Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103 ...

carina.gov.si

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103 ...

Carinska uprava RS, Generalni carinski uradNa podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradnoprečiščeno besedilo) izdaja generalni direktor Carinske uprave Republike SlovenijePOJASNILOO IZVAJANJU POSTOPKA SPROSTITVE BLAGA V PROST PROMET Z DAVČNOOPROŠČENO DOBAVO V DRUGO DRŽAVO ČLANICO, št. 6/20061. To pojasnilo se izdaja zaradi enotnega in pravilnega izvajanja carinskega postopkasprostitve v prost promet za blago, ki je oproščeno DDV v okviru davčne dobave vdrugo državo članico (v nadaljevanju: sprostitev blaga v prost promet po postopku 42).Pravna podlaga2. Pravna podlaga je v naslednjih predpisih:− Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakonikuSkupnosti (UL L 302, 19. 10. 1992), z vsemi spremembami (v nadaljevanju: CZ);− Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o določbah za izvajanjeUredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11. 10.1993), z vsemi spremembami (v nadaljevanju: izvedbena uredba);− Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 21/06, UPB4), z vsemispremembami (v nadaljevanju: ZDDV), člen 28.a;− Pravilnik o izvajanju ZDDV (Uradni list RS, št. 17/04), z vsemi spremembami (vnadaljevanju: PZDDV), 27. , 85. , 133. člen.Namen postopka3. S sprostitvijo blaga v prost promet po postopku 42 se neskupnostno blago sprosti vprost promet v Sloveniji. Pri tem je blago oproščeno plačila DDV in dajatev, ki sonavedene v 10. točki tega pojasnila, ker uvoznik opravi davčno oproščeno dobavoblaga prejemniku v drugo državo članico Skupnosti.Pogoji za oprostitev plačila DDV4. V skladu z 28.a členom ZDDV je lahko blago, ki se sprošča v prost promet na ozemljudržave članice, ki ni namembna država članica, oproščeno plačila DDV, če je dobava,ki jo opravi uvoznik, oproščena plačila DDV v skladu z 31.a členom ZDDV.5. V skladu s tretjim odstavkom 27. člena PZDDV se mora tuja oseba, ki ima sedež vdrugi državi članici in ki želi sprostiti blago v prost promet po postopku 42,identificirati za namene DDV v Sloveniji. Lahko tudi imenuje davčnega zastopnika, kibo za njen račun izpolnjeval predpisane obveznosti, izhajajoče iz ZDDV in PZDDV.Tuji osebi, ki ima sedež v drugi državi članici, pa se na podlagi petega odstavka 27.člena PZDDV ni potrebno identificirati za namene DDV v Sloveniji, če v skladu scarinskimi predpisi za izvrševanje carinskih obveznosti pooblasti drugo osebo, da jo


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradzastopa kot posredni zastopnik. Posredni zastopnik mora biti identificiran za nameneDDV v Sloveniji in mora prevzeti obveznosti glede četrtletnega (kvartalnega) poročilav skladu z 39.b členom ZDDV. Carinski organ lahko preveri pooblastilo o zastopanju,ki je izdano skladu s 5. členom CZ, na enak način, kot to velja za vse ostale carinskepostopke.6. V primeru tuje osebe, ki ima sedež v tretji državi in želi sproščati blago v prost prometpo postopku 42, se mora ta oseba v Sloveniji identificirati za namene DDV inimenovati davčnega zastopnika, ki bo za njen račun izpolnjeval predpisane obveznosti,izhajajoče iz ZDDV in PZDDV.7. PZDDV v 85. členu določa, da mora uvoznik, ki želi uveljaviti oprostitev plačila DDVna podlagi 28.a člena ZDDV, skupaj s carinsko deklaracijo predložiti ustreznoprevozno listino glede na vrsto prevoza ali drug ustrezen dokument, iz katerega morabiti nedvoumno razvidno, da je namembni kraj tega blaga druga država članica.8. Blago, sproščeno v prost promet po postopku 42, ne sme biti pred dobavo v drugodržavo članico predmet dodelave ali obdelave.9. Pri plačilu oziroma oprostitvi trošarine pri sprostitvi v prost promet po postopku 42 seupoštevajo določbe Zakona o trošarinah.Oprostitev nacionalnih dajatev10. Če se v Sloveniji sprošča blago v prost promet po postopku 42, je to blago oproščenoplačila naslednjih nacionalnih dajatev:− okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozilna osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanjaizrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 6/05), z vsemi spremembami;− okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin naosnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih oljin tekočin (Uradni list RS, 53/05), z vsemi spremembami;− okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida na osnoviUredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida(Uradni list RS, 43/05), z vsemi spremembami;− davka na motorna vozila na osnovi Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS,97/04), z vsemi spremembami.Prepovedi in omejitve11. Za blago, ki se sprošča v prost promet po postopku 42, se upoštevajo vsi predpisi gledeprepovedi in omejitev, ki veljajo v Sloveniji, kot če bi bilo blago sproščeno v prostpromet po postopku 40.Izpolnjevanje enotne upravne listine (EUL)12. EUL mora biti izpolnjena v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravnelistine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v2


