10.07.2015 Views

P 122 - P 125 - Zibro

P 122 - P 125 - Zibro

P 122 - P 125 - Zibro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P <strong>122</strong> - P <strong>125</strong>>u1:=yTRISTRUZIONI D’USOBRUKSANVISNINGGEBRUIKSAANWIJZINGINSTRUKCJA OBSŁUGIBRUKSANVISNINGNAVODILA ZA UPORABOKULLANIM KILAVUZU4162840526476


GHIJ> SICUREZZAPer motivi di sicurezza, si raccomanda di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare l’apparecchio. Lepersone che non conoscono il funzionamento del climatizzatore non devono usarlo. Si raccomanda di riporre ilmanuale in un luogo sicuro per future referenze.uA. Non usare il cavo, se danneggiato.B. Non bloccare o piegare il cavo.C. Collocare l’apparecchio su una superficie piana.D. Non collocare l’apparecchio davanti alla finestraaperta.E. Non porlo a contatto con prodotti chimici.F. Non posizionarlo vicino ad una fonte di calore.GENERELL SIKKERHETAv sikkerhetshensyn ber vi deg lese denne håndboken nøye før drift. Personer som ikke har gjort seg kjent meddenne håndboken, må ikke bruke klimaanlegget. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar vare på denne håndboken,slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.A. Bruk ikke en skadet ledning.B. Klem eller bøy ikke ledningen.C. Plasser ikke apparatet på et ujevnt underlag.D. Plasser ikke apparatet foran et åpent vindu.E. La ikke kjemikalier komme i berøring med apparatet.F. Plasser ikke apparatet i nærheten av varmekilder.1 VEILIGHEID ALGEMEENBestudeer voor de veiligheid deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Personen, die met de gebruiksaanwijzing nietvertrouwd zijn, mogen deze airconditioner niet gebruiken. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing op een veiligeplaats te bewaren voor latere raadpleging.A. Gebruik geen beschadigde kabel.B. Kabel niet afklemmen of knikken.C. Plaats op een vlakke ondergrond.D. Niet voor een open raam plaatsen.E. Niet met chemicaliën in contact brengen.F. Niet bij een warmtebron plaatsen.: OGóLNE ZASADY BEZPIECZEńTWADla własnego bezpieczeństwa przeczytaj dokładnie treść instrukcji obsługi klimatyzatora! Osobom, które nie zapoznałysię z instrukcją obsługi niniejszego urządzenia, zabrania się z niego korzystać. Radzimy przechowywać instrukcjęobsługi w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc skorzystać z niej w przyszłości.A. Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego.B. Nie uciskać ani nie zginać przewodu.C. Urządzenie umieścić na płaskim podłożu.D. Nie umieszczać urządzenia przed otwartym oknem.E. Nie stosować żadnych środków chemicznych.F. Nie umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie źródełciepła.