Kokkuvõte ja diskussioon - bioenergybaltic

bioenergybaltic.ee

Kokkuvõte ja diskussioon - bioenergybaltic

SG/SD/RT(2007)3mõeldav, kuid selle potentsiaal ei ole pikemas perspektiivis piisav seatud eesmärkidesaavutamiseks.Kaubandus tõhusate tootjate ja OECD riikide vahel on seega vastastikku kasulik. Sellesthoolimata see enamasti puudub imporditollide ja tootmise subsiidiumide tõttu, mis kaitsevadkodumaiseid tarbijaid ja hoiavad hinnad kunstlikult kõrgel. Turu liberaliseerimine võib osutudaäärmiselt raskeks, arvestades põllumajandusturgude Gordioni sõlme, mida on pikka aegaiseloomustanud põllumajandussubsiidiumid, kõrged imporditollid, eksporditoetused jaeeliskohtlemise süsteemid. Progressi puudumine selles vallas peaks viima ambitsioonidevähendamiseni.Samal ajal pakub bioenergia FAO peadirektori Jacques Diouf’ hinnangul (Financial Times,15.08.2007) võimalust suurendada kasvu mitmetes maailma vaeseimates riikides, tekitadespõllumajandusliku uuestisünni ja varustades modernse energiaga kolmandikku maailmarahvastikust. See ei tähenda ainult arenevate riikide ekspordivõimaluste parandamistindustrialiseeritud maailma, vaid aitab kasutada biomassi neile endile vajaliku elektrienergiatootmiseks, mis võib olla veelgi tähtsam.Biokütuste sertifitseerimine on kasulik heade praktikate propageerimiseks, kuid seda ei saausaldada kaitseabinõunaBiokütuste sertifitseerimine on kasulik tööriist jätkusuutlike praktikate propageerimisel, niinagu usaldusväärne sertifitseerimine võiks pakkuda võimaluse teha vahet “hea” ja “halva” vahel.Siiski on siin tegemist tõsiste küsimustega, mida tuleb tõstatada sertifitseerimisskeemide mõjude jaefektiivsuse kohta. Esmalt, jõustamine ja järelevalveahela kontroll võib osutuda ülisuureksväljakutseks, nagu hiljutised kogemused puidutoodete sertifitseerimisega on näidanud. Teiseks,sertifitseerimise efektiivsust võidakse vähendada biokütusetoodete asendamisega. Kunisertifitseerimine ei ole mitmepoolne nõudmine, vaid viiakse läbi riik riigi järel põhimõttel, viib seepigem turu segmenteerimiseni, mitte aga jätkusuutmatute praktikate vähendamiseni. Kolmandaks,ilma ühtse sertifitseerimisskeemita puutuvad eksportijad kokku kasvavate kulude ja keerukabürokraatiaga. Viimaseks piiranguks on asjaolu, et sertifitseerimisskeemid ei vähenda kuigivõrdülekanduvat mõju põllumajandusturgudele.Enamgi veel, kaubanduse diskrimineerimine tootmismeetodite alusel on vägavaidlusttekitav ning olnud mitmete pretsedenti loonud kaubandusvaidluste tuumaks WTOs.Sertifitseerimisskeemide ja jätkusuutlikkusstandardite väärkasutus pakub jätkuvaid väljakutseidkaubanduse ausaks ja mittediskrimineerivaks muutmisel. Küsimusega selle kohta, kas jamissuguste kriteeriumide kujul võiksid kaubandusreeglid lubada soodustussüsteemidest võimaksusoodustustest kõrvale jätta kütuseid, mis ei vasta minimaalsetele sooritustasemetele, tulekskiires korras tegelda. Keskkonnaalasest vaatenurgast suudab ainult tõhusalt toetatud ülemaailmnesertifikatsioon midagi muuta. Selektiivne sertifitseerimine jätab mõnele mulje jätkusuutlikusttootmisest, kuid võimaldab teisel jätkusuutmatu praktika jätkamist. Kuigi teoreetiliselt võimalik, eiole sertifitseerimisskeemidele tuginemine jätkusuutliku biokütuste tootmise tagamiseks realistlikkaitseabinõu.Poliitilised rakendused lähemaks tulevikuksRakendamaks bioenergia ja biokütuste reaalset potentsiaali, on vaja olulist nihet praegustesootustes ja poliitikates. Tuginedes käesoleva uurimistöö tulemustele, tuleks kaalutleda järgmisipoliitikasuundi:


