obslugi PodrĘcznik - Utax

utax.it
  • No tags were found...

obslugi PodrĘcznik - Utax

PodrĘcznikobslugiFaksuCD 5230/5235


Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręcznikuPrzed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać wpobliżu faksu, aby mieć do niego łatwy dostęp.Rozdziały tego podręcznika oraz części faksu oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń,które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać prawidłowe ibezpieczne użytkowanie urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.SymboleOSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodowaćciężkie obrażenia, a nawet śmierć.PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodowaćobrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.Symboloznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi..... [Ostrzeżenie ogólne].... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]Symbol wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzajezabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu..... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami].... [Demontaż zabroniony]Symbol • oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności sąokreślone wewnątrz symbolu..... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej].... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]....[Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego zuziemieniem]Skontaktuj się z przedstawicielem działu serwisu w celu zamówienia zamiennika, jeżeli ostrzeżenia dotyczącezabezpieczeń w tym Podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeżeli podręcznik nie został dostarczony. (Usługaodpłatna)Ze względu na wprowadzane usprawnienia informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bezpowiadomienia.i


Spis treści1 Nazwy i funkcje częściPanel operacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-42 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWybór linii telefonicznej (tylko wersja calowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2Wybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3Konfiguracja informacji TTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4Wprowadzanie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6Podłączenie do prywatnej centrali abonenckiej PBX (tylko w Europie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-83 Obsługa FAKSU (podstawowa)Automatyczne wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2Automatyczne odbieranie faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9Anulowanie komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11Korzystanie z książki adresowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranie ponowne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-254 Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaNarzędzia do sprawdzania wyników transmisji i stanu zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2Sprawdzanie historii zadań faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3Wydruk raportów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5Raport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 4-105 Konfiguracja i zapisywanieAutomatyczne włączanie faksu lub telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4Kod kraju faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6Dzwonki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7Regulacja głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8Liczba ponowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9Tryb odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10Data/godzina odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11Rodzaj nośnika wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-126 Rozwiązywanie problemówFunkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2Komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5DodatekSposób wpisywania znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-2Dane techniczne (funkcja faksu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-3Lista menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-4Lista kodów błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-6ii


Informacje dotyczące bezpieczeństwaInformacje o podręczniku obsługiNiniejszy podręcznik obsługi zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu niniejszego urządzenia. Przedrozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi. Podręcznik należyprzechowywać w pobliżu urządzenia, aby mieć do niego łatwy dostęp.Podczas obsługi urządzenia należy korzystać z instrukcji bezpieczeństwa (broszura) i podręcznika obsługi (na płycie DVD) w celuuzyskania informacji na poniższe tematy.• Etykiety ostrzegawcze• Ostrzeżenia dotycząceinstalacji• Ostrzeżenia dotycząceobsługi• Ładowanie papieru• Wymiana pojemnika z tonerem• Usuwanie zaciętego papieru• Usuwanie awarii• CzyszczenieZasilanie/Uziemianie urządzeniaNie podłączać urządzenia do tego samego gniazdka co klimatyzator, kserokopiarka itp.iii


Informacje ogólneInformacje prawnePRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ODBIERANYCHDOKUMENTÓW, JEŚLI POWSTAŁA ONA W WYNIKU USZKODZEŃ SYSTEMU FAKSU, USTEREK,NIEPRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI LUB DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK PRZERWYW DOSTAWIE ENERGII. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ STRAT EKONOMICZNYCH LUB UTRATY ZYSKÓW WSKUTEKNIEWYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI NA SKUTEK NIEODEBRANIA POŁĄCZEŃ LUB NAGRANYCH W ZWIĄZKUZ TYM WIADOMOŚCI.Informacje o znakach towarowych• Adobe i Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów użyte w niniejszym podręczniku obsługi są znakami towarowymi lubzastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. W niniejszym podręczniku nie stosuje się znaków i ®.WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPodczas użytkowania urządzeń telefonicznych należy stosować podstawowe środki ostrożności mające na celuzminimalizowanie ryzyka powstania pożaru oraz porażeń prądem elektrycznym i innych urazów, takie jak:UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, należy stosować wyłącznie kabel typu No.26 AWG lub grubszyumieszczony na liście UL bądź posiadający atest CSA.1 Nie używać niniejszego produktu w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lubbalii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.2 Unikać używania telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas burzy. Stwarza on niewielkie ryzyko porażeniapiorunem.3 Nie używać telefonu znajdującego się w pobliżu miejsca wycieku gazu do zgłoszenia tego wycieku.4 Używać wyłącznie przewodów zasilających i baterii wskazanych w niniejszym podręczniku. Nie wrzucać bateriido ognia. Może to spowodować eksplozję. Zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJEiv


IMPORTANTES MESURES DE SECURITECertaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire lesrisques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bacà laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peutprésenter un risque de choc électrique causé par la foudre.3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les pilesdans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.CONSERVER CES INSTRUCTIONSCANADIAN IC REQUIREMENTS"This product meets the applicable Industry Canada technical specifications""The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to atelephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to therequirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five."The REN (CANADA) of this product is 0.4.CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE"Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d’Industrie Canada.""L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent êtreraccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaisonquelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous lesdispositifs n'excède pas 5."Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4.v


Deklaracje zgodności z dyrektywami europejskimiDEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI 2004/108/WE, 2006/95/EWG, 93/68/EWG, 1999/5/WE i 2009/125/WEDeklarujemy, przejmując pełną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja, jest zgodny znastępującymi specyfikacjami:Ograniczenia i metody pomiaru parametrówodporności sprzętu informatycznegoOgraniczenia i metody pomiaru zakłóceńradiowych emitowanych przez sprzętinformatycznyOgraniczenia emisji zakłóceń harmonicznych dlaprądu o natężeniu 16 A na fazęOgraniczenia wahań napięcia i migotania wurządzeniach zasilanych niskim napięciem onatężeniu nominalnym równym 16 ABezpieczeństwo eksploatacji sprzętuinformatycznego, w tym sprzętu elektrycznegoUrządzenia końcowe; wymagania przyłączeniowedotyczące zatwierdzania na obszarze Europypodłączania urządzeń końcowych do analogowychpublicznych komutowanych sieci telefonicznych (zwyłączeniem urządzeń końcowychwspomagających usługi telefonii głosowej), wktórych adresowanie sieci, jeśli jest zapewnione,wykorzystuje wybieranie dwutonowewieloczęstotliwościowe (DTMF).EN55024EN55022 Class BEN61000-3-2EN61000-3-3EN60950-1TBR 21vi


Regulacje techniczne dotyczące urządzeń końcowychNiniejsze urządzenie końcowe spełnia wymagania następujących norm:• TBR21 • DE 08R00 Narodowa normaAN dla Niemiec• AN 01R00 Norma AN dla Portugalii • DE 09R00 Narodowa normaAN dla Niemiec• AN 02R01 Norma AN dla Szwajcarii iNorwegii• AN 05R01 Norma AN dla Niemiec,Hiszpanii, Grecji,Portugalii i Norwegii• AN 06R00 Norma AN dla Niemiec,Grecji i Portugalii• AN 07R01 Norma AN dla Niemiec,Hiszpanii, Portugalii iNorwegii• DE 12R00 Narodowa normaAN dla Niemiec• DE 14R00 Narodowa normaAN dla Niemiec• ES 01R01 Narodowa normaAN dla Hiszpanii• GR 01R00 Narodowa normaAN dla Grecji• AN 09R00 Norma AN dla Niemiec • GR 03R00 Narodowa normaAN dla Grecji• AN 10R00 Norma AN dla Niemiec • GR 04R00 Narodowa normaAN dla Grecji• AN 11R00 Norma AN dla Portugalii • NO 01R00 Narodowa normaAN dla Norwegii• AN 12R00 AN dla Hiszpanii • NO 02R00 Narodowa normaAN dla Norwegii• AN 16R00 Uwaga ogólna • P 03R00 Narodowa normaAN dla Portugalii• DE 03R00 Narodowa norma AN dlaNiemiec• DE 04R00 Narodowa norma AN dlaNiemiec• P 04R00 Narodowa normaAN dla Portugalii• P 08R00 Narodowa normaAN dla Portugalii• DE 05R00 Narodowa norma AN dlaNiemiecvii


Deklaracja zgodności sieciowejProducent oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w publicznych komutowanych sieciachtelefonicznych w następujących krajach:•Austria •Niemcy •Liechtenstein •Słowacja•Belgia •Grecja •Litwa •Słowenia•Bułgaria •Cypr •Węgry •Luksemburg•Hiszpania •Czechy •Islandia •Malta•Szwecja •Dania •Irlandia •Norwegia•Szwajcaria •Estonia •Włochy •Polska•Holandia •Finlandia •Łotwa •Portugalia•Wielka Brytania •Francja •Rumuniaviii


WstępInformacje o podręcznikuNiniejszy podręcznik zawiera następujące rozdziały.Rozdział 1 – Nazwy i funkcje częściZawiera opis części urządzenia i klawiszy panelu operacyjnego.Rozdział 2 – Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaZawiera instrukcje dotyczące wprowadzania ustawień niezbędnych przed rozpoczęciem użytkowania faksuRozdział 3 – Obsługa FAKSU (podstawowa)Zawiera instrukcje dotyczące obsługi podstawowych funkcji faksu, takich jak wysyłanie i odbieranie oryginałów.Rozdział 4 – Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaZawiera instrukcje dotyczące sprawdzania na wyświetlaczu urządzenia stanu ostatnich transmisji. Ponadto zawieraon instrukcje dotyczące drukowania raportów administracyjnych w celu sprawdzenia wyników komunikacji, ustawieńoraz stanu danych zapisanych w urządzeniu.Rozdział 5 – Konfiguracja i zapisywanieZawiera instrukcje dotyczące zapisywania ustawień funkcji, takich jak regulacja głośności i dźwięk alarmu.Rozdział 6 – Rozwiązywanie problemówZawiera instrukcje dotyczące reagowania na błędy i rozwiązywania problemów.DodatekZawiera instrukcje dotyczące wprowadzania znaków oraz dane techniczne urządzenia.ix


Oznaczenia stosowane w tym podręcznikuW podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.Oznaczenie Opis PrzykładPogrubienie[Zwykły]KursywaUwagaWażnePrzestrogaOznacza klawisze paneluoperacyjnego lub ekranwyświetlany na komputerze.Oznacza pozycję wybieraną nawyświetlaczu.Oznacza komunikat pojawiającysię na wyświetlaczu.Służy również do podkreśleniakluczowego terminu, frazy luboznacza odwołanie dododatkowych informacji.Oznacza dodatkową informacjęlub operację.Wskazuje czynności, które sąwymagane lub zabronione wcelu uniknięcia problemów.Oznacza zasady, których należyprzestrzegać, aby uniknąćobrażeń ciała lub uszkodzeniaurządzenia, oraz objaśnia, jakpostępować w takim przypadku.Naciśnij klawisz Start.Wybierz opcję [System].Wyświetlany jest komunikat Gotowa dokopiowania.Aby uzyskać więcej informacji, zapoznajsię z częścią Czuwanie i automatyczneczuwanie na stronie 3–5.UWAGA:WAŻNE:PRZESTROGA:x


1 Nazwy i funkcje częściW niniejszym rozdziale zawarto informacje na temat nazw części faksu.Aby uzyskać informacje na temat innych części, patrz Podręcznik obsługi urządzenia.• Panel operacyjny.....................................................................................................1-2• Urządzenie ..............................................................................................................1-41-1


Nazwy i funkcje częściPanel operacyjnyAby uzyskać informacje dotyczące nazw klawiszy i wskaźników związanych z funkcjami innymi niż faks, patrzPodręcznik obsługi urządzenia.Służy do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać miejsca docelowe.Wyświetla ekran menu System/Licznik.Wyświetla ekran Status/Job Cancel.Wyświetlaekran Copy.Służy do wywoływania danych poprzedniego miejsca docelowego. Służyrównież do wprowadzania pauzy podczas wpisywania numeru faksu.Służy do wyświetlania ekranu Potw. m. docel., na którym możnaedytować i usuwać dane miejsc docelowych.Służy do wyświetlania ekranu Dodaj m. docel., na którymmożna dodawać miejsca docelowe.Służy do przełączania stanu słuchawki międzypodniesioną a odłożoną podczas ręcznegowysyłania faksu.Obszar wyświetlania komunikatów. Podczaspracy z urządzeniem należy sprawdzaćwyświetlane w tym obszarze komunikaty.Służy do wybierania menuwyświetlanego w prawymdolnym rogu obszaruwyświetlania komunikatów.Wyświetla ekran Wyślij.Wyświetla ekran Document Box.Wyświetla ekran FAKS.Klawisz modyfikatora do przełączania między dwoma zestawamiklawiszy szybkiego dostępu (1–11 i 12–22).Lampka świeci, gdy włączony jest drugi zestaw klawiszy (12–22).Pulsuje, kiedydokument jestprzechowywanyw pamięci w celuwysłania zgodniez ustawieniamiczasomierza.Pulsuje podczasdrukowania orazwysyłania/odbierania.Służy do wybierania menuwyświetlanego w lewymdolnym rogu obszaruwyświetlania komunikatów.Służy do wybierania miejsc docelowychprzypisanych do klawiszy szybkiegodostępu (1–22). Służy również dorejestrowania i usuwania miejscdocelowych.1-2


