Informator na rok 2013/14 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

wseiz.pl
  • No tags were found...

Informator na rok 2013/14 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

zapisyna studiaDZIEŃOTWARTY09.06.2013 r. (niedziela)godz. 16.00, ul. Rejtana 16


9ZAPISY NA STUDIAInformacje dotyczące rekrutacjiudzielane są telefoniczniepod numerami:22 825-80-34/35 w. 1lub drogą e-mailową pod adresem:rekrutacja@wseiz.plKandydat osobiście składaw Rektoracie komplet dokumentów:wypełniony kwestionariusz uczelniany,Kandydat, który wypełnił kwestionariusz poprzezrekrutację on-line (na stronie www.wseiz.pl)również składa osobiście dokumenty w Rektoracie(patrz obok).Zapisy na studia prowadzi Rektorat WSEiZ,mieszczący się przy ul. Wawelskiej 14, pokój nr 3.Zapraszamy w godzinach:8-18 – w poniedziałki i piątki,8-16 – od wtorku do czwartku,8-14 – soboty i niedziele (z wyjątkiem sierpnia).oryginał i kopię świadectwa dojrzałości,oryginał i kopię świadectwa ukończenia szkołyśredniej (dotyczy „nowej matury”),kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),cztery aktualne zdjęcia (zgodne z wymaganiamistosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańdo studiowania na kierunku Ochrona Środowiska(skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie),Deklaracje co do wyboru specjalności należyzłożyć przy składaniu dokumentów na studia,zaś ostateczne przyjęcie na daną specjalnośćnastępuje po pierwszym semestrze, pierwszymlub drugim roku studiów (w zależności od kierunku),pod warunkiem, że zostanie utworzona grupaokoło 30 studentów.Rekrutacja na semestr zimowy (od października) rozpoczyna się od 4 maja,natomiast na semestr letni (od lutego) - od 4 stycznia.W semestrze zimowym oferujemy studia I stopnia oraz II stopnia w trybiestacjonarnym i niestacjonarnym.Natomiast w semestrze letnim - studia II stopnia w trybie niestacjonarnym.Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych(liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).POMOC MATERIALNAoryginał i kopię dyplomu ukończenia studiów wyższychwraz z suplementem (w przypadku przyjęciana studia drugiego stopnia),dowód wpłaty do wglądu(wpisowe i opłata rekrutacyjna).** W przypadku cudzoziemców dodatkowo dowód wpłaty czesnego za semestr nauki.Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ma szeroko rozbudowaną pomoc materialnądla studentów, w tym:stypendia Rektora dla najlepszych studentów,stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,zapomogi.Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne sąw Dziekanatach i na stronie internetowej WSEiZ.


wydziałarchitektury


11architektura(dawniej architektura i urbanistyka)INŻYNIERARCHITEKTstudia I stopnia (4 lata)Studenci na tym kierunku otrzymują teoretycznei praktyczne przygotowanie z zakresu kształtowaniaśrodowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniemprojektowania architektonicznego i urbanistycznego.Zdobywają teoretyczne i praktyczneumiejętności m.in. z zakresu: tworzenia projektówarchitektonicznych, problemów konstrukcyjnychi inżynierskich związanych z projektowaniem budynków,zrozumienia relacji pomiędzy ludźmi a budynkiemoraz pomiędzy budynkami i otoczeniem.Na kierunku proponowane sądwie specjalności:PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEna której pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowaniaobiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem relacjiz otoczeniem. Udoskonalisz umiejętności tworzenia architekturyo wyrazistym charakterze. Poszerzysz wiedzę tematyczną o różneformy architektury, zagadnienia architektoniczno budowlane, konstrukcyjne,instalacyjne i komunikacyjne oraz rewaloryzacji obiektów.W szerszym zakresie poznasz m.in. zagadnienia: rzeźby terenuoraz zieleni towarzyszącej obiektom architektonicznym, jak równieżadaptacji, modernizacji i rekonstrukcji budynków oraz zespołówurbanistycznych.PROJEKTOWANIE URbanistycznena której poszerzysz warsztat urbanistyczny pozwalający na tworzenieładu przestrzennego i pogłębisz umiejętności kształtowaniakompozycji przestrzennej. Zostaniesz przygotowany do twórczejpracy projektowej, obejmującej pełen zakres kształtowania przestrzenizurbanizowanej - od kompleksów urbanistycznych obejmującychzagospodarowanie wybranych przestrzeni miejskich,po obszary obejmujące terytoria miast i gmin. Zdobędziesz umiejętnośćprofesjonalnego redagowania dokumentacji planistycznej,koordynowania procesu uzgadniania projektów, w tym stosowaniaprzepisów i procedur związanych z opracowaniem projektówi planów.