= ALLMÄN SÄKERHETAv säkerhetsskäl, läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder enheten. Personer som inte har sattsig in i denna bruksanvisning får inte använda denna luftkonditioneringsapparat. Vi rekommenderar starkt attdenna bruksanvisning förvaras på ett säkert ställe för framtida referens.A. Använd inte en trasig sladd.B. Sladden får inte klämmas eller böjas.C. Får ej placeras på ojämnt underlag.D. Får ej placeras framför ett öppet fönster.E. Får ej komma i kontakt med kemikalier.F. Får ej placeras nära en värmekälla.G. Non immergerlo nell’acqua.H. Non versare liquidi sull’apparecchio.I. Non inserire alcun oggetto nell’apparecchio.J. Non usare prolunghe.K. Tenere l’apparecchio lontano dalla portata deibambini.L. Non cercare di riparare l’apparecchio.G. Legg aldri apparatet i vann.H. Søl ikke væske på apparatet.I. Før ikke noe inn i apparatet.J. Bruk ikke skjøteledning.K. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.L. Reparer ikke apparatet.G. Niet onderdompelen.H. Niets morsen.I. Niets in het apparaat steken.J. Geen verlengkabel gebruiken.K. Buiten bereik van kinderen houden.L. Niet zelf repareren.G. Nie zanurzać w wodzie.H. Nie rozlewać cieczy.I. Nie wtykać obcych przedmiotów do aparatu.J. Nie używać przedłużacza.K. Trzymać z daleka od dzieci.L. Nie próbować naprawiać klimatyzatora samodzielnie.G. Får ej sänkas ner i vatten.H. Spill inte vätska på enheten.I. För inte in något i enheten.J. Använd inte en förlängningssladd.K. Förvaras utom räckhåll för barn.L. Reparera inte enheten.KTRyGENEL GÜVENL‹KGüvenlik aç›dan çal›flt›rmaya bafllamadan önce lütfen kullanma talimat›n› dikkatlice okuyunuz!Kullanma talimat›n› bilmeyen kiflilerin aleti kullanmas› yasakt›r.A. Hasar görmüfl kablo kullanmay›n›z.B. Kabloyu ezmeyiniz ve katlamay›n›z.C. Mutlaka yatay kurunuz.D. Aç›k pencerelerin önüne kurmay›n›z.E. Kimyasal maddelerle temas ettirmeyiniz.F Is› kaynaklar›n bulundu¤u yerlere kurmay›n›z.G. Suya bat›rmay›n›z.H. Üzerine s›v› dökmeyiniz.I. Aletin içine cisim sokmay›n›z.J. Uzat›c› kablo kullanmay›n›z.K. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerelerde muhafaza ediniz.L. Kendiniz tamir etmeyiniz.SPLOŠNI VARNOSTNI NASVETIZaradi varnosti pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila. Osebe, ki niso seznanjene s temi navodilinaj te naprave ne uporabljajo. Priporočamo, da navodila shranite.LA. Ne uporabljajte pokodovanega električnega vodnika.B. Kabla ne prepogibajte in pazite, da ga ne priščipnete.C. Naprava naj stjoi v vodoravnem položaju.D. Ne postavljajte je pred odprto okno.E. Ne izpostavljajte je kemikalijam.F. Ne postavljajte v bližino izvora toplote.G. Ne potapljajte naprave v vodoH. Na napravo ne zlivajte vode.I. V napravo ne vstavljajte predmetov.J. Ne uporabljajte električnega podaljška.K. Napravo hranite izven dosega otrok.L. Naprave ne popravljate sami.3


