3/2011

skoda.cz

3/2011

Škodovákčíslo 65 Informační časopis skupiny ŠKODA3/2011Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku!Dodávka tramvají pro Brno jde do finále • Na fotbalový šampionát se pojede i novinkou ze Škody!


Vážení spolupracovníci,nová škodovácká lokomotiva na úspěšných testech v Rakousku,finále dodávky tramvají do Brna, novinky ohledně exportní zakázkyna Ukrajinu. To všechno jsou důležité informace, která přinášíaktuální číslo firemního magazínu. Takové, které přibližují současnédění ve firmě. Ale dovolte odbočku - nadcházející jaro myslím plněopravňuje ke svému místu na stránkách Škodováku i témata, kterájsou přece jen světu výroby a byznysu vzdálenější. Třeba akce, kterouŠkoda pořádá pro širokou veřejnost, ale při které nezapomíná anina své zaměstnance - blíží se dvojice populárních „Škodabajků“,závodů na horských kolech, které si za léta své existence vydobylyvelkou popularitu nejširšího spektra lidí. Více než dva tisíce účastníkůna startu v Plzni a v Ostravě, to jsou čísla, která řadí tyhle akcek těm nejnavštěvovanějším. A já budu velmi rád, když se v kolonkáchoznačených ŠKODA CUP – tedy v kategoriích určených pro všechnyškodováky - objeví co nejvíce z vás. Kdo okusil atmosféru tak velké,atmosférou přesto velmi příjemné a přátelské sportovní akce, kterýmiŠKODA BIKE marathony jsou, určitě účast jen doporučí. Mluvím zezkušenosti :-).A ještě jednu zajímavou informaci ze světa mimo naši každodennípráci přináší aktuální vydání časopisu – totiž velkou výzvu, která stojípřed science centrem Techmania, které Škoda spoluzaložila a dlouhodoběpodporuje. Techmania totiž s největší pravděpodobnostízíská na svůj další rozvoj velké prostředky z Evropských fondů. A mátak šanci stát se opravdu nesmírně zajímavou a rozsáhlou základnoupro všechny, které zajímá svět techniky a vědy. Co Techmanii čeká?I to se dozvíte na následujících stránkách.Příjemné čtení!Josef Bernard,generální ředitel ŠKODA TRANSPORTATION a.s.První zkušební jízdy na rakouskýchtratích nová lokomotivaabsolvovala úspěšně...... strana 5Spolupráce Škodovkya brněnského dopravníhopodniku přinesla novinkyv řešení tramvaje 13T...... strana 7Techmania má blízko k financímna dlouhodobý rozvoj...... strana 9ŠKODA BIKE marathony seblíží, Ostrava se jede30. dubna, Plzeň 14. května...... strana 10


Novinky ze společnostíHohenau. To byla první zastávka„stodevítky“ na cestě zahraničím„Stodevítka“ jezdí v cizině. Přesnětakový významný milník ve své cestěna celoevropské železnice má za sebounová lokomotiva 109E ze ŠKODATRANSPORTATION. Nová lokomotivatotiž v polovině března poprvé vyjelana zkoušky do zahraničí, premiérověSvětelné poutače hlásí:Tady sídlí Škodovka!začaly testy v Rakousku. A první vstupna zahraniční tratě nelze nazvat jinak, nežjako zdařilý. Lokomotiva 109E 15. a 16.března totiž úspěšně absolvovala v Rakouskupřístupové zkoušky. O co jde?„Je to procedura nutná k tomu, aby strojmohl podstoupit hlavní porci zkušebníchjízd na rakouských tratích a ve výsledkuzískat schválení pro provoz na tratíchnašich jižních sousedů,“ uvedl při prvníjízdě lokomotivy za rakouskými hranicemimanažer projektu Vít Tomrdle ze ŠKODATRANSPORTATION. Podle něj budenová lokomotiva na rakouských tratíchjezdit zhruba měsíc, absolvuje za tu dobuřadu testů.pokračování na str. 5Novou dominantu získala plzeňská Škodovka. Na nejvyšší budověnového areálu ŠKODA TRANSPORTATION totiž od března svítídvojice nových, dva metry vysokých světelných poutačů s nápisemŠKODA a logem okřídleného šípu. Nastavení poutačů směřujejednak k frekventovanému silničnímu tahu Borské ulice, kterátěsně míjí nový areál Škody, a také směrem k přilehlé části Plzně,Jižnímu předměstí.„Světelná loga navenek symbolicky hlásípříslušnost nového areálu ke slavnéznačce Škoda, a ukazuje na její tradičnía nezastupitelné místo v Plzni. Je to i určitýzpůsob prezentace směrem k zákazníkůmči obchodním partnerům, kteří Škodovkunavštěvují,“ vysvětlil některé z motivůvýstavby poutačů manažer Nákupu ŠKODATRANSPORTATION Pavel Novák.Umístnění velkých log ŠKODA předcházeladůkladná příprava, kdy se například pomocípočítačové simulace hodnotilo ideálnínasměrování k okolí. „Řešili jsme napříkladumístnění loga z různých úhlů pohledů,“ vysvětlujePavel Brandejs z agentury, která sepro Škodovku světelné poutače dodávala.pokračování na str. 10Hledá se jméno pronový vlak ŠKODATRANSPORTATIONa Českých drah!Veřejnost má unikátní možnostdát jméno novému vlaku. ŠKODATRANSPORTATION a České dráhy vyhlašujísoutěž „Pojmenujte nový vlak“.Ve ŠKODA VAGONKA začala montážnové jednopodlažní elektrické jednotky,která sveze první cestující Českýchdrah již v příštím roce. Vlakové soupravěchybí už jen jediná věc – jméno.Návrhy lze zaslat do 30. 