Nazwy i funkcje części1Służą do wybierania elementu menu, przesuwaniakursora przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartościitd.Służy do wybierania zaznaczonego elementu lubzatwierdzania wprowadzonej wartości.Usuwa wprowadzone liczby i znaki.Powoduje wyzerowanieustawień i wyświetlenie ekranugłównego.Wyświetla menu funkcji faksu.Klawisze numeryczne.Służą do wprowadzania liczb i symboli.Powoduje przejście do poprzedniego ekranu wobszarze wyświetlania komunikatów.Kończy pracę(wylogowuje) na ekranieAdministration.Służy do przypisywania lubprzywoływania programów.Świeci lub miga w przypadku wystąpieniabłędu.Służy do anulowania bieżącego zadania drukowania.Rozpoczyna operacje wysyłania i przetwarzanie na potrzebykonfiguracji ustawień.1-3


Nazwy i funkcje częściUrządzenieW niniejszym rozdziale znajdują się informacje na temat nazw części faksu.Aby uzyskać informacje dotyczące części związanych z funkcjami niedotyczącymi faksu, patrz Podręcznik obsługiurządzenia.132451 Panel operacyjny Ten panel służy do obsługi faksu.2 Włącznik zasilania Naciśnij, aby włączyć zasilanie przed skorzystaniem zfaksu lub funkcji kopiowania. Ekran komunikatówzostanie podświetlony.3 Taca uniwersalna Na tej tacy należy umieścić papier innego typu niżznajdujący się kasecie (np. papier specjalny).4 Złącze LINE Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy liniitelefonicznej.5 Złącze TEL Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy,jeśli używany jest aparat telefoniczny.WAŻNE: Nie można automatycznie odbierać faksów, gdy zasilanie jest wyłączone.1-4


Nazwy i funkcje częściModuł przetwarzania dokumentów67189106 Pokrywa górna Tę pokrywę należy otworzyć w razie zacięcia oryginału wmodule przetwarzania dokumentów.7 Prowadnicaszerokości oryginałówNależy dopasować tę prowadnicę do szerokości oryginału.8 Płyta oryginałów Na tej płycie należy układać oryginały.9 Płyta wydawaniaoryginałów10 Rączka do otwieraniai zamykania modułuprzetwarzaniadokumentówNa tę płytę wysuwane są odczytane oryginały.Należy trzymać ten uchwyt podczas otwierania lubzamykania modułu przetwarzania dokumentów.1-5


1-6Nazwy i funkcje części


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWybór linii telefonicznej (tylko wersja calowa)Wybór linii telefonicznej zależy od umowy zawartej z operatorem. Należy pamiętać, że wybór niewłaściwej liniitelefonicznej uniemożliwia wysyłanie faksów.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Transmisja].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję[Tryb wyb. F.].7 Naciśnij klawisz OK.Tryb wyb. F.: a b*********************1 *Ton(DTMF)2 Impuls(10P/S)3 Impuls(20P/S)8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Ton(DTMF)] , [Impuls(10P/S)] lub [Impuls(20P/S)], wzależności od użytkowanej linii telefonicznej.9 Naciśnij klawisz OK.2-2


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI)Identyfikacja terminalu transmisji (TTI) to zbiór informacji o urządzeniu (terminalu transmisji) drukowany na faksie wsystemie odbiorczym. To urządzenie pozwala użytkownikowi zdecydować, czy dane TTI będą drukowane przezurządzenie odbiorcze. Informacje zawierają datę i godzinę transmisji, liczbę przesyłanych stron oraz numer/ID faksulokalnego. Można też zdecydować, czy informacje TTI będą drukowane w obrębie przesyłanego obrazu, czy pozajego krawędziami.2UWAGA: Zazwyczaj w ramach identyfikacji terminalu transmisji drukowana jest nazwa faksu lokalnego. Natomiastw przypadku włączenia funkcji rozliczania zadań i wysłania oryginałów po wprowadzeniu identyfikatora konta,drukowana jest nazwa konta.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Transmisja].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [TTI].7 Naciśnij klawisz OK.TTI:a b1 Wył.*********************2 *Poza3 Wewnątrz8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać miejsce wydrukuinformacji lub opcję [Wył.], aby nie drukowaćidentyfikatora TTI.9 Naciśnij klawisz OK.2-3


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaKonfiguracja informacji TTIZarejestruj nazwę (nazwę faksu lokalnego), numer faksu i lokalny identyfikator faksu, drukowane w obszarzeidentyfikacji terminalu transmisji (TTI).Dzięki rejestracji danych TTI odbiorca może łatwo ustalić pochodzenie faksu.Rejestracja nazwy faksu lokalnegoZarejestruj nazwę faksu lokalnego, wydrukowaną w obszarze identyfikacji terminalu transmisji.UWAGA: Aby zmienić wpis, wykonaj tę samą operację.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Transmisja].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Naz. FAKSUlok.].7 Naciśnij klawisz OK.Naz. FAKSU lok.: B b*SABC[ Tekst ]8 Wpisz nazwę faksu lokalnego do rejestracji. Możnawprowadzić maksymalnie 32 znaki.UWAGA: Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczącewpisywania znaków, patrz Dane techniczne (funkcja faksu)w Dodatku–3.9 Naciśnij klawisz OK.Wpisywanie informacji o faksie lokalnymZarejestruj informacje o faksie lokalnym (lokalny numer/identyfikator faksu), wydrukowane w obszarze identyfikacjiterminalu transmisji (TTI). Lokalny identyfikator faksu służy do limitowania transmisji.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Transmisja].5 Naciśnij klawisz OK.Po wpisaniu lokalnego numeru faksu przejdź donastępnego kroku. Po wpisaniu lokalnego numeruidentyfikatora faksu przejdź do kroku nr 10.2-4


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWprowadzanie lokalnego numeru faksu6 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Lokalny nrFAKSU].7 Naciśnij klawisz OK.2Lokalny nr FAKSU: T b* S8 Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać lokalny numerfaksu do rejestracji. Można wprowadzić maksymalnie 20znaków.UWAGA: Naciśnij klawisz lub , aby przesunąć kursor.W razie potrzeby poprawy numeru naciśnij klawisz Clear,aby usunąć wybrane cyfry, a następnie wprowadź nowynumer. Aby usunąć wszystkie wprowadzone cyfry i powrócićdo domyślnego ekranu, naciśnij klawisz Reset.9 Naciśnij klawisz OK.Wprowadzanie lokalnego identyfikatora faksu10 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Lok. iden.FAKSU].11 Naciśnij klawisz OK.Lok. iden. FAKSU: D b(0000 - 9999)****1409*12 Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać lokalny,czterocyfrowy identyfikator faksu.13 Naciśnij klawisz OK.2-5


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaWprowadzanie daty i godzinyUstaw datę i czas na wbudowanym zegarze urządzenia. Należy zwrócić uwagę, czy wprowadzana jest prawidłowadata i godzina, ponieważ funkcja opóźnionej transmisji faksu działa na podstawie czasu ustawionego na tym zegarze.WAŻNE: Należy regularnie korygować czas wyświetlany na panelu operacyjnym. Na skutek błędów wyświetlanyczas może odbiegać od czasu rzeczywistego.Menu sys./licz.: a b3 System4 Log.uż./roz.zad.*********************5 Ustaw. wspólne[ Wyjście ]1 W Menu sys./licz. naciśnij klawisz lub , aby wybraćopcję [Ustaw. wspólne].Ustaw. wspólne: a b*********************1 Język2 Ekran domyślny3 Dźwięk[ Wyjście ]2 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.wspólne.3 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustawieniedaty], a następnie naciśnij klawisz OK.Nazwa logowania: L b*******************Hasło logowania:Zostanie wyświetlony ekran logowania. Następniewprowadź identyfikator i hasło użytkownika zuprawnieniami administratora, aby się zalogować, inaciśnij przycisk [Logow.] (prawy klawisz Select).[ Logow. ]Ustawienie daty: a b*********************1 Data/czas2 Format daty3 Strefa czasowa[ Wyjście ]4 Zostanie wyświetlone menu Ustawienie daty.5 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Strefaczasowa].Strefa czasowa: a bGMT Casablanca**********************GMT Greenwich+01:00 Amsterdam6 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Strefaczasowa.7 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać swój region, anastępnie naciśnij klawisz OK.2-6


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaCzas letni: a b*********************1 *Wył.2 Wł.8 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Czas letni].Zostanie wyświetlony ekran Czas letni.UWAGA: Jeżeli wybierzesz strefę, w której nie stosuje sięczasu letniego, ekran ustawiania czasu letniego nie zostaniewyświetlony.2Data/czas: a bRok Miesiąc Dzień*2011* 01 01(Strefa czasowa:Greenwich)9 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.] lub[Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.10 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Data/czas],a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlonyekran wprowadzania daty i godziny.Data/czas: a bGodz. Min Sek.****11 : 45: 50(Strefa czasowa:Greenwich)11 Naciśnij klawisz lub , aby przejść do pozycji (Rok /Miesiąc / Dzień), która ma zostać ustawiona.Naciśnij klawisz lub , aby ustawić każdą pozycję.12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekranwprowadzania daty i godziny.13 Ustaw godzinę.Naciśnij klawisz lub , aby przejść do pozycji (Godz./ Min / Sek.), która ma zostać ustawiona.Naciśnij klawisz lub , aby ustawić każdą pozycję.14 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlonynapis Ukończone., po czym nastąpi powrót do menuUstawienie daty.2-7


Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowaniaPodłączenie do prywatnej centrali abonenckiej PBX (tylko w Europie)Jeśli urządzenie jest używane w środowisku, w którym zainstalowano prywatną centralę abonencką PBX w celupodłączenia wielu telefonów do użytku firmowego, należy wprowadzić jedno z poniższych ustawień centrali PBX.UWAGA: Przed podłączeniem tego urządzenia do centrali PBX zaleca się kontakt z firmą, która zainstalowałasystem PBX, aby wykonała podłączenie. Należy pamiętać, że nie można zagwarantować prawidłowego działaniaurządzenia w środowisku, w którym jest podłączone do centrali PBX, ponieważ jego funkcje mogą być ograniczone.Ustawienie PBXPozycjaUstawienie PSTN/PBXUstawienie numerupołączeniazewnętrznegoWartośćustawieniaPSTNPBX0 - 900 - 99OpisStosowane w przypadku podłączenia urządzenia dopublicznej komutowanej sieci telefonicznej(ustawienie domyślne).Stosowane w przypadku podłączenia urządzenia docentrali PBX.Ustaw numer dostępu do linii zewnętrznej. W tymcelu skontaktuj się z administratorem centrali PBX.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Dopas./konserw.], a następnie naciśnij klawisz OK.3 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ust.serwisowe], a następnie naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ust. poł.faks.], a następnie naciśnij klawisz OK.5 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wybórcentralki], a następnie naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [PBX], anastępnie naciśnij klawisz OK.7 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Nr połącz.PSTN], a następnie naciśnij klawisz OK.8 Wprowadź numer dostępu do linii zewnętrznej zapomocą klawiszy numerycznych. Naciśnij klawisz OK.9 Wybierz opcję [Wyjście] (prawy klawisz Select), abypowrócić do ekranu głównego.2-8


3 Obsługa FAKSU (podstawowa)W niniejszym rozdziale zawarto wyjaśnienia dotyczące czynności związanych z podstawowąobsługą faksu.• Automatyczne wysyłanie.........................................................................................3-2• Automatyczne odbieranie faksów............................................................................3-9• Anulowanie komunikacji ........................................................................................ 3-11• Korzystanie z książki adresowej............................................................................3-14• Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu............................................................3-23• Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranie ponowne)....................................3-253-1


Obsługa FAKSU (podstawowa)Automatyczne wysyłanieW tej części opisano ogólną procedurę transmisji, przeprowadzaną za pomocą klawiszy numerycznych.Przełączanie do ekranu wysyłaniaGotowa do wysłania.2011/05/25 12:30Tekst+zdj. 200 x 100 dpi[Obr.oryg] [RozFAKS]1 Naciśnij klawisz FAX. Sprawdź, czy wyświetlony zostałpodstawowy ekran wysyłania.UWAGA: W zależności od ustawień może zostaćwyświetlony ekran książki adresowej. W takim przypadkunaciśnij klawisz Reset w celu wyświetlenia ekranuwysyłania.W ramach jednego zadania oprócz faksu można wysłaćwiadomość e-mail lub folder (transmisja SMB/FTP; MultiSending). Naciśnij klawisz Send, aby wybrać adresatów. Abyuzyskać szczegółowe informacje na ten temat, patrz rozdziałWysyłanie w Podręczniku obsługi urządzenia.Wybór metody transmisji2 Dostępne są dwie metody transmisji – transmisja dopamięci i transmisja bezpośrednia. Metodą domyślnąjest transmisja do pamięci.Aby wybrać metodę transmisji bezpośredniej, wykonajnastępującą procedurę:1 Naciśnij klawisz Function Menu.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Bezp.trans. F.].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.].5 Naciśnij klawisz OK.UstawienietransmisjibezpośredniejWył.Wł.OpisUruchamiana jest transmisja do pamięci.Komunikacja rozpoczyna się po zeskanowaniu oryginałów dopamięci.Uruchamiana jest transmisja bezpośrednia.Urządzenie najpierw wybiera numer odbiorcy, a następnie, ponawiązaniu komunikacji, skanuje oryginały.UWAGA: W trybie transmisji bezpośredniej możnawyznaczyć tylko jednego odbiorcę dla każdej transmisji.3-2


