE4 Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylkoautoryzowani instalatorzy.4 Konserwacja raz w roku jest obligatoryjna.4 Należy używać tylko oryginalnych częścizamiennych.4 Czyszczenie wykonać minimum raz w roku lub częściej, zgodniez przepisami krajowymi.¼ patrz rozdział: "Pomiary emisji", strona 994 Przeprowadzić standardowe prace kontrolne i konserwacyjne razw roku.¼ patrz rozdział: "Standardowe prace kontrolne ikonserwacyjne", strona 1024 Specjalne prace konserwacyjne przeprowadzać zależnie odpotrzeb.¼ patrz rozdział: "Specjalne prace konserwacyjne", strona1087.2 Pomiary emisjiUWAGACzyszczenie wykonać minimum raz w roku lub częściej,zgodnie z przepisami krajowymi. Poniższe czynnościmoże wykonywać tylko autoryzowany instalator.1. Nacisnąć przycisk -.2. Przy każdym czyszczeniu sprawdzić spalanie. ¼ patrzrozdział: "Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopieńgórny)", strona 65 + "Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze(stopień dolny)", strona 673. Aby powrócić do wyświetlenia głównego nacisnąć 2 razy przyciskj.17/07/2009 - 120937-AB 99


7. Kontrole i konserwacja MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIMenu POMIAR EMISJIGenerator Dostępna funkcja Opis Wyświetlana wartośćNazwa generatora WYL Praca normalna TEMP KOTLAI- JONIZOBROTY WENTYL.TEMP POWROTUP MIN Praca z mocą minimalną TEMP KOTLAI- JONIZOBROTY WENTYL.TEMP POWROTUP MAX Praca z mocą maksymalną TEMP KOTLAI- JONIZOBROTY WENTYL.TEMP POWROTU°CµAobr./min.°C°CµAobr./min.°C°CµAobr./min.°C7.3 Personalizacja konserwacji7.3.1. Komunikat o konserwacjiKocioł posiada funkcję dla wyświetlania komunikatu o konserwacji.W celu parametryzacji tej funkcji postępować następująco:1. Wywołać menu "Serwis": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° 5"STDDIMANCHE 11:45 C002219-A-08C002235-E-012. Przytrzymać wciśnięty przycisk -, aż wyświetlone zostanie#PARAMETRY.3. Wybrać menu #PRZEGL.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Nastawić następujące parametry:100 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7. Kontrole i konserwacjaPoziom "Serwis" - Menu #PRZEGLParametr Zakres OpisTYP NIE nastawa fabrycznaBrak wyswietlania komunikatu o potrzebie konserwacjiMANUAUTOZalecana nastawaW wybranym dniu wyświetla się komunikat o potrzebie konserwacji. Nastawić datę przypomocy dalej podanych parametrów.a Bez zastosowania. Nie wybierać tej nastawy.GODZ PRZEGL (1) 0 do 23 Godzina, o której pojawia się wyświetlenie PRZEGLROK PRZ. (1) 2008 do 2099 Rok, w którym pojawia się wyświetlenie PRZEGLM-C PRZEGL (1) 1 do 12 Miesiąc, w którym pojawia się wyświetlenie PRZEGLDATA PRZEGL (1) 1 do 31 Dzień, w którym pojawia się wyświetlenie PRZEGL(1) Parametr zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy nastawione jest MANU.• Ponowna inicjacja komunikatu o konserwacjiPo wykonaniu prac konserwacyjnych zmienić datę w menu #SIEC,aby opuścić komunikat.• Konserwacja przed wyświetleniem komunikatu okonserwacjiPo przeprowadzeniu nieprzewidzianej konserwacji należy w menu#SIEC ustalić nową datę.17/07/2009 - 120937-AB 101


7. Kontrole i konserwacja MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7.3.2. Adres i numer telefonu instalatoraAżeby możliwe było wyświetlenie numeru telefonu instalatora jaktylko będzie wymagana konserwacja, postępować następująco:1. Wywołać menu "Serwis": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° 5"STDDIMANCHE 11:45 C002219-A-08C002235-E-012. Przytrzymać wciśnięty przycisk -, aż wyświetlone zostanie#PARAMETRY.3. PHRASE NON TRADUITE : 37111 .4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Nastawić następujące parametry:Poziom "Serwis" - PHRASE NON TRADUITE : 37814ParametrNAZWISKONR TELOpisWpisać nazwisko instalatoraWpisać numer telefonu instalatorabar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24TEMP. : 68°12DEF. COM. PCU D27 AUTO STDNIEDZIELA 11:45Po wyświetleniu się komunikatu KONSERWACJA, nacisnąćprzycisk ?, aby wyświetlić numer telefonu instalatora.C002302-A-087.4 Standardowe prace kontrolne i konserwacyjneUWAGAPrzy pracach kontrolnych i konserwacyjnych zawszewymienić wszystkie uszczelki zdemontowanych części.102 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7. Kontrole i konserwacja7.4.1. Kontrola ciśnienia wodyCiśnienie wody musi wynosić minimum 0,8 bar. Jeżeli ciśnienie wodyjest niższe od 0,8 bar, miga symbol bar.(zalecane ciśnienie wody od 1,5 do 2 bar).7.4.2. Kontrola ciśnieniowego naczyniawzbiorczegoSkontrolować ciśnieniowe naczynie wzbiorcze i ewentualniewymienić.7.4.3. Kontrola prądu jonizacjiWartość prądu jonizacji wyświetlana jest w menu #POMIARY.¼ patrz rozdział: "Odczyt mierzonych wartości", strona 777.4.4. Kontrola wydajności początkowejJeżeli wydajność początkowa c.w.u. jest wyraźnie niższa(temperatura za niska i/lub natężenie przepływu poniżej 6,2 l/min),oczyścić wymiennik płytowy (strona wodna) i filtr wody.¼ patrz rozdział: "Czyszczenie wymiennika płytowego (stronawodna) i filtra wody", strona 1087.4.5. Kontrola szczelności przewoduspalinowego i przewodu doprowadzeniapowietrzaSprawdzić szczelność podłączeń doprowadzenia powietrza iodprowadzenia spalin.T001580-A17/07/2009 - 120937-AB 103


7. Kontrole i konserwacja MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7.4.6. Sprawdzenie jakości spalaniaKontrolę wykonuje się poprzez pomiar zawartości procentowej O 2 /CO 2 w przewodzie spalinowym. W tym celu postępować następująco:1. Odkręcić punkt pomiaru spalin.2. Podłączyć analizator spalin.UWAGADopilnować, aby otwór wokół sondy był w trakcie pomiarudobrze uszczelniony.T001581-A3. Przełączyć kocioł do pracy na pełnej mocy. ¼ patrz rozdział:"Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopień górny)",strona 65. Kocioł pracuje teraz z pełną mocą. Zmierzyć zawartośćprocentową CO 2 i porównać tę wartość z wartością zadaną.4. Ustawić kocioł na pracę z mocą minimalną. ¼ patrzrozdział: "Regulacja składu mieszanki gaz-powietrze (stopieńdolny)", strona 67. Teraz kocioł pracuje z ograniczoną mocą.Zmierzyć zawartość procentową CO 2 i porównać tę wartość zwartością zadaną.104 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7. Kontrole i konserwacja7.4.7. Kontrola odpowietrznika automatycznego1. Odłączyć zasilanie elektryczne kotła.2. Zamknąć zawór gazowy kotła.3. Zamknąć główny zawór gazowy na przewodzie gazowym.4. Odkręcić o 1/4 obrotu obydwie śruby pod przednią obudową izdjąć obudowę.290º12T001514-A5. Odchylić na bok zaczepy mocujące, następnie odchylić skrzynkęsterowniczą do przodu.11T001576-A6. Sprawdzić, czy w małym wężu odpowietrznika automatycznegoznajduje się woda.7. W razie nieszczelności wymienić odpowietrznik.T001582-A17/07/2009 - 120937-AB 105