POMEMBNI DELIKontrolna ploščaReže za izstop zrakaRočajiKolescaFiltriReže za vstop zraka3M TMHAF FilterOdprtina vročegaizpušnega zrakaActive Carbon FilterZamašek iztokavode (gumijastzatič)Končnik ceviIzpušna cevOkenski priključekDaljinski upravljalecElektrični kabePenaabcdcegf1. NAJPREJ PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.2. V PRIMERU NEGOTOVOSTI POKLIČITE SERVISy64


Spoštovani,Čestitamo Vam ob nakupu Vaše <strong>Zibro</strong> klimatske naprave. Poleg hlajenja zraka, ta omogočatudi razvlaževanje, kroženje in čiščenje zraka. Prenosno klimo <strong>Zibro</strong> je zelo lahko upravljati,in jo premeščati. Kupili ste kvaliteten izdelek, s katerim boste zadovoljni dolgo vrsto let, čega boste uporabljali v skladu z navodili za uporabo.Preberite jih pred prvo uporabo <strong>Zibro</strong> klime.Želimo Vam prijeten hlad in ugodno počutje z Vašo <strong>Zibro</strong> klimo.PVG Belgium N.V./S.A.y65


A VARNOSTNA NAVODILANapravo priključite le, kadar ustreza lokalnim predpisom zakonom instandardom. Naprava je namenjena izključno uporabi v suhih zaprtih prostorih.Preverite varovalke, frekvenco in napetost vira. Naprava sme biti priključena le vozemljeno vtičnico s priključno napetostjo 220-240V/50Hz.POMEMBNONaprava MORA biti vedno priključena v ozemljeno vtičnico. Če vtičnicani ozemljena, naprave nanjo ne smete priključiti. Kadar je napravavključena, mora biti vtič enostavno dostopen. Pozorno preberite tanavodila in sledite opisanim postopkom.Preden napravo priključite, preverite sledeče:• Napetost izvora mora ustrezati napetosti varovalk navedeni na etiketirazreda na sami napravi.• Vtičnica in električno omrežje morata ustrezati toku navedenem na etiketirazreda na napravi.• Vtič na kablu naprave mora ustrezati vtičnici.• Napravo postavite na ravno in trdno površino.Če ste glede električne instalacije v dvomu, naj jo najprej preveri in po potrebipriredi kvalificiran električar.• Naprava je izdelana glede na CE varnostne standarde. Kljub temu z njoravnajte previdno, kot z vsako drugo napravo.• Ne prekrivajte vhodnih ali izhodnih odprtin za zrak• Pred premeščanjem naprave izpraznite vodni rezervoar• Naprava ne sme priti v stik s kemikalijami• Naprave ne škropite in ne potapljajte v vodo.• Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.• Pred čiščenjem naprave ali menjavo njenih delov, napravo vedno izklopite izelektričnega omrežja• Nikoli je ne priključite na električno omrežje s pomočjo električnegapodaljška. Če vtičnica ni na voljo, naj jo vgradi kvalificiran električar.• Bodite pozorni, kadar so v bližini naprave otroci.• Vsako popravilo, razen rednega čiščenja filtra, naj opravi servis. V naspotnemprimeru lahko garancija preneha veljati.• Vedno kadar naprava ne deluje, vtič kabla naprave potegnite iz električnevtičnice.• Poškodovan kabel naj takoj zamenja serviser.y66


OPOZORILO:• Ne uporabljajte naprave, kadar so poškodovani kabel, vtič, ohišje alikontrolna plošča naprave. Pazite, da se kabel ne zatakne in da nepride v stik z ostrimi robovi.• Sobe kjer boste napravo uporabljali nikoli neprodušno ne zaprite.Drugače lahko pride do podtlaka, ki lahko vpliva na varno delovanjeprezračevalnih sistemov, pečic itd.• Ob neupoštevanju teh navodil, veljavnost garancije preneha.BPOSTAVITEV VAŠE KLIMATSKE NAPRAVEOPOZORILOPred prvo uporabo naprave naj le ta stoji v navpičnem položaju vsaj dveuri.Naprava je prenosna in se lahko enostavno premika iz prostora v prostor. Pri temvedite da:1Mora naprava stati v navpičnem položaju in na vodoravni podlagi.2Priložene filtre vstavite v njihovo ležišče• Držalo filtrov izvlecite iz ohišja naprave• Držalo filtrov odprite in vanj vstavite filtre: črni filter z aktivnim ogljem inbeli 3M TM HAF .• Vstavite pričvrstitveni del držala filtra nazaj v držalo• Držalo s filtri vstavite nazaj v ohišje naprave3Naprave ne uporabljajte v kopalnicah, poleg tuš kabin ali drugih vlažnihokoljih.4Med napravo in zidom ali drugimi objekti naj bo 50 cm prostora. Tako bozrak nemoteno krožil.5Oba konca izpušne cevi vstavite v končnika . Končnika pričvrstite nacev z zasukom v levo.6Enega izmed končnikov vstavite v izpušno odprtino v ohišju naprave . Nadrugi končnik pričvrstite okenski priključek .7Preverite, ali zrak nemoteno potuje skozi okenjski priključek. Zaprite okna invrata, da preprečite vdor zunanjega zraka v prostor.y67