Obsługa FAKSU (podstawowa)Transmisja do pamięci (oryginały umieszczane w module przetwarzania dokumentów)Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych w module przetwarzania dokumentów wybieranyjest numer odbiorcy. Ta metoda jest bardzo wygodna, gdyż można wyjąć oryginały z urządzenia przed zakończeniemich przesyłania. Nadaje się ona do wysyłania wielostronicowych oryginałów.Transmisja do pamięci (oryginały umieszczane na powierzchni szyby)Ta metoda nadaje się do wysyłania faksem książek, których nie można włożyć do modułu przetwarzaniadokumentów. Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych na powierzchni szyby wybieranyjest numer odbiorcy.3UWAGA: W przypadku wybrania funkcji skanowania ciągłego można zeskanować kolejną stronę po zapisaniupoprzedniej w pamięci. Po zeskanowaniu każdej strony należy wykonać działanie zezwolenia na kontynuowanieskanowania ciągłego, a po zapisaniu wszystkich oryginałów do pamięci wybierany jest numer odbiorcy.Transmisja bezpośrednia (oryginały umieszczane w module przetwarzania dokumentów)Po uzyskaniu połączenia z odbiorcą rozpoczyna się skanowanie oryginałów umieszczonych w module przetwarzaniadokumentów. W przypadku wielostronicowych oryginałów każda kolejna strona jest skanowana po wysłaniupoprzedniej.Transmisja bezpośrednia (oryginały umieszczane na powierzchni szyby)Ta metoda nadaje się do wysyłania faksem książek, których nie można włożyć do modułu przetwarzania dokumentów. Pouzyskaniu połączenia z odbiorcą oryginały umieszczone na powierzchni szyby są skanowane, a następnie wysyłane.UWAGA:W przypadku wybrania funkcji skanowania ciągłego można zeskanować kolejną stronę po wysłaniupoprzedniej. Po zeskanowaniu każdej strony należy wykonać działanie zezwolenia na kontynuowanie skanowaniaciągłego.Umieszczanie oryginałów3 Umieść oryginały na powierzchni szyby lub w moduleprzetwarzania dokumentów. Aby uzyskać informacjedotyczące umieszczania oryginałów, patrz Podręcznikobsługi urządzenia.Wybieranie numeru odbiorcyWpis nr FAKSU:*B b4 Wprowadź numer faksu odbiorcy za pomocą klawiszynumerycznych.[Łańcuch] [Szczegół]UWAGA:Po rozpoczęciu naciskania klawiszynumerycznych w celu wprowadzenia numeruwyświetlany jest ekran wprowadzania numeru faksu.3-3


Obsługa FAKSU (podstawowa)UWAGA:Numer faksu odbiorcy może zawieraćmaksymalnie 64 znaki.Spacje zostaną wstawione automatycznie, jeśli w celuprzesunięcia kursora na końcu wiersza zostanie użytyznak przed wprowadzeniem kolejnych znaków.Użyj klawisza lub , aby przesunąć kursor.W razie potrzeby poprawy numeru naciśnij klawiszClear, aby usunąć wybrane cyfry, a następnie wprowadźnowy numer. Aby usunąć wszystkie wprowadzone cyfryi powrócić do domyślnego ekranu, naciśnij klawiszReset.Address Recall/PauseNaciśnięcie tego klawisza powoduje dodanietrzysekundowej przerwy podczas wybierania numeru.Metody tej można użyć na przykład podczas wybieranianumeru odbiorcy na linii zewnętrznej, aby wstawić pauzęprzed ponownym wybraniem określonego numeru.Wpis nr FAKSU: A b0123456789*[ Łańcuch][Szczegół]Wprowadź odpowiednie ustawienia szczegółowewysyłania. Naciśnij opcję [Szczegół] (prawy klawiszSelect), aby wyświetlić menu Szcz.faksu. Naciśnijklawisz lub , aby wybrać opcję [Adres pomocniczy],[Trans. szyfr.], [Pocz. pr. trans.] lub [ECM], i zmieńustawienia, a następnie naciśnij klawisz OK.KlawiszOpisAdres pomocniczyTrans. szyfr.Pocz. pr. trans.ECMZmień to ustawienie, aby nawiązać komunikację przyużyciu adresu pomocniczego.Zmień to ustawienie, aby wysyłać faksy z użyciemszyfrowania.Zmień to ustawienie, aby zmienić początkową prędkośćtransmisji. Do wyboru są trzy prędkości: 33 600 bitów/s,14 400 bitów/s i 9600 bitów/s.ECM (tryb poprawiania błędów) to funkcjaautomatycznego wysyłania ponownego obrazu, któryzostał nieprawidłowo wysłany lub odebrany z powoduwystąpienia zakłóceń na linii telefonicznej podczastransmisji. Zmień to ustawienie, aby zmienić ustawieniekomunikacji w trybie ECM.On HookNaciśnij ten klawisz, aby połączyć się z linią telefoniczną.Po wprowadzeniu numeru faksu urządzenie rozpoczynawybieranie numeru odbiorcy.3-4


Obsługa FAKSU (podstawowa)Po naciśnięciu tego klawisza można wprowadzić numerodbiorcy za pomocą klawiszy numerycznych.Metody wybierania numeru bez użycia klawiszynumerycznych• Korzystanie z książki adresowej (Patrz strona 3-14)• Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu (Patrz strona3-23)• Ręczne wybieranie ponowne (połączenie ponowne)(Patrz strona 3-25)3Wybór rozdzielczości5 Dobierz rozdzielczość do wysyłanych oryginałów.• 200 × 100 dpi (normalna) – w przypadku wysłaniaoryginałów ze znakami standardowej wielkościTypowa wielkość znaków: 10,5 punktu (np.Rozdzielczość Rozdzielczość)• 200 × 200 dpi (wysoka) – w przypadku wysyłaniaoryginałów ze stosunkowo małymi znakami icienkimi liniamiTypowa wielkość znaków: 8 punktów (np. RozdzielczośćRozdzielczość)• 200 × 400 dpi (bardzo wysoka) – w przypadkuwysyłania oryginałów z bardzo małymi znakami iliniamiTypowa wielkość znaków: 6 punktów (np. RozdzielczośćRozdzielczość)• 400 × 400 dpi (ultrawysoka) – w celu jeszczedokładniejszego odwzorowania bardzo małychznaków i liniiTypowa wielkość znaków: 6 punktów (np. RozdzielczośćRozdzielczość)UWAGA:Ustawienie domyślne to 200 × 100 dpi(normalna).Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy jest obraz.Jednak wyższa rozdzielczość wymaga również dłuższegoczasu wysyłania.Urządzenie nie obsługuje rozdzielczości faksów 300 × 300dpi. W przypadku wybrania rozdzielczości 300 × 300 dpiurządzenie wysyła faksy po obniżeniu rozdzielczości do 200× 200 dpi (wysokiej).Rozdzielczość skanowania będzie nie mniejsza niżrozdzielczość faksu. Jeżeli w określonych warunkach niemożna użyć wybranej rozdzielczości, urządzenieautomatycznie dostosuje rozdzielczość i zmieni wybraneustawienie.1 Naciśnij klawisz Function Menu.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Rozdz. FAKSU].3-5


Obsługa FAKSU (podstawowa)3 Naciśnij klawisz OK.Rozdz. FAKSU: a b*********************1 *200x100 dpi norm.2 200x200 dpi wys.3 200x400 dpi b.wy.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybraćrozdzielczość.5 Naciśnij klawisz OK.WAŻNE:• W przypadku wybrania wyższej rozdzielczości obrazbędzie wyraźniejszy. Jednak wyższa rozdzielczośćwymaga dłuższego czasu przesyłania.• W przypadku wysyłania faksu w rozdzielczości 200 ×400 dpi (bardzo wysokiej) lub wyższej faks odbiorcymusi być w stanie odebrać oryginały takiej jakości.Jeżeli urządzenie odbiorcy nie ma takiej możliwości,oryginały są przesyłane w rozdzielczości 200 × 200dpi (wysokiej).Wybór gęstości6 Dostosowywanie intensywności podczas skanowaniaoryginałów• Tryb ręczny (od -3 do +3): można wybrać jeden zsiedmiu poziomów intensywności.• Tryb automatyczny: optymalna intensywność jestokreślana na podstawie intensywności oryginałów.1 Naciśnij klawisz Function Menu.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Gęstość].3 Naciśnij klawisz OK.Gęstość:a b1 Auto*********************2 *Ręczne4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Auto]lub [Ręczne].5 Naciśnij klawisz OK. W przypadku wybrania opcji[Ręczne] przejdź do punktu 4.3-6


Obsługa FAKSU (podstawowa)Rozpoczynanie wysyłaniaRęczne:a b3 v Jaśniejszy -1*********************4 *w Normalny 05 y Ciemniejszy +16 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać preferowanąintensywność.7 Naciśnij klawisz OK.7 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.3Sprawdzanie stanu wysyłania1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.Stan zad. wys.: a b*********************0010 0123456789 r0011 p Rozsyłanie0017 9876543210[ Anuluj ] [ Menu ]2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Stanzad. wys.].3 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona listastatusów zadań wysyłania.Stan zad. wys.: a b0010 0123456789 r0011 p Rozsyłanie*********************0017 9876543210[ Anuluj ] [ Menu ]Anulowanie transmisji1 Naciśnij klawisz lub na wyżej przedstawionymekranie sprawdzania zadań wysyłania, aby wybraćzadanie do anulowania.2 Wybierz opcję [Anuluj] (lewy klawisz Select).3 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).Spowoduje to anulowanie transmisji.3-7


Obsługa FAKSU (podstawowa)UWAGA:Naciśnięcie klawisza Stop na paneluoperacyjnym podczas skanowania oryginałów równieżpowoduje anulowanie transmisji.3-8


Obsługa FAKSU (podstawowa)Automatyczne odbieranie faksówW przypadku użytkowania tego urządzenia jako faksu, który nie odbiera połączeń telefonicznych, należyskonfigurować urządzenie do odbioru faksów. Podczas odbierania faksów nie trzeba wykonywać specjalnychczynności.Metoda odbioruTo urządzenie oferuje pięć metod odbioru faksów.3• Auto (Normalny)• Auto(FAKS/TEL) (Patrz strona 5-2)• Auto(TAD) (Patrz strona 5-4)Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Odbiór].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustaw.odbioru].7 Naciśnij klawisz OK.8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Auto(Normalny)].9 Naciśnij klawisz OK.3-9


Obsługa FAKSU (podstawowa)Rozpocznie się odbiór.1 Po wysłaniu faksu przez nadawcę urządzenie dzwoniustaloną liczbę razy, a następnie rozpoczyna odbiórfaksu.Po rozpoczęciu odbierania miga wskaźnik Processing.UWAGA:Liczbę dzwonków można zmienić. (Patrz Dzwonkina stronie 5-7).Informacje dotyczące anulowania odbioru znajdują się wrozdziale Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) nastronie 3-12.Wydruk odebranych faksów2 Odebrane oryginały są drukowane na tacę wewnętrzną,drukiem do dołu. Taca wewnętrzna mieści do 500arkuszy zwykłego papieru (80 g/m²). Jednak liczbaarkuszy zależy od stanu używanego papieru.WAŻNE: Usuń cały papier z tacy wewnętrznej, gdy liczbawydrukowanych arkuszy przekroczy maksymalną liczbęmieszczących się na niej arkuszy.Odbiór do pamięciJeżeli urządzenie nie może drukować faksu z powodu brakulub zacięcia papieru, to tymczasowo zapisuje nadesłaneoryginały do pamięci na obrazy. Drukowanie rozpocznie się,gdy tylko będzie to możliwe.Podczas odbioru do pamięci na ekranie Stan, w obszarzeDrukowanie zadań wyświetlane są zadania wydrukuodebranych faksów. Aby wydrukować odebrane oryginały,włóż papier do szuflady lub wyjmij zacięty papier.UWAGA:Aby uzyskać informacje na temat ekranu Stan,patrz Podręcznik obsługi urządzenia.3-10


Obsługa FAKSU (podstawowa)Anulowanie komunikacjiMetoda anulowania komunikacji z tym urządzeniem zależy od metody transmisji (transmisja do pamięci lubtransmisja bezpośrednia) oraz formy komunikacji. W tej części podręcznika opisano metody anulowania w różnychsytuacjach.Anulowanie transmisji do pamięci (podczas skanowania oryginałów)3Anulowanie transmisji do pamięci (podczas komunikacji)Aby anulować skanowanie oryginałów podczas transmisji dopamięci, naciśnij klawisz Stop na panelu operacyjnym.Skanowanie oryginałów zostanie przerwane, a oryginałyzostaną wysunięte. Jeżeli oryginały pozostaną w moduleprzetwarzania dokumentów, wyjmij je z tacy wydawaniaoryginałów.Aby podczas transmisji do pamięci anulować komunikację po zakończeniu skanowania do pamięci, należy wykonaćnastępującą procedurę.UWAGA:Jeżeli zarządzanie użytkownikami jest włączone, administrator lub użytkownik przeprowadzającytransmisję do pamięci może anulować zadanie.Można anulować transmisję, odłączając urządzenie od linii telefonicznej. Aby uzyskać szczegółowe informacje,patrz Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) na stronie 3-12.1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Stan zad.wys.].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać zadanie doanulowania.Stan zad. wys.: a b0010 0123456789 r0011 p Rozsyłanie*********************0017 9876543210[ Anuluj ] [ Menu ]5 Wybierz opcję [Anuluj] (lewy klawisz Select).6 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Komunikacjazostanie anulowana.UWAGA:Komunikację można również anulować,wybierając opcję [Menu] (prawy klawisz Select), następnieopcję [Anulowanie zad.] i naciskając klawisz OK.3-11