7. Kontrole i konserwacja MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7.4.8. Kontrola zaworu bezpieczeństwa1. Odkręcić korektor spalin pod kotłem.2. Sprawdzić, czy na końcu węża odprowadzającego zaworubezpieczeństwa znajduje się woda.3. W przypadku wycieku wymienić zawór bezpieczeństwa.7.4.9. Kontrola syfonu1. Syfon zdjąć i oczyścić.2. Napełnić syfon wodą.3. Zamontować z powrotem syfon.106 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7. Kontrole i konserwacja7.4.10. Kontrola palnika i czyszczenie wymiennika5UWAGA41X9143627Przy pracach kontrolnych i konserwacyjnych zawszewymienić wszystkie uszczelki zdemontowanych części.1. Zdemontować przewód doprowadzający powietrze ruryVenturiego.2. Odkręcić górne podłączenie armatury gazowej.3. Wyciągnąć wtyk pod wentylatorem.4. Odpiąć 2 zaciski mocujące zespół wentylatora/kolanamieszającego do wymiennika.5. Całkowicie zdjąć zespół wentylatora/kolana mieszającego.6. Palnik podważyć i zdjąć wraz z uszczelką wymiennika.7. Górną część wymiennika (komora spalania)oczyścićodkurzaczem wyposażonym w specjalną dyszę zasysania(wyposażenie dodatkowe).8. Jeszcze raz odkurzyć bez górnej szczotki nasadki.9. Sprawdzić (na przykład lusterkiem), czy pozostały jeszczewidoczne zanieczyszczenia. Jeżeli tak, usunąć odkurzaczem.10.Palnik nie wymaga żadnej konserwacji, jest on samoczyszczący.Zapewnić, żeby na powierzchni zdemontowanego palnika nie byławidoczna żadna rysa i/lub inne pęknięcia. W przeciwnym raziewymienić palnik.11.Sprawdzenie elektrody jonizacyjno-zapłonowej.12.Podczas montażu postępować w kolejności odwrotnej.8 9UWAGA10114 Nie zapomnieć, aby ponownie wetknąć wtykwentylatora.4 Sprawdzić, czy uszczelka pomiędzy kolanemmieszającym i wymiennikiem jest prawidłowoumieszczona. (całkiem płaska w odpowiednim rowkuoznacza szczelność.13.Otworzyć zawory zasilania gazem i ponownie wykonaćpodłączenie elektryczne kotła.12T001220-B17/07/2009 - 120937-AB 107


7. Kontrole i konserwacja MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7.5 Specjalne prace konserwacyjneJeśli standardowe kontrolne i konserwacyjne czynności wykazały, żekonieczne są dodatkowe prace konserwacyjne, w zależności odrodzaju prac postępować następujaco:7.5.1. Wymiana elektrody zapłonowej/jonizacyjnejWymienić elektrodę zapłonową/jonizacyjną w następującychprzypadkach:4 Prąd jonizacji


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7. Kontrole i konserwacja• Czyszczenie wymiennika płytowego12Jeżeli konieczne jest odwapnienie wymiennika płytowego,postępować następująco:H 2 O673471. Zamknąć główny zawór wody.2. Opróżnić kocioł.3. Zdemontować wąż odprowadzający nad syfonem.4. Wymontować syfon.5. Usunąć zaczepy przytrzymujące wąż zasilania na lewej częścibloku wodnego.6. Zdemontować wąż zasilania przy lewej części bloku wodnego, anie przy wymienniku (obieg c.o.).7. Odkręcić 2 śruby imbusowe, znajdujące się z lewej i z prawejstrony wymiennika płytowego.8. Wymiennik płytowy nieco obrócić i ostrożnie wyjąć z kotła.9. Oczyścić wymiennik płytowy środkiem odwapniającym (naprzykład kwas cytrynowy o pH około 3). W tym celu dostępny jestjako wyposażenie dodatkowe specjalny przyrząd doczyszczenia. Po oczyszczeniu przepłukać dużą ilością bieżącejwody.10.Zamontować z powrotem wszystkie elementy.5812+/+ H 2 O3T001622-B17/07/2009 - 120937-AB 109


7. Kontrole i konserwacja MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI• Czyszczenie filtra wodyH 2 O1342Jeżeli konieczne jest czyszczenie lub wymiana filtra wody,postępować następująco:1. Zamknąć główny zawór wody.2. Opróżnić kocioł.3. Zdemontować wąż odprowadzający nad syfonem.4. Wymontować syfon.5. Usunąć zaczepy przytrzymujące filtr wody. Przy czym zwrócićuwagę, aby tłumik dźwięku pozostał na swoim miejscu.6. Wyjąć filtr wody.7. Oczyść filtr wody pod bieżącą wodą i ewentualnie odwapnić goprzy użyciu środka odwapniającego (na przykład kwas cytrynowyo pH około 3). Po oczyszczeniu przepłukać dużą ilością bieżącejwody.8. Wymienić filtr wody, gdy jest uszkodzony lub gdy znajduje się wzestawie konserwacyjnym.9. Zamontować z powrotem wszystkie elementy.567 8+/+ pH 3+/+ H 2 OT001624-A110 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7. Kontrole i konserwacja7.5.3. Wymiana zaworu zwrotnego klapowego142xWymienić zawór zwrotny klapowy, gdy jest uszkodzony, lub gdyzestaw konserwacyjny zawiera taki zawór. W tym celu postępowaćnastępująco:1. Zdemontować przewód doprowadzający powietrze ruryVenturiego.2. Odkręcić górne podłączenie armatury gazowej.3. Wyciągnąć wtyk pod wentylatorem.4. Odpiąć 2 zaciski mocujące zespół wentylatora/kolanamieszającego do wymiennika.5. Całkowicie zdjąć zespół wentylatora/kolana mieszającego.6. Wymienić zawór zwrotny klapowy, znajdujący się między kolanemmieszania i wentylatorem.7. Podczas montażu postępować w kolejności odwrotnej.3X915262xT002517-B17/07/2009 - 120937-AB 111


7. Kontrole i konserwacja MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI7.5.4. Montaż kotła1. Przy montażu kotła wszystkie elementy zamontować z powrotemw odwrotnej kolejności.UWAGAC002434-APrzy pracach kontrolnych i konserwacyjnych zawszewymienić wszystkie uszczelki zdemontowanych części.2. Napełnić syfon do oznaczenia czystą wodą.3. Zamontować z powrotem syfon.UWAGAWąż odprowadzający zamontować nad przegrodą wodną.4. Ostrożnie otworzyć z powrotem główny zawór wody, instalacjęnapełnić, odpowietrzyć i ewentualnie dopełnić wodą.5. Sprawdzić szczelność podłączeń gazowych i wodnych.6. Uruchomić kocioł.T001523-A112 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterek8 Wyszukiwanie usterek8.1 Komunikaty (kod typu Bxx lub Mxx)W przypadku usterki konsola sterownicza wyświetla komunikati przyporządkowany kod.1. Zanotować wyświetlany kod.Kod odgrywa znaczną rolę przy korekcie i szybkiej diagnozierodzaju usterki oraz przy ewentualnej pomocy technicznej.2. Kocioł wyłączyć i ponownie włączyć.Kocioł automatycznie zaczyna pracować po ustąpieniu przyczynyblokady.3. Jeżeli kod ponownie się wyświetli, postępować wedługwskazówek zawartych w poniższej tabeli:Komunikaty Kod Opis PrawdopodobneprzyczynyBL.USZK.PSU B00 Płyta PSU jest źleskonfigurowanaBL.MAX KOTLA B01 Przekroczonamaksymalna temperaturazasilaniaBL.OGRZ.PREDK. B02 Szybkość wzrostutemperatury zasilaniaprzekroczyło wartośćmaksymalnąBL.DT.ZASIL-POWR B07 Przekroczonamaksymalna różnicatemperatur międzyzasilaniem i powrotemBL.RL.OTWARTA B08 Rozwarte wejście RL nalistwie zacisków płytyPCUBłąd parametru na płyciePSUNiedostatecznenatężenie przepływuwody w instalacjiNiedostatecznenatężenie przepływuwody w instalacjiUsterka czujnikaNiedostatecznenatężenie przepływuwody w instalacjiUsterka czujnikaBłąd parametruZłe podłączenieSprawdzenie/usuwanieNastawić na nowo typ generatora w menu#KONFIGURACJA (patrz pierwotnatabliczka znamionowa )Sprawdzić cyrkulację (kierunek, pompa,zawory)Sprawdzić cyrkulację (kierunek, pompa,zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusu kotłaSprawdzić prawidłowe działanie czujnikaSprawdzić, czy czujnik kotła jestprawidłowo zamontowanySprawdzić cyrkulację (kierunek, pompa,zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusu kotłaSprawdzić prawidłowe działanie czujnikaSprawdzić, czy czujnik kotła jestprawidłowo zamontowanyNastawić na nowo typ generatora w menu#KONFIGURACJA (patrz pierwotnatabliczka znamionowa )Sprawdzić okablowanieBL.ZAMIANA L/N B09 Nastawić na nowo typ generatora w menu#KONFIGURACJA (patrz pierwotnatabliczka znamionowa )BL.OTW.USZ B10 Rozwarte wejście BL nalistwie zacisków płytyPCURozwarty zestykpodłączony na wejściuBLBłąd parametruZłe podłączenieSprawdzić zestyk na wejściu BLSprawdzić parametr ENT.BLSprawdzić okablowanie17/07/2009 - 120937-AB 113