4. přes www.NovyVlak.cz, poštou nebo e-mailem.pokračování na str. 6Novou tiskovou mluvčíŠKODA TRANSPOR TATIONje Lubomíra ČernáDo plzeňské ŠKODA TRANSPORTATION nastupujeLubomíra Černá (34). V roli tiskové mluvčíbude odpovídat za mediální obraz společnosti,externí a interní komunikaci. Před nástupemdo ŠKODA TRANSPORTATION pracovala jakovedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Pozemkovéhofondu ČR. Zkušenosti má i z mediálníhoprostředí. Lubomíra Černá začínala jakoredaktorka a dramaturgyně v České televizi. Dalšízkušenosti získala na Ministerstvu školství, mládežea tělovýchovy, kde nejdříve zastávala postzástupkyně ředitelky a později ředitelky Odboruvnějších vztahů a komunikace. Poté pracovalajako tisková mluvčí IKEMU a pak následoval návratdo zpravodajství, konkrétně do televize Z1,kde působila jako vedoucí redakce diskuzníchpořadů. Lubomíra Černá vystudovala obor politologiea mezinárodní vztahy na Fakultě sociálníchvěd Univerzity Karlovy. Magisterský diplomzískala na Fakultě multimediálních komunikacíUniverzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde studovalamarketing a sociální komunikaci. Mezi její zájmypatří hlavně film a literatura.Titulní foto: Nová škodovácká lokomotiva na rakouskýchtratích, stanice Hohenau. Foto: J. Dvořák.ŠKODOVÁK, informační časopis skupiny ŠKODA, Vydává ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Tylova 1/57, Plzeň,MK ČR 10556, Sídlo redakce Tylova 57, 316 00 Plzeň, kontakty: manažer vnitřní komunikace Mgr. Pavel Novák,telefon 378 182 507, fax 378 134 934, e-mail: skodovak@skoda.cz, vychází v nákladu 4500 kusů měsíčně,tisk Kalous & Skřivan s.r.o., grafická úprava Marcel ŠikŠkodovák 3/20113


Zprávy ze společnostíTechmania mána dosah obří investice!Moderní planetárium, nové expozice, laboratoře pro školy a mnohédalší. Tyhle ambiciózní plány na rozvoj Techmania Science Center,které působí v areálu Škodovky v Plzni, se velmi pravděpodobněstanou skutečností. Plzeňská instituce neformálního vzdělávánítotiž téměř jistě získá necelých 600 milionů korun z evropskýchfondů, které jí pomohou vytvořit ucelený vzdělávací areál včetněplanetária, a to již do roku 2013.„Je velmi pravděpodobné, že našežádost o rámcově 600 milionů z operačníhoprogramu Výzkum a Vývoj proInovace bude vyřízena kladně,“ sdělujeředitel Science centra Vlastimil Volák.Úředníci ministerstva školství již seznámiliDalší významný vzdělávací programpřipravila pro své zaměstnance společnostPars nova. Šumperská firma jižpotřetí úspěšně využila možnost čerpatprostředky z fondu Evropské unie, tentokrátna projekt zaměřený na specifickévzdělávání. Pars nova získala konkrétnědotaci vyšší než 4,3 milionu korun z Evropskéhosociálního fondu prostřednictvímOP LZZ a státního rozpočtu Českérepubliky.Projekt s názvem “Specifické vzdělávánípomocníkem firmy Pars nova a.s.“poběží ve firmě do konce roku 2012,zúčastní se jej podle předem určenéhoharmonogramu 136 zaměstnanců a budouvytvořeny dva inovované produkty.„Hlavním cílem projektu je nabídnoutnašim zaměstnancům specifické odbornévzdělávání. Takové, které jim budemanagement Techmanie s přípravoutechnického annexu, což je příloharozhodnutí o financování. Technickýannex podle současné praxe připravujípouze projekty, které prošly výběrovoukomisí a jsou na ně alokovány finančníprostředky „Nyní se nacházíme ve stádiunegociací a věříme, že všechny formalityproběhnou bez komplikací. Pokud setak stane, zahájíme na podzim letošníhoroku první stavební práce,“ vysvětluje ředitelVlastimil Volák. Ty by v tom případěrealizovala firma Berger Bohemia, kteráv rámci nadlimitní veřejné zakázky předložilanejvýhodnější nabídku z jedenáctizúčastněných stavebních firem.pokračování na str. 9Pars nova připravila sérii školení,pomohou dotace z EUskutečně přínosem pro jejich konkrétnípráci – jednotlivá školení totiž budouplně přizpůsobena potřebám výrobya modernizace železničních kolejovýchvozidel, zejména se dotknou oblastiuplatňování správných výrobních postupůa optimalizace ohledně modernizacekolejových vozidel řady 961 a 842,“uvedla personální ředitelka Pars novaLucie Snášelová.Zvýšení odborných znalostí a dovednostízaměstnanců přispěje k růstukonkurenceschopnosti celé Pars nova.Šumperská společnost se školenímsvých zaměstnanců zabývá kontinuálněa vynakládá na ně značné prostředky.„Realizace tohoto projektu je však unikátnítím, že jde o specifické, odbornéa na míru připravené kurzy,“ upozornilapersonální ředitelka.Škoda se představilatisícovkám studentůna veletrzíchMohu u vás získat praxi během studia?Jaké volné pozice firma nabízí?Máte speciální programy pro vysokoškoláky?Právě na tyhle dotazy odpovídalinejčastěji personalisté firemskupiny ŠKODA na třech významnýchveletrzích pracovních příležitostí, kterév únoru a v březnu hostily tři univerzity- pražská ČVUT, ostravská VŠBa plzeňská ZČU. A právě stánek skupinyŠKODA patřil bezesporu k těmnejvíce navštěvovaným. Hojná účaststudentů, kterých se u stánku Škodyvystřídalo během tří veletrhů celkemněkolik tisíc, jen potvrdila, jak velký zájemvysokoškoláci o setkání s možnýmizaměstnavateli mají. Na veletrzíchŠkodovka přestavila nejen svoji aktuálnínabídku pracovních míst, ale i širokýprogram, který nabízí vysokoškolákůmuž během studia. Řada příchozích setotiž rekrutovala z nižších ročníků, takžese zajímala třeba o možnosti praxí,či zadání pro diplomové práce. A právěširoká nabídka Škody na tomto politak uspokojila přání mnoha příchozích.4Škodovák 3/2011