architektura(dawniej architektura i urbanistyka)MAGISTERINŻYNIER ARCHITEKTstudia II stopnia (1,5 roku)Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku zasilają istniejące pracowniearchitektoniczne lub zakładają własną działalnośćz zakresu projektowania architektonicznego. Znajdujązatrudnienie m.in. w: wydziałach architektury i urbanistykiadministracji samorządowej, pracowniachkonserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanychczy agencjach reklamowych. Pracują przy organizacjiwystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.Warunki przyjęćna studia II stopnia:1.Wymagany tytuł zawodowy: inżynier architekt, inżynier, magisterinżynier.2.Dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:Architektura i Urbanistyka oraz inne, których program nauczaniazawiera minimum 60% obowiązującego na kierunku Architektura (Istopień studiów) wg standardów ministerialnych (RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 rokuw sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynariii architektury).W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyznaczyć 1-2 semestryuzupełniające.Wydział Architektury WSEiZ jest jedynym na uczelni niepublicznejw Warszawie i drugim w Polsce, który prowadzi studia II stopniana kierunku Architektura.Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni dla potrzebczłowieka. Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewniająniezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznegoz uwzględnieniem współczesnych wymagań tech--nicznych, potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkownikóworaz równowagi ekologicznej. Absolwent zdobędzie umiejętnościprojektowania z uwzględnieniem uwarunkowań artystycznych,kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznychi środowiskowych. Zostanie także przygotowany w zakresieochrony zabytków architektury i urbanistyki oraz do prowadzeniaprac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształceniajest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałościo ład przestrzenny i kształtowanie zrównoważonego środowiskażycia.Studia II stopnia na kierunku Architekturaprowadzone są do wyboru w języku polskimalbo w języku angielskim.W trakcie studiów student ma możliwość wyboru przedmiotówz projektowania scenograficznego tj. architektury wystaw targowych,imprez artystycznych, imprez estradowo-telewizyjnychi Expo w scenografii publicznej przestrzeni. Po ich pozytywnymzaliczeniu otrzymuje certyfikat poświadczający przygotowaniedo roli projektanta w firmach zajmujących się projektowaniemscenograficznym.


13architektura krajobrazuINŻYNIERARCHITEKT krajobrazustudia I stopnia (4 lata)Osoby studiujące na kierunku Architektura Krajobrazuotrzymują przygotowanie z zakresu kształtowaniakrajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania,urządzania i pielęgnowania obiektów architekturykrajobrazu.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni zarównow firmach projektowych i projektowo-wykonawczychw ramach tzw. wolnego zawodu, jak i w firmachzwiązanych bezpośrednio z projektowaniem, budowąi pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.Znajdują pracę w organach samorządowych sprawującychnadzór nad obiektami architektury krajobrazu,jak i w placówkach służb ochrony zabytków i ochronyprzyrody.Na kierunku proponowane sądwie specjalności:PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZUO FUNKCJI REKREACYJNEJna której poszerzysz wiedzę z zakresu projektowania aranżacjiprzestrzennej i programowej obiektów wypoczynkowych, a takżezdobędziesz umiejętności wskazania technik, technologii oraz pielęgnacjitych terenów.PROJEKTOWANIE krajobrazuwielofunkcyjnegona której otrzymasz wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architekturykrajobrazu o funkcji głównej innej niż wypoczynkowa. Wypoczynekmoże tu stanowić funkcję uzupełniającą, niekolidującą z funkcjągłówną - usługową, produkcyjną czy ochronną. Nauczysz się głębszegorozumienia zasad gospodarowania przestrzenią, dobierając przytym stosowane techniki, technologie budowy i pielęgnacji krajobrazuoraz zlokalizowanych tu obiektów i urządzeń.


architektura wnętrzlicencjatstudia I stopnia (4 lata)Na kierunku proponowane sądwie specjalności:Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielneji zespołowej pracy w dziedzinie projektowania,wyposażania wnętrz oraz nadawania im wyrazuplastycznego. Obszary wiedzy, które obejmują testudia to szeroki zakres przedmiotów związanychz budownictwem i architekturą, ze szczególnymuwzględnieniem związków tych dziedzin ze sztukamipięknymi.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku znajdują pracę m.in. w biurachprojektowych, firmach deweloperskich i urzędachadministracji samorządowej wszystkich szczebli. Zatrudnianisą w pracowniach konserwatorskich, firmachdesignerskich, projektują reklamy, a nawet scenografięprodukcji filmowych i teatralnych. Zakładają własnądziałalność z zakresu projektowania wnętrz. Pracująprzy organizacji wystaw i targów.projektowanie meblana której nabędziesz dalsze zdolności rozwiązywania problemówfunkcjonalnych, ergonomicznych i formalnych związanych z organizowaniemprzestrzeni mieszkaniowej przy jednoczesnym nabywaniuumiejętności projektowania wyposażenia w sprzęty i meble spełniającewymogi użytkowe, estetyczne, technologiczne i ekologiczne.PROJEKTOWANIE wnętrzna której pogłębisz wiedzę z zakresu projektowania całościowego,którego istotą jest podporządkowanie branż jednolitemu celowijakości dzieła. Ugruntujesz wiedzę z zakresu środków określającychi stanowiących o jakości wnętrz wraz z ich konkretnym wyposażeniem.Uwzględniając kanony dobrego projektowania nabędzieszdalsze umiejętności rozumienia istoty potrzeb inicjujących dzieło,właściwego zastosowania użytych materiałów i technik oraz wiązaniapotrzeb użytkowych i treści wizualnych obiektu w doskonałąjedność.


