2/2011 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

2/2011 - AIP ČR

pi rzných diskuzích umožujících nahlédnoutdo inovací budoucnosti. Setkání bylodoprovázeno živou hudbou brazilských hudebník,procházejících celou halou.Letos již byla poosmé v rámci slavnostníhozahájení veletrhu udlena jedna z mezinárodnnejuznávanjších cen za technologie HER-MES AWARD 2011. Je udlována od roku2004 každoron za vývoj mimoádné inovace.Jsou vyznamenávány produkty, které jižbyly vyzkoušeny v prmyslové výrob nebojsou již prmyslov využívány. O cenu semohou ucházet všichni vystavovatelé na veletrhu.V roce 2009 podali pihlášku za VUT,stavební fakultu Miroslav Sedláek s turbínouSETUR a rma ROKOSPOL s produktemDetoxycolor. Bohužel až letos poprvé vybralaodborná komise pod vedením prof. Dr. WolfgangaWahlstera, (Nmecké výzkumné stediskopro umlou inteligenci – DFKI) mezi ptnominovaných i dva zahraniní vystavovatele:FerRobotics, Linec, Rakousko a Omega Air,Lubla, Slovinsko (obr. 3).Iniciativa veletrhu TectoYou byla urenástudentm stedních škol, uiliš i prvnímroníkm vysokých škol, kteí mají zájemo povolání v prmyslovém sektoru. Vyškoleníprvodci provázeli jednotlivé skupinypo celý den a zajišovali kvalitní informace.Studenti a mladí odborníci mli také možnostvyužít centra pro nábor pracovních silJob & Career Market.V závru veletrhu Dr. Wolfram von Fritsch,pedseda pedstavenstva veletržnísprávy Deutsche Messe AG bilancoval:na veletrhu se prezentovalo více než 6 500vystavovatel ze 65 zemí a v posledních 10tiletech byl veletrh nejúspšnjší. Ukázal, žeprmysl dnes nabízí efektivní technologie,které staí jen uvést do provozu a zaít jevyužívat. Dnes je snazší a rychlejší energiíšetit než budovat nová zaízení. Odborníciodhadují úsporný potenciál asi na 30%.Veletrh posílil svoji pozici nejvýznamnjšíplatformy pro know how a transfer technologiía dále zvýšil obrátky prmyslové konjunktury.V tomto roce navštívilo Hannover Messevíce než 230 000 návštvník, což je oprotisrovnatelnému roku 2009 nárst mezi 10 –15 %. Asi 60 000 návštvník, což je zhrubao 1/3 více než v roce 2009, pišlo ze zahranií.Každý tetí návštvník veletrhu patilk topmanagementu svého oboru.Partnerská zem letošního veletrhu –Francie se pedstavila pod heslem „Inovacepro udržitelný rst“ a jejími hlavními tématyprezentace byly energie, mobilita a energetickáúinnost.Získané kontakty a pivezené informanímateriály jsou k dispozici v AIP R, Novotnéholávka 5, místnost . 142.Píští veletrh Hannover Messe se konáod 23. do 27. dubna 2012.Vra MísaováFOR INDUSTRY 2011Pražský veletržní areál Letanyžil 3 kvtnové dny prmyslem.Soubžná prezentace tí úzce na sebe navazujícíchklíových odvtví prmyslu v sobspojuje již nkolikaletou tradici konání jarníchveletrh s prmyslovou tématikou v hlavnímmst Praze. V letošním roce se veletrhypedstavily od 3. do 5. kvtna ve složení:FOR INDUSTRY – 10. mezinárodní veletrhstrojírenských technologiíFOR SURFACE – 6. mezinárodní veletrhpovrchových úprav a nálních technologiíFOR WASTE & CLEANING – 6. mezinárodníveletrh nakládání s odpady, recyklace,prmyslové a komunální ekologie,úklidu a ištní.Pražský veletržní areál Letany byl 3kvtnové dny místem pro odborné komunikaceúzce navazujících obor, doprovodnéprogramy na aktuální témata, pedvádnímoderních trend, zajímavé informaceze svta prmyslu a technologické spolupráce.Návštvníci mli možnost zhlédnoutve dvou výstavních halách novinky a trendypedstavované více jak 250 spolenostmiz 11 zemí svta: eská