POMEMBNO!Med delovanjem naprave naj bo dolžina izpušne cevi manj kot 1 m karomogoča njeno optimalno delovanje. Dolžina cevi je bila zasnovanaglede na karakteristike naprave. Cevi ne podaljšujte in ne menjajte zadrugačno cev, ker lahko pride do okvare naprave. Zrak mora potovatiskozi cev nemoteno, ovire pa lahko povzročijo pregrevanje naprave.Pazite, da cev ni prepognjena ali zvita.CUPRAVLJANJE KLIMATSKE NAPRAVE1Vtič na kablu naprave vstavite v električno vtičnico.2S pritiskom na gumbnapravo vklopite.3Z gumbom lahko spreminjate način delovanja naprave.S pritiskom na gumb se izpišejo naslednje možnosti:Hlajenje – sveti zelena lučkaRazvlaževanje – sveti oranžna lučkaVentilacija – sveti rumena lučkaHLAJENJEKo je naprava v načinu hlajenja, lahko spreminjate sledeče nastavitve:• S pritiskom na gumb se lahko spreminja hitrost vrtenja ventilatorja.Največji vrtljajiSrednji vrtljajiNajmanjši vrtljaji• Temperatura se lahko nastavlja s pritski na gumba in v razponu od16 – 32 C*. Na prikazovalniku se za 15 sekund izpiše nastavljenatemperatura in posveti lučka »set temp«. Po tem prikazovalnik kažeizmerjeno sobno temperaturo.VEDITEAli bo naprava dosegla nastavljeno temperaturo je odvisno od okolice.Če temperatura v sobi ostaja višja od nastavljene še ne pomeni, danaprava ne deluje pravilno.y68


RAZVLAŽEVANJEČe napravo uporabljate kot razvlaževalec, sledite naslednjim korakom: nanapravo ne priključite izpušne cevi in pustite toplemu zraku,da piha nazaj vsobo. Na čep za izpust vode (8) na zadnji strani ohišja naprave priključite cev(glej poglavje G).KO naprava deluje v načinu razvlaževanja, se hitrosti ventilatorja ne morenastavljati. Vrtljaji ventilatorja se samodejno postavijo na srednje močnodelovanje. Gumba in nista operativna.VENTILACIJAV tem načinu zrak le kroži po prostoru. Naprava zraka ne hladi in nerazvlažuje. Zrak ki vstopa v napravo se čisti. Ko je naprava v načinuventiliranja, lahko spreminjate sledeče nastavitve:• S pritiskom na gumb se lahko spreminja hitrost vrtenja ventilatorjaNajvečji vrtljajiSrednji vrtljajiNajmanjši vrtljaji4Ko napravo ugasnete, se v spomin shranijo zadnje nastavitve.5Časovnik omogoča samodejni izklop naprave ob želenem času.VKLOP NAPRAVE OB ŽELENEM ČASU• Poskrbite, da naprava deluje v želenem načinu , ali .• S pritiskom na gumb izklopite napravo. Prepričajte se, ali je vtič velektrični vtičnici.• Pritisnite gumb . Lučka »timer set« prične utripati.• Uporabite gumba in za nastavitev časa vklopa med 1 in 12 urami.• Ko bo nastavljeni čas potekel, se bo naprava samodejno vklopila.IZKLOP NAPRAVE OB ŽELENEM ČASU• Ko naprava deluje v želenem načinu pritisnite gumb . Lučka »timerset« prične utripati.• Uporabite gumba in za nastavitev časa vklopa med 1 in 12 urami.• Ko bo nastavljeni čas potekel, se bo naprava samodejno vklopila.VEDITEKompresor prične delovati šele 3 minute po (ponovnem) vklopunaprave. Naprava preneha s hlajenjem, kadar je temperatura prostorapod nastavljeno. Ventilator bo kljub temu deloval na nastavljenivrednosti. Ko se temperatura prostora poviša nad nastavljeno, napravanadaljuje s hlajenjem.y69