Obsługa FAKSU (podstawowa)Anulowanie i wysyłanie transmisji opóźnionych (w kolejce)Wykonaj poniższą procedurę, aby anulować transmisje opóźnione umieszczone w kolejce lub natychmiast wysłaćtransmisje opóźnione zamiast czekać określoną ilość czasu.1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Zaplan.zadanie].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać zadanie doanulowania. Ewentualnie wybierz zadanie donatychmiastowego wysłania.Zaplan. zadanie: a b0011 Rozsyłanie0017 0324256345*********************0018 0756545865[ Anuluj ] [ Menu ]5 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Anulowaniezad.]. Ewentualnie wybierz opcję [Zacznij teraz], abywysłać natychmiast wysłać zadane.7 Naciśnij klawisz OK.8 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Komunikacjazostanie anulowana. Ewentualnie, w przypadkuwybrania natychmiastowego wysłania zadania,rozpoczyna się komunikacja.Anulowanie transmisji bezpośredniejAby anulować komunikację podczas transmisji bezpośredniej, naciśnij klawisz Stop na panelu operacyjnym.Zeskanowane ekrany zostaną wysunięte, a na wyświetlaczu pojawi się domyślny ekran wysyłania. Jeżeli oryginałyzostaną w module przetwarzania dokumentów, wyjmij je stamtąd.Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji)Wykonaj poniższą procedurę, aby anulować wysyłanie lub odbieranie faksów poprzez odłączenie urządzenia od liniitelefonicznej podczas komunikacji.1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.3-12


Obsługa FAKSU (podstawowa)FAKS: b4 Wybierz opcję [Li. wył.] (lewy klawisz Select).Łączenie...[Li. wył.][Dziennik]5 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Spowoduje toodłączenie linii.3Anulowanie odpytywania lub transmisji tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczegoAby anulować odpytywanie lub transmisję tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczego, usuń oryginał odpytywaniazapisany w skrzynce odpytywania.3-13


Obsługa FAKSU (podstawowa)Korzystanie z książki adresowejFaks adresata można wybrać z książki adresowej.Zapisywanie nowego miejsca docelowegoW książce adresowej można zapisywać nowe miejsca docelowe. Dostępne są dwie metody zapisu – zapis kontaktui zapis grupy. Druga metoda służy do zapisywania wielu kontaktów w jednej pozycji.Zapisywanie kontaktu (faks)Można zapisać maksymalnie 100 miejsc docelowych. Dla każdego miejsca docelowego można zapisać nazwę tegomiejsca, numer faksu, parametry komunikacji z użyciem adresu pomocniczego, szyfrowanie, prędkość początkowątransmisji oraz parametry komunikacji ECM.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Edytuj m.docel.].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ks.adresowa].5 Naciśnij klawisz OK.Ks. adresowa: a b*********************k Designl Fialal Maury[ Menu ]6 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).7 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Dodajadres].8 Naciśnij klawisz OK.9 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Kontakt].10 Naciśnij klawisz OK.Szczegół:C bNumer adresu: 7/ 705311 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Numeradresu].[ Edytuj ]12 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).3-14


Obsługa FAKSU (podstawowa)Numer adresu:(001 - 120)*****053*D b13 Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić dowolnynumer adresu w zakresie od 001 do 120.UWAGA:Numer adresu stanowi numer identyfikacyjny dlakażdego miejsca docelowego. Można wybrać dowolny ze120 numerów – 100 dla kontaktów indywidualnych i 20 dlagrup.314 Naciśnij klawisz OK.Szczegół:C bNazwa kontaktu 1/ 7Sally15 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Nazwakontaktu].[ Edytuj ]16 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).Nazwa kontaktu: A bSally*SABC[ Tekst ]17 Do wprowadzenia nazwy miejsca docelowegowyświetlanej w książce adresowej użyj klawiszynumerycznych. Można wprowadzić maksymalnie 32znaki.UWAGA: Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczącewpisywania znaków, patrz Dane techniczne (funkcja faksu)w Dodatku–3.18 Naciśnij klawisz OK.Szczegół:C bNr FAKSU: 3/ 7066764000019 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Nr FAKSU].[ Edytuj ]20 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).Wpis nr FAKSU:0667640000*SA b[Szczegół]21 Do wprowadzenia numeru faksu adresata użyj klawiszynumerycznych. Można wprowadzić maksymalnie 32znaki.UWAGA:Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczącewpisywania znaków, patrz Dane techniczne (funkcja faksu)w Dodatku–3.Address Recall/PauseNaciśnięcie tego klawisza powoduje dodanie trzysekundowejprzerwy podczas wybierania numeru. Metody tej można użyćna przykład podczas wybierania numeru odbiorcy na linii3-15


Obsługa FAKSU (podstawowa)zewnętrznej, aby wstawić pauzę przed ponownymwybraniem określonego numeru.Szcz.faksu: C bAdres pomocniczy:1/ 41234567890123OOOOOOOOOO[ Edytuj ]22 Wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), anastępnie użyj klawisza lub , aby wybrać opcję[Adres pomocniczy]. Jeśli adres pomocniczy nie jestużywany, przejdź do punktu 28.23 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).Adres pomocniczy: C b1234567890123V S24 Do wprowadzenia adresu pomocniczego użyj klawiszynumerycznych. Można wprowadzić maksymalnie 20znaków.UWAGA:Adres pomocniczy może zawierać cyfry od 0 do 9,spacje oraz znaki „#” i „*”25 Naciśnij klawisz OK.26 Do wprowadzenia hasła dostępu do adresupomocniczego użyj klawiszy numerycznych. Możnawprowadzić maksymalnie 20 znaków.UWAGA:Hasło dostępu do adresu pomocniczego możezawierać cyfry od 0 do 9, spacje oraz znaki „#” i „*”27 Naciśnij klawisz OK.Szcz.faksu: C bTrans. szyfr.: 2/ 4Klucz 020000[ Zmień ]28 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Trans.szyfr.]. Jeśli transmisja szyfrowana nie jest używana,przejdź do punktu 38.29 Wybierz opcję [Zmień] (prawy klawisz Select).30 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.].31 Naciśnij klawisz OK.32 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany numerklucza szyfrującego.33 Naciśnij klawisz OK.UWAGA:Klucz szyfrujący należy zapisać wcześniej.34 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.] lub[Wył.].3-16


Obsługa FAKSU (podstawowa)35 Naciśnij klawisz OK. Przejdź do następnego punktu lubpunktu 38, jeśli w punkcie 34 wybrano odpowiednioopcję [Wł.] lub [Wył.].36 Do wprowadzenia numeru skrzynki szyfrującej (4-cyfrowego) użyj klawiszy numerycznych.37 Naciśnij klawisz OK.3Szcz.faksu: C bPocz. pr. trans.:3/ 433 600 b/s38 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Pocz. pr.tran.] lub [ECM] i wprowadzić odpowiednie zmiany wustawieniach, a następnie naciśnij klawisz OK.[ Zmień ]PozycjaPocz. pr. trans.ECMOpisZmień to ustawienie, aby zmienić początkowąprędkość transmisji. Do wyboru są trzyprędkości: 33 600 bitów/s, 14 400 bitów/s i9600 bitów/s.ECM (tryb poprawiania błędów) to funkcjaautomatycznego wysyłania ponownego obrazu,który został nieprawidłowo wysłany lubodebrany z powodu wystąpienia zakłóceń nalinii telefonicznej podczas transmisji. Zmień toustawienie, aby zmienić ustawienie komunikacjiw trybie ECM.39 Użyj klawisza lub , aby sprawdzić, czy każdapozycja została wprowadzona prawidłowo.40 Naciśnij klawisz OK.41 Ponownie naciśnij klawisz OK.42 Użyj klawisza lub , aby sprawdzić, czy miejscedocelowe zostało wprowadzone prawidłowo.43 Naciśnij klawisz OK. Miejsce docelowe zostanie dodanedo książki adresowej.Zapisywanie grupyMożna zapisać wiele miejsc docelowych w jednej pozycji książki adresowej. Ta metoda jest bardzo wygodna, gdyżumożliwia wybór wielu miejsc docelowych jednocześnie. Można zapisać maksymalnie 20 grup.UWAGA:Do zapisu grupy konieczne jest wcześniejsze zapisanie miejsc docelowych jako kontaktów. Zapiszwcześniej wymagane kontakty.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Edytuj m.docel.].3-17


Obsługa FAKSU (podstawowa)3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ks.adresowa].5 Naciśnij klawisz OK.Ks. adresowa: a b*********************k Designl Fialal Maury[ Menu ]6 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).7 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Dodajadres].8 Naciśnij klawisz OK.9 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Grupa].10 Naciśnij klawisz OK.Szczegół:C bNumer adresu: 4/ 401911 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Numeradresu].[ Edytuj ]Numer adresu:(001 - 120)*****053*C b12 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).13 Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić dowolnynumer adresu w zakresie od 001 do 120.UWAGA:Numer adresu stanowi numer identyfikacyjny dlakażdego miejsca docelowego. Można wybrać dowolny ze120 numerów — 100 dla kontaktów indywidualnych i 20 dlagrup.14 Naciśnij klawisz OK.Szczegół:C bNazwa grupy: 1/ 415 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Nazwagrupy].[ Edytuj ]16 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).3-18


Obsługa FAKSU (podstawowa)Nazwa grupy: A bSekcja GUI*SABC[ Tekst ]17 Do wprowadzenia nazwy grupy wyświetlanej w książceadresowej użyj klawiszy numerycznych. Możnawprowadzić maksymalnie 32 znaki.UWAGA:Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczącewpisywania znaków, patrz Dane techniczne (funkcja faksu)w Dodatku–3.3Szczegół:C bCzłonek grupy: 3/ 430[ Edytuj ]18 Naciśnij klawisz OK.19 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Członekgrupy].Członek grupy: a bp SallyMorganG Morgan[ Menu ]20 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).21 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).22 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Dodajczłonka].23 Naciśnij klawisz OK.24 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać miejsce docelowe(indywidualne), które ma być dodane do grupy.UWAGA:Miejsca docelowe można wyszukiwać za pomocąich nazw.25 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).26 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wybierz].27 Naciśnij klawisz OK.28 Powtórz czynności od punktu 21 do 27, aby dodaćwięcej miejsc docelowych.29 Naciśnij klawisz OK.30 Użyj klawisza lub , aby sprawdzić, czy grupa zostaławprowadzona prawidłowo.31 Naciśnij klawisz OK. Grupa zostanie dodana do książkiadresowej.3-19


Obsługa FAKSU (podstawowa)Wybieranie miejsca docelowego z książki adresowejWybierz zapisane w książce adresowej miejsce docelowe.Gotowa do wysłania.2011/05/25 12:301 Na ekranie głównym FAKSU naciśnij klawisz AddressBook.Tekst+zdj. 200x100dpi[Obr.oryg] [RozFAKS]Wybierz ks.adres: a b*********************t Książka adresowat Zewn. ks. adres.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Książkaadresowa].[ Wyjście ]3 Naciśnij klawisz OK.Ks. adresowa: a b*********************k Designl Fialal Maury[ Menu ]4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać miejsce docelowe.5 Naciśnij klawisz OK. Wybrane miejsce docelowezostanie wyświetlone na liście zapisanych miejscdocelowych.Wyszukiwanie miejsca docelowegoMożna wyszukać miejsce docelowe zapisane w książce adresowej.1 Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz AddressBook.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Książkaadresowa].3 Naciśnij klawisz OK.4 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).Menu:a b1 Wybierz2 Szczegół*********************3 Znajdź(nazwa)5 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Znajdź(nazwa)].6 Naciśnij klawisz OK.3-20


Obsługa FAKSU (podstawowa)Znajdź(nazwa): A bma*SABC[ Tekst ]Zmiana/Usuwanie zapisanej zawartości7 Do wprowadzenia nazwy szukanego miejscadocelowego użyj klawiszy numerycznych.UWAGA:Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczącewpisywania znaków, patrz Dane techniczne (funkcja faksu)w Dodatku–3.8 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony wynikwyszukiwania.3Dane dotyczące miejsc docelowych (kontaktów) lub grup można zmienić bądź usunąć.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Edytuj m.docel.].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Książkaadresowa].5 Naciśnij klawisz OK.Książka adresowa: a b*********************k Designl Fialal Maury[ Menu ]6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać miejsce docelowelub grupę do edycji.7 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).8 Edycja zapisanego kontaktu1 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Szczeg./Edycja].2 Naciśnij klawisz OK.3 Zmień dane dotyczące miejsca docelowego. Więcejinformacji znajduje się w punktach od 11 do 39części Zapisywanie kontaktu (faks).Edycja grupy1 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Szczeg.Edycja].2 Naciśnij klawisz OK.3-21


Obsługa FAKSU (podstawowa)3 Zmień dane dotyczące grupy. Więcej informacjiznajduje się w punktach od 11 do 18 częściZapisywanie grupy. Informacje dotyczącedodawania miejsc docelowych do grupy znajdująsię w punktach od 19 do 27 części Zapisywaniegrupy.Usuwanie zapisanego kontaktu lub grupy1 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Usuń].2 Naciśnij klawisz OK.3 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).Spowoduje to usunięcie wybranego miejscadocelowego lub grupy.9 Naciśnij klawisz OK.10 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Fakt zmianylub usunięcia zapisanych danych zostanie uwzględnionyw książce adresowej.Drukowanie listy adresówListę adresów zapisanych w książce adresowej można wydrukować.Listę można uporządkować według nazw lub numerów adresów miejsc docelowych.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Edytuj m.docel.].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Druk. listy].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Lista faksu(In)] albo [Lista faksu (Nr)].7 Naciśnij klawisz OK.8 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Lista zostaniewydrukowana.3-22