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIKomunikaty Kod Opis PrawdopodobneprzyczynyBL.OTW.USZ B11 Rozwarte wejście BL nalistwie zacisków płytyPCUBL.KOM PCU B13 Błąd transmisji danych zpłytą SCUBL.BRAK WODY B14 Ciśnienie wody jest niższeod 0,8 barRozwarty zestykpodłączony na wejściuBLBłąd parametruZłe podłączenieSprawdzenie/usuwanieSprawdzić zestyk na wejściu BLSprawdzić parametr ENT.BLSprawdzić okablowanieNiewłaściwe podłączenie Sprawdzić okablowanieW kotle niezainstalowano płyty SCUBrak wody w obieguBL.BRAK GAZ B15 Zbyt niskie ciśnienie gazu Zła nastawa czujnikaciśnienia gazu na płycieSCUBL.KIEPSKI SU B16 Nie wykryto płyty SU Niewłasciwa płyta SU dlatego kotłaBL.PCU USZK B17 Parametry zapamiętanena płycie PCU zostałyzmienioneBłąd parametru na płyciePCUBL.KIEPSKI PSU B18 Nie wykryto płyty PSU Niewłasciwa płyta PSUdla tego kotłaBL.BEZ KONFIG. B19 Kocioł nie jestskonfigurowanyBL.KOM SU B21 Błąd transmisji danychmiędzy płytami PCU i SUBL.ZANIK PLOMIEN B22 Zanik płomienia podczaspracyBL.SU USZK B25 Usterka wewnętrzna płytySUKarta PSU zostałazmienionaZłe podłączenieBrak prądu jonizacjiPRZEGL M04 Żądanie konserwacji Nastąpiłazaprogramowana datakonserwacjiPRZEGLAD A M05 Wymagana konserwacjaPRZEGLAD B M06 A, B, lub CPRZEGLAD CM07ODPOWIETRZ M20 Przebiega cyklodpowietrzenia kotłaNastąpiłazaprogramowana datakonserwacjiPodłączenie kotła doinstalacji elektrycznejNastawić płytę SCUUzupełnienie wody w instalacjiSprawdzić, czy zawór gazowy jestprawidłowo otwartySprawdzenie ciśnienia zasilania gazemSprawdzić, czy układ czujnika ciśnieniagazu jest prawidłowo zamontowanyEwentualnie wymienić układ czujnikaciśnienia gazuWymienić płytę SUWymienić płytę PCUWymienić płytę PSUNastawić na nowo typ generatora w menu#KONFIGURACJA (patrz pierwotnatabliczka znamionowa )Sprawdzić, czy płyta SU jest prawidłowozainstalowana na płycie PCUWymienić płytę SUOdpowietrzyć przewód gazowySprawdzić, czy zawór gazowy jestprawidłowo otwartySprawdzić ciśnienie zasilaniaSprawdzić działanie i nastawę armaturygazowejZapewnić, żeby ani przewóddoprowadzający powietrze, ani przewódspalinowy nie był zablokowanyZapewnić, żeby spaliny nie były ponowniezasysaneWymienić płytę SUPrzeprowadzić konserwację kotłaDla potwierdzenia konserwacji, w menu#PRZEGL zaprogramować inną datę lubparametr TYP PRZEGLAD ustawić naWYLPrzeprowadzić konserwację kotłaDla potwierdzenia konserwacji nacisnąćprzycisk tOdczekać 3 min.114 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterekKomunikaty Kod Opis PrawdopodobneprzyczynyOSUSZ. B XX DZIEOSUSZ. C XX DZIESuszenie posadzki jestaktywneOSUSZ. B+C XX DZIE XX DZIEŃ = pozostającailość dni dla suszeniaposadzki.Odbywa się suszenieposadzki. Zostałoprzerwane ogrzewanieobiegu, którego to niedotyczy.Sprawdzenie/usuwaniePoczekać, aż wyświetlona ilość dnispadnie do zeraParametr OSUSZENIE POSADZKIustawić na NIE17/07/2009 - 120937-AB 115


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8.2 Protokół komunikatówW menu #INFO HISTORIA można odczytać ostatnich 10komunikatów, wyświetlonych na konsoli.1. Wywołać menu "Serwis": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° 5"STDDIMANCHE 11:45 C002219-A-08C002235-E-012. Przytrzymać wciśnięty przycisk -, aż wyświetlone zostanie#PARAMETRY.3. Wybrać menu #INFO HISTORIA.4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Zostanie wyswietlona lista ostatnich 10 komunikatów.bar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24BL.OGRZ.PREDK.BL.BRAK WODY1BL.RL.OTWARTA21BL.ZANIK PLOMIEN2 AUTO STD21/1002/0926/0826/08 bar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24KOD BL.CS.OTW.M2128/08/2008 - 13h321ILOSC PRZYPA.821TEMP ZEWNET1.0 °C2 TEMP OB.B12.0°C AUTO STDC002381-A-085. Wybrać komunikat, aby odczytać odpowiednie dane.C002382-A-08116 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterek8.3 Usterki (kod typu Lxx lub Dxx)bar1212DEF. COM. PCU D27 AUTO 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24TEMP. : 68°STDNIEDZIELA 11:45Przy wystąpieniu usterki miga wyświetlacz i wyświetlany jestkomunikat błędu wraz z przyporządkowanym kodem.1. Zanotować wyświetlany kod.Kod odgrywa znaczną rolę przy korekcie i szybkiej diagnozierodzaju usterki oraz przy ewentualnej pomocy technicznej.2. Nacisnąć przycisk t. Jeżeli kod wyświetlił się ponownie, wyłączyći włączyć kocioł.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24TEMP. : 68°12DEF. COM. PCU D27 AUTO STDNIEDZIELA 11:45C002604-A-083. Nacisnąć przycisk ?. W celu rozwiązania problemu postępowaćwedług wyświetlonych wskazówek.4. Poszukać objaśnienia kodów w poniższej tabeli:C002302-A-08Usterki Kod MiejsceusterkiOpisPSU USZK L00 PCU Płyta PSU nie jestpodłączonaPSU PARAM USZK L01 PCU Złe parametrybezpieczeństwaDEF CZU.ZASIL. L02 PCU Zwarcie w czujnikuzasilania kotłaDEF CZU.ZASIL. L03 PCU Przerwany obwódprądowy czujnikazasilania kotłaPrawdopodobneprzyczynyZłe podłączenieUszkodzona płyta PSUZłe podłączenieUszkodzona płyta PSUZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaSprawdzenie/usuwanieSprawdzić oprzewodowanie międzypłytami PCU i PSUWymienić płytę PSUSprawdzić oprzewodowanie międzypłytami PCU i PSUWymienić płytę PSUSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnik17/07/2009 - 120937-AB 117


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIUsterki Kod MiejsceusterkiOpisDEF CZU.ZASIL. L04 PCU Za niskatemperatura kotłaSTB ZASILANIA L05 PCU Temperatura kotłaza wysokaUSZK CZUJ POWR L06 PCU Zwarcie w czujnikutemperaturypowrotuUSZK CZUJ POWR L07 PCU Otwarty obwódczujnikatemperaturypowrotuPrawdopodobneprzyczynyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaBrak cyrkulacji wodyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaBrak cyrkulacji wodyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaSprawdzenie/usuwanieSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikOdpowietrzyć instalację c.o.Sprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusukotłaSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikOdpowietrzyć instalację c.o.Sprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusukotłaSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnik118 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterekUsterki Kod MiejsceusterkiOpisUSZK CZUJ POWR L08 PCU Za niskatemperaturapowrotuPRZEKR T POWR L09 PCU Za wysokatemperaturapowrotuDT ZASIL-PO MIN L10 PCU Za mała różnicamiędzy temperaturązasilania i powrotuDT ZASIL-PO MAX L11 PCU Za mała różnicamiędzy temperaturązasilania i powrotuPrawdopodobneprzyczynyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaBrak cyrkulacji wodyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaBrak cyrkulacji wodyUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieBrak cyrkulacji wodyUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieBrak cyrkulacji wodySprawdzenie/usuwanieSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikOdpowietrzyć instalację c.o.Sprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusukotłaSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikOdpowietrzyć instalację c.o.Sprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusukotłaSprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanyOdpowietrzyć instalację c.o.Sprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusukotłaSprawdzić poprawnośćfunkcjonowania pompy grzewczejSprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanyOdpowietrzyć instalację c.o.Sprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusukotłaSprawdzić poprawnośćfunkcjonowania pompy grzewczej17/07/2009 - 120937-AB 119


