Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Státní opery Praha za rok ...

narodni.divadlo.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Státní opery Praha za rok ...

Cenovou politiku je nadále nutno diferencovat na stranû jedné ve vztahu vÛãi domácímu publiku, na stranûdruhé k zahraniãním náv‰tûvníkÛm v období turisticky atraktivním. Je tfieba více propagovat a prezentovatzvlá‰tû odpolední pfiedstavení, která jsou cenovû dostupná pfiedev‰ím domácímu publiku. Pro domácí publikumSOP pfiipravila nûkolik odpoledních „rodinn˘ch“ pfiedstavení opery Rusalka a baletu Popelkaa celou fiadu slev pro seniory a studenty. Stál˘m úkolem SOP je citlivû udrÏovat pfiíznivou relaci mezi celkovounáv‰tûvností a prÛmûrnou cenou vstupenek a z toho vypl˘vající celkové trÏby za vstupné. V˘‰etrÏeb za vstupné pochopitelnû velmi podstatnû ovlivÀují i ekonomickou sobûstaãnost divadla. Ta v roce2007 dosáhla v˘‰e 48%. Z toho vypl˘vá, Ïe pfiíspûvek Ministerstva kultury âeské republiky na provoz ãinnostiStátní opery Praha je neustále nedostaãující.Poãet pfiedstavení na domácí scénû, v âeské republice a na zahraniãních zájezdech byl v roce 2007 (celkem292) témûfi limitní pfii zachování umûlecké a provozní úrovnû pfiedstavení. Tomuto stavu také odpovídá v˘-‰e celkov˘ch trÏeb. Nelze v budoucnu poãítat s podstatn˘m nárÛstem náv‰tûvnosti v Praze (úroveÀ kolem75 % je optimální). Dal‰í nárÛst trÏeb není moÏn˘ bez razantního zv˘‰ení cen vstupenek, coÏ by mimo jinéz divadla vyhnalo ãeské publikum, nebo bez divácky „pfiíli‰ vstfiícného“ repertoáru, a to jsou trendy, kter˘mise vedení SOP nechce v Ïádném pfiípadû jít.Operní i baletní premiéry roku 2007 se setkaly s velmi kladn˘m ohlasem divákÛ, kompletní provedeníscénické hudby Edvarda Griega k Ibsenovu Peeru Gyntovi bylo navrÏeno v pravidelné anketû Divadelníchnovin na titul Nejlep‰í inscenace roku 2007. Vizitkou umûlecké úrovnû SOP je rovnûÏ skuteãnost, Ïe prestiÏníceny Thálie 2007 získaly sólistka Státní opery Praha, sopranistka Anda-Louisa Bogza, a stál˘ hostStátní opery Praha, primabalerína Nikola Márová za hlavní roli v inscenaci âajkovského Labutího jezerana scénû Státní opery Praha.Za 15 let samostatné existence pfiispûla Státní opera Praha v˘raznû k vytvofiení image Prahy jako kulturníhomûsta a je jeho neodmyslitelnou souãástí. Jak v poslední dobû konstatuje i odborná kritika, umûleckouúrovní sv˘ch premiér i dramaturgick˘m plánem, v nûmÏ navazuje na nejlep‰í hledaãské tradice svého nûkdej‰íhopfiedchÛdce, Nového nûmeckého divadla, je Státní opera Praha dÛstojnou vizitkou kulturní Prahy.Mgr. Jaroslav Vocelka¤ EDITEL S TÁTNÍ OPERY P RAHA| 23

More magazines by this user
Similar magazines