Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

UPOZORNĚNÍRodinným příslušníkům příhraničních pracovníků jsou přiznána stejná práva jakopříhraničnímu pracovníkovi pouze v několika málo státech ( 5 ).V některých státech mají příhraniční pracovníci, kteří odešli do důchodu, nadálenárok na zdravotní péči.Další informace si vyžádejte u své instituce nemocenského pojištění.➥Pokud jde o dávky v nezaměstnanosti, máte nárok na dávky – jste-li zcelanezaměstnaní – pouze ve státě, v němž máte bydliště. Jako doplňkový krok semůžete zaevidovat a hledat práci rovněž ve státě, v němž jste byli zaměstnáninaposledy (bližší informace viz oddíl 5.8 písm. B).6.2 Vyslaný pracovníkVyslaným pracovníkem je osoba, která je normálně zaměstnaná v jednom státě,dočasně je však vyslána do jiného státu za účelem práce pro svůj podnik. Maximálnídoba vyslání činí 24 měsíců.Pro vyslané pracovníky platí tyto podmínky:➥➥➥Jste i nadále pojištěni ve státě, v němž jste normálně zaměstnaní, což znamená,že musíte nadále platit příspěvky do systému sociálního zabezpečení tohotostátu. To potvrzuje dokument „A1“ (viz seznam v kapitole 7), který by vám mělavydat instituce vysílajícího státu (státu, v němž jste normálně zaměstnaní).Máte nárok na veškeré věcné zdravotní dávky ve státě, do něhož jste byli vysláni,bez ohledu na to, jestli jste do tohoto státu přemístili své bydliště.Máte nárok na rodinné dávky od státu, v němž jste i nadále pojištěni, bez ohleduna to, v kterém státě mají bydliště vaši rodinní příslušníci.( 5 ) Členské státy, které stanoví omezení nároků na věcné dávky pro rodinné příslušníky příhraničníhopracovníka, jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 883/2004 ve znění nařízení (ES) č. 987/2009.45

More magazines by this user
Similar magazines