2/2011 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

2/2011 - AIP ČR

ZELENÁ KNIHAEvropské komiseo spoleném strategickém rámci profinancování výzkumu a inovací v EUKomise se radí o radikálníchzmnách, které pinesou vtšírst a více pracovních místCitace z Innovation UnionPress RoomDne 09. 02. 2011 zahájila Evropská komisekonzultaci o možnostech, jak podstatnzlepšit financování výzkumu a inovacív EU, a usnadnit tak úast, zvýšitúinky v oblasti vdy a hospodástvía zajistit vyšší zhodnocení penz. Podlenavrženého „spoleného strategickéhorámce“ obsaženého v Zelené knize bydošlo k propojení stávajícího sedméhorámcového programu pro výzkum,rámcového programu pro konkurenceschopnosta inovace a Evropskéhoinovaního a technologického institutu.Tím by vznikl ucelený soubor nástrojfinancování pro všechny fáze „inovaníhoetzce“ od základního výzkumu ažpo samotné uvedení inovaních produkta služeb na trh, jakož i pro podporu netechnologickýchinovací, napíklad v oblastidesignu a marketingu. Zelená knihaKomise rovnž pedstavuje základ provýrazné zjednodušení postup a pravidel.Cílem zmn je, aby financování výzkumua inovací v EU v maximální míe pisplok iniciativ Unie inovací a ke strategiiEvropa 2020. Zúastnné subjektyse mohou k problematice vyjadovat aždo 20. kvtna 2011Webové stránky pro pístup k materiálmveejné konzultace Zelené knihy jsouhttp://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfmWebové stránky Innovation Union, PressRoom:http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?pg=pressLidské zdroje ve výzkumu,vývoji a inovacích– dležitý lánek Strategie Evropa 2020Dne 8. prosince 2010se v Bruselu konalo 17.zasedání programovéhovýboru 7. RP speci- ckého programu PE-OPLE. Vzáptí po nmnásledovala dvoudenníkonference „Akce MarieCurie pro inovativní“Evropu.Na zasedání programovémvýboru speci- ckého programu 7. RPLIDÉ bylo jednoznankonstatováno, že akce Marie Curie hrajívýznamnou roli v rozvoji profesního rstuFoto: archiv Anna Mittnerová, KAMPUŠvdeckých pracovníka jsou nedílnou sou-ástí stžejních iniciativstrategie Evropa2020, http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_en.htm,zejménainiciativ Innovation Union/Unie inovací, Youthon the move/Mládežv pohybu, An agenda for new skills andjobs/ Program pro nové dovednosti a pracovnímísta. Pracovní program akcí Marie Curiepro výzvy k podávání projekt v roce 2012(WP 2012) byl proto v kontextu nové evropskéstrategie pro výzkum a vývoj a inovacea jejích iniciativ píslušn doplnn. Zejménainiciativa Unie inovací zahrnuje sérii závazk,z nich se nkteré pímo dotýkají podpory profesníhorozvoje výzkumník a jejich mobilit.Akce Marie Curie speci ckého programuPEOPLE mají napomáhat: zvyšovat atraktivitu pracovních podmínekve veejných výzkumných organizacíchs cílem vytvoit v Evrop milion nových výzkumnýchpracovních pozic, zavádt nové vzdlávací osnovy, kteréby umožnily získání nových dovednostina poli spolupráce mezi prmyslema akademickými subjekty, posílit inter-disciplinaritu,podnikatelství a silnjší partnerstvís komerní sférou, podporovat opatení, která budou minimalizovatpekážky v rámci intra-evropskéspolupráce, poínaje zkvalitnním studiadoktorských program, atraktivností pracovníchpodmínek, gendrové vyváženosti,kariérního rozvoje vdeckých pracovník,zvyšování mobilit napí zemmi, sektory,vetn otevenosti pi pijímání vdeckýchpracovník do veejných institucí, vytvoeníEvropských penzijních fond, zavedení nových princip iniciativy Unieinovací do praxe, vetn podpory modulnových studijních program pro výchovubudoucích doktorand „European Industrialdoctorate“ a „Innovative DoctoralProgrammes“, jež vycházejí z partnerstvíakademické sféry s prmyslem, udlování loga „Excellence in Research"špikovým výzkumným institucím, jak jižbylo udleno u 13 výzkumných institucív UK, zvýšit píliv vysoce kvalitních výzkumníkze tetích zemí do EU, s tím souvisí i podporazjednodušení vízové politiky.Informace o nových iniciativách a politikáchStrategie Evropa 2020 najdetena webové adrese http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htmKonference Marie Curie Actions for anInnovative Europe: Excellence, mobilityand skills for researchers, se konala9. a 10. prosince v krásných prostoráchtechnického muzea Autoworld v Bruseluv parku Cinquantenaire. Zaregistrovalo sena ní 250 úastník ze všech lenskýchzemí, v slavnostní atmosfée oslav udlení50 000 píjemce grantu Marie Curie se zdesetkali vdci se zástupci soukromé sféry,pedevším prmyslu a s aktéry a tvrci politikveejného sektoru. Souástí konferencebyla i pehlídka poster úspšných projekt nancovaných práv z grant Marie Curie.Konferenci zahájili nejvýznamnjší pedstaviteléEvropské komise, její presidentJ.M.Barroso, president Evropského parlamentuJerzy Buzek a Evropská komisakapro Education, Culture, Multilingualism andYouth Androulla Vassiliou, která je odpovdnáza program Marie Curie.Celá tato akce se nesla v duchu iniciativstrategie Evropa 2020 a pítomnost elníchpedstavitel EU svdí o významnostia dležitosti oblasti podpory rozvojea mobilit lidských zdroj ve výzkumu,vývoji a inovacích v následujících letech.Program byl rozdlen do pti sekcí, kterése týkaly oblastí: podpory volného pohybu výzkumník a penosuznalostí mezi jednotlivými zemmi podpory cirkulace výzkumník a penosuznalostí mezi jednotlivými vdními disciplinami, podpory získávání nových dovednostívýzkumník, jejich mobility a penos znalostímezi vzdlávacími, výzkumnými a komernímiorganizacemi,18 2/2011

More magazines by this user
Similar magazines