Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 6/13 - Grad Biograd ...

biogradnamoru.hr

Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 6/13 - Grad Biograd ...

S t r a n i c a 1 6 8 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013Članak 10. mijenja se i glasi:„Članak 10.Ako ne postoje tehničko – tehnološki uvjeti za priključenje Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje io razlozima odbijanja pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.“Članak 13. mijenja se i glasi:Članak 7.„Članak 13.Pod nekretninom, u smislu ove Odluke, smatra se građevna čestica, jednostavna građevina sukladnoPravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 21/09, 57/10, 126/10,48/11, 81/12 i 68/13) i zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (npr. otvoreniskladišni prostor, parkiralište i sl.).“Članak 15. mijenja se i glasi:Članak 8.„Članak 15.(1) Za priključenje građevne čestice na komunalne vodne građevine, vlasnik je uz zahtjev dužanpriložiti dokaz o vlasništvu i kopiju katastarskog plana.“Članak 20. mijenja se i glasi:Članak 9.„Članak 20.Rješenje o priključenju građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine donosiJedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru nakon što mu isporučitelj dostavi preslik zahtjevaza priključenje i tehničko – tehnološke uvjete, ako isti postoje.Rješenjem iz prethodnog stavka utvrđuje se postupak priključenja i rokovi za priključenje.“Članak 21. briše se.Članak 10.Članak 22. briše se.Članak 11.Članak 23. briše se.Članak 12.Članak 13.U svemu ostalom cit. Odluka ostaje nepromijenjena.Članak 14.Svi upravni postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbamaOdluke o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Grada Biograda na Morubroj2/11, 10/11 i 1/13).Članak 15.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Biograda naMoru“.KLASA: 363-02/11-01/02URBROJ: 2198/16-02-13-12Biograd na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 6 9 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 5. st. 1. toč. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj67/08., 74/11. i 80/13.) i čl. 26. st. 1. toč. 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik gradaBiograda na Moru", 5/2009 i 3/2013), Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 2. sjedniciodržanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeO D L U K Uo izmjeni i dopuni Odluke o određivanju zona smirenog prometana području grada Biograda na MoruI.U točci I. Odluke o određivanju zona smirenog prometa ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru",broj 5/2010 i broj 7/2012 ) dodaje se alineja 18., 19., 20. i 21. koja glasi:- ul. Put Primorja- ul. Marka Marulića- ul. Savska- ul. DravskaII.U svemu ostalome cit. Odluka ostaje nepromijenjena.III.Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".KLASA: 340-08/10-01/05URBROJ:2198/16-02-13-12Biograd na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 10. stavak 6., članka 26. stavak 1. točka 35. i članka 30. stavak 1. točka 6.Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Morubroj 5/09. i 3/13.),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2013. godine,donijelo jeO D L U K Uo izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća,Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i ostalih tijelaČlanak 1.U Odluci o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća, Gradonačelnika, zamjenikagradonačelnika i ostalih tijela („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 9/09.) članak 8. mijenjase i glasi:„Predsjednici vijeća mjesnih odbora Grada Biograda na Moru imaju pravo na naknadu upaušalnom mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn neto.Potpredsjednici vijeća mjesnih odbora Grada Biograda na Moru imaju pravo na naknadu upaušalnom mjesečnom iznosu od 500,00 kn neto.“Članak 2.GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 7 0 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013Članak 9. mijenja se i glasi:„Članovi vijeća mjesnih odbora Grada Biograda na Moru imaju pravo na naknadu upaušalnom iznosu od 200,00 kn neto po sjednici.“Članak 3.Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:„Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupcima javne nabave, a koji nisu zaposlenici gradske upravegrada Biograda na Moru, imaju pravo na novčanu naknadu u visini od 300,00 kuna neto po pojedinompostupku.“Članak 4.U svemu ostalom cit. Odluka ostaje nepromijenjena.Članak 5.Ova Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća,Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i ostalih tijela stupa na snagu osmog dana od dana objaveu „Službenom glasniku grada Biograda na Moru.“KLASA: 402-08/09-01/56URBROJ: 2198/16-02-13-8Biograd na Moru, dana 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 26. stavka 1. točka 9. Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnikGrada Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13. ), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 2.sjednici, održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeO D L U K Uo izboru predsjednika i članova Odbora za Statut,Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na MoruU Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru birajuse:1. Šime Mršić, za predsjednika2. Nikola Tomić, za člana,3. Antonia Radas, za člana,4. Leo Zorica, za člana i5. Ivan Sambunjak, za člana.KLASA: 013-03/13-01/51UR.BROJ: 2198/16-02-13-3Biograd na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 7 1 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 26. stavka 1. točka 9. Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13. ), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru nasvojoj 2. sjednici, održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeO D L U K Uo izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financijeGradskog vijeća Grada Biograda na MoruU Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru biraju se:1. Šimun Pešić, za predsjednika2. Dubravka Krstić, za člana3. Lobel Krpina, za člana4. Anka Merdić, za člana, i5. Ivan Babara, za člana.KLASA: 013-03/13-01/52UR.BROJ: 2198/16-02-13-3Biograd na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 26. stavka 1. točka 9. Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13. ), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru nasvojoj 2. sjednici, održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeO D L U K Uo izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanjaGradskog vijeća Grada Biograda na MoruU Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru biraju se:1. Slavko Adžić-Kapitanović, za predsjednika,2. Toni Bogdanić, za člana,3. Šime Kulaš, za člana,4. Andrej Marinović, za člana, i5. Mira Ražnjević, za člana.KLASA: 013-03/13-01/53UR.BROJ: 2198/16-02-13-3Biograd na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97. i107/07.) i članka 26. stavka 1. točka 9. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik GradaGRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 7 2 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13. ), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 2. sjednici,održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeO D L U K Uo imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića"Biograd" Biograd na MoruU Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru imenuju se:1. Marijan Stopfer, za člana,2. Ivan Čupić, za člana i3. Drina Bešenić, za člana.KLASA:013-03/13-01/54UR.BROJ:2198/16-02-13-3Biograda na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04.79/07., 38/09. i 127/10.), te članka 4. i 10. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnihsnaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 40/08. i 44/08.), te članka 26. Statuta GradaBiograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13.), Gradsko vijećeGrada Biograda na Moru, na svojoj 2. sjednici, održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeO D L U K Uo osnivanju Stožera zaštite i spašavanjaGrada Biograda na Moru, te imenovanju načelnika i članovaI.Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru kao stručno, operativno ikoordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodigradonačelnik, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.II.Marijan Stopfer, zamjenik gradonačelnika, imenuje se za načelnika Stožera zaštite ispašavanja Grada Biograda na Moru.III.Za članove Stožera zaštite i spašavanja imenuju se:1. Darko Banić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru,2. Ivica Stipanović, načelnik Policijske postaje Biograd na Moru,3. Krunoslav Pešić, direktor "Bošana" d.o.o. Biograd na Moru,4. Marko Milić, dr. med., predstavnik Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru,5. Toni Kurtov, dr. vet., direktor Veterinarske ambulante Nova d.o.o. Biograd na Moru,6. Davor Ivanović, dipl. ing. građ., voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo izaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru,7. Mr. sc. Ivo Eškinja, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Biograda naMoru,8. Damir Santini, mag. ing., predstavnik Lučke kapetanije Zadar Ispostava Biograd na Moru,9. Darko Eškinja, direktor Tvornice mreža i ambalaže d.o.o. Biograd na Moru,10. Draženko Samardžić, ravnatelj Zavičajnog muzeja Biograd na Moru,11. Branka Kulaš, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križaBiograd na Moru.GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 7 6 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013KLASA: 944-01/13-01/31URBROJ: 2198/16-02-13-1Biograd na Moru, dana 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi("Narodne novine", broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 26. stavak 1. točka 6. Statuta grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13.), Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj2. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2013. godine donijelo jeO D L U K Uo prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru1. Radi rješavanja imovinskopravnih odnosa na nekretnini oznake kč. br. 3020/278 povr. 743 m 2upisane u zk. ul. 5730 k. o. Biograd kao vlasništvo grada Biograda na Moru za cijelo, a u svezizahtjeva za kupnju dijela opisane nekretnine na zahtjev vlasnika nekretnine oznake kč. br. 1892 k. o.Biograd, pristupa se prodaji dijela opisane nekretnine temeljem članka 2. stavak 1. Odluke oraspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu grada Biograda na Moru („Službeni glasnik gradaBiograda na Moru“ br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12. i 4/13.).2. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 kn/m 2 sukladno Elaboratu o procjenivrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretninaMarina Beverin, dipl. inž. građ. iz Zadra, broj: 35/2013 od 10. travnja 2013. godine.3. Ovlašćuje se gradonačelnik grada Biograda na Moru da može raspisati i provesti postupak javnognatječaja te zaključiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine po unaprijed utvrđenim uvjetima.KLASA: 944-01/13-01/29URBROJ: 2198/16-02-13-1Biograd na Moru, dana 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi("Narodne novine", broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 26. stavak 1. točka 6. Statuta grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13.), Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj2. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2013. godine donijelo jeZ A K L J U Č A Ko zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje prometnica1. Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa glede prometnica (nerazvrstanih cesta) na područjugrada Biograda na Moru, tako i na području zv. Granda (u naravi sljedeće ulice: Dinarska ulica,GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 7 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013Paklenička ulica, Ulica Vidove Gore i Prominska ulica), sukladno važećim Lokacijskim dozvolamaUpravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru,KLASA: UP/I-350-05/09-01/27, URBROJ: 2198/1-11-2/1-09-13 od 24. travnja 2009. godine, KLASA:UP/I-350-05/09-01/28, URBROJ: 2198/1-11-2/1-09-12 od 24. travnja 2009. godine, KLASA: UP/I-350-05/10-01/67, URBROJ: 2198/1-11-2/1-10-13 od 06. listopada 2010. godine i KLASA: UP/I-350-05/10-01/72, URBROJ: 2198/1-11-2/1-10-13 od 08. studenog 2010. godine, a s obzirom na izniman interesgrada Biograda na Moru za izgradnju i uređenje prometnica na području Grada, pristupa se zamjeninekretnina označenih kao:- kč. br. 3381/12 površine 566 m 2 upisane u zk. ul. 3544, vlasništvo grada Biograda na Moru za cijelo,u zamjenu za: kč. br. 2941/14 površine 80 m 2 , kč. br. 2941/16 površine 12 m 2 , kč. br. 2941/12površine 66 m 2 , kč. br. 2300/2 površine 63 m 2 , kč. br. 2315/2 površine 33 m 2 , kč. br. 2315/4 površine25 m 2 , kč. br. 2316/2 površine 183 m 2 , kč. br. 2316/4 površine 103 m 2 , kč. br. 2315/5 površine 3 m 2 , ikč. br. 2316/5 površine 4 m 2 , ukupno 572 m 2 , sve k. o. Biograd,- kč. br. 3381/11 površine 593 m 2 upisane u zk. ul. 3544, vlasništvo Grada Biograda na Moru za cijelo,u zamjenu za: kč. br. 2299/2 površine 47 m 2 , kč. br. 2964/2 površine 108 m 2 , kč. br. 2964/4 površine63 m 2 , kč. br. 2965/2 površine 81 m 2 , kč. br. 2965/3 površine 91 m 2 , kč. br. 2966/2 površine 43 m 2 , kč.br. 2966/4 površine 19 m 2 i dio kč. br. 1905/5 površine 180 m 2 (odnosno za 3/4 dijela što čini površinuod 135 m 2 ).2. Tržišna vrijednost zamijenjenih nekretnina utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 kn/m 2 sukladnoElaboratu o procjeni vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke iprocjenitelja nekretnina Marina Beverin, dipl. inž. građ. iz Zadra, broj: 3/2011 od 03. siječnja 2011.godine.3. Ovlašćuje se gradonačelnik grada Biograda na Moru da može zaključiti Ugovor o zamjeninekretnina sa vlasnikom nekretnina navedenih u točki I. Odluke po unaprijed utvrđenim uvjetima.KLASA: 944-01/13-01/34URBROJ: 2198/16-02-13-1Biograd na Moru, dana 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnikGrada Biograda na Moru", broj 5/09. i 3/13.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 2.sjednici, održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A Ko zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća GradaBiograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Statuta Grada Biograda na Moru1. Zadužuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća GradaBiograda na Moru da izradi pročišćeni tekst Statuta Grada Biograda na Moru, koji obuhvaća:- Statut Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09.), te- Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.),sukladno ovlaštenju iz članka 20. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09. i 3/13.).2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 7 8 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013KLASA:012-02/13-01/01UR.BROJ:2198/16-02-13-2Biograd na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.Na temelju članka 10. pod b) Odluke o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik GradaBiograd na Moru" broj 3/12, 8/12, 10/12, 1/13 i 4/13) i članka 26. točke 3. Statuta Grada Biograda naMoru ("Službeni glasnik Grada Biograd na Moru" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru,na svojoj 2. sjednici, održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo jeO D L U K Uo oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Grada Biograda na MoruIGRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, oslobađa se plaćanjakomunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevine u visoku školu na kat.čest.br. 1677 nove izmjerek.o. Biograd u Biogradu na Moru, prema Izmjeni i dopuni Glavnog projekta izrađenoj od STUDIOARHING d.o.o. Zagreb, Ćire Truhelke 49, broj projekta 46/12 od travnja 2013. godine, u iznosu od37.665,00 kuna.IIIznos komunalnog doprinosa za koji se Grada Biograd na Moru oslobađa namiriti će se iz ostalihproračunskih prihoda za 2013. godinu.O b r a z l o ž e n j eDana 16. srpnja 2013. godine Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnjeZadarske županije, Ispostava Biograd na Moru, dostavio je dopisom Klasa: 361-03/13-08/06, Urbroj:2198/1-11-2/4-13-3 od 16. srpnja 2013. godine, Izmjenu i dopunu Glavnog projekta izrađenu odSTUDIO ARHING d.o.o. Zagreb, Ćire Truhelke 49, broj projekta 46/12 od travnja 2013. godine, zarekonstrukciju građevine u visoku školu na kat.čest.br. 1677 nove izmjere k.o. Biograd u Biogradu naMoru, investitora Grada Biograda na Moru, radi donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu.U postupku je utvrđena razlika u obujmu u odnosu na postojeću građevinu od 405,00 m 3 , za koju jepotrebno obračunati komunalni doprinos u iznosu od 93,00 kn/m 3 , što ukupno iznosi 37.665,00 kuna.Sukladno članku 10. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Grada Biograd na Moru" broj3/12, 8/12, 10/12, 1/13 i 4/13) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.Klasa: 363-01/13-04/01Urbroj: 2198/16-02-13-3Biograd na Moru, 17. srpnja 2013. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednica Gradskog vijeća:Melanija Ražov Radas, dr. med.GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 7 9 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013Rbr. Naziv akta S A D R Ž A J StranicaAKTI GRADSKOG VIJEĆA93 ODLUKA o nerazvrstanim cestama 15794 ODLUKA95 ODLUKA96 ODLUKA97 ODLUKA98 ODLUKA99 ODLUKA100 ODLUKA101 ODLUKA102 ODLUKA103 ODLUKA104 ODLUKA105 ODLUKAo izmjenama i dopunama Odluke o komunalnomdoprinosuo izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustrojstvuGradske uprave Grada Biograda na Moruo izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodnegrađevineo izmjeni i dopuni Odluke o određivanju zona smirenogprometa na području grada Biograda na Moruo izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova zarad članova Gradskog vijeća, Gradonačelnika, zamjenikagradonačelnika i ostalih tijelao izboru predsjednika i članova u Odbor za Statut,Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća GradaBiograda na Moruo izboru predsjednika i članova u Odbor za proračun ifinancije Gradskog vijeća Grada Biograda na Moruo izboru predsjednika i članova u Odbor za javnapriznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moruo imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića„BiogradBiograd na Moruo osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Biogradana Moru, te imenovanju nečelnika i članovao izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju iimenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Biogradana Moruo imenovanju Povjerenstva za rad u međunarodnojorganizaciji „Gradonačelnici za mir“165166167169169170171171171172173174106 ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 174107 ODLUKAo kupnji nekretnine u svrhu izgradnje prometnice napredjelu Granda175108 ODLUKA o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru 176109 ZAKLJUČAK o zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje prometnica 176110 ZAKLJUČAKo zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnudjelatnost u vezi s izradom pročišćenog teksta StatutaGrada Biograda na Moru177GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 1 8 0 «SLUŽBENI GLASNIK» 6/2013111 ODLUKAo oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa GradaBiograda na Moru178S A D R Ž A J 179"Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"- Službeno glasilo Grada Biograda na MoruIzdavač: Grad Biograd na MoruJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL: PROČELNICA - Renata Mršić, dipl. iur.„Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ uredila je: Renata Mršić, dipl. iur.Izradio: Davor Ivanović, dipl. ing. građ.Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na MoruTelefon: 023/383-150; 023/383-003; Fax: 023/383-377; E-pošta:info@biogradnamoru.hrGRAD BIOGRAD NA MORU

More magazines by this user
Similar magazines