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradcarinskih postopkih (Uradni list RS, št. 111/05), z vsemi spremembami. Pri tem jepomembno, da je na EUL navedena identifikacijska številka prejemnika blaga, ki mubo opravljena davčno oproščena dobava. Identifikacijska številka za DDV, ki jevpisana v polje 44 EUL, mora biti razvidna iz priloženih listin in je lahko predmetpreverjanja na internetu 1 ali preko Generalnega davčnega urada 2 , da se ugotovi, če seštevilka ujema s podatki o prejemniku.Če uvoznik blaga dobavlja v drugo državo članico po postopku 42 blago večprejemnikom, mora biti za vsakega prejemnika vložena svoja deklaracija z vpisanoidentifikacijsko številko za DDV.Primeri izpolnjevanja nekaterih polj EUL za sprostitev v prost promet po postopku 42so v prilogi tega pojasnila.Zavarovanje carinskega dolga13. Zavaruje se obračunani carinski dolg iz polja 47 EUL. Za znesek oproščenega DDV indrugih prej navedenih nacionalnih dajatev ni potrebno položiti varščine oziromazagotoviti drugega instrumenta zavarovanja. Če je carinska stopnja za blago iz tretjedržave prosto in ni drugih dajatev, se zavarovanja ne zahteva.14. To pojasnilo se smiselno uporablja tudi pri izvajanju postopka ponovnega uvoza shkratno sprostitvijo v prost promet za blago, ki je oproščeno plačila DDV v okvirudavčne dobave v drugo državo članico (carinski postopek s šifro 63).Poročanje o opravljeni dobavi15. Za davčne namene mora biti vsaka dobava blaga v drugo državo članico spremljanapreko sistema VIES.Obveznosti posrednega zastopnika pri postopku 42 za osebe, ki imajo sedež v drugidržavi članici, niso pa identificirane za namene DDV v Sloveniji16. Posredni zastopnik uvoznika sprejme v skladu s carinsko zakonodajo odgovornost zaplačilo uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu.Poleg tega posredni zastopnik na podlagi 199. člena izvedbene uredbe odgovarja zatočnost navedb v deklaraciji v zvezi s postopkom 42, za pristnost priloženihdokumentov in za upoštevanje vseh obveznosti v zvezi s predložitvijo zadevnega blagav postopek.V primeru, da blago ostane na ozemlju Slovenije, je posredni zastopnik soodgovoren zaplačilo DDV od uvoza blaga, ker je v svojem imenu in za tuj račun predložilcarinskemu organu carinsko deklaracijo za postopek 42, čeprav zakonski pogoji za tapostopek niso bili izpolnjeni. Če blago ostane na ozemlju Slovenije, niso bile1 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm2 DURS, Služba za mednarodno izmenjavo informacij, tel. 478 2791, e-pošta: clo.durs@gov.si.3


Carinska uprava RS, Generalni carinski uradizpolnjene obveznosti, ki izhajajo iz uporabe carinskega postopka 42, v katerega je bilodano blago, zato nastane pri uvozu carinski dolg v skladu z 204. členom CZ (obračunase DDV pri uvozu).To pojasnilo se začne uporabljati 1. julija 2006.Številka: 426-90/1-1/2006Datum: 19. 6. 2006Franc Koširgeneralni direktor(podpisano)Priloga: Primeri izpolnjevanja nekaterih polj EUL za sprostitev v prost promet po postopku424

More magazines by this user
Similar magazines