na drodze do sprawiedliwej i efektywnej polityki w Europie? - Events

ecologic.events.eu

na drodze do sprawiedliwej i efektywnej polityki w Europie? - Events

WFD CISKonferencjaOpłaty za wodę w rolnictwie:na drodze do sprawiedliwej i efektywnej polityki w Europie?14 września 2011 r.Miejsce: Hotel GROMADA Airport , Ul. 17 Stycznia 32, 02-148 WarszawaCelem konferencji jest przegląd istniejących obecnie w Europie strategii w zakresie opłat za wodę iprzydziałów wody w rolnictwie. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy artykuł nr 9 RamowejDyrektywy Wodnej jest prawidłowo wdraŜany w sektorze rolnym. W szczególności chcemy zbadać jakdaleko jesteśmy od realizacji celu, którym jest zwrot kosztów za usługi wodne.Bazując na praktycznym doświadczeniu z kilku krajów członkowskich, dyskusji poddany będzie wpływ,jaki moŜna osiągnąć, dzięki zastosowaniu potencjalnych dobrych praktyk i strategii. Podczas konferencjizapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie i angielsko-polskie.Konferencja da krajom członkowskim oraz partnerom społecznym i gospodarczym moŜliwośćprzedyskutowania wyników ekspertyzy pn. „Znaczenie opłat za wodę i rozdziału wody w rolnictwie dlazapewnienia zrównowaŜonego korzystania z wód w Europie” zamówionej przez Wydział Ochrony WódDyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Ekspertyza ta jest prowadzona przez zespół, wskład którego wchodzi ARCADIS, Intersus, Fresh-Thoughts Consulting, Ecologic i Typsa. Będzie onastanowiła wkład do przygotowywanego na rok 2012 Planu pn. „Blueprint to Safeguard Europe's Waters”W dniu następnym, tj. 15 września, organizowany jest wyjazd terenowy, podczas którego zwiedzimygospodarstwa mleczne w okolicach Nowogrodu, usytuowane w pobliŜu dziewiczych lasów orazBiebrzańskiego Parku Narodowego. Program obejmuje równieŜ zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego wNowogrodzie.


WFD CISProgram14:00 - 14:20 Nauki wyciągnięte z wdraŜania opłat za wodę i przydziałów wody w ramach UniiEuropejskiej i poza nią.Thomas Dworak, Fresh-Thoughts14:20 - 15:45 Sesja w podgrupach dyskusyjnych nr 2:- Sukcesy i czynniki ograniczające wdraŜanie dobrych praktyk15:45 - 16:00 Przerwa kawowa16:00 - 16:15 Przedstawienie na plenum wyników dyskusji osiągniętych w podgrupach16:15 - 17:15 Otwarta dyskusja z następującymi uczestnikami:Komisja Europejska - Peter GammeltoftWWF - Sergiy MorozCOPA-COGECA - Niels Peter NørringEEB - Michael BenderEUREAU - Daniel TuguesKraje członkowskieModerator: Profesor Marek Jerzy Gromiec, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska17:15 - 17:30 Zamkniecie konferencjiPeter Gammeltoft, Dyrektor Wydziału Ochrony Wód Dyrekcji Generalnej ds. ŚrodowiskaKomisji Europejskiej17:30 Koniec konferencji

More magazines by this user
Similar magazines