DALJINSKO UPRAVLJANJEa. LCD zaslonb. Gumb za vklop in izklopceabdgcfc. Gumb za nastavitev časovnika in termostatad. Gumb za način delovanja (hlajenje, razvlaževanje, ventiliranje)e. Gumb za nastavljanje vrtljajev ventilatorjaf. Gumb za vklop in izklop časovnikag. Nastavitev enot C* / FDaljinski upravljalec deluje v povezavi s kontrolno ploščo. Konec upravljalcanamerite v rdeče okno na napravi. Upravljalec deluje do oddaljenosti 5 m. Preduporabo vanj vstavite AAA baterije.NASTAVITVE ČASOVNIKA1Aktivirajte časovnik s pritiskom na gumbsetting« na kontrolni plošči naprave.na upravljalcu ali gumb »timer2Za nastavitev časa izklopa pritiskajte gumba ali na upravljalcu aligumba in na kontrolni plošči naprave.3Naprava se bo samodejno ugasnila, ko poteče nastavljeni čas.RAZVLAŽEVANJEPritisnite gumb na upravljalcu, ali gumb MODE na kontrolni plošči naprave. Stem določite način delovanja – razvlaževanje. Ko je aktiven ta na čindelovanja,tipke za nastavitev delovanja ventilatorja in temperature ne delujejo Ventilatortakrat deluje na srednji moči. Ko naprava razvlažuje, lučka ki označujerazvlaževanje neprekinjeno gori. Ko relativna vlaga v prostoru pade pod 50%, sekompresor izklopi, lučka začne utripati. Za samo razvlaževanje izpušna cev nipotrebna.y70


D ZRAČNI FILTERZa čiščenje zraka v prostoru, sta klimatski napravi P<strong>122</strong> in P<strong>125</strong> opremljeni strislojnim zračnim filtrom. Sistem filtrov vsebuje sloj aktivnega oglja in 3M TM HAF.Fitri so zapakirani ločeno in jih je pred uporabo naprave potrebno vstaviti v ohišje.1. Krovni filter za odstranjevanje večjih prašnih delcev.2. Sloj aktivnega oglja za odstranjevanje vonjav.3. 3M TM HAF filter za odstranjevanje nezdravih delcev iz izraka, kot so cvetniprah, bakterije, živalske prhljaj in prah.Držalo filtra na zadnji strani enote se lahko odpre. Sloj aktivnega oglja in 3M TMHAF se lahko vedno odstranita. Krovni filter pa je del držala.1. Krovni filter je potrebno redno čistiti s sesalcem. Tako boste preprečilinjegovo zamašitev.2. Sloj aktivnega oglja lahko kadar je prašen čistite s sesalcem, vendar ga jepotrebno menjati takrat, kadar menjate 3M TM HAF.Nov filterPriporočljiva menjava filtra3. Poz. / neg. naelektren 3M TM HAF filter je priporočljivo menjati vsake 3 mesece.Posebno gosta umazanija v zraku (kot je tobačni dim, dlake domačih živali,bližina gradbišča …) ali zelo pogosta uporaba enote, lahko življensko dobo3M TM HAF skrajšajo.NOTE!• Pred shranjevanjem naprave po končani sezoni vedno izvlecite 3M TMHAF filter in filter z aktivnim ogljem. Stare filtre lahko odvržete mednebiološke odpadke. Novo sezono vedno začnite z novimi filtri.• Naprave ne uporabljajte brez zračnega filtra.• Uporaba naprave brez 3M TM HAF filtra in brez filtra z aktivnim ogljemnaprave ne bo poškodovala. Mikroorganizmi pa takrat nisonevtralizirani in neprijetne vonjave niso odstranjene.• Uporabljajte le primerne <strong>Zibro</strong> filtre. Uporaba drugačnih filtrov lahkonapravo poškoduje.• Primerne pakete filtrov lahko dobite pri pooblaščenem serviserju.y71


