Informator na rok 2013/14 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

wseiz.pl
  • No tags were found...

Informator na rok 2013/14 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

inżynierstudia I stopnia (3,5 roku)Absolwent posiada podstawową wiedzą i umiejętnościkonieczne do rozwiązywania zadań z zakresu budowy,wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntownąznajomość zasad mechaniki oraz projektowaniaz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwent tego kierunku jest przygotowany do pracyw przedsiębiorstwach i organizacjach, w którychwytwarza się, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lubwynajmuje maszyny i urządzenia. Jest też przygotowanydo pracy przy projektowaniu maszyn i technologii.Będzie potrzebnym specjalistą we wszystkichprzedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie wymaganajest wiedza techniczna.mechanikai budowa maszynNa kierunku proponowane sątrzy specjalności:inżynieriajakościAbsolwent tej specjalności posiada szeroką wiedzę i zespół umiejętnościz zakresu, który obejmuje zagadnienia związane z projektowaniemi stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowychw procesach sterowania jakością produkcji oraz badania jakościwyrobów. Zna metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak:długości, kąty, ciśnienia, masy, siły, temperatury i natężenia przepływu,a także sposoby pozyskiwania i przetwarzania danychw cyfrowych systemach pomiarowych. Jest specjalistą w zakresieprojektowania przyrządów i systemów pomiarowych, a także systemówjakości zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Doceniawagę jakości w aspekcie ekonomicznym i społecznym.projektowaniei sterowanie komputeroweAbsolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę z zakresuwykorzystania technik komputerowych w procesie projektowaniamaszyn i sterowania procesem produkcyjnym. Potrafi wykorzystywaćtechniki komputerowe do pozyskiwania, porządkowania,zapisywania i przekazywania informacji. Rozumie zasady procesuzarządzania produkcją, potrafi w nim wykorzystać systemy informatycznei modelować przebieg produkcji. Zna technikę obróbki skrawaniem,działanie i konstrukcję obrabiarek i potrafi je programować.spawalnictwonowośćAbsolwent specjalności „Spawalnictwo” opanował wiedzę i umiejętnościz zakresu termicznego łączenia materiałów konstrukcyjnych,projektowania konstrukcji spawanych, kontroli jakości złączy spajanychoraz eksploatacji urządzeń spawalniczych. Jest przygotowanydo wykonywania obowiązków pracownika nadzoru spawalniczego,technologa spawania i konstruktora obiektów spawanych. Studia natej specjalności będą pomocne w uzyskaniu certyfikatu Europejskiego/MiędzynarodowegoInżyniera Spawalnika CEWE/CIWE.

More magazines by this user
Similar magazines