15wzornictwodesignlicencjatstudia I stopnia (4 lata)Na kierunku proponowane sącztery specjalności:W ramach tego kierunku studenci zapoznają sięz metodami przygotowania zadania projektowegogdzie warunkiem koniecznym jest umiejętność zdefiniowaniaformy produktu. Zdobywają nie tylko wiedzęw zakresie plastyki wzorniczej, lecz również rozumieniai rozwiązania zagadnień funkcjonalno-użytkowych,technicznych i ekonomicznych. W procesiekształcenia uwzględniane będą także zagadnieniadotyczące ekologii i osób niepełnosprawnych. Studentnauczy się projektowania przedmiotów codziennegoużytku, ubiorów, mebli, pojazdów, elementów małejarchitektury czy opakowań. Absolwent będzie potrafiłzajmować się komunikacją wizualną czy projektowaniemw przestrzeni publicznej.Perspektywy zatrudnieniaW rezultacie zdobytej wiedzy ogólnej i zawodowej,rozwoju indywidualnego potencjału twórczego,utrwaleniu systemu wartości humanistycznych- absolwent może wykonywać pracę w zakresieprojektowania wzornictwa, komunikacji wizualnej,projektowania biżuterii i projektowania mody.Będzie mógł podjąć pracę w zespole projektowym,agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach,a także otworzyć i poprowadzić samodzielną praktykędesignerską.projektowanieproduktuna której kształcenie obejmuje naukę designu na potrzeby rynku,ukazując jednocześnie szeroki wachlarz potrzeb społecznychwynikających z zachodzących przeobrażeń w świecie, jak równieżzagadnienia formy i znaczenia tworzonych przedmiotów. Kończąctą specjalność będziesz mógł zajmować się masowymi wyrobamirynkowymi lub tworzyć obiekty unikatowe, podejmując współpracęz przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami designerskimi.PROJEKTOWANIEkomunikacji wizualnej i reklamyna której posiądziesz wiedzę z zakresu identyfikacji firm i instytucji,zagadnień przekazu społecznego oraz projektowania opakowań. Studiującna tej specjalności wykształcisz m.in. umiejętność dostrzeganiai formułowania problemów projektowych, tworzenia oryginalnychrozwiązań projektowych oraz posługiwania się środkami i technikamigraficznymi, w tym technikami komputerowymi. Będziesz przygotowanydo kompleksowego projektowania identyfikacji wizualnej,w tym min. aranżacji przestrzeni w kontekście współczesnegoprojektowania graficznego, projektowania wyrobów konsumpcyjnychi nowych mediów informacji.PROJEKTOWANIE BIZUTERIII MAŁYCH FORM ZDOBNICZYCHgdzie absolwent otrzyma podstawowe narzędzia do projektowaniai wytwarzania własnych kolekcji: biżuterii, galanterii związanejz modą i ubiorami. Zostanie przygotowany do projektowania i reali-zacji własnych kolekcji. Pozna technologię realizacji własnychprojektów, selekcji i doboru materiałów, kolorów i struktur. Zostaniewprowadzony w metodologię, pozwalającą na poszukiwanie własnegostylu w projektowaniu dodatków. Aktualnie na rynku mody notujesię najszybszy wzrost zapotrzebowania na projektantów biżuteriii małych form. W obecnych czasach dodatki wysunęły się na niekwestionowanegolidera w świecie mody.PROJEKTOWANIEMODYnowośćnowośćprojektant ubioru otrzyma podstawowe narzędzia do stworzeniai prezentacji własnych kolekcji odzieży, bielizny i dodatków. Oprócztechnik graficznych, teorii kolorów, technik krawieckich, koncepcjiproporcji, pracy z manekinem krawieckim zapozna się równieżz obowiązującymi trendami w projektowaniu, które pozwolą mustworzyć indywidualną wizję kolekcji.