republika, Itálie,Francie, Nmecko, Rusko, Slovensko,Španlsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj--Wan, Velká Británie. Ve srovnání s pedchozímrokem se zvýšil poet výstavní plochyu tchto veletrh o 40 % a poet zúastnnýchvystavovatel se zvýšil o 17 %.Prezentace na jarních veletrzích pedvedlato, s ím pichází rmy na trh v dobrelativního oživení poptávky a dokázala,že i dnes jsou schopni eští strojai pinéstnco nového na nároný trh. Nejlepší exponátya technologie byly ocenny prestižnímicenami GRAND PRIX a medailemi eskéspolenosti strojírenské technologie.V letošním roce byla také rekordní úastvysokých škol. Napíklad Technická univerzitav Liberci prezentovala na veletrhuFOR INDUSTRY 2011 svoji vdeckovýzkumnouinnost s cílem vyzvednout strategickésmry výzkumu a vývoje jednotlivýchfakult a ústav. Využila píležitosti navázánínových kontakt s partnery z prmyslovésféry. Expozice TUL nabízelapraktickou ukázku innosti vyfukovacíhostroje GM351.E pro zpracování plast.Technologie vyfukovacího stroje je výsledkemvdeckovýzkumné spolupráce TULs prmyslovým podnikem, konkrétn katedrystrojírenské technologie Fakulty strojníTU v Liberci a spolenosti GDK spol. s r.o.Na veletrhu dále pedstavila projekt Centrapro nanomateriály, pokroilé technologiea inovace TUL. Výsledkem tohoto projektubude vybudování experimentálního pracovišt,které bude svým pístrojovým vybaveníma personálním zajištním dlouhodobpodporovat inovaní aktivity hospodáskésféry, nejen v libereckém regionu.Mezi expozicemi byla pro návštvníky pipravenai prezentace Asociace designér,jejíž úast v prostedí veletrhu FOR INDUST-RY je pínosná zejména tím, že zviditelujevýznam designu pi navrhování stroja zaízení. V posledních letech se i v oblastivýrobní a strojírenské techniky stálezetelnji ukazuje, že zejména velcí výrobcistroj uplatují prmyslový design k celkovémuzkvalitnní svých výrobk, vytvoeníjejich charakteristické podoby a k zvýraznnísvého postavení na trhu. Konkrétn bylyprezentovány ukázky návrh modulárníhosystému krytování obrábcích stroj. Systémse vyvíjí ve spolupráci Výzkumného centrapro strojírenskou výrobní techniku a technologii(VCSVTT) pi Fakult strojní VUTv Praze a rmy HESTEGO, s.r.o. – výrobcekrytování obrábcích stroj. eský vývojáJosef Prša pedstavil 3D tiskárnu (vizobr.), která umožuje modelovat z rznýchmateriál tém libovolné reálné objekty. RepRapje open source 3D tiskárna dostupnápro každého. Vytváí „tiskne“ reálné objektyz digitálních návrh. Je navržená tak, abybylo možné vytisknout co nejvíc souástí prosamotnou tiskárnu a dosáhnout tak alespoástené sebe-replikace. Jedná se o produktspolupráce tisíc dobrovolník a kdokolivdalší je vítán. Tiskárna byla k vidní na 10.veletrhu strojírenských technologií FOR IN-DUSTRY, což byla podle Josefa Prši velkáudálost – poprvé se tak stalo vedle výrobcvelkých komerních ešení.Soubžné prmyslové veletrhy poskytlymnoho možností v navázání nových obchodníchkontakt pro obchodníky a výrobcerzného zamení a odborná veejnost mlamožnost shlédnout široké spektrum výrobka technologií výroby, které jsou v dnešnídob aktuální. Protikladem souasných novinekbyla prezentace historických vozidel,která mají nejen svoji historicko-technickouhodnotu, ale do jisté míry poukazují na technickouvysplost lidstva v daném ase. PanBedich Danda, námstek ministra prmyslua obchodu a pedseda Sdružení podnikatela živnostník R, nám sdlil: „Musíme siuvdomit, že nap. prvním vyrobeným automobilembyla tíkolka pana Benze, kteráspatila svtlo svta v roce 1896. Když si34 2/2011

More magazines by this user
Similar magazines