EPRETOK ZRAKAZa spreminjanje kota izpuha zraka preko rešetk, premikajte rešetke.FPRAZNJENJE VODNEGA REZERVOARJAPri ekstremnih pogojih delovanja (podnebje) bo potrebno redno prazniti vgrajenivodni rezervoar. Ko je ta poln zasveti lučka naprava pa oddaja piskajoč zvok.Naprava se takrat samodejno ugasne. Za izpraznitev rezervoarja sledite korakom:1Ne premikajte naprave, da ne pride do izlitja vode.2Izključite napravo in izvlecite vtikač iz vtičnice.3Postavite vodni pladenj na tla pod odtokom.4Izvlecite gumijasti zamašek in pustite vodi izteči +- 0,5 l. Zamašek znovavstavite, da prekinete pretok vode. Izpraznite pladenj in ponavljajte postopekdokler ni rezervoar prazen.5Zopet vstavite gumijasti zamašek . Priklopite napravo nazaj v električnoomrežje in jo vklopite. Opozorilna lučka mora biti ugasnjena.VEDITEKo naprava deluje, je v normalnih okoliščinah kondenzirana vodaodvedena preko izpušne cevi.G NENEHNA DRENAŽA1Izključite napravo in izvlecite vtikač iz vtičnice.2Postavite vodni pladenj na tla pod odtokom.3Izvlecite gumijasti zamašek .4Odtočno cev premera 15 mm priključite v vodni odtok in jo po potrebi zdodatno vodno cevjo podaljšajte.5Drugi del cevi postavite v katerikoli odtok. Prepričajte se, da cev ni zvita alilomljena. Cev naj pada po celotni dolžini v smeri odtoka.RAZVLAŽEVANJEČe bo naprava uporabljana v glavnem kot razvlaževalec, nanjo ne priključiteizpušne cevi, temveč pustite, da se topel zrak vrne v sobo. V tem primeru jepotreben stalen odvod vode, saj je bolj učinkovit (glej poglavje G).y72


H ČIŠČENJEVEDITENapravo pred čiščenjem naprave ali filtrov ali menjavo filtrov izključitein izvlecite vtikač iz vtičnice.Ohišje očistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij,bencina, detergentov, ali drugih čistilnih raztopin. Za vzdrževanje filtrov glejtepoglavje D Zračni filter.VEDITENikoli ne uporabljajte naprave brez zračnega filtra.IHRANJENJE NAPRAVE1Izpraznite vodni rezervoar (glej poglavje F)2Očistite ali zamenjajte filter (glej poglavje D)- Pred shranjevanjem naprave po končani sezoni vedno izvlecite 3M TM HAFfilter in filter z aktivnim ogljem. Stare filtre lahko odvržete mednebiološke odpadke. Novo sezono vedno začnite z novimi filtri.- Primerne pakete filtrov lahko dobite pri pooblaščenem serviserju.3Za nekaj ur vključite le ventilator, da se naprava popolnoma osuši.4Kabel pospravite kot je prikazano. Napravo zavarujte pred prahom in joshranite v suhem prostoru, proč od dosega otrok.y73