udownictwoINŻYNIERstudia I stopnia (4 lata)Na kierunku proponowane sącztery specjalności:Studenci na kieruneku Budownictwo otrzymująprzygotowanie z zakresu projektowania, wznoszeniai utrzymania budynków oraz budowli inżynierskich.Studia obejmą teoretyczne oraz praktyczne aspektykształcenia w zakresie inżynierii lądowej. Studencizdobywają m.in. wiedzę z zakresu projektowaniaobiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,zasad fizyki budowli i stosowanych technologii, przepisówbudowlanych, procedur realizacji budynków,jak i zasad organizacji przemysłu budowlanego.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku nie mają problemówze znalezieniem pracy. Znajdują zatrudnienie w:przedsiębiorstwach budowlanych - jako wykonawcy,nadzór i kierownicy budów; biurach i pracowniach projektowych- jako konstruktorzy; urzędach gminy czystarostwach powiatowych - zajmując funkcje szefaalbo inspektora działu gospodarki nieruchomościamioraz w założonych przez siebie firmach budowlanychjako wykonawcy.ARCHITEKTURAW BUDOWNICTWIEna której zdobędziesz elementarną wiedzę z zakresu: historii i teoriiarchitektury oraz urbanistyki, jak również projektowania architektonicznegoi urbanistycznego. Posiądziesz umiejętności gromadzeniainformacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jegopotrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.Będziesz potrafił tworzyć projekty spełniające wymaganiaestetyczne, użytkowe i techniczne.ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIEW BUDOWNICTWIEna której zostaniesz przygotowany do projektowania i wznoszeniabudynków energooszczędnych. Będziesz potrafił wykorzystywaćmożliwości energetyki odnawialnej w budynkach oraz znał technicznemożliwości wykorzystania energii odnawialnych, główniew kontekście zastosowania tych źródeł w budownictwie.KONSTRUKCJEBUDOWLANEw zakresie projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej,stalowej, murowej i drewnianej. Zapoznasz się z nowoczesnymizastosowaniami informatyki w projektowaniu konstrukcjibudowlanych. Będziesz potrafił uwzględniać wymagania niskiegozapotrzebowania energii.budownictwokolejowenowośćabsolwent tej specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresieprojektowania i budowy nowoczesnych szlaków kolejowych wrazz infrastrukturą (przejazdy stacje kolejowe, perony, tunele) takżedla Kolei Dużych Prędkości. W programie specjalności wiele miejscapoświęcono zagadnieniom zabudowy i remontów sieci trakcyjnych,metodom planowania rozwoju kolejowych układów komunikacyjnych,a także zagadnieniom sterowania ruchem kolejowym.


17wydziałekologii


ochrona środowiskaINŻYNIERstudia I stopnia (3,5 roku)Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiemstudiów, który łączy kształcenie z zakresunauk przyrodniczych z wiedzą na temat zarządzania,ekonomii, nauk technicznych, rolniczych, leśnych orazprawa. Kierunek przygotowuje specjalistów wykazującychumiejętności programowania, organizowaniaoraz prowadzenia kontroli działalności w zakresieochrony i kształtowania środowiska w skali lokalnej,regionalnej i krajowej.Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnieniaabsolwentów kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnieistotne są funkcje doradcze, inspekcyjne i kierowniczew administracji centralnej i lokalnej oraz stanowiskazwiązane z: ochroną powietrza, wód, gleby;pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnychźródeł energii; zagospodarowaniem odpadów przezinstytucje i przedsiębiorstwa. Miejsca pracy czekajątakże w biurach studialno-projektowych oraz instytucjachzajmujących się planowaniem i finansowaniemprzedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.Na studiach pierwszego stopnia tego kierunkuproponowane są cztery specjalności, gwarantująceszeroki wachlarz perspektyw zatrudnienia:OCHRONA BIOSFERYI PROGRAM NATURA 2000która przygotowuje specjalistów z zakresu czynnej ochrony biosfery,mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacjiprzyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych orazraportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzaniaobszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody,prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działańz zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowaniaobszarów o wysokich walorach przyrodniczych.ODNAWIALNEŹRÓDŁA ENERGIIna której otrzymasz specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowańtechnicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznychi prawnych działalności w zakresie wykorzystania i stosowaniaodnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energiiwiatru, energii geotermalnej itp.).OCHRONA WÓDI ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWktóra uczy profesjonalistów z zakresu utylizacji, unieszkodliwianiaprzyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów oraz oddziaływaniaobiektów gospodarki odpadowej na środowisko.ZARZĄDZANIEOCHRONĄ ŚRODOWISKApo której zostaniesz fachowcem z zakresu: opracowywania programówzrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; wdrażaniaw przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzaniaśrodowiskowego; dokonywania oceny ekonomicznej efektywnościoraz poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronieśrodowiska.