SG/SD/RT(2007)3• Esimese põlvkonna biokütuste strateegiline tähtsus ja eesmärgid tuleb ümberfokuseerida jatäpsustada. Rahvusvahelised organisatsioonid, nagu IEA, OECD, FAO ja Maailmapank,peavad jätkama oma analüüsides energia tuleviku kohta tugeval alusel ühtse mõistmiserakendamist nii traditsiooniliste kui ka teise põlvkonna biokütuste piirangute osas.• Prioriteet tuleb seada teise põlvkonna biokütuste uurimisele — mitte ainult nendetehnoloogiate, vaid ka toorainete maksumust ja pikas perspektiivis saadavalolekutpuudutavate oletuste uurimisele. Kodumaise poliitika jõupingutused tuleb ümber suunata(subsideerivatelt) biokütuste rakendamisele suunatud instrumentidelt tagasi uurimis- jaarendustööle ning arenenud biokütusetehnoloogiate demonstratsioonietapile.• On vaja täiendavat uurimistööd, tõestamaks iga biokütuse tootmise viisi, tooraine japaiknemise keskkonnaalaseid eeliseid.• Praegused biokütuste toetuspoliitikad asetavad suure panuse ühele tehnoloogiale, hoolimataväga paljude erinevate tulevikuvõimalustena esitatud kütuste ja energiatootmismehhanismideolemasolust. Riikide valitsused peaksid lõpetama uute mandaatide loomisebiokütustele ja uurima viise, kuidas neid lõpetada, eelistatult asendades neidtehnoloogianeutraalsete poliitikatega nagu näiteks süsinikumaks. Sellised poliitikadstimuleerivad efektiivsemalt regulatoorseid ja turupoolseid ergutusvahendeid tõhusatetehnoloogiate jaoks.• Poliitilised püüdlused arendada välja biokütuste sertifikatsioon tuleb ühtlustada. Ainultglobaalne ja ühtne lähenemislaad suudab saavutada positiivset tulemust.• Biokütuste sertifitseerimine — ja kriteeriumid nende kasutamiseks kooskasvuhoonegaaside heitmete vähendamise regulatsioonidega ning maksusoodustustega —oleks vaja kiiresti võtta WTO päevakorda. Nende diskussioonide suunamiseks on loodudspetsiaalne kaubandus- ja keskkonnakomitee ning seda oleks võimalik sel otstarbelkasutada.• WTO-l oleks samuti vaja teha suuremaid jõupingutusi, vähendamaks kaubandustõkkeidbiokütuste impordile, võimaldades sel moel arenevatel riikidel, kus on biomassi tootmisekssobivamad ökoloogilised ja klimaatilised tingimused, kasutada oma võrreldavaid eeliseid.• On vaja teha rohkem tööd, hindamaks biokütuste suhtelist tähtsust arenevate riikideekspordi esmatarbekaubana ja vahendina pakkuda modernseid, tõhusamaid ja vähemsaastavaid energiaallikaid. Mitmete arenevate riikide puhul võib olla produktiivsemsuunata jõupingutused teiste, vedelkütustest erinevate bioenergialiikide arendamiseks. Onvaja pakkuda arenevatele riikidele rohkem abi võimaluste leidmisel biokütuste kasutamiseosas majandusliku progressi suurendamiseks.

More magazines by this user
Similar magazines