TémaTým škodováků a rakouských odborníků před novou lokomotivou na testech v Rakousku„Stodevítka“ míří na evropské tratěDo ostrého finiše jde projekt nové lokomotivy „stodevítky“ zeŠKODA TRANSPORTATION.Cíl, ke kterému směřují všechny kroky – jako jsou napříkladplánované zkušební jízdy na německých železnicích - jejednoznačný: splnit jako vůbec první výrobce evropské předpisyTSI High speed RST v kombinaci se získáním „národních“osvědčení v šesti zemích střední Evropy. A díky tomu obdržetoprávnění jezdit na tratích Česka, Německa, Rakouska, Polska,Maďarska a Slovenska.„Klíčové je obstát v TSI, ve velmi náročnéa detailní prověrce. Tu v případělokomotivy 109E zajišťuje německý úřadEBC, pověřený k tomto procesu Evropskouunií,“ vysvětluje dění kolem novélokomotivy manažer projektu ze ŠKODATRANSPORTATION Vít Tomrdle.TSI (Technical Specification for Interoperability)jsou nejnovější evropsképředpisy pro interoperabilní vozidla. „Přeloženodo laického jazyka – úřady tímv našem případě schválí, že škodováckálokomotiva určená pro provoz rychlostíaž 200 kilometrů v hodině vyhovuje všemstanoveným předpisům EU a plně odpovídápožadavkům evropských interoperabilních,tedy páteřních tratí. Některévýznamné části předpisu se ale v časeměnily a my na tyto kroky museli reagovat.Tomu se musel uzpůsobit náš vývoj,výroba i testování lokomotiv,“ připomnělVít Tomrdle.„Stodevítka“ bude moci bez problémůvést vlaky vedle Česka na páteřníchtratích pěti středoevropských zemí. Díkytřísystémovému řešení totiž lokomotivaŠKODA 109E umožní plynulý přechodmezi odlišnými napěťovými systémyželeznic ve střední Evropě.V cestě za splněním nezbytných noremTSI má firma již za sebou hned několikzásadních milníků, reprezentovanýchplatnými certifikáty. Na konci minuléhoroku například byl dosažen významnýmezník, kdy Škodovka úspěšně prošlaauditem výroby, kdy musela prokázatvšechny náležitosti spojené se systémemprodukce lokomotiv 109E. „Auditořiz německého EBC se zaměřili na celouproblematiku výroby, šli ale do konkrétníchdetailů, kdy ověřovali správnostpostupů ve firmě. Například přímo ve výroběhrubých staveb si při jedné z kontrolna svářecím pracovišti vyžádali detailníkonstrukční výkresy, podle kterýchprávě probíhala výroba a porovnávali jese schválenou dokumentací,“ vysvětlilna podrobnosti jedno z hledisek audituVít Tomrdle.Proces získání TSI staví výrobce předřadu úkolů, například schválení celéhonávrhu a vývoje lokomotivy. „Za dobu vývojelokomotivy byly třeba zakomponovatněkteré změny do dokumentace, v tomtosměru jdeme do finále,“ potvrzuje plněnídalšího z bodů Vít Tomrdle. V rámcihomologačního procesu a schvalováníŠKODA TRANSPORTATION uplatnilaformou patentů několik ojedinělých konstrukčníchřešení.Hohenau…pokračování ze strany 3Vedle velmi významného počátku testůna zahraničních železnicích samozřejměpokračuje i zkušební provoz 109Ena českých tratích. Od víkendu 19. až20. března byla do zkušebního provozus cestujícími nasazena již třetí lokomotivaod ŠKODA TRANSPORTATIONa byl rozšířen zkušební provoz o traťBřeclav–Přerov–Bohumín. Cestující tammohou nové lokomotivy potkávat napříkladv čele vlaků R 406/407 Chopin,IC 530/531 Helfštýn nebo EC136/137 Moravia. V pravidelném provozumůže tato lokomotiva dosáhnoutna 2. železničním koridoru maximálnírychlost až 160 km/h. Zkušební provoznadále pokračuje také na tratiPraha–Brno–Břeclav. České dráhyobjednaly 20 lokomotiv pro dopravuexpresních vlaků na hlavních železničníchkoridorech v Čechách, na Moravěa v sousedních zemích.Tou největší výzvou je tak nyní proŠkodovku finální fáze – tedy dokončenítypových zkoušek lokomotiv na zahraničníchvysokorychlostních tratích, kterénelze provést ani na zkušebním okruhuVUZ, ani na infrastruktuře SŽDC. Poddohledem specialistů z německéhoúřadu EBC podstoupí proto nová lokomotivazkušební jízdy na tratích našichzápadních sousedů, přičemž největšírozsah jízd absolvuje stroj pravděpodobněv Bavorsku. „Pokud vše půjde podleplánu, mohlo by se tak stát ve druhéma třetím čtvrtletí letošního roku,“ uvedl VítTomrdle.A co současné zkoušky lokomotivy v Rakousku?Ty jsou příkladem národních testů,které i po splnění evropské nadřazenénormy TSI musí „stodevítka“ v jednotlivýchzemích plnit. „Jsou to dílčí národnízkoušky, nad rámec TSI, pokrývající národníspecifické požadavky na železničnívozidla. Tím, že už nyní zahájíme jízdyv Rakousku, si vlastně vytváříme určitýnáskok,“ vysvětluje Vít Tomrdle. Navícprávě Rakousko by mělo být první zahraničnízemí, kam bude v rámci běžnéhoprovozu lokomotiva zajíždět, České dráhytotiž plánují stroje využívat pro vedenívlaků z Prahy do Vídně.Škodovák 3/20115