19ochrona środowiskaMAGISTERINŻYNIERstudia II stopnia (1,5 roku)NA STUDIACH II STOPNIA TEGO KIERUNKU PROPONOWANE SĄTRZY SPECJALNOŚCI, GWARANTUJĄCE SZEROKI WACHLARZPERSPEKTYW ZATRUDNIENIA:Studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiskapozwalają na pozyskanie rozszerzonej, pogłębionej,ugruntowanej i uporządkowanej wiedzy, wykształceniezaawansowanych umiejętności oraz nabyciepogłębionych kompetencji inżynierskich i społecznychumożliwiających samodzielną twórczą i krytyczną,zgodną z zasadami etycznymi realizację zadań zawodowychw zakresie programowania, organizowania,prowadzenia oraz kontroli działalności w dziedzinieochrony i kształtowania środowiska w skali lokalnej,regionalnej, krajowej i globalnej, w tym równieżw sytuacjach niestandardowych.Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnieniaabsolwentów studiów II stopnia kierunku OchronaŚrodowiska. Szczególnie istotne są funkcje kierownicze,ekspercko-doradcze i inspekcyjne w administracjicentralnej i lokalnej, oraz decyzyjne stanowiska związanez: ochroną powietrza, wód, gleby; pozyskiwaniemi wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;zagospodarowaniem odpadów w instytucjachi przedsiębiorstwach. Miejsca pracy czekają takżew biurach studialno-projektowych oraz instytucjachzajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięćw zakresie ochrony środowiska.ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIi gospodarka odpadamiktóra pozwoli na uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacjiz zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemuwykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnychźródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowanianowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystaniasurowców odpadowych.ZARZĄDZANIEOCHRONĄ ŚRODOWISKAdzięki której uzyskasz pogłębione kompetencje z zakresu progra-mowania, planowania, organizowania, finansowania, prowadzeniai nadzoru działań służących racjonalnemu użytkowaniu, ochroniei kształtowaniu środowiska w warunkach realizacji koncepcjizrównoważonego rozwoju.ZDROWIEI ŚRODOWISKOna której nabędziesz wiedzę w zakresie: prognozowania, identyfikacji,oceny i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowiapowodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologicznei psychospołeczne; projektowania i wdrażania działań i programówzapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych;oraz komunikowania o zagrożeniu.


zdrowie publicznelicencjatstudia I stopnia (3,5 roku)Na kierunku proponowane są trzy specjalności,gwarantujące szeroki wachlarz perspektyw zatrudnienia:Zdrowie Publiczne jest interdyscyplinarnym kierunkiemstudiów, który łączy kształcenie z zakresu naukmedycznych z wiedzą na temat zarządzania, ekonomiinauk społecznych, prawa oraz ochrony środowiska.Studenci zapoznają się z problematyką zdrowiapublicznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;zdobywają umiejętności rozumienia złożonychuwarunkowań zdrowia, rozpoznawania biologicznych,środowiskowych, demograficznych, i psychologicznychzagrożeń zdrowia; sprawowania kontroli stanusanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa; przygotowywania,propagowania, wdrażania, realizowaniai koordynowania programów oświaty zdrowotneji promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniemdziałań profilaktycznych oraz programów opiekii rehabilitacji psychospołecznej.nowośćORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA ORAZ OPIEKINAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKUktóra przygotowuje fachowców z zakresu zarządzania usługamizdrowotnymi oraz organizacji placówek realizujących opiekęzdrowotną oraz zapewniających opiekę nad seniorami. Specjalnośćstanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony „starzejącego sięspołeczeństwa”, w którym znaczącemu wydłużeniu życia towarzyszypotrzeba fachowego wspomagania jego jakości.ZARZĄDZANIEDANYMI MEDYCZNYMIktóra umożliwia wykształcenie specjalistów z zakresu pozyskiwania,archiwizacji, przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych medycznychw zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach sektoraochrony zdrowia.ZDROWIEI ŚRODOWISKOktóra przygotowuje specjalistów w zakresie prognozowaniai identyfikacji środowiskowych zagrożeń zdrowia.Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne.Szczególnie istotne są funkcje organizacyjno-doradcze i kierownicze w publicznychi niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m in. szpitalach, przychodniach, gabinetachlekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.) placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemuopieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid), zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domachpomocy społecznej i innych placówkach świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobomw podeszłym wieku, a także w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi,oraz fundacjach i innych organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.


