Informator na rok 2013/14 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

wseiz.pl
  • No tags were found...

Informator na rok 2013/14 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

ochrona środowiskaINŻYNIERstudia I stopnia (3,5 roku)Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiemstudiów, który łączy kształcenie z zakresunauk przyrodniczych z wiedzą na temat zarządzania,ekonomii, nauk technicznych, rolniczych, leśnych orazprawa. Kierunek przygotowuje specjalistów wykazującychumiejętności programowania, organizowaniaoraz prowadzenia kontroli działalności w zakresieochrony i kształtowania środowiska w skali lokalnej,regionalnej i krajowej.Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnieniaabsolwentów kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnieistotne są funkcje doradcze, inspekcyjne i kierowniczew administracji centralnej i lokalnej oraz stanowiskazwiązane z: ochroną powietrza, wód, gleby;pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnychźródeł energii; zagospodarowaniem odpadów przezinstytucje i przedsiębiorstwa. Miejsca pracy czekajątakże w biurach studialno-projektowych oraz instytucjachzajmujących się planowaniem i finansowaniemprzedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.Na studiach pierwszego stopnia tego kierunkuproponowane są cztery specjalności, gwarantująceszeroki wachlarz perspektyw zatrudnienia:OCHRONA BIOSFERYI PROGRAM NATURA 2000która przygotowuje specjalistów z zakresu czynnej ochrony biosfery,mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacjiprzyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych orazraportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzaniaobszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody,prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działańz zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowaniaobszarów o wysokich walorach przyrodniczych.ODNAWIALNEŹRÓDŁA ENERGIIna której otrzymasz specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowańtechnicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznychi prawnych działalności w zakresie wykorzystania i stosowaniaodnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energiiwiatru, energii geotermalnej itp.).OCHRONA WÓDI ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWktóra uczy profesjonalistów z zakresu utylizacji, unieszkodliwianiaprzyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów oraz oddziaływaniaobiektów gospodarki odpadowej na środowisko.ZARZĄDZANIEOCHRONĄ ŚRODOWISKApo której zostaniesz fachowcem z zakresu: opracowywania programówzrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; wdrażaniaw przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzaniaśrodowiskowego; dokonywania oceny ekonomicznej efektywnościoraz poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronieśrodowiska.

More magazines by this user
Similar magazines