Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

UPOZORNĚNÍNa rozdíl od jiných dávek se v oblasti nezaměstnanosti zásada sčítání dob pojištěnípoužije pouze v případě, pokud jste poslední dobu pojištění získali v členskémstátě, v němž žádáte o dávky. Jinými slovy, žádost o dávky v nezaměstnanosti bysteměli podat ve státě, v němž jste byli naposledy zaměstnaní (vyjma přeshraničníchpracovníků, na něž se vztahují zvláštní pravidla, viz následující oddíl 5.8 písm. B).Použitelné právní předpisy: Obvykle je státem odpovědným za přiznání dávekv nezaměstnanosti členský stát, v němž jste zaměstnáni, v souladu se zásadou, žese na vás vztahují právní předpisy státu, v němž pracujete. Na dávky v nezaměstnanostimáte nárok za stejných podmínek jako státní příslušníci státu, který vyplácívaše dávky.Na příhraniční pracovníky a jiné přeshraniční pracovníky, kteří mají bydliště v jinémčlenském státě, než ve kterém pracují, se vztahují zvláštní předpisy.Výpočet dávek: Pokud výše dávky v nezaměstnanosti závisí na vašem předchozímplatu nebo příjmu z pracovní činnosti, bere se v úvahu pouze plat nebo příjemz pracovní činnosti ve státě, v němž jste byli zaměstnáni naposledy.Mají-li vaši rodinní příslušníci bydliště v jiném členském státě a zvyšuje-li se výšedávek v nezaměstnanosti podle počtu rodinných příslušníků, budou se vaši rodinnípříslušníci brát v úvahu, jako kdyby měli bydliště ve státě, který vám vyplácí dávky.B. Zcela nezaměstnaní přeshraniční pracovníciPokud váš členský stát bydliště není státem, v němž pracujete, vztahují se na vászvláštní předpisy.Příhraniční pracovníci: Jako zcela nezaměstnaný příhraniční pracovník ( 2 ) musítepožádat o dávky v nezaměstnanosti ve svém členském státě bydliště. Ačkoliv jste institucive svém státě bydliště neplatili žádné příspěvky, budete dávky pobírat, jako kdybystebyli během poslední doby zaměstnání pojištěni v tomto státě. Jestliže výše dávkyv nezaměstnanosti závisí na vašem předchozím platu nebo příjmu z pracovní činnosti,( 2 ) Příhraničními pracovníky jsou osoby zaměstnané nebo samostatně výdělečné činné v určitém členskémstátě, které mají bydliště v jiném členském státě, do něhož se zpravidla vracejí denně neboalespoň jednou týdně.37

More magazines by this user
Similar magazines