21edukacja techniczno-inżynierstudia I stopnia (3,5 roku)Edukacja Techniczno-Informatyczna jest interdyscyplinarnymkierunkiem studiów, łączącym kształceniez zakresu podstawowych nauk technicznych (inżynieriiwytwarzania, inżynierii materiałowej, budowymaszyn, technik multimedialnych) z wiedzą zakresuinformatyki (analizy informatycznej, programowania,informatyki użytkowej, systemów informatycznychi sieci komputerowych), zarządzania, ekonomii, psychologii,socjologii oraz podstaw pedagogiki.Kierunek przygotowuje specjalistów z zakresu:administrowania i obsługi systemów informatycznychw przemyśle, administracji, bankowości; prowadzeniaprac wspomagających projektowanie inżynierskiew przemyśle i przemysłowym zapleczu badawczym;stosowania współczesnych narzędzi informatycznychw zadaniach technicznych (m.in. w diagnostyce i naprawiesamochodów); zarządzania zasobami ludzkimii kierowania zespołami.-informatycznaNa kierunku proponowane są trzy specjalności,gwarantujące szeroki wachlarz perspektyw zatrudnienia:EDUKACJA BEZPIECZEŃSTWAI HIGIENY PRACYktóra przygotowuje do doradztwa, szkolenia, organizacji i nadzoruw zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach,administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach edukacyjnych.DIAGNOSTYKAI EKSPLOATACJA SAMOCHODÓWktóra uczy specjalistów z zakresu wdrażania i stosowania nowoczesnychnarzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodóworaz analizy i optymalizacji ich eksploatacji z wykorzystaniemwspółczesnych narzędzi elektro-mechanicznych, technik komputerowychoraz narzędzi informatycznych.MULTIMEDIA W SPOŁECZEŃSTWIEINFORMACYJNYMktóra kształci fachowców z zakresu tworzenia, stosowania i zarządzaniasystemami i aplikacjami multimedialnymi w przemyśle, usługachmaterialnych (handlu, łączności, transporcie) i niematerialnych(bankowości, opiece społecznej, kulturze i rekreacji).Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna.Miejsca pracy czekają w przemyśle i jego zapleczu badawczym, usługachz zakresu bankowości, łączności, transportu, napraw, opieki społecznej, kultury, handluoraz w administracji państwowej i samorządowej.


wydziałZARZĄDZANIA


23ZARZĄDZANIEinżynierI INZYNIERIA PRODUKCJIstudia I stopnia (3,5 roku)Celem gospodarki jest wytwarzanie dóbr zaspokajającychludzkie potrzeby. Do ich wytworzenia potrzebnajest technika. Tych, których interesuje ZARZĄDZANIEZASOBAMI TECHNICZNYMI powinien zainteresować tenkierunek. Dzięki studiom zdobędą wiedzę i opanująumiejętności związane zarówno z wybranymi dziedzinamitechniki, jak i z problemami z zakresu zarządzania,ekonomii i prawa.PRODUKCJAMEDIÓW ENERGETYCZNYCHgdzie zapoznasz się z procesami, którym poddawane są surowceenergetyczne, takie jak gaz ziemny konwencjonalny i łupkowy, węgielkamienny i brunatny, ropa naftowa, rudy uranu i biomasa, by stać sięnośnikami, użytecznymi dla energetyki i gospodarstw domowych.Poznasz także metody pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej,geotermalnej i wód płynących.Na kierunku proponowane sącztery specjalności:LOGISTYKAPRZEDSIĘBIORSTWAna której poszerzysz wiedzę na temat procesów i urządzeń logistycznychoraz pojazdów, stosowanych w procesie produkcji, zaopatrzeniai dystrybucji towarów,PRODUKCJAKOSMETYKÓWgdzie poznasz specyfikę tych produktów, wraz z elementami dermatologii,kosmetologii i higieny, a przede wszystkim surowce, procesyi urządzenia, służące do ich wytwarzania.ZARZĄDZANIEPRZEDSIĘBIORSTWEMna której program kształcenia kładzie szczególny nacisk na menedżerskiaspekt procesu produkcyjnego, zarządzanie i sterowanieurządzeniami produkcyjnymi, strumieniami surowców, półproduktówi produktów, nie zaniedbując zarazem zasobów ludzkich i informacyjnych.


ZARZĄDZANIEmagisterinżynierI INZYNIERIA PRODUKCJIstudia II stopnia (1,5 roku)Na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i InżynieriaProdukcji mogą zostać przyjęte osoby, któreposiadają już dyplom wyższej uczelni i tytuł zawodowy– licencjata, inżyniera, a nawet magistra innegokierunku. W przypadku ukończenia studiów licencjackich6-semestralnych Rektor wyznacza 1-2 semestryuzupełniające konieczne do uzyskania inżynierskichefektów kształcenia.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwent tego kierunku ma posiada niezwykle cenną,bo interdyscyplinarną, wiedzę i zestaw umiejętności.Przede wszystkim jest przygotowany do pracyw przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale będzie cennympracownikiem także w branży usługowej – wszędzietam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolęw działaniu przedsiębiorstwa. Jest dobrze przygotowanydo pracy, wymagającej stosowania komputerówi technik informatycznych.Na kierunku proponowane sątrzy specjalności:produkcjameblina której poznasz technologie produkcji wyrobów meblarskichi innych produktów, stosowanych we wnętrzach mieszkalnych,biurowych, usługowych i wystawienniczych. Jeżeli jesteś absolwentemkierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ dowiesz się, jak swój jednostkowyprojekt przekształcić w produkt, produkowany w małych,średnich, a nawet w wielkich seriach.zarządzanieprzedsiębiorstwem produkcyjnymna której pogłębisz wiedzę menedżerską i marketingową, nie zawężającjej do konkretnego sektora gospodarki. W trakcie studiów poznasz,jak prowadzić przedsiębiorstwo produkcyjne lub świadczącymusługi techniczne i pogłębisz swe umiejętności z zakresu zagadnieńekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.zarządzanietransportem i logistykato specjalność nie tylko dla tych, którzy pragną poznać zasady logistykii organizacji transportu - przede wszystkim samochodowego,ale także lotniczego, wodnego i szynowego. Efektywne zarządzanietransportem nabiera szczególnej wagi w związku z procesem globalizacjigospodarki, zaś położenie naszego kraju w europejskiej siecitransportowej sprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego,co powinno zapewnić atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentówtej specjalności.


