2/2011 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

2/2011 - AIP ČR

Obr. 2Obr. 3prezentovány v rámci veletrhu FOR INDU-STRY a FOR SURFACE. Vystavené exponátymusí splovat nároné podmínky a požadavkysouasného trhu v oblasti využitímoderních technologií a snižování výrobníchnáklad a strojních as.Pedseda hodnotitelské komise FrantišekHolešovský pedal letos ceny dv: spolenostCNC INVEST, s.r.o., získala první zlatoumedaili za vertikální obrábcí centrumSUGINO xion – II – 5AX; druhou zlatoumedaili za technologii získala spolenostPROFIKA, s.r.o., za soustružnické centrums podavaem HANWHA XD 32 SERIES.estné uznání za technologii získalaspolenost PEGAS – GONDA s.r.o. za pásovoupilu na kov Pegas 600 Camel X –CNC – 1000.Pi píležitosti konání 10. jubilejního roníkuveletrhu FOR INDUSTRY pedala editelkaOT Prmysl Hana Marková OcenníABF za desetiletou aktivní úast a spoluprácina strojírenském veletrhu v Praze rmTEXIMP s.r.o. (obr. 3)Po vyhlášení soutží následovalo neformálnísetkání úastník.Vra MísaováEMO Hannover 2011Svtový veletrh zpracování kov„Obrábcí stroje a více“Dne 12. 5. 2011 se uskutenila v Prazetisková konference k veletrhu EMO 2011.Zúastnili se jí len pedstavenstva DeutscheMesse AG Ernst Raue, editel managementuEMO Christoph Miller, editelSvazu strojírenské technologie Petr Zemánek,generální editel TOS Varnsdorf MiroslavBiišt a Eva Václavíková, výhradnízastoupení Deutsche Messe AG v R.„Obrábcí stroje a více“ pedstaví ve dnech19. – 24. záí 2011 mezinárodní výrobci výrobníchtechnologií na veletrhu EMO v Hannoveru.Na veletrhu bude pedstavena celápaleta moderní techniky zpracování kov, toznamená nejnovjší stroje a úinná technolo-gická ešení, služby spojené s produkty, udržitelnostvýroby a mnoho dalšího.Tžišt veletrhu tvoí tískové a tváecíobrábcí stroje, výrobní systémy, pesnénástroje, automatizovaný tok materiálu, po-ítaové technologie, prmyslová elektronikaa píslušenství.Do Hannoveru na veletrh EMO, láká celýmezinárodní odborný svt nabídka, kteráje zde asto prezentována poprvé. Prokaždého výrobce výrobních zaízení, kterýse zamuje na zákazníky svtového trhua který jim chce pedvést svou kompetentnosta výkonnost, je úast na veletrhu EMOv Hannoveru povinností. Totéž platí prouživatele, kteí potebují úinnou výrobnítechniku, široký dosah výkonu inženýringua rychlé služby, aby mohli do budoucna e-xibiln elit dsledkm krize a být konkurenceschopnína svtovém trhu.Na ploše 136 tis. m 2 se pedstaví 1500 rem z 36 zemí svta. eskou republiku zastupujeprozatím 27 pihlášených rem.Souástí veletrhu bude doprovodný program,nap. mezinárodní EMO-kongres „Udržitelnávýroba“ (20. – 21. 9.), konference „Novévýrobní technologie v leteckém a kosmickémprmyslu“ (22. – 23. 9.), sympozium „EMO sesoustedí na Rusko: Heslo – suroviny a zvýšenépožadavky na výrobce zaízení“ (21. 9.).Megaudálost zpracování kov si naposledyv roce 2007 nenechalo ujít 2 120 vystavovatela 166 500 odborných návštvníkz více než 60 zemí.Podklady pro pihlášení na veletrh EMOHannover 2011 byly rozeslány do více než60 zemí svta, bylo uskutenno na 60 tiskovýchkonferencí, informace jsou uveejnnyna internetu v devíti svtových jazycích,inzerce byla podána v 185 odborných asopisechpo celém svt. Poprvé se mohou vystavovateléna veletrh pihlásit online na internetovéadrese www.emo-hannover.de.I.N.Program Eurostars36 2/2011Jak již bylo ohlášeno v .1/ 2011 – pílohaIII. – byla vydána koncem 1. tvrtletí 2011brožura Eurostars.Je to zcela nová publikace pro potenciálnípedkladatele a ešitele projekt tohotoprogramu. Její pvodn avizovaný obsahbyl proto rozšíen hlavn v kapitole . 3 tak,aby pln vedl tenáe pi zájmu o zpracovánítohoto projektu a on si uvdomil nutnékroky a úskalí pi nezpracování projektu dledaných pokyn. Lze íci, že zkušenosti zestávajících nkolika výzev, popsané v brožue,umožnínyní pedkladatelmprojektzpracovatvysoce kvalitnímateriál a projítschvalovacímízením zcelabezchybn,aby mli plnotevené dveeúspšnému vy-ešení projektua jeho následnérealizaci.Brožura je k dispozici u zpravodajprojekt, dále Národního programovéhokoordinátora na MŠMT, na AIP R u manažeraprojekt EUREKA a na semináíchvnovaných dané problematice, kde jeAIP R organizátorem nebo spoluorganizátorem.Pejeme ešitelm, aby jim píruka bylapln nápomocna a mohli se nerušen vnovatešení projekt.Kolektiv autora manažer projektuPodpora programu EUREKAv R a ESE

More magazines by this user
Similar magazines