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIUsterki Kod MiejsceusterkiOpisSTB OTW L12 PCU Przekroczonamaksymalnatemperatura kotła(termostatmaksimum STB)USTERKA ZAPLON L14 PCU 5 nieudanych próbzapalenia palnikaPrawdopodobneprzyczynyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaBrak cyrkulacji wodyBrak łuku zapłonowegoJest łuk zapłonowy, leczpłomień nie tworzy sięJest płomień, leczjonizacja jestniedostateczna (< 3 µA)Sprawdzenie/usuwanieSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i STBZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić bezprzerwowośćelektryczną STBSprawdzić, czy STB jest prawidłowozamontowanyEwentualnie wymienić STBOdpowietrzyć instalację c.o.Sprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Sprawdzić ciśnienie wodySprawdzić stan czystości korpusukotłaSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i transformatoremzapłonowymZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić elektrodę zapłonową/jonizacyjnąSprawdzić uziemienieUszkodzona płyta SU: WymienićpłytęOdpowietrzyć przewody gazoweSprawdzić, czy zawór gazowy jestprawidłowo otwartySprawdzenie ciśnienia zasilaniagazemSprawdzić działanie i nastawęarmatury gazowejZapewnić, żeby ani przewóddoprowadzający powietrze, aniprzewód spalinowy nie byłzablokowanySprawdzić oprzewodowaniearmatury gazowejUszkodzona płyta SU: WymienićpłytęSprawdzić, czy zawór gazowy jestprawidłowo otwartySprawdzenie ciśnienia zasilaniagazemSprawdzić elektrodę zapłonową/jonizacyjnąSprawdzić uziemienieSprawdzić oprzewodowanieelektrody zapłonowej/jonizacyjnej120 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterekUsterki Kod MiejsceusterkiOpisUSTER ZAW GAZ L16 PCU Wykrycie prądujonizacji bez pracypalnikaZAWOR G USZK. L17 PCU Problem z zaworemgazowymDMUCHAWA USZK L34 PCU Wentylator pracujena niewłaściwychobrotachPOWR>KOT USZ L35 PCU Zamienionezasilanie zpowrotemBRAK JON.W PR L36 PCU Podczas pracypalnika w ciągu 24godzin nastąpiło 5zaników płomieniaUSZ.KOM SU L37 PCU Przerwanietransmisji danych zkartą SUUSZ.KOM PCU-D4 L38 PCU Przerwanietransmisji danychmiędzy płytami PCUi SCUCS OTW.USZ L39 PCU Wejście BL byłoprzez chwilę otwartePrawdopodobneprzyczynySprawdzić, czy jestobecny prąd jonizacyjny,pomimo że nie mapłomieniaUszkodzonytransformator zapłonowyUszkodzona armaturagazowaSprawdzenie/usuwanieSprawdzić elektrodę zapłonową/jonizacyjnąSprawdzić armaturę gazową iewentualnie wymienićPalnik jeszcze się żarzy:za wysokie stężenie CO 2Nastawić CO 2Złe podłączenieUszkodzona płyta SUZłe podłączenieUszkodzony wentylatorZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaOdwrotny kierunekcyrkulacji wodyBrak prądu jonizacjiZłe podłączenieZłe podłączeniePłyta SCU uszkodzonalub nie podłączonaZłe podłączeniePrzyczyna zewnętrznaŹle nastawiony parametrSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i zaworem gazowymZapewnić prawidłowe zainstalowaniepłyty SUSprawdzić płytę SU i ewentualniewymienićSprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i wentylatoremSprawdzić ciąg kominowy napoziomie podłączenia do kominaWymienić ewentualnie wentylatorSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić cyrkulację (kierunek,pompa, zawory)Odpowietrzyć przewód gazowySprawdzić, czy zawór gazowy jestprawidłowo otwartySprawdzenie ciśnienia zasilaniagazemSprawdzić działanie i nastawęarmatury gazowejZapewnić, żeby ani przewóddoprowadzający powietrze, aniprzewód spalinowy nie byłzablokowanyZapewnić, żeby spaliny nie byłyponownie zasysaneSprawdzić, czy płyta SU jestprawidłowo umieszczona we wtykupłyty PCUWymienić płytę SUSprawdzić oprzewodowanie międzypłytami PCU i SCUWybrać AUTODETEKCJA w menuKONFIGURACJAWymienić płytę SCUSprawdzić okablowanieUsunąć przyczynę zewnętrznąSprawdzić parametr ENT.BL17/07/2009 - 120937-AB 121


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIUsterki Kod MiejsceusterkiOpisUSZ.TEST.HRU L40 PCU Usterka jednostkitestującej HRU/URCDEF BRAK WODY L250 PCU Ciśnienie wody jestzbyt niskieUSZK MANOMETR L251 PCU Uszkodzony czujnikciśnienia wodyUSZK.CZ.OB BUSZK.CZ.OB CD03D04SCUUszkodzony czujnikzasilania obiegu BUszkodzony czujnikzasilania obiegu CUwagi:Pompa obiegupracuje.Zawór obiegu niejest zasilany i możebyć uruchomionyręcznie.USZK.CZ.ZEW. D05 SCU Usterka w czujnikuzewnętrznymUwagi:Kocioł jestnastawiony natemperaturę T. MAXKOTLA.Sterowaniezaworów nie jestzapewnione, leczpozostajezapewnionakontrolamaksymalnejtemperatury zazaworem.Zawory muszą byćnastawiane ręcznie.Podgrzewaniec.w.u. pozostajezapewnione.USZK. CZ. DODAT D07 SCU Usterka czujnikadodatkowegoPrawdopodobneprzyczynyZłe podłączeniePrzyczyna zewnętrznaŹle nastawiony parametrŹle odpowietrzony obwódhydraulicznyWyciek wodyBłędny pomuiarProblemoprzewodowaniaUszkodzony manometrUszkodzone kartyczujnikówZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaSprawdzenie/usuwanieSprawdzić okablowanieUsunąć przyczynę zewnętrznąSprawdzić parametryJeśli to konieczne, dopełnić wodąOdblokować automat palnikowySprawdzić oprzewodowanie międzypłytą PCU i czujnikiemSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanyWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnik122 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterekUsterki Kod MiejsceusterkiOpisUSZK.CZ.CWU D09 SCU Usterka czujnikapodgrzewaczaUwagi:Podgrzewaniec.w.u. nie jestwykonywaneautomatycznie.Pompa ładującapracuje.Temperaturaładowaniazasobnika jestrówna temperaturzekotła.USZK.CZ.PO AUSZK.CZ.POK.BUSZK.CZ.POK.CD11D12D13SCUUszkodzony czujnikpokojowy AUszkodzony czujnikpokojowy BUszkodzony czujnikpokojowy COpis:Odnośny obiegpracuje bez wpływuczujnikapokojowego.USZ KOM Z MC D14 SCU Przerwanietransmisji danychmiędzy płytą SCU imodułem radiowymkotłaAW.CZ.POKR.POD D15 SCU Usterka czujnikapodgrzewaczabuforowegoOpis:Podgrzewaniepodgrzewaczabuforowego nie jestzapewnione.USZK.CZ.BAS. BUSZK.CZ.BAS. CD16D16SCUUsterka czujnikabasenu w obiegu BUsterka czujnikabasenu w obiegu COpis:Podgrzewaniebasenu jestniemożliwe.PrawdopodobneprzyczynyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieUsterka modułu kotłaZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaSprawdzenie/usuwanieSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić przewody połączeniowe iwtykiWymienić moduł kotłaSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnik17/07/2009 - 120937-AB 123