25ZARZĄDZANIElicencjatstudia I stopnia (3 lata)Na tym kierunku większą wagę przywiązuje siędo zasobów finansowych, ludzkich, komunikacjiwewnętrznej i oddziaływania na otoczenie organizacji,zarówno na konkurencję, jak i na RYNEK.Jeśli chcesz się sprawdzić w kontaktach interpersonalnych– z podwładnymi, szefami, współpracownikami,mediami, konkurentami i tymi najważniejszymi– klientami, postaw na ten kierunek.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwent ZARZĄDZANIA może znaleźć zatrudnieniew każdym przedsiębiorstwie, w każdej organizacji.Najbardziej będzie poszukiwany w firmach, któreprowadzą działalność zgodna z ukończoną specjalnością,jednak solidna baza przedmiotów podstawowychi kierunkowych powinna uczynić z niego pracownika,który chętnie podejmuje nowe wyzwania.Na kierunku proponowane sącztery specjalności:GRAFIKA KOMPUTEROWAI PROMOCJA INTERNETOWAto specjalność, której absolwenci będą potrafili wykorzystaćInternet do działalności gospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnychserwisów, witryn i portali. Celem studiów jest nauczeniestosowania technik komputerowych we wszystkich działaniachmarketingowych i menedżerskich, ze szczególnym naciskiemna narzędzia promocyjne.MIĘDZYNARODOWESTOSUNKI EKONOMICZNEjest przeznaczona dla tych, którzy pragną aktywnie działaćna rynkach międzynarodowych, przede wszystkim europejskim,ale także globalnym. Europeizacja i globalizacja naszej gospodarkisą zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinnysię przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednioprzygotowanych menedżerów.USŁUGIGASTRONOMICZNE I DIETETYKACoraz częściej spożywamy posiłki „na mieście”, czy to w trakcieprzerwy w pracy, czy podczas zakupów lub korzystania z dóbrkultury i rekreacji. Jak prowadzić bar szybkiej obsługi, a jakichśrodków marketingowych użyć, by nasza nowa restauracja zosta-ła zaliczona do „exclusive”? Odpowiedzi na te pytania szukajcie,studiując tą specjalność.hotelarstwoSpecjalność dla osób, które pragną odnieść sukces w szeroko rozumianymhotelarstwie – od kwater prywatnych, kempingów, czy agroturystykipo wielkie, markowe hotele. Poznają specyfikę działalnościhotelarskiej, wymagania stawiane obiektom, zasady współpracyz biurami podróży i organizacji aktywności turystycznej gości.


inżynierstudia I stopnia (3,5 roku)Absolwent posiada podstawową wiedzą i umiejętnościkonieczne do rozwiązywania zadań z zakresu budowy,wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntownąznajomość zasad mechaniki oraz projektowaniaz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwent tego kierunku jest przygotowany do pracyw przedsiębiorstwach i organizacjach, w którychwytwarza się, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lubwynajmuje maszyny i urządzenia. Jest też przygotowanydo pracy przy projektowaniu maszyn i technologii.Będzie potrzebnym specjalistą we wszystkichprzedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie wymaganajest wiedza techniczna.mechanikai budowa maszynNa kierunku proponowane sątrzy specjalności:inżynieriajakościAbsolwent tej specjalności posiada szeroką wiedzę i zespół umiejętnościz zakresu, który obejmuje zagadnienia związane z projektowaniemi stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowychw procesach sterowania jakością produkcji oraz badania jakościwyrobów. Zna metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak:długości, kąty, ciśnienia, masy, siły, temperatury i natężenia przepływu,a także sposoby pozyskiwania i przetwarzania danychw cyfrowych systemach pomiarowych. Jest specjalistą w zakresieprojektowania przyrządów i systemów pomiarowych, a także systemówjakości zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Doceniawagę jakości w aspekcie ekonomicznym i społecznym.projektowaniei sterowanie komputeroweAbsolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę z zakresuwykorzystania technik komputerowych w procesie projektowaniamaszyn i sterowania procesem produkcyjnym. Potrafi wykorzystywaćtechniki komputerowe do pozyskiwania, porządkowania,zapisywania i przekazywania informacji. Rozumie zasady procesuzarządzania produkcją, potrafi w nim wykorzystać systemy informatycznei modelować przebieg produkcji. Zna technikę obróbki skrawaniem,działanie i konstrukcję obrabiarek i potrafi je programować.spawalnictwonowośćAbsolwent specjalności „Spawalnictwo” opanował wiedzę i umiejętnościz zakresu termicznego łączenia materiałów konstrukcyjnych,projektowania konstrukcji spawanych, kontroli jakości złączy spajanychoraz eksploatacji urządzeń spawalniczych. Jest przygotowanydo wykonywania obowiązków pracownika nadzoru spawalniczego,technologa spawania i konstruktora obiektów spawanych. Studia natej specjalności będą pomocne w uzyskaniu certyfikatu Europejskiego/MiędzynarodowegoInżyniera Spawalnika CEWE/CIWE.