Zprávy ze společnostíLokomotiva zvládla běžný provoz v RakouskuVelmi důležitý moment. A velmi úspěšný. Právě tak je možné hodnotit první porci testů novélokomotivy 109E na zahraniční železnici, říká po návratu z rakouské mise hlavní inženýr ŠKODATRANSPORTATION Petr Špalek.„Dostali jsme se s lokomotivou na odlišnýnapájecí systém, než na jakém dosudlokomotiva jezdila v tuzemsku. Systém15 kV si stroj vyzkoušel jen na zkušebnímokruhu ve Velimi, ale tady v Rakouskujezdil v reálných podmínkách, za běžnéhoprovozu, kdy na jednom napájecímúseku projíždělo třeba pět vlaků. Tomuodpovídaly i změny podmínek, za kterýchbyla lokomotiva provozována,“ říkáPetr Špalek. Ten připouští, že výbornévýsledky prvních jízd byly pro škodovákyvelkým zadostiučiněním. „Vstup do zahraničí,na jinou, než domácí půdu, to byldůležitý moment, který posouvá projektblíže k cíli,“ řekl Petr Špalek.První testovací den technici ještě na českémúzemí v Břeclavi na lokomotivunamontovali měřící zařízení a následnějiž na rakouské trati proběhlo ověřeníelektromagnetického rušení. Provozukázal, že lokomotiva je způsobilá k pokračovánízkoušek a vrátila se do Břeclavi.Druhý den se při jízdách z Břeclavido Gänzerndorfu, stanice ležící zhruba30 kilometrů před Vídní, byly s kladnýmvýsledkem prověřeny funkce EMC, vlakovéhozabezpečovače, brzd a sběrače.„Lokomotiva absolvovala jízdy při různýchrychlostech, 130, 160 a 200 kilometrův hodině, ověřovala se funkčnost všechsystémů,“ říká hlavní inženýr.Škodovka již na konci března obdrželaod schvalovacího odboru ÖBB (jenžproces homologace lokomotivy převzalod rakouského ministerstva dopravyBMVIT) předběžné potvrzení úspěšnéhoprůběhu zkoušek, plzeňský výrobce všakmusel ještě počkat na oficiální protokol,který měla rakouská strana vydatdo dvou až tří týdnů. „Máme kladnouodezvu od rakouských odborníků z ÖBB,kteří byli testům přítomni. A co potěšilo,byla i pozitivní reakce rakouského strojvedoucího,který si například pochvalovalintuitivní řízení lokomotivy,“ řekl PetrŠpalek.Po obdržení kladných protokolů od rakouskéstrany, kterému by nemělo nicbránit, může následně lokomotiva podstoupitna rakouských tratích takzvané„národní zkoušky“. Škodovácké strojev Rakousku absolvují čtyři bloky zkoušekv celkové délce trvání zhruba jedenměsíc, v plánu je „účast“ lokomotiv číslošest, sedmnáct a osmnáct.Hledá se jméno…pokračování ze strany 3ŠKODA TRANSPORTATION se ve spoluprácis Českými drahami rozhodla oslovit širokouveřejnost a připravila soutěž o pojmenování tétonové vlakové soupravy. Vlakové soupravy ponesouvítězné jméno na svém boku a postupněod příštího roku začnou jezdit na regionálníchtratích v Jihočeském, Královéhradeckém, Olomouckém,Par du bickém a Ústeckém kraji.„Rozhodli jsme se nabídnout lidem možnostpojmenovat novou jednopodlažní jednotku vyráběnouŠKODA VAGONKA pro České dráhy.Věříme, že největší motivací bude pro fanouškyželeznice šance vyhrát se svým návrhem, alenejlepší návrhy budou oceněny i hodnotnýmicenami,“ říká k soutěži Josef Bernard, generálníředitel ŠKODA TRANSPORTATION.„Pojmenování vlaků Českých drah má dlouhoutradici. Každý ví, co si představit pod označenímCityElefant, Regionova nebo Pendolino.Právě takovéto označení nyní hledáme pro novoujednopodlažní jednotku, která bude obstarávatregionální dopravu v pěti krajích,“ doplnilk významu názvu Petr Žaluda, generální ředitelČeských drah.Ze zaslaných návrhů bude vybrána početná skupinanázvů, která bude právně ověřena na případnépoužití ve spojení s novým vlakem. Z nichpak zástupci Škody, Českých drah a hejtmanikrajů, kde bude nový vlak jezdit, vyberou vítěznýnávrh. Deset nejlepších nápadů bude odměněno.Autoři se mohou těšit na produkty od firmyHTC (nový tablet HTC Flyer, nebo telefony HTCDesire) nebo jízdenky od Českých drah. Soutěžje podporována v tisku a na internetu. Dalšíinformace o nové vlakové jednotce a zároveňpodrobné podmínky soutěže jsou k dispozicina webové stránce www.NovyVlak.cz.JAK NAVRHNOUT NÁZEVProstřednictvím formuláře na www.NovyVlak.cze-mailem na NovyVlak@skoda.czPoštou na adresu ŠKODA TRANSPORTATION,Tylova 1/57, 301 28 Plzeň. Obálka musí být označenaheslem „Soutěž“.SoutěžVážení čtenáři,ti z vás, kdo zašlou správnou tajenku z křížovkyv tomto čísle na straně 12 budou zařazenido slosování o ceny. Odpovědi zasílejtena adresu redakce, případně e-mailem. Nověje pro čtenáře k dispozici schránka pro odpovědive vstupním vestibulu budovy PC ŠKODATRANSPORTATION nedaleko V. brány hlavníhoškodováckého areálu v Plzni.Pro účast v soutěži uveďte vaše jméno,adresu a tel., případě e-mailový kontakt.Sídlo redakce Tylova 57, 316 00 Plzeň,e-mail: skodovak@skoda.cz.Výhercem minulého kolaje Zdeněk Krásný.6Škodovák 3/2011