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIUsterki Kod MiejsceusterkiOpisUSZK.CZ.CWU2 D17 SCU Usterka czujnikapodgrzewacza 2PrawdopodobneprzyczynyZłe podłączenieUszkodzenie czujnikaUSZ KOM Z PCU D27 SCU Przerwanie transmisjidanych między płytamiSCU i PCUIOBL.USZ.V3V B D29 SCU Przerwanietransmisji danychmiędzy płytą SCU imodułem 3-drogowego zaworumieszającegoIOBL.USZ.V3V C D30 SCU Przerwanietransmisji danychmiędzy płytą SCU imodułem 3-drogowego zaworumieszającegoUSZK.KOM.IOBL D31 SCU Funkcja IOBL niejest aktywnaBrak zasilaniaelektrycznego modułu 3-drogowego zaworumieszającegoModuł V3V i płyta SCUnie są podłączone do tejsamej fazyModuł V3V zostałusuniętyBrak zasilaniaelektrycznego modułu 3-drogowego zaworumieszającegoModuł V3V i płyta SCUnie są podłączone do tejsamej fazyModuł V3V zostałusuniętyProblem na płycie SCUSprawdzenie/usuwanieSprawdzić, czy czujnik jestprawidłowo podłączony: ¼patrz rozdział: "Usunięcieczujnika z pamięci płyty SCU",strona 125Sprawdzić przewody połączeniowe iwtykiSprawdzić, czy czujnik jestpoprawnie zamontowanySprawdzić wartość opornościczujnikaWymienić ewentualnie czujnikSprawdzić oprzewodowanie międzypłytami SCU i PCUZapewnić zasilanie płyty PCUprądem (zielona lampka kontrolnaświeci się lub miga)Wymienić płytę PCUSprawdzić, czy moduł V3V jestzasilany prądem (Lampka świeci sięna zielono)Zapewnić podłączenie w tej samejfazie modułu V3V i płyty SCU lubzainstalowanie łącznika fazowegoSprawdzić, czy moduł V3V jestzasilany prądem (Lampka świeci sięna zielono)Zapewnić podłączenie w tej samejfazie modułu V3V i płyty SCU lubzainstalowanie łącznika fazowegoJeżeli nie używa się funkcji IOBL, wmenu #KONFIGURACJA wyłączyćfunkcję IOBLJeżeli używa się funkcji IOBL,wymienić płytę SCU i ponownieprzyporządkować urządzenieperyferyjne (Moduł V3V IOBL,Przełącznik scenariuszy)124 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterekUsterki Kod MiejsceusterkiOpisPrawdopodobneprzyczyny5RESET:ZAL/WYL D32 SCU W czasie mniejszym niżjedna godzina nastąpiłowięcej niż 5 odblokowańTA-S ZWARCIE D37 SCU Zwarcie w Titan ActiveSystem®Uwagi:Zatrzymanopodgrzewanie ciepłejwody, może ono byćponownie włączoneprzyciskiem r.Podgrzewacz nie jest jużchroniony.Jeśli: Do kotła jestpodłączony podgrzewaczbez Titan ActiveSystem®: Zapewnić, abyna karcie czujnika byłzamontowany wtyksymulacyjny dla TitanActive System®(dostarczany w pakiecieAD212).TA-S NIE PODL D38 SCU Przerwany obwódprądowy w Titan ActiveSystem®Uwagi:Zatrzymanopodgrzewanie ciepłejwody, może ono byćponownie włączoneprzyciskiem r.Podgrzewacz nie jest jużchroniony.Jeśli: Do kotła jestpodłączony podgrzewaczbez Titan ActiveSystem®: Zapewnić, abyna karcie czujnika byłzamontowany wtyksymulacyjny dla TitanActive System®(dostarczany w pakiecieAD212).Sprawdzenie/usuwanieKocioł wyłączyć i ponownie włączyćSprawdzić, czy w kablupołączeniowym płyty SCU z anodąnie ma zwarciaZapewnić, żeby anoda niewykazywała żadnego zwarciaZapewnić, żeby kabel połączeniowypłyty SCU z anodą nie był przerwanyZapewnić, aby anoda nie byłazłamana8.3.1. Usunięcie czujnika z pamięci płyty SCUKonfiguracja czujnika przechowywana jest w pamięci płyty SCU.Jeżeli wystąpiła usterka czujnika, w czasie gdy czujnik nie był wcalepodłączony lub był celowo zdemontowany, należy czujnik usunąć zpamięci płyty SCU.4 Naciskać wielokrotnie przycisk ?, aż wyświetlony zostanie napis"Chcesz usunąć ten czujnik?".4 Obracając pokrętłem wybrać TAK, następnie nacisnąć pokrętłodla potwierdzenia.17/07/2009 - 120937-AB 125


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8.3.2. Usunięcie modułu V3V IOBL z pamięci płytySCUKonfiguracja modułu V3V IOBL jest przechowywana w pamięci płytySCU. Jeżeli po celowym usunięciu modułu V3V wystąpił błądIOBL.USZ.V3V B lub IOBL.USZ.V3V C, należy usunąć moduł zpamięci płyty SCU.4 Naciskać wielokrotnie przycisk ?, aż wyświetlony zostanie napisChcesz usunąć moduł?".4 Obracając pokrętłem wybrać TAK, następnie nacisnąć pokrętłodla potwierdzenia.Moduł V3V IOBL można usunąć z pamięci płyty SCU:4 Wywołać menu #SIEC, następnie wybrać USUNACURZADZ..126 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterek8.4 Przegląd usterekW menu #HISTORIA UST. można wywołać 10 ostatnich usterek,wyświetlonych na konsoli.1. Wywołać menu "Serwis": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° 5"STDDIMANCHE 11:45 C002219-A-08C002235-E-012. Przytrzymać wciśnięty przycisk -, aż wyświetlone zostanie#PARAMETRY.3. Wybrać menu #HISTORIA UST..4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 614. Wyświetlona zostanie lista ostatnich 10 usterek.bar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24USZ.CZ.DODATUSZ.KOM.IOBL1TA-S ZWARCIE21USZ.KOM.IOBL2 AUTO STD21/1002/0926/0826/08 bar0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24USZ.CZ.DODAT D0728/08/2008 - 13h321ILOSC PRZYPA.821TEMP ZEWNET1.0 °C2 TEMP OB.B35.0°C AUTO STDC002274-A-085. Wybrać usterkę, aby wyświetlić odnośne dane.C002275-A-0817/07/2009 - 120937-AB 127


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8.5 Kontrola parametrów oraz wejść/wyjść (tryb testowania)Przy pomocy poniższych menu można zlokalizować źródło usterki.1. Wywołać menu "Serwis": Nacisnąć przycisk >.bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTO STDNIEDZIELA 11:45 bar120 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2412 AUTOTEMP.: 68° 5"STDDIMANCHE 11:45 C002219-A-082. Przytrzymać wciśnięty przycisk -, aż wyświetlone zostanie#PARAMETRY.3. Sprawdzić następujące parametry:4 Obracać pokrętłem, aby przeglądać menu lub zmienićwartość.4 Nacisnąć pokrętło, aby wywołać wybrane menu,lub potwierdzić wybraną wartość.¼ Szczegółowe objaśnienie nawigacji w menuznajduje się w rozdziale: "Nawigacja w menu", strona 61C002235-E-01Poziom "Serwis" - Menu #PARAMETRYParametrMOC %WART ZAD POMPREDK.DMUCH (1)ZADANA WENT.SRED. T. ZEWOBL.TEMP KOT.TEMP.KOTLA (1)OBL.TEMP AOBL.TEMP BOBL.TEMP CTEMP OB.B (1)TEMP OB.C (1)TEMP ZEWNET (1)TEMP POKOJ A (1)TEMP POKOJ B (1)TEMP POKOJ C (1)TEMP. CWU (1)WEJ. 0-10V (1)TEMP POWROTU(1)OpisAktualna moc kotłaRozkaz sterujący dla pompy regulowanej elektroniczniePrędkość obrotowa wentylatoraŻądana prędkość obrotowa wentylatoraObliczeniowa temperatura AObliczeniowa temperatura BWartość mierzona czujnika zasilania kotłaObliczeniowa temperatura AObliczeniowa temperatura BObliczeniowa temperatura CTemperatura obiegu BTemperatura obiegu BTemperatura zewnętrznaTemperatura pomieszczenia - obieg ATemperatura pomieszczenia - obieg BTemperatura pomieszczenia - obieg CTemperatura podgrzewacza c.w.u.Napięcie na wejściu 0-10 VTemperatura wody powrotnej do kotła(1) Parametr można odczytać przy naciśniętym przycisku f.128 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterekPoziom "Serwis" - Menu #PARAMETRYParametrOpisI- JONIZ (1) Wielkość prądu jonizacjiCISNIENIE BAR (1)T.POKR.PODGRZ(1)Ciśnienie wody w instalacjiTemperatura wody w podgrzewaczu buforowymTEMP.SYSTEMU(1)TEMP. CWU DOL(1)Temperatura wody zasilania układu przy większej ilości generatorów (kotłów)Temperatura wody w dolnej strefie podgrzewacza c.w.u.TEMP.CWU A (1) Temperatura wody w drugim podgrzewaczu c.w.u. (podłączony do obiegu A)T PODGRZ. DOD(1)POKRETLO APOKRETLO BPOKRETLO CROW. PRZES. AROW. PRZES. BROW. PRZES. CTemperatura wody w drugim podgrzewaczu c.w.u., który jest podłączony do obiegu DODAT.Korekta pokrętłem zdalnego sterowania AKorekta pokrętłem zdalnego sterowania BKorekta pokrętłem zdalnego sterowania CPrzesunięcie równoległe obliczone dla obiegu APrzesunięcie równoległe obliczone dla obiegu BPrzesunięcie równoległe obliczone dla obiegu C(1) Parametr można odczytać przy naciśniętym przycisku f.Poziom "Serwis" - Menu #TEST WYJSCParametr Zakres OpisPOMP.OB.A ZAL / NIE Zał./Wył. pompy obiegu APOMP.OB.B ZAL / NIE Zał./Wył. pompy obiegu BPOMP.OB.C ZAL / NIE Zał./Wył. pompy obiegu CWYJ DODATK ZAL / NIE Zal./Wył. wyjścia dodatkowegoPOMP. CWU ZAL / NIE Zał./Wył. pompy ładującej lub mieszaczowejV3V B STAN SPO Brak rozkazu sterującegoZAL. Otwieranie 3-drogowego mieszacza obieg BWYL. Zamykanie 3-drogowego mieszacza obieg BV3V C STAN SPO Brak rozkazu sterującegoZAL. Otwieranie 3-drogowego mieszacza obieg CWYL. Zamykanie 3-drogowego mieszacza obieg CWYJ TEL ZAL / NIE Praca/wyłączenie wyjścia przekaźnika telefonicznegoPoziom "Serwis" - Menu #TEST WEJSCParametr Zakres OpisTELEFON Zworka na wejściu telefonicznym (1 = tak, 0 = brak)PLOMIEN Test obecności płomienia (1 = tak, 0 = brak)ZAWÓR GAZ. ZAL/WYL Otwarcie zaworówZamknięcie zaworówUSZKODZ. ZAL Zgłoszenie usterkiWYLBrak usterkiSEKW.Sekwencja regulacji. ¼ Patrz tabela poniżej.KOTL. Indeks generatora w systemieTYP Typ generatoraWER PAM PCU Wersja płyty PCU17/07/2009 - 120937-AB 129


