Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Státní opery Praha za rok ...

narodni.divadlo.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Státní opery Praha za rok ...

2 | 1 | Organizační struktura a přehled pracovníků k 31. 12. 2007Státní opera Praha mûla k 31. 12. 2007 celkem 398 zamûstnancÛ ve fyzickém poãtu a 373,25 zamûstnancÛv pfiepoãteném stavu. Kromû zamûstnancÛ byli v prÛbûhu roku 2007 angaÏováni umûlci z fiad operních a baletníchsólistÛ, dirigenti, reÏiséfii, v˘tvarní umûlci scénick˘ch a kost˘mních v˘prav z âeské republikyi ze zahraniãí.Organizaãní struktura organizace je v ãlenûní rozdûlena na odborné úseky, které jsou podfiízeny fiediteli.Vedoucí jednotliv˘ch úsekÛ fiídí oddûlení.Kategorie poãet poãetfyzick˘pfiepoãten˘úsek fieditele 12 11,40úsek ‰éfa opery 277 258,85úsek ‰éfa baletu 24 21,50úsek umûlecko-technického provozu 66 62,50úsek sluÏeb 11 11,00úsek ekonomick˘ 8 8,00Celkem 398 373,25Poãty zamûstnancÛ v jednotliv˘ch kategoriích ve fyzickém a pfiepoãteném poãtu ãinily celkem:Kategorie poãet poãetfyzick˘pfiepoãten˘Umûlci 259 250,55sólisté opery 33 31,50sólisté baletu 15 15,00operní sbor 59 58,90orchestr 123 120,50ostatní umûleck˘ personál 29 24,65technické a servisní sloÏky 109 92,39umûlecko-technick˘ provoz 66 62,50ostatní servisní sluÏby 43 29,89administrativa vãetnû produkce a propagace 30 30,31Celkem 398 373,25Závazné limity státního rozpoãtu byly v oblasti platÛ dodrÏeny a mzdové náklady ãinilycelkem 92 928 tis. Kã.Upraven˘ rozpoãetSkuteãnostPlaty 90 928 90 916OON 2 000 1 855Celkem 92 928 92 771V prÛbûhu roku neãerpala Státní opera Praha mimorozpoãtové prostfiedky na platya rovnûÏ neãerpala fond odmûn.| 5

More magazines by this user
Similar magazines