Obsługa FAKSU (podstawowa)Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępuZa pomocą klawiszy szybkiego dostępu znajdujących się na panelu operacyjnym można otworzyć książkęadresową.Zapisywanie nowego klawisza szybkiego dostępuDo klawisza szybkiego dostępu można przypisać miejsce docelowe (kontakt lub grupę) z książki adresowej. Możnaprzypisać maksymalnie 22 miejsca docelowe.31 Na podstawowym ekranie FAKS naciśnij klawiszszybkiego dostępu, który ma być zapisany, iprzytrzymaj go przez 2 sekundy.Wyb. nr klawisza: a b*********************1 Nr 12 Nr 122 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać numer, do któregoma być przypisane miejsce docelowe.Numery od 12 do 22 funkcjonują jako numery klawiszyszybkiego dostępu po naciśnięciu klawisza Shift Lock.[ Wyjście ]3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać miejsce docelowe(indywidualne) z książki adresowej, które ma byćprzypisane do klawisza szybkiego dostępu.5 Naciśnij klawisz OK. Miejsce docelowe zostanieprzypisane do klawisza szybkiego dostępu.Wybór miejsca docelowego za pomocą klawisza szybkiego dostępuNa ekranie wpisywania miejsca docelowego naciśnij klawiszszybkiego dostępu, do którego przypisane jest wybranemiejsce doceloweAby wybrać jedno z miejsc docelowych przypisanych doklawiszy szybkiego dostępu od 12 do 22, naciśnij klawiszShift Lock, co spowoduje włączenie kontrolki obok klawiszy,a następnie naciśnij klawisz szybkiego dostępu, do któregoprzypisano wybrane miejsce docelowe.3-23


Obsługa FAKSU (podstawowa)Zmiana/Usuwanie zapisanej zawartościMożna zmienić miejsce docelowe przypisane do klawisza szybkiego dostępu na inne lub usunąć przypisanie dowybranego klawisza szybkiego dostępu.UWAGA:W przypadku zmiany informacji o miejscu docelowym w książce adresowej, aktualizowane są również tesame informacje odnoszące się do klawisza szybkiego dostępu.1 Na podstawowym ekranie FAKS naciśnij klawiszszybkiego dostępu, który ma zostać zmieniony, iprzytrzymaj go przez 2 sekundy.Wyb. nr klawisza: a b*********************1 Nr 12 Nr 122 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać numer do edycji.Numery od 12 do 22 funkcjonują jako numery klawiszyszybkiego dostępu po naciśnięciu klawisza Shift Lock.[ Wyjście ]3 Naciśnij klawisz OK.4 Zmiana miejsca docelowego na inne1 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Edytuj].2 Naciśnij klawisz OK.3 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać nowemiejsce docelowe (kontakt indywidualny lub grupę).4 Naciśnij klawisz OK.5 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Miejscedocelowe zostanie przypisane do klawiszaszybkiego dostępu.Usuwanie przypisania1 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Usuń].2 Naciśnij klawisz OK.3 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).Przypisanie miejsca docelowego do klawiszaszybkiego dostępu zostanie usunięte.5 Wybierz opcję [Wyjście] (prawy klawisz Select).3-24


Obsługa FAKSU (podstawowa)Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranie ponowne)Funkcja wybierania ponownego umożliwia ponowne wybranie ostatnio wprowadzonego numeru.Automatyczne wybieranie ponowneTa funkcja służy do automatycznego wybierania ponownego numeru odbiorcy, który nie odpowiada podczas próbywysłania faksu.3Aby włączyć funkcję automatycznego wybierania ponownego, nie trzeba wprowadzać żadnych dodatkowychustawień. Z uwagi na to, że urządzenie wybiera numer ponownie w regularnych odstępach czasu, użytkownik niemusi stale nadzorować urządzenia, nawet jeśli komunikacja z odbiorcą się wydłuża.UWAGA:Urządzenie nie wybiera numeru ponownie w przypadku transmisji bezpośredniej.Liczbę automatycznych wybrań ponownych można zmieniać w zakresie od 0 do 14. Szczegółowe informacjeznajdują się w części Liczba ponowień na stronie 5-9.Nie można natychmiast wysłać transmisji opóźnionej, gdy urządzenie czeka na ponowne wybranie numeru.Ręczne wybieranie ponowne (połączenie ponowne)Użyj tej funkcji, jeśli podczas próby wysłania faksu odbiorca nie odpowiada. Aby wysłać faks do tego samegoodbiorcy, naciśnij klawisz Address Recall/Pause, co umożliwi wybranie z listy miejsc docelowych odbiorcy, któregonumer był ostatnio wybierany.Gotowa do wysłania.2011/05/25 12:301 Naciśnij klawisz Address Recall/Pause. Ostatniowybierany odbiorca zostaje wyświetlony na liście miejscdocelowych.Tekst+zdj. 200x100dpi[Obr.oryg] [RozFAKS]UWAGA:Jeżeli ostatnia transmisja obejmowała transmisjędo wielu odbiorców, komputerów i adresów e-mail, onerównież są wyświetlane. W razie potrzeby dodaj lub usuńodbiorcę.2 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.UWAGA:Informacje potrzebna do nawiązania ponownegopołączenia są usuwane w następujących przypadkach.• Po wyłączeniu zasilania• Po wysłaniu kolejnego faksu (zapisywane są noweinformacje potrzebne do nawiązania ponownegopołączenia)• Po wylogowaniu użytkownika3-25


3-26Obsługa FAKSU (podstawowa)


4 Sprawdzanie wyników transmisji i stanuzapisywaniaW niniejszym rozdziale wyjaśniono, jak sprawdzać wyniki transmisji oraz stan zapisu funkcji.• Narzędzia do sprawdzania wyników transmisji i stanu zapisu ................................4-2• Sprawdzanie historii zadań faksu............................................................................4-3• Wydruk raportów administracyjnych........................................................................4-5• Raport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznej .............4-104-1


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaNarzędzia do sprawdzania wyników transmisji i stanu zapisuWyniki transmisji faksu i stan zapisu można sprawdzić za pomocą niżej wymienionych narzędzi.NarzędzieMiejscewyświetlaniaSprawdzaneelementyCzas sprawdzaniaStronaSprawdzaniahistorii zadańFAKSUWyświetlaczHistoria ostatnich16 zapisanychwynikówwysyłania iodbioruW dowolnej chwili 4-3Raportwynikówwysyłania/RaportwynikówodbioruWydrukraportuWynik ostatniegowysyłania lubodbioruAutomatycznywydruk po każdejoperacji wysyłanialub odbioru(dostępne sąrównież opcje Bezwydruku i Tylkobłąd).4-5RaportaktywnościWydrukraportuWyniki ostatnich50 operacjiwysyłania lubodbioruW dowolnej chwililub automatyczniepo każdych 50operacjachwysyłania/odbioru4-7Strona stanuWydrukraportuStan zapisulokalnegonumeru faksu,nazwy faksulokalnego,ustawienia liniifaksu itp.W dowolnej chwili 4-9RaportodbioruFAKSU zapośrednictwem pocztyelektronicznejKomputer Odbiór faksu Odbiór faksu jestpotwierdzany wwiadomości e-mail.4-104-2


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaSprawdzanie historii zadań faksuPokazuje na wyświetlaczu historię ostatnich 16 wyników wysyłania i odbioru, umożliwiając ich sprawdzenie.UWAGA:Nawet jeśli włączono funkcję rozliczania zadań, wyświetlanych jest 16 wyników zarówno operacjiwysyłania, jak i odbioru, bez względu na identyfikator konta.Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania historii zadań, patrz Podręcznik obsługi urządzenia.Wyświetlanie ekranu dziennika zadańStan zad. druk.: a b*********************0008 Kopiowanie s0009 dane maury0010 n aaaa[ Pauza ] [ Menu ]1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.2 Naciśnij klawisz lub i wybierz opcję [Dzien.zad.druk.], aby sprawdzić wyniki odbioru; opcję [Dzien.zad. wys.], aby sprawdzić wyniki transmisji, lub opcję[Dzienn.zad.zapis], aby sprawdzić wyniki zapisu wskrzynkach adresów pomocniczych, skrzynkachodpytywania i w pamięci USB,3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać zadanie dosprawdzenia.4Opis ekranu informacji szczegółowych5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby sprawdzić szczegółyzadania.7 Naciśnij klawisz OK.PozycjaOpisWynikCz. przyjęciaCz. zak.Nazwa zadaniaTyp zadaniaNazwa użytk.Strona i kopiaW tym miejscu wyświetlany jest wynik.OK — zadanie ukończono prawidłowo.Anuluj – zadanie zostało anulowane.Błąd – zadanie zakończone nieprawidłowo zewzględu na błąd.Godzina, o której przyjęto zadanieGodzina zakończenia zadaniaNazwa zadaniaTyp zadaniaNazwa użytkownikaPole jest puste, jeżeli informacja jest niedostępnaLiczba wydrukowanych stron i kopii4-3


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaPozycjaOpisStrony orygin.Kolor/Cz-BInf. o nadawcyMiejscedoceloweLiczba stron oryginałuTryb kolorów używany podczas skanowaniaInformacje dotyczące transmisjiOdbiorcaWyświetlana jest liczba miejsc docelowych.4-4


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaWydruk raportów administracyjnychAby sprawdzić wyniki transmisji faksów lub stan ustawień funkcji, można również wydrukować różne raportyadministracyjne.Raporty wyników wysyłaniaPo każdej operacji wysyłania faksu można wydrukować raport potwierdzający udane wysłanie faksu. Raport wynikówmoże także zawierać wysłany obraz.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Raport].43 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustaw. rap.wyn.].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wyślijwynik].7 Naciśnij klawisz OK.8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].9 Naciśnij klawisz OK.FAKS:a b*********************1 *Wył.2 Wł.3 Tylko błąd10 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wył.] (bezdrukowania), [Wł.] (drukowanie) lub [Tylko błąd].11 Naciśnij klawisz OK. W przypadku wybrania opcji [Tylkobłąd] lub [Wł.] w punkcie 10, przejdź do następnegopunktu.12 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać ustawienie [Wł.]lub [Wył.] dla opcji dodawania transmitowanego obrazu.4-5


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaZ transmitowanym obrazemBez transmitowanego obrazuRap. wynik. wys.Rap. wynik. wys.Raporty wyników odbierania faksówPo każdej operacji odbioru faksu można wydrukować raport potwierdzający udany odbiór faksu.UWAGA:Zamiast sprawdzać raport wyników odbioru, można wysłać potwierdzenie e-mail o odbiorze faksu. (PatrzRaport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznej na stronie 4-10.)1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Raport].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustaw. rap.wyn.].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wynik odb.faksu].7 Naciśnij klawisz OK.Wynik odb. faksu: a b*********************1 *Wył.2 Wł.3 Błąd/Podadres8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wył.] (bezdrukowania), [Wł.] (drukowanie) lub [Błąd/Podadres].4-6


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania9 Naciśnij klawisz OK.Rap.wyn.odb.faks4Raport aktywnościRaporty aktywności dotyczą zarówno operacji wysyłania, jak i odbioru faksów. Każdy raport zawiera listę ostatnich50 operacji wysyłania lub odbioru faksów. W przypadku wybrania opcji wydruku automatycznego raport jestdrukowany automatycznie po każdych 50 operacjach wysyłania lub odbioru.Wydruk raportów aktywnościRaport zawiera dane dotyczące ostatnich 50 wysłanych lub odebranych faksów.1 Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Wybierz opcję [Dziennik] (prawy klawisz Select).Dziennik:a b1 Dz. FAKSÓW wych.2 Dzie. F. przych.*********************3 Rap. FAK. wych.5 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Rap. FAK.wych.] w celu wydrukowania raportu o faksachwysłanych lub opcję [Rap. F. przych.] w celuwydrukowania raportu o faksach odebranych.6 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Raportzostanie wydrukowany.4-7


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaRaport wys.faksuRaport odb.faksuWydruk automatycznyPo każdych 50 operacjach wysłania lub odbioru faksu automatycznie drukowany jest raport aktywności.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Raport].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ust. rap.admin.].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Rap. FAK.wych.] lub [Rap. F. przych.].7 Naciśnij klawisz OK.8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wył.] (bezdrukowania) lub [Wł.] (drukowanie).9 Naciśnij klawisz OK.4-8


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaStrona stanuStrona stanu zawiera informacje o liczbie ustawień użytkownikaInformacje związane z faksem obejmują lokalny numer faksu, nazwę faksu lokalnego, ustawienia linii faksu itp. Wrazie potrzeby można je wydrukować.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Raport].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Raportujdruk.].45 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Stronastanu].7 Naciśnij klawisz OK.8 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Zostaniewydrukowana strona stanu.Strona stanu4-9


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaRaport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznejZamiast sprawdzać raport wyników odbioru, można wysłaćpotwierdzenie e-mail o odbiorze faksu.UWAGA:To ustawienie jest wyświetlane, gdy dlaustawienia Rap. wyn. odb. FAKSU wybrano opcję [Wł.] lub[Błąd/Podadres]. Aby uzyskać szczegółowe informacje,patrz Raporty wyników odbierania faksów na stronie 4-6.Wyniki odbioru faksów są wysyłane pocztą elektronicznązgodnie z ustawieniami funkcji Rap. wyn. odb. FAKSU. Jeżelidla funkcji Rap. wyn. odb. FAKSU wybrano ustawienie [Wł.],dla każdego faksu wysyłane jest powiadomienie e-mail.Jeżeli wybrane ustawienie to [Błąd/Podadres],powiadomienie e-mail jest wysyłane tylko w przypadku błędulub przekazania odebranego dokumentu do innych faksów,komputerów lub skrzynek adresów pomocniczych.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Raport].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustaw. rap.wyn.].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wynik odb.faksu].7 Naciśnij klawisz OK.8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.] lub[Błąd/Podadres].9 Naciśnij klawisz OK.10 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [E-mail].11 Naciśnij klawisz OK.12 Wybieranie miejsca docelowego z książki adresowej1 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Książka adresowa].2 Naciśnij klawisz OK.3 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać miejscedocelowe, które ma zostać zapisane jako miejscedocelowe raportu.4-10


Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywaniaBezpośrednie wprowadzanie miejsca docelowego1 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wpisadresu].2 Naciśnij klawisz OK.3 Do wprowadzenia adresu, który ma być zapisanyjako miejsce docelowe raportu, użyj klawiszynumerycznych. Można wprowadzić maksymalnie64 znaki.UWAGA:Aby uzyskać szczegółowe informacjedotyczące wpisywania znaków, patrz Sposóbwpisywania znaków w Dodatku–2.413 Naciśnij klawisz OK.4-11


4-12Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania


5 Konfiguracja i zapisywanieW niniejszym rozdziale wyjaśniono sposoby konfiguracji i zapisu różnych ustawień.• Automatyczne włączanie faksu lub telefonu............................................................5-2• Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki.................................5-4• Kod kraju faksu........................................................................................................5-6• Dzwonki...................................................................................................................5-7• Regulacja głośności ................................................................................................5-8• Liczba ponowień......................................................................................................5-9• Tryb odbioru ..........................................................................................................5-10• Data/godzina odbioru ............................................................................................ 5-11• Rodzaj nośnika wydruku .......................................................................................5-125-1


Konfiguracja i zapisywanieAutomatyczne włączanie faksu lub telefonuTa metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania telefonu i faksu na jednej linii telefonicznej. Powysłaniu oryginałów urządzenie automatycznie je odbiera, a w przypadku przychodzącej rozmowy telefonicznejurządzenie dzwoni, sygnalizując użytkownikowi możliwość odebrania połączenia.WAŻNE:• Korzystanie z funkcji automatycznego włączania faksu lub telefonu wymaga podłączenia do urządzenia aparatutelefonicznego.• Po wyemitowaniu przez telefon ustalonej liczby sygnałów dźwiękowych drugi uczestnik komunikacji musiponieść koszty połączenia telefonicznego, nawet jeśli adresat nie odbiera.Przepływ odbioruFAKS FAKS TelefonGdy drugi uczestnikkomunikacji wysyła oryginałyprzy użyciu funkcji wysyłaniaautomatycznegoGdy drugi uczestnikkomunikacji wysyła oryginałyprzy użyciu funkcji wysyłaniaręcznegoGdy drugi uczestnikkomunikacji dzwoni z telefonuUrządzenie odbiera połączenie przychodzące bez emitowania sygnału dźwiękowego(od tej chwili drugi uczestnik komunikacji ponosi koszty połączenia telefonicznego).Urządzenie emituje dwa sygnały dźwiękowe(drugi uczestnik komunikacji słyszy sygnał połączenia).Urządzenie automatycznieodbiera oryginały od drugiegouczestnika komunikacji(automatyczny odbiór faksów)Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy (zarówno drugi uczestnikkomunikacji, jak i odbiorca słyszą sygnał połączenia).Po podniesieniu słuchawki podłączonego aparatu telefonicznegomożna rozmawiać z drugim uczestnikiem komunikacji.Po zakończeniu rozmowymożna odebrać faks.UWAGA:Po zakończeniu rozmowy można również odebrać oryginały ręcznie5-2


Konfiguracja i zapisywaniePrzygotowanie: Zapoznaj się z częścią Tryb odbioru na stronie 5-10, aby dowiedzieć się, jak wybrać opcję[Auto(FAKS/TEL)].1 Podłączony telefon dzwoni Należy pamiętać, że jeśliustawiona liczba dzwonków (dla funkcji automatycznegowłączania faksu lub telefonu) to [0] (zero), podłączonytelefon nie będzie dzwonić.UWAGA:Liczbę dzwonków można zmienić (Patrz Dzwonkina stronie 5-7).2 W przypadku połączenia wykonywanego za pomocątelefonu51 Urządzenie dzwoni, sygnalizując użytkownikowimożliwość odebrania połączenia. Podnieśsłuchawkę telefonu w ciągu 30 sekund.UWAGA:Jeżeli słuchawka nie zostanie podniesiona wciągu 30 sekund, urządzenie zostanie przełączone w trybodbioru faksu.2 Porozmawiaj z osobą dzwoniącą.UWAGA:Po zakończeniu rozmowy można odebraćoryginały ręcznieW przypadku połączenia wykonywanego za pomocąfaksuUrządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.5-3


Konfiguracja i zapisywanieAutomatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarkiTa metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania zarówno automatycznej sekretarki, jak i faksu. Wprzypadku wysłania oryginałów faksem urządzenie automatycznie je odbierze, natomiast w przypadku przychodzącejrozmowy telefonicznej urządzenie wykonuje funkcje podłączonej automatycznej sekretarki. Dzięki temu gdy odbiorcajest nieobecny, osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce.WAŻNE: Jeżeli podczas używania funkcji automatycznego włączania faksu lub automatycznej sekretarki cisza trwaco najmniej 30 sekund przed upływem minuty od odebrania połączenia przez urządzenia, uruchomiona zostajefunkcja wykrywania ciszy i urządzenie zostaje przełączone w tryb odbioru faksu.UWAGA:Do korzystania z funkcji automatycznego włączania faksu lub automatycznej sekretarki konieczne jestpodłączenie do urządzenia aparatu telefonicznego wyposażonego w automatyczną sekretarkę.Szczegółowe instrukcje, dotyczące na przykład odpowiadania na wiadomości, znajdują się w instrukcji obsługiautomatycznej sekretarki.Ustaw liczbę dzwonków emitowanych przez urządzenie, która powinna być większa niż liczba dzwonkówemitowanych przez automatyczną sekretarkę (Patrz Automatyczne włączanie faksu lub telefonu na stronie 5-2).Przepływ odbioruFAKS FAKS TelefonGdy drugi uczestnikkomunikacji wysyłaoryginały przy użyciufunkcji wysyłaniaautomatycznegoGdy drugi uczestnikkomunikacji wysyłaoryginały przy użyciufunkcji wysyłania ręcznegoGdy drugi uczestnikkomunikacji dzwoni ztelefonuUrządzenie automatycznieodbiera oryginały oddrugiego uczestnikakomunikacji(automatyczny odbiórfaksów).Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomośćinformującą, że odbiorca jest nieobecny.Automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość od osobydzwoniącej.Gdy drugi uczestnikkomunikacji rozpoczynawysyłanie oryginałów,urządzenie je odbiera.5-4


Konfiguracja i zapisywaniePrzygotowanie: Zapoznaj się z częścią Tryb odbioru na stronie 5-10, aby dowiedzieć się, jak wybrać opcję[Auto(TAD)].1 Podłączony aparat telefoniczny emituje sygnałdźwiękowy ustaloną liczbę razy.UWAGA:W przypadku podniesienia słuchawki gdy telefonnadal dzwoni, urządzenie zostaje przełączone do stanutakiego samego jak odbiór ręczny2 Automatyczna sekretarka odbiera połączenie.Gdy połączenie jest wykonywane z telefonu, aleodbiorca jest nieobecny5Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomośćpowitalną i rozpoczyna nagrywanie wiadomości odosoby dzwoniącej.UWAGA:Jeżeli cisza podczas nagrywania trwa dłużej niż30 sekund, urządzenie zostanie przełączone w tryb odbiorufaksu.W przypadku połączenia wykonywanego za pomocąfaksuUrządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.5-5


Konfiguracja i zapisywanieKod kraju faksuAby uzyskać informacje na temat korzystania z tego menu, skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielemserwisu.5-6


Konfiguracja i zapisywanieDzwonkiLiczbę sygnałów dźwiękowych emitowanych przez telefon przed odebraniem połączenia można zmieniać. Liczbędzwonków można zmieniać niezależnie dla każdego trybu odbioru – Auto (Normalny), Auto (TAD) i Auto (FAKS/TEL)UWAGA:Dla ustawień Dzwonki (Normalny) i Dzwonki (TAD) można wybrać od 1 do 15 sygnałów dzwonka, a dlaustawienia Dzwonki (FAKS/TEL) – od 0 do 15 sygnałów.Dla ustawienia Dzwonki(FAKS/TEL) zmiana jest możliwa tylko w niektórych krajach.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].53 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Odbiór].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Dzwonki(Normalny)], [Dzwonki(TAD)] lub[Dzwonki(FAKS/TEL)].7 Naciśnij klawisz OK.8 Wprowadź liczbę dzwonków za pomocą klawiszynumerycznych.9 Naciśnij klawisz OK.5-7


Konfiguracja i zapisywanieRegulacja głośnościUżytkownik może regulować głośność głośnika i trybu monitorowania.Głośność głośnika: poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia za pomocą klawisza OnHook.Głośność trybu monitorowania: poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia bez użyciaklawisza On Hook, na przykład podczas transmisji do pamięci.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustaw.wspólne].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Dźwięk].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Głośnikfaksu] lub [Wyśw. faksu].7 Naciśnij klawisz OK.Głośnik faksu: a b*********************1 0 Wycisz2 1 Minimalna3 *2 Średnia8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać poziom głośnościgłośnika.9 Naciśnij klawisz OK.5-8


Konfiguracja i zapisywanieLiczba ponowieńLiczba ponowień jest zmieniana automatycznie.UWAGA:Liczba ponowień wynosi od 0 do 14.Aby uzyskać informacje na temat wybierania ponownego, patrz Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranieponowne) na stronie 3-25.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].53 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję[Transmisja].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Liczbaponowień].7 Naciśnij klawisz OK.8 Wprowadź liczbę ponowień za pomocą klawiszynumerycznych.9 Naciśnij klawisz OK.5-9


Konfiguracja i zapisywanieTryb odbioruDostępnych jest pięć następujących trybów odbioru.• Automatyczny odbiór faksów [Auto(Normalny)]• Automatyczne włączanie telefonu lub faksu [Auto(FAKS/TEL)] (Patrz strona 5-4)• Automatyczne włączanie telefonu lub automatycznej sekretarki [Auto (TAD)] (Patrz strona 5-4)Wybierz tryb odpowiedni do sposobu używania urządzenia.UWAGA:W niektórych krajach dostępny jest tryb odbioru DRD.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Odbiór].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustaw.odbioru].7 Naciśnij klawisz OK.8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać żądany trybodbioru.9 Naciśnij klawisz OK. Przejdź do następnego punktu wprzypadku wybrania opcji [Auto(DRD)] w punkcie 11.10 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać wzorzec DRD.WzorzecOpisWzorzec 1Wzorzec 2Wzorzec 3Wzorzec 4Dzwonek normalnyDzwonek podwójnyKrótki–krótki–długiKrótki–długi–krótki11 Naciśnij klawisz OK.5-10


Konfiguracja i zapisywanieData/godzina odbioruPodczas drukowania wiadomości funkcja Data/godzina odbioru dodaje u góry każdej strony informacje o dacie/godzinie odbioru, informacje o nadawcy oraz liczbę stron. Jest to przydatne w przypadku potwierdzania czasuodbioru faksu przesłanego z innej strefy czasowej.UWAGA:Jeżeli odbierane dane są drukowane na wielu stronach, data/godzina odbioru jest drukowana tylko napierwszej stronie. Informacja ta nie jest drukowana na kolejnych stronach.Jeżeli odebrane dane faksu są przekazywane po ich wyszukaniu z pamięci, do przekazywanych danych nie jestdodawana informacja o dacie/godzinie odbioru.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.52 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Odbiór].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Data/godz.odb.].7 Naciśnij klawisz OK.8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Wł.].9 Naciśnij klawisz OK.5-11


Konfiguracja i zapisywanieRodzaj nośnika wydrukuWybierz rodzaj papieru używany do drukowania odbieranego faksu.Obsługiwane rodzaje papieru: wszystkie rodzaje, zwykły, szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy, czerpany, tektura,kolorowy, koperta, gruby, wysoka jakość, niestandardowy 1–8UWAGA:Aby uzyskać informacje dotyczące papieru niestandardowego 1–8, patrz Podręcznik obsługi urządzenia.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [FAKS].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Odbiór].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Typ nośn.faksu].7 Naciśnij klawisz OK.Typ nośn. faksu: a b*********************1 *Wsz. typy nośn.2 Zwykły3 Szorstki8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać rodzaj papieru. Wprzypadku braku preferencji co do rodzaju papieruwybierz opcję [Wsz. typy nośn.].Ustawianie kasety do wydruku odebranych faksów9 Naciśnij klawisz OK.Określenie rodzaju nośnika powoduje, że faksy będą drukowane przy użyciu odpowiednich kaset. Faksy będąautomatycznie pomniejszane do ustawionego rozmiaru papieru.1 Naciśnij klawisz System Menu/Counter.2 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ustaw.wspólne].3 Naciśnij klawisz OK.4 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ust. oryg./pap.].5 Naciśnij klawisz OK.6 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Ust. kasety1], [Ust. kasety 2] lub [Ust. kasety 3].UWAGA: Opcje [Kaseta 2] i [Kaseta 3] są wyświetlane, gdyzainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.5-12


Konfiguracja i zapisywanieRozmiar kasety 1: a b*********************1 *Lettera2 Legala3 Statementa7 Naciśnij klawisz OK.8 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Rozmiarkasety 1], [Rozmiar kasety 2] lub [Rozmiar kasety 3].9 Naciśnij klawisz OK.10 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać rozmiar papieru.5Typ kasety 1: a b*********************1 *Zwykły2 Szorstki3 Makulatur.11 Naciśnij klawisz OK. Ponownie zostanie wyświetlonypoprzedni ekran.12 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać opcję [Typ kasety1], [Typ kasety 2] lub [Typ kasety 3].13 Naciśnij klawisz OK.14 Naciśnij klawisz lub , aby wybrać rodzaj papieru.15 Naciśnij klawisz OK. Ponownie zostanie wyświetlonypoprzedni ekran.16 Naciśnij klawisz Back, aby wyświetlić ekran domyślnegomenu systemowego.17 Następnie wprowadź ustawienia odbioru faksów.Procedurę wprowadzania ustawień opisano w częściRodzaj nośnika wydruku na stronie 5-12.Wybierz ten sam rodzaj papieru co w punkcie 14.5-13