8. Wyszukiwanie usterek MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIPoziom "Serwis" - Menu #TEST WEJSCParametr Zakres OpisWER PARAM PCU Wersja parametru płyty *1Z. STER. A ZAL Obecność zdalnego sterowania AWYL Brak zdalnego sterowania AZ. STER. B ZAL Obecność zdalnego sterowania BWYL Brak zdalnego sterowania BZ. STER. C ZAL Obecność zdalnego sterowania CWYL Brak zdalnego sterowania CID MC IOBL Numer identyfikacyjny modułu kotła IOBLIOBL.WERSJA Wersja IOBL płyty SCUPoziom "Serwis" - Menu #KONFIGURACJAParametr Zakres OpisTRYB: 1 OBIEG/ WSZ.OBIE Pozwala wybrać czy odstąpienie od programu dokonane przez zdalne sterowanieobowiązuje dla sterowania tylko jednego obiegu (1 OBIEG), czy wszystkich obiegów(WSZ.OBIE)TYP Typ generatora (patrz pierwotna tabliczka znamionowa)AUTODETEKCJA WYL/ZAL Nowa inicjalizacja systemu, gdy wyświetlono błąd L38TAS WYL/ZAL Aktywowanie funkcji Titan Active System®IOBL WYL/ZAL Aktywowanie funkcji IOBLSekwencja regulacjiStatus Status dolny Sposób pracy0 0 Kocioł nie pracuje1 1 Uaktywniony cykl antytaktu2 Otwarcie zaworu odcinającego3 Załączenie pompy kotłowej4 Oczekiwanie na start palnika2 10 Otwarcie zaworu gazowego (zewnętrzny)11 Załączenie wentylatora13 Wentylator przechodzi do prędkości startowej palnika14 Sprawdzenie sygnału RL (funkcja nieaktywna)15 Żądanie włączenia palnika17 Wstępny zapłon18 Zapłon19 Sprawdzenie obecności płomienia20 Czas oczekiwania po nieudanym zapłonie130 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI8. Wyszukiwanie usterekSekwencja regulacjiStatus Status dolny Sposób pracy3 / 4 30 Palnik włączony i swobodna modulacja na wartość zadaną ogrzewania31 Palnik włączony i swobodna modulacja na ograniczoną wartość zadaną, odpowiadającą temperaturzezasilania +30 °C32 Palnik załączony i swobodnie modulujący do wartości zadanej kotła, lecz ograniczony na konsoli¼ Patrz menu #OGRANICZENIA PIERWOT.: "Nastawy wykonywane przez instalatora",strona 8133 Palnik włączony i opadająca modulacja z powodu zbyt wysokiego przyrostu temperatury wymiennika(4 K w ciągu 10 sekund)34 Palnik włączony i modulacja na minimum z powodu zbyt wysokiej temperatury wymiennika (7 K w ciągu10 sekund)35 Palnik wyłączony z powodu zbyt wysokiego przyrostu temperatury wymiennika (9 K w ciągu 10sekund)36 Palnik włączony i modulacja rosnąca, dla zapewnienia prawidłowego prądu jonizacji37 ogrzewanie: Palnik włączony i modulacja na minimum po starcie palnika w ciągu 30 sekunds: Palnik włączony i modulacja na minimum po starcie palnika w ciągu 100 sekund38 Palnik włączony i modulacja stała ponad minimum po starcie palnika w ciągu 30 sekund, jeżeli palnikbył wyłączony dłużej niż 2 godziny lub po włączeniu napięcia5 40 Palnik wyłącza się41 Wentylator zmienia prędkość obrotową dla przedmuchu palnika42 Zewnętrzny zawór gazowy zamyka się43 Przedmuch44 Wyłączenie wentylatora6 60 Wybieg pompy kotłowej61 Wyłączenie pompy kotłowej62 Zamknięcie zaworu odcinającego63 Rozpoczęcie cyklu antytaktu8 0 Oczekiwanie na start palnika1 Uaktywniony cykl antytaktu9 -- Blokada obecna10 -- Zatrzymanie16 -- Odpowietrzenie17 -- Ochrona przeciwzamrożeniowa17/07/2009 - 120937-AB 131


9. Części zamienne MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9 Części zamienne9.1 Informacje ogólne9.2 Części zamiennePrzy zamawianiu części zamiennych należy koniecznie podać numerartykułu żądanej części.120937-002-AA9.2.1. Obudowa zewnętrzna10011002T001941-A132 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9. Części zamienne9.2.2. Wymiennik i palnik2028202620292025201920162012 20132014201520112017201820242034205020052015 2033200120212011203420232022200520202006203220322010201020022003 203020092038203920302007200420362037T001942-A17/07/2009 - 120937-AB 133


9. Części zamienne MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9.2.3. Wentylator3005300330043007300230113008301230093001300830063010T001943-A134 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9. Części zamienne9.2.4. Konsola sterownicza40194022402140224018402340174024400840154007401640274008400940064005402840024014 40044001401140104012402540034026T001944-A17/07/2009 - 120937-AB 135


9. Części zamienne MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9.2.5. Armatura połączeniowa (MCA 15 - MCA 25)50465041503850445043501250135049504850475045505650425039503750505038505550455013503350125017501750195015500850065017501450165029501750315025500750175032501150105023 502250235017501850075017 50325019500250335016500450175031502850305029505150275052(5x)5053(5x)T001946-A136 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9. Części zamienne9.2.6. Armatura połączeniowa (MCA 25/28 MI)504650125013 5013501850255049504850555006 501750165019502050075015 5017500850175014502950175031503250125011504450475039 504150385056502350235040504250225009501750195055501850035032501050385045501750435037505050025031500150165004502850305029505150275052(5x)5053(5x)T001945-A17/07/2009 - 120937-AB 137


