istota_zarzadzania - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

awf.wroc.pl

istota_zarzadzania - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

Istota zarządzaniaDefinicjeEwolucjaFunkcjeOpracowanie: Aneta Stosik


ORGANIZACJA


ZARZĄDZANIEJest zestawem działań skierowanych na zasoby organizacjiz zamiarem osiągnignięcia celów w organizacyjnych w sposóbsprawny i skuteczny, gdzie sprawnie oznaczać będziemądre wykorzystanie zasobów, a skutecznie – działajając c zpowodzeniem.


ZARZĄDZANIE


EWOLUCJA


KIERUNEK KLASYCZNY


NURT ZASOBOWY


NURT ILOŚCIOWYWprowadzenie metod i technik optymalizujących procesydecyzyjne, techniczne i ekonomiczne.- Techniki opisu organizacji: planowanie sieciowe,programowanie dynamiczne, programowanie nieliniowe,itp..


NURT NEOKLASYCZNYPraktyka służy do definiowania uogólnień teoretycznych.Obserwacja jako podstawowe narzędzie badawcze.


NURT SYSTEMOWY


CELE ORGANIZACJICEL - przyszły y stan rzeczy,który organizacja zamierza osiągngnąć


CELE ORGANIZACJIPrzetrwanie i rozwójZysk finansowy


FUNKCJE ZARZĄDZANIA


PLANOWANIEPolega na określeniucelu działaniaaniai warunków w jegoosiągnignięcia, orazwyborze najbardziejkorzystnego sposoburealizacji celu.


ORGANIZOWANIEPolega na doborze, uzgodnieniu isyntezie elementów procesówrealizowanych w organizacji, aprowadzących do osiągnięciawspólnego celu.


MOTYWOWANIE


KOORDYNOWANIENAWIGOWANIE


KONTROLOWANIEpolega na porównywaniustanu faktycznego z wcześniej ustalonym wzorcem,określeniu odchyleń od celu i ich przyczyn.PROCES KONTROLIPodjęciedziałań korygującychUstalanie normi metodpomiaru efektywnościPomiarefektywnościCzy efektywnośćjestzgodna z normami?Brak działańkorygujących


ZASADY ZARZĄDZANIAH. FAYOLA


ZASADY ZARZĄDZANIAH. FAYOLA


ZASADY ZARZĄDZANIAH. FAYOLA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA JAKONARZĘDZIE ZARZĄDZANIATo układ części składowych organizacji irelacji między nimiStrukturę organizacyjną możemy rozpatrywaćw aspekcie:•Społecznym– jako zespolenie ludzi•Technicznym– jako zespolenie zasobów w rzeczowych•Procesów – zespolenie działań•Zbiorów – zespolenie stanowisk pracy, jednostek org.;•Relacji– zespolenie więzi organizacyjnych•Zdarzeń – zespolenie celów, zadań, , czynności ci i funkcji


FUNKCJE STRUKTURY


CECHY STRUKTURYORGANIZACYJNEJCentralizacjaFormalizacjaSpecjalizacjaHierarchizacja


CENTRALIZACJAWyraża a rozmieszczenie władzy ww organizacji


FORMALIZACJAJest zbiorem wzorców w zachowańsformułowanych owanych w dokumentachorganizacyjnych, takich jak: regulaminy,instrukcje, schematy organizacyjne


HIERARCHIZACJADotyczy zasięgu kierowania


SPECJALIZACJAOkreśla podział pracy, ról r l zarównow wymiarze przestrzennym,zawodowym jak i funkcjonalnym.


Systemy ZarządzaniaUporządkowane, utrwalone całości ci działań


Metody kierowaniaSposób postępowania dla osiągnięcia określonego celuZarządzanie przez:Delegowanie uprawnieńdecyzyjnychWyjątkiWynikiEfektyPartycypacjęKomunikowanie sięKonferencjeKonfliktyMotywację, , itd..


PROCES KIEROWANIAJest sztuką realizowania zadań i celówza pośrednictwem innych ludzii wymaga:‣ Planowania‣ Organizowania‣ Przewodzenia i kontrolowania‣ Wykorzystywania wszystkichzasobów w firmy do realizacji jej celów


KIEROWANIE A WŁADZAProceskierowaniarealizowanyjest przezkierowników-menedżererówspełniajniającychfunkcjekierowniczewymagającewładzyi autorytetu


RODZAJE KIEROWNIKÓW


KOMPETENCJE


MODEL KWALIFIKACJIModel obejmuje trzy rodzaje kompetencji kierowniczych:technicznekonceptualnei interpersonalneKierownicy wedługszczebli zarządzaniaRodzaj kompetencjiKierownictwo naczelneKompetencjeKompetencjeKierownictwo średniegoszczeblaKompetencjekonceptualneinterpersonalneKierownictwo niższego szczeblatechniczne


Warunki sprawnegokierowaniaSprawnośćkierowaniazależy y od:WiedzyUmiejętnotnościOsobowości


WIEDZA TO:


UMIEJETNOŚĆI TO:


OSOBOWOŚĆKIEROWNIKA TO:


Style kierowaniaCałoksztaokształt t sposobów w oddziaływania na podwładnychw celu wywołania właściwego wpożążądanego nastawieniado swoich zadań i skłonienie do jak najlepszego ichwykonania.Względnie trwały y i powtarzalny sposóboddziaływania przełożonego onego na podwładnychdla pobudzenia i koordynacji ich działalnoalnościzespołowejowej.


Style kierowaniaq Demokratyczny, autokratyczny, liberalny;q Dyrektywny, parametryczny;q Zorientowany na ludzi lub na zadania;q Instruktażowy, zadaniowy;q Autorytarny, integrujący, partycypacyjny,delegujący;(ze względu na poziom dojrzałości podwładnych)


ORIENTACJA STYLU


Autor opracowania: Aneta StosikNa podstawie:J. PrzybyłaJ. KozińskiJ. SkalikT. ListwanM. ArmstrongE-mail: stosik@awf.wroc.plZakład Organizacji i ZarządzaniaAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

More magazines by this user
Similar magazines