JODPRAVLJANJE TEŽAVTežava Vzrok RešitevNaprava nedelujeNi električnega napajanjaVodni rezervoar je poln. Svetilučka.Postavljena je na direktni sončnisvetlobi.Priključite napravo v el. omrežjein jo vklopite.Izpraznite rezervoar. (glejpoglavje F)Zagrnite zavese.Naprava nedeluje zzadostno močjo.Odprta okna in vrata, izvirtoplote ali mnogo ljudi vprostoru.Umazan filter.Odprtina za vstop ali izstopzraka zamašena.Sobna temnperatura nižja odnastavljene.Zaprite okna in vrata. Uporabitedodatno napravo.Očistite filter.Odstranite predmete, kiblokirajo odprtine.Spremenite nastavitevtemperature.Naprava jeglasna.Neravna podlaga.Postavite napravo na ravnopodlago.Kompresor nedeluje.Aktivirana zaščita protipregrevanju.Počakajte, da sobna temp. Padein ponovno prižgite napravo.Daljinskiupravljalec nedeluje.Prevelika razdaljaKontrolna plošča ne zaznavasignalaPrazne baterijeUpravljalec pravilno namerite vkontrolno ploščo.Zamenjajte baterijeNikoli ne poskušajte sami popravljati ali razstaviti naprave. S tem se neizkušenaoseba izpostavlja nevarnosti, napravi pa poteče garancija.KGARANCIJSKI LISTy1. V imenu proizvajalca servis garantira, da bo proizvod pravilno deloval, če gaboste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo;2. V kolikor je potrebno proizvod poslati pooblaščenemu serviserju ali uvozniku,Vas prosimo da priložite garancijski list, račun in kratek opis napake. Stroškeprevoza do najbližjega servisa, priznamo samo v primeru ko je prevoz izvršenz javnim prevozom (pošta,vlak) in dokazilom o plačilu. V primeru poškodbeproizvoda pri prevozu je rizik na kupčevi strani.3. Servis bo v garancijskem roku na svoje stroške poskrbel za odpravo okvare alipomanjkljivosti na proizvodu, zaradi katere aparat ne deluje, če je bilproizvod uporabljan v skladu s prvo točko te izjave;4. V primeru, da aparat v garancijski dobi ne bo popravljen v 45 dneh oddatuma dostave aparata v servisno enoto, bomo aparat na vašo zahtevozamenjali z novim;5. Garancijski rok bo podaljšan za čas popravila;6. Za napake, ki nastanejo zaradi zunanjih uplivov (mehanske poškodbe pokrivdi kupca ali tretje osebe, poseg v aparate brez našega pooblastila,nepravilna uporaba, malomarno ravnanje, prenapetosti v omrežju, zaradiizcedka iz baterije, višja sila), garancija ne velja;74


7. Ta garancija se tudi ne nanaša na dele podvržene obrabi (filtri, baterije … itd);8. Garancijski zahtevki se sprejmejo le ob sočasni predložitvi potrjenegagarancijskega lista in originalnega računa;9. Rok zagotovljenega servisiranja je 7 let;Garancijski rok začne teči z dnem prodaje končnemu kupcu, kar dokažete spotrjenim garancijskim listom in originalnim računom podjetja, ki je proizvodprodalo.LTEHNIČNE KARAKTERISTIKELe za indikacijo, pridržujemo si pravico do sprememb.Model P <strong>122</strong> P <strong>125</strong>Moč hlajenja * W 2200 2500Energijski razred *Notranja razlika energije *AA2,75 2,63Poraba energije kW 0,8 0,95Tok nominalno A 3,6 4,5Napajanje 1 fazaV/Hz/PH220 - 240 / 50 / 1Maks. pretok zraka m 3 /h 280 300Maks. razvlaževanje ** L/24h 25 28Za prostor m 3 55 - 75 60 - 85Model kompresorjarotacijskiPlin type/gr R-410A / 530 R-410A / 650Razpon termostata °CHitrosti ventilatorja16 - 323GlasnostDimenzije (š x g x v)TežaVarovalo napravedB(A)mmkg52435 x 760 x 42030IP 20Daljinsko upravljanje3M TM HAF filterFilter z aktivnim ogljemVarovalkaDaDaDaT3,15A, 250VDaDaDaT3,15A, 250V* Ustreza predpisu EN 14511-2004** Razvlaževanje pri 32 C, 80% rel. vlagi.Okoljevarstveni zaznamek: Naprava vsebuje fuorirane toplogredne pline opisanev Kjotskem protokolu. Servisira ali razstavi jo lahko le šolana oseba.Naprava vsebuje plin R410A, ki je fluoriran toplogredni plin, s potencialno možnostjosegrevanja ozračja (GWP) = 1975. Zato ga ne spuščajte v ozračje.Odpadne hišne električne naprave se ne smejo odvreči skupaj s hišnimi odpadki.Prosimo reciklirajte, kjer je to mogoče. Povprašajte lokalne oblasti ali prodajalcaza nasvet o možnostih recikliranja.y75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!