5-14Konfiguracja i zapisywanie


6 Rozwiązywanie problemówTen rozdział zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.• Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru.........................6-2• Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania............................................6-2• Komunikaty o błędach.............................................................................................6-3• Rozwiązywanie problemów .....................................................................................6-56-1


Rozwiązywanie problemówFunkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioruŚrodki ostrożności związane z wyłączaniem zasilaniaNie można automatycznie odbierać faksów, gdy zasilanie jest wyłączone.Przed wyłączeniem zasilania upewnij się, że wskaźnik Memory się nie świeci.Wskaźniki Processing i Memory informują o stanietransmisji faksu.• Wskaźnik Processing miga, gdy urządzenie wysyła/odbiera faks.• Wskaźnik Memory miga, gdy dane źródłowe sązapisywane do pamięci do celów transmisji.• Wskaźnik Memory świeci, gdy w pamięci znajdują siędane źródłowe przeznaczone do transmisji opóźnionej.PRZESTROGA: Urządzenie może nadal pracować, gdy wskaźnik Memory świeci. Wyłączenie urządzenia,gdy wskaźnik pamięci świeci, może spowodować awarię.Upewnij się, że nie świeci się wskaźnikzasilania.6-2


Rozwiązywanie problemówKomunikaty o błędachW przypadku wystąpienia błędu na wyświetlaczu może pojawić się jeden z komunikatów o błędach przedstawionychponiżej. Poniższe uwagi pomogą zidentyfikować i rozwiązać problem.UWAGA:W razie wystąpienia błędu transmisji generowany jest raport wyników wysyłania/odbioru. Sprawdźznajdujący się w raporcie kod błędu, a następnie zapoznaj się z jego opisem w części Lista kodów błędów na stronie6 Dodatku. Informacje na temat drukowania raportu wysyłania/odbioru znajdują się w częściach Raporty wynikówwysyłania na stronie 4-5 oraz Raporty wyników odbierania faksów na stronie 4-6.Kody błędów można również sprawdzić w raporcie aktywności (Patrz Raport aktywności na stronie 4-7).Komunikat Punkt kontrolny Naprawa StronaBłąd urządzenia.Skontaktuj się z serwisem.– Wyłącz i włącz włącznikzasilania lub wyjmij, anastępnie włóż do gniazdkawtyczkę przewodu zasilania.Jeżeli komunikat jest nadalwyświetlany, zanotuj kodbłędu. Wyłącz włącznikzasilania i wyjmij z gniazdkawtyczkę przewodu zasilania.Skontaktuj się zpracownikiem serwisu.–7Przekroczony limit skrz.odpyt. Zadanie anulowano.Przekroczono ograni.rozliczania zadań.– Skrzynka odpytywaniazostała zapełniona danymidokumentów. Naciśnijklawisz OK. Zadaniezostanie anulowane.Spróbuj wykonać zadanieponownie po wydrukowaniulub usunięciu danych zeskrzynki odpytywania.– Liczba zużytych arkuszypapieru przekroczyła limitustalony za pomocą funkcjirozliczania zadań. Dalszapraca jest niemożliwa.Naciśnij klawisz OK.Zadanie zostanieanulowane.Spróbuj wykonać zadanieponownie po wyzerowaniulimitu użycia papieru.–PatrzPodręcznikobsługiurządzenia.6-3


Rozwiązywanie problemówKomunikat Punkt kontrolny Naprawa StronaPrzekroczono ograni.rozliczania zadań.Nie można skanować.– Transmisja faksu zostałazablokowana przez funkcjęrozliczania zadań. Dalszapraca jest niemożliwa.Naciśnij klawisz OK.Zadanie zostanieanulowane.Sprawdź ustawienia funkcjirozliczania zadań.PatrzPodręcznikobsługiurządzenia.Słuchawka telefonu nie jestodłożona. Połóż słuchawkęna widełki.Czy słuchawka telefonupodłączonego do urządzeniajest podniesiona?Odłóż słuchawkę. –Przekroczono liczbęzaplanowanych zadań.– Przekroczono liczbę zadańustaloną dla transmisjiopóźnionej. Naciśnij klawiszOK. Zadanie zostanieanulowane.Zaczekaj do zakończeniawykonywania transmisjiopóźnionej lub anulujtransmisję opóźnioną iwykonaj zadanie ponownie.–Dod. papier do kas.1. (~3).lubDodaj papier do tacyuniwersalnej.Czy we wskazanej kasecielub tacy uniwersalnejznajduje się papier?Dodaj papier o wskazanymrozmiarze. W przypadkuzdefiniowania rodzajupapieru do wydrukuwyświetlana jest równieżinformacja o wymaganychrodzajach papieru.Aby użyć innego źródłapapieru, wybierz źródłopapieru i naciśnij klawiszOK. Aby użyć innego źródłapapieru, wybierz opcję[Papier] (prawy klawiszSelect), a następnie wybierzźródło papieru i naciśnijklawisz OK.–Czy zdefiniowano rodzajpapieru do drukowania?Kaseta z wybranymrodzajem papieru jestniedostępna. Wybierz opcję[Papier] (prawy klawiszSelect), a następnie wybierzinne źródło papieru i naciśnijklawisz OK.–Czy kaseta jest dokładniezaładowana?Wyjmij kasetę i dokładnie jązaładuj.–6-4


Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówW przypadku wystąpienia błędu najpierw zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się zdystrybutorem lub przedstawicielem serwisu.Objaw Punkt kontrolny Naprawa StronaNie można wysłaćdokumentu.Czy przewód modułowy jestpodłączony prawidłowo?Podłącz prawidłowo przewódmodułowy.–Czy wyświetlony zostałkomunikat Błąd komunikacji?Usuń przyczynę wystąpieniabłędu i wyślij faks ponownie.Dodatek-6Nie można transmitować wtrybie rozsyłania.Czy włączono ograniczeniatransmisji?Czy w pamięci jest wolnemiejsce?Anuluj ograniczeniatransmisji.Zaczekaj na zwolnieniemiejsca w pamięci lubsamodzielnie zwolnij miejscew pamięci, a następnie wyślijfaks ponownie.––7Nie można nawiązaćkomunikacji szyfrowanej.Czy ustawienia zapisane wurządzeniu nadawczym iodbiorczym są prawidłowe?Sprawdź ponownieustawienia zapisane wurządzeniu nadawczym iodbiorczym.–Nie można użyć funkcjizdalnego przełączania.Czy używana jest liniaimpulsowa?Niektóre aparaty telefonicznemogą za pomocą przyciskówtransmitować sygnał tonowy.Zapoznaj się z instrukcjąobsługi używanego aparatutelefonicznego.–Czy numer wybierania funkcjizdalnego przełączania jestprawidłowy?Sprawdź ustawieniedomyślnie: 55)–Brak wydruku po odbiorze.Czy włączono funkcjęprzekazywania z pamięci?Sprawdź miejsce doceloweprzekazywania.–Nie można odebraćdokumentu.Czy przewód modułowy jestpodłączony prawidłowo?Podłącz prawidłowo przewódmodułowy.–Czy wyświetlony zostałkomunikat Błądkomunikacji?Usuń przyczynę wystąpieniabłędu i poproś nadawcę oponowne wysłaniedokumentu.Dodatek-6Czy włączono ograniczeniaodbioru?Anuluj ograniczenia odbioru. –Nie można odebrać faksudo pamięci.Czy w pamięci jest wolnemiejsce?Zaczekaj na zwolnieniemiejsca w pamięci lubsamodzielnie zwolnij miejscew pamięci, a następnieodbierz faks ponownie.3-106-5


Rozwiązywanie problemówObjaw Punkt kontrolny Naprawa StronaNie można transmitowaćprzy użyciu adresupomocniczego.Czy urządzenie odbiorczeobsługuje funkcję transmisjiprzy użyciu adresupomocniczego?Transmisja z użyciem adresupomocniczego jestniemożliwa, jeśli faksodbiorcy nie obsługujepodobnej funkcji transmisji zużyciem adresupomocniczego.–Czy wprowadzony adrespomocniczy i hasło dostępudo adresu pomocniczego sątakie same jak adrespomocniczy i hasło dostępudo adresu pomocniczegozapisane w faksie odbiorcy?Jeżeli dane są poprawne,skontaktuj się z odbiorcą.Niniejsze urządzenie nieużywa hasła dostępu doadresu pomocniczegopodczas odbioru.–Czy w pamięci faksuodbiorcy jest wolne miejsce?Skontaktuj się z odbiorcą. –Nie można przekazaćfaksu z pamięciCzy ustawienie funkcjiprzekazywania z pamięci to[Wł.]?Sprawdź ustawienie funkcjiprzekazywania z pamięci.–Nie można przekazaćdanych z pamięci przyużyciu adresupomocniczego.Czy urządzenie odbiorczeobsługuje funkcję transmisjiprzy użyciu adresupomocniczego?Transmisja z użyciem adresupomocniczego jestniemożliwa, jeśli faksodbiorcy nie obsługujepodobnej funkcji transmisji zużyciem adresupomocniczego.–Czy wprowadzony adrespomocniczy jest taki sam jakadres pomocniczy zapisanyw faksie odbiorcy?Jeżeli dane są poprawne,skontaktuj się z odbiorcą.Niniejsze urządzenie nieużywa hasła dostępu doadresu pomocniczegopodczas odbioru.–Nie można drukowaćdanych ze skrzynki adresupomocniczego.Czy ustawiono hasło dostępudo skrzynki?Wprowadź prawidłowe hasłodostępu do skrzynki–Nie można odbieraćdanych w trybieodpytywania.Czy transmisja w trybieodpytywania zostałaprawidłowo ustawiona wurządzeniu nadawczym?Skontaktuj się z odbiorcą. –6-6


Rozwiązywanie problemówObjaw Punkt kontrolny Naprawa StronaNie można korzystać zfunkcji rozsyłania zużyciem adresupomocniczego.Czy faks drugiego uczestnikakomunikacji obsługujepodobną funkcję komunikacjiz użyciem tablicy ogłoszeńadresu pomocniczego?Jeżeli faks drugiegouczestnika komunikacji nieobsługuje podobnej funkcjikomunikacji z użyciem tablicyogłoszeń adresupomocniczego, nie może onodbierać faksów zapośrednictwem tablicyogłoszeń adresupomocniczego. Skontaktujsię z odbiorcą.–Czy wprowadzony adrespomocniczy i hasło dostępudo adresu pomocniczego sąprawidłowe?Jeżeli dane są poprawne,skontaktuj się z odbiorcą.–76-7


6-8Rozwiązywanie problemów


Dodatek• Sposób wpisywania znaków........................................................................ Dodatek-2• Dane techniczne (funkcja faksu) ................................................................. Dodatek-3• Lista menu................................................................................................... Dodatek-4• Lista kodów błędów ..................................................................................... Dodatek-6Dodatek-1


Sposób wpisywania znakówNa ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.Używane klawiszeUżyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.1 2673 451. Klawisz OK Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaku(ów).2. Klawisz Clear Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje się na końcuwiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.3. Klawisz Back Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran wprowadzaniaznaków.4. Klawisze kursora Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy znaków.5. Klawisze numeryczne Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.6. Klawisz Reset Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków i powrócić doekranu trybu gotowości.7. Prawy klawisz Select Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać (gdywyświetlany jest napis [Tekst]).Dodatek-2


Dane techniczne (funkcja faksu)UWAGA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.PozycjaOpisZgodnośćLinia telekomunikacyjnaSuper G3Abonencka linia telefonicznaCzas transmisji 3 sekundy lub krótszy (33 600 bitów/s, JBIG, dokument ITU-T A4 #1)Prędkość transmisji 33 600/31 200/28 800/26 400/24 000/21 600/19 200/16 800/14 400/12 000/9600/7200/4800/2400 bitów/s.Schemat kodowaniaMetoda poprawiania błędówRozmiar oryginałuAutomatyczny podajnikdokumentówRozdzielczość skaneraRozdzielczość wydrukuGradacjeKlawisz szybkiego wyboruTransmisja do wieluodbiorcówJBIG/MMR/MR/MHECMSzerokość maks.: 8,5 cala / 215 mm, długość maks.: 14 cali / 355,6 mmMaks. 50 arkuszypoziomo x pionowoNormalna: 200 × 100 dpi (8 punktów/mm × 3,85 linii/mm)Wysoka: 200 × 200 dpi (8 punktów/mm × 7,7 linii/mm)Bardzo wysoka: 200 × 400 dpi (8 punktów/mm × 15,4 linii/mm)Ultrawysoka: 400 × 400 dpi (16 punktów/mm × 15,4 linii/mm)600 × 600 dpi256 odcieni (dyfuzja błędu)22 klawiszeMaks. 100 odbiorcówZastępczy odbiór do pamięci Co najmniej 256 arkuszy (podczas odbierania dokumentu ITU-T A4 #1)Pojemność pamięci naobrazyRaporty3,5 MB (standardowo) (na oryginały przesyłane faksem)Raport wyników wysyłania, raport wyników odbierania faksów, raportaktywności, strona stanuDodatek-3