Zprávy ze společnostíZakázka pro Brno míří úspěšně k cíli!Kompletní dodávku tramvají typové řady 13T pro město Brno z celkem dvou kontraktů dokončovalana začátku dubna letošního roku společnost ŠKODA TRANSPORTATION. „Sérii posledních pětivozidel jsme dodávali od poloviny března,“ sděluje manažer projektu Pavel Kochman. Flotila tramvají13T tak v Brně bude čítat celkem 29 kusů. Rámcová smlouva Škodovky s brněnským dopravnímpodnikem na dodávky tramvají zní až na dodávku 100 tramvají a je platná až do roku 2016. „Je tedymožné další pokračování dodávek, přičemž záležet bude na případné poptávce dopravního podniku,“říká Pavel Kochman.Novinka ze Škodovky podstatným způsobempřispěla k modernizaci vozovéhoparku jihomoravské metropole a taképomohla rozšířit nabídku nízkopodlažníchspojů, které jsou cestujícím k dispozici.Během dodávek tramvají pro Brno došlohned k několika změnám v koncepcivozidla. „Nejpodstatnější změnou bylaúprava interiéru vozidla, která spočívalave změně podélného uspořádánísedadel na příčné. Toto řešení se týkalokrajních a prostředního článku tramvaje.Po zařazení nově upravených vozideldo provozu byl prakticky ihned zaznamenánpozitivní ohlas od cestujícícha zvedla se tak i užitná hodnota vozidla,“říká k nejvýraznější úpravě novýchtramvají vedoucí technického odboruDopravního podniku města Brna ZdeněkJarolín. Zdánlivě nepříliš významnázměna však byla konstrukčně velmi náročná,jak potvrzuje i Jaroslav Kulhánekz Mechanických projektů Praha ŠKODATRANSPORTATION. „Nové řešení znamenalopřekonstruovat více než polovinuvýrobní dokumentace interiérů a zásahdo hrubých staveb,“ říká Jaroslav Kulhánek.„Brněnské“ tramvaje se vyznačují řadounovátorských technických prvků. Jednímz takových je například zajímavé řešeníoblasti předních dveří. „Konstrukcezástěny umožňuje dvě uzavřené polohydveří. V jedné poloze je uzamčená kabinařidiče, lidé mohou využít v zastávcepřední dveře k výstupu a nástupu. V druhépoloze jsou dveře zástěny zaklapnutyŠkodováci před jednou z posledních tramvají ze současné dodávky pro Brno.v zástěnce za sedadlem cestujícíchna druhé straně dveří a řidič má tak blokovanýprostor předních dveří pouze prosebe – to lze využít třeba ve chvíli, kdyřidič musí vystoupit mimo vůz. Napříkladkvůli přehazování výhybky. A díky možnostiblokování dveří v takovém okamžikunemohou cestující vystoupit do kolejištěmimo zastávku,“ vysvětluje JaroslavKulhánek.Další ze zajímavých technických řešenítramvaje 13T spočívá v použití novétechnologie pískování pomocí tlakovéhovzduchu. Ušetří se tak až čtyřipětiny vysypaného písku na koleje. Toneznamená jen ekonomickou výhoduz hlediska úspor nákladů, ale předevšímpřínos ekologii, snižuje se množství emisíprachu v okolí.Novinky navíc přinesly i nutné „papírování“.„Každá změna od schválenéhoprovedení homologovaného vozidla musíbýt nejen dohodnuta mezi výrobcema zákazníkem, ale zejména schválenaDrážním úřadem. Žádost o schválenízměny musí být doložena příslušnou dokumentací,výpočty, nebo třeba výsledkytestů,“ připomíná manažer projektu PavelKochman.Dlouhodobý kontrakt pro Brno byl jednímz důležitých projektů plzeňské Škodovky.A obě strany oceňují kvalitní spoluprácina technickém řešení. „Ze strany ŠKO-DA TRANSPORTATION je možné ocenitsnahu maximálně vyhovět požadavkůmdopravního podniku. Pozitivně lze takéhodnotit samotné uvedení do provozua provoz těchto tramvají, kdy pracovníciŠkody byli vždy nápomocni při řešenítechnických problémů,“ říká vedoucítechnického odboru Dopravní podnikměsta Brna Zdeněk Jarolín.Škodovák 3/20117