27studiapodyplomoweKIERUNKIKSZTAŁCENIA:ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACYGOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMINOWE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJSzczegółowe informacjeo studiach podyplomowychmożna uzyskaćw Rektoracie WSEiZlub pod numeremtel. 22 825 80 34/35.Zapraszamy również na stronę internetowąwww.wseiz.pl


naszeatuty3wydziały11kierunków41specjalności300osób kadry dydaktycznej4100studentów


INFRASTRUKTURA WSEiZADRESY I KONTAKTYUczelnia dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi,przystosowanymi do wymagań osób niepełnosprawnych:Budynek przy ul. Wawelskiej 14 (siedziba administracji Uczelni)– znajdują się tutaj m.in.:Rektorat; Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Ekologii, Zarządzania; Sala Senatu; Kwestura;Dział Nauczania; Biuro Współpracy Międzynarodowej; Biuro Karier; Laboratoria: Mechaniki Płynów,Hydrauliki i Hydrologii, Wytrzymałości Materiałów i Nauki o Materiałach, Metrologii oraz Elektronikii Elektrotechniki; Mini-Wypożyczalnia Przenośnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych– uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013.Budynek przy ul. Grójeckiej 128– znajdują się tutaj m.in.:2 audytoria po 160 miejsc; 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda; 4 sale do ćwiczeń audytoryjnychpo ok. 35 miejsc każda; Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego,Grafiki Komputerowej; Rzeźby, Projektowania Mebla; Galeria Sztuki.Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16– znajdują się tutaj m.in.:5 auli wykładowych; 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych; 3 pracownie komputerowe; Pracownie:Fizyczna, Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna, Fotografii;Pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażonaw sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne,manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach realizacjiprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,POKL 2007-2013; Biblioteka i Czytelnia.Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laskik. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33stanowią działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonemogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własnąoczyszczalnię ścieków. Znajdują się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych; Laboratoria: OczyszczaniaŚcieków, Utylizacji Odpadów, Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów. Pracownia rysunku i malarstwa.Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ,gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe na kierunkach: Architektura Krajobrazu i OchronaŚrodowiska.Prezydent – prof. dr hab. inż. Jan Misiakul. Wawelska 14, parter, pokój 4, rektorat@wseiz.plRektor – doc. dr Monika Madejul. Wawelska 14, parter, pokój 2, momadej@wseiz.plRektorat i Rekrutacjaul. Wawelska 14, parter, pokój 3, tel. 22 825-80-34/35 w. 1,fax 22 825-80-31, rektorat@wseiz.pl, rekrutacja@wseiz.plDziekanat Wydziału Architekturyul. Wawelska 14, I piętro, pokoje 11 i 14, tel. 22 825-47-89, dziekanata@wseiz.plDziekanat Wydziału Ekologiiul. Wawelska 14, II piętro, pokój 22, tel. 22 825-63-21, dziekanate@wseiz.plDziekanat Wydziału Zarządzaniaul. Wawelska 14, I piętro, pokój 12, tel. 22 825-17-31, 22 825-62-13, dziekanatz@wseiz.plKwesturaul. Wawelska 14, II piętro, pokój 21, tel. 22 825-65-06, kwestura@wseiz.plBiblioteka Uczelnianaul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17, tel. 22 849-60-03, biblioteka@wseiz.plPlanowany budynekprzy ul. Olszewskiej 12Od października 2013 r. w dzielnicy Mokotów planowane jest oddanie nowego gmachuadministracyjno-dydaktycznego Uczelni, w którym powstaną m.in. kolejne pracownieprojektowe.Dojazd do budynków WSEiZul. Rejtana 16A 119, 130, 222, 167, 168T 4, 10, 14, 18, 35Klaudyn-Laskiul. Klaudyńska 33A 708ul. Wawelska 14A 130, 167, 174, 182, 187, 188,523, 700 T 16, 17, 33ul. Grójecka 128A 154, 208T 7, 9, 15


www.wseiz.plWYŻSZA SZKOŁA EKOLOGIII ZARZĄDZANIA02-061 Warszawaul. Wawelska 14fax 22 825 80 31tel. 22 825 80 34/35e-mail: rektorat@wseiz.plISBN 1730-4083

More magazines by this user
Similar magazines