Lista menuKlawisze funkcyjne na obszarze wyświetlania komunikatów i panelu operacyjnym służą do wyświetlanianastępujących menu. W razie potrzeby można skorzystać z niniejszej listy podczas obsługi urządzenia.Klawisz FAXKlawisz FunctionMenuRozm. oryginałuObraz oryginałuRozdz. FAKSU (strona 3–5)Orient. oryg.Skanowanie ciągłeWpis nazwy plikuInf. o koń. zad.Opóźn. trans. F.Bezp. trans. F. (strona 3–2)Odpyt. odb. FAK.Gęstość (strona 3–6)Tryb dwustronnyKlawisz Status/JobCancelStan zad. wys. (strona 3–7)Zaplan. zadanieDzien. zad.druk. (strona 4–3)Dzien. zad. wys. (strona 4–3)Dzienn.zad.zapis (strona 4–3)FAKS (strona 4–7)Klawisz Document BoxSkrz. adr. pom.Skrz. odpyt.Zapisz plikKlawisz System Menu/CounterRaport Raportuj druk. Strona stanu (strona 4–9)Ust. rap. admin. Rap. FAK. wych. (strona 4–7)Rap. F. przych. (strona 4–7)Ustaw. rap. wyn. Wyślij wynik (strona 4–5)Wynik odb. faksu (strona 4–6)Ustawienia wspólne Dźwięk Głośnik faksu (strona 5–8)Monitor faksu (strona 5–8)Ust. oryg./pap. Ust. szuflady 1 (Patrz Podręcznik obsługiurządzenia)Ust. szuflady 2 (Patrz Podręcznik obsługiurządzenia)Ust. szuflady 3 (Patrz Podręcznik obsługiurządzenia)Ustawienie daty Data/czas (strona 2–6)Strefa czasowa (strona 2–6)Czas letni (strona 2–6)Ciąg dalszy na następnej stronie Ust. czas. Niewykorz. czasDodatek-4


Ciąg dalszy z poprzedniej stronyFAKS Wspólna tr./odb. Klucz szyfr.System TTI (strona 2–3)Naz. FAKSU lok. (strona 2–4)Lok. iden. FAKSU (strona 2–4)Lokalny nr FAKSU (strona 2–4)Tryb wyb. F.Liczba ponowień (strona 5–9)Odbiór Typ nośn. faksu (strona 5–12)Dzwonki(norm.) (strona 5–7)Dzwonki(TAD) (strona 5–7)Dzwonki(F./TEL) (strona 5–7)Ust. przekaz.Ustaw. odbioru (strona 5–10)Data/godz. odb. (strona 5–11)Drukowanie 2 w 1Druk. ciągłeZdalne wybier.SWOdbiór szyfr.Druk dwustronnyOgr. trans./odb. Ogran. trans.Ogran. odbioruLista nr dozwol.Lista id. dozw.Lis. nr. odrzuc.Ust. klaw. wyb.Skrzynka dok. Skrzynka adresu pomocniczegoSkrz. odpyt. Usuń trans. plikUst. nadpisaniaEdytuj m. docel. Ks. adresowa (strona 3–14)Druk. listy (strona 3–22)Dopas./konserw. Ust. serwisowe Kod kraju faksu (strona 5–6)Ust. poł. faks. (strona 2–8)Ust.zdal.diag.Ident. diag. zd.Dodatek-5


Lista kodów błędówW przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji w raporcie wyników transmisji/odbioru i w raporcie aktywnościzapisywany jest jeden poniższych kodów błędów.UWAGA: Jeżeli błąd wystąpi podczas komunikacji V34, litera U w kodach błędów jest zastępowana przez literę E.Kod błęduBusy (Zajęty)CANCELED(ANULOWANO)U00300U00420–U00462U00600–U00690U00700U00800–U00810U00900–U00910U01000–U01092U01100–U01199U01400U01500U01600U01700–U01720Możliwa przyczyna/działanieNie można ustanowić połączenia z odbiorcą mimowykonania zadanej liczby prób automatycznegowybierania ponownego. Wyślij ponownie.Transmisja została anulowana z powoduwykonania określonego działania.Odbiór został anulowany z powodu wykonaniaokreślonego działania.W urządzeniu odbiorczym skończył się papier.Skontaktuj się z odbiorcą.Pomimo ustanowienia połączenia odbiór zostałanulowany z powodu użycia odmiennych funkcjikomunikacyjnych przez urządzenie nadawcze.Komunikacja została przerwana z powodu awariiurządzenia. Wyślij lub odbierz faks ponownie.Komunikacja została przerwana z powodu awariiurządzenia nadawczego lub odbiorczego.Podczas przesyłania stron(y) wystąpił błąd. Wyślijponownie.Podczas odbierania stron(y) wystąpił błąd. Poprośnadawcę o ponowne przesłanie faksu.Podczas transmisji wystąpił błąd komunikacji.Wyślij ponownie.Podczas odbioru wystąpił błąd komunikacji.Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu.Nie udało się ustanowić połączenia z urządzeniemnadawczym lub odbiorczym, ponieważ w liniiimpulsowej numer został wybrany tonowo.Podczas szybkiej transmisji wystąpił błądkomunikacji. Wyślij ponownie.Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błądkomunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenieprędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu.Podczas szybkiej transmisji wystąpił błądkomunikacji. Wyślij ponownie.Dodatek-6


Kod błęduU01721U01800–U01820U01821U03000U03200U03300Możliwa przyczyna/działaniePodczas szybkiej transmisji wystąpił błądkomunikacji. Wybrana prędkość transmisji możenie być obsługiwana przez urządzenie odbiorcze.Zmniejsz prędkość wyjściową transmisji i prześlijfaks ponownie.Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błądkomunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenieprędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu.Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błądkomunikacji. Wybrana prędkość transmisji możenie być obsługiwana przez to urządzenie. Poprośnadawcę o zmniejszenie prędkości transmisji iponowne przesłanie faksu.Nie udało się odebrać faksu podczas odbioruodpytywania, ponieważ do urządzenia drugiegouczestnika komunikacji nie włożono oryginałów.Skontaktuj się z drugim uczestnikiem komunikacji.Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresupomocniczego innego urządzenia tej samej marki,ale wybrana skrzynka adresów pomocniczych niezawiera żadnych danych. Skontaktuj się z drugimuczestnikiem komunikacji.Błąd wystąpił z powodu jednej z dwóchponiższych przyczyn. Skontaktuj się z drugimuczestnikiem komunikacji.1 Odbierano dane z innego urządzenia tejsamej marki, ale podczas odbioruodpytywania wykryto ograniczenia transmisji,ustawione przez drugiego uczestnikakomunikacji. Komunikacja została przerwanaz powodu podania błędnego hasła.2 Odbierano dane z innego urządzenia tejsamej marki, ale podczas odbioru tablicyogłoszeń z adresu pomocniczego wykrytoograniczenia transmisji, ustawione przezdrugiego uczestnika komunikacji.Komunikacja została przerwana z powodupodania błędnego hasła.U03400U03500Odbiór odpytywania został przerwany, ponieważhasło podane przez drugiego uczestnikakomunikacji różni się od lokalnego identyfikatorafaksu w urządzeniu odbiorczym Skontaktuj się zdrugim uczestnikiem komunikacji.Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresupomocniczego innego urządzenia tej samej marki,ale wybrana skrzynka adresu pomocniczego niezostała zarejestrowana w urządzeniu drugiegouczestnika komunikacji. Skontaktuj się z odbiorcą.Dodatek-7


Kod błęduU03600U03700U04000U04100U04200U04300U04400U04401U04500U05100U05200U05300Możliwa przyczyna/działanieOdbiór tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczegoinnego urządzenia tej samej marki zostałprzerwany, ponieważ podano błędne hasłodostępu do adresu pomocniczego. Skontaktuj sięz drugim uczestnikiem komunikacji.Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresupomocniczego, ale w urządzeniu drugiegouczestnika komunikacji nie włączono funkcjiprzesyłania tablicy ogłoszeń z adresupomocniczego lub do skrzynek przenoszeniaoryginałów (skrzynek adresów pomocniczych) niewłożono oryginałów.W innym urządzeniu odbiorczym tej samej markinie zarejestrowano wybranej skrzynki adresupomocniczego lub podano nieprawidłowy adrespomocniczy.Urządzenie odbiorcy nie obsługuje funkcji skrzynkiadresu pomocniczego lub podano nieprawidłowyadres pomocniczy.Transmisja szyfrowana została przerwana,ponieważ wybrana skrzynka nie zostałazarejestrowana.Transmisja szyfrowana została anulowana,ponieważ faks odbiorcy nie obsługuje komunikacjiszyfrowanej.Transmisja szyfrowania została anulowana,ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.Transmisja szyfrowana zakończyła sięniepowodzeniem podczas wybierania numeru,ponieważ klucz szyfrujący nie został jeszczezarejestrowany.Odbiór transmisji szyfrowanej został anulowany,ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.Transmisja została anulowana, ponieważ niespełniono wymagań komunikacji z uwagi naograniczenia transmisji ustawione dla tegourządzenia.Skontaktuj się z odbiorcą.Odbiór został anulowany, ponieważ nie spełnionowymagań komunikacji z uwagi na ograniczeniaodbioru ustawione dla tego urządzenia.Odbiór został anulowany przez odbiorcę,ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji zuwagi na ograniczenia odbioru ustawione dlaurządzenia odbiorczego. Skontaktuj się zodbiorcą.Dodatek-8


Kod błęduU14000U14100U19000U19100U19200U19300U19400Możliwa przyczyna/działanieOdbiór do skrzynki adresu pomocniczego zostałprzerwany, ponieważ skończyło się miejsce wpamięci tego urządzenia. Zwolnij miejsce,drukując dane przechowywane w pamięci, lubanuluj odbiór do tej skrzynki adresupomocniczego.Transmisja do skrzynki adresu pomocniczego lubskrzynki adresu pomocniczego innego urządzeniatej samej marki została przerwana, ponieważskończyło się miejsce w pamięci urządzeniaodbiorczego. Skontaktuj się z odbiorcą.Odbiór do pamięci został przerwany, ponieważskończyło się miejsce w pamięci tego urządzenia.Zwolnij miejsce, drukując dane przechowywane wpamięci lub poproś nadawcę o ponowneprzesłanie.Transmisja została przerwana, ponieważskończyło się miejsce w pamięci urządzeniaodbiorczego. Skontaktuj się z odbiorcą.Transmisja do pamięci została przerwana zpowodu wystąpienia błędu danych podczastransmisji. Wyślij ponownie.Transmisja została przerwana z powoduwystąpienia błędu danych podczas transmisji.Wyślij ponownie.Odbiór został przerwany z powodu wystąpieniabłędu danych podczas odbioru. Poproś nadawcęo ponowne przesłanie faksu.Dodatek-9


Dodatek-10


IndeksAAnulujAnulowanie odpytywania lub transmisjitablicy ogłoszeń z adresu pomocniczego3-13Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji)3-12Anulowanie transmisji bezpośredniej 3-12Anulowanie transmisji do pamięci 3-11Anulowanie transmisji opóźnionej 3-12Automatyczne odbieranie faksów 3-9, 5-10Automatyczne włączanie faksu lub automatycznejsekretarki 5-4, 5-10Automatyczne włączanie faksu lub telefonu 5-2, 5-10Automatyczne wysyłanie 3-2BBrak wydruku 6-5DData 2-6Data/godzina odbioru 5-11Drukowanie/Wysyłanie odebranych faksów wgwymagań (przekazywanie z pamięci) 6-5, 6-6Dzwonki 5-7FFunkcja zdalnego przełączania 6-5GGodzina 2-6HHistoria zadań faksu 4-3Ekran dziennika zadań 4-3IInformacje o faksie lokalnym 2-4Informacje o podręczniku obsługi 1-iiiIntensywność 3-6KKlawisze szybkiego dostępu 3-23Wybór miejsca docelowego 3-23Zapisywanie nowego miejsca docelowego3-23Zmiana/usuwanie 3-24Kod kraju faksu 5-6Komunikacja przy użyciu adresu pomocniczego3-4Komunikacja szyfrowana 6-5Komunikacja w trybie ECM 3-4, 3-17Komunikaty o błędach 6-3Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte wtym podręczniku iKsiążka adresowa 3-14Drukowanie listy adresów 3-22Szukanie 3-20Wybór miejsca docelowego 3-20Zapisywanie nowego miejsca docelowego3-14Zmiana/Usunięcie 3-21LLinia telefoniczna 2-2Lista kodów błędów Dodatek-6Lista menu Dodatek-4MModuł przetwarzania dokumentów 1-5NNazwa faksu lokalnego 2-4Nazwy i funkcje części 1-1Nie można odebrać dokumentu 6-5Nie można odebrać faksu do pamięci 6-5Nie można transmitować przy użyciu adresupomocniczego 6-6Nie można wysłać dokumentu 6-5Indeks-1


OOdbiór do pamięci 3-10, 6-5OdpytywanieOdbiór w trybie odpytywania 6-6Ostrzeżenia dotyczące instalacji iiiOstrzeżenia dotyczące obsługi iiiPPanel operacyjny 1-2Parametry Dodatek-3PBX 2-8Początkowa prędkość transmisji 3-4, 3-17Powiadomienie e-mailRaport wyniku odbioru FAKSU 4-10Przygotowanie przed rozpoczęciemużytkowania 2-1RRaportRaport aktywności 4-7Raporty wyników odbierania faksów 4-5Raporty wyników wysyłania 4-5Strona stanu 4-9Regulacja głośności 5-8Rodzaj nośnika wydruku 5-12Rozdzielczość 3-5Rozsyłanie 6-5Rozwiązywanie problemów 6-5SSprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania4-1Środki ostrożności związane z wyłączaniemzasilania 6-2Stan wysyłania 3-7Szyfrowanie komunikacji 6-5TTransmisja bezpośrednia 3-2, 3-3Anuluj 3-12Transmisja do pamięci 3-2, 3-3Anuluj 3-11Transmisja opóźnionaAnuluj 3-12Transmisja natychmiastowa 3-12Transmisja szyfrowana 3-4Tryb odbioru 5-10UUmieszczanie oryginałów 3-3Urządzenie (nazwy) 1-4WWskaźniki 6-2Wybieranie ponowne 3-25Zmiana liczby ponowień 5-9Wybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI) 2-3Indeks-2

More magazines by this user
Similar magazines