Svět financíPOJIŠTĚNÍTechmania má na dosah…pokračování ze strany 4Cílem Techmanie je získat odpovídajícíprostory a vybavení na to, aby sciencecenter posílilo svoji jedinečnou pozicina poli neformálního vzdělávání v Českérepublice. „Vzbuzovat u žáků a studentůzájem o přírodovědné a technické oboryvelice vítá i Západočeská univerzita, kterás Techmanii dlouhodobě spolupracuje,“doplňuje ředitel výzkumného centraNových technologií Miroslav Holeček.„Techmania má nakročeno k tomu, abyse stala novým středobodem zábavyv Plzni. Jedná se o projekt v našichkončinách nevídaný, který významněpřispěje ke zvýšené atraktivitě a rozmanitostinašeho města a kraje. Držímpalce, ať se plány na rozšíření podaří,“komentuje generální ředitel ŠKODATRANSPORTATION Josef Bernard.Kromě dobudování vlastního sciencecentra chce Techmania v Plzni vybudovatplanetárium s virtuáriem, které svýmnávštěvníkům nabídne jedno z nejmodernějšíchtechnických vybavení na světě.Nedílnou součástí projektu, podporovanéhoměstem Plzní i Plzeňským krajem,jsou rovněž odborné laboratoře na výukuchemie, fyziky či biologie, které budouvyužívány základními a středními školami.Počítá se i s parkovacím domem, klubovnami,konferenčním sálem, restauracíči provozními dílnami, a to tak, aby bylvytvořen ucelený urbanistický prostor propopularizaci vědy a jeho logické začleněnído vlastního města. Snahou Techmanierovněž je vybavit stávající i nověpostavené či rekonstruované prostoryexpozicemi, které návštěvníky hravouformou vtáhnou do světa vědy a techniky.Právě interaktivita expozic a exponátů,možnost učit se z vlastní zkušenosti, jepro Techmanii klíčová a činí z ní jedinečnouinstituci v České republice: od otevřenív listopadu 2008 se o tom přesvědčilojiž více než 150 tisíc návštěvníků.JAK BUDE VYPADAT BUDOUCÍPODOBA TECHMANIE?ČTĚTE UŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLEFIREMNÍHO MAGAZÍNU!Pojištění umožňuje jednomu subjektu (tzv.pojistníkovi) přenést riziko ztráty na druhýsubjekt (tzv. pojistitele či pojišťovnu). Pojišťovnaje za ochotu nést riziko kompenzovánaod pojistníka ve formě peněžního plnění (tzv.pojistného).Historicky se pojištění poprvé objevuje jakosoučást Chammurapiho zákoníku, vytvořenéhokolem roku 1750 před Kristem ve starověkéBabylónii. Pojištění v této době se zaměřovalopředevším na rizika odcizení zbožíči ztrátu zboží při mořeplavbě. Ve starověkémŘecku a Římě pak bylo výrazněji rozvinutopojištění rizika úmrtí. Osoby stejného povoláníodváděly malou část své mzdy do fondu,který pak sloužil pro úhrady pohřebních nákladůa zaopatření pozůstalých, velmi rozšířenébylo toto pojištění u vojenských profesí.S postupným vývojem matematiky, statistiky,medicíny a jiných věd byly pojišťovny schopnylépe rizika kvantifikovat a v důsledku tohose postupně rozšiřoval i seznam rizik, kterálze pojistit. V současnosti nabízí pojišťovnyširokou škálu pojištění, pro lepší orientacise zaměříme na tři hlavní kategorie: pojištěníosob, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti.Jádrem pojištění osob jsou pojištění rizikadožití a rizika úmrtí, souhrnně označovanájako životní pojištění. Riziko dožití spočíváv tom, že se osoba dožije více let než na kolikmá naspořeno, obvykle je toto riziko řešenoprostřednictvím důchodového pojištění.Pojištění rizika úmrtí slouží především prozaopatření pozůstalých pro případ úmrtí živitelerodiny. Typicky je také sjednání tohotopojištění vyžadováno věřiteli u dlouhodobýchúvěrů či hypoték pro krytí rizika předčasnéhoúmrtí dlužníka. Dalšími používanými formamipojištění osob jsou úrazové pojištění, pojištěníinvalidity či pojištění vážných onemocnění.U pojištění majetku se pojišťovny zaměřujína rizika související se ztrátou hodnoty majetku,ať už ze strany jiných osob (pojištěníhavarijní, vandalismu či odcizení) nebo v důsledkupůsobení přírodních sil (živelní pojištění).Poslední ze tří kategorií je pojištění odpovědnosti.Na dobrovolné bázi je tento druhpojištění sjednáván spíše výjimečně, obvykleje jeho sjednání vyžadováno zákonem. Mezinejpoužívanější se řadí povinné ručení, odpovědnostza škodu profesních skupin (lékaři,právníci), odpovědnost za škody způsobenévadou výrobku (pro výrobce) či pojištěníprávní ochrany (pro úhradu soudních výloh)Jan Trubáček,finančník ŠKODA TRANSPORTATIONŠkodovák 3/20119


Zprávy ze společností„Škodabajky“ opětSpeciálně vypsané kategorie prozaměstnance firem skupiny ŠKODA.Takovou nabídku opět po roce přivážídvojice populárních závodů ŠKODA BIKEmarathon, které bude na jaře hostit Plzeňa Ostrava. Pod hlavičkou strojírenské skupinyŠKODA se tak startu obou závodůna horských kolech už tradičně účastnívíce než dva tisíce nadšenců z řad širokéveřejnosti. A právě jedním z poznávacíchznamení „Škodabajků“ jsou vypsanékategorie pro zaměstnance Škodováckýchfirem. „Ráda bych pozvala všechnyškodováky na start, ať už v domovskémměstě Škodovky Plzni a nebo v Ostravě,sídle naší významné společnosti ŠKODAVAGONKA,“ uvedla personální ředitelkaŠkodovky Jana Borowiecka.Letos se závod na kolech pro amatéryi profesionály uskuteční v sobotu30. dubna v Ostravě, v Plzni pak takév sobotu, ale 14. května. I letos budouzávody měřeny elektronickými čipya vedle občerstvovacích stanic čekána každého účastníka občerstvení i v cíli.