9. Części zamienne MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9.2.7. Wykaz części zamiennychPoz Kod OpisObudowa zewnętrzna1001 S100938 Pokrywa przednia1002 S100940 Klapa konsoli sterowniczejWymiennik i palnik2001 S100893 Wymiennik kotła - 28 kW2002 S100894 Zbiornik kondensatu - 253 mm2003 S100812 Pompa grzewcza UPERO 15-602004 S100905 Syfon2005 S100909 Zestaw przewodów rurowych dla zasilania i powrotu2006 S100854 Przewód spalinowy - średnica 80 mm (28 kW)2007 S100906 Uszczelka syfonu (5 szt.)2009 S100815 Pierścień uszczelniający (O-ring) 76x4 (5 szt.)2010 S59597 Pierścień uszczelniający (O-ring) 18x2,8 (10 szt.)2011 S101003 Czujnik temperatury NTC2012 S100890 Elektrody zapłonowe2013 S59118 Lampka kontrolna2014 S62105 Uszczelka elektrody (10 szt.)2015 S48950 Śruba M4x10 (50 szt.)2016 S100880 Uszczelka palnika - 212x842017 S101178 Klucz do odpowietrzenia (2 szt.)2017 97920027 Odpowietrznik automatyczny2018 S100895 Końcówka - M7x12019 S100891 Wąż silikonowy 8x4x9002020 S100888 Uszczelka wymiennika zbiornika kondensatu 219 mm2021 S100892 Uszczelka przewodu spalinowego zbiornika kondensatu2022 S100855 Uszczelka - średnica 80 mm (5 szt.)2023 S100850 Korek króćca pomiaru spalin2024 S100901 Płyta mocująca wymiennik płytowy2025 S100848 Zacisk mocujący przewodu spalinowego (2 szt.)2026 S62768 Przewód spalinowy2028 S62232 Korek króćca pomiaru spalin2029 S62233 Korek króćca pomiaru spalin2030 S59141 Śruba M5x18 (15 szt.)2032 S59586 Zacisk - 18 mm (10 szt.)2033 S100838 Transformator zapłonowy2034 S100954 Opaska zaciskowa (10 szt.)2036 S100925 Naczynie wzbiorcze2037 S100908 Rura łącząca pompę z naczyniem wzbiorczym2038 S44483 Nakrętka M8 (10 szt.)2039 S101007 Podkładka zębata 8,22050 S101005 Czujnik temperatury HLWentylator3001 S100887 Armatura gazowa3002 S100878 Wentylatora RG118 - R19,5x1 (MCA 25/28 MI)3002 S100886 Wentylatora RG118 - R14,2x1 (MCA 15 - MCA 25)3003 S100879 Palnik 198 mm - 28 kW3004 S100881 Uszczelka 83 mm z klapą 28 kW138 17/07/2009 - 120937-AB


MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI9. Części zamiennePoz Kod Opis3005 S100882 Elektrody zapłonowe3006 S100910 Przewód zasilania gazem3007 S100911 Tłumik ssania3008 S56155 Uszczelka - średnica 23,8x17,2x2 mm (20 szt.)3009 S100883 Kryza dla gazu L - 5.8 mm3009 S101257 Kryza - 4.95 mm (MCA 25/28 MI)3010 S100806 Śrubunek 15 mm3011 S100951 Śruba M5x25 (10 szt.)3012 S101010 Nakrętka G3/4 (10 szt.)Konsola sterownicza0 S101253 Lampka kontrolna0 S100856 Karta PSU0 95362450 Czujnik zewnętrzny AF60 (MCA 15 - MCA 25)4001 S101189 Płyta PCU4002 S100849 Płyta SU4003 S101249 Plyta automatu palnikowego4004 S6778 Bezpiecznik topikowy 6.30 A zwłoczny (10 szt.)4004 S43562 Bezpiecznik topikowy 3.15 A zwłoczny (10 szt.)4005 S100819 Czujnik (MCA 25/28 MI)4006 S100821 Presostat4007 S100838 Transformator zapłonowy z elektrodą zapłonową/jonizacyjną4008 S101003 Czujnik temperatury NTC4009 S100842 Kabel dla 3-drogowego zaworu mieszającego4010 S59372 Wspornik4011 S100861 Uszczelka, owalna (5 szt.)4012 S62185 Śruba KB 30x8 (10 szt.)4014 S101251 Konsola sterownicza4015 S48950 Śruba M4x10 (50 szt.)4016 S101005 Czujnik temperatury HL4017 S100862 Przelot kablowy SCU (5 szt.)4018 S101000 Przelot kablowy (5 szt.)4019 S62185 Śruba M30x8 (10 szt.)4021 S101048 Płyta SCU4022 S100860 Obudowa SCU4023 S100843 Kabel SCU 230 V4024 S100847 Kabel SCU4025 S100846 Kabel pompy4026 S100840 Kabel czujnika4027 S100845 Kabel 1500 mm4028 S100844 Kabel zaworu gazowego i transformatoraArmatura połączeniowa0 S14254 Blachowkręt 4,2x9,5 (20 szt.)0 S62185 Śruba K30x8 (10 szt.)5001 S100831 Wymiennik płytowy (MCA 25/28 MI)5002 S100823 Napęd z 3-drogowym zaworem mieszającym5003 S100817 Obudowa filtra (MCA 25/28 MI)5004 S100822 Blok wodny prawy + aktuator + czujnik ciśnienia5006 S100828 Blok wodny lewy5007 S100824 Obudowa filtra5008 S100829 Zawór bezpieczeństwa17/07/2009 - 120937-AB 139


9. Części zamienne MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MIPoz Kod Opis5009 S100819 Czujnik (MCA 25/28 MI)5010 S100821 Presostat5011 S100815 Pierścień uszczelniający (O-ring) 76x4 (5 szt.)5012 S59597 Pierścień uszczelniający (O-ring) 18x2,8 (10 szt.)5013 S59586 Zacisk - 18 mm (10 szt.)5014 S100873 Zacisk mocujący węża (5 szt.)5015 S100835 Zacisk - 16 mm (10 szt.)5016 S100810 Pierścień uszczelniający (O-ring) 25,2x17 (20 szt.)5017 S100813 Zacisk 26 (20 szt.)5018 S100816 Pierścień uszczelniający (O-ring) 22,2x2,5 (20 szt.)5019 S100826 Śruba K50x28 (10 szt.)5020 S100836 Śruba M5x15 (10 szt.) (MCA 25/28 MI)5022 S100814 Zacisk 10,3 (5 szt.)5023 S100832 Zacisk 26 z uchwytem (10 szt.)5025 S59141 Śruba M5x18 (15 szt.)5027 S101002 Odprowadzanie kondensatu5028 S100866 Rura do odpowietrznika5029 S100825 Śruba K50x12 (20 szt.)5030 S62727 Przelot kablowy - średnica 20 mm (15 szt.)5031 S100809 Podłączenie zasilania i powrotu 18 mm5032 S100808 Śrubunek 13 mm5033 S100827 Podłączenie bloku wodnego 2S (MCA 15 - MCA 25)5037 S101046 Klips mocujący (Zestaw)5038 S100875 Zawór G3/4" separatora systemu5039 S100871 Zawór 1/2" wody użytkowej5040 S100874 Zawór G1/2" separatora systemu (MCA 25/28 MI)5041 S100872 Zawór gazowy5042 S100876 Manometr5043 S100231 Nakrętka M10x1x5 (10 szt.)5044 S101193 Separator układu5045 S101011 Zestaw rur5046 S100937 Rama montażowa5047 86665557 Separator układu5048 S101195 Nakrętka pośrednia 3/8"x12 (2 szt.)5049 S62715 Uszczelka średn. 14.5x8.5x2 (10 szt.)5050 S100238 Zbiornik kondensatu5051 S100912 Armatura połączeniowa - 16/18/225052 S56157 Uszczelka średn. 18.3x12.7x2 (10 szt.)5053 S56155 Uszczelka średn. 23.8x17.2x2 (20 szt.)5055 S100896 Rurka manometru5056 S100241 Wąż do odprowadzenia kondensatu140 17/07/2009 - 120937-AB


Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktów De Dietrich (stan na dzień 06.04.2009 r.)DolnośląskieGłogów (A) Pro-Term (0603) 941 552;Jelenia Góra (A, B,*) Sotis Plus (0604) 650 008;Legnica (A) Delta (0607) 679 961;Świebodzice (A) Brenner (0601) 572 105;Wałbrzych (A, B) Witold Czekaj (0601) 726 930;Wrocław (A, B) Nomar (0666) 020 235;Wrocław (A, B,*) Proinserv (0602) 736 738;Wrocław (A, B) Raan (0605) 371 418;Wrocław (A, C) Inst-Serw (0696) 042 479.Kujawsko-PomorskieBydgoszcz (A, B, C,*) Uni-Serwis (0603) 600 106;Bydgoszcz (A, B) Interm-Tech (0601) 646 412;Grudziądz (A, B) Instgaz & C.O. (0509) 229 729;Toruń (A, B,*) Instal-Eko (0501) 350 382;Włocławek (A) Pralgaz-Service-Express (0601) 688 828.LubelskieBiała Podlaska (A, B, C,*) Ekoserwis Rapid (083) 342 19 83;Lublin (A, B) Tchórzewski Serwis (0603) 979 309;Lublin (A) KJK (0502) 566 997;Lublin (A, B, C) Zubrzycki Serwis (0501) 282 364;Zamość (A, B,) Świderski Robert (0603) 866 051.LubuskieŁężyca, k/Zielonej Góry (A, B,*) kW SERWIS (0604) 990 992;Wrocław (C) Inst-Serw (0696) 042 479;Wschowa (A) Systemy Grzewcze Serwis (0601) 688 850;Gorzów Wielkopolski (A) Termoinstal (0507) 152 733.ŁódzkieŁódź (A) Inter-Serwis (0602) 250 662.Łódź (A, B, C,*) Solar -Therm (0601) 297 880.MałopolskieBukowno k. Olkusza (A, B,*) „A.S.” Jacek Gębala (0502) 512 052;Jurków k. Czchowa (E) Leszek Szot (0601) 496 571;Kraków (A) F.H.U. GP-GRUP (0501) 450 705;Kraków (A, B, C,*) Trojan (0506) 027 631;Kraków (A, B) Mekanet (0601) 486 769;Kraków (A, B) Syst. Grzew. Serwis (012) 656 35 85;Nowy Sącz (A, B) Bieniek (0604) 653 654;Nowy Sącz (A,B) Polibranż (018) 442 19 72;Gorlice (A) Otech (0508) 020 530;Szczucin (A) Complex-Bud (0691) 899 617;Tarnów (A) Instalator (0602) 495 523;Zakopane (A, B) Piotr Murzyn (0502) 723 888;Zakopane (A) Instal-serwis (0601) 097 361.MazowieckieCiechanów (A, B) Serwis Urządzeń Grzewczych (0602) 198 397;Mińsk Mazowiecki (A, B) T.G. Partner Serwis (0502) 284 130;Płock (A, B) Termoinstal (0605) 690 001;Radom (A) Protor Merkury (0696) 932 322;Radom (A) Piotr Rybacki (0606) 614 167;Radwanków Szlachecki (A) Marek Osuchowski (0601) 537 457;Warszawa (A, B, C,*) Kotrem (0604) 439 416;Warszawa (A, B,*) Serwis D.D. Oertli (0601) 551 695;Warszawa (A) WTW (0502) 200 580;Warszawa (A, B) Wakka 022 636 90 80;Ząbki k. Warszawy (A, B) Ciepło i Ogrody (0601) 210 070.OpolskieOpole (A, B) Brexpol (0602) 116 725;Opole (A, B) Ecotec (0502) 103 433;Nysa (A) Agnik (0604) 279 564;Wrocław (C) Inst-Serw (0696) 042 479.PodkarpackieBrzozów (A, B, C,*) DMS (0609) 224 334;Leżajsk (A, B) F.H.U. „A & R” (0604) 578 288;Majdan Królewski (E) P.P.H.U. Henryk Kamiński (0604) 625 210;Mielec (A) Inwest (0606) 909 625;Rzeszów (A, B, C,*) DMS (0609) 214 242;Sanok (D) Zbigniew Piecuch (0603) 846 735;Stalowa Wola (A, B) Automatyk-Serwis (0605) 923 391;Świlcza (A) Jan Szeliga (0501) 753 323;Wróblik Szlachecki (D) Ares (0502) 275 389;Wyszatyce (A) Instal-Serwis (0603) 664 515.PodlaskieAugustów (A, B,*) Centech (0693) 535 444;Białystok (A, B, C) Ciepłoprojekt (0503) 062 624;Białystok (A, B,*) P.H.U. „Sokół” (0692) 686 254;Bielsk Podlaski (A, B) Infobud (0502) 644 844;Suchowola (A, B) Łazar i Ska (0604) 225 774;Łomża (A, B) Rzońca (0503) 136 201.PomorskieGdynia (A, B, C,*) Nowaserwis (058) 662 20 20;Nowa Karczma (A, B,*) Origo (0601) 800 538;Gdańsk (A) Instalacje I Automatyka (0505) 127 260;Brusy/Chojnice (A) Eko-Serwis (0502) 671 305;Słupsk (A) Balcerzak Serwis (0606) 303 248;Żukowo(A) Projektowanie i usługi budowlaneFlisik Waldemar (0601) 846 255.ŚląskieBielsko-Biała (A, B) Krzysztof Cebulski (0602) 233 159;Bielsko-Biała (A) Instal-sanit (0696) 026 986;Bielsko-Biała (A) Admar (0600) 495 887;Cieszyn (A, B) Roman Kałuża (0603) 679 082;Częstochowa (A, B, C) Eko-Instal (0502) 319 618;Częstochowa (A, B,*) K & P K. Puczyński (0600) 975 610;Gliwice (A) Beri (0601) 410 605;Rybnik A, B, C,*) Z.U.H. „Holtex” (0603) 081 087;Sosnowiec (A, B,*) „A.S.” Jacek Gębala (0502) 512 052;Katowice (A, B) Polmar (0601) 541 692;Tarnowskie Góry (A, B) Beri (0601) 410 605;Tarnowskie Góry (A) Multitech (0601) 419 945.ŚwiętokrzyskieBusko-Zdrój (A, B) Nowator (0604) 289 055;Miedziana Góra k. Kielc (A, B, C,*) Techmont (0603) 596 478;Mniów k. Kielc (A, B) Witczak (0605) 096 374;Staszów (A, B) Leszek Zamojski (0606) 360 575.Warmińsko-MazurskieElbląg (A, B) SMS (0501) 145 654;Giżycko (A, B) Lech-Bud (0502) 206 496;Olsztyn (A, B, C,*) Serwis Nosowicz (0605) 299 199.WielkopolskieCzarnków (A, B,*) Adam Józefiak (0602) 504 589;Gniezno (A, B) Krzysztof Słowiński (0603) 889 202;Kalisz (A, B) Pro-Bis (0602) 516 729;Konin (A, B) Olej-Serwis (0601) 791 102;Leszno (A, B) Helgaz (0601) 774 687;Poznań (A, B,*) Terra-Sol (0601) 705 155;Ostrów Wielkopolski (A, B) P.H.U. TIM (0505) 115 187;Poznań (A, B, C) Spaw (0605) 106 111;Piła (A) Z.I.S.I.O. (0604) 535 367;Swarzędz (A) InTech (0516) 196 555.Zachodnio-PomorskieKoszalin (A, B) Asbud (0502) 608 332;Koszalin (A, B) Energoserwis (0602) 532 833;Kołobrzeg (A, B, C,*) Termo-Serwis (0605) 626 716;Szczecin (A, B, C,*) M.Z.Serwis (0608) 470 547;Szczecin (A, B) Donat (0606) 653 346;Świnoujście (A) Eco-Lux Instal (0602) 442 926.Fir my ser wi so we za mie szczo ne w wy ka zie zo sta łypodzie lo ne we dług na stę pu ją cych ka te go riiKategoriaserwisuABCDERo dza je ser wi so wa nych ko tłówDe Dietrich (wszystkie stojące i wiszące)Interdomo (dawniej Schäffer)(wszystkie stojące i wiszące)De Dietrich made by Remeha(wszystkie stojące i wiszące)De Dietrich (stojące i wiszące do 60 kW)Tylko wiszące kotły CITY* Serwis FabrycznyW ra zie awa rii (w okre sie gwa ran cji) p r os im y o k o nt a k t w k ol e jn oś c i : R eg i on a ln y s e rw i s ( z o b . w yk a z o b o k ) P r z e ds t aw ic i e l r eg i on a ln yGdańsk: GSM 693 835 966Katowice: GSM 693 835 967Kraków: GSM 601 467 469Poznań: GSM 601 985 117Warszawa: GSM 601 181 535Wrocław Południe: GSM 609 678 949Wrocław Północ: GSM 608 010 665 B i ur o D e D i et r i c hczyn ne co dzien nie w godz. 8.00-16.3051-502 Wro cław, ul. My dla na 1tel. 071 345 00 51 G ł ó wn y s e rw is a n t » g or ąc a l in i a «tel. 071 345 00 56tel. 071 345 00 57po godz. 16.00: tel. 0 602 456 611tel. 0 603 123 330A w ar i a p o o k r es i e g w ar a nc j i : Z aw i ad o m s w oj eg o s e rw is a nt az a ut or yz ac j ą D e D i etr i c hl u b s e rw i s z w yk az u


T000249-AAD001-08-AB© WstępWszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak również rysunki i schematypozostają naszą wyłączną własnością i bez naszej uprzedniej zgody na piśmiezabrania się ich reprodukowania.17/07/2009120937DE DIETRICH THERMIQUE57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30

More magazines by this user
Similar magazines