ŠKODA BIKE marathon není určený,jak by se mohlo zdát, jen profesionálůmnebo nadšeným mladým sportovcům, alei rekreačním a svátečním jezdcům. Jednodušekaždému, kdo má kolo a chceSvětelné poutače hlásí…pokračování ze strany 3Vyzvednutí rozměrných poutačů na střechunejvyšší škodovácké budovy do výšky25 metrů musela zajistit specializovanáfirma, která využila obří jeřáb. „Logajsou umístněná na speciální konstrukci,veškerá zařízení jsou velmi odolná vůčiklimatickým podmínkám a povětrnostnímvlivům,“ připomíná specialista NákupuŠKODA TRANSPORTATION JaroslavKolář.Vizuální podoba poutačů samozřejměpřesně odpovídá platné podoběochranné známky. „Viditelnost nápisua loga v nočních hodinách zajišťujeLED technologie, která má velmi dobrévlastnosti – zejména vysokou a dlouhodobousvítivost,“ vysvětluje Jaroslav Kolářa doplňuje, že zvolená technologie mánízké provozní náklady.ŠKODA BIKE marathon OstravaVýběr z propozicTermín: 30.dubna 2011, Ostrava-PorubaSTART ZÁVODU68 km a 35 km 10:00, rodiče s dětmi 10:00 (ihned po startuhlavního závodu)STARTOVNÉ NA OSOBU:na 68 km trati:- 200,- Kč zaplacené do 24.4.- 250,- Kč zaplacené 25.4. – 30.4.na 35 km trati:- 150,- Kč zaplacené do 24.4.- 200,- Kč zaplacené 25.4. – 30.4.Studenti VŠ, SŠ a ZŠ startovné na 35 km trati neplatí, pokud startujív kategorii pro VŠ, týmy SŠ a ZŠ.na 6 km trati:- startovné zdarmaObčerstvení v průběhu závodu (68km - 2x, 35km - 1x) a v cíli závoduteplé jídlo (guláš). Při prezentaci obdrží prvních 800 přihlášenýchupomínkový předmět.ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍNa 68 km, 35 km a 6 km trati1) OSOBNĚ:ve ski centru Madeja na ulici 28. října v Mariánských horách2) ON LINE na adrese: www.skodabike.czPřihlášky je možné kopírovat. Přihlášky na 68 km a 35 km traťbudou on-line přijaty po připsání startovného na bankovní účet č.:3506027001 / 5500 s variabilním symbolem: rodné číslo startujícího,konstantním symbolem: 558, specifickým symbolem: 111.Přiřazování plateb k přihláškám probíhá podle rodného čísla, protose musí shodovat. Přihláška podaná osobně bude přijata pouze sezaplacením startovného.UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEKNa 68 km, 35 km a 6 km trati do 27.04.2011 včetně.10Škodovák 3/2011


Zprávy ze společnostínabídnou speciální kategorie pro zaměstnance!si zasportovat, pobavit se, otestovatsvou kondici a změřit síly s tratí i soupeři.A jaká bude konkrétní podoba závodů?V obou případech zachovávají organizátořivelmi úspěšný model z předchozíchlet. V Plzni tak bude start, cíl a veškerézázemí opět tradičně ve ŠKODA SPORTPARKU v Plzni na Slovanech. „Také traťbude podobná té loňské - tedy opět třebapovede průmyslovým areálem Škodovkyv Doudlevcích, kolem hradu Radyně,zámku Kozel, přes kopec Maršál zpětdo ŠKODA SPORT PARKU. Na účastníkyčekají dvě závodní trasy 60 kilometrůa 30 kilometrů a nesoutěžní trať prorodiče s dětmi v délce šesti kilometrů,“vysvětluje za organizátory Lída Novotná.Ostravský ŠKODA BIKE marathon 2011opět odstartuje v osvědčeném areáluTechnické univerzity VŠB. „Oproti loňskuby trasy neměly doznat změn, ale rozšiřujemeslužby v cíli, například se chystámezřídit úschovnu kol,“ říká za organizátoryLibor Hrdina. I ostravský závod budemít dvě hlavní tratě, 68 kilometrů a 35kilometrů. Z kampusu univerzity povedoutratě přes oblíbená místa regionu,například po hrázi největšího venkovníhokoupaliště ve střední Evropě, přes letníareál SAREZA.Přihlásit se na ostravský závod lze osobněve ski centru Madeja na ulici 28. říjnav Ostravě - Mariánských horách, na tenplzeňský pak v obchodním centru HAN-NAH na Americké třídě v Plzni. Nejjednoduššíje ale vyplnit přihlášku na internetu,na adrese www.skodabike.cz, kde zájemcinajdou všechny potřebné informace.KUDY KAM?Ostrava:Trasy 68 km a 35kmStart je v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě, pak průjezd po hrázinejvětšího venkovního koupalištěm ve střední Evropě, SAREZAv Ostravě-Porubě, následuje výjezd sjezdovkou Skalka, dále se jedesměr Mexiko, Hýlov, Kyjovice. U Panského mlýna se tratě rozdělují,trasa 35km jede směrem na Pustou Polom, trasa 68km pokračujemalebným hlubokým údolím říčky Setiny až k nejvyššímu bodu trati(499m n.m.) v těsné blízkosti Jakubčovic. Z Jakubčovic pak sjezdsměrem na Raduň do Podvihova, z něj do Nových Sedlic, ze kterýchse nejdelším kopcem na trati závodníci dostanou ke druhé občerstvovacístanici v Pusté Polomi, kde se obě trasy opět spojují a pokračujírychlým spádem do cíle. Cíl závodu je opět v areálu VŠB-TU. Nejpodstatnějšíčást tratě vede po zpevněných lesních cestách.6kmTrasa povede v kampusu VŠB-TU, trasa má 3 okruhy, a tak malízávodníci mohou jet za stálého obdivu a pozvbuzování svých rodičůa známých. Trať vede po travnatých plochách a chodnících areálu.Plzeň:Trasa60 kmStart ve ŠKODA SPORT PARKU, následuje průjezd areálem Škodovkyv Doudlevcích s několika umělými překážkami, pak přejezddo Hradiště, Černic, výjezd ke hradu Radyně, sjezd do Šťáhlav,poté okolo zámku Kozel ke zřícenině hradu Lopata, trasa pokračujek Rakové, následuje výjezd na Maršál, sjezd do Šťáhlav, poté výjezdpod Radyni, dále směrem na Černice, Hradiště, cíl opět ve ŠKODASPORT PARKU.30 kmStart ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem Škodovkyv Doudlevcích s několika umělými překážkami, přejezd do Hradiště,Černic, výjezd ke hradu Radyně, sjezd pod Radyni, trasa pokračujepřes Černice, Hradiště až do cíle ve ŠKODA SPORT PARKU6 km – start ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem Škodovkyv Doudlevcích s překážkami, přejezd na Homolku, cíl ve ŠKODASPORT PARKUPo tomto datu je možné se přihlásit při prezentaci před startem:29. dubna 16:00 – 21:00 Stará aula VŠB TU (kruhová)30. dubna 6:00 – 9:30 Stará aula VŠB TU (kruhová)Přihlašující se do kategorie – VŠ student – nutný doklad o studiu (např.index, potvrzení o studiu-např.karta ISIC apod.) ZPŮSOBY PLATBY1) převodem na účet2) osobně ve ski centru Madeja na ulici 28. října v Ostravě-MariánskýchhoráchV případě neúčasti se startovné nevrací.ŠKODA BIKE marathon PlzeňTermín: 14. května, PlzeňVýběr z propozicSTARTOVNÉ NA OSOBUna 60 km trati:- 200,- Kč zaplacené do 4.5.- 350,- Kč zaplacené 5.5. – 14.5.na 30 km- 100,- Kč zaplacené do 4.5.- 150,- Kč zaplacené 5.5. – 14.5.Studenti VŠ, SŠ a ZŠ startovné na 30 km trati neplatí, pokud startujív kategorii pro VŠ, týmy SŠ a ZŠ.na 6 km trati:- startovné za 1 tým ve výši 100,- Kč zaplacené do 4.5.- startovné za 1 tým ve výši 150,- Kč zaplacené 5.5. – 14.5.Občerstvení v průběhu závodu (60 km – 2 x, 30 km - 1x) a v cílizávodu guláš a nápoj. Dále pak asistenční servis, upomínkový předmětpro prvních 800 přihlášených.ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍNa 60 km, 30 km a 6 km trati1) OSOBNĚ do 7.5.2011 na adrese:HANNAH, Outdoor centrum, Americká 54, 301 00 Plzeň2) ON LINE do 7.5.2011 na adrese: www.skodabike.cz3) PŘI PREZENTACI před startem:13. 5. 16:00 – 22:00, prostor startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)14. 5. 6:00 – 8:00, prostor startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)Přihlášky je možné kopírovat. Přihlášky na 60 km a 30 km traťbudou on-line přijaty po připsání startovného na bankovní účetč.: 81 35 66 001 / 5500 pod variabilním symbolem: rodné číslostartujícího, konstantním symbolem: 558, specifickým symbolem: 111.Přiřazování plateb k přihláškám probíhá podle rodného čísla, protose musí shodovat. Přihláška podaná osobně bude přijata pouze sezaplacením startovného.BANKOVNÍ SPOJENÍSUMMIT DRIVE, s.r.o.Raiffeisenbank a.s., Plzeň, číslo účtu: 81 35 66 001 / 5500variabilní číslo: rodné číslo (10 místné číslo bez lomítka)konstantní symbol: 558, specifický symbol: 111ZPŮSOBY PLATBY1) převodem na účet2) osobně v outdoorovém centru HANNAH, Americká 54, PlzeňV případě neúčasti se startovné nevrací.PREZENTACE1) V pátek 13.5. mezi 16:00 – 22:00 v prostoru startu a cíle (areálŠKODA SPORT PARKU)2) V sobotu 14.5. mezi 6:00 – 9:30 v prostoru startu a cíle (areálŠKODA SPORT PARKU)Při prezentaci je nutné prokázat svoji totožnost – občanský průkaz,PAS, VŠ index.ČASOMÍRAMěření časů bude provedeno provedeno elektronickou časomírou. Čipyobdrží závodníci při prezentaci A ODEVZDAJÍ V CÍLI ZÁVODU. U týmůse měří čas posledního člena.ČASOVÝ HARMONOGRAMdo 7.5. podání přihlášek13.5. 16:00 – 22:00 prezentace + poslední přihlášky v místě startu14.5. 6:00 – 8:00 poslední přihlášky v místě startu6:00 – 9:30 prezentace9:30 – 10:00 řazení na startu10:00 start na 60 km10:05 start na 30 km10:10 start na 6 km14:00 slavnostní vyhlášení vítězů, slosování startovních čísel o ceny16:00 uzavření tratěVÝSLEDKYNeoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na www.skodabike.czBONUSY OSTRAVA/PLZEŇ5.000,- Kč pro nejrychlejší čas na 68/60 km10.000,- Kč pro školu nejrychlejšího ZŠ TEAMU na 35/30 km10.000,- Kč pro školu nejrychlejšího SŠ TEAMU na 35/30 km5.000,- Kč pro nejrychlejšího studenta VŠ na 35/30 km5.000,- Kč pro nejrychlejší studentku VŠ na 35/30 kmVěcné ceny pro první tři místa v každé kategorii na 60 km a 30 km.V nesoutěžní kategorii na 6 km „Rodiče s dětmi“ všichni závodníciv cíli obdrží věcnou cenu.Speciální cena je vypsána pro nejrychlejší/ho zaměstnance/kynispolečností ŠKODA INVESTMENT a. s. (ŠKODA TRANSPORTATIONa. s., ŠKODA ELECTRIC a. s., ŠKODA VAGONKA a. s., VÚKV, a. s.,Pars nova, a. s., MOVO s. r. o., POLL, s.r.o., Sibelektroprivod, GANZ –ŠKODA K.Zrt., ŠKODA ICT s.r.o.) na 60 km trati a na 30 km trati.Věcné ceny budou také losovány ze startovních čísel v průběhuslavnostního vyhlášení.Škodovák 3/201111


SoutěžSoutěž: Každému je (tajenka 1), jen (tajenka 2). Latinské přísloví. Podrobnosti o soutěži na straně 6.12Škodovák 3/2